İndir - Dülger Prefabrik Yapılar

Yorumlar

Transkript

İndir - Dülger Prefabrik Yapılar
prefabrikte profesyonel çözümler...
professional solutions in prefabricate...
ÜRÜNLERÝMÝZ
PREFABRÝK KONUTLAR
TEK KATLI - ÝKÝ KATLI - ÜÇ KATLI
EKONOMÝK VE EKOLÜKS KONUTLAR
1.SINIF LÜKS KONUTLAR
YAZLIKLAR, BUNGALOWLAR
KALICI KONUTLAR VE ÇELÝK EVLER
ÇÝFTLÝK EVLERÝ, SÝTE VE ÖZEL PROJELER
PRODUCTS
PREFABRICATED HOUSES
SINGLE FLOOR - DOUBLE FLOOR - TRIPLE FLOOR
ECONOMIC AND ECOLUX HOUSES
1st CLASS LUXURIOUS HOUSES
SUMMER RECIDENCES, BUNGALOWS
PERMANENT HOUSES AND STEEL HOUSES
FARM HOUSES, SITES AND SPECIAL PROJECTS
PREFABRÝK ENDÜSTRÝYEL YAPILAR
PREFABRICATED INDUSTRIAL STRUCTURES
OFÝS VE ÞANTÝYE BÝNALARI
DANIÞMA VE BEKÇÝ YAPILARI
YEMEKHANE VE YATAKHANE BÝNALARI
WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ
SOSYAL TESÝSLER
ÇOK AMAÇLI YAPILAR
PRESTÝJ BÝNALAR
OTEL, MOTEL, BUNGALOWLAR
ACÝL DEPREM ÜNÝTELERÝ
ASKERÝ KAMPLAR
ÝÞÇÝ KAMPLARI
OKUL, HASTANE VE SAÐLIK OCAKLARI
SATIÞ MERKEZLERÝ VE SHOWROOMLAR
KAFETERYA VE OYUN SALONLARI
OFFICE AND JOB SITE BUILDINGS
INFORMATION AND GUARD STRUCTURES
FOOD COURT AND DORMITORY BUILDINGS
WC - SHOWER SYSTEMS
SOCIAL FACILITIES
MULTI-PURPOSE STRUCTURES
PRESTIGE BUILDINGS
HOTEL, MOTEL, BUNGALOWS
EMERGENCY EARTHQUAKE UNITS
MILITARY CAMPS
WORKER CAMPS
SCHOOL, HOSPITALS, HEALTH CLINICS
SALES CENTERS AND SHOWROOMS
CAFES AND GAMING CENTERS
KONTEYNERLER
MONOBLOK - DEMONTE VE KATLI KONTEYNERLER
OFÝS KONTEYNERLERÝ VE YAÞAM ÜNÝTELERÝ
YEMEKHANE - YATAKHANE VE ÞANTÝYE KONTEYNERLERÝ
YALITIMLI - YALITIMSIZ DEPOLAR, WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ
BÝLEÞÝK SÝSTEM KONTEYNERLER
ÖZEL ÝMALAT KONTEYNERLER
ÞEHÝR MOBÝLYALARI
ÇELÝK YAPILAR
AMBAR VE HANGARLAR
DEPOLAR, TESÝSLER
FABRÝKA BÝNALARI, ATÖLYELER
ÞANTÝYE DONANIMLARI
RANZA, YATAK, DOLAP
PREFABRÝK KONUTLAR GRUBU
P R E FA B R I C AT E D H O U S E S
CONTAINERS
MONOBLOCK - DEMONTABLE AND MULTISTOREY CONTAINERS
OFFICE CONTAINERS AND LIVING UNITS
FOOD COURT - DORMITORY AND WORKSITE CONTAINERS
INSULATED - UNINSULATED DEPOTS, WC- SHOWER SYSTEMS
INTEGRATED SYSTEM CONTAINERS
SPECIAL MANUFACTURE CONTAINERS
CITY FURNITURE
STEEL STRUCTURES
WAREHOUSES AND AERODROMES
DEPOTS, FACILITIES
FACTORY BUILDINGS, WORKSHOPS
JOB SITE FURNITURE
BERTH, BED, LOCKER
E-5 Yanyol Cad. No:30 Tavþantepe, Pendik - iSTANBUL / TÜRKiYE T: + 90 (216) 483 26 60 (Pbx) F: +90 (216) 354 02 67
[email protected] www.dulgerprefabrik.com
ayrýcalýklý yasam...
.
privileged life...
®
®
®
®
®
®
ÝÇÝNDEKÝLER
Hakkýmýzda........................................................3
Evinizin Macerasý............................................4-5
®
®
®
T E K
K A T
K O N U T L A R
P78B-01T | 78 m2. Tek Kat Konut...................6-7
®
®
®
P86B-01T | 86 m2. Tek Kat Konut...................8-9
P118B-01T | 118 m2. Tek Kat Konut.........10-11
P39B-01T | 39 m2. Tek Kat Konut...................12
®
®
®
P46B-01T | 46 m2. Tek Kat Konut...................12
P67B-01T | 67 m2. Tek Kat Konut...................13
P35B-01T | 35 m2. Tek Kat Konut...................13
®
®
®
P232B-01T | 232 m2. Tek Kat Ýkiz Konut.........14
P125B-02T | 125 m2. Tek Kat Konut...............15
P106B--01T | 106 m2. Tek Kat Konut...............16-17
®
®
®
P68B-03T | 68 m2. Tek Kat Konut....................18
P73B-03T | 73 m2. Tek Kat Konut....................18
P86B-03T | 86 m2. Tek Kat Konut....................19
®
®
®
P106B-02T | 106 m2. Tek Kat Konut....................19
P98B-01T | 98 m2. Tek Kat Konut...............20-21
P85B-03T | 85 m2. Tek Kat Konut...............20-21
®
®
®
D U B L E K S
K O N U T L A R
P156B-01D | 156 m2. Ýki Katlý Konut.........22-23
P124B-01D | 124 m2. Çatý Katlý Konut.....24-25
®
®
®
P252B-01D | 252 m2. Ýki Katlý Konut.........26-27
P196B-01D | 196 m2. Çatý Katlý Konut.....28-29
P132B-01D | 132 m2. Çatý Katlý Konut.....30-31
®
®
®
P117B-01D | 117 m2. Ýki Katlý Konut.........32-33
PREFABRÝK KONUT TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ..34
®
®
®
SIK SORULAN SORULAR...............................35
“yaþanacak konutlar sunar...”
