Set Makina Tic. Ltd. Şti.

Transkript

Set Makina Tic. Ltd. Şti.
,,
En Ýyisi - The Best
,,
Set Makina Tic. Ltd. Þti.
Ývedik Organize Sanayi Bölgesi
27. Cadde No: 60
TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE
Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx)
Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26 - 27 - 28
Fax: +90 (312) 395 36 00
e-mail: [email protected]
e-mail satýþ: [email protected]
e-mail teknik servis: [email protected]
web: http://www.setmakina.com.tr
Kataloglarda belirtilen teknik verilerde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
,,
En Ýyisi - The Best
,,
,,,,
En Ýyisi
Ýyisi -- The
The Best
Best
En
,,,,
Cesaret ve kararlýlýk...
Her koþulda...
Orta, orta sert ya da sert kayaçlarda...
Kaya Delme Tabancalarý
En Düþük Hava Sarfiyatý
En Yüksek Delme Sürati
Bol Yedek Parça ve Servis
Yüksek Performans
Yaðdanlýk ve Yedek Parçalarý ile Birlikte
Kayanýn olduðu her yerde...
Taþ ocaklarýnda, madenlerde, yol
inþaatlarýnda, su kanallarýnda,
barajlarda,
mermer ve granit ocaklarýnda,
tünellerde, demiryollarýnda...
TIGER YT24
Aðýrlýk: 24 kg
Hava Sarfiyatý: 3.6 m3 /dk
TIGER Y24
TIGER YT28
Aðýrlýk: 26 kg
Hava Sarfiyatý: 4.8 m3 /dk
Aðýrlýk: 24 kg
3
Hava Sarfiyatý: 3.0 m /dk
TIGER Y20
Aðýrlýk: 18 kg
3
Hava Sarfiyatý: 1.3 m /dk
Matkap Bileme Makinasý...
32 - 40 mm Ýntegral Matkap Bileme Makinesi
Baþarý kaçýnýlmaz...
Tiger Tricone Bitler
,
,
Çap: 3.7/8 Inç ten 17.1/2 Inç e
Her Tip ve Çapta
Tiger Delici Bitler
Tiger Çakma Uçlar
,
,
Çap: 32 mm den 46 mm e
Balta Uç - Düðmeli Tip
DHT Tabancalar için
Delici Uçlar
Her Marka Hidrolik ve Pnömatik Makinalara
Uygun Sandvik Delici Ekipmanlar
Rod - Bit - Manþon - Þank - Manþon Adaptörü
Delik Dibi Darbeli
Tabanca
,
,
Çap: 3 Inç ten - 12 Inç e
76-300 mm Delik Delme Kapasitesinde
Çeþitli Boyutlarda
,,
En Ýyisi - The Best
,,
Kalitesiyle doðanýn yanýnda...
DIAMANT BOART. 1970,li yýllarda mermer kesimi için
elmas tel kullanma fikrini ilk bulan þirket olmuþtur.
Ýlerleyen yýllarla birlikte, yepyeni uygulamalarla elmas
telleri, granit kesimi için de kullanma fikrini ortaya atmýþ
ve bunu baþarýyla gerçekleþtirmiþtir.
Sektöre kattýðý ilklerle dikkatleri çeken
DIAMANT BOART, ürünlerinin
kullanýþlýlýðý, kullaným esnekliði,
uygulandýðý yüzeylerdeki kesim
kalitesi, düþük enerji tüketimi
gibi ekolojik artýlarý sayesinde de
öncelikli tercih nedenidir.
Çelik Halat
Çelik Halat
Katrak Lamalarý
Mermer ve granit ocaklarý için sinterize elmas teller
Kontrolün merkezinde...
Tel Dizme Malzemeleri
(Yay, Pul, Sýkma, Ekleme)
Hidrolik El Presi
SETCUT
Tel Kesme Makasý
Aþýndýrýcý Diskler
Segmentler
Çok Býçaklý Uygulamalar
Dairesel Testere
,,
En Ýyisi - The Best
,,
TIGERLINE
TIGERHORDRILL
Granit Ocaklarý Ýçin Blok Sayalama Makinasý
Yatay konumda, düzgün ve sýral delik delmek üzere dizayn
edilmiþ KOLON TÝP delicidir.
