Bankacılık Sektöründe Güncel Vergi Konuları seminer

Yorumlar

Transkript

Bankacılık Sektöründe Güncel Vergi Konuları seminer
Bankacılık Sektöründe
Gü
Güncel
l Vergi
V
i Konuları
K
l
Abdulkadir KAHRAMAN
KPMG Türkiye
Vergi Bölümü Başkanı
Hakan GÜZELOĞLU
KPMG Türkiye
Vergi Direktörü
19 Aralık 2012
Ajanda
08:00 - 08:30
Kayıt - Karşılama
08:30 - 08:45
Açılış - Kahvaltı
08:45 - 10:45
• Altın ve Altına Dayalı İşlemlerde Vergileme
• Yeni Finansal Ürünlerin Vergilemesinde Belirsizlikler ve Çözüm Önerileri
• Yeni SPK Kanununun Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Vergi
Gündemine Yansımaları
• Türev İşlemlerde Çözüm Bekleyen Sorunlar
• Yurtdışına Yapılan “Faiz, Temettü, Royalty” Ödemelerinde Bankaların
Vergi Sorumluluğu
• Diğer Güncel Vergi Konuları
- Banka Dışı İhraçlarda “Tahvil İhracında”, “Örtülü Sermaye ve KDV” ve
İhraç Sürecine Etkisi
- Yeni BES Sisteminin İK Süreçlerine Etkisi
- Benzeri Güncel Vergi Konuları
10 4 - 11:00
10:45
11 00
S
Soru - Cevap
C
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Altın ve altına dayalı işlemler – Değerleme
Altın bir emtia mıdır?
Altın bir
yabancı
para
mıdır?
Bankalar,, döviz
tevdiat hesapları ve
altın depo hesapları
açabilir,
A
i l i
Anapara
ve ffaizlerin
transferleri ile altının
iadesi bankalarca
y
kendi kaynaklarından
karşılanır,
Görüşümüz!
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Altın Özel
Değerleme
hükümlerine
mi tabidir?
Altın ve altına dayalı işlemler – Altın kredisi
•
Değerleme İlkeleri Yönünden
•
İşletmeler açısından borç olarak “mukayyet değeri” ile değerlenir,
•
Tahakkuk ettirilecek faizler altın olarak veya anlaşmaya göre TL veya döviz
olarak geri ödenebilir,
•
D ğ l
Değerleme
farkları
f kl
mali
li karın
k
tespitinde
t
iti d dikkate
dikk t alınmaz,
l
•
Banka nezdinde: Hesap dönemi sonlarında altına dayalı olarak hesaplanan
reeskont faiz geliri niteliğinde,
•
Kredi kapaması: Kredi anapara tutarının “mukayyet değeri” ile ödeme
anındaki değer arasındaki fark gelir veya gider niteliğinde,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Altın ve altına dayalı işlemler – Altın mevduatı
Değerleme İlkeleri Yönünden
•
•
•
•
İşletmeler
ş
açısından
ç
borç
ç olarak “mukayyet
yy değeri”
ğ
ile değerlenir,
ğ
,
Değerleme farkları mali karın tespitinde dikkate alınmaz,
Tahakkuk ettirilecek faizler altın olarak veya anlaşmaya göre TL veya döviz
olarak geri ödenebilir,
Altın mevduatı için hesaplanan faiz reeskontları gider niteliğinde,
niteliğinde
BSMV Yönünden
•
Altın mevduatının kapatılması; alım – satım mıdır?
• Alış – satış bedeli (TL) arasındaki fark genel oranda BSMV’ye tabi,
• Her türlü komisyon %5 oranında BSMV’ye,
• Kapatma sırasında bir değer
ğ artışı olmaması halinde BSMV uygulanmaz,
yg
Gelir Vergisi Yönünden
•
Altın mevduatına faizler % 15 oranında stopaja tabi ( vadesiz altın mevduat
hesaplarından çekişler stopaja tabi değil),
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Altın ve altına dayalı işlemler – Derivatives
•
Değerleme

Altına opsiyon işlemi yapılabilir, ancak 5 No.lu KVK Tebliğinde altına dayalı türev
işlemlerine ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiş,
•
Altına dayalı türev işlemleri de genel esaslara tabi,
•
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Yönünden

Kambiyo işlemi olarak dikkate alınmadığından
alınmadığından, “fiziki teslim” ile sonuçlansa dahi,
dahi lehe
alınan para %5 oranında BSMV’ ye tabi mi?

