evrensel

Yorumlar

Transkript

evrensel
evrensel
dünya
IRAK
dünya turu
Türkmen Cephesi
KYB ile görüþtü
ÝRAN
IRAK Türkmen Cephesi Baþkaný
Erþet Salihi ve beraberindeki heyet, Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtsever Birliði’nin (KYB)
Siyasi Büro Baþkaný Mulla Bahtiyar ile bir araya geldi. Görüþmede, ülkede ve özelikle Türkmen
bölgesi ile Kürt bölgesinde yaþanan son geliþmeler ele alýndý.
DHA’nýn haberine göre, toplantýda KYB yetkilileri ile ikili iliþkilere
deðinerek Türkmen ve Kürt kardeþliðinin daha güçlendirilmesi
konusu, ortak çýkarlar ve Türkmenlerin haklarý konuþuldu. Ayrýca Irak ve Kerkük’ün IÞÝD sonrasý
durumu ve son günlerde Tuzhurmatu’da meydana gelen yasa dýþý
bazý olaylarýnda dile getirildi.
Türkiye’ye seyahat
yasaðý yanýtý
HÝNDÝSTAN
ÝRAN Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye’ye tur düzenlemesine iliþkin
tur operatörlerine konulan yasaðýn ancak Türkiye’deki þartlarýn normalleþmesinden sonra
kaldýrýlacaðýný belirtti. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rýza
Hakan Tekin, önceki gün büyükelçilik binasýnda düzenlediði
basýn toplantýsýnda, Tahran yönetiminden tur operatörlerine
getirilen yasaðý bir an önce kaldýrmasýný talep etmiþti. Türkiye’nin çaðrýsýný deðerlendiren
Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü
Behram Kasimi, Türkiye’de güvenliðin tam saðlanmasý ve þartlarýn normalleþmesinin ardýndan
yasaðýn kaldýrýlacaðýný ifade etti.
Türkiye’deki darbe giriþimi sonrasý Tahran yönetimi, vatandaþlarýnýn can saðlýðýný gerekçe
göstererek Türkiye’ye tur satýþlarýný yasakladý.
Selden 58 bin kiþi
zarar gördü
ÝSPANYA
BATI Bengal bölgesini günlerdir
etkisi altýna alan saðanak yaðýþlar, 4 kiþinin ölümüne, 58 bin kiþinin de zarar görmesine neden
oldu. Hindistan’ýn Felaketle Mücadele Bakaný Javed Khan, yaptýðý açýklamada ölümlerin boðulmadan ziyade, duvar çökmesi,
yýlanlarýn ýsýrmasý sebebiyle
gerçekleþtiðini ifade etti. Öte
yandan Sikkim ve Bhutan bölgelerinde artan yaðýþlar nedeniyle
Dooars gibi bölgelerdeki su seviyelerini yükselmesine neden
olduðu duyuruldu. Afet nedeniyle bir çok bölgede ev, iþyeri,
hastane ve okul kullanýlamaz
hale geldiði kaydedildi..
Zika ilk defa
Ýspanya’da
KATALONYA Özerk Bölgesinde
Zika virüsü kaynaklý mikrosefalili bir erkek bebek dünyaya
geldi. Ýspanya saðlýk yetkilileri,
bunun ülkedeki ilk vaka olduðunu belirtti. Nisan ayýnda Latin
Amerika’da iken virüsü kaptýðý
teþhis edilen annenin doktor tanýsýna raðmen çocuðunu aldýrmak istemediði ifade edildi.
Barcelona’da kameralar karþýsýna geçen Vall D’Hebron Hastanesi’nden Profesör Felix Castillo, “Çocuk þu anda stabil durumda ve solunum desteðine
ihtiyacý yok, hastanenin yenidoðan bebek yoðun bakým ünitesinde, durumunu izliyoruz” þeklinde konuþtu. Brezilya baþta olmak üzere Latin Amerika’da birçok ülkede hamile kadýnlarýn
korkulu rüyasý haline gelen Zika
virüsü nedeniyle çeþitli önlemler alýnmaya çalýþýlýyor. Birleþmiþ Milletler’e baðlý Dünya Saðlýk Örgütü de geçtiðimiz Þubat
ayýnda Zika virüsü nedeniyle
küresel acil durum ilan etmiþti.
