HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM

Yorumlar

Transkript

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM
HAYVAN HASTANELERİ
YÖNETMELİĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve
POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM,
SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM
YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ
OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI
ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Yayın No: 6
İstanbul
Ocak-2012
İLETİŞİM ADRESİ
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Apt. No:1/2
Beşiktaş/İSTANBUL
Tel/Faks: 0212 272 62 37
WEB SİTESİ: www.vhsd.org.tr
e-posta: [email protected]
SUNUŞ ve TEŞEKKÜR
Bilindiği üzere; hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumayı ve sağlamayı hedefleyen 5996 sayılı
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” 13.06.2010 tarih ve 27610
sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1. maddesinde “Bu Kanunda
öngörülen yönetmelikler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç onsekiz ay içinde yürürlüğe konulur.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gereğince; gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan hayvan hastanelerinin
sahip olması gereken asgari teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan “Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği”, 21
Aralık 2011 tarih ve 28149 sayılı ,
Veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve polikliniklerin
sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma
ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği”, 15 Ekim 2011 tarih ve 28085 sayılı ,
Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri
Hakkında Yönetmelik”, 08 Ekim 2011 tarih ve 28078 sayılı
İnsan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve türe özgü hayvan hastalıklarının
yayılması riskini azaltmak için ev ve süs hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ve yapılacak kontrollere dair usul ve esasları düzenlemeyi
amaçlayan “Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak
Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik”, 05 Aralık 2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Veteriner Halk Sağlığı Derneği olarak; mesleğini klinisyen olarak sürdüren meslektaşlarımız başta olmak üzere, klinisyen olarak mesleğini icra etmek, Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde görev almak isteyen meslektaşlarımız ile özellikle pet hayvanlarına yönelik olarak meslek icrası esnasında karşılaşılan hayvan sevkle ilgili birbiri ile bağlantısı
bulunan dört yönetmeliği tek bir kitapçık haline getirerek, meslektaşlarımızın kullanımına
sunmaktan mutluluk duymaktayız.
Bu kitapçığın yayınlanmasına katkıda bulunan Gıda Mühendisi Esra KADAKAL ve
Nestlé Purina PetCare firması’na teşekkür ederiz.
Vet. Hek. Azmi YÜKSEL
VHSD Başkanı
KLİNİKLER - EV VE SÜS HAYVANLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
İÇİNDEKİLER
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
4
1
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
14
Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
30
Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı
Şartlarına Dair Yönetmelik
44
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
KLİNİKLER - EV VE SÜS HAYVANLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
HAYVAN HASTANELERİ
YÖNETMELİĞİ
Yayınlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi: 21 Aralık 2011, Sayısı: 28149
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
5
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
Yayınlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 21 Aralık 2011, Sayısı: 28149
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan hayvan hastanelerinin sahip olması gereken asgari teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan hayvan hastanelerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Denetim defteri: Denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunun yazıldığı, hastanede
muhafaza edilen sayfaları il müdürlüğünce mühürlü ve onaylı defteri,
c) Denetim elemanı: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya yetkili veteriner hekimi,
ç) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
d) Hasta: Veteriner hekimin müdahalede bulunduğu hayvanı,
e) Hastane kurma izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda hastane kurulması için Bakanlıkça verilen izni,
f) Hastane: Bütün hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin ayakta veya yatarak yapıldığı
hayvan hastanesini,
g) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,
ğ) Hayvan sahibi: Hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran, maddi ve manevi sorumluluğa sahip
gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Hizmet içi eğitim belgesi: Hayvan hastanelerinde görev alacak olan veteriner hekimlerin, bölge
veteriner hekimler odaları tarafından yapılan bilgilendirme eğitimine katılması suretiyle aldıkları belgeyi,
ı) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,
i) Kaşe: Veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası ve çalıştığı yerin adı yazılı damgayı,
j) Merkez konseyi: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyini,
k) Oda haysiyet divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, iki yıl için seçilmiş ve beş üyeden oluşan, aynı
Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,
l) Pasaport: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça
belirlenen belgeyi,
m) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben
yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgileri-
1
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
ni, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren tarihli ve
imzalı belgeyi,
n) Resmi veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan
Bakanlık personeli veteriner hekimi,
o) Ruhsat: Hastanenin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen hayvan hastanesi ruhsatını,
ö) Serbest veteriner hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine
sahip veteriner hekimi,
p) Sorumlu yönetici: Hastanenin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,
r) Tıbbî olmayan veteriner sağlık ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak
amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş ilaç niteliğinde olmayan
ürünleri,
s) Veteriner biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın
seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı ve serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,
ş) Veteriner hekim: Veteriner fakültelerinden diploma almış, 6343 sayılı Kanuna göre veteriner
hekim unvanı kazanmış kişiyi,
t) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Kanunla belirtilen mesleki kuruluşu,
u) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri ve tıbbî olmayan veteriner ürünlerini,
ü) Veteriner tıbbî ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm
üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünleri ve
veteriner biyolojik ürünlerini,
v) Yardımcı personel: Hayvan sağlığı hizmeti dışında çalışan personeli,
y) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık teknisyeni/teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri, sağlık teknikeri ve laborantı,
z) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî
görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,
aa) Yüksek haysiyet divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş yedi
üyeden oluşan ve aynı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri
Hastane kurma izni için gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile valiliğe müracaat eder.
a) Ek-1'e uygun olarak hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,
b) Hastane yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren, ilgili imar müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,
c) Hastaneye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet
proje,
ç) Hastane için bağlı bulunduğu belediyeden alınan su kullanma belgesi,
d) Hastane binası kira ise kira sözleşmesinin, değilse tapu senedinin aslı veya onaylı sureti,
e) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler il müdürlüğü tarafından incelenerek Ek-2'deki örneğe uygun
olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlık uygun bulunanlara hastane kurma izni verir. Kuruluş izni verildiği tarihten itibaren altı ay için geçerlidir. Bu süre
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
2
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
içinde hastaneyi hazır hale getirmeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde altı ayı geçmemek
üzere ilave süre verilir.
Ruhsat verilebilmesi için gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Hastane kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan ruhsat alabilmek
için, aşağıdaki belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler.
a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası onaylı noter
tasdikli sözleşme,
b) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış oldukları
yeni tarihli oda kayıt belgesi,
c) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge,
ç) İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,
d) Hizmet içi eğitim belgesi,
e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,
f) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum
içi görevlendirme onayı.
(2) İl müdürlüğü Birinci fıkrada belirtilen belgeleri inceler. Uygun bulması halinde Ek-3'teki açılma raporu ile birlikte belgeleri Bakanlığa gönderir. Bakanlık yetkilileri, belge ve mahallinde yaptığı
inceleme sonucu bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan hastaneye ruhsat verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hastanenin Bölümleri ve Genel Şartları
Hastanenin bölümleri
MADDE 7 – (1) Hastane olarak kullanılacak binada aşağıdaki bölümler bulunur.
a) Sorumlu yönetici odası,
b) Veteriner hekim odası,
c) Personel ve bakıcı odası,
ç) Duş ve tuvalet,
d) Hayvanların birbirlerini rahatsız etmeyecekleri genişlikte hasta kabul ve bekleme salonu,
e) Acil müdahale odası,
f) İki adet muayene odası,
g) Operasyon hazırlık odası,
ğ) Operasyon salonu,
h) Temizlik ve sterilizasyon odası,
ı) Yoğun bakım odası,
i) Görüntüleme odası,
j) Laboratuvar odası,
k) Postoperatif bakım odası,
l) Tecrit odası,
m) Alet ve malzeme odaları.
Genel şartlar
MADDE 8 – (1) Hastanelerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir.
a) Büyükbaş hayvanların muayenesi yapılacak ise travay,
b) Küçükbaş hayvanların muayenesi için en az 95x110x60 santimetre ebadında paslanmaz krom
nikel muayene masası,
c) Acil müdahale ve muayene odasında kullanılacak ilaç ve aletler için yeterli sayıda dolap,
3
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
ç) Aşı, serum ve biyolojik maddelerin saklanması için buzdolabı,
d) Operasyon odasında, kolay hareket edebilen standartlara uygun bir operasyon lambası,
e) Hidrolik ayarlı, 75 derece eğilebilir, en az 95x110x60 santimetre ebadında operasyon masası,
f) Yoğun bakım odasında yeterli sayı ve genişlikte dezenfeksiyonun kolayca yapılabilmesine uygun özellikte kafesler,
g) Büyükbaş hayvanlar için 4x3 metrekareden küçük olmamak şartıyla yoğun bakım padokları,
ğ) Yeterli miktarda çöp kutusu,
h) Hastanenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda tel veya tertibat,
ı) Operasyon salonunda bulunan lavabolarda, el değmeden çalışacak şekilde musluk,
i) Basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği,
j) Uygun güçte jeneratör,
k) Hastanede yangın ve iş güvenliği ile ilgili alet ve malzeme,
l) Hastanenin havasını temizleyecek ventilasyon sistemi,
m) Büyükbaş hayvan kabul edecek hastanelerin, hayvan indirip bindirilmesi için rampa,
n) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 santimetre ebadında kullanım amacını
belirtir tabela,
o) Hastanede oluşan tıbbi atıklar için, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan
hastane içinde muhafaza edilen kırmızı renkli torbalar.
(2) Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, hastane ruhsatı, sorumlu yönetici belgesi, veteriner hekimlerin çalışma izin belgesi, bağlı bulundukları veteriner hekimler odasından alınmış o
yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.
(3) Hastane olarak kullanılacak binanın başka işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisi olamaz.
(4) Hastane odalarının veya bölümlerinin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, dezenfekte
edilebilir açık renkli malzemeden yapılması esastır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Personelle ilgili hususlar
MADDE 9 – (1) Hastanenin veteriner hekim kadrosu biri sorumlu yönetici birisi uzman veteriner
hekim olmak üzere en az beş veteriner hekimden oluşur. Uzman veteriner hekimin ana bilim dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış olması esastır.
(2) Sorumlu yönetici, hastanenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden,
hastane sahibi ile birlikte sorumludur.
(3) Hastane sahibi, sorumlu yönetici ve hastanede görevli tüm personelin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkânı sağlamak zorundadır.
(4) Veteriner hekimlerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak,
b) Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip
olmak,
c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel
bir hâli bulunmamak ve bu Kanunda belirtilen tüm yetki, görev ve sorumluluklarının gereğini yerine
getirmek.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
4
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
(5) Hastaneler, yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırabilir. Bunun için, bir dilekçe ekinde
personele ait diploma veya mezuniyet belgesi, aralarında yaptıkları noter tasdikli iş akdi ve iki resimle
birlikte Valiliğe müracaat ederler. Şube müdürlüğünce incelenen evraklar uygun bulunduğu takdirde
yardımcı sağlık hizmetleri personeli adına çalışma izin belgesi düzenlenir.
