Kenzi Baydır - Hacibektaslilar

Transkript

Kenzi Baydır - Hacibektaslilar
Belediye Baþkanlýðý broþür daðýttý
Kurban kesimi uyarýsý
Hacýbektaþ Belediyesi kurban kesecek
ziyaretçiler için tanýtým broþürü bastýrýp daðýttý.
Broþürde, kurban kesiminin Bengiler’deki
kesimhanede yapýlmasý konusunda uyarýda
bulunuldu. “Hayvan Saðlýðý Zabýta Kanunu ve
Yönetmeliði,Çevre ve Orman Bakanlýðý
Genelgesi, Ýlçe Hýfzýssýhha Kurul Kararý
uyarýnca; Kurban satýþ ve kesimleri Veteriner
Hekim kontrolünde Bengiler'de Belediye
Tesislerinde yapýlmaktadýr. Uymayanlar
hakkýnda cezai iþlem uygulanýr.”
6 Nisan 2006 tarihli Tempo
Dergisi’ni görünce; sol üzerine
bir yazý yazmayý düþünürken,
ayný kaygýlarý taþýyan Zafer
Aydýn, Birgün Gazetesi’nin 9
Mayýs 2006 tarihli Forum
sayfasýnda konuyu çok güzel
irdelemiþ. Gönül isterdi ki
yazýnýn hepsini sizlerle
paylaþayým. Ancak kýsa alýntýlar
yaparak sizlere ulaþtýrmaya
çalýþacaðým. Zafer Aydýn þöyle
diyor: “Milliyetçilik saðlý, sollu
hýzlý bir tempoyla yükseliyor.
Kenzi Baydýr
Bu hafta; Küçücük yaþta
yetim kalmýþ 6 çocuðu için
saçýný süpürge etmiþ,
yýllarca yýlmadan
usanmadan,bitmek
tükenmek bilmeyen
içindeki umudu, hiç
ama hiç tüketmeden,
mücadele etmiþ bir
ana ile birlikteyim.O
beni evine, ben de onu
gazetemizdeki bir
insan köþesine konuk
ediyorum. Sevgiyle andýðým
deðerli arkadaþým Doðan' la
özdeþleþtirdiðim, anasý Kenzi ana'
yý dinliyorum.
“1929 Hacýbektaþ Bala
Mahallesi doðumluyum, 4'ü kýz 6
kardeþin en büyüðüyüm. Anne ve
Özellikle bahar aylarýnda polenlerin
etkisiyle oluþan bahar nezlesi (Vernal
konjontivit) nedeniyle gözlerin
kaþýnmasý, körlüðe kadar uzanan
rahatsýzlýklara neden olabiliyor.
"Mikadonun çöpleri"
Ürgüp'te
Suavi Cesur
Ulusal Solculuk
Üzerine
Göz kaþýmayla gelen
körlük
babamýn 7 yýl hiç çocuklarý olmamýþ, ilk ben doðduðumda 7
yaþýma kadar her yýl ölmesin
diye kurban kesmiþler.
Ýlk okul'a gittiðimi
zor hatýrlýyorum, zira
çok fazla
okuyamadým. 1'ci
sýnýfta öðretmenin
beni dövmesi rüyama
giriyor bende
rüyamdan
sayýklayarak kan ter
içinde uyanýyorum, bunlarý yaþayan
babam ve annem beni okuldan
alarak göndermiyorlar.
Okumayý ve yazmayý 60 yaþýnda
torunum okula baþladýðýnda onunla
birlikte öðrendim.
Ürgüp Belediyesi’nin Kültür
Etkinlikleri kapsamýnda tiyatro
gecesine ev sahipliði yapacaðý
açýklandý. Melih Cevdet Anday'ýn
yazdýðý Oktay Gözpýnar'ýn yönettiði
‘Mikadonun Çöpleri’ adlý oyunun 23
Mayýs 2006 Salý Günü Saat 20:30'da
Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde
sahneleneceði belirtildi.
87. yýl kutlamalarýna
hazýrlýk
19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramý’nýn 87. yýlýnýn kutlama
hazýrlýk çalýþmalarýna baþlandý.
Ýþmen sevgiyle
uðurlandý
Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP)'nin (196675) Kocaeli Senatörü, Özgürlük ve
Dayanýþma Partisi'nin (ÖDP) kurucusu
ve PM üyesi Fatma Hikmet Ýþmen
topraða verildi.
Çocuk Haklarý için
karikatür çizecekler
Ýngiliz ve Türk
karikatür
sanatçýlarý çocuk
haklarý için bir
araya geliyor. Beþ
gün sürecek
atölye çalýþmalarýnda sanatçýlar ve
katýlýmcýlar çocuk haklarý ile ilgili
karikatürler üretecekler.
Yaþar Kemal
Ýmam Hasan’ýn torunlarýnýn
baþkaldýrý hareketlerinin baðlaþýklarý,
tarihçilerin ‘Gulat Þiiler’ (aþýrýlar)
diye adlandýrdýklarý proto Alevilerdi.
Bu baðlamda, Emevilere karþý daha
çok siyasi etkinlikler geliþtirmiþlerdi.
Abbasi yönetiminde de baþkaldýrý
hareketlerini sürdürdüler. Sonuç
olarak ezildiler. Daha önce
söylediðimiz gibi, 744’de Medine’de
yapýlmýþ olan Haþimiler toplantýsýnda
Abbasi ailesi önderleri itiraz etmeden
Muhammed al-Nafs al-Zakiyya’ya
biat etmiþ görüntüsüne girrmiþlerdi.
Oysa ayný yýllarda, kurduklarý
Haþimiyye-Abbasiye partisiyle siyasi
muhalefet etkinliklerine baþlamýþ
bulunuyorlardý.
HACIBEKTAÞ ECZANESÝ
Ecz. Tel: 441 35 62
Ev Tel: 441 31 75
2 GÖRÜÞLER
13 Mayýs 2006 Cumartesi
Ulusal Solculuk
Üzerine
6 Nisan 2006 tarihli Tempo Dergisi’ni
görünce; sol üzerine bir yazý yazmayý
düþünürken, ayný kaygýlarý taþýyan Zafer
Aydýn, Birgün Gazetesi’nin 9 Mayýs 2006
tarihli Forum sayfasýnda konuyu çok güzel
irdelemiþ. Gönül isterdi ki yazýnýn hepsini
sizlerle paylaþayým. Ancak kýsa alýntýlar
yaparak sizlere ulaþtýrmaya çalýþacaðým.
Zafer Aydýn þöyle diyor: “Milliyetçilik
saðlý, sollu hýzlý bir tempoyla yükseliyor.
Saðda herkes kendisinin diðerinden daha
milliyetçi olduðunu kanýtlama peþinde.Sol
cenahta yer alýp milliyetçiliðe yelken açanlar
ise ‘ulusalcý’ ve/veya ‘ulusal sol’ kavramýyla
yarýþ pistine çýkýyorlar.
Aslýnda ulusal solculuk denilen þey bazý
sol motiflerle süslenmiþ düpedüz aidiyete,
kan baðýna baðlý milliyetçiliktir. 20 Mart
2006 tarihli Vatan Gazetesi’nde MHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Þandýr yapýlan
röpörtajda þöyle diyor: “Muhtemeldir ki
siyasi duruþ olarak bizim yanýmýzda
görünmek onlara zor geliyor. O zamanda
kendilerine bir taným geliþtirmek ihtiyacý
duyuyorlar, ‘ulusalcý’ diye. Ama ulusalcý
diye bir kelime yok, öyle bir akým yok.
Onun adý milliyetçilik. Milliyetçi denince
sanki MHP’lilermiþ gibi bir yakýþtýrma
oluþur endiþesini ve geçmiþten gelen
kimliklerine ters düþmesinin sýkýntýsýný
yaþýyorlar.”
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa
Özyürek “Milliyetçiyiz demekten
gocunmuyoruz. Ýftihar ediyoruz.” (Tempo
Dergisi 6 Nisan 2006)
YENÝ YÖNELÝM
Sol seçmenden oy alma kaygýsýyla ve
sol kadrolarýn kiþisel hassasiyetleriyle emek,
demokrasi, özgürlükler konusunda zaman,
zaman sergilenen yaklaþýmlar, CHP’nin sol
olarak kabul edilmesinde etkili olmuþtu.
CHP’yi yöneten kadrolarýn , sol kimlikle
barýþýk olmadýðý, partiye yeni bir kimlik
kazandýrma çalýþmasý içine girdikleri
biliniyor. Amaç CHP’yi liberal demokrat
bir merkez partisi yapmak idi. Bu konuda
umduklarýný bulamadýlar. Geliþen koþullara
uygun olarak þimdi milliyetçiliðe yöneldiler.
