Teorik ve Uygulamalı Eğitim Kayıt Formu

Transkript

Teorik ve Uygulamalı Eğitim Kayıt Formu
TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM KAYIT FORMU
p
Ad
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S o y a d : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . C . No : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ün v a n : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B ay :
B a y an :
Kurum :
A d r es : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şehir :........................................................................................................ Telefon : .................................................................................................
F a ks
: .......................................................................................
E - p o st a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fatura Detayları ve Fatura Adresi:...............................................................................................................................................................................
Teorik ve Uygulamalı Eğitim Kayıt Ücreti:
Ö d e me Şe k l i :
6 7 5 € ( KD V D ah il)
E URO
Kredi Kartı
Banka Havalesi
Kredi Kartı Bilgileri :
K a rt N o :
Ma s te r C a rd
3 Haneli Güvenlik No __________
K a r t S ah i b i n i n Ad ı S o y ad ı :
V i sa
G e ç e r l i l i k S ü r es i _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _
İ m za
 Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve özgür irademle yazdığımı kabul ediyorum.
 Alınan mal veya hizmet bedelinin "İNTERRA SAĞLIK .LTD.ŞTİ" tarafından, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, alacak olarak kaydedilmesini beyan
e d e ri m .
 T ü m k a t ı lı m c ıl a r ı n ku r s a ka y ı t y a p tı r m a s ı z o r u n lu d u r .
İ P T A L K O ŞU L L AR I
 İ p t a l t a l e pl e r i y a z ı l ı o l a r a k bi l di r i l m e l i d i r .
 20 Eylül 2016 tarihinden itibaren kurs kayıt iptali mümkün değildir, ancak isim değişikliği yapılabilir.
Ö n e ml i N o t :
 Ödemesi yapılmamış talepler konfirme edilmeyecektir, tüm ödemelerin kurs öncesinde tamamlanması gerekmektedir.
 TL cinsinden ödemelerde ödeme gününe ait TCMB efektif satış kuru baz alınacaktır.
 İ s i m d e ğ i ş i k l i ğ i bi l d i r i m l e r i i ç i n s o n t a r i h : 0 1 E k i m 2 0 1 6
B A N K A H E S A P B İ LG İ L E R İ
H e sa p A dı
: İ nt e r r a S a ğ l ı k L t d. Ş t i .
B a n k a A dı
: Garanti Bankası Panora AVM Şube ( 1386 )
T L H e s a p N u m a r a s ı : 6299 872 I BA N : T R 10 0 00 6 20 01 38 60 0 006 29 98 7 2
€ H e s a p N u m a r a s ı : 9099 168 I BA N : T R 60 0 00 6 20 01 38 60 0 009 09 91 6 8
L ü t f e n b u f o r m u d o l d u r d u k t an s o n r a Ku r s S e k r e t a r y a s ı n a i l e t i n i z
e -m a il : in f o @ k ad a vr a ku r su . c o m Fa k s : + 9 0 3 1 2 9 1 1 1 4 6 8