A 3721

Yorumlar

Transkript

A 3721
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT, İŞLETME VE
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ
A
3721
2013 - GÜZ ARA - 3. OTURUM - Cumartesi 14:00
7. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
: ......................................................................................................
ADI
: ......................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ......................................................................................................
SINAV SALON NO
: .....................................................
SIRA NO: .............................................
Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı:
İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
STRATEJİK YÖNETİM-I
TÜRK DİLİ-I
2.
3.
Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.
4.
Soru Sayısı
20
20
20
Sayfa No
02
05
07
Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki
soruları ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle
değişmiş olsa bile, doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz.
Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için
ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız.
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız.
8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle
kitapçıktaki tüm sorular için sizce doğru olan seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının
veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
1.
Bir
öğrencinin
dersleriyle
ilgili
sorumlulukları, onun hangi sorumlulukları
arasında yer alır?
Sadece sosyal sorumluluk
Sadece bireysel sorumluluk
Hem ahlaki hem yasal sorumluluk
Hem görev sorumluluğu hem
sorumluluk
E) Hem sosyal hem ahlaki sorumluluk
A)
B)
C)
D)
2.
5.
A) Yasal sorumlulukları gerçekleştirmek ahlaki
sorumlulukları da yerine getirmektir.
sorumluluklar
diğer
tüm
B) Gönüllü
sorumluluklar karşılandığında anlamlıdır.
C) Ahlaki sorumluluklar diğer tüm sorumluluklar
için yeterlidir.
sorumlulukları
gerçekleştirmek
D) Yasal
ekonomik
sorumlulukları
da
yerine
getirmektir.
E) Ekonomik sorumlulukları gerçekleştirmek
yasal sorumlulukları da yerine getirmektir.
bireysel
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal
sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın
iddiaları arasında yer almaz?
sorunlarla
ilgilenmek
için
A) Toplumsal
işletmenin yetenekleri uygun değildir.
B) İşletmeler
toplumsal
sorunlarla
ilgilenmelidirler.
C) İşletme yönetimlerinin temel sorumlulukları
pay sahiplerine karşıdır.
D) İşletmeler
kâr
etmeli
ve
yatırım
yapmalıdırlar.
E) Kâr, işletmelerin en önemli sorumlulukları
arasındadır.
3.
6.
7.
Ticari sorumluluk
Ahlaki sorumluluk
Ekonomik sorumluluk
Gönüllü sorumluluk
Yasal sorumluluk
İyi iradeyi, “ödevi yerine getirme”ye
bağlayan
yaklaşım
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bireysel sorumluluk için aşağıdakilerden
hangisi
olmazsa
olmazlar
arasında
sayılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının
çağımızın bir gerekliliği olması gerçeği için
söylenemez?
A) Bir çalışanın iç sorumluluklarının artması
genelinde
açıklık
ve
bilgi
B) Dünya
paylaşımının sağlanmış olması
C) Yasal zeminin sanayi devriminden sonra
geliştirilmesi
D) Tarım toplumundan çıkış
E) Sorumlulukların azalması
İşletme
çevresindeki
okula
gitmekte
zorlanan çocuklara okul masraflarını
karşılama desteği veren bir şirket aşağıdaki
sorumluluklardan hangisini yerine getirmiş
olur?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Sorumluluklarla ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi doğrudur?
8.
Ehil olma
Özgür irade
Güvenilir olma
Akıl
Yetki sahibi olma
İş ahlaki ile ilgili araştırmalar ilk olarak
hangi dönemde başlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
2
Sonuçsalcılık
Erdem ahlakı
Adalet ahlakı
Antik Yunan Ahlakı
Kant yaklaşımı
1950-1970
1920-1950 arası
Orta çağda
1900-1920 arası
Antik çağda
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
9.
12. “Bireylere veya gruplara ahlaki seçimleri
yaparken hangi inançlar sistemi eşlik
etmektedir?” sorusuna hangi ahlak teorisi
cevap aramaya çalışmaktadır?
İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne
alındığında
aşağıdakilerden
hangisi
söylenemez?
A) Yahudilik serveti, Tanrının bir lütfu olarak
görüyor ve kişinin işindeki başarısını tanrısal
bir onay olarak kabul ediyordu.
B) Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı
ancak, hıristiyanlıkta bu yasağın kalkması
Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.
C) İş ve çalışma kölelerin ve aşağı sınıfların bir
özelliği olarak bilinirdi, bu tutum ticari
faaliyetler için de sürdürülmüştür.
D) O tarihlerde bu tür faaliyetleri para kazanma
hırsı, yalan ve dolanla karışmış varsayılır ve
barbar
tüccarlarla
ilişki
sonunda
medeniyetlerinin bu toplumlardan bulaşacak
yolsuzluklarla
dejenere
edileceği
düşünülürdü.
E) Eski Yunan ve Roma dünyasının yazar ve
filozofları işletmecilik ve ticari faaliyetlere iyi
gözle bakmazlardı.
A)
B)
C)
D)
E)
Faydacı ahlak
Hazcı ahlak
Teleolojik ahlak
Deontolojik ahlak
Tanımlayıcı ahlak
13. Aşağıdakilerden hangisi Normatif Ahlak
Teorilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Deontolojik teori
Kant ahlakı
Meta ahlak
Erdem ahlakı
Teleolojik teori
10. İş ahlakının işletmeler açısından öneminin
artması konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İşletmelerin hükümetle ve yerel yönetimlerle
daha fazla işbirliğine gitme zorunluluğu
B) Din, dil ve etnik ayrımcılığın işletmelerde
daha sık gündeme gelir olması
C) İnsan haklarının dünyanın birinci önceliği
olması ve bu konunun iş ortamına taşınma
gerekliliği
D) Çokuluslu işletmelerin farklı kültürlerden
insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine
kısıtlama getirilmesi gerekliliği
E) İşletmelerin daha fazla çevreye duyarlı
olması gerekliliği
hangisi
Faydacılık
14. Aşağıdakilerden
Teorisini geliştiren filozoflardan biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
davranışın
ahlâki
durumunu
15. “Bir
belirlemede tek etkili faktör sonuçlardır.”
ifadesi hangi ahlâk teorisinin temelini
oluşturur?
11. Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından
ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
John Rawls
Immanuel Kant
Jeremy Bentham
Abraham Axcel
Thomas Hobbes
Jose Lopez
Immanuel Kant
Manuel G. Velasquez
Jeremy Bentham
John Stuart Mill
A)
B)
C)
D)
E)
3
Deontolojik teori
Haklar teorisi
Adalet teorisi
Kant ahlâkı
Teleolojik teori
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
16. Aşağıdakilerden hangisi, deontolojik ahlak
teorisini açıklamaktadır?
19. Kâr amaçlı kurumları yasal bir varlık ve
birey ve grupların işbirliği olarak gören
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru davranış, herkes için en fazla iyi
sonucu gerektirecek olan davranıştır.
B) Hayatın en önemli değeri haz ve zevk
almaktır.
C) Herhangi bir birey, başkalarına karşı ne
yükümlülüğe mecbur, ne de bir fedakârlığa
katlanmak zorundadır.
D) Sonuçlarına bakılmaksızın bazı ahlaki ilkeler
bağlayıcıdır.
E) Doğru davranış, birey, grup ve toplumsal
kültüre göre değişir.
A)
B)
C)
D)
E)
Etkilenenler görüşü
Görünmez el görüşü
Kâr odaklılık görüşü
Taylorizm
Liberal görüş
17. “İşletmelerin vicdanı yoktur.” Görüşünü ilk
savunan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Henry FAYOL
Frederic TAYLOR
Adam SMITH
Peter SENGE
Peter DRUCKER
18. Günümüzde geçerli olan
aşağıdakilerden hangisidir?
etik
görüş
A) Etik ve sosyal sorumluluk işletmelere sınırlar
çizer.