ÜRÜN GRUPLARIMIZ......................................36
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI...........37
®
®
www.dulgerprefabrik.com
®
Her Hakký saklýdýr.
Bu katalog içerisinde bulunan tüm metaryeller Dülger Metal Prefabrik
Yapýlar Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. ’ye aittir. Tamamen
ya da kýsmen
herhangi bir teknikle ve herhangi bir
ortamda izinsiz olarak kullanýlmasý, kopyalanmasý kesinlikle yasaktýr.
DOÐA ÝLE ÝÇÝÇE BÝR YAÞAM
:2008
001
ISO 9
01
180
SAS
OH
08
ISO
1987’den beri, halkýmýza hizmet veren
1:20
0
0
4
1
Misyonumuz;
ticari faaliyetlerinde
PREFABRÝKE KONUT grubunda
insanýmýza hizmet etmeyi kendisine prensip
sektörünün yükselen deðeri olmuþtur.
edinen Dülger Prefabrik bu vazifesini yerine
firmamýz
getirmek
için
çaba
göstermektedir.
Ýnsanýmýza ”yaþanacak konutlar sunar...”
Ýnsanlýða verilen deðer, insanlýða karþý
düþüncesiyle prefabrike konutlar üreten ve
sorumluluðun yerine getirilmesi kadardýr.
bu yönde kendini sürekli yenileyen Dülger
Prefabrik
Pendik/Ýstanbul
adresindeki
Vizyonumuz;
toplam kalite anlayýþýyla
2
7000 m . lik tesisleri üzerinde faaliyetlerini
sürdürmekte olup, deneyimli kadrosu ve
dinamik þirket yapýsýyla birçok sayýlý
firmanýn
ve
halkýmýzýn
karþýlamaya
Üretim
ve
ihtiyaçlarýný
devam
montaj
etmektedir.
faaliyetlerinin
aþamasýndan mamül olarak çýkýþ aþamasýna
kadar sorumluluðunun bilincinde olarak
sektöründe en uygun fiyata en kaliteli ürünü
müþterilerine
sunma
Kalite Politikamýz;
anlayýþýndadýr.
sürekli
olarak
tümünü kendi bünyesinde gerçekleþtiren
kendini yenileme prensibi ile her anlamda
Dülger Prefabrik, sektöründe kaliteli ve
müþteri ihtiyaçlarýný karþýlamak, çalýþan
dayanýklý
konutlar ,
maliyetli
ve tedarikçilerinin memnuniyetini saðlamak,
konteyner
ve
yapýlar ,
ürünlerinde sürekli kalite ve kaliteyi
düþük
modüler
ticari
geniþ hacimli çelik sistemler sunan, geniþ
ürün
yelpazesine
dayalý
üretim
sürekli
arttýrýcý
çalýþmalar
yapmak,
sipariþe
insana ve çevreye saygýlý, duyarlý bir
oluþturabilecek
yaklaþýmla uzun dönemler ülkemize hizmet
sahip
ve
kabiliyette deneyimli bir firma niteliðindedir.
www.dulgerprefabrik.com
2
hareket eden firmamýz hammaddenin giriþ
3
eden
kalýcý
bir
kuruluþ
olmaktýr.
TASARIM + ÜRETÝM
EN GELÝÞMÝÞ BÝLGÝSAYAR
PROGRAMLARI ÝLE YAPILAN
ÖZGÜN PROJELER
TESLÝMATA KADAR OLAN
TÜM AÞAMALARDA
1987’DEN BERÝ ELDE EDÝLEN
“DÜLGER PREFABRÝK”
KALÝTESÝ VE GÜVENCESÝ
GÜRCÝSTAN
ÝSTANBUL
BALIKESÝR
ÝLE ÜRETÝLÝR.
www.dulgerprefabrik.com
4
IRAK KONUTLARI
5
TEK KAT KONUT
7.65 m.
10.16 m.
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras
P78B-01T | 78 m2
Teraslý Konutlar
Dülger Prefabrik
Size, ailenize ve dostlarýnýza yakýþýr
þýk tasarýmlar oluþturur.
Alternatif planlar önerir.
Sizin istediðiniz plan doðrultusunda
üretim yapabilir.
www.dulgerprefabrik.com
6
7
TEK KAT KONUT
2.00 m. + 7.65 m.
8.91 m.
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras
P86B-01T | 86 m2
Sundurmalý Düzce Evleri
Dülger Prefabrik
Ýnsana ve doðaya dost, saðlýklý bir yaþam
veren konutlar üretir.