Sol görüntü nedeniyle biraz geri plana itilmiþ
olan milliyetçilik ilkesini öne çýkarmaya
baþladýlar. 4 Nisan 2006 tarihinde CHP
Gurup Toplantýsý’nda Baykal, Diyarbakýr’da
meydana gelen olaylarý iþaret ederek öfkeyle
Baþbakan’a sesleniyor: “Þimdi daha çok
demokrasiyle çözün sayýn Baþbakan! Elinizi
tutan mý var? Verin daha çok demokrasiyi
çözün bakalým!”
MÝLLÝYETÇÝLÝKTE ÖNDE
Tempo Dergisi’nin yaptýrdýðý Türkiye’de
Milliyetçilik Araþtýrmasý’na göre
milliyetçilik konusunda CHP henüz ilk üçe
girememiþ ama baþarýlý bir yükseliþ
göstermiþ. “Sayacaðýmýz partileri ne derece
milliyetçi bulduðunuzu iþaretler misiniz?”
Vatandaþ yanýtlýyor. “MHP yüzde 41,9, AKP
yüzde 28,5, BBP yüzde 20,4, DYP yüzde
18, CHP yüzde 14,5” (þimdiden 5.sýraya
oturmuþ) “Siyasi liderlerden en milliyetçi
olaný hangisidir?” Vatandaþ yanýtlýyor.
“R.Tayyip Erdoðan %40.4, Devlet Bahçeli
%30.5, Mehmet Aðar 17.6, Deniz Baykal
14.4 (burada 4. sýrada). CHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý üstlendikleri rolü Tempo’da
‘milliyetçiliði yükseltme’ olarak açýklýyor:
“Atatürk Milliyetçiliði çerçevesinde kalmak,
ýrkçýlýða doðru gitmemek, ýrkçýlýktan
hareketle ülkeyi bölmeye varan tavýrlara
girmemek kaydýyla yükselen milliyetçilik
yararlýdýr.” Yakýn tarihte Kafkaslar’da ve
Balkanlar’ da milliyetçiliðin yol açtýðý
insanlýk dramlarýnýn sonuçlarý hafýzalarda
tazeliðini korurken bir insan milliyetçiliðin
yükseliþini nasýl yararlý bulduðunu
söyleyebilir? Milliyetçiliði yükselten bir
Göz kaþýmayla gelen körlük
Özellikle bahar aylarýnda polenlerin etkisiyle oluþan
bahar nezlesi (Vernal konjontivit) nedeniyle gözlerin
kaþýnmasý, körlüðe kadar uzanan rahatsýzlýklara neden
olabiliyor.
Ýstanbul Yeþilyurt Hasan
Çalýk Devlet Hastanesi Göz
Hastalýklarý ve Cerrahisi Uzmaný
Opr.Dr. Abuzer Gündüz, alerji
aylarý olan bahar ve yaz
baþlangýcýnda göz saðlýðýna
dikkat edilmesi gerektiðini
kaydetti. Bu dönemlerin çiçek
ve aðaç polenlerinin çýktýðý
zamanlar olduðunu, gözde ise
bahar nezlesi rahatsýzlýðýnýn
oluþabildiðini belirten Gündüz
þunlarý söyledi: "Bahar nezlesi,
alerjinin tam hastalýklý þeklidir.
Bu rahatsýzlýk hafife alýnýyor.
Oysa çok önemli ve mutlaka
tedavi edilmesi gereken bir
hastalýk. Genellikle 4-5
yaþlarýnda baþlýyor ve 20 yaþýna
hatta daha sonraki yaþlara kadar
sürüyor... "Hastalýðýn, ilaç, damla
ve pomat ve merhemlerle
tedavisi var. Bu hastalýða
yakalananlarýn mutlaka doktor
kontrolünde tedavi olmasý büyük
önem taþýyor."
KÖRLÜÐE KADAR
GÝDEBÝLÝR
Opr.Dr. Gündüz, bahar
nezlesinin gözde tatlý bir
kaþýntýya neden olduðunu,
hastalar için asýl büyük tehlikenin
bu noktada odaklandýðýný da
ifade etti.
Baþta çocuklar olmak üzere,
büyüklerin dahi tatlý bir kaþýntý
olduðu için gözlerini sürekli
kaþýyarak büyük riske
girdiklerini dile getiren Gündüz
þöyle devam etti: "Hastalar,
hastalýða baðlý olarak elleri ile
gözlerini ovuyor veya kaþýyor.
Oysa ellerle gözleri ovmak,
körlüðe kadar gidebilecek ciddi
bir durum. Gözlerin kaþýnmasý
(ben kendimi kör ediyorum)
anlamý taþýyor... (SESONLINE)
parti hangi noktada, hangi mekanizmayla
ve nasýl bir müdehaleyle yükselttiði
milliyetçiliðin ýrkçýlýða kaymasýný
önleyebilir? Linç giriþimleri, þu haliyle
yararlý da, insan hayatýna mal olunca ya
da etnik bir çatýþmaya yol açýnca mý zararlý
olacak?
Bu kadar açýk bir milliyetçilik söylemi
ile topluma seslenildiðinde adres aramak
üzere yola çýkanlarýn bulacaðý parti CHP
deðil, MHP ve diðer sað/milliyetçi partiler
olacaktýr. Deneyimlerimizden biliyoruz ki
seçmen taklit yerine orjinalini tercih
etmektedir.
Burada iki sualin yanýtlanmasý gereði
var. Birincisi, her seçimde ‘oyum ziyan
olmasýn’ gerekçesiyle CHP’ye oy veren sol
seçmen, tatmin edici bir gerekçe bularak
bu milliyetçi yönelime oy verecek mi?
Ýkincisi, CHP’nin içinde siyaset yapan
solcular, partide milliyetçi kimliðin ve
siyasetin bu denli baþat kýlýnmasý hakkýnda
ne düþünüyorlar? Gocunuyorlar mý yoksa
iftihar mý ediyorlar?”
Evet sevgili Zafer Aydýn kaygýlarýnýza
katýlmamak elde mi? Sol elbise 2 numara
büyük geldi… (Ahlat aþý tutmadý.) Liberal
demokrat söylemlere de insanlar raðbet
etmedi. Bakalým, görelim, yaþayalým ahlat
bu sefer milliyetçilik aþýsýný tutacak mý?
Son yerel seçimlerde neden sol siyasal
partilerin ortaklaþamadýðý þimdi daha iyi
anlaþýlýyor. Kentimiz Kýrþehir’de, her aday
adayýnýn aðzýna bir parmak bal çalýnarak,
‘adayýmýz sensin’ deyip son ana kadar da
aday açýklamasý yapýlmadý Genel
Merkez’den. Sol ittifakýn CHP il yöneticileri
ve aday adaylarýna götürülen ittifak
tekliflerinin kabul edilmediði þimdi daha
iyi anlaþýlýyor. Sol ittifak partilerinin
önerisi þuydu: “Sizin 6 tane aday adayýnýz
var. Bizimde 1 tane belediye baþkaný
adayýmýz var. Bu 7 adayý yalnýzca sizin
kendi delegelerinizin katýlacaðý bir ön
seçimle yarýþtýralým. Seçilen adayý
CHP’nin adayý olarak destekleyelim. Sol
ittifak gerçekleþsin. Bu öneri son gün
seçim kuruluna aday listeleri teslim
edilinceye kadar geçerlidir.” Ne oldu?
Kocaman bir fiyasko. Ýnsanýn ve toplumun
kendi kendisine ettiði fenalýðý yedi düvel
gelse baþaramaz derler. Sola yapýlacak en
büyük kötülük yapýldý. Tarihi bir fýrsat
kaçýrýldý. Demek ki karar önceden
verilmiþti. Solun seçim kazanmasýnýn bir
önemi yokmuþ, þimdi anlaþýlýyor.
Kimilerinin kaybedeceði bir þey
olmayabilir. Ama, sol aydýnlarýn,
sosyalistlerin, devrimcilerin, çalýþanlarýn
kýsaca tüm emekçilerin seçim kaybetmesi
çok elem verici ve kahredicidir. Böyle bir
tablonun müsebbipleri çekilsinler artýk
köþelerine… Resim mi yaparlar, panel
ve toplantýlarda anýlarýný mý anlatýrlar?
,bilemiyorum. Gölge etmesinler baþka
ihsan istemiyorum.