(6) Hastanelerde, yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak görev yapacak olan personel, kendi
yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütür.
(7) Hastanelerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel çalıştırılacak ise, hastane sahibi
tarafından, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı
fotokopisini ekleyerek valiliğe müracaat edilir.
(8) Hastanelerde, başka bir kuruluşta çalışan personel çalıştırılamaz.
(9) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak personel için kurum içi görevlendirme onayı yeterlidir.
Personel bildirimi
MADDE 10 – (1) Hastanede çalışan personel, işten ayrılmak veya çıkartılmak istenmesi durumunda, bir hafta önceden valiliğe yazılı olarak bildirilir.
(2) Sorumlu yönetici veya uzman veteriner hekimin işten ayrılmak veya çıkartılmak istenmesi
halinde, yerine iş yeri sahibi tarafından ivedilikle yeni bir sorumlu yönetici veya uzman veteriner hekim görevlendirilir. Bu durum valiliğe yazı ile bildirilir.
(3) İşten ayrılan veya işe başlatılan yeni personel bir yazı ile valiliğe bildirilir. İl müdürlüğü tarafından işten ayrılan personelin belgeleri alıkonulur, işe başlayan personele yeni belgeler düzenlenir.
Düzenlenecek belgeler
MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü, hastanede görevli sorumlu yöneticiler için yönetici belgesi; sorumlu yönetici, uzman veteriner hekim, veteriner hekim, yardımcı sağlık hizmetleri personeli için
çalışma izin belgesi düzenler. Düzenlenen bu belgelerin birer sureti il müdürlüğünde muhafaza edilir.
(2) Hastaneye verilecek ruhsat ve düzenlenecek çalışma izin belgeleri Bakanlıkça belirlenir.
Eğitim
MADDE 12 – (1) Hastanede görev alacak veteriner hekimler, konuları Türk Veteriner Hekimleri
Birliği ile Bakanlık tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılacak
olan hizmet içi eğitim programına katılıp, belge almak zorundadırlar.
(2) Hastanede çalışan veteriner hekimler, yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artırılması amacıyla Bakanlık ve bölge veteriner hekimler odası tarafından düzenlenen hizmet içi
eğitime katılmakla yükümlüdür. Verilecek konularla ilgili daha önce eğitim almış olanlar, belgelemek
kaydı ile bu eğitimlere katılmayabilirler.
(3) Her türlü görüntüleme ve anestezi cihazı gibi özel bilgi ve birikim gerektiren cihazları kullanacak personel, bu cihazların kullanıldığı dallarda uzmanlık veya yeterlilik belgesine sahip olmak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alet-Malzeme, Ürün Bulundurma ve Satma
Alet-malzeme
MADDE 13 – (1) Hastanelerde bulunması gerekli alet ve malzemeler Bakanlık tarafından belirlenir.
5
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
Ürün bulundurma ve satma
MADDE 14 – (1) Hastaneler, istenilen asgari teknik ve sağlık şartlarının sağlanması koşuluyla
veteriner sağlık ürünü ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat gibi ürünlerin Bakanlıkça belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda satışını yapabilir.
(2) Hayvanlara yönelik olan her çeşit malzeme satışı, 7 nci maddede belirtilen bina bölümlerinin
dışında ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm, hastanenin tüm alanının %25 inden fazla alana sahip
olamaz. Bu bölümlere hasta hayvan giriş ve çıkışına izin verilmez. Satışı yapılan ürünlerin teşhiri
başka bölümlerde yapılamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Yükümlülükler
Çalışma saatleri
MADDE 15 – (1) Hastaneler 24 saat hizmet verir. En az bir veteriner hekim gece nöbeti tutar.
Nöbetçi hekime yardımcı sağlık hizmetleri personeli ile yardımcı personel eşlik eder.
Dosyalama
MADDE 16 – (1) Hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, sayfaları il
müdürlüğü tarafından mühürlü ve onaylı Ek-5'teki örneğe uygun klinik protokol defteri tutulması
zorunludur. İtilaflarda bu defter kayıtları esas alınır.
Muayene bildirimi
MADDE 17 – (1) Bakanlık yapılan muayene ve tedavilerle ilgili bildirim talep edebilir.
Bulaşıcı hastalıkları bildirim yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Hastaneye getirilen hayvanlarda ihbarı mecburi bir hastalığın tespiti veya şüphesi halinde durum derhal il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, İdari Yaptırımlar, Kapatma, Değişiklik, İlaveler, Tabela ve Kısıtlamalar
Denetim
MADDE 19 – (1) Hastaneler, denetim elemanlarınca denetlenir. Denetimde tespit edilen hususlar
denetim defterine kaydedilir, ayrıca Ek-4’teki “Denetim Tutanağı” düzenlenerek hastane sahibine
tebliğ edilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanun ve 6343 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.
Kapatma
MADDE 21 – (1) Hastanenin kapatılmak istenmesi durumunda, durum en az bir hafta önceden,
bir dilekçe ile valiliğe bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı eklenir.
Değişiklik ve ilaveler
MADDE 22 – (1) Hastanelerde, il müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave
yapılamaz. Hastanesinin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ruhsatla birlikte dilekçe
ekine konularak yeniden ruhsat düzenlenmesi için valiliğe başvurulur.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
6
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
(2) Ruhsatın kaybolması ya da yıpranması halinde durum valiliğe bir dilekçe ile bildirilir. İl müdürlüğünce yapılan incelemede durumun uygun görülmesi halinde Bakanlıkça yeni ruhsat düzenlenir.
Tabela
MADDE 23 – (1) Hastanenin tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı tabela asılabilir.
(2) Tabelalarda, ilgili kanunlar uyarınca kazanılan unvanlar kullanılabilir. Bunun dışında yanıltıcı
bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği küçük düşürücü ifadeler kullanılamaz.
(3) Hastane dışındaki tabelaya, hastanenin adı, telefon numarası, veteriner hekimlerin adı, unvanı,
varsa kazandığı ihtisasları yazılabilir.
Kısıtlamalar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan hastaneler için ön görülen kısıtlamalar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Hastaneler Bakanlıktan ruhsat almadan faaliyete geçemezler.
b) Hastaneler çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştıramaz.
c) Hastanelerde görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık hizmetleri personeli başka bir
hastane, muayenehane veya poliklinikte çalışamaz.
ç) Hastanelerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler yapılamaz.
d) Hastanelerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve ibareler
kullanılamaz.
e) Hastanelerde ruhsatta verilen isim dışında başka bir isim kullanılamaz.
f) Hastanelerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamaz.
g) Hastanelerde hayvan sağlığı hizmeti dışında başka bir faaliyette bulunulamaz.
ğ) Hastaneler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.
h) Hastaneler, yalnız tedavileri altında bulunan hastalar için laboratuvar hizmeti verebilir. Ancak,
tedavileri dışında olan hayvanlar için laboratuvar hizmeti verilmesi durumunda 11/12/2011 tarihli ve
28139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğine
göre izin alınması gerekir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut hastaneler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsatlı hastanesi olan hastane sahipleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde hastanesini yeni yönetmelik
şartlarına uydurmak ve ruhsatını yeniletmek zorundadır. Ruhsatı yenilenmeyen hastanelerin eski ruhsatları iptal edilir.
(2) Ruhsat almış hastanelerde çalışan veteriner hekimler, 31/12/2013 tarihine kadar eğitime katılıp
belge almak zorundadırlar.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
7
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
EK-1
BEYANNAME
1) Kurulacak Hastanenin
a) Sahibi
b) Adı
c) Adresi
ç) Telefon Numarası
d) Faks Numarası
f) Ada, Pafta ve Parsel Numarası
:
:
:
:
:
:
2) Hastaneden çıkacak tıbbi atıkların ne şekilde imha edileceği ve çevre kirlenmesini önleyici tedbirler
konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.
3) Hastanede çalıştırılacak toplam personel sayısı ve görevleri.
4) Hastanenin faaliyete başlama tarihi.
Hayvan Hastanesi Sahibinin
Adı ve Soyadı
İmza
Tarih
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
8
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
EK-2
HASTANE KURMA RAPORU
1) Kurulacak Hastanenin Sahibinin
a) Adı
:
b) Adresi
:
c) Ada, Pafta ve Parsel Numarası:
2) Hastane yeri ve binası hakkında bilgiler:
Uygun
Uygun değil
3) Hastanede çıkan atıklarla ilgili olarak alınacak önlemlerin yeterli olup olmadığı.
Yeterli
Yetersiz
4) Hastaneye kuruluş izni verilebilmesi için düşünülen muhtemel süre.
5) Düşünceler:
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Şube Müdürü
Tarih
İl Müdürü
9
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
EK-3
AÇILMA RAPORU
1) Hastanenin
a) Sahibi
b) Adı
c) Adresi
ç) Ada, Pafta ve Parsel Numarası
:
:
:
:
2) Hastanenin Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığı.