B) İşbirliği ve fikirbirliği isteyen etik, büyük
işletmelerde kolektif davranışın farklılık
göstermesi sebebiyle çok zordur.
C) İşletmelerin etik ve sosyal sorumlu olma
gerekliliği kişisel fikirler ölçeğinde olma
durumunu korumaktadır.
D) İşletmelerin işleyişi için şart olan “ baskı
unsuru” nun gerekliliği kabul edilmelidir.
E) İşletmelerde eşit, kolektif ve tam katılımın
sağlanabileceği bir yapı mümkün değildir.
20. Bir sosyal ve ekonomik etkilenen olarak
işletmeyi görme görüşünün temeli neye
dayanır?
A) İşletme ile kamuoyu arasındaki ilişkiye
B) İşletme ile hizmet götürdüğü kurumlar
arasındaki ilişkiye
C) İşletme ile insan arasındaki ilişkiye
D) İşletme ile devlet arasındaki ilişkiye
E) İşletme ile işletme arasındaki ilişkiye
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
STRATEJİK YÖNETİM-I
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
1.
Rasyonel stratejilerin
motivasyon nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
ardındaki
temel
6.
Çalışan memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti
Hayatta kalma güdüsü
Yasalara uyum
Hissedar isteği
A)
B)
C)
D)
E)
7.
8.
9.
aşağıdaki
Uzun dönemli hedeflerine ulaşmak üzere
işletmelerin seçmiş olduğu yol ve araçlara
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Plan
Program
Vizyon
Strateji
Misyon
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ürün
hizmet ve bilginin ilgili taraflar arasında
nasıl aktığını ifade eder?
İşletmenin rakiplerinin sahip olmadığı bir
değer yaratma kabiliyetine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
işletmenin çevresi ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
aşağıdaki
A) Örgütün kimliğini belirler.
B) Örgütün geleceğine rehberlik eder.
C) Örgütün başarıya ulaşmasına yardım eden
bir yönetim aracıdır.
D) Değişen çevre koşullarına duyarlıdır.
E) Çevre koşullarını değiştirerek örgüte yarar
sağlamaya çalışır.
5.
Stratejilerin oluşturulması
Stratejilerin değerlemesi
Strateji seçimi
İç ve dış faktörlerin analizi
Stratejilerin uygulanması
A) İç ve dış çevre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
B) İç ve dış çevre koşulları değişkendir.
C) Örgüt, çevresel taramaya öncelikle içsel
faktörleri değerlendirerek başlar.
faktörlerin
değerlendirilmesi
D) Çevresel
stratejik yönetim sürecinin önemli bir
parçasıdır.
E) Örgütün sınırları dışında kalan tüm çevresel
faktörler, örgüt için aynı önem düzeyindedir.
Stratejik düşünme yeteneği
Çevredeki değişimlere odaklanma
Kısa dönemi ön planda tutmak
Verileri analiz etmek
Yeni fikirler geliştirmek
Stratejik planlama ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Stratejik
yönetim
süreci
içerisinde
işletmenin
vizyonu
ve
misyonu
belirlendikten
sonra,
uzun
dönemli
amaçların saptanmasına geçilmeden önce
yapılması gereken çalışma aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden
hangisi
stratejistlerin
sahip olması gereken özelliklerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Temel yetenekler
Stratejik düşünme
Rekabet üstünlüğü
Stratejik niyet
Taktik plan
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin
öne çıkmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Kısa dönemde büyük kar sağlama isteği
talebinin
ve
ihtiyaçlarının
B) Müşteri
çeşitlenmesi
C) Teknolojik gelişmelerin hızlanarak devam
etmesi
D) Tüketici hakları konusunda oluşturulan
hukuki düzenlemeler
E) Çok uluslu firmaların bölgesel pazara
etkilerinin artması
3.
