İlgi (b) yazımızda ismini belirttiğimiz yayınevleri ve

Transkript

İlgi (b) yazımızda ismini belirttiğimiz yayınevleri ve
T.C.
ş
PERŞEMBE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Mitli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 429962|6-806.99-E.8796598
l7.08.20l6
Konu: Kaynak Yayınları.
Plı
İlgi
tt
SEM
I]
l1........
-
.MÜDÜRLÜĞÜNE
:a)Bakanlığıınız Destek Hizmetleri Genel Miidürlüğünün 16/0812016 tarihli ve
8731485 yazısı.
b)il Mitli Eğitim Müdürlüğünün l7.08.2016 tarih ve 8765057 sayılı yazısı.
İlgi (b) yazımızda ismini belirttiğimiz yayınevleri ve dağıtım
kanalları
kaynaklarından Fethullah Gülcn'le ilgili tüm basılı ve teknolojik kaynakların, Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ile Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili
hükümlerinc göre ayıklanması, hurdaya ayrılması, kayıtlardan çıkarılması ve imha edilmesini
istenmişti.
Ancak; Bakanlığımız Destek l:Iizmetleri Gcnel Miidiirlüğüıntin ilgi (a) yazısında da
belirtildiği üzere Kaynak Yayınları adında ve ekteki yazıda logosu bulunan yayınevinin adı
geçen terör örgütü ile bir bağı blılunmadığı isim beıızerleğinden dolayı adı geçen yayınevinin
logosuna dikkat edilerek kitaplaı,ının kapsam dışında bırakılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önenılc rica cderim.
Şevki YILMAZ
ilçe Milli Eğitim Müdürü
Ijki
I-İlgi yazı ve cki (2 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm okul ve kurum Müdürlüklcrine
BELGCNIN ASLİ
iltzALlDıK
ELEKTROI{I K
I
liiküİtct Konağı Kaı iJ:P]] RŞ
t]i\,l l}
ti
Elekıroırik Ağ: rvrr rr,.pcı,scnıbc.urclı.gtl,,.tr
g-Poslı j pclsomhc52,? li.b.ı.!o\,ır
Bu e!rak gü!(,nli elektronik iılrza ilc imzalanınlŞlır. lrııp:l/evrakso.gu,ntcb.8ov.tr adr§sindcn
AyrlürıII bilgi için: Nturadiyc ÖZ Vl
I'el: (0,152)
l'aks:
(al
5l700]2-7j
45:) 5l
lKi
üL
](}a)?a]
f121-c8ee-39fO-boes-1716
kodu jle teyjl cdilcbilir
T.C.
ORDU VALiLiĞi
iı viıti Egitim Müdürlüğü
Sayı
:
297 557
7
l7.08.20l6
0-806.99-E. 8765057
Konu :Kaynak Yayınları
rayir,ıaKaırıııĞıNı
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ilgi
:a)Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdtirtüğünün l6108/20l6 tarihli Vc
873l485 yazısı.
b)İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12108/20l6 tarihli ve 86|729'7 sayıll yazısı.
Ilgi (b) yazımızda ismini belirttiğimiz yayınevleri ve dağıtım
kanalları
kaynaklarından Fethullah Gülen'le ilgili tüm basılı ve teknolojik kaynakların, Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ile Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili
hükümlerine göre ayıklanması, hurdaya ayrılması, kayıtlardan çıkarılması ve imha edilmesini
istenmişti.
Ancak; Bakanlığımız Destck Hizmetleri Gcnel Müdiirlüğüniin ilgi (a) yazısında da
belirtildiği üzere Kaynak Yayınları adında ve ekteki yazıda logosu bulunan yayınevinin adı