Uygun
Uygun değil
3) Mahallinde yapılan inceleme sonucundaki tespit ve gözlemler:
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Şube Müdürü
Tarih
İl Müdürü
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
10
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
EK-4
DENETİM TUTANAĞI
1) Hastane
a)
b)
c)
ç)
d)
Sahibi
Adı
Adresi
Telefon/Faks Numarası
Denetimin Yapıldığı Tarih
:
:
:
:
:
2) Tespit Edilen Eksiklikler
:
3) Yapılan Öneriler
:
4)Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Süre:
Denetleyen
Veteriner Hekim
11
Denetleyen
Veteriner Hekim
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
Hastane Sahibi
Sıra
No
Muayene
Hayvan Sahibinin Hayvanın Tür, Irk,
Tarihi Adı ve Soyadı, Adresi
Cinsiyet Yaş,
Hastanın Şikayeti
Kimlik No
Teşhis Edilen
Hastalık
EK-5
KLİNİK PROTOKOL DEFTERİ
Tedavi Şekli
Reçete Bilgileri
Veteriner
Hekimin
Adı Soyadı
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
12
KLİNİKLER - EV VE SÜS HAYVANLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
VETERİNER HEKİM
MUAYENEHANE
ve
POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
Yayınlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi: 15 Ekim 2011, Sayısı: 28085
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
14
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
Yayınlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 15 Ekim 2011, Sayısı: 28085
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan
muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu
yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve poliklinikleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanun, 11/6/2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11
inci ve 36 ncı maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
c) Hasta: Veteriner hekimin müdahalede bulunduğu hayvanı,
ç) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,
d) Hayvan sahibi: Hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,
f) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,
g) Kaşe: Veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası ve çalıştığı yerin adı yazılı damgayı,
ğ) Merkez Konseyi: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyini,
h) Muayenehane: Hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili uygulamalarının yapıldığı veteriner hekim veya veteriner hekimler tarafından açılmış iş yerini,
ı) Oda Haysiyet Divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, iki yıl için seçilmiş ve beş üyeden oluşan,
mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,
i) Pasaport: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça
belirlenen belgeyi,
j) Poliklinik: En az dört veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış
oldukları muayenehaneler bütününü,
k) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben
yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren tarihli ve
imzalı belgeyi,
l) Resmî veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan
Bakanlık personeli veteriner hekimi,
m) Serbest veteriner hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine
sahip veteriner hekimi,
n) Sorumlu veteriner hekim: Muayenehane veya polikliniğin, kuruluş, işleyiş ve denetimi ile ilgili
15
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
her türlü işlemlerde birinci derecede sorumlu veteriner hekimi,
o) Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak
amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş ilaç niteliğinde olmayan
ürünleri,
ö) Veteriner biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın
seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,
p) Veteriner hekim: Veteriner fakültelerinden diploma almış ve 6343 sayılı Kanuna göre veteriner
hekim unvanı kazanmış kişiyi,
r) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Kanunda belirtilen mesleki kuruluşu,
s) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbi ürünleri ve tıbbi olmayan veteriner ürünlerini,
ş) Veteriner tıbbi ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm
üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünleri ve
veteriner biyolojik ürünleri,
t) Yardımcı personel: Hayvan sağlığı hizmeti dışında çalışan personeli,
u) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık teknisyeni veya teknikeri,
veteriner sağlık teknisyeni veya teknikeri, laborantı,
ü) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî
görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,
v) Yüksek Haysiyet Divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş yedi
üyeden oluşan ve mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Muayenehane Açma Usul ve Esasları
Muayenehane açma şartları
MADDE 5 – (1) Muayenehane açabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak.
b) Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip
olmak.
c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel
bir hâli bulunmamak.
(2) Muayenehane bir veteriner hekim tarafından açabileceği gibi, aşağıdaki şartları yerine getirmek şartıyla en fazla üç veteriner hekim tarafından da açılabilir.
a) Muayenehane ruhsatı almış bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla
iki veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Muayenehane açan veteriner hekime sorumlu veteriner hekim
belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
b) Bir araya gelmiş en fazla üç veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak muayenehane ruhsatı alabilirler. Bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma
izin belgesi verilir.
Muayenehane açmak için başvuru işlemleri
MADDE 6 – (1) Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner hekim veya
veteriner hekimler aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki idari amirliğe müracaat eder.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
16
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
c) T.C. kimlik numarası beyanı.
ç) İkişer adet fotoğraf.
d) Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre
hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi,
e) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alınan, bulundukları yıla ait oda kayıt
belgesi.
f) İkametgâh adresi beyanı.
g) Hizmet içi eğitim belgesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri
şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme
sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilir.
Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartları
MADDE 7 – (1) Açılacak olan muayenehanelerde, aşağıdaki asgari ve teknik şartlara uyulur.
a) Hayvan sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı ve her veteriner
hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası bulunur.
b) Hasta hayvanın muayene edileceği, veteriner hekimin aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması
gibi görevleri icra edebileceği, içinde soğutucu dolap bulunan, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6m²
büyüklüğünde muayene odası bulunur.
c) Veteriner hekimin kullandığı alet, ekipman, giyeceklerin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi
ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı ve diğer odalardan ayrı müstakil bir bölüm hâlinde asgari
4m² büyüklüğünde malzeme odası bulunur.
ç) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmış, bütün bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olur.
d) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılır.
e) Muayene odasında; 95x110x60 cm ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden yapılmış muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin muhafaza edildiği camlı dolap, belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo
yer alır.
f) Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu bulundurulur.
g) Muayenehanede oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan
kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilir, toplama aracı gelmeden önce
muayenehane dışına çıkarılamaz.
ğ) Muayenehanenin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden,
duvarlar açık renkli malzeme ile kaplı olur. Duvarlara veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta
olamaz.
h) Muayenehane içerisi yeteri kadar aydınlık ve havadar tutulur.
ı) Veteriner hekim odasında veteriner hekim diploması, muayenehane ruhsatı, veteriner hekim
çalışma izin belgesi, sorumlu veteriner hekim belgesi, varsa ihtisasını gösteren belge, suni tohumlama
belgesi, bölge veteriner hekimler odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asılmış ücret tarifesi, varsa ilaç bulundurma ve satma ruhsatı, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.
i) Yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme cihazı bulundurulur.
17
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Poliklinik Açma Usul ve Esasları
Poliklinik açma şartları
MADDE 8 – (1) Poliklinik açabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla en az üç veteriner hekimle
iş akdi yapabilir. Polikliniği açan veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, her veteriner
hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
b) Bir araya gelmiş en az dört veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı alabilirler. Ortaklardan bir veteriner hekime
sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
(2) Bu hükümlere göre bir araya gelerek poliklinik açacak veteriner hekimlerin, aşağıdaki şartları
taşıması gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı haklara
sahip olmak.
b) Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak.
c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel
bir hâli bulunmamak.
(3) Her poliklinikte bir sorumlu yönetici bulunur. Şirket kurarak bir araya gelen veteriner hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü aynı zamanda polikliniğin sorumlu yöneticisi görevini
üstlenebilir.
Poliklinik açmak için başvuru işlemleri
MADDE 9 – (1) Poliklinik açacak veteriner hekimler, polikliniğin adı, faaliyet göstereceği adresini belirten, sorumlu yönetici imzalı bir dilekçeyle aşağıdaki belgeleri de dilekçelerine ekleyerek mülki
idari amirliğe müracaat ederler.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı suretleri.
b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya kurum onaylı suretleri.
c) İkişer adet vesikalık fotoğraf.
ç) T.C. kimlik numarası beyanı.
d) İkametgâh adresi bildirimi.
e) Hizmet içi eğitim belgesi.
f) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alacakları, bulundukları yıla ait oda kayıt
belgesi.
g) Poliklinik olarak kullanılacak işyerinin, oda düzeyinde, tüm mekânlarını ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.
ğ) Poliklinik bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle yapılmış iş akdi
sözleşmesi.
h) Poliklinik, veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi.
ı) Poliklinik, şirket tarafından açılıyorsa; kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı ya da onaylı sureti.
i) Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim olarak çalışacağına dair sözleşme.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri
şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme
sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan polikliniğe, Valilik oluru ile il müdürlüğünce
ruhsat verilir.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
18
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
(3) Poliklinikler aynı il sınırları içinde, poliklinik açma şartlarını yerine getirerek şube açabilirler.
Polikliniklerin bölümleri, asgari ve teknik şartları
MADDE 10 – (1) Açılacak olan polikliniklerde aşağıda belirtilen asgari ve teknik şartlar aranır.
a) Asgari 6m² büyüklüğünde sorumlu veteriner hekim odası ile hayvan sahibiyle görüşmelerin
yapıldığı, büro malzemeleri ile donanımlı her veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde
tek veya bölünmüş veteriner hekim odası olur.
b) Hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin
görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6m² büyüklüğünde iki adet muayene
odası olur.
c) Hastalara ait teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa,
bunlar için 4m² den az olmamak kaydıyla ayrı bir oda bulunur.
ç) Veteriner hekimlerin kullandığı alet, ekipman, giyecek ve suni tohumlama malzemelerinin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı, diğer odalardan ayrı
bir müstakil bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde malzeme odası bulunur.
d) Hijyenik koşullara uygun tuvalet ve duşa kabin bulunur.
e) Bütün oda veya bölümlerin girişinde 5x20 cm ebadında, ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela
asılır.
f) Polikliniğin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar
açık renkli malzeme ile kaplı olur, duvarlara veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olamaz.
g) Polikliniğin içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar tutulur.
ğ) Poliklinikte yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme cihazı bulunur.
h) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılır.
ı) Bütün bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik ya da çok katlı konumda olur.
i) Muayene odasında, 95x110x60 cm ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden yapılmış, dezenfekte edilebilen muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet
ve malzemelerin bulunduğu camlı dolap ve belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo bulunur.
j) Poliklinikte her müstakil bölümünde çöp kutusu bulunur.
k) Poliklinikte oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, poliklinik içinde muhafaza edilir, toplama aracı gelmeden önce poliklinik dışına çıkarılamaz.
l) Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, poliklinik ruhsatı, sorumlu veteriner hekim belgesi, veteriner hekimlerin çalışma izin belgesi, bağlı bulundukları veteriner hekimler odasından
alınmış o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.
Düzenlenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Ruhsat verilmiş muayenehane ve polikliniğin sorumlu veteriner hekimine Ek1’deki Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi, muayenehane ve poliklinikte görev yapan veteriner hekimlere ayrı ayrı Ek-2’deki Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi, muayenehane ve poliklinikte görev
yapacak olan yardımcı sağlık personeline ayrı ayrı Ek-3’deki Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli
Çalışma İzin Belgesi, il müdürlüğünce düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin birer sureti il müdürlüğünde saklanır. Ruhsat verilmiş muayenehane ve poliklinikteki veteriner hekimlerin adı-soyadı, muayenehane ve polikliniğin adresi, ruhsat tarih ve numarası bölge veteriner hekimler odasına bir yazıyla
bildirilir.
Sorumlu veteriner hekim ve veteriner hekimler
MADDE 12 – (1) Muayenehane ve poliklinikte veteriner hekimlerden birisi sorumlu veteriner
19
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
hekim olarak görevlendirilir. Sorumlu veteriner hekim olmadığı zamanlarda yerine bakacak olan yetkili veteriner hekimin kim olacağı daha önceden belirlenir. Sorumlu veteriner hekim adına aynı zamanda veteriner hekim çalışma izin belgesi de düzenlenir.
(2) Sorumlu veteriner hekimin görevleri, aşağıda belirtilmiştir.
a) Muayenehane ve polikliniklerin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.
b) Muayenehane ve polikliniklerde görevine son verilen veya ayrılan veteriner hekim ve yardımcı
sağlık personeli ile ilgili çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içinde il müdürlüğüne iade etmek.
c) Muayenehane ve polikliniklerin çalışma saatleri içinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak
yürütülmesini sağlamak.
ç) Muayenehane ve poliklinikler adına ilgili belgeleri onaylamak.
d) Denetimler sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak.
e) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak torbalara konup toplama araçlarına teslim edilmesini sağlamak.
f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirmek.