Sizin için klasik, teraslý, cumbalý modeller üretir.
Deneyim ve birikimini yapýlarýna yansýtýr.
www.dulgerprefabrik.com
8
9
0.60 m. + 10.16 m.
TEK KAT KONUT
11.42 m.
3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ
P118B-01T | 118 m2
Cumbalý Yeniþehir Konutlarý
Dülger Prefabrik
Yeni yaklaþýmlar, yeni modeller üretir.
Kendine özgü tasarýmlar oluþturur.
Kalitesini ürünlerinde gösterir.
DÜLGER PREFABRÝK KONUTLARI
YA? AMINIZA DEÐER KATAR
www.dulgerprefabrik.com
10
11
TEK KAT KONUT
0.60 m. + 5.14 m.
12.67 m.
5.14 m.
7.65 m.
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo
P67B-01T | 67 m2
1 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras
Cumbalý Konut
P39B-01T | 39 m2
Teraslý Konut
Dülger Prefabrik
Dülger Prefabrik
Size sökülebilir, depolanabilir ve tekrar
montaj edilebilir yapýlarý tasarlar.
Yýllarýn tecrübesinin verdiði uzmanlýkla sizlere
en kaliteli konutu sunar.
Isý ve ses izolasyonu ile sizi korur.
Her kalitenin pahalý olmadýðýný ispatlar.
Hem yaz hem kýþ dört mevsimlik konutlar sunar.
Beklentilerinizi boþa çýkartmaz.
Bungalow Tip Konut
Eko-Konut
P46B-01T | 46 m
P35B-01T | 35 m2
2
1 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Giriþ
2 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo
1.50 m. + 6.40 m.
5.14 m.
5.14 m.
8.91 m.
www.dulgerprefabrik.com
12
13
TEK KAT KONUT
2.70 m. + 10.16 m.
20.20 m.
P232B-01T | 232 m
2
Yenidoðan Evleri
6 Oda + 2 Salon + 2 Mutfak + 2 Banyo + 2 Wc + 1 Teras
P125B-02T | 125 m
3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras
2.40 m. + 7.65 m.
15.18 m.
www.dulgerprefabrik.com
14
ÝKÝZ KONUT
15
2
1.20 m. + 1.20 m + 7.65 m.
TEK KAT KONUT
12.67 m.
4 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc
P106B-01T | 106 m2
Güneyköy Villalarý
Dülger Prefabrik
Ýstediðiniz planlarla, keyifle
oturacaðýnýz binalar yapar.
En ücra köþelere yazlýklarýnýzý kurar.
Kýþýn yaðan kara sýcacýk bir ortamdan baktýrýr.
D Ü L G E R P R E F A B R Ý K
MARKASININ GÜVENÝYLE YAÞATIR
www.dulgerprefabrik.com
16
17
TEK KAT KONUT
1.70 m. + 10.16 m.
8.91 m.
7.65 m.
7.65 m.
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras
P86B-03T | 86 m2
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras
P68B-03T | 68 m
Yeniþehir Evleri
2
Kurþunlu Konutlarý
Dülger Prefabrik
Kaliteyi ve çeþidi bulabileceðiniz güvenilir
bir isimdir.
Yalova Evleri
P73B-03T | 73 m
Mimari çalýþmalarýnýzý uygulayabilir.
2
Sizin gibi düþünür.
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras
Karamürsel Konutlarý
8.91 m.
1.25 m. + 7.65 m.
P106B-02T | 106 m
3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras
7.65 m.
13.93 m.
www.dulgerprefabrik.com
18
19
2
Yalova Evleri
TEK KAT KONUT
1.50 m. + 7.65 m.
11.42 m. + 1.25 m.
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras + 1 Giriþ
P98B-01T | 98 m2
P85B-03T | 85 m
2
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras
1.25 m. + 8.91 m.
8.91 m.
www.dulgerprefabrik.com
20
21
Silivri Konaklarý
DUBLEKS KONUT
4 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras + 1 Giriþ + 1 Balkon
P156B-01D | 156 m2
2.50 m. + 7.65 m. + 1.25 m.
3.75 m. + 7.65 m.
ZEMIN KAT : 93 m2
www.dulgerprefabrik.com
22
23
1. KAT : 63 m2
DUBLEKS KONUT
Beykoz Villalarý
P124B-01D | 124 m2
2 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ + 1 Balkon
2.50 m. + 7.65 m.
7.65 m.
ZEMIN KAT : 65 m2
1. KAT : 59 m2
24
www.dulgerprefabrik.com
25
Þile Konaklarý
DUBLEKS KONUT
P252A-01D | 252 m2
5 Oda + 2 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 2 Teras + 2 Balkon
1.25 m. + 1.25 m. + 7.65 m.
1.25 m. + 15.18 m. + 1.25 m.
ZEMIN KAT : 121 m2
www.dulgerprefabrik.com
26
1. KAT : 131 m2
27
DUBLEKS KONUT
Çatalca Çiftlik Evleri
1.50 m. + 1.25 m. + 7.65 m.
P196B-01D | 196 m2
4 Oda + 1 Salon-Mutfak + 2 Banyo + 1 Teras + 1 Balkon
10.16 m.
ZEMIN KAT : 106 m2
1. KAT : 90 m2
28
www.dulgerprefabrik.com
29
www.dulgerprefabrik.com
DUBLEKS KONUT
P132B-01D | 132 m
2
4 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ + 1 Balkon
Pendik Villalarý
0.80 m. + 7.65 m.
1.25 m. + 7.65 m.