BSMV’nin istisna olduğu durumlar?
 Arbitraj,
Arbitraj
 VOB,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Altın ve altına dayalı işlemler – Yatırım fonu
•
Değerleme
•
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım
fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları kurumlar vergisinden
istisna,
•
Türkiye’de
Türkiye
de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım
fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarında stopaj %0,
•
BSMV Yö
Yönünden
ü d
•
Altın yatırım fonlarının altın alım satım işlemleri BSMV’den istisna,
•
İstisna hükmü öncesi dönemlere ilişkin usulsüzlük cezası uygulanabilir mi?
•
Gelir Vergisi Geçici 67. Madde Yönünden
•
Elde eden kişiye göre % 0 ve % 10 oranında gelir vergisi stopajına tabi,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Yeni Finansal Ürünler - Turbo sertifikalar
•
Dayanak varlık ya da dayanak göstergenin fiyatına bağlı olan ve sahibine dayanağın
değeri ile sirkülerde belirtilen kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan
bir geri ödeme talep etme hakkı sağlayan kaldıraçlı bir finansal ürün olarak
tanımlandı,
•
Turbo sertifikalar, fiyat değerlemesi açısından “varant”
varant niteliğinde değil,
•
% 0 stopaj uygulanmasına tabi değil; çünkü “hisse senedi veya hisse senedi
endekslerine dayalı vadeli işlemlerden” ve “varantlardan” farklı özelliklere sahip,
•
IMKB’d gerçekleştirilen
IMKB’de
kl ti il “turbo
“t b sertifika”
tifik ” işlemlerinden
i l l i d sağlanan
ğl
kazançlara
k
l
uygulanacak stopaj oranı?
• Anonim, limited şirketler ve yatırım fonları ile bunlara benzer nitelikteki yabancı
kurumlar için % 0 ,
• Tam ve dar mükellef gerçek kişi mükellefler için ise % 10,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Yeni Finansal Ürünler – Foreks
•
Foreks İşlemleri
•
Vergi Kanunlarında kaldıraçlı ürünlerden elde edilen gelirlerin
vergilendirilmesine ilişkin özel bir düzenlemeye ihtiyaç var,
Açıklığa kavuşturulması gereken konular
•
G li türü?
Gelir
tü ü?
Ti i Kazanç,
Ticari
K
Arızi
A i Kazanç,
K
Değer
D ğ A
Artış
t K
Kazanç
•
Vergilendirme ? GVK Geçici 67. kapsamında değil, beyana tabi?
Vergi İdaresi’nin görüşü
•
Gelir Türü?
Devamlılık varsa “ticari kazanç”, diğer hallerde “arizi kazanç”,
•
Vergilendirme
“Kurum kazancı” ve kurumlar vergisi, arizi kazanç halinde
münferit” veya
e a “özel
“ö el beyan”,
be an”
•
“Tarhiyatın muhatabı” ve yükümlülükleri?
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Yeni SPK Kanunu - Yatırım Fonları
•
Avrupa Birliği’nin “UCITs” direktifi kapsamında “ Portföy yönetim şirketi” adı
altında y
yeni bir şirket
ş
türü tanımlanmakta ve yatırım
y
fonlarının sadece portföy
p
y
yönetim şirketleri tarafından kurulması öngörülmekte,
•
Bankalar “yatırım fonlarında” kurucu olamayacak,
•
Fon içtüzüklerinin noter onayından geçirilmesi zorunluluğundan vazgeçilerek
fon kurucuları açısından önemli bir harcama kalemi ortadan kaldırılmakta,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Yeni SPK Kanunu - Değişken Sermayeli Yatırım
Ortaklıkları
•
“Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı” (DSYO) adı altında Türk Hukuku için
yeni olan bir şirket türü ihdas edilmekte,
•
Bu şirket türü Avrupa Birliği “UCITs” düzenlemeleri kapsamında fon ile
yatırım ortaklığı modelinin bir bileşimi olarak düzenlenmiş olup, ortaklığın
farklı portföylerden oluşacak şekilde yapılanmasına imkan vermekte,
•
DSYO’lar, yatırım fonlarının tüzel kişiliği bulunmaması nedeniyle yatırım
yapmakta zorlandığı
ğ alanlarda da (özellikle
(ö
gayrimenkul)) faaliyet
f
gösterebilecek,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Yeni SPK Kanunu - Örtülü kazanç aktarımı yasağı