Öte yandan da, küreselleþmenin iyi
okun(a)mamasý ve sosyalist sol guruplarýnda
emperyalizm tahlilleri, mücadele
yöntemlerini ve ittifak iliþkilerini de menfi
olarak etkilemektedir. Bir çok çevrenin
sol/sosyalist/emek yaftalarýna raðmen
gidecekleri yer Kýzýl elma Koalisyonu’na
doðru evrilmektedir.
Þarkýlarda da adý geçen ibibik kuþunu
bilirsiniz.Bir gün ibibiðin yavrusunun canýna
tak eder ve : “ anacýðým, babacýðým bizim
yuvamýz çok pis kokuyor. Baþka bir
yuvaya göçelim”, der. Bunun üzerine
baba ibibik te der ki: “ Yavrum, bizde
bu göt var iken, hangi yuvaya gidersek
gidelim; o yuvayý kokuturuz.” Sað siyasal
oluþumlarýn ipliði pazara dökülmüþtür. Oy
aldýklarý kitlelerin taleplerine kulak
týkayanlar; yuvayý kokutanlar bellidir.. .
Tarihin vicdaný, her zaman güçlüden
yana dönmez, haklýlarýn ve mazlumlarýn
sesi de kendine bir yer açar. Bu gün
dünyanýn dört bir yanýndaki muhalefet
hareketleri, isyanlar ve geliþen Latin
Amerika sol deneyler bu gayreti
gösterebilenlerin eseridir. 21. yüzyýlda
ezilenlerin sesinin tükenmeyeceðinin
kanýtýdýr.
Velhasýl, Kýzýl elma solculuðu mu,
özgürlükçü sosyalizm mi Türkiye’nin
çýkarýnadýr, buna siz karar verin.
GEREKLÝ TELEFONLAR
Kaymakam
441 30 09
Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 441 34 10
Sos. Yar. ve Day.
441 39 77
Özel Ýdare
441 31 01
Nüfus
441 31 02
Belediye Baþkanlýðý 441 37 44
441 30 17
Milli Eðitim Müd.
441 30 16
Halk Eðitim Müd.
441 30 48
Askerlik Þubesi
441 30 10
Kapalý Spor Salonu 441 35 20
Devlet Hastanesi
441 30 15
Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. 441 36 32
Tapu Sicil
441 32 49
C.Savcýlýðý
441 30 18
Adliye
441 35 38
Adliye
441 30 18
Kütüphane
441 30 19
Müze
441 30 22
Turizm Danýþma
441 36 87
Emniyet Amirliði
441 26 97
Karakol Amirliði
441 36 66
Jandarma
441 30 52
Ýlçe Tarým
441 30 20
Lise
441 37 74
Kýz Meslek Lisesi
441 31 08
Mal Müdürlüðü
441 30 56
Kadastro
441 35 37
Karaburna Belediye 453 51 30
Kýzýlaðýl Belediye
455 61 29
PTT.
441 35 55
T.M.O.
441 31 42
Ziraat Bankasý
441 33 26
Þoförler Cemiyeti
441 30 74
Esnaf Odasý
441 37 42
Tarým Kredi Koop.
441 32 76
TEDAÞ
441 31 42
HABER
13 Mayýs 2006 Cumartesi
Belediye Baþkanlýðý broþür daðýttý
Kurban kesimi uyarýsý
Hacýbektaþ Belediyesi kurban kesecek ziyaretçiler için tanýtým broþürü bastýrýp daðýttý.
Broþürde, kurban kesiminin Bengiler’deki kesimhanede yapýlmasý konusunda uyarýda
bulunuldu.
HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ
Belediyesi kurban kesim ve satýþ
yeri ile ilgili daðýttýðý el ilaný ile
kurban kesimi konusunda
vatandaþlarý uyardý.
Nevþehir Tüfekcioðlu
Matbaasýnda basýlan tanýtým
bülteninde kesimhane ile ilgili
tanýtýcý bilgilerin yanýnda
Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali
Rýza Selmanpakoðlu' nun
vatandaþlarý ve konuklarý
bilgilendirdi.
Konuyla ilgili olarak Baþkan
Selmanpakoðlu þu açýklamalarda
bulundu: “Sayýn konuklarýmýz,
çevre saðlýðý ve insan saðlýðýný
korumak hepimizin görevidir; Bu
konudaki katkýlarýnýza teþekkür
ederiz.
Hayvan Saðlýðý Zabýta Kanunu
ve Yönetmeliði,Çevre ve Orman
Bakanlýðý Genelgesi, Ýlçe
Hýfzýssýhha Kurul Kararý uyarýnca;
Kurban satýþ ve kesimleri Veteriner
Hekim kontrolünde Bengiler'de
Belediye Tesislerinde
yapýlmaktadýr. Uymayanlar
hakkýnda cezai iþlem uygulanýr.
Kestirdiðiniz Kurbanýn
poþetlenmesi,soðuk hava
depolarýnda saklanmasý
tesislerimizde yapýlmaktadýr.
Ayrýca daðýtým ve piþirilmesi için
yönlendirme ve yardým
yapýlmaktadýr.
Çilehane, Beþtaþ ve Dedebað' da
bulunan piþirme tesislerinden
yararlanmak istiyorsanýz, Bengiler
satýþ ve kesim tesisleri
yetkililerinden ocak kullanma fiþini
almanýz gerekmektedir.
Önerilerinizi ve þikayetlerinizi
yazýlý olarak Belediyemize Ya da
aþaðýdaki telefonlarla
duyurabilirsiniz.
Nazik ilginize ve duyarlýlýðýnýza
teþekkür eder, saygýlarýmýzý
sunarýz.”
Ayrýca konuyla ilgili olarak,
belediye tesisleri dýþýnda kurban
kesenler ve kestirenler hakkýnda
690 YTL cezai iþlemin üzülerek
uygulanacaðýnýn bildirildiði
broþürde þikayet ve öneriler için
0.384. 441 30 17- 441 36 45- 441
37 44' nolu telefon numaralarýnýn
verildi.
Nevþehir Valisi emekli oldu
NEVÞEHÝR- Nevþehir'de 3 yýldýr
görev yapan Vali Alaattin Turhan’ýn
emekli oldugu açýklandý. Emekli olan
Vali Turhan’ýn, düzenlenen törenle
Nevþehirliler'e veda ettiði bildirildi.
43 yýldýr bürokrasinin çeþitli
kademelerinde görev yapantýðý belirtilen
Nevþehir Valisi Alaattin Turhan, 66
yaþýnda emekli oldu.
Görüþ ve önerilerinizi
eleþtiri ve
köþe yazýlarýnýzý
gönderin
yayýnlayalým
3
“Mikadonun çöpleri”
Ürgüp’te
ÜRGÜP-Ürgüp
Belediyesi’nin Kültür
Etkinlikleri kapsamýnda
tiyatro gecesine ev sahipliði
yapacaðý açýklandý. Melih
Cevdet Anday'ýn yazdýðý
Oktay Gözpýnar'ýn yönettiði
‘Mikadonun Çöpleri’ adlý
oyunun 23 Mayýs 2006 Salý
Günü Saat 20:30'da Ürgüp
Belediyesi Kültür
Merkezi'nde sahneleneceði
belirtildi. Oyunun konuyla
ilgili olarak ta þu bilgilere yer
verildi;
"Soðuk, karlý bir kýþ
gecesi, evine gitmek üzere
olan bir adam, kucaðýnda
çocuðuyla beklemekte olan
bir kadýn görmüþ, kadýnýn
sokakta kaldýðýný, gidecek
yeri olmadýðýný öðrenince
evine davet etmiþtir. Bir erkek
ve bir kadýnýn rol aldýðý
oyunda, kadýn; hiç tanýmadýðý
bir adamýn evin de
sabahlamayý göze alýþýnýn
nedenlerini erkeðe açýklamak
ihtiyacýndadýr. Yaþam
oyununda kendine hep
baþkalarý tarafýndan yüklenen
rollerin altýnda nasýl ezildiðini
ve çaresiz kaldýðýný ifade
etmek, içinde bulunduðu
toplumun deðer yargýlarýyla,
erkeðin gözünde de
oluþabileceðini düþündüðü
küçültücü imajlardan kendini
kurtarmak ister. Bu yüzden
erkekle konuþmalýdýr. Bir
kadýn ve bir erkeðin rol aldýðý
oyunda, erkek ise; yaþam
oyununda kendine hep
baþkalarý tarafýndan
yüklemek istenen rollerin
hepsini reddetmiþ, güvenliðin
hiçlikte olduðuna kanaat
getirmiþtir. Fakat dýþýnda
durmaya çalýþtýðý toplumun
deðer yargýlarýna
öfkelenmekten kendini
alamaz. O gece de öfkelidir.