(3) Sorumlu veteriner hekim, muayenehane ve polikliniğin kuruluşu, işleyişi, denetimi ile ilgili her
türlü işlemlerde il müdürlüğü ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.
(4) Sorumlu veteriner hekim muayenehane ve poliklinikteki görevinden ayrılmak istediğinde veya
sorumlu veteriner hekimlik görevine son verilmek istendiğinde bu durum bir hafta öncesinden il müdürlüğüne bildirilir.
(5) Veteriner hekimler, hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden, yaptıkları işlemlerin kayıtlarının
işlenmesinden, karşılaştıkları aksaklıkları sorumlu veteriner hekime bildirmekten, alet ve ekipmanların
temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Yardımcı personel istihdamı
MADDE 13 – (1) Veteriner hekimler açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, özel
kuruluşta daimi veya sürekli çalışmayan veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı gibi personeli yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak çalıştırabilirler. Yanında yardımcı sağlık hizmetleri
personeli çalıştırmak isteyen veteriner hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak yardımcı
sağlık hizmetleri personelinin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle birlikte ibraz ederler. Yardımcı sağlık hizmetleri personeliyle yapılan iş akdi noter tasdikli olur. İl müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su
ürünleri şubesince incelenen evraklar uygun bulunduğu takdirde yardımcı sağlık hizmetleri personeli
adına, Ek-3’teki örneğe uygun olarak yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma izin belgesi düzenlenir.
(2) Muayenehanelerde veya polikliniklerde, yardımcı sağlık hizmetleri personeli adı altında görev
yapacak olan personel, kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütebilir.
(3) Muayenehanesinde veya polikliniğinde, il müdürlüğünce düzenlenmiş yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma izin belgesi olmadan, veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı çalıştırılmaz.
(4) Muayenehanelerde veya polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel
çalıştırılacak ise, veteriner hekim tarafından, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı
ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek il müdürlüğüne müracaat edilir.
Alet-malzeme
MADDE 14 – (1) Muayenehane ve poliklinikler bulundurulması gerekeni alet ve malzemeler
Bakanlık tarafından belirlenir.
Ürün bulundurma ve satma
MADDE 15 – (1) Muayenehane veya poliklinik ruhsatı olan veteriner hekimler; muayenehane ve
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
20
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
poliklinikte istenilen asgari teknik, hijyen ve sağlık şartlarının sağlanması koşuluyla veteriner sağlık
ürünü, veteriner biyolojik ürünler ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat gibi ürünler için
Bakanlıkça belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapabilir. Diğer konulardaki mevzuat
hükümlerinde istenilen şartlar, bu Yönetmelik şartlarına ilave olarak yerine getirilir.
(2) Hayvanlara yönelik olan her çeşit malzeme satışı, muayenehane veya polikliniklerin 7 nci ve
10 uncu maddelerde belirtilen bölümlerinin dışında ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm, muayenehane veya polikliniğin tüm alanının %25’inden fazla alana sahip olamaz. Bu bölümlere hasta giriş ve
çıkışına izin verilmez. Satışı yapılan ürünlerin muayenehane veya polikliniğin bölümlerinde teşhiri
yapılamaz.
Sorumluluk ve bildirim
MADDE 16 – (1) Muayenehane ve poliklinikte çalışan tüm veteriner hekimler meslekleriyle ilgili
olarak aşağıdaki konulardan sorumludurlar.
a) İhbarı mecburi hastalıkları resmî makamlara bildirmek.
b) Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sonuçları istenen sürede ve eksiksiz olarak il veya
ilçe müdürlüklerine bildirmek.
c) Gerekli kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili defterleri bulundurmak.
Kayıt sistemi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi veteriner hekim muayenehaneleri ve poliklinikler aşağıdaki doküman ve defterleri bulundurur.
a) Muayenehane ve polikliniklerde, muayenehane ve polikliniğin ismini taşıyan reçete kullanılır.
Reçetede ayrıca veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, varsa uzmanlık belgesi numarası,
adres, tarih, imzası, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri bulunur. Bunun dışında başlıksız, imzasız, kaşesiz reçete
kullanılamaz.
b) Gelen hastaların kayıt edildiği, Ek-4’teki örneğe uygun hayvan muayene kayıt defteri tutulur.
Veteriner hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın cinsi, kulak numarası, durumunu,
sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder.
c) Bakanlık merkez teşkilatı ve il müdürlükleri tarafından yapılacak denetim ve teftiş sonuçlarının
yazıldığı Ek-5’teki örneğe uygun denetim defteri tutulur.
(2) Söz konusu defterlerin her sayfası il müdürlüğünün hayvan sağlığı şube müdürlüğünce mühürlenir. Muayenehane ve poliklinikler, muayene ve tedavi edilen hayvanlarla ilgili bilgileri Ek-6’daki
örneğe uygun olarak üç ayda bir mahallindeki il veya ilçe müdürlüklerine bildirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tabela, Eğitim, Denetim, Kapatma, Değişiklik,
Faaliyetten Men ve Kısıtlamalar
Tabela
MADDE 18 – (1) Muayenehane ve polikliniklerin tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı
tabela asılabilir.
(2) Tabelalarda, ilgili kanunlar uyarınca kazanılan unvanlar kullanılabilir. Bunun dışında yanıltıcı
bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği küçük düşürücü ifadeler kullanılamaz. Muayenehane ve poliklinik
dışındaki tabelaya, muayenehane veya polikliniğin adı, telefon numarası, veteriner hekimlerin adı,
unvanı, varsa kazandığı ihtisasları yazılabilir. Tabelada başka bir unvan veya mevcut unvanların yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz.
Eğitim
MADDE 19 – (1) Muayenehane ve poliklinik açacak veteriner hekimler, konuları Türk Veteriner
Hekimleri Birliği ile Bakanlık tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından
yapılacak olan hizmet içi eğitim programına katılıp, belge almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma
21
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
aşamasında ibraz etmek zorundadırlar. Daha önce ruhsat almış veteriner hekimler bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge almak zorundadırlar.
(2) Ruhsatlı muayenehane ve polikliniği olan veteriner hekimler Bakanlık ve bölge veteriner hekimler odası tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılmakla yükümlüdürler. Daha önce aynı
eğitime katılmış olanlar, belgelemek kaydı ile bu eğitime katılmayabilirler.
Denetim
MADDE 20 – (1) Muayenehane ve poliklinikler yılda en az bir defa, asgari teknik, hijyenik ve
sağlık şartları yönünden denetlenir. Denetim, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri
şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılır. Şikâyet, soruşturma, Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler bunun haricindedir. İl müdürlüğü gerektiğinde ilçelerdeki muayenehane ve poliklinik denetim yetkisini ilçe müdürlüğüne devredebilir. İlçe müdürlüğünde bu denetimler veteriner hekimler tarafından yapılır. Denetimler sırasında
tespit edilen hususlar Ek-5’teki denetim defterine kaydedilir.
(2) Muayenehane ve poliklinikler, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları bölge veteriner hekimleri odası tarafından, 6343 sayılı Kanun ve 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği
kapsamında denetime tabi tutulur.
Kapatma, değişiklik ve faaliyetten men
MADDE 21 – (1) Ruhsatlı olan muayenehane ve polikliniklerde, il müdürlüğünün izni olmadan
herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Muayenehane veya polikliniğin faaliyet gösterdiği adresin
değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek olan ruhsat beraberinde bir dilekçe ekine konularak yeniden ruhsat düzenlenmesi için mülki idari amire başvurulur. Muayenehane veya polikliniğin kapatılmak istenmesi durumunda, durum bir dilekçe ile mülki idari amire bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı
eklenir.
(2) Ruhsatın kaybolması hâlinde, gazetede yayımlanmış olan kayıp ilanı, ruhsatın okunamayacak
şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek mülki idari amire
müracaat edilir. İl müdürlüğünce yapılan incelemelerde durumun uygun görülmesi hâlinde yeni ruhsat
düzenlenir.
(3) Muayenehane ve poliklinikte çalışan veteriner hekimlere, oda haysiyet divanı ve/veya yüksek
haysiyet divanı tarafından verilen ve kesinleşen meslekten men cezaları, merkez konseyi tarafından
Bakanlığa ya da bölge veteriner hekimler odası tarafından il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü,
meslekten men cezası almış veteriner hekime cezayı tebliğ edip, ceza süresince çalışma izin belgesine
el koyar. Veteriner hekimin kendi adına muayenehane ruhsatı varsa, ruhsata bu süre zarfınca el konularak muayenehanenin faaliyetine son verilir. Ceza süresi bitiminde el konulan belgeler sahiplerine
iade edilerek, durum bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.
(4) Kapatma ve değişiklik işlemleri bölge veteriner hekimler odasına bir yazıyla bildirilir.
Kısıtlamalar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan muayenehane ve poliklinikler için ön görülen
kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Muayenehane ve poliklinikler il müdürlüğünden ruhsat almadan faaliyete geçemezler.
b) İl müdürlüğünce çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim çalıştırılamaz.
c) Muayenehane ve polikliniklerde il müdürlüğünce yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma
izin belgesi verilmemiş veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri gibi personel çalıştırılamaz.
ç) Muayenehane ve poliklinikte görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık hizmetleri personeli başka bir muayenehane veya poliklinikte çalışamaz.
d) Muayenehanesi olan veteriner hekim aynı zamanda başka bir poliklinikte çalışamaz veya polikVETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
22
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
linikte çalışan veteriner hekim ayrıca başka bir yerde muayenehane açamaz ve çalışamaz.
e) Muayenehane ve polikliniklerde, veteriner hekim dışında şirket ortağı olamaz.
f) Muayenehane ve polikliniklerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler poliklinik bünyesinde
yapılamaz.
g) Muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka
bir tabela ve ibareler kullanılamaz.
ğ) Muayenehane ve poliklinikler dışında, ilgili mevzuatta olmayan her nevi isim altında iş yeri
açılamaz.
h) Muayenehane ve polikliniklerde ruhsatta verilen isim dışında başka bir isim kullanılamaz.
ı) Muayenehane ve polikliniklerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla
hayvan barındırılamaz.
i) Muayenehane ve polikliniklerde veteriner hekimliği hizmetleri dışında başka bir faaliyette bulunulamaz.
j) Muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.
k) Veteriner hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından, muayenehane veya poliklinik açılamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı ve
6343 sayılı Kanunun 67 nci maddelerine göre işlem yapılır. 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki
fiillerin tekrarı hâlinde, mezkûr Kanunun 72 nci maddesine göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim
Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut muayenehane ve poliklinikler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 18/6/2001 tarihli ve
24436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
kapsamında ruhsatlı muayenehanesi ya da polikliniği olup bu Yönetmelik hükümlerine uymayan veteriner hekimler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde muayenehanelerini
veya polikliniklerini bu Yönetmelikteki muayenehane veya poliklinik şartlarına uygun hâle getirerek,
mülki idari amire müracaat edip muayenehane veya poliklinik ruhsatı almak zorundadırlar.