ZEMIN KAT : 63 m2
1. KAT : 69 m2
30
31
Ümraniye Konaklarý
DUBLEKS KONUT
P117B-01D | 117 m2
3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras + 1 Giriþ + 1 Balkon
2.50 m. + 5.14 m. + 1.25 m.
1.25 m. + 7.65 m. + 2.50 m.
ZEMIN KAT : 70 m2
1. KAT : 47 m2
32
www.dulgerprefabrik.com
33
prefabrik konut teknik özellikleri
SÝSTEM
Prefabrik yapýlar 4 farklý duvar panelinin modülasyonu ile geniþlik ve uzunluklarý 1250 mm. ’nin katlarý olacak þekilde her türlü yerleþim planýna uygulanabilir. Bu duvar panelleri ; dolu duvar
paneli, pencereli duvar paneli, vasistaslý duvar paneli ve kapýlý duvar paneli þeklindedir. Prefabrik yapýnýn imalatý kar yükü 80 kg/m2, rüzgar hýzý 90 km/sa., 1. derece deprem bölgesi þartlarý ve 3.
iklim bölgesi dikkate alýnarak yapýlmaktadýr. Duvar ýsý yalýtým deðeri 0.65 kcal/m2hc, çatý iletim katsayýsý 0.49 kcal/m2hc ’dir.
s
ı
k
s
o
r
u
l
a
PREFABRÝK KONUTLARIN ÇEVREYE VE ÝNSANA HERHANGÝ BÝR ZARARI VAR MIDIR?
n
s
o
r
u
l
a
r
Prefabrike yapýlarýn üretim aþamasý bacasýz sanayi olup, herhangi bir atýðý bulunmamaktadýr, bu sebeple çevreye herhangi bir zararý yoktur. Kullanýlan tüm malzemeler ise, TSE þartlarýna uygun
üretilmiþ malzemelerdir. Ýnsan saðlýðýna zararlý herhangi bir hammadde kullanýlmamaktadýr.
PREFABRÝK KONUTLARIN DEPREME DAYANIKLILIK DURUMU NEDÝR?
Prefabrike konutlar 1. derece deprem bölgesi þartlarý göz önünde bulundurularak üretilmektedir. Prefabrike konutlarýn belirgin özelliklerinden birisi depreme dayanýklý yapýlar olmasýdýr.
ZEMÝN
PREFABRÝK KONUTLAR SADECE YAZLIK AMAÇLI MIDIR?
Zemin betonu, zemin kaplamalarý, zemin etüdü müþterinin sorumluluðundadýr. Firmamýz tarafýndan verilen zemin beton ölçülerine göre, demirli radye temel hazýrlanacaktýr. Prefabrike bina
zemin betonuna içte 6 cm. ve dýþta 5 cm. kalýnlýðýnda dökülen beton sýkýþtýrýlmak suretiyle tesbit edilir ve baðlantýsý yapýlýr.
®
DUVARLAR
Dýþ cidar 8 mm. çimentolu yonga levha, iç cidar 8 mm. çimentolu yonga levha ve iki cidar arasýnda 44 mm. styropor köpük kullanýlarak 1200x2500x60 mm. ebadýnda pres sistem duvar meydana
getirilir. Istege bagli olarak duvar yüksekligi 2.80 m. veya 3.00 m., duvar kalinliklari da 8 cm., 10 cm., 12 cm., 15 cm. olarak uygulanabilir.
DUVAR BÝLEÞÝMLERÝ
Ýç ve dýþ duvarlarýn montajýnda abkant baskýlý özel ikili H, üçlü, köþe, U tipi profiller kullanýlýr. Istege bagli olarak metal baglantilarin hiçbir yerde görünmedigi düz duvar sistemi de
uygulanabilir.
Prefabrike konutlar 4 mevsim kullanýma olanak saðlayacak þekilde bir yalýtým sistemiyle donatýlmýþtýr. Bu yalýtým teknik özelliklerde anlatýlmýþtýr. Normalin üzerinde sýcak ve soðuklarýn bulunduðu
bölgelerde yalýtým düzeyi arttýrýlabilmektedir.
KENDÝ PLANIMIZI UYGULATMA ÝMKANIMIZ VAR MIDIR?
®
Tabii ki, firmamýzýn size sunduðu planlarýn dýþýnda istediðiniz, çizdiðiniz bir planý da uygulama imkaný bulunmaktadýr. Bu plan çizilirken prefabrik sisteme ait duvar ölçüleri baz alýnarak planlama
yapýlýr ise, malzemenin fire vermesi engellenmiþ olur.
WC VE BANYOLARDA DUVAR SERAMÝKLERÝ UYGULAMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Bir prefabrik binada betonarme yapýlardaki uygulamalarýn tümünü yapabilirsiniz. Herhangi bir kýsýtlama kesinlikle yoktur. Yalnýzca þöyle bir fark olabilir. Nasýl ki, metal bir nesneye yaðlý boya,
betonarme duvara plastik boya uygulamasý yapýlýyor. Tam tersi yapýlýrsa bazý sýkýntýlar yaþanabilir. Aynen öyle de prefabrike yapýlara istenilen uygulamalar yapýnýn özelliðine göre yapýlýrsa hiçbir
sýkýntý yaþanmayacaktýr. Bunun için firmamýz size tüm teknik bilgiye saðlamaktadýr.
ÝKÝ KATLI YAPILARDA ARA KAT TABANI SALLANMA YAPAR MI?