Her gece olduðu gibi tek
baþýna içip, düþünüp
duracakken, sesini
duyurabileceði biri vardýr
oysa bu gece evinde.Bu
yüzden kadýnla konuþmalýdýr.
Konuþurlar... uzlaþýrlar.
Konuþurlar... çatýþýrlar.
Konuþurlar... içerler, dans
ederler,oyun oynarlar,
yiyecek bir þeyler atýþtýrýrlar."
87. yýl kutlamalarýna hazýrlýk
HACIBEKTAÞ- 19 Mayýs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramý’nýn 87. yýlýnýn
kutlama hazýrlýk
çalýþmalarýna baþlandýðý
görüldü.
19 Mayýs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramý’ na
hazýrlýk kapsamýnda
okullarýn çalýþma ve genel
provaya 8 Mayýs’tan itibaren
baþladýðý bildirildi.
Gençlik yürüyüþü
kapsamýnda yapýlaçak
etkinliðin ise 14 Mayýs Pazar
günü saat 11:00’de yapýlaçagý
açýklandý. Yapýlmasý
planlanan gençlik
yürüyüþünün belediye
önünden baþlayýp, Nevþehir
yolu kavþaðýndan tekrar
belediye önüne gelinerek son
bulaçaðý belirtildi.
4 ARAÞTIRMA
13 Mayýs 2006 Cumartesi
1
ÝRAN-HORASAN
BÖLGELERÝNDE ABBASÝ
SÝYASETÝ, ABU MÜSLÝM
AYAKLANMASI VE SONUÇLARI
Ýmam Hasan’ýn torunlarýnýn baþkaldýrý
hareketlerinin baðlaþýklarý, tarihçilerin ‘Gulat
Þiiler’ (aþýrýlar) diye adlandýrdýklarý proto
Alevilerdi. Bu baðlamda, Emevilere karþý
daha çok siyasi etkinlikler geliþtirmiþlerdi.
Abbasi yönetiminde de baþkaldýrý
hareketlerini sürdürdüler. Sonuç olarak
ezildiler. Daha önce söylediðimiz gibi,
744’de Medine’de yapýlmýþ olan Haþimiler
toplantýsýnda Abbasi ailesi önderleri itiraz
etmeden Muhammed al-Nafs al-Zakiyya’ya
biat etmiþ görüntüsüne girrmiþlerdi. Oysa
ayný yýllarda, kurduklarý HaþimiyyeAbbasiye partisiyle siyasi muhalefet
etkinliklerine baþlamýþ bulunuyorlardý.
Bu hareketin baþýna, Peygamberin
amcalarýndan Abbas’ýn soyundan
Muhammed b. Ali’nin oðlu Ýbrahim
geçmiþti. Ýbrahim, Muhammed alHanefi’nin oðlu Haþim’e baðlý, KaysaniMuhtariye ile ayný inancý sürdüren
Haþimilerle birleþmiþ olan hareketin
önderliðini yüklendi ve Hicaz’da imamlýðýný
ilan etti. Ýbrahim Emevi iktidarýna karþý
Abbasi davasýna yoðunlaþarak, davanýn daha
militan aþamasýný baþlattý. Zeyd ve oðlu
Yahya’nýn yenilgilerinin kötü sonuçlarý ve
karýþýklýðýnýn gündemde olduðu dönem
içinde, hareket giderek artan baþarýlarý
toplamaya baþladý. Ýbrahim (Kürt asýllý
olduðu söylenen) Ýranlý mevlasý (azatlý
kölesi) Abu Müslim’i Horasan’a gönderdi.
Geçmiþi tam bilinmeyen, yaþamý ve büyük
mücadelesi efsanelere karýþmýþ olan bu
tarihsel kiþinin ilk dönemlerinde alMugira’nýn yandaþlarýndan olduðu
söylenmektedir. Emevi iktidarýný yýktýktan
sonra, halifeliði ilk olarak neden Ýmam
Cafer’e teklif ettiðinin nedeni Mugira
inancýndan kaynaklanabilir. Çünkü daha
önce belirttiðimiz gibi Mugiriler-Mansuriler
Cafer’in tanrýsallýðýna inanýyorlar. Özellikle
Þehristani, Mansurileri, ‘Hurremidler’ diye
adlandýrarak Mazdeklerle bir tutuyordu ki,
bu çok önemlidir.
Neden Abu Müslim’in Horasan’da
örgütlenmesi ve baþarýlarý hayret verici bir
hýzla geliþti? Bir erken Alevilik siyaseti olan
Haþimiyye inancýný benimsemiþ Ali oðlu
Muhammed, daha 718’lerde ortaya atmýþ
olduðu Abbasi davasýný Arap dünyasý dýþýna
taþýmýþtý. Emevi dönemindeki hep
bastýrýlmýþ çok sayýda Þii ve heterodoks
baþkaldýrýlarýndan ders çýkaran
Abbasoðullarý, Horasan bölgesinin doðu
eyaletlerinde siyasi etkinliklerini
merkezileþtirmiþler ve örgütlenmelerini
küçük gruplar halinde gizli olarak
geliþtirmiþlerdi. Ancak Abbasi propagandacý
þeflerinin çoðu keþfedilerek Emevi valiler
tarafýndan öldürüldüler. Buna raðmen çabuk
toparlanýp, daha ciddi bir örgütlenmeye
gittiler ve Merv’de “Nukaha” adý verdikleri
12 kiþilik danýþma meclisi oluþturdular. Bu
deðiþiklikler büyük baþarý saðlamýþtý.
Özellikle, daha çok Khidaþ adýyla tanýnan
Ammar b.Yezid bu yeni Abbasi
organizasyonunun baþýna geçmesiyle daha
da yayýlýp geliþti. Bu geliþmeyi, açýkça Ali
inancýnýn ve aþýrý öðretilerin, yani proto
Aleviliðin propagandasýyla saðladýðýný gören
ýlýmlý Abbasiler onu lanetledi; 736’da
tutuklayýp öldürdüler. Yerine Süleyman
b.Kasir geçti. Horasan’daki partizanlar ve
Humayma’da oturan, fakat ismini vermeyen
Ýmam’la, Küfe’deki Abbasi örgütü lideri
Bukayrý b. Mahan aracýlýðýyla iliþkiler
723’den, Bukayrý’nýn öldüðü 744 yýlýna
kadar hep sürdü. Abu Müslim, Ýbrahim b.
Muhammed tarafýndan Horasan’a
gönderildiði zaman, Küfe örgütünün baþýnda
Abu Salam al-Khallal bulunuyordu.
(F.Daftary, agy, s.78-79)
Görüldüðü gibi Abbas ailesi sessiz ve
derinden bir politika izlemiþ, çok iyi
örgütlenmiþlerdi. Ýbrahim b. Muhammed’in,
büyük olasýlýkla Küfe’deki Mugiri
katliamýndan kurtarmýþ olduðu, kendi azatlý
kölesi Abu Müslim’i, Horasan Abbasi
örgütlerinin baþýna göndermesi bilinçli bir
seçim gibi gözüküyor. Bu seçim, Ýbrahim’in
çok ileri görüþlü olduðu kadar, inancýný da
açýklýyordu. Babasýndan kendisine geçmiþ
Kaysani-Muhtari-Haþimi'liði benimsemiþ
görünen Ýbrahim, olasýyla Mugiri ya da
Mansuri olan Khidash’ýn 736’da örgüt
tarafýndan öldürülmesine karþýydý. Oysa
Horasan örgütünü onun geliþtirip büyüttüðü
ortadaydý. Abu Müslim’in Ýranlý bir mevali
ve Mugiri-Mansuri inancýndan olmasýndan
dolayý Khidash’ýn yerine seçilmiþtir. Bu
inançta Ali ailesi tanrýsallaþtýrdýðý gibi,
Þehristani’nin iþaret ettiði HurremidMazdekid ögeler bulunmaktaydý. Kýsacasý
Horasan eyaletlerini, ancak kendilerinden
ve inançlarýna yakýn biri ayakladýrabilirdi.
Haþimiyye-Abbasiyye partisinin bu kurnaz
siyaseti ve ayrýca Abu Müslim’in, 743’de
Emevi zulmüne karþý bölgede baþkaldýrmýþ,
sonunda vali Nasr b.Sayyar tarafýndan
yakalanýp öldürülmüþ Zeyd oðlu Yahya’nýn
öcünü almak yönünde harekete geçmesi,
baþarýyý etkileyen en önemli iki etmendi.