Baský motoru, paletli tip olup, ileri-geri hareketini kolonun
her iki tarafýndan zincir tahrikli motor ile kontrol ünitesinden
kumanda edilerek kolayca yapar. Merkezi yaðlama ünitesi,
üzerindedir
Granit, mermer ve doðal taþ ocaklarýnda ilk kesim ve
sayalamalarýn yapýlmasýnda kullanýlýr.
Hafif, taþýnabilir ve taþýyýcý ekipmanlarýn kullanýlmasýný
gerektirmeden kýsa sürede kolayca konumlanýr.
Delme iþlemi, zincir tarafýndan taþýnan delme tabancasýnýn
ana kolon üzerinde haraket etmesi ve hava ile beslenme
yardýmýyla yapýlýr. Delme hareketinin hýzý, beslemenin, darbenin
ve hareketin kontrolü kontrol panelinden ayarlanabilir.
TIGERDRILL
Gücü doðasýnda...
Havalý Delici Makina (Sondaj)
Mermer ve granit ocaklarýnda, elmas telin geçeceði büyük çaplý
deliklerin oluþturulmasý ya da muhtelif madencilik iþlerinde
(sondaj, patlama deliði açýlmasý v.b.) delik açýlmasý için kullanýlýr.
Sadece basýnçlý hava ile çalýþma ( hidrolik ya da elektrik enerjisi
gerekmez)
Dikey - yatay açýlý delik delebilme
25-30 m. derinliðe kadar delebilme
Yüksek delme hýzý (Granitte 10 cm/dk. mermerde 20-35 cm/dk
Benzerlerine oranla çok hafif
Monte/demonte etmek çok kolay
TIGERPOWER
Hidrolik Güç Ünitesi
Mermer ve granit ocaklarýnda telle kesilmiþ ya da matkapla ana
kayadan ayrýlmýþ bloklarýn devrilmesi için kullanýlýr.
Güçlü ve dayanýklý ünite
Taþýnmasý ve kullanýmý çok kolay
120 tonluk, 2 adet itici pistonuyla ayný anda 700 bar basýnçta çalýþabilme,
4 adet 10 ar metrelik yüksek basýnç hortumu.
TIGER MICROFILL
SAYALAMA MAKÝNASI
,,
En Ýyisi - The Best
TIGER MICROFILL, ray üzerinde hareket eden, elmas tel
olarak kontrol eden, 15 HP (400V / 50 Hz) elektrik motoruyla
donatýlmýþ, 500 mm kasnaða sahip elmas tel kesme
makinesidir. Kasnak dönüþ hýzý 30 m/sn. olarak sabittir.1 adet
3 metrelik yükseltilmiþ, tekerlekli (taþýnabilir) raya sahiptir.
,,
Her zaman, her koþulda, hep saðlam...
Elmas Tel Kesme Makinasý ve Ocak Ekipmanlarý
Marini Elmas Tel Kesme makinalarý, 25/40/50/60 Beygir Gücünde (8 kutuplu),
maksimum 42 m/sn. doðrusal tel hýzýna ulaþýlmasýný saðlayan ve yükseltilmiþ
kalkýþ torkuna sahip olan ana elektrik motorlarý ile donatýlmýþtýr. Makinanýn
kesme hýzý, kesme geriliminin bir iþlevi olarak tel üzerindeki gerilimi sabit tutmak
ve bir arýza ya da tel kopmasý durumunda, makinayý ve kasnak dönmesini
durdurmak amacýyla özel bir elektronik kart ile kontrol edilir. Makina,
kalkýþa
,,
,,
yardýmcý olmasý ve elektrik kullanýmýný en aza indirgemek için Soft Start adý
verilen ve yumuþak kalkýþ saðlayan özel bir elektronik kart kullanýlarak dizayn
edilmiþtir. Kullanýlan rayýn geniþliðinin 1.280 mm. olmasý ve daha aðýr döküm,
kullanýlmasý, makinaya kesim iþlemleri sýrasýnda, daha dengeli çalýþma olanaðý
saðlamaktadýr.