ÇATI VE ÇATI ÖRTÜSÜ
Çati karkasi özel imalat U profillerden oluþan çatý makaslarýndan meydana gelir. Çatý örtüsü olarak kýrmýzý onduline levha kullanilir. Istege bagli olarak çati örtüsü, metal kiremit, shingle
veya poliüretan dolgulu sandviç panel olabilir.
Bu uygulamanýn doðru yapýlýp yapýlmamasý ile alakalý bir durumdur. Firmamiz ürünlerinde böyle bir þey söz konusu deðildir. Eðer gerekli karkas yapýsý kullanýlmaz ise yapabilir yoksa mümkün
deðildir.
PREFABRÝKE KONUTU BETONARMEDEKÝ GÝBÝ KABA YA DA YARI KABA OLARAK TESLÝM ALABÝLÝR MÝYÝM?
TAVAN ÝZOLASYONU VE KAPLAMASI
Elbette. Prefabrik konutunuzun istediðiniz elamanýný alýp almamakta serbestsiniz. Ýsterseniz binayý tamamen kaba [duvarlar+çatý+çatý örtüsü] alabilirsiniz. Ýnce iþini kendiniz yaparsýnýz. Bunun
yanýnda isterseniz mesela pencerelerini alýr kapýlarýný almazsýnýz... vb.
Prefabrike binanýn tavaný özel abkant baskili profiller ile birleþtirilen alçýpan levhalardan meydana getirilir. Alçýpan levha ebatlarý 1200x600x12 mm. ’dir. Tavan ýsý-ses izolasyonu 8 cm.
kalinliginda camyünü ile yapýlmaktadýr. Istege bagli olarak tavanda düz tavan, tasyünü asma tavan uygulamalari yapilabilir, çati izolasyonu arttirilabilir.
DUVARLARIMA PANO ASABÝLÝR MÝYÝM?
Prefabrik konutlarýn duvarlarý panel sistem olduðundan bu uygulama çivi ile deðil de vida ile yapýlmaktadýr. Bu yolla istediðiniz þekilde pano asabilirsiniz.
ÝÇ KAPILAR
BÝR PREFABRÝKE KONUTUN MONTAJ SÜRESÝ NE KADARDIR?
90x200 cm. ebadýnda Amerikan desenli panel kapý kullanýlmaktadýr. Kapý kasalarý içte ve dýþta pervazlý, kapý kollarý topuz koldur.
Tek katlý konutlarýn montaj süreleri binanýn büyüklüðüne göre ortalama 3-15 gün arasýnda, çift katlý binalarýnda 10-30 gün arasýnda deðiþmektedir. Farklý bina yapýlarýna göre bu süre deðiþiklik
gösteririr.
DIÞ KAPILAR
BOYA RENGÝNÝ KENDÝMÝZ SEÇEBÝLÝR MÝYÝZ? YOKSA SABÝT BÝR RENK MÝ VAR?
Dýþ kapýlar çelik kapi olup ; 90 cm. X 200 cm. ebadýndadýr.
Ýstediðiniz boya rengini seçme imkaný vardýr. Bu seçim tamamen sizin zevkinize aittir.
PREFABRÝK KONUTUMUN BOYASINI DAHA SONRA KENDÝM YAPABÝLÝR MÝYÝM?
PENCERELER
Mutlaka, betonarme bir evi nasýl belli zamanlarda badana-boya yapýyorsanýz, prefabrike konutunuzu da aynen boyayabilirsiniz.
Pencereler pvc doðrama olup, 120 cm. X 100 cm. ebadýnda, tek kanatlýdýr. Farklý ölçülerde ise, planda belirtilir. Camlar 4+9+4 mm. kalýnlýðýnda çiftcam ’dýr. Vasistaslar pvc doðrama olup
120 cm. X50 cm. ebadýndadýr. Camlar 4+9+4 mm. kalýnlýðýnda çiftcam ’dýr.
GARANTÝ SÜRESÝ NEDÝR?
BOYA & RENK & DEKORATIF
PREFABÝKE KONUTLARI HANGÝ BÖLGELERE GÖNDEREBÝLÝYORSUNUZ?
Tüm metal aksamlar korozyona karþý bir kat koruyucu astar, bir kat yaðlý boya ile boyanmaktadýr. Binanýn dýþ cephesi akrilik, iç cepheler ve tavanlar ise plastik boya ile boyanmaktadýr. Binada
saçak, alýn makaslarý ve tavanlar beyaz , iç ve dýþ cephe renkleri müþterinin tercihine baðlý boyanýr. Istege bagli olarak dis cephelerde betopan, tasonit ve yalipan malzemelerden söve,
yari yali baski, tam yali baski, fuga sistem kaplama...vb. gibi dis cephe dekoratif çalismalar yapilabilir.
Firmamýz ürünlerini Türkiye’nin ve dünyanýn her yerine gönderebilmektedir.
Üretim ve montaj hatalarina karsi 2 yil garantimiz vardir.
PREFABRÝKE KONUTLARDA ISITMA SÝSTEMLERÝ NASIL YAPILMAKTADIR?
Betonarme binalardaki tüm çözümler kullanýlabilir. Ýsterseniz sobanýzý yakar, isterseniz doðalgaz tesisatýnýzý çektirebilirsiniz.
ELEKTRÝK TESÝSATI
BÝR PREFABRÝK KONUTUN MÝNUMUM VE MAKSÝMUM BÜYÜKLÜÐÜ NE KADAR OLABÝLÝR?
