Sunum için tıklayınız!

Transkript

Sunum için tıklayınız!
Güven,i)bar,ile)şim
Güvenyoksa,
aşkdayok...
Güvenvarsa,
aşkdavar...
Güvenolmadan,
aşkvarolabilir...
Güvenvarolsada,
aşkolmayabilir...
'Seni seviyorum'dan daha güzel bir cümle var; 'sana güveniyorum'.
Çünkü herkes, herkesi
sevebiliyor;
ama herkese güvenemiyor.
9/10
Türkiye'deyaşayanlarınondadokuzubirbaşkasınagüvenmiyor.
1/10
Türkiyegüvenendeksi/2012
BahçeşehirÜniversitesiProf.Dr.YılmazEsmer
Aşk
✓
✓
Nefret
✓
✓
Güvensizlik
Güven
Yandaş
✓
✓
Karşıt
✓
✓
Güvensizlik
Güven
Rauf
RaufDenktaş,adadanbirsüreliğineayrılırken,çocuklarınısiyasirakibiolan
Klerides'ebırakmayıuygungörmüştü.
Eğerheryerbuşekildebeyazolsaydı,beyazıtarifedemezdik.
Amabirsiyahlık/karşıtlıkvarsa,beyazıtarifetmekmümkündür.
Çünkü,kıstastayaşamvardır.
HayaTadaima2uçvardır.Birdearatonlar...
bjbk
Kilitler,herzamanzıtlıklarıiçindebarındıranbizsıradaninsanlarakarşın
korunmakiçindir.Çünkü,bukilitlersizihırsızlarakarşıkoruyamaz;malum,
'Hırsızakilitdayanmaz'.
İnsan,XrsaYnıbulursaküçükXrsatçılıklaryapabilir.
Ortalamada4doğrucevapverebilenkişiler,
birfaydasözkonusuolduğunda'XrsaTanis)fade',
başarılarınıbirazabartabilirler.
E)kdavranış
İncelikler!
Fakatherşeyinbirkırılma
veyakaynamanoktası
vardır.
Çokakıllı!!!
E)k
Kârlılık
laissez-faire,laissez-passer
Devletçi
İkiliklerinsayısınıarYrmakmümkün.
Liberal
'laissez-faire,laissez-passer'
Çocukişçisorunu
LouisHeine-1909
Çocukişçisorunu
bugündevar.
Tal
Taklitbirürün,çocukişçisorunununüzerindeyükseliyorolabilir;
amabizbazıdurumlardagörmemeyitercihedebiliyoruz.
Taklitürünkullananalar,faydasağlamakiçinnaifetnik
kabahatleridahakolaylıklaişleyebiliyor.
Gerçekürünkullananlarda,abartmave
bunabağlıolarak
faydasağlamaeğilimidahadüşük.
Karanlıktarafageçersen,osenihayatboyutakipeder.
'laissez-faire,laissez-passer'
Piyasa
ekonomisi
Piyasa
toplumu
Piyasaekonomisininistenmeyensonucu;piyasatoplumu...
HavayıkirletmehakkınısaYnalamazsın.
BirkadınıngözlerindekisevgiyisaYnalamazsın.
öpeğingözlerindedkiminne),özlemisaYnalamazsın.
Baba-oğulkucaklaşmasının
emsaliyoktur.
BEDAVA
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.
Orhan Veli
OrhanVelişimdiyaşasabuşiiriyazamazdı.
Hayat 'dualizm'le varolmaktadır; kutuplar hep varolacaktır.
İnsanda etik anlamda bir zaafiyet olması mümkündür.
İnsan ruhunda etik alanda açılan küçük bir boşluk, daima genişleme ve başka boşluklar, gedikler yaratma eğilimindedir.
Toplum, son 30 yılda piyasa toplum'u olmaya doğru evrimleşmiştir.
Hemen hemen her şey satılır hale gelmiştir.
Satınalınamayacak şeyler dahi, satılabilir bir emtia haline getirilmiştir.
Bu nedenlerle,
toplumda hızla artan kutuplaşma ve yozlaşma,
etik'e duyduğumuz ihtiyacı artırırken, bu konudaki hareket alanını daraltmaktadır.
1-Aşağıdakilerdenhangisie)kkurallarınkurumsalçevrede
kendineyerbulmasıiçingereklidir?
a)E)kkodlarauymayankişilerincezalandırılması
b)E)kkodlarauyankişilerinödüllendirilmesi
c)E)kdavranışkodlarınıbelirleyenbroşürvb.hazırlanması
d)Liderine)kkodlarözelindeörnekdavranışlarsergilemesi
(TarYşınız)
Kurumsalkimliğinöğeleri
KURUM
KÜLTÜRÜ
Ürünler
Çalışan
kalitesi
Performans
VİZYON
Kurumda
MİSYON
DEĞERLER
CEO
i)barı
KURUMSAL
KİMLİĞİN
ÖĞELERİ
ALGIYÖNETİMİ
Görsel
öğeler
KSS
İşbirlikleri
Kurumsalkimliğinçoğu
bileşeni,liderininisiya)findedir.
Mesajlar
KURUMSAL
İTİBAR
Kurumkültürü
Çalışanlarlakurumarasındagörünmeyenvepekdekonuşulmayan
bir‘konsensus’,bir‘idrak’durumudur,yöne)lmepra)ğidir.
İlkbakıştaalgılanabilecekler
Kurumkültürüneaitgörselvedavranışsalipuçları
Giysikodları
Ofisgörsellikkodları
Sosyalortamveetkinlikkodları
Ödüllendirmesistemlerivetörenleri
Ta)lhaklarınınkullanımıveşekli
İle)şimintonu
İşyapışilkeleri
Tedarikçileredavranışlar
Eği)meveyenilikçiliğeyaklaşım
Farklılıklarayaklaşım
Kadınçalışanlarayaklaşım
Anneçalışanlarayaklaşım
Ast-üstilişkileri
Hissedarlarayaklaşım
Takımdavranışı
Kurumkültürünübileşenleri
sadecelidertaraXndan
değiş)rilebilir.
Bubileşenler,e)ğinbileşenleriyle
örtüşmektedir.
Kurumkültürü
Çalışanlarlakurumarasındagörünmeyenvepekdekonuşulmayan
bir‘konsensus’,bir‘idrak’durumudur,yöne)lmepra)ğidir.
İlkbakıştaalgılanabilecekler
Kurumkültürüneaitgörselvedavranışsalipuçları
Giysikodları
Ofisgörsellikkodları
Sosyalortamveetkinlikkodları
Ödüllendirmesistemlerivetörenleri
Ta)lhaklarınınkullanımıveşekli
İle)şimintonu
İşyapışilkeleri
Tedarikçileredavranışlar
Eği)meveyenilikçiliğeyaklaşım
Farklılıklarayaklaşım
Kadınçalışanlarayaklaşım
Anneçalışanlarayaklaşım
Ast-üstilişkileri
Hissedarlarayaklaşım
Takımdavranışı
k
i
l
r
e
Lid
Kurumkültürünü
sadecelider
değiş)rebilir.
Teşekkürler
İlgünYöne)mEği)mveDanışmanlıkLtd.Ş).
ŞemsernGünaltayCad.No:113DDa:1019MayısMah.Kadıköy–İstanbul
T:02163612044M:[email protected]

Benzer belgeler