İşletmeyi ve onun rekabetçi çevresini
içeren büyük resmi görme, onları uyumlu
olarak bir araya nasıl getireceğini keşfetme
ve uzun dönemli bir bakış açısına sahip
olmayı açıklayan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Kârlılık
Analitik beceri
Rekabet avantajı
SWOT
Stratejik niyet
A)
B)
C)
D)
E)
5
Misyon
Vizyon
Hedef
Stratejik yeterlilik
İşletme modeli
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
11. İşletmenin aleyhine sonuçlar doğurma
potansiyeline sahip olan dış çevre
faktörlerine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Güçlü yanlar
Zayıf yanlar
Tehditler
Fırsatlar
Hayatta kalma faktörleri
hangisi
12. Aşağıdakilerden
kavramında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
17. İşletmenin var olma nedenini açıklayan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
“değerler”
Müşteri Odaklılık
Güvenilirlik
Verimlilik
Yenilikçilik
Amaçlar
13. Vizyonun doğru
hangisidir?
tanımı
Taktik plan
Misyon bildirgesi
Uzun vadeli plan
Strateji
İşletme felsefesi
18. Aşağıdakilerden hangisi yeni ve güçlü
rakiplerin
sektöre
girmesinin
olası
sonuçlarından biri değildir?
aşağıdakilerden
A) Kar marjlarının düşmesi
B) Pazar paylarının korunmasının zorlaşması
sadakatinin
korunmasının
C) Müşteri
zorlaşması
D) Fiyat yükseltme fırsatlarının doğması
E) Artan yenilik yapma ihtiyacı
Bir reklam sloganıdır.
Bir strateji ya da plandır.
Yukarıdan aşağıya bir bakışıdır.
Temel değerlerin ve ilkelerin bir örgütsel
bildirgesidir.
E) Gururlu geçmişimizin tarihidir.
A)
B)
C)
D)
özellikleri
açısından
14. Vizyonun
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Vizyon mantıklı yönetimi destekler.
İşletmenin sorunları için sihirli bir ilaçtır.
Vizyonu yeteri kadar detaylı tanımlanmalıdır.
Vizyonun yol gösterici rolü vardır.
Vizyon işletmenin değerleri ve amaçları ile
etkileşimli olmalıdır.
19. Farklı toplumlardaki yaş dağılımındaki
değişimler hangi genel çevre faktörü
altında incelenebilir?
15. İkame ürün ve hizmetler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
A) İkame ürün ve hizmetler her zaman sektör
içi rekabet yaratır.
B) İkame ürün ve hizmetlerin varlığı rekabeti
etkiler.
C) İkame ürün ve hizmetlerin varlığı rekabet
değişkeni değildir.
D) İkame ürün ve hizmetlerin satışı değiştirme
maliyetlerinden etkilenir.
E) İkame ürün ve hizmetlerin kalitesi ve
performansı pazar için önemlidir.
16. Vizyon bildirgesinin hazırlanabilmesi için
aşağıdakilerden hangisine gerek duyulur?
Sosyal faktörler
Ekonomik faktörler
Politik faktörler
Teknolojik faktörler
Ekolojik faktörler
hangisi
20. Aşağıdakilerden
faaliyetlerini
karmaşık
hale
faktörlerden biri değildir?
A) Varoluş nedeni
B) Kurumsal anlamda davranış standartları ve
değerleri
C) İşletmenin misyon bildirgesi
D) Şirketin bütçesi
E) Gelir tablosu ve bilanço
A)
B)
C)
D)
E)
6
tahmin
getiren
Ekonomik koşulların istikrarlı olması
Teknolojik inovasyon
Kültürel değişim
Güçlü rakiplerin varlığı
Sosyal değerlerdeki değişim
İzleyen sayfaya geçiniz.
TÜRK DİLİ-I
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
1.
Kazakçanın,
Karakalpakçanın
ve
Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Oğuz Türkçesi
Kıpçak Türkçesi
Uygur Türkçesi
Sibirya Türkçesi
Bulgar Türkçesi
A)
B)
C)
D)
E)
5.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Altay
özelliklerinden biri değildir?
Belirli bir coğrafi bölgede konuşulan veya
bu coğrafyaya özgü olan ve benzer dil
bilimsel sistemlerle çevrili değişkeye ne ad
verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