(2) Verilen süre içerisinde muayenehane ve polikliniklerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun
hâle getirerek başvuruda bulunmayanların ruhsatları il müdürlüğünce iptal edilir.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
23
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
EK-1
T.C.
.........................VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SORUMLU VETERİNER HEKİM BELGESİ
SORUMLU VETERİNER HEKİMİN
Adı Soyadı
:
Unvanı
:
Görevi
:
Baba Adı
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi :
Mezun Olduğu Fakülte:
Mezuniyet Tarihi
:
Diploma Numarası
:
Uzmanlık Belgesi
:
(Varsa)
Fotoğraf
GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANE/POLİKLİNİĞİN
Adı
:
Adresi
:
Telefon Numarası
:
Ruhsat Tarihi :
Ruhsat Numarası
:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan veteriner hekimin .....................................isimli muayenehane/poliklinikte sorumlu veteriner hekimi olarak görevini yürütmesi İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge .................tarihli ve ..................sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.
İl Müdürü
Tarih-İmza
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
24
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
EK-2
T.C.
.........................VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER HEKİM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
VETERİNER HEKİMİN
Adı Soyadı
Unvanı
:
Görevi
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
:
Mezun Olduğu Fakülte
Mezuniyet Tarihi
Diploma Numarası
Fotoğraf
:
:
:
:
:
:
:
GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANE/POLİKLİNİĞİN
Adı
:
Adresi
:
Telefon Numarası
:
Ruhsat Tarihi :
Ruhsat Numarası
:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan veteriner hekimin ..................................... isimli muayenehane/poliklinikte mesleğini icra etmesi İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge .................tarihli
ve ..................sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.
İl Müdürü
Tarih-İmza
25
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
EK-3
T.C.
.........................VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
PERSONELİN
Adı Soyadı
Unvanı
:
Görevi
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi :
Mezun Olduğu Okul
Mezuniyet Tarihi
Diploma Numarası
Fotoğraf
:
:
:
:
:
:
:
GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANE / POLİKLİNİK
Sorumlu Veteriner Hekimin Adı Soyadı
:
Muayenehane / Polikliniğin Adı
:
Muayenehane/ Polikliniğin Adresi
:
Muayenehane/Polikliniğin Telefon No
:
Ruhsat Tarihi
:
Ruhsat Numarası
:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ............................ isimli muayenehane/ poliklinikte çalışması İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge .................tarihli ve ..................sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.
İl Müdürü
Tarih-İmza
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
26
Sıra
No
Muayene
Tarihi
Hayvan Sahibinin
Adı-Soyadı Adresi,
Telefonu
27
Hayvanın Tür, Irk,
Cinsiyet, Yaş,
Kimlik Numarası
Hastanın
Şikâyeti
Teşhis Edilen
Hastalık
EK-4
HAYVAN MUAYENE KAYIT DEFTERİ
Tedavi Şekli
Reçete Bilgileri
Veteriner Hekimin
Adı Soyadı
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
E
EK-5
DENETİM DEFTERİ
1) Muayenehane/poliklinik
a) Sorumlu veteriner hekim adı soyadı:
b) Muayenehane/poliklinik adı:
c) Adresi:
d) Ruhsat tarih ve numarası :
e) Telefon-faks numarası :
f) Denetimin yapıldığı tarih :
2) Tespit Edilen Eksiklikler:
3) Yapılan Öneriler
:
Denetleyen
Denetleyen
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Sorumlu
İşyeri Sahibi
Veteriner hekim
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
28
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
EK-6
KLİNİK MUAYENE, TEDAVİ VE AŞILAMA CETVELİ
İL
İLÇESİ
YILI
AYI
:
:
:
:
Hayvan Nevi
Muayene ve Tedavi Edilen
Hayvan Miktarı
Aşılama Yapılan Hayvan
Miktarı
Sığır
Manda
Koyun
Keçi
Tek Tırnaklı
Köpek
Kedi
Kanatlı
Diğer
TOPLAM
Veteriner Hekim
Adı Soyadı
Kaşesi
29
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
KLİNİKLER - EV VE SÜS HAYVANLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
EV VE SÜS
HAYVANLARININ ÜRETİM,
SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM
YERLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK
Yayınlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi: 08 Ekim 2011, Sayısı: 28078
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
30
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayınlandığı Resmi Gazetenin; Tarihi: 08 Ekim 2011, Sayısı: 28078
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları,
barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve
denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ev ve süs hayvanları için açılacak olan üretim, satış ve eğitim yerleri ile belli süreler barındırılacağı yerleri kapsar.
(2) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile
hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten
düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Amfibik hayvan: Karada ve suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip hayvanı,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Barınma yeri: Ev ve süs hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları konukevi, pansiyon
ve otel gibi yerleri,
ç) Çalışma izin belgesi: İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş üretim, satış, barınma ve
eğitim yerlerinin faaliyete geçmesi için verilen belgeyi,
d) Denetim elemanı: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya ve kabahat teşkil eden fiilleri
işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin en büyük
mülki idare amirince görevlendirilen veteriner hekim personeli,
e) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi yöntemler ve ultraviyole
ışınları ile yok edilmesi işlemini,
f) Eğitim sertifikası: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, ev ve süs hayvanı satış yeri
sahibi veya sorumlu yöneticilerinin, yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, almakla yükümlü oldukları belgeyi,
g) Eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya ilgili makamların gerekli görmesi durumunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif ve avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,
ğ) Ev ve süs hayvanı: Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında
bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar, suda
yaşayan hayvanlar ve kümes hayvanları hariç olmak üzere, omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek,
kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşları,
h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ı) Hizmet içi eğitim belgesi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde görev
31
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
alacak olan veteriner hekimlerin, bölge veteriner hekimler odaları tarafından yapılan bilgilendirme
eğitimine katılması suretiyle aldıkları belgeyi,
i) İl müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,
j) İş yeri: Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, geçici süreler barındıkları ve
eğitildikleri il müdürlüğünce çalışma izni verilen yerleri,
k) İş yeri veteriner hekimi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri ile buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu
veteriner hekimi,
l) Kimlik belgesi: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren
Bakanlıkça belirlenen belgeyi,
m) Kuruluş izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için
il müdürlüğü tarafından verilen izni,
n) Satış yeri: Ev ve süs hayvanlarının satıldığı yerleri,
o) Üretim belgesi: İl müdürlüğü tarafından çalışma izni almış üretim yerlerinde üretilen hayvanlar
için düzenlenen belgeyi,
ö) Üretim yeri: Ev ve süs hayvanlarının türlerine uygun ihtiyaçları sağlanarak, hayvan sağlığı ve
hayvan refahı başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde üretildikleri yerleri,
p) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri ile tıbbî olmayan veteriner ürünlerini,
r) Yer seçim komisyonu: İş yeri kurulacak yerlere uygunluk onayı veren Bakanlık hayvan sağlığı,
yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü ve ilgili belediye
başkanlığından konuyla ilgili bir temsilciden oluşacak üç kişilik bir komisyonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri
Kuruluş izni almak için gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ile aşağıdaki bilgi ve
belgeleri eksiksiz tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,
b) İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,
c) İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi,
ç) Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme
ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin
bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi
halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,
d) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su
ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından
yerinde inceleme yapılır. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi’ne uygun olarak Kuruluş izni verilir. Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde
iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz.
Çalışma izni almak için gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için ekinde aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat ederler.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
32
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
a) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan
veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner
hekim sözleşmesi,
b) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
c) Satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından
düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
ç) Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı.
(2) Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenir. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata uygun
bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğünce çalışma izni verilir. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.
Çalışma iznine ilişkin genel şartlar
MADDE 7 – (1) Çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunludur.
a) İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz.
b) İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen su geçirmez açık renkli
fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanır.
c) İş yeri zemini eğimli olur ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu
yer süzgeci bulundurulur.
ç) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulur.
d) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği
bulundurulur.
e) Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamaz.
f) İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda
kapatılır.
g) İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulur.
ğ) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılır.
h) İş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir olmak üzere, hastalık
şüphesi durumu ile gerekli görülen zamanlarda da dezenfekte edilir.
ı) Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulundurulur. Kafes, suluk
ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilir.
Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her
değiştirilmede kafes dezenfekte edilir.
i) Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, Bakanlıkça belirlenir.
j) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması sağlanır.
k) İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dahi
olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz.
l) İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler, hayvanın
tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.
m) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması
için gerekli önlemler alınır.
33
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
n) Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar
içinde muhafaza edilir ve işyeri dışına bırakılamaz.
o) İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilir. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilir.
ö) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi
makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
p) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılır. Karantina
süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine aittir.
r) İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, hayvanların
temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulur.
s) İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde barındırılır.
ş) Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olur.
t) İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri bulundurulabilir. İş yerleri,
bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundadır.
u) İş yeri sahibi, iş yerine bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktan sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretim ve Satış Yerleri
Kedi ve köpek üretim yerleri
MADDE 8 – (1) Kedi ve köpek üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.
a) Üretim yerlerinde; idari büro, veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet ve hayvan karantina
ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı
bulunur.
b) Tüm açık bölümler rüzgar yönüne dönük olmayacak şekilde yapılır.
c) Kapalı bölümlerde, hayvanlara güneş ışığı gelebilecek büyüklükte, dışarıdan kemirgen, sinek ve
benzeri haşerenin girmesine engel olacak tel ile kapatılmış pencereler bulunur.
ç) Toprak zeminli gezdirme alanları bulunur.
d) Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümlerin zemini ve duvarları, yıkanabilir ve dezenfekte
edilebilir malzeme ile kaplanır.
e) Hayvanların yatabileceği ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en az 10 cm yükseklikte platformlar bulunur.
f) Üretim yerlerinde, diğer ünitelerden bağımsız, kapalı bir bölümde hayvanın ırkına uygun boyutta doğum ünitesi ve karantina ünitesi bulunur.
g) Üretim ünitelerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi, açık alandaki kafesli bölümün yarısı yağmur ve güneşi engelleyen bir çatı malzemesi ile kapatılır.
ğ) Tüm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kapları bulundurulur.
h) Üretim yerlerinde hayvanlar ayrı ayrı bölümlerde bulundurulur.