geçen terör örgütii ile bir bağı bulunmadığı isim benzerleğinden dolayı adı geçen yayınevinin
logosuna dikkat edilerek kitaplarının kapsam dışında buakılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Serdar
YURDABAKAN
Vali a.
Müdür yardımcısı
Ek;
|
-İlgi yazı ve eki (2 Sayfa)
DAĞITIM;
l9 İlçe Kaymakamhğına
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
Sany illalr UlukoıakCad. No:5 ()RDLJ
Elcka.oıik nğ:§ş\1,ordünlcın.go\,.1İ
,\drcs:
la-posta:alcs1(.k-t2/ai]ıİcb.
grıv.ır
Ayrlnıllı lıilgi için: A. KORKMAz Mcmur(Dcstck ılizm. Şub.)
Iel:(045]) 22] l6 ]9 ( l429)
F.rls:{(1-152) 225 ()l .14
J
T.C.
MiLLı EĞiTiM BAKANLtĞI
Dcstck Hizmetleri Gcne1 Miidürliiğü
Sayı : 76l98665/806.99l873l485
Konu : Kaynak Yayınları
ilgi:
l6.08.2016
DAĞIT]M YERLERiNE
a)27 T emmuz 2016 Tarihli ve 29783 Sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete'de
yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı
Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenlcme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Karamame (Karar Sayısı : KHK/668)"
b)Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/08/20l6 tarihli
v e 7 6 198665 l 806.99 l 849 4 |94 sayılı yazısı.
c) Kaynak Yayınlarının I5l0812016 tarihli yazısı.
İlgi 1a) Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Olağanüsti-i Ha[
Tedbirler ile Bazı Kurum ve Krıruluşlara Dair Düzenleme
Ahnması
Gereken
Kapsamında
Yapılması Hakkında Kanun Hiikmünde Kararname (Karar Sayısı : KHI(668)" gereğince,
Fethullahçı terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan gazete ve dergiler ile yayınevi ve
dağıtım kanallan kapatılmlŞtlr.
Bakanlığımızın ilgi (b) yazısına istinaden, okul küttiphaneleri ile z-kütüphanelerde
bulunan Fethullah Gülen'le ilgili ttim kaynakların yürürlükteki mevzuatlna göre ayıklama,
hurdaya ayırma, kayıtlardan çıkarma ve imhası ile bunlara ait listelerin Bakanlığımıza
ulaştırılması iş ve işlemleri iı Miüüi Eğitim Müdürlüğ-unüz kanalıyla yürüttilmektedir
Ancak, Bakanlığımız Destek Hizmetlcri Genel Müdürlüğüne intikal eden ve ekte
bir örneği gönderilen ilgi (c) yazının (Logolu Kaynak Yayınları yazısı) incclenmesinden;
Kanun Hükmünde Kararname eki (3) sayılı listenin yayınevleri ve dağıtım kanalları
başlığının l4'üncü sırasında yer alan "Kaynak Yayınları" ismi ile benzerlik dışında hiçbir
bağlaıının bulunmadığı, listede adı geçen yayın grubuyla isim tescili konusunda davalık
oldukları, mağduriyetlerini 29 Temmuz 20l6 tarihinde Başbakanlığa bildirdikleri, yanlışlığın
düzeltilerek tedbirin kaldırı[ması talebinde bulunduklan ve isim benzerliğinden dolayı
kendilerine ait yayınların da imha edilmek üzere toplatıldığı anlaşılmıştır..
Buna göre, aşağıda logosuyla belirtilmiş Kaynak Yayınlarına ait yayrnların
kapsam dışında bırakılmasr sağlanmalıdır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ercan ŞEN
Bakan a.
Daire Başkanı