Ama asýl olan, Horasan’da güçlü Abbasi
örgütlenmelerinin bulunuþu, bölgede siyaseti
tayin etmeleriydi. Bu siyaset, hem ortodoks
Þiiliði hem de heterodoks inancý, yani
Aleviliðin kullanýlmasýydý. Böylece Abu
Müslim, Emevi yayýlmacýlýðýnýn valileri
ve yerli feodallarýn zulmü altýnda ezilen ve
zorla islamlaþtýrýlmýþ Farisi, Kürt ve Türk
halklarýn baþkaldýrmak için bekledikleri
önder olmuþtu.
Abu Müslim 747’ye doðru, açýk ihtilali
simgeleyen Abbasilerin amblemi siyah
sancaklarý açmýþ bulunuyordu. Onun hem
Ýran halklarýný hem Araplarý, özellikle
Yemenlileri kapsayan HorasaniyyaHorasanlýlar adýndaki ihtilalci ordusu,
dikkate deðer biçimde geniþledi. Abu
Müslim’in ordusunda ilk kez olarak, Araplar
ve Arap olmayanlarýn tam bir uyumu vardý.
748 yýlý içinde Abu Müslim Merv’e
girdi. Yaþlý Emevi valisi Nasr b. Sayyar’ý
dýþarý sürerek Horasan’ýn hepsini elegeçirdi.
Ayný yýl içerisinde, Nukaba meclisi
üyelerinden biri olan Kahtaba b.Shabib
kumandasý altýndaki Horasanlýlar ordusu,
yol boyunca Emevi ordularýn yenerek, batýya
doðru hýzla ilerlemeye baþladýlar. 749
Aðustos’unda son Irak Emevi valisi Ýbn
Hubayra’nýn kuvvetleri, Kufe yakýnýnda
yapýlan bir meydan savaþýnda yenildiler.
Burada Kahtaba da yaþamýný yitirdi. Birkaç
gün sonra muzaffer Horasanlýlar Küfe’ye
girdi. Böylece iktidar, kendini hemen
Muhammed al vezir olarak tanýtan Abu
Salama’ya teslim edildi. Müslüman Araplara
ilk kez belirsiz bir çaðrýþým olarak Muhtar
us-Sakafi tarafýndan sokulmuþ olan vezir
fikri, artýk Abbasi yönetiminde önemli bir
makam olarak geliþecekti.
Son olarak sýra, herkesin kabul
edebileceði, Peygamber ailesinden yönetim
(halifelik) için razý olacak kiþinin adýný
açýklamaya gelmiþti. Küfe’nin alýnmasýndan
az önce Ýmam Ýbrahim, bu dünyadan
ayrýlmýþ bulunuyordu. Emevi halifesi
Mervan II, Abbasi davasý ve
mücadelesindeki Ýbrahim’in rolünü birkaç
ay önce keþfederek, onu Harran’daki
hapishanesine kapatmýþ ve orada
öldürtmüþtü. Yeni halife olarak baþa
geçirilecek olan Ýbrahim’in halefinin
kimliðini açýklama iþi Abu Salama’ya
býrakýldý.
F.Daftary’nin çok sayýda eski ve yeni kaynak
adlarý vererek (F.Daftary, agy, s.80, 590;
dpnt.83) yazdýðýna bakýlýrsa, Abu
Salama’nýn tercihi halifeliðe Ali ailesinden
birinin geçmesiydi. Hasan’ýn torunu
Abdullah al-Mahdi ve 6.Ýmam Cafer
Sadýk’la temas kurdu. Salama’nýn halifelik
önerisi kabul görmedi. Onun talebi, uygun
bir adayý seçecek bir Ali ailesi danýþma
kurulu düzenlemesinin iþi olduðu için
reddedildi (Abu Salama’s offer of caliphal
autority was rejected by them, as was his
request for the formation of an Alid council
to select a suitable candidate). Oysaki, Beþ
yýl önce Medine’de Abdullah al-Mahdi
baþkanlýðýnda yapýlan Haþimiler ailesi
danýþma kurulu toplantýsýnda,
Abbasoðullarýndan bizzat Ýbrahim b.
Muhammed ve kardeþleri Abu’l Abbas ile
Cafer Muhammed al-Nafs al-Zakiyya’yý
halife olarak kabul etmiþlerdi. Onun
halifeliði hala sürüyordu. Ancak, sözü edilen
toplantýda Ýmam Cafer onu onaylamadýðý
gibi, “Abu Müslim benim seçtiðim kiþi
deðildir” diyerek, Abu Salama’nýn kendisine
getirdiði halifelik önerisini de geri
çevirmiþtir. Görülüyor ki Ali oðullarýnýn
(Hasan ve Hüseyin kolu) kendi aralarýnda
olduðu gibi, Abbasoðullarý arasýnda düþünce,
siyaset farký vardý.
(SÜRECEK)
13 Mayýs 2006 Cumartesi
Yaþar Kemal
1923 (nüfus kaydýnda 1926)
Göðceli (Gökçedam)köyü, Osmaniye,
Adana
Romancý.
Asýl adý Kemal Sadýk GÖKÇELÝ.
Nigâr Haným ile çiftçi Sadýk Efendi’nin
oðlu. Aslen Van-Erciþ yolu üzerinde ve
Van Gölü’ne yakýn Muradiye ilçesine
baðlý Ernis (bugün Günseli) köyünden
olan ailesi Birinci Dünya Savaþý’ndaki
iþgal yüzünden uzun bir göç süreci
sonunda Adana’nýn Osmaniye ilçesine
baðlý Hemite (bugün Gökçedam) köyüne
yerleþmiþti. Küçük yaþta bir kaza
nedeniyle bir gözünü kaybeden Yaþar
Kemal 5 yaþýndayken babasýnýn Hemite
Camiinde namaz kýlarken öldürülmesine
tanýk oldu. Burhanlý köyü ilkokulunda
baþladýðý ilköðrenimini Kadirli
Cumhuriyet Ýlkokulu’nda tamamladý.
Adana’da ortaokula devam ederken
bir yandan da çýrçýr fabrikasýnda iþçilik
yaptý. Ortaokulu son sýnýfta terk ettikten
sonra çeþitli iþlerde çalýþtý. Kuzucuoðlu
Pamuk Üretme Çiftliði’nde ýrgat
kâtipliði (1941), Adana Halkevi
Ramazanoðlu kitaplýðýnda memurluk
(1942), Zirai Mücadele’de ýrgatbaþlýðý,
daha sonra Kadirli’nin Bahçe köyünde
öðretmen vekilliði (1941-42), pamuk
tarlalarýnda, batozlarda ýrgatlýk, traktör
sürücülüðü, çeltik tarlalarýnda
kontrolörlük yaptý. Yirmiye yakýn iþte
çalýþtýðý bu yýllarda en uzun iþi beþ yýl
üst üste yaptýðý çeltik tarlalarýnda
kontrolörlük oldu. Bu arada 17
yaþýndayken siyasi nedenlerle ilk
tutukluluk deneyimini yaþadý.
Askerlikten sonra 1946’da gittiði
Ýstanbul’da Fransýzlara ait Havagazý
Þirketi’nde gaz kontrol memuru olarak
çalýþtý. 1948’de Kadirli’ye döndü, bir
süre yine çeltik tarlalarýnda kontrolörlük
yaptýktan sonra arzuhalcilik yapmaya
baþladý, çeþitli güçlüklerle karþýlaþtýðý
için bu iþi de sürdüremedi. 1950’de Türk
Ceza Kanunu’nun 142. maddesine aykýrý
eylemde bulunmak savýyla tutuklandý
ve bir süre Kozan Cezaevi’nde yattý.
1951’de salýverilince Ýstanbul’a gitti.
Kýsa bir iþsizlik döneminin ardýndan
Cumhuriyet gazetesinde röportaj
yazarlýðý ile baþladýðý gazeteciliði fýkra
yazarlýðý ve kurduðu yurt haberleri
serisinin yönetimi ile sürdürdü (195163). 1962’de girdiði Türkiye Ýþçi
Partisi’nde Genel Yönetim Kurulu
üyeliði, Propaganda Komitesi baþkanlýðý
ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliði
yaptý. 1963’te ayrýldýðý gazetecilikten
sonra kendini bütünüyle roman yazma
uðraþýna verdi. 1967’de haftalýk dergi
Ant’ýn kurucularý arasýnda yer aldý.