Elektrik kablolarý sýva altý þeklinde döþenen plastik elektrik borularýnýn içerisinden geçirilerek yapýnýn dýþýna kadar çekilmektedir. Prizlerde 2x2,5 'luk NYA, aydýnlatmada 2x1,5 'luk NYA
elektrik kablolarý kullanýlmaktadýr. Elektrik sigortalarýnda ise, otomat sigorta kullanýlýr. Her odaya bir anahtar ve bir priz konulmaktadýr. Telefon tesisatý plastik kablolar içerisinden sýva altý olarak
çekilmektedir. Yapýnýn salon bölümüne bir telefon prizi konulur.
PREFABRÝK KONUTLARDA -ÖRNEÐÝN ÞÖMÝNE, BARBEKÜ, FERFORJE...GÝBÝ- EKSTRA DONANIMLAR UYGULANABÝLÝR MÝ?
Bu tamamen sizin isteðinize baðlýdýr. Bununla ilgili herhangi bir sýnýrlama yoktur.
Tabii ki. Prefabrik bir konutta betonarmede yapýlabilen her türlü uygulama yapýlabilmektedir.
SIHHÝ TESÝSAT
PREFABRÝKE KONUT SÖKÜLÜP BAÞKA BÝR YERE TAÞINABÝLÝR MÝ?
Pis su tesisatý müþteri tarafýndan zemin betonu hazýrlanýrken yapýlýr. Temiz soðuk su ve sýcak su tesisatý ½" PVC borular ile sýva üstü olarak yapýlýr. Wc ve duþlarda vitrifiyeler standart beyaz
olarak verilmektedir. Mutfak dolaplarý müþteriye aittir, istenirse siparise göre ebat ve modeli belirlenerek tarafýmýzdan yapýlabilir.
KONUTLARIN ÝÇ VE DIÞ AKSESUARLARINDA, KAPLAMALARINDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILABÝLÝR MÝ?
ARAKAT VE MERDIVEN (2 VE 3 KATLI YAPILARDA)
Evet. Ýstenilen malzemeler daha sonradan kaplanabilir. Aksesuar deðiþiklikleri yapýlabilir.
Bina yapisina göre kullanilan özel büküm C profillerden arakat konstrüksiyonu olusturulur. Bu konstrüksiyon üzere 16 mm. kalinliginda çimentolu yonga levha dösenmesi ile olusturulur. Arakatlar
standart olarak m2. de 200 kg. tasiyabilecek hesaplamalar dogrultusunda olusturulur. Bundan daha yüksek tasima gerektiren durumlarda hesaplamalara göre malzeme seçimi ve yapim sistemi
olusturulur. Merdiven ise çelik ana karkastan olusur, basamaklar ahsap kullanilir.
Panel sistemin getirdiði avantajla prefabrike konuta bunlarý yapmak mümkündür.
Evet. Prefabrik konutlarýn en büyük özelliklerinden bir tanesi sökülüp yeninden kurulabilir olmasýdýr.
PREFABRÝKE KONUTA DAHA SONRA ODA ÝLAVESÝ, BÜYÜTME, PLAN DEÐÝÞÝKLÝÐÝ YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?
BÝR PREFABRÝKE KONUTA DAHA SONRA KAT ÇIKILABÝLÝR MÝ?
Teknik özelliklerde -daha önceden bildirmeden- her türlü deðiþiklik yapma hakký Dülger Metal Prefabrik Yapýlar Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. ‘ye aittir.
Mümkündür. Eðer bu düþünceye üretim aþamasýnda karar verilirse, yapýlan ilk kat daha sonra üstüne kat çýkýlabilir þekilde dizayn edilir. Böylece ileride konut üzerindeki çatý indirilerek diðer kat
üzerine çýkýlýr ve ayný çatý tekrar bu yeni katýn üzerine yerleþtirilir.
Firmamýz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelidir. Üretimlerimizde kullandýðýmýz tüm malzemeler TSE belgelidir.
PREFABRÝKE KONUTLAR KAÇ KATLI OLABÝLÝR?
Optimum olarak 3 katlý olarak yapmak mümkündür.
34
35
ü
r
ü
n
g
r
u
p
l
a
r
ı
m
ı
z
PREFABRÝK KONUT GRUBU
Tek Katlý - Ýki Katlý - Üç Katlý Konutlar
1.Sýnýf Lüks Konutlar
Kalýcý Konutlar ve Çelik Evler
Ekonomik ve Ekolüks Konutlar
Yazlýklar, Bungalowlar
Çiftlik Evleri, Site ve Özel Projeler
Ç
i
f
t
l
i
k
E
v
l
e
r
i
,
Y
a
z
l
ý
k
l
a
r
,
D
e
p
r
e
m
E
v
l
e
r
i
,
K
a
l
ý
c
ý
K
o
n
u
t
l
a
r
,
Ö
z
e
l
P
r
o
j
e
l
e
r
,
L
ü
k
s
Ý
ç
D
i
z
a
y
n
,
M
a
l
z
e
m
e
A
l
t
e
r
n
a
t
i
f
l
e
r
i
.
.
.
®
ENDÜSTRÝYEL YAPILAR GRUBU
Ofis ve Þantiye Binalarý
Yemekhane ve Yatakhane Binalarý
Sosyal Tesisler, Çok Amaçlý Yapýlar
Otel, Motel, Bungalowlar
Danýþma/Bekçi Yapýlar
Wc - Duþ Sistemleri
Prestij Binalar
Acil Deprem Üniteleri
Ýþçi Kamplarý
Askeri Kamplar
Okul, Hastane, Saðlýk Ocaklarý
Satýþ Merkezleri
M
o
d
ü
l
e
r
l
i
k
,
D
ü
þ
ü
k
M
a
l
i
y
e
t
,
H
ý
z
l
ý
M
o
n
t
a
j
,
K
o
l
a
y
N
a
k
l
i
y
e
v
e
D
e
p
o
l
a
m
a
,
Ç
o
k
K
a
t
l
ý
U
y
g
u
l
a
m
a
l
a
r
.