ı) Üretim yerine koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgileri, ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir ünite üzerinde görünen bir yere asılır.
i) Kedi üretim yerinin içine, kedilerin yatabilmesi için yatak, yüksekliklere tırmanabilmesi ve
oyun oynayabilmesi için oyun ve tırmanma platformları ve benzeri malzemeler konulur.
j) Üretim yerlerinde kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına, Bakanlık tarafından belirlenen
zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün
geçmiş yavrular satış yerine gönderilir.
Kemirgen ve evcil tavşan üretim yerleri
MADDE 9 – (1) Kemirgen üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.
a) Üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, üretim
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
34
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm ve temizlik ünitesi bulunur.
b) Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulundurulur.
c) Yeterli havalandırma sağlanır. Bölüm ısı, ses ve ışık yalıtımına uygun şekilde düzenlenir. Ayrıca insekt ve rodentlerin içeri girmesini engelleyecek önlemler alınır.
ç) Üretim yerindeki hayvan odaları türün ihtiyaçlarına uygun olarak yapılır.
d) Giriş bölümlerinde dezenfektan ya da antibakteriyel paspaslar kullanılır.
e) Hayvanlar türlerine uygun odalarda ve kafeslerde barındırılır.
f) Odaların zemin ve duvarları darbelere dayanıklı, su geçirmez, dezenfektan ve yüzey temizleyicilerine dayanıklı materyalden yapılır.
g) Kapılarda gözlem pencereleri bulundurulabilir ve bu pencereler ışık geçirmeyecek şekilde kapatılır.
ğ) Hayvanlara ait yiyecek, içecek, ilaç ve diğer malzemeler hayvanların bulunduğu odalarda depolanmaz.
h) Hayvanlara kafes içerisinde güvenli bir ortam sağlanır.
ı) Hayvanların yem ve suya sürekli ulaşabilmesi sağlanır.
i) Kafeslerin kenar, köşe ve birleşim yerleri yuvarlatılmış ve aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılır.
j) Farelerin barındırıldıkları kafes kapaklarının tel aralığı 6 mm, ratların 12 mm’den daha geniş
olamaz.
Kuş üretim yerleri
MADDE 10 – (1) Kuş üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.
a) Üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, üretim
üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm ve temizlik ünitesi bulunur.
b) Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulunur.
Süs balıkları, sürüngen ve diğer hayvanların üretim yerleri
MADDE 11 – (1) Süs balıkları, sürüngen ve diğer hayvanların üretim yerlerinde, 7 nci maddede
belirtilen şartlara uyulması zorunludur.
Ev ve süs hayvanı satışı
MADDE 12 – (1) Ev ve süs hayvanlarının satışında, aşağıdaki hususlara uyulması esastır.
a) Ev ve süs hayvanı satışları, sahipsiz hayvanların bulundukları barınaklarda, üretim yerlerinde ve
yer seçim komisyonu tarafından uygun görülen yerlerde yapılır.
b) Kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına Bakanlık tarafından talimatla belirtilen zamanlarda
aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavruların satışı yapılabilir.
c) İthali yasak hayvanların satışı yasaktır.
ç) Onaltı yaşından küçük kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.
d) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşmasını önleyecek gerekli tedbirler
alınır.
e) Satış yerinde gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar ile tüylenmemiş kanatlı yavruları ve iki
aylıktan küçük kedi ve köpek yavrusu bulundurulamaz.
f) Satış yerindeki tüm hayvanlara periyodik aşılar, iç ve dış parazit ilaçlar işyeri veteriner hekimi
tarafından bir program dahilinde gününde yapılarak kayıt defterine işlenir.
g) Hayvan satış yerlerindeki hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler hayvanın bulunduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.
ğ) Çevreden ve doğadan alınan veya izinli kuruluştan alınmayan hayvanların satışı yapılamaz.
h) Yuvadan erken alınmış veya tüylenmesini tamamlamamış yavru kuşlar satışa sunulmaz.
35
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Barınma ve Eğitim Yerleri
Kedi ve köpek barınma ve eğitim yeri
MADDE 13 – (1) Hayvanların barınma ve eğitim yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.
a) Aynı arazi içinde idari büro, veteriner hekim odası, personel odası, duş, depo, tuvalet, hayvan
karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak ünitesi, temizlik ünitesi, kapalı ve
açık gezdirme alanı ile bunlara ek olarak kapalı ve açık eğitim yeri bulundurulur.
b) Barınma ve eğitim yerlerinin kurulacağı alan, hayvan sayısına ve hayvan türleri için verilecek
minimum ölçülere göre belirlenir. Hayvan türleri için verilecek minimum ölçüler, Bakanlıkça belirlenir.
c) Hayvanların gezdirileceği gezdirme alanlarının zemini toprak olur.
ç) Hayvanların barındığı yerlerin zemini, duvarları ve diğer kullanılabilen malzemelerin yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olması şarttır. Barınma yerlerine bitişik egzersiz alanlarının kenarları en az 150 cm yüksekliğinde duvarla, ön ve üst kısımları ise paslanmaz kafes telle kapatılır.
d) Hayvanların yatacağı yerlerde hayvanın türüne uygun altlıklar kullanılır.
e) Kapalı bölümlerin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi ile kaplanır.
f) Kolay temizlenebilir su ve mama kapları bulundurulur.
g) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından
veya iş yerince temin edilir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı ve özellikleri hayvan teslim
tutanağında belirlenir.
ğ) Barınma ve eğitim yerlerine iki aylıktan küçük ve aşısı tamamlanmamış yavru köpekler kabul
edilemez.
h) Barınma ve eğitim yerlerine kabul edilecek hayvanların aşı ve parazit ilaçlamalarının yapılmış
olması şarttır.
ı) Eğitim yerlerinde, hayvanlara hangi eğitimin verileceği bir tutanağa yazılır. Bu tutanak eğitim
yeri sorumlusu ve/veya sahibi ile hayvan sahibi tarafından imzalanır.
i) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine
bilgi verilerek tedavisi yapılır. Hayvan sahibine ulaşılamıyorsa işyeri veteriner hekiminin kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.
j) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir
ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar
analizleri yaptırılabilir.
k) Hayvan eğitim yerlerinde yeterli sayıda eğitim uzmanı ve bakıcı istihdam edilir.
l) Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarına ait eğitimci belgelerinin resmi makamlara onaylatılması
şarttır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kapatma ve Denetime İlişkin Hükümler
Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması
MADDE 14 – (1) İş yerlerinde bulundurulan hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Hayvanlara ait kimliklendirme işlemlerine dair esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) İş yerlerinde bulunan ve iki aylık olan kedi ve köpek yavruları, veteriner hekim denetiminde
kimliklendirilir.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
36
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(3) Kedi ve köpek üretim ve satış yerlerinde bulunan her bir hayvan için ayrı ayrı kimlik belgesi
tanzim edilir. Kimlik belgesine ait vasıf ve şartlar Bakanlıkça belirlenir.
İş yerinde tutulacak kayıtlar
MADDE 15 – (1) İş yerlerinde, ithal edilmiş hayvanlar için ithal edildiklerini gösteren gümrük
belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.
(2) Üretim ve satış yerleri ile barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar, kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınır.
(3) Satılan her hayvan için hayvan satış belgesi doldurulur. Hayvan satış belgesi iki nüsha halinde
düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.
(4) Barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar için, hayvan teslim tutanağının bulunması
şarttır. Teslim tutanaklarında hayvana, hayvanı teslim edene ve teslim alana ait bilgiler bulunur.
(5) İş yerlerinde denetim tutanağına göre denetim yapılır. Yapılan denetim sonucu tespit edilen
konular denetim defterine kaydedilir.
(6) İş yerlerinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri dezenfeksiyon defterine işlenir.
(7) Üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için üretim belgesi düzenlenir.
(8) Barınma ve eğitim yerlerine getirilen hayvanlar için, taraflarca taahhütname düzenlenebilir.
(9) Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması gereken defterlerin her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır. (Değişiklik: 16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete)
(10) İş yeri sahibi ya da sorumluları, çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını altı ayda bir il/ilçe
müdürlüğüne bildirir.
Denetim
MADDE 16 – (1) İş yerlerinin denetimleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan alt düzenleyici işlemlere uyulup uyulmadığı yönüyle ve yılda en az bir kez olmak üzere iki denetim elemanı tarafından yapılır. Denetim elemanları,
denetim sonunda tespit edilen hususları denetim defterine kaydedip, denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshasını iş yeri sahibine ya da iş yeri veteriner hekimine verir.
(2) İş yeri veteriner hekimi, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları bölge veteriner hekimleri
odası tarafından, 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetime tabi
tutulur.
Veteriner hekim istihdamı
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulan, iş yerlerinde veteriner hekim istihdamı
zorunludur.
(2) Veteriner hekimlik hizmetleri kamuda çalışanlar hariç, muayenehane, poliklinik veya hayvan
hastanesinde görevli veteriner hekimler tarafından verilir.
(3) İş yeri veteriner hekiminin çalışma gün ve saatleri ile alacağı ücret bölge veteriner hekimler
odası tarafından belirlenir. Belirlenen şartların, veteriner hekim ve iş yeri sahibi arasında yapılacak
sözleşmede bulunması zorunludur.
(4) İş yeri sahibi, iş yeri veteriner hekiminin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı araç,
37
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
gereç ve personel dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.
(5) İş yeri veteriner hekimi işten ayrılmak istediği takdirde; bu isteğini bir ay önceden işyeri sahibine, Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne ve bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasına bir dilekçe ile
bildirmek zorundadır.
(6) İşveren, iş yeri veteriner hekiminin işine son vermek istemesi halinde, bir ay önceden veteriner
hekime, veteriner hekimin bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasına ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir işyeri veteriner hekimi istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.
(7) İş yeri veteriner hekiminin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, ilgili
husus bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.
İş yeri veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) İş yeri veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) İş yeri veteriner hekimi, bu Yönetmelikte belirlenen tüm görev ve sorumluluklarında, mesleki
hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm
mesleki etik kurallara uymak zorundadır.
b) İş yeri veteriner hekimi, işyerlerinin sağlık ve teknik yönünden mevzuata uygun bir şekilde
faaliyet göstermesinden; iş yerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından; iş yerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve
buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasından; atık ve artıklarının
çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.
c) İş yeri veteriner hekimi, iş yerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri,
tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve
şekilde il veya ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.
ç) İş yeri veteriner hekimi, iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi
amaçlarla kullanamaz.
d) İş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre
ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, işyeri veteriner hekimi durumu en ivedi vasıta ile resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
e) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, iş yeri veteriner hekimi tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip iş
yerinde muhafaza edilir.