EK: İlgi (c) yazı (l sayfa)
KAY|\ıAI(@/YAYıNIARı
\tılülk Bl\.
()66.18
Küzllı),:ANKARA
lcklroıı ik Ağ: hlı p:j 'z-kütrlpha Dc. Dlelr.go\,. tr
o-Jıosla: zkuıuPhnnc,',I nlab.Po\,ür
L
Bü
c\ıık
gi]ven]i elekıronik iınza ile im2alnınrıştıı. hııp:]ıc\,ı,itksorgu.mcb.go!.ır adresilrden
AyrınııJı bilgi içiı:Vlüjgaır CENE Koordinaıii.
(0 3 ı]).1l] l9]9
Faks: (():j l2) ..l]? ].1 6l
Tet]
Belf-96a0-3bB0-97f6-6d b2
kodu ile leyil cdil€bilir
rıvııxğyıyııtıı.ını
oıımıoı|lliiiz
0^ıl
Y^n{
JAsAİil
e!,
]ic vı 3{r uo,rıl
15.08,2016
İstanbul
r.c. ıvıİı,ı,İ rĞİrİıvı n.c.KANIırĞr
DESTEK Hizıvınrr,ıRi çuNBı, ıvıününı-,üĞü,Nn
Sayın Yetkili,
27 Temınuz 2016 taıilıli ve 668 no.1u KHK'ylc tedbir konulan yayınevleti listesine sehven
giııniş 14011 seılifika no.[u Kaynak Yaylnları,ııın kitapları Mtldüı,lüğünüzün
761986651806.9918494|94 sayılı ve Kapatılan Yayınevleri konulu genelgeniz ile bize ulaşan
Buı.dur ve Gaziantep İı Miıüi Eğitim Müdürlüktcri aı,acılığıyla tüm okullafın,ıızdan sö2 konusu
te<lbir nedeniyle iınha edilmek üz.eıe toplatılmıştıı,, Kaı,atnamede adı geçen kuıumla isin,ı
benzerliği dışında hiçbiı bağımız yoktur, Bilakis bu yayın grubuyla isim tescili konusuııda
davahk olduk. Bu mağduriyeti 29 Temnıuz tarihli dilekçeyle Başbakanlığa bağlı Giivenlik
İşleı.i Genel Müdürlüğü,ne bilditmiş bulunuyoıuz. Başbakanlık Müsteşaı,ı Sayın Fuat
oktay,ın oluruyla idari işlem yapılmış ve Başbakanlık Güvenlik işleı,i Genel Müdürlüğü
yapılan yanlışhğın <lüzeltilmesi için ivedi notuyla Maliye ve İçişleri Bakanlıklaıına tedbiı'in
ka[dırılması için yazı yollamıştır. Söz konusu yazı yayınevimize ulaşmadığındaıı ilgili tedbitin
acilen kaldırılnıası için Güvenlik lşleri Genel Müdüdüğünden bu dilekçeye istinaden tedbiı,in
kaldırılnıası ile ilgili .idari kararün talep edilmesi ve Yayınevimiziıı itibaıını zedeleyen ve
hazinemizi ve yayınevimizi Zaral,a uğı,atan bu uygulamayı iVEDiLİKLE DÜZELTMENi7.İ
ve söz konusu KHK ile ilgili bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm tedbirleı,in kaldırılnı.asını aı'z
ederiın.
Saygılarımla,
Erclcm
ggn
Genel Yayın Yönetıneni
Kaynak Yıyrnları
02|2-252 2|56
0532-473 7937
Desıek llizmcile ri Genel Mci
l 5 iğı*ıı
2016
Numaıa§ıi
,2522| 99
Meşrutiyet Cad. 6/3 Galatasaı,ay-Beyoğlıı/İstanbııl , Tel: 0 (2l2) 25221 56
.
.
iletisiın@kaynakyayiıılari.coın
e_posta:
Faksi 0 (zliı24g ?8 92 rvrvw.kayırakyay in lari.conı
l
.)-

Benzer belgeler

ydog

ydog Ayrlnıllı lıilgi için: A. KORKMAz Mcmur(Dcstck ılizm. Şub.) Iel:(045]) 22] l6 ]9 ( l429) F.rls:{(1-152) 225 ()l .14

Detaylı

ekler - çağlıyancerit ilçe millî eğitim müdürlüğü

ekler - çağlıyancerit ilçe millî eğitim müdürlüğü geçen terör örgütii ile bir bağı bulunmadığı isim benzerleğinden dolayı adı geçen yayınevinin logosuna dikkat edilerek kitaplarının kapsam dışında buakılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini ön...

Detaylı