Sorumlusu olduðu bu derginin
yayýnlarý arasýnda çýkan Marksizmin
Temel Kitabý adlý yapýttan dolayý 18 ay
hüküm giydi. Bu karar Yargýtay
tarafýndan bozuldu. Ant dergisindeki
yazýlarýndan dolayý çeþitli
kovuþturmalara uðradý. 1973’ te Türkiye
Yazarlar Sendikasý’nýn kuruluþuna
katýldý ve 1974-75 yýllarýnda ilk genel
baþkanlýðýný üstlendi. 1995’te Der
Spiegel’de çýkan bir yazýsý dolayýsýyla
Ýstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde yargýlandý, 20 ay hapis
cezasýna çarptýrýldý ve cezasý ertelendi.
PEN Yazarlar Derneði üyesi. Halen
Ýstanbul’da yaþamakta ve yazarlýk ile
yaþamýný sürdürmekte olan Yaþar Kemal
bir çocuk babasýdýr.
Yazar küçük yaþlarda halk
edebiyatýna ilgi duydu; saz çalmaya,
türkü söylemeye ve destanlar anlatmaya
1
SOLDAN SAÐA :
1) 1899-1940 yýllarý arasýnda yaþadý. Darülelhan'ýn da
kurucularýndan Keman sanatçýsý ve bestecimiz. 2) Kütahya'nýn
bir ilçesi. -Bir devlet. 3) Çiðnemek. -Parça. 4) Leke'nin ünsüzleri.
-Hoþ olmayan. 5) Ayakkabýnýn yumuþak olan üst bölümü. -Baský.
6) Yanardað týkacý. -Argoda, Dikiz. 7) Renkli boya kalemi. Lira'nýn ünsüzleri. 8) Üstten kulplu su kabý. -Fransýz tanksavar
füzesi. 9) Gerçeðe ulaþtýran iz. -Bebek yiyeceði. 10) Kabul etmeme.
-Ýstanbul'un bir ilçesi.
YUKARIDAN AÞAÐIYA :
1) Pelerinli palto. -Pasak. 2) Özenli çalýþma. -Destan. 3) Ýniþi!
yer, bayýr. -Çok hýzlý gidebilen bir tür keþif gemisi. 4) Yunanistan'ýn
baþkenti. -Yassý demir çelik ürünü. 5) Eðer. -Ukrayna'nýn plaka
iþareti. 6) Bir gýda maddesi. -Sarayda kadýn
bölümü. 7) Dürülerek boru biçimi verilmiþ
deri veya kaðýt tomar. -Iklimleme aracý. 8)
Bir kimsenin kýz kardeþinin ya da kadýn
hýsýmlarýndan birinin kocasý. -Samit'de
denilen ve sözsüz oynanan köylü oyunu.
9) Yunan asýllý. -Sýçrayarak geçme. 10)
Alp'lerdeki bir geçiþ noktasýndan adýný alan,
2
baþladý. Yöredeki halk ozanlarýyla
karþýlýklý atýþmalar yaptý. Ýlkokulda
okurken þiir yazmaya baþladý. Köy köy
dolaþarak folklor ürünleri derledi. Bu
yýllarda þiirlerini Kemal Sadýk Göðceli
adý ile Türksözü (1939), Yeni Adana
(1939) ve Vakit (1940) gazetelerinde ve
Varlýk, Kovan, Ülkü, Millet, Beþpýnar
dergilerinde yayýmladý. 1940’lý yýllarda
Adana’da çýkan Çýð dergisi çevresindeki
yazar ve aydýnlarla iliþki kurdu ve þiirleri
o dergide de yayýmlanmaya baþladý.
Abidin Dino ve aðabeyi Arif Dino
ile kurduðu yakýnlýk onun düþünce ve
edebiyat dünyasýnýn geliþimini etkiledi.
Ramazanoðlu Kütüphanesi’nde çalýþtýðý
dönemde eski Yunan klasiklerinden
Çukurova tarihine kadar pek çok kitapla
tanýþma olanaðý buldu. Bu sýralarda
Orhan Kemal’le de tanýþtý. Ýlk öyküleri
“Bebek”, “Dükkâncý”, “Memet ile
Memet” 1950’lerde yayýmlandý. Ýlk
öyküsü “Pis Hikâye”yi ise 1944’te
Kayseri’de askerliðini yaparken yazdý.
Gözleme dayanan bu ilk öykülerinde
konularýný Çukurova ve Çukurova
insanýndan aldý; bu yöre insanlarýnýn
ekonomik sýkýntýlar ve güç doða
koþullarýndaki savaþýmýný insan-doðaçevre iliþkisi içerisinde ele aldý; giderek
uzun öykülere yöneldi.
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fedakarlýðý, efsaneleþmiþ sezgisi ve insanlara yararaiýlýðý ile
tanýnmýþ iri bir köpek cinsi.
10
1793. Fransa'da Devrimci Cumhuriyetçi Kadýn Yurttaþlar
Kulübü kuruldu.
1846. ABD Kongresi Meksika'ya savaþ ilan etti. Sýnýr
devriyelerine baskýn yapýlmasýný gerekçe gösterdi.
1926. Sýtma ile Mücadele kanunu kabul edildi.
1929. Ýran'ýn Horasan bölgesinde deprem oldu. 3 bin kiþi
öldü.
1940. Ýngiltere Baþbakaný olan Winston Churchill ünlü
konuþmasýný yaptý: "Size kan, ter ve gözyaþýndan baþka
vaad edecek bir þeyim yok."
1943. II. Dünya Savaþýnda 250 bini aþkýn Mihver kuvvetleri
askerinin Tunusta Ýttifak devletlerine teslim olmasýyla
Kuzey Afrika savaþý son buldu.
Ayný gün gazino ve kahvelerin sýnýflandýrýlmasý
kararlaþtýrýldý.
1949. Yazar Rýfat Ilgaz cumhurbaþkanýna hakaretten 3 yýl,
Mýsýr kralý ve Ýran þahýna hakaretten 7 ay hapis cezasýna
çarptýrýldý.
Ayný gün Aziz Nesin de Mýsýr kralýyla Ýran þahýna yayýn
yoluyla hakaretten 7 ay hapis cezasý aldý. Meclis'in
manevi þahsýna hakaret iddiasýyla Mehmet Ali Aybar
hakkýnda da tutuklama kararý çýktý.
1950. Ereðli Kömür Ýþletmeleri'nde Türkiye'nin ilk siyasal
grevi yapýldý.
1955.Türkiye Demir-Çelik Ýþletmeleri ile Türkiye Selüloz
ve Kaðýt Ýþletmeleri kuruldu.
1965. Batý Almanya Ýsrail'i tanýdý. Karar nedeniyle, 9 Arap
ülkesi Batý Almanya ile iliþkisini kesti.
1966. "Türkiye'yi kurtaracak tek yol sosyalizmdir" baþlýklý
yazýsýnda komünizm propagandasý yaptýðý iddiasýyla
Þadi Alkýlýç 45 yýl önce bugün 6 yýl 3 ay hapis cezasýna
çarptýrýldý.
1971. Süresiz kapatýlan Sabah gazetesinin açýlmasýna karar
verildi.
1975. Baþbakan Süleyman Demirel Vural Önsel adlý bir
kiþinin saldýrýsýna uðradý. Demirel'in burun kemiði
kýrýldý.
1979. Baþbakan Bülent Ecevit iþ çevrelerinin hükümete
karþý tutumunu eleþtirerek "Yeterli yardým ve kredi
saðlama eþiðine gelmiþken býçaklanýyoruz. Kendimizi
yabancýlara haksýz yere jurnal ediyoruz" dedi.
1981. Mehmet Ali Aðca, Papa II. Johannes Paulus'u
Roma'da vurarak yaraladý.
1988. Aralarýnda Abdullah Öcalan'ýn da bulunduðu 94
kiþiye askerlik yapmak üzere 3 ay içinde yurda dönme
çaðrýsý yapýldý. Çaðrýya uymayanlarýn vatandaþlýktan
çýkarýlacaðý ilan edildi.
1994. Eski ÝSKÝ ( Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýþletmesi)
Genel Müdürü Ergun Göknel, "Klor yolsuzluðu"
davasýnda 8 yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýldý.
1996. Doðru Yol Partisi Genel Baþkaný Tansu Çiller'in
dolandýrýcýlýktan yargýlanan Selçuk Parsadan'a örtülü
ödenekten 5,5 milyar lira verdiði iddia edildi.
1997. Ýçiþleri Bakanlýðý, Uður Mumcu'nun ailesine 9,5
milyar liralýk maddi tazminat ödedi.