.
.
KONTEYNER & ÇELÝK YAPILAR GRUBU
Monolok ve Demonte Konteynerler
Yemekhane - Yatakhane
Bileþik Sistem Konteynerler
Depolar, Tesisler...
Ofis ve Þantiye Konteynerleri
Yalýtýmlý - Yalýtýmsýz Depolar
Özel Ýmalat Konteynerler
Fabrika Binalar, Atölyeler
Yaþam Üniteleri
Wc - Duþ Sistemleri
Ambar ve Hangarlar
Þantiye Donanýmlarý (Ranza, Yatak..)
D
ü
þ
ü
k
M
a
l
i
y
e
t
,
N
a
k
l
i
y
e
K
o
l
a
y
l
ý
ð
ý
,
D
e
m
o
n
t
a
b
l
e
O
l
a
b
i
l
m
e
,
K
u
l
l
a
n
ý
þ
l
ý
l
ý
k
,
D
a
y
a
n
ý
k
l
ý
l
ý
k
,
B
i
l
e
þ
i
k
v
e
Ç
o
k
K
a
t
l
ý
O
l
a
b
i
l
m
e
.
.
.
36
r e f e r a n s l a r ı m ı z d a n
Ýnþaat Firmalarý
Ace Ýnþ. San. Ve Tic Ltd.Þti.
Ak Ýnþ. Tic Ltd. Þti.
Ak-Yapý Ýnþ. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Þti.
Aksay Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti.
Arandý Ýnþ. - Erna Ýnþ. Ýþ Ort.
Arsan Arýtma ve Ýnþaat A.Þ. - Arsan
Asfaltsan Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ.
Atk Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti.
Biat Ýnþ. A.Þ. - Biat
Bimtaþ San. ve Tic. A.Þ.
Cinerler Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Þti. - Ciner
Çerkezoðullarý Ýnþ.Ltd.Þti.
Dönmez Ýnþ. Haf. Nak. Tic. Ltd. Þti.
Dumankaya Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya
Ekþioðlu Ýnþ. A.Þ. - Ekþioðlu
Erdem Ýnþ. Nak. Mad. Oto San. Tic. Ltd. Þti.
Gül- Ýþ Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti. - Nazar Ýnþ.Ýç Dýþ Tic A.Þ.
Haldýz Ýnþ.Tic. Ltd. Þti.
Hml Ýnþaat A.Þ.
Ilgýn Ýnþ. Ýç ve Dýþ Tic A.Þ.
Ýlci Ýnþ. San. Tic A.Þ.
Ýntaya Ýnþaat Taahhüt Yatýrým A.Þ.
Ýrem Ýnþaat Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti.
Kale Ýnþ.Ltd.Þti
Kalender Ýnþ. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Þti.
Kanburoðlu Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ.
Kardoðanlar Turizm Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ.
Kointaþ Ýnþ. Yat. Ve Org. Tic. Ltd.
Kutlarlar Ýnþ. Petr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti.
Küçükel Ýnþ. San. Ve Tur.Ltd.Þti.
Ldg Ýnþaat Peyzaj San. Ve Tic. A.Þ.
Limitaþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti.
Mag Ýnþ. Taah. San. Ve Tic.Ltd.Þti
Mika Proje Ýnþ. Ve Tic.Ltd.Þti
Mirses Grup Ýnþ. Teks. Güv. Paz. Tic. ve San. Ltd. Þti.
Mutlu Ýnþ. San. Taah. ve Tic. A.Þ.
Öztaþ A.Þ - Nuhoðlu A.Þ. Üst Yapý Ltd. Þti.
Park Ýnþaat Turz. Madencilik San. Tic. A.Þ. - Ciner
Petkon Müh. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti.
Pýnar Ýnþ. Taah. Nak.Tur.Tem.Yem. Güv. Hiz. Ltd. Þti.
Su Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti.
Tekfen Ýnþaat ve Tesisat A.Þ.
Uðraþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti.
Varlý Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti.
Yaðýzatlý Ýnþaat Gýda San. Tic. Ltd. Þti.
Yapý Kredi & Koray G.Y.O.
Zemin Ýnþ. ve Tic. Ltd. Þti.
Sanayi Kuruluþlarý
Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ.
Ak Gýda San. ve Tic. A.Þ. - Ülker
As Çimento Sanayi ve Tic. A.Þ.
Aytaç Et ve Süt Ürünleri Tic. Ve San. A.Þ. - Yimpaþ
Besan Besin San. Tic ve A.Þ
Biga Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Þti.
Bizimgaz Tic. ve San. A.Þ.
Bolu Çimento San. A.Þ.
Borusan Lojistik A.Þ.
Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Þ.
Bursa Beton San. Ve Tic. A. Þ
Camiþ Ambalaj San. A.Þ. Eskiþehir Fabrikasý
Cargill Tarým San. ve Tic. A.Þ.
Cms Tarým Ürünleri Ýth.Ýhr.Paz.Tic.Ltd.Þti
CVS Makine Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti.
Çelebi Holding
Çorlu Havaalaný Ýþletmesi
Çuko-Med Özel Saðlýk Tesisleri Ltd. Þti.