•
Kanunun 21. maddesi ile “Örtülü kazanç aktarımı yasağı” düzenlendi,
•
Yasağın;hangi ilişkili kişileri kapsadığı,
kapsadığı hangi durumların kazanç aktarımı
sayılacağı, konsolide karı azaltıcı ve artırıcı işlemlerin ele alındığı, ilişkili
kişilerle yapılan işlemlerde belgelendirme ve bunun süresini, örtülü kazanç
aktarımı halinde bunun kanunî faizi ile birlikte mal varlığı veya kârı azaltılan
ortaklığa veya kolektif yatırım kuruluşuna iadesi açıkça belirlendi,
•
Yasağa uyulmaması halinde, karı veya malvarlığı azaltılan veya artması
engellenen tüzel kişilerin ve yatırım fonlarının yetkilileri ve bunların
fiillerine iştirak edenlere 3 yıldan az olmamak üzere hapis ve adlî para
cezası getirilmektedir .
•
Emsallere uygun
yg
fiyat
y y
ya da bedelin tespitinde
p
uygulanabilecek
yg
y
yöntemler
belirsiz,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Türev İşlemler ve BSMV Sorunları
•
Altın Türev işlemlerindeki BSMV
•
VOB dışında gerçekleştirilen, altın türev işlemleri fiziki teslim ile sonuçlansa
dahi lehe kalan para % 5 oranında BSMV’ye tabi,
•
Riskten korunma (Hedge) amaçlı işlemlerde BSMV
•
Birden fazla ayaklı ancak birbirine bağlı hedge amaçlı işlemler sonucundaki
lehe kalan paraların tek bir işlem sayılması mümkün mü?
•
Gelir İdaresi’nin yaklaşımı?
aklaş m ?
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Yurtdışına Yapılan Ödemelerinde Bankaların
Sorumluluğu
•
T.C.M.B ’nin “Görünmeyen İşlemler Genelgesi” gereği, bankaların yurt dışına
yapacakları para transferlerinde mevzuat gereği ödenmesi zorunlu “vergi ve
benzeri” yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinden sorumlu,
•
Aracı olunan ödemeler;
• Royalty
R
lt ,
• Faiz,
• Temettü ödemeleri,
• Serbest meslek ödemeleri,
• Bankaların, bu ve benzeri ödemelerin brüt tutarları üzerinden “vergi ve benzeri
yükümlülüklerin”
ükümlülüklerin” ödendiğinin” veya
e a “ödeneceğinin” ilgililerce tevsiki
te siki veya
e a
uygun beyanları aranır,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Banka Dışı Tahvil İhraçlarında “Örtülü Sermaye ve
KDV”
•
Anonim şirketlerin çıkardıkları tahvillerin ilişkili kişilerce satın alınması örtülü
sermaye uygulaması?
•
Tahvil aracılığı ile finansman sağlama ile doğrudan kredi kullanmak açısından
bir farkı var mıdır?
•
T h il ihraç
Tahvil
ih
eden
d şirketin
i k ti tahvillerinin
t h ill i i ilişkili
ili kili taraflarca
t fl
alınması,
l
diğer
diğ
koşulların varlığı halinde örtülü sermaye oluşturur mu?
•
Tahvil faizlerinin “finansman hizmeti” sayılarak KDV kapsamında
değerlendirilmesi mümkün müdür?
•
Vergi İdaresi’nin vermiş olduğu bir “özelge” ile “tahvil faiz ödemelerinin”
KDV’nin kon
konusuna
s na girmesi gerektiği görüşünde,
görüşünde
•
“Mevduat faiz” ödemeleri KDV’ne tabi olacak mı?
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan
Değişiklikler
•
BES katkı paylarının ücret gelirlerinden (ücretin safi tutarından) indirilmesi
uygulamasına 1.1.2013 itibariyle son verildi,
•
% 25 oranlı devlet katkı payı uygulamasına geçilecek,
•
İşveren katkılı emeklilik planlarının kurulması için işverenlerin çalışanları adına
öd
ödeyecekleri
kl i katkı
k tk payları
l
ticari
ti i kazancın
k
ttespitinde
iti d gider
id olarak
l
k dikkate
dikk t
alınabilecek,
•
İşveren ve çalışanların yapacakları katkı payları, çalışanın brüt ücretinin %15’i ve
asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlandırıldı,
•
Emeklilik şartı: 56 yas sınırı ile 10 yıl sistemde bulunmak olarak değiştirildi,
10 yıll prim ödeme şartı
şart bulunmuyor,
b l nm or
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Hizmet Yansıtmasında BSMV Matrahının Tespiti