1998. Memur sendikalarý yasa tasarýsýný protesto eden
memurlar hakkýnda, adli tarihin en geniþ kapsamlý
soruþturmasý açýldý.
Bugün Doðanlar:
1882. Fransýz ressam Georges Braque .
1907. Ýngiliz kadýn yazar Daphne duMaurier .
1914. ABD'li profesyonel boks þampiyonu Joe Louis.
Bugün Ölenler:
1961.ABD'li sinema oyuncusu Garry Cooper.
Ayrýntý için:
http://www.bianet.org/diger/arsiv.htm
6
13 Mayýs 2006 Cumartesi
Oh be!..
Anne
Ýlahi Yardýmýn Sýrrý
Fýrtýnalý ve yaðmurlu günleri severim, ne güzel!
O gün bütün ev halký içeri dedir. Sessizliði tuþa
getiririz adeta.... Ama yalnýzca babam dýþýnda.
Çünkü o bizden çok uzaklardaydý.
Ýþte yine benim o çok sevdiðim böylesi günlerden
biriydi. Annem çay yapýyor, anneannem gazeteleri
karýþtýrýyordu. Bir süre camdan dýþarýyý seyrettim.
Sonunda misket torbasýný çýkarýp, misket oynamaya
baþlamýþtým ki, zil çaldý. Annemin yakýn arkadaþý
kýzýyla birlikte geldiler. Çok sevindim ama keþke
sevinmez olaydým. Çünkü kýz hemen beni
eleþtirmeye baþlamýþtý.
“Kýzlar misket oynar mý?” “Senin karalama
defterin yok mu?” “Senin çiftliðin bir çift mi?”
“Benim bebeklerimin hiç biri yerli deðil seninkilerle
oynayamam.” dedi ve gitti. Annesinin yanýna oturdu.
Onu tokatlamamak için kendimi zor tuttum.
Biraz sonra kalktýlar. Bende derinden bir oh çektim
ve misket oynamaya devam ettim.
Rüyamda seni gördüm,
Sýçradým “Anne” diye,
Bir korku sardý içimi,
Sanki benden uzaktasýn gibi!
Gamze Çopur
Atatürk Ýlköðretim Okulu 6 / A
Biraz...Belki biraz,
Gülerdi yüzümüz,
Acýmýzý,üzüntümüzü
Unuttursa anne...
BÝLÝYOR MUYDUNUZ?
Bilge, sarp tepelerin birisinde kayanýn üzerinde oturmuþ, daðlarý
ve gökyüzünü seyrediyor, tefekkür ediyordu. O sýrada daha aþaðýdaki
patikadan geçen bir yolcunun yorgunluktan olsa gerek durduðunu
gördü. Yolcu, daðdan aþaðýya uzanan bir uçurumun kenarýnda,
kayalýklarýn arasýnda kývrýlýp uyuyakaldý.
Bilge yolcunun bu halini seyrederken, birden kayalarýn arasýndan
zehirli bir yýlanýn týslayarak uykudaki yolcuya doðru ilerlediðini
gördü. Her þey çok kýsa bir zaman içinde olup bitiyordu. Bilge tam
kalkýp adamý uyandýrmak için baðýrmaya hazýrlanýyordu ki, büyük
bir kertenkele iki kayanýn arasýndan fýrladý ve yýlaný öldürdü. Tam
bu sýrada, yolcu uykusundan uyandý ve yoluna devam etmek üzere
ayaða kalktý. Önünde uzanmýþ yatan cansýz yatan cansýz yýlaný
gördüðünde çok þaþýrdý. Eþyalarýný çabuçak topladý ve yoluna koyuldu.
Ve tam bu sýrada az önce uzandýðý kayalar gürültüyle çöktü ve
uçuruma yuvarlandý. Gördüðü bu olaylar zinciri bilgeyi
meraklandýrmýþtý. Adamýn peþinden koþtu ve ona yetiþti. Sonra da
kendisi uykudayken olan- biteni yolcuya anlatýp sordu.
“Bütün bu harika olaylarýn sence sýrrý nedir?”
Yolcu önce cevap vermek istemedi, ama sonra bilgenin samimiyetini
hissedince sýrrýný ortaya koydu.
“Bütün hayatým boyunca kimseye kötülük yapmamaya çalýþtým
ve kimsenin de bana kötülük yapmamasýna gayret ettim. Dostlarýmla
iyi geçindim ve aramýzda bir problem çýktýðýnda bunu tatlý dile
çözmeye; içimde düþmanlýða ve kýrgýnlýða yer býrakmamaya çalýþtým.
Sanýrým , “ÝLAHÝ YARDIMIN SIRRI” bu.
Aycan Akyürek
Atatürk Ýlköðretim Okulu
4/ A 425
Ateþ : Hepimizin büyük büyük dedesi olan
“homo sapiens” belki 80.000 yýlýnda ateþ
yakma þeklini bulur: Ya iki aðaç parçasýný
sürterek ya da çakmak taþlarýný bir birine
vurarak yapar bunu.
M.Ö. 40.000 Suda Yüzen Kütük
Aðaçlarý kolayca taþýmak ve köyden köye
yolculuk etmek için.
1610 Mikroskop Hollanda'da cornelius van
Drebbel tarafýndan bulunmuþtur.
Gramafon : 1877' de pariste Charles Cros
konuþan bir makinenin planlarýný yapar ama
sonuç olarak ne böyle bir makineyi
gerçekleþtirecek nede belgelendirecekti. Ayný
yýl Amerika Birleþik Devletlerinde uzun
zamandýr sesleri toplayýp yeniden verme üzerine
çalýþan Edison yaptýðý gramafonu sunar.
Ali Doðan AYSU
Gece gündüze dönüþmüyordu,
Sanki!Sensiz günlerimde,
Sabah olmuyordu bir türlü,
Gün, aydýnlanmýyordu!
Bir sevgi çiçeði büyütmüþtüm,
Sana soldu, sen gittin,
Çiçek soldu.
Üzüldüm...
Seni artýk çok özlüyorum,
Sana ihtiyaç duyuyorum,
Keþke kader karabulutlarýný,
Çekse üstümüzden...
Sevda Düzgün
8/A Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu
BÝLMECELER
Ele beni bele beni ben bir kýnalý kuþum þekerle
besle beni. Cevap : Çilek
Köpekler ne zaman üç ayak üstünde durur.
Cevap : Öbür ayaðýna iðne battýðý zaman.
Günün geyik sorusu
Nasrettin Hoca eþeðe niye ters binmiþ.
Cevap : Dikiz aynasý kýrýldýðý için!!! Ha, Ha, Ha
Talat KAYA
7 / A sýnýfý
Atatürk Ýlköðretim Okulu
ORMAN
Ormanda piknik yapýp giderken ateþi söndürmeyi
unutmayýn, eðer söndürmeyi unutursanýz büyük yangýn
ortaya çýkar ve büyük bir felaket açmýþ olursunuz ve
hayvanlarýda öldüre bilirsiniz. Mesela öldürdüðünüz
hayvanlarýn ismi þunlar; fil, sincap, tavþan, tilkidir ve
aðaçlarý yaka bilirsiniz, çiçekleride yaka bilirsiniz,
kýrlarýda yaka bilirsiniz.
Melisa Hasret AKSU
Atatürk Ýlköðretim Okulu
Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban
Yönetim Yeri: Çarþý içi Esnaf Kefalet Koop. binasý kat: 2 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: 0384 441 39 47
E-mail: [email protected] Þirket e-mail: [email protected] E-groups: [email protected] Web:
www.hacibektaslilar.com Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Hacýbektaþ
Tel-Faks: 0384 441 29 16 Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Kenzi Baydýr
BÝRÝNSAN
Bu hafta; Küçücük yaþta yetim kalmýþ 6
çocuðu için saçýný süpürge etmiþ, yýllarca
yýlmadan usanmadan,bitmek tükenmek
bilmeyen içindeki umudu, hiç ama hiç
tüketmeden, mücadele etmiþ bir ana ile
birlikteyim.O beni evine, ben de onu
gazetemizdeki bir insan köþesine konuk
ediyorum. Sevgiyle andýðým deðerli
arkadaþým Doðan' la özdeþleþtirdiðim, anasý
Kenzi ana' yý dinliyorum.
“1929 Hacýbektaþ Bala Mahallesi
doðumluyum, 4'ü kýz 6 kardeþin en
büyüðüyüm. Anne ve babamýn 7 yýl hiç
çocuklarý olma-mýþ, ilk ben doðduðumda 7
yaþýma kadar her yýl ölmesin diye kurban
kesmiþler.