Dumankaya Yapý Malzemeleri San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya
Duyar Vana Makine San. ve Tic. A.Þ.
Elba Basýnçlý Döküm San. A.Þ. - Eca - Elginkan
Emsi Yemek Taah.Yemek San. Tic.Ltd.Þti
Eti Soda Ür.Paz.Nak. Ve Elekt.Ür.San.Tic.A.Þ.
Ferro Madencilik Ýnþ. Ve Tic A.Þ. - Endeks
Gama Nurol Adi Ortaklýðý
Genel Sistem Dizayný Müh. Biliþim Taah. San. ve Tic. A.Þ.
Granit Yapý Ýnþ. Ltd. Þti.
Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ.
Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ
Heaþ Havaalaný Ýþl. Ve Hava.End A.Þ
Helpak Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Þti.
Ýçdaþ Çelik Enerji Tersane ve Ulaþým San. A.Þ.
Ýlçe Taþýmacýlýk A.Þ.
Ýtimat Süt ve Süt Ürünleri A.Þ.
Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Þ. - Kale
Kaynak Tekniði San. ve Tic. A.Þ. - Eczacýbaþý
Knauf Ýnþ. Yapý Elemanlarý San. Tic. A.Þ
Koç Holding A.Þ.
Mais Motorlu Araçlar Ýmal ve Satýþ A.Þ. - Renault
Mardaþ Marmara Deniz Ýþletmeleri A.Þ. - Ýçdaþ
Migros Türk T.A.Þ. - Koç
Mittem Çevre Tekno.Müh.Mak.Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti
Mks & Devo Tekstil ve Kimyevi Mad.San. Ve Tic. A.Þ.
Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdýþý Taþýmacýlýk A.Þ.
Palkim Kimya San. Ve Dýþ Tic. Ltd.Þti
Park Teknik Elek.Mad. Turz. San. Tic. A.Þ. - Ciner
Rehau Polimeri Kimya San. A.Þ.
RMK Marine Gemi Yapým San.ve Deniz Taþ. Ýþl. A.Þ.- Koç
Sabiha Gökçen Havaalaný Ýþletmesi
Siemens San. ve Tic. A.Þ.
Silopi Elektrik A.Þ. - Ciner
Þölen Çikolata Gýda San. Tic A.Þ.
Total Oil Türkiye A.Þ.
ToyotaSa Pazarlama ve Satýþ A.Þ.
Türk Maadin Þirketi A.Þ.
Ulusal Beton San. A.Þ.
Unilever Türk A.Þ
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Þ. - Zorlu
Yapý Yatýrým ve Gayrimenkul A.Þ.
Resmi – Sosyal ve Diðer Kurumlar
Akýllý Yayýncýlýk A.Þ.
Akyaka Orta ve Yüksek Eðitim Vakfý
Amasra Belediyesi – Bartýn
Anadolu Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - TV5
Ataköy Omuriliði Felçliler Derneði
Bartýn Belediyesi
Beþiktaþ Jimnastik Kulubü Derneði - BJK
Bozüyük Belediyesi – Bilecik
Bursa Büyükþehir Belediyesi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý
Çorum Ýl Telekom Müdürlüðü
Çukurova Üniversitesi
Dýþýþleri Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneði
Digital Platform Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - Digitürk
Dumlupýnar Üniversitesi
Düzce Ticaret Borsasý
Erzincan Akbulut Sulama Birliði
Flash Tv
b a z ı l a r ı
Gölbaþý Belediyesi – Ankara
Iþýk Medya Pla.Paz.Rek. Filmcilik San. Tic. A.Þ – STV
Ýdo Ýstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. A.Þ.
Ýhlas Telekomünikasyon A.Þ. - Tgrt TV
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Ýþ Bankalýlar Derneði
Ýznik Belediyesi – Bursa
Kadýköy Belediyesi – Ýstanbul
Kartal Belediyesi – Ýstanbul
Makine Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
Maltepe Belediyesi – Ýstanbul
Mersin Çamlýbel Lions Klübü
Mng Tv Yayýncýlýk A.Þ.
T.C. Jandarma Genel Komutanlýðý
T.C. Kumburgaz Özel Eðitim Merkezi Komutanlýðý
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Yunus Emre Devlet Hastanesi
Tübitak Marmara Araþtýrma Merkezi
Türk Telekom Erzincan Ýl Müdürlüðü
Türk Telekom Iðdýr Ýl Müdürlüðü
Türk Telekom Van Ýl Müdürlüðü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Vize Belediyesi – Tekirdað
Yeniþehir Belediyesi – Bursa
Yýldýz Teknik Üniversitesi Vakfý Ýktisadi Ýþletmesi
®
Yurtdýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý
Some Foreign Refences
Barbarossa Construct S.R.L.
Romania
Borun Invest – Qcia Service Ltd.
Georgia
Çözüm Mimarlýk Mühendislik Ltd. Þti.
Northern Cyprus
Ertek Electric Systems Ltd.
Northern Cyprus
Geobilder Ltd.
Georgia
Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ.
Ukraine, Russia, Libya, Azerbaijan...
Heidelbergcement Georgýa Ltd.
Georgia
Hüseyin Osman Sevicer Kardeþler Koll. Þti.
Northern Cyprus
Irak Divan Al Wakuf El Sunny
Iraq
New Construction Company LLC.
Georgia
S.C. Biat Construction International S.R.L.
Romania
Saffet Hoþ - Ali Gökdemir
Switzerland
Zahdi J Abdal Majeed
Iraq
Bu listede þahýs müþterilerimiz yer almamaktadýr.

Benzer belgeler