Makinanýn raylar üzerinde hýzlý bir þekilde pozisyon deðiþtirmesi, 1.5 beygir
gücündeki yardýmcý motor ile saðlanýr.
o
Ana kasnaðýn (1.020 mm. çap) 360 dönmesi ve yan hareketleri (500 mm.
mesafe) 1 beygir gücündeki motor ile uzaktan, kontrol panosundan
saðlanmaktadýr. Tüm iþlevlerin yapýlabildiði kontrol panosu, çalýþma alanýndan
uzak bir yere konumlandýrýlabilir. Makina, her biri 3 m. uzunluðunda 2 adet
raya sahiptir.
TIGER MINIFILL
SAYALAMA MAKÝNASI
MINIFIL Sayalama Makinasý, 25 HP gücünde, maksimum
40 m/sn. doðrusal tel hýzýna ulaþýlmasýný saðlayan ve
YÜKSELTÝLMÝÞ KALKIÞ TORKU'na sahip olan ana elektrik
motoru ile donatýlmýþtýr. Makinanýn kesme hýzý, kesme
geriliminin bir iþlevi olarak tel üzerindeki gerilimi sabit tutmak
ve bir arýza ya da tel kopmasý durumunda makinayý ve kasnak
dönmesini durdurmak amacýyla özel bir elektronik kart ile
kontrol edilir.
COMANDULLI
STEINEX
R
OFFICINA MECCANICA
GARRONE s.a.s. di Marco Garrone & C.
Flow
Kenar Pah Ýþleme ve Cila Makinasý
Yarma Sistemleri
Her türlü ebatta iþlenecek doðal taþýn tüm kenar
profil pahlarýnýn yapýlmasý ve cilalanmasýný saðlar.
Comondulli, yapýlmýþ olan pahlarýn ayný hat üzerinde
otomatik olarak cilalanmasýna olanak saðlar.
Her tür taþý kolayca yarabilen hidrolik
makinadýr.Farklý ebatlardaki kaldýrým taþlarý
ve ayný zamanda duvar taþlarýnýn üretilmesi
için dizayn edilmiþtir.
Flow - Su Jeti
Hatasýz kesim, kusursuz
formlar ve mükemmel sonuç
için doðanýn en büyük gücü
olan suyun kesim gücünü
kullanýn.
meccanica
spa
CNC Mermer Granit Ýþleme Makinalarý
Zincirli Kollu Kesici
Sabit Elmas Tel Kesim Makinesi
CNC olarak kontrol edilen, çeþitli boyutlarda
doðal taþý iþlemek için, farklý ebatlarda elmas
uçlarla donatýlmýþ doðal taþ iþleme makinasýdýr.
Yüksek performans saðlayan hidrolik sistemi ve
maksimum baskýlý valf korumasý ile, mermer
ocaklarýnda elmas tel sisteminden farklý olarak, zincirli
kolu ile yatay ve dikey kesimler yapabilen blok kesme
makinasýdýr.
Blok ebatlama veya dairesel kaplamalar için
kesim üzerine dizayn edilmiþtir.
Zeka ve çevikliðin sembolü...
Gravellona Macchine Marmo
NC Köprü Kesme Makinalarý (Blok Kesiciler)
Ömür boyu hassas kesim garantisi ile çalýþan köprülü kesim makinasýdýr.
Elekronik olarak kontrol edilebilen plaka taþýyýcý sehpasý, döküm ana gövdesi,
her türlü operasyonun kontrol edilebildiði kontrol paneli, isteðe baðlý her türlü
operasyon için farklý model seçenekleri ile NC makinalar tam size göre

Benzer belgeler