Ýlk okul'a gittiðimi zor hatýrlýyorum, zira
çok fazla okuyamadým. 1'ci sýnýfta
öðretmenin beni dövmesi rüyama giriyor
bende rüyamdan sayýklayarak kan ter içinde
uyanýyorum, bunlarý yaþayan babam ve
annem beni okuldan alarak göndermiyorlar.
Okumayý ve yazmayý 60 yaþýnda torunum
okula baþladýðýnda onunla birlikte öðrendim.
11 Yaþýma kadar çok fazla iþ görmedim
ama annemin ayaðý kýrýldý, dikkat dilmeyince
kangren oldu ve kesildi. Haliyle iþ göremez
oldu iþ bize düþtü, iþte benim çilem o zaman
baþladý. Babam alkole düþkündü sabaha
kadar içerdi, ben de elim döþümde hizmet
için beklerdim.
17-18 yaþýmda benden 20 yaþ büyük eþim
Sait ile evlendim, kendisi hayvan alým satým
iþleri ile uðraþýrdý. 8 tane çocuðumuz oldu,
34 yaþýmda iken eþim Sait gýrtlak
kanserinden öldü. Bir sürü çocukla kaldým,
ekmek bulamadýðýmýz günler oldu, bulgur
pilavýný piþirip kapýyý kapatarak ekmeksiz
kaþýkla yedik, yarý aç yarý tok yaþamaya
çalýþtýk, kimseye eksiðimizi söylemedik,
bildirmedik. Bir gün çocuklarý topladým,
ekmek getirmeyene yemek yok dedim,
herkes iþ bulacak çalýþacak ve eve ekmek
getirecek dedim. Sabah erkenden kalktýlar
hem okula gittiler hem çalýþtýlar. Ayakkabý
boyadýlar, kahvehanelerde su taþýdýlar, araba
yýkadýlar okullar tatil olunca da yakýn
köylerde mal davar çobanlýðý yaptýlar. Ben
de karý koca Öðretmenlik yapan Fevzi Çimen
ve Yurdanur Çimen öðretmenlerin 12 yýl 4
çocuðuna baktým. Çok deðerli insanlardý.
Gündüz öðretmenlerin evinde çocuklara
baktým, gece taþ atölyelerinden eve
getirdiðim taþlarý cilaladým, parmaklarým
delinirdi. Irgatlýk zamaný baþkalarýnýn
tarlalarýnda mercimek ve nohut yolmak için
günlükçü giderdim. Almanya ya gitmek için
baþvuru yaptým, kabul olmuþ kaðýdým geldi
ama çocuklarýmý býrakýp gidemedim. Zaman
Suavi Cesur
zaman terzilik de yaptým.
Bu arada iki inek aldýk, evde sütünden,
yoðurdundan ve yaðýndan yararlandýk
artýrdýðýmýzý da sattýk. Çocuklarým yokluðun,
yoksulluðun ne olduðunu bildiði için iþ
konusunda ellerine geçen fýrsatý deðerlendirdi
ve Ankara da iþe girdiler.
Bað-Kur'un yeni çýktýðýnda, bir gün
zamanýn Belediye Baþkaný Dede Aslan'ýn
yanýna çýktým, o zaman Esnaf Odasýna da
bakýyordu. Benim Hiçbir güvencem yok,
beni Bað-Kur'a kayýt yaptýr baþkaným dedim.
'Kayýt yaptýrmamýz için iþ yerinin olmasý
lazým, bir iþ yapman lazým' dedi. Ben de
ineðim var süt satýyorum dedim. 'hah þimdi
olur' dedi. Oda'ya kaydýmý yaptýlar BaðKur'a bildirdiler, 1974 yýlýnda Bað-Kur'lu
oldum. Dede Aslan'ýn mekaný cennet olsun.
15 Yýl prim ödedim ama zaman zaman
ödeyemediðim oldu, çocuklar çalýþmaya
baþlayýnca herkes eþit þekilde katký saðladý
ve 1989 yýlýnda emekli oldum.
Bu yokluk ve yoksulluk içinde
çocuklarýmýn 4 tanesini iþ güç sahibi yaptým.
Devlet dairesinde çalýþtýlar þimdi onlarda
emekli oldu. Hepsinin de canlarý sað,
ömürleri uzun olsun.
1994 yýlýnda acýlarýn en büyüðünü
yaþadým. Ýki oðlum (Doðan ve Þahin) trafik
kazasý geçirdi, biri öldü diðeri aðýr yaralý
olarak kurtuldu. Doðan'ýmýn 3 oðlu kendi
gibi küçük yaþta yetim kaldý, þimdi onlarýn
yanýndayým geçinip gidiyoruz” diyor Kenzi
ana, acýlarýna su katarak duygularýna gem
vurarak.
Saygýlarýmý sunuyorum, saðlýk ve esenlik
dolu yýllar diliyorum. Eksik olmayasýn Kenzi
ana.
Ýþmen sevgiyle uðurlandý
[Sesonline]- Türkiye Ýþçi
Partisi (TÝP)'nin (1966-75)
Kocaeli Senatörü, Özgürlük ve
Dayanýþma Partisi'nin (ÖDP)
kurucusu ve PM üyesi Fatma
Hikmet Ýþmen topraða verildi.
Ýstanbul'da 88 yaþýnda
yaþamýný yitiren Ýþmen Ýþmen'in
çiçeklerle süslü cenazesi,
Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda
defnedildi. Ýþmen’in cenazesine
katýlan mücadele arkadaþlarý hep
bir aðýzdan "Enternasyonal
Marþý"ný söyledi.
Ýþmen için, Þiþli Camisinde
düzenlenen törene, Hürriyet
Gazetesi’nden Yalçýn Bayer,
Cumhuriyet Gazetesi’nden
Hikmet Çetinkaya, Oral Çalýþlar,
Birgün Gazetesi yazarý Aziz Çelik,
Gencçay Gürsoy, yazar Adalet
Aðaoðlu, ÖDP Genel Baþkaný
Hayri Kozanoðlu, yardýmcýsý
Alper Taþ, Hakan Tahmaz, Masis
Kürkçügil ve Ýstanbul Ýl Baþkaný
Sinan Tutal, Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP) Genel Baþkaný Filiz
Koçali, ÝHD eski baþkaný Akýn
Birdal, Ruhi Su’nun eþi Sýdýka
Su, Orhan Silier, Mehmet Atay
ve Barýþ Giriþimi'nden Ersin
Salman da katýlanlar arasýnda yer
aldý. Fatma Ýþmen’in kardeþi
Fikret Ýþmen Kaygý'nýn törende
son derece üzgün olduðu gözlendi.
Parçalý Bulutlu
En Yüksek 0C 22
En Düþük 0C 9
Çocuk Haklarý için
karikatür çizecekler
[Sesonline]- Ýngiliz ve Türk karikatür
sanatçýlarý çocuk haklarý için bir araya
geliyor. Beþ gün sürecek atölye
çalýþmalarýnda sanatçýlar ve katýlýmcýlar
çocuk haklarý ile ilgili karikatürler
üretecekler.
Beþ gün sürecek atölye
çalýþmalarýnda karikatür sanatçýlarý ve
katýlýmcýlar farklý bakýþ açýlarýyla çocuk
haklarý konusunda kamuoyunda bilinç
ve duyarlýlýðýn geliþtirilmesi amacýyla
karikatürler çizecekler.
Çalýþma sonunda ortaya çýkan eserler
Ankara ve Londra’da sergilenecek. Doç.
Dr. Serdar Deðirmencioðlu, Nicola
Harries ve karikatürist Nezih Danyal’ýn
yürüteceði atölye çalýþmalarý, Ankara’da
Karikatür Vakfý, British Council vea
Kavaklýdere Sanat Galerisi’nde
yapýlacak. Atölye çalýþmalarýna
Ýngiltere’den Roger Penwill, Alex Noel
Watson, Timothy Harries, Andrew
David Gilbert, Jan Ellery, Türkiye’den
Tan Oral, Ýzel Rozental, Kamil
Masaracý, Semih Poroy gibi karikatür
ustalarý katýlacak. Bu etkinlik
kapsamýnda 15 Mayýs pazartesi günü
saat 14.00-16.30 arasýnda Kavaklýdere
Sanat Merkezi’nde yapýlacak geniþ
katýlýmlý atölye çalýþmasýna,
karikatürcüler, çocuklar ve ilgi duyan
tüm yurttaþlar katýlabilecek.