Kapatma, değişiklik ve ilaveler
MADDE 19 – (1) Çalışma izni almış hayvan üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamaz. Verilen çalışma izni, gerçek
veya tüzel kişiler için olup, üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya unvanın
değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile il müdürlüğüne bildirilir. Dilekçeye,
değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile çalışma izninin aslı eklenir. Bakanlık il müdürlüğü çalışma
izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izin belgesi düzenler.
(2) Çalışma izin belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, gazete
ilanı veya tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı, bir dilekçeye eklenerek il müdürlüğüne müracaat
edilir. Bakanlık il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama
yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir.
(3) Bu Yönetmeliğe tabi iş yeri faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir yazı ile il müdürlüğüne bildirilir.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
38
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırılık halinde 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ruhsatlı veya ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun olarak
çalışma izni almak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
EK–1
BAŞVURU DİLEKÇESİ
1) Kurulacak işyerinin
a) Sahibinin adı ve soyadı
b) Ticari adı
c) Adresi
ç) Telefon numarası
d) Faks numarası
2) İşyerinin faaliyet alanı
Ev ve süs hayvanları üretim yeri
Ev ve süs hayvanları satış yeri
Ev ve süs hayvanları barınağı
Ev ve süs hayvanları eğitim yeri
3) İşyerinde çalışacak personel sayısı ve görevleri
4) İşyerinin faaliyete başlama tarihi
İşyeri Sahibinin
Adı Soyadı- İmza
Tarih
39
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EK-2
KURULUŞ İZİN BELGESİ
1) İşyerinin
a) Sahibinin adı ve soyadı
b) Ticari adı
c) Faaliyet alanı
ç) Adresi
d) Telefon numarası
e) Faks numarası
f) Ada pafta ve parsel numarası
:
:
Bu belge ile yukarıda adı ve adresi yazılı ...............................................................................................
kuruluş izni verilmiştir.
İl Müdürü
Tarih-İmza
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
40
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EK-3
İŞ YERİ AÇMA RAPORU
1) İşyerinin
a) Sahibinin adı ve soyadı
b) Ticari adı
c) Faaliyet alanı
ç) Adresi
d) Telefon numarası
e) Faks numarası
f) Ada pafta ve parsel numarası
2) İşyerinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olup olmadığı:
a) Uygun
b) Uygun değil
3) Mahallinde yapılan inceleme sonucundaki tespit ve gözlemler:
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Şube Müdürü
Tarih
İl Müdürü
41
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EK-4
İŞ YERİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
İşyeri sahibinin adı ve soyadı
İşyerinin ticari adı
Adresi
Faaliyet alanı
İzin tarihi
İzin numarası
Yukarıda adı ve adresi belirtilen işyerine, Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma
ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartların taşınması nedeniyle bu izin
belgesi verilmiştir.
..../..../.....
İl Müdürü
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
42
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
EV VE SÜS
HAYVANLARININ TİCARİ
OLMAYAN
HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN
SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR
YÖNETMELİK
Yayınlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi: 05 Aralık 2011, Sayısı: 28133
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
44
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Yayınlandığı Resmi Gazetenin; Tarihi: 05 Aralık 2011, Sayısı: 28133
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve
türe özgü hayvan hastalıklarının yayılması riskini azaltmak için ev ve süs hayvanlarının ticari olmayan
hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ve yapılacak kontrollere dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının ülke içerisindeki hareketleri, Türkiye’den diğer ülkelere hareketleri ile diğer ülkelerden Türkiye’ye hareketlerinde uygulanacak hayvan
sağlığı şartları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
(2) 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla uygun bulunan Nesli Tehlikede Olan Yabanî Hayvan
ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ve taraf olunan ekleri kapsamındaki türlerin korunmasına yönelik kurallar, hayvan sağlığı şartları ile ilgili olmayan, bazı tür ve ırkların hareketlerinin kısıtlanmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
(2) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin Pet Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanan Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair 998/2003 sayılı Konsey Tüzüğü ve 2004/824/EC sayılı Köpek,
Kedi ve Gelinciklerin Üçüncü Ülkelerden Topluluğa Ticari Olamayan Hareketleri İçin Model Sağlık
Sertifikasına Dair Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Belge kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü,
c) CITES: 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla uygun bulunan Nesli Tehlikede Olan Yabanî
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ve taraf olunan eklerini,
ç) Ev ve süs hayvanı: Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında
bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar ve kümes
hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen,
kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşları,
d) Fiziksel kontrol: Numune alma ve laboratuvar testlerini de içeren sevkiyatın kendisi üzerinde
yapılan kontrolü,
e) Giriş: Malların Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine
tabi tutulmasını,
f) Hareket: Ev ve süs hayvanlarının ülke içi hareketlerini, Türkiye’den başka bir ülkeye veya başka
bir ülkeden Türkiye’ye girişlerini veya tekrar girişlerini,
g) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve ilgili mevzuatta belirlenmiş sevkiyata eşlik eden
45
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak amacıyla görsel
olarak yapılan kontrolü,
ğ) Merkezi Yetkili Makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
h) Pasaport: Ev ve süs hayvanını açık olarak tanımlayan ve bu Yönetmelik çerçevesinde kontrol
edilecek hususlara ilişkin ev hayvanının durumunu belgeleyen belgeyi,
ı) Resmî veteriner hekim: Bu Yönetmelikteki görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli
veteriner hekimi,
i) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde veya veteriner sınır kontrol
noktasının bulunmadığı yerlerde Bakanlık il müdürlüklerinde, Merkezi Yetkili Makam tarafından
yetkilendirilen ilgili personel tarafından, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla yürütülen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmî kontrolü,
j) Veteriner sağlık sertifikası: Bu Yönetmelik kapsamındaki ev ve süs hayvanlarının Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kimliklendirme
MADDE 5 – (1) Ek-1’de yer alan hayvan türlerinden kısım A ve kısım B’de sıralanan hayvan
türlerinin, açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemi (mikroçip) sistemlerinden biri ile tanımlanmış olması gerekir.
(2) Hayvanın elektronik kimliklendirme sistemi ile kimliklendirilmesi durumunda, okuyucunun
(transponder) Ek-1’in (A) bölümündeki hükümlere uygun olması gerekir. Aksi takdirde hayvan sahibi
ya da sahibi adına hayvandan sorumlu olan kişi, yapılacak resmî kontrollerde hayvanın kimliğini tespit etmeye yarayacak okuyucuyu temin etmek zorundadır.
(3) Hayvanın kimliği, hayvan sahibinin adını ve adresini belirleyen ayrıntıları içerir.
Kuduz aşısı
MADDE 6 – (1) Kuduz aşılaması ve periyodik aşılamalar, Ek-1’in (B) bölümüne uygun olarak
yapılır.
Kuduz aşısı kontrolü
MADDE 7 – (1) Yetkili bir veteriner hekim tarafından son kuduz aşılamasından en az 30 gün
sonra alınan kan serumu örneği, Avrupa Birliği tarafından kuduz hastalığı testi için onaylanmış bir
laboratuvara anti-kuduz antikor titrasyon testi için gönderilir. Nötralize edici antikor titresi en az 0,5
UI/ml. olarak veya eşdeğer düzeyde ölçülür.
(2) Laboratuvar test ücretleri ev ve süs hayvanlarının sahipleri tarafından karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ev ve Süs Hayvanlarının Hareketleri
Ülke içerisindeki hareket
MADDE 8 – (1) Ev ve süs hayvanlarının sahipleri, seyahat ederken yanlarında eşlik eden ev ve
süs hayvanlarına ait bir kimlik belgesi taşır ve yetkili makamlar tarafından sorulması durumunda,
hayvana ait kimlik belgesini sunar.
Türkiye’den diğer ülkelere hareket
MADDE 9 – (1) Ev ve süs hayvanlarının Türkiye’den diğer ülkelere hareketleri, hayvanın gideceği ülkenin ulusal mevzuatına tabidir.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
46
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
(2) Hayvan sahibi, varış ülkesinin yetkili makamına veya ülkenin Türkiye’de bulunan temsilciliğine gereken bilgileri hareket tarihinden en az 6 ay önce danışır.
(3) Temin edilen bilgiler, hayvana ilişkin istenen kan testi, veteriner sağlık sertifikası gibi sağlık
şartlarının yerine getirilmesi için derhal hayvanın çıkış yapacağı ilgili veteriner teşkilatına bildirilir ve
gerekli işlemler yapılır.
Ev ve süs hayvanlarının Türkiye’ye hareketleri
MADDE 10 – (1) Türkiye’ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde girişi, ancak Bakanlık tarafından belirlenmiş olan giriş kapılarından gerçekleşebilir. Kedi, köpek ve gelincikler;
a) 5 inci madde hükümlerine uygun olarak kimliklendirilmiş olur.
b) 6 ncı madde hükümleri doğrultusunda kuduz hastalığına karşı aşılanmış olur.
c) Hareketlerinden 3 ay önce ve son kuduz aşılamasından en az 30 gün sonra yetkili bir veteriner
hekim tarafından alınan kan serumu örneklerinde antikor titrasyon testi, 7 nci madde hükümlerine
uygun olarak yapılır ve hayvanın kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğunu gösterir
sonuç raporu Türkiye giriş gümrüğüne sunulmak üzere temin edilir.
ç) Kuduz antikor titrasyon testi, kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğu pasaportunda belirtilen ve kuduz hastalığına karşı aşılamaları düzenli ve 6 ncı maddeye uygun olarak aşılanan
hayvanlar için tekrar talep edilmez.
d) Türkiye menşeli olan ev ve süs hayvanının, başka bir ülkeye gidip tekrar dönmesi durumunda;
Türkiye’den hareketinden önce alınmış ve kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğunu
gösterir sonuç raporu varsa, (c) bendinde geçen 3 aylık süre koşulu aranmaz.
e) Ev ve süs hayvanının menşe ülke veteriner servisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Ek2’de örneği verilen bir veteriner sağlık sertifikasına sahip olması gerekir.
f) Ev ve süs hayvanlarına, yetkili bir veteriner hekimce verilen pasaport eşlik eder. Bu pasaportun,
yetkili bir veteriner hekim tarafından uygulanmış olan kuduz aşısının 6 ncı madde hükümlerine uygunluğunu ve geçerlilik süresinin halen devam ettiğini, ayrıca türe özgü diğer hastalıklara karşı da aşı ve
ilaç uygulamalarının yapıldığını doğrulaması gerekir.