Sivrisinekler tarafýndan taþýnan
virüs, anne karnýndaki bebeðin
beyin geliþimini tamamlamadan
doðmasýna, yani mikrosefaliye
yol açýyor.
2 7 Te m m u z 2 0 1 6
X
Çarþamba
[email protected]
10
I:
PT
YA
NI
SI
AN
ER
NF
KO
Ý
ET
EK
AR
H
L
YO
ÝK
FAS DEMOKRAT
El Mahzen’e karþý
sosyalizm için birleþik cephe
F
Ali KARATAÞ
Kazablanka
as Sosyalizm için Demokratik Yol
Hareketinin 4. Konferansý, 15-1617 Temmuz’da, Fas’ýn en büyük
kenti Kazablanka’da yapýldý. “Ýþçi
sýnýfýn ve emekçilerin baðýmsýz
partisini ve halk cephesini oluþturma” þiarýyla
ülke genelinde yaklaþýk 400 delegenin katýlýmýyla toplanan konferansa, Tunus, Filistin,
Ýspanya, Fransa ve Belçika’dan davetliler ve
Türkiye’den de Emek Partisi katýldý.
Fas, Kuzey Afrika’da yer alan ve sömürge
döneminde Avrupa’dan her konuda etkilenmiþ ve 1956’da baðýmsýzlýðýný kazanmýþ bir
ülke. Monarþi ile yönetiliyor. Ekonomik hayatýn her alanýnda kraliyet ailesi söz sahibi.
Þimdiki kralý ise Kral VI. Muhammed.
Fas, baðýmsýzlýðýný kazandýðýndan bu yana
seçimler yapýlýyor ancak partilerin de parlamentonun da bir hükmü yok. Monarþinin oynadýðý merkezi rolden ötürü hükümet ve meclis özerk hareket edemiyor. Yasama yetkisi kralda ve kral meclise ya da hükümete karþý sorumlu deðil. Hükümeti kurma, baþbakaný atama ve baþbakaný görevden alma yetkisi kralýn
elinde. Siyasi, ekonomik, sosyal reformlarý kraliyete ait komisyonlar yapýyor.
20 ÞUBAT DEVRÝMÝ
Faslýlar, ülkeyi yöneten kral ve etrafýnda oluþan çýkar grubuna Arapça “el Mahzen” diyorlar. 2011 Arap halk ayaklanmalarý sürecinde,
bu nedenle Fas’ýn sokaklarý da oldukça hareketlenmiþ. 20 Þubat 2011’de yaþanan sokak
gösterileri Faslýlarda derin izler býrakmýþ.
Demokratik Yol Hareketinin konferansýnda
da giriþ sunumlarýnýn hemen hepsinde 20
Þubat hareketine vurgu öne çýkýyor.
Fas’ta 20 Þubat 2011’de 57 vilayette “demokrasi ve ekmek” talepleri ile ayný anda eylemler gerçekleþiyor. Fas Kralý VI. Muhammed, 6 Mart 2011’de yaptýðý açýklamada halkýn isteklerini kabul ettiðini ilan ediyor. Hükümetin yürütme yetkisi ile meclisin yasama
yetkisi artýrýlýrken, yargý baðýmsýzlaþtýrýlýyor.
Yalnýz bütün bunlar yapýlýrken kraliyet sistemine hiç dokunulmuyor.
SABAHA KADAR TARTIÞMA
Konferansýn açýlýþ töreni salondan sokaklara
kadar taþan bir kalabalýkla gerçekleþiyor. Oldukça coþkulu geçen konferansa gençlerin ve
kadýnlarýn katýlýmý dikkat çekici. Salonda mücadeleci üç nesli görmek mümkün. Ama daha
dikkat çekici olan, konuþmalarýn 5 dakika ile sýnýrlandýrýlmasýna raðmen, öðlen saatlerinde
baþlayan tartýþmalarýn sabaha kadar sürmesi.