Vergi İdaresi’nin Görüşü;
“…. Ekspertiz hizmeti karşılığında bankanızca müşterilerinizden alınan bedelin gayrimenkul değerleme
şirketine kısmen aktarılması durumunda, bankanız tarafından gelir hesaplarına intikal ettirilen diğer bir
ifadeyle lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.
gerekmektedir Söz konusu olayda,
olayda ekspertiz
hizmeti karşılığında bankanızca müşterilerinizden alınan bedelden değerleme şirketine aktarılan tutar
düşüldükten sonra kalan ve gelir hesaplarınıza intikal ettirilen tutarın BSMV ye tabi tutulması
gerekmektedir.”
Örneklemeler:
A) 100 masraf 100 tahsilat
Bu durumda cari hesaplar arasında maliyet birebir aktarıldığından BSMV’nin
konusuna giren bir tutardan bahsedilemeyecek
bahsedilemeyecek,
B) 100 masraf 120 tahsilat
Cari hesaplar arasındaki net tutar 20 gelir hesabına
aktarılarak BSMV
BSMV’ye
ye konu edilecek
edilecek,
C) 100 masraf 80 tahsilat
Bu durumda da -20 TL gider hesabına aktarıldığından
lehinize kalan bir tutar olmayacaktır
olmayacaktır. Tahsil edilen tutarların müşteri hesapları yardımı
ile kaydedilmesi,
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Peşin/Vadeli İşlemlerin İthalatta KKDF Uygulaması
TR
Yurt Dışı
• Kabul
K b l kredili,
k dili vadeli
d li akreditif
k ditif ve mall mukabili
k bili öd
ödeme
şekillerine göre yapılan ithalat %6 KKDF’ye tabi,
• Bu ve benzeri yapılar sonucu yapılan işlemler
“muvazaa” olarak değerlendirilip
ğ
p KKDF riski olabilir mi?
• Bankanın bu işlemden vergi sorumluluğu doğar mı?
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
(A) Şirketi
İth
halat
BANKA
P i İthalat
Peşin
İth l t B
Bedeli
d li
H.Q.
Serbest Bölge Şube Kazançları
•
6.2.2004 tarihi itibarıyla faaliyette bulunmak
üzere ruhsat almış mükelleflerin,
mükelleflerin faaliyet ruhsatlarında
belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde
gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri
kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna edildi,
•
Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak adına
adına, serbest bölgelerde yer alan
şubelere ilişkin ruhsat süresinin sona erip ermediği veya ruhsatın yenilenip
yenilenmediği kontrol edilmeli,
•
Serbest bölge gider yansıtmaları (istisna kazanç olması veya olmaması halinde),
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
İletişim Bilgileri
Abdulkadir KAHRAMAN
Hakan GÜZELOĞLU
Ortak, Vergi Bölümü Başkanı
Direktör, Vergi
Tel: +90 216 681 90 00
Tel: +90 216 681 90 00
E-mail:
E
mail: [email protected]
[email protected] com
g
g @ p g
E-mail: [email protected]
© 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
Teşekkürler
© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk
şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari
markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel
durumuna hitap etmemektedir.
etmemektedir Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun
bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir.
KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye
firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative
müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı
yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

Benzer belgeler

pdf 684.6 KB

pdf 684.6 KB © 2012 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. ...

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi

Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi • Tam ve dar mükellef gerçek kişi mükellefler için ise % 10,

Detaylı