(2) Türkiye’ye 3 aylıktan küçük aşılanmamış kedi, köpek ve gelinciklerin girişine, hayvanların
getirildiği ülkenin kuduz hastalığına ilişkin hayvan sağlığı durumu göz önüne alınarak Bakanlığın
belirlediği sağlık şartlarının karşılanması koşuluyla izin verilebilir.
(3) Ek-1’deki hayvan türlerinden kısım C’de yer alan hayvan türlerinin yolcu beraberinde ülkeye
girişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Resmî kontroller
MADDE 11 – (1) Türkiye’ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde girişine ilişkin resmî
kontroller, ilgili gümrük müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülür.
(2) Hayvan sahibi veya hayvandan sorumlu kişi, hayvanın bu Yönetmelikle belirlenen kuralları
karşıladığını gösteren her türlü bilgi ve belgeyi resmî kontrollerden sorumlu otoritelere sunmak zorundadır.
(3) Yapılan kontroller sonucunda, bu Yönetmelik şartlarına uygun bulunmayan hayvanlar için,
yetkili otorite resmî veterinere danışarak;
a) Menşe ülkeye geri gönderir.
b) Mümkün olan durumlarda hayvanlar, gerekli hayvan sağlığı koşullarını karşılayıp karşılamadıklarının tespiti için gereken süre kadar karantina altında tutulur.
c) Geri gönderilmesi veya karantina altına alınarak izole edilmesi mümkün olmayan hayvanlar
tazminatsız olarak itlaf edilir.
47
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
(4) Ev hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanan sağlık şartları ve ülkeye girişi ile
ilgili koşullara ilişkin bilgiler, kamuya açık ve kolay ulaşılabilir olarak sunulur.
(5) Kontrollere ve karantinaya ilişkin tüm masraflar hayvan sahibine aittir.
Koruma önlemleri
MADDE 12 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde ev ve süs hayvanlarının ülkeye girişlerinde, ilgili
mevzuat hükümleri gereğince koruma önlemleri alır.
Elektronik kimliklendirme sistemi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddede belirtilen elektronik kimliklendirme sistemi ilgililerce
1/1/2013 tarihinden itibaren aranır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri yürürlüğe girinceye kadar konuyla ilgili mevcut hükümlerin uygulamasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
48
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
EK-1
Hayvan Türleri
KISIM A
Köpekler
Kediler
KISIM B
Gelincikler
KISIM C
Omurgasızlar (arılar ve kabuklular hariç), tropik süs balıkları, amfibiler, sürüngenler.
Kuşlar: tüm türler (kümes hayvanları hariç)
(Kümes hayvanları, damızlık ya da tüketime yönelik et veya yumurta ya da av hayvanları tedariki
için beslenen ya da tutulan tavuk, hindi, beç tavuğu, ördek, kaz, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve
devekuşu anlamına gelir.)
Memeliler: kemirgenler ve evcil tavşanlar.
A) KİMLİKLENDİRME İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR
Standart elektronik kimliklendirme sistemi, yalnızca okunabilir özellikte pasif radyo frekanslı
kimliklendirme aletidir. (transponder) Bu aletin;
1) ISO 11784 standardına uygun ve HDX veya FDX-B teknolojilerine sahip olması gerekir.
2) ISO 11785 standardına uygun bir okuyucu tarafından okunabilir olması gerekir.
B) KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR
Kuduz aşılaması, aşağıdaki şartların karşılanması halinde geçerli kabul edilir.
1) Kuduz aşısı;
a) Modifiye edilmiş canlı bir aşı olamaz ve aşağıdaki kategorilerden birinde yer alır.
(i) Beher dozda en az bir antijenik ünite içeren inaktive bir aşı.
(ii) Canlı virüs vektöründe kuduz virüsünün bağışıklık glikoproteinini gösteren rekombine bir aşı.
b) Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) yayımladığı, Kara Hayvanlarında Kullanıma Mahsus
Aşılar ve Teşhis Testleri Kılavuzuna uygun olur.
2) Kuduz hastalığına karşı yapılmış bir aşılama, ancak aşağıdaki şartların karşılanması halinde
geçerli kabul edilir.
a) Pasaportun veya hayvan sağlığı sertifikasının ilgili bölümünde belirtilen tarihte yapılmış olmalıdır.
b) Paragraf (a)’da belirtilen tarih, pasaportun veya hayvan sağlığı sertifikasının ilgili bölümünde
belirtilen mikroçip uygulama tarihinden erken bir tarih olamaz.
c) Onaylı aşının yapıldığı ülkede, kuduz aşısı için verilen pazarlama ruhsatına ait teknik şartnameye uygun olarak, ilk aşılama için imalatçı tarafından uyulması önerilen aşılama protokolünün tamamlanmasının üzerinden en az 21 gün geçmiş olmalıdır.
ç) Onaylı aşının yapıldığı ülkede, kuduz aşısı için verilen pazarlama ruhsatına ait teknik şartnamede belirtildiği üzere, aşılamanın geçerlilik süresi pasaportun veya hayvan sağlığı sertifikasının ilgili
bölümünde yetkili veteriner hekim tarafından işlenmiş olmalıdır.
d) Rapel aşılama, önceki aşılamanın geçerlilik süresi içinde yapılmadığı takdirde, “ilk aşılama”
olarak kabul edilir.
49
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
EK-2
YOLCU BERABERİ KEDİ/ KÖPEK/ GELİNCİKLERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE TİCARİ
OLMAYAN HAREKETLERİNDE ORİJİN VE VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI
VETERINARY HEALTH AND ORIGIN CERTIFICATE OF CATS/ DOGS/ FERRETS WITH THE
PASSENGER INTENDED TO MOVEMENTS TO THE REPUBLIC OF TURKEY
Hayvanın sevk edildiği ülke/ Country of dispatch of the animal: _________________________
Sertifikanın seri numarası/ Serial number of the certificate:
_________________________
I. Hayvan Sahibinin/ Responsible Person Accompanying the Animal
Adı/ First name
Soyadı/ Surname :
Adresi/ Address :
Posta Kodu/ Postcode :
Şehir/ City :
Ülke/ Country :
Telefon/ Telephone :
II. Hayvanın Tanımı/ Description of the Animal
Türü/ Species :
Irkı/ Breed :
Cinsiyeti/ Sex :
Renk ve İşaretler/ Colour and type:
Doğum Tarihi/ Date of birth :
III. Hayvanın Kimliği/ Identification of the animal
Mikro-çip No/ Microchip number :
Mikro-çipin Yeri/ Location of microchip :
Mikro-çip yapıldığı tarih/ Date of microchipping :
Dövme No/ Tattoo number :
Dövme yapıldığı tarih/ Date of tattooing :
IV. Kuduz Hastalığına Karşı Aşılama/ Vaccination against Rabies
Aşının adı ve Üretici/ Manufacturer and name of vaccine :
Parti No/ Batch Number :
Aşılama Tarihi/ Vaccination Date:
Geçerlilik Süresi/ Valid until
V. Kuduz Hastalığında serolojik testler ( talep edildiğinde )/ Rabies serological test(When required)
Ben, ………………………(gün/ay/yıl) tarihinde hayvandan alınan kan örneğinde Avrupa Birliği tarafından onaylanmış bir laboratuvarda yapılmış olan bir serolojik teste ait ve anti-kuduz
antikor titresinin 0,5 IU/ml veya daha yüksek olduğunu belgeleyen resmi kayıtları gördüm./ I
have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample
taken on(dd/mm/yyyy) ....................., and tested in an EU-approved laboratory, which states that the
rabbies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0.5 IU/ml.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
50
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Veteriner Hekim veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş Veteriner Hekim
(yetkilendirilmiş veteriner hekim ise bir sonraki bölümde Yetkili Otorite bunu onaylamak
durumundadır.)(*)/ Official Veterinarian or Veterinarian authorised by the competent authority( in
the latter case, the competent authority must endorse the certificate)(*)
Adı Soyadı/ First Name,Surname :
Adres/ Address :
İMZA, TARİH&MÜHÜR/
Posta kodu/ Postcode :
SIGNATURE,
DATE&STAMP
Şehir/ City :
Ülke/ Country :
Telefon/ Telephone :
(*)Uygun olarak siliniz/Delete as applicable
Yetkili otorite tarafından onaylama(Resmî Veteriner tarafından onaylamış ise gerekli değil)/
Endorsement by the competent authority( Not necessary when the certificate is signed by an official
veterinarian)
TARİH&MÜHÜR/ DATE&STAMP :
VI. Kene Enfestasyonu Tedavisi (talep edildiğinde)/ Tick Treatment(when required)
Ürünün ve imalatçısının adı/ Manufacturer and name of product :
Tedavinin uygulandığı tarih ve uygulama saati(gg/aa/yy+saat)/ Date and time of treatment(dd/
mm/yy+24-hour clock)
Veteriner Hekimin adı/ Name of veterinarian :
Adres/ Address :
İMZA, TARİH&MÜHÜR/
Postakodu/ Postcode :
SIGNATURE,
DATE&STAMP
Şehir/ City :
Ülke/ Country :
Telefon/ Telephone :
VII. Ekinokok ozis Tedavisi(talep edildiğinde) / EchinococcusTreatment(when required)
Ürünün ve imalatçısının adı/ Manufacturer and name of product :
Tedavinin uygulandığı tarih ve uygulama saati(gg/aa/yy+saat)/ Date and time of treatment(dd/
mm/yy+24-hour clock)
Veteriner Hekimin adı/ Name of veterinarian :
Adres/ Address :
Postakodu/ Postcode :
Şehir/ City :
İMZA, TARİH&MÜHÜR
/ SIGNATURE, DATE&STAMP
Ülke/ Country :
Telefon/ Telephone :
51
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE
UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Notlar/ Notes for guidance
1.
Sertifika üzerinde herhangi bir giriş yapılmadan önce hayvanın kimliği doğrulanır./ Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on
the certificate.
2.
Kullanılan kuduz aşısı OIE standartlarına uygun olarak üretilen inaktive edilmiş bir aşı
olmalıdır./ The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with
OIE standards.
3.
Sertifika, resmî veteriner hekimin imzalaması ya da yetkili otoritenin onayı sonrasındaki
4 ay süreyle, veya Bölüm IV’te belirtilen aşının geçerlilik tarihine kadar geçerlidir, en önce
olan esas alınır./ The certificate is valid for four months after signature by the official veterinarian
or endorsement by the competent authority, or until the date of expiry of the vaccination shown in
Part IV, whichever is earlier.
4. Bu sertifika beraberinde, hayvanın kimlik bilgileri, aşılama bilgileri ve serolojik test sonuçları dahil, destekleyici belgeler veya bunların onaylı kopyaları bulundurulur./ This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the
identification details of the animal concerned, vaccination details and the result of the serological
test.
VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ
52

Benzer belgeler