Delegeler; sendikal mücadele, örgütsel ve ideolojik sorunlar baþta olmak üzere hemen hemen her konuda söz aldýlar.
‘HALKIN DÜÐÜNÜ’
Konferansa katýlan birçok konuþmacý “konferansýmýz” kelimesi yerine “düðünümüz” kelimesini kullanýyor. Bitmek bilmeyen sloganlar, özellikle yemek aralarýnda hemen bütün
herkesin katýlýmýyla söylenen mücadele þarkýlarý gerçekten bir düðün havasý yaratýyor. Diðer dikkat çeken bir nokta ise katýlýmcýlarýn
sýnýfsal durumu. Hemen ilk bakýþta kýyafetlerinden, ülkenin farklý halklarýnýn konferansta
olduðunu ve delegasyonun emekçi karakterini hissediyorsunuz.
Konferansta Fas’ýn kendine has bir dilini
duyuyorsunuz. Bu dil; konuþma dili olan Fas
Arapçasý; Arap, Berber ve Fransýz lehçelerinin
benzersiz bir kombinasyonundan oluþuyor.
HEDEF ÝÞÇÝ SINIFININ
PARTÝSÝ OLMAK
Konferans; ülke içerisinde demokratik bir
halk iktidarýnýn kurulmasý, bölgede ve uluslararasý alanda yapýlacaklarla ilgili 22 karar aldý.
Bu kararlarýn ilk maddesinde baðýmsýzlýðýn,
özgürlüðün ve sosyalizmin tesis edilmesi için
hareketin bütün gücüyle iþçi ve emekçiler
içerisinde faaliyet sürdürmesinin önemine
dikkat çekildi.
“Ýþçi sýnýfýnýn baðýmsýz partisi”nin gerekliliðine vurgu yapýldý. Sonuç bildirgesinde diðer dikkat çeken nokta ise “el Mahzen” olarak nitelendirdikleri anayasal monarþiye karþý
bütün halkýn, iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin
“birleþik cephesinin” oluþturulmasý oldu.
83 kiþilik “ulusal komite” seçilen konferansta, komitenin baþýna da önceki Genel
Sekreter Mustafa Brahma seçildi. Mustafa
Brahma, Partinin Ýlk Genel Sekreteri Abdullah el Harif gibi siyasi faaliyetlerinden dolayý
uzun yýllar cezaevinde yatmýþ bir mühendis.
Konferans delegelerinin talebiyle yeniden
sekreterliðe seçildi.
AMAZÝGHLER VE
BATI SAHRA
FAS’ta Berberilerin ve Batý Sahra halkýnýn sistemle
ciddi sorunlarý var. Berberilerin diðer adý Amazighler.
33 milyon olan Fas nüfusunun 16 milyonu Amazigh. Bu
da nüfusun yüzde 40’ýna tekabül ediyor. Amazighlerin
alfabelerini kullanmalarý uzun yýllar boyunca yasaktý.
Fakat 2011’de gerçekleþen kitlesel gösterilerden sonra
alfabeleri anayasal güvenceye kavuþmuþ. Konferansta bazý sloganlarda ve duyurularda bu dilin alfabesini
görüyorsunuz.
Ülkenin diðer önemli sorunu Batý Sahra sorunu ise olduðu yerde duruyor. Hem Fas hem de Cezayir, Batý Sahra topraklarýnýn kendilerine ait olduðunu söylüyor. Sömürge döneminden kalma bu sorunla ilgili olarak iki ülkede Batý Sahra topraklarý için hak iddiasýnda bulunuyor.
Lakin Batý Sahra’da baðýmsýzlýk isteyen ciddi bir hareket mevcut. Polisario; Batý Sahra’daki Fas egemenliðine
son vermek ve bu bölgenin baðýmsýzlýðýný saðlamak için
’70’lerden beri savaþan bir örgüt. Polisario Sahra Arap
TUNUS Halk Cephesi Resmi SözcüDemokratik Cumhuriyeti adýný taþýyan bir hükümet kursü Hamma Hammami konferansýn
du. Þu anda 43 ülke bu hükümeti tanýyor.
davetlilerinden. Konferansta iki suÜlkedeki birçok parti ve hareketten farklý
KONFERANS katý
num yapýyor ve ikisi de can kulaðýyolarak
sadece Demokratik Yol Hareketi “Batý
lým
cýlarýnýn ciddi bi
ilgisi var. Darbe
la dinleniyor. Birinci sunumu mücar
Tü
Sahra
halkýnýn
kendi kaderini tayin hakkýný” sark
iye
giri
Temmuz, konfer þiminin gerçekleþtiði 15
delede taktiklerinin önemi üzerine
vunuyor.
Bu
nedenle
hareket, monarþi rejimi taan
Katýlýmcýlarýnýn sýn ilk gününe denk geliyor.
oluyor. Ýkincisi ise Kuzey Afrika’daki
rafýndan
ciddi
baskýlarla
yüz yüze kalmýþ.
hemen hepsinin
ka
Türkiye’de süre
geliþmeler üzerine. Hammami; Þükcin nasýl ilerleyec fasýnda
eði sorularý
var. Ama gerek
rü Belaid’in, Muhammed Brahmi’nin
Dem
gerekse konferan okratik Yol Hareketi,
ve Tunus’ta öldürülen diðer yolsa davet edilen
pa
tereddüt etmed
ÜLKEDE ve bölgede hýzla devam eden geliþdaþlarýnýn adýna konferansta buen darbeye karþ rtiler hiç
ý
ol
ed
duklarýný ilan
en
melerin tozu dumaný arasýnda konferans Filistin
lunduðunu ifade ettiðinde salonda
bir deklarasyon
yayýnlýyorlar.
yaptýklarý ortak
sorununu da unutmuyor. Ýsrail’in yerleþim polialkýþ tufaný kopuyor. Hammami
açýklamada özgü Partiler
rlüðün,
eþitliðin, insan ha
tikalarý
kýnanýyor. Filistinli tutsaklara dayanýþma
ayrýca konferansýn öne sürdüðü
kl
tesis edileceði ge arýnýn ve sosyal adaletin
mesajý
gönderiliyor.
Ýsrail zindanlarýndaki Ahmet
Birleþik Cephe sloganýnýn sadece
rç
gücüyle ve gere ek deðiþimlerin; halkýn kendi
Saadat
ve
Mervan
Barguti
için derhal özgürlük isFas’ta ya da Tunus’ta deðil bütün
k de
özgür demokrati vrimler yoluyla gerekse
teniyor. Konferansa davet edilen Filistin Halk
dünya için çok önemli olduðuna
k seçimlerle gerç
ekleþtirdiðini
Kurtuluþ Cephesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Abu
dikkat çekiyor.
ifade ettiler.
Ahmad Fuat’ýn konferansa katýlmasýna izin verilmemesi de kýnanýyor.
HAMMAMÝ: BÝRLEÞÝK
CEPHE HEDEFÝ TÜM
ÜLKELER ÝÇÝN GEÇERLÝ
TÜRKÝYE VE DA
RBE
FÝLÝSTÝNE SELAM
BASIN ÝLGÝLÝ
83 kiþilik “ulusal komite” seçilen konferansta, komitenin baþýna da önceki
Genel Sekreter Mustafa Brahma seçildi
FAS basýný konferansa ilgili. Günlük yayýnlanan as
Sabah gazetesi konferansýn sonunda Brahma’nýn yeni
genel sekreter seçildiðini haber yapýyor. Hareketin,
Ulusal Komite Üyesi Radi el Mecid gazeteye verdiði röportajda konferansýn sonuç bildirgesinde kapitalizmin
yaþadýðý krizin iþçiler ve emekçiler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle ülkenin yaþadýðý siyasi ve iktisadi
krize vurgu yapýyor. Fas’ta birbiri ardýna kurulan hükümetlerin siyasetlerinin baþarýsýz olduðunu söylüyor
ve bu durumdan kurtulmak için en geniþ cepheyi oluþturmanýn önemine dikkat çekiyor.

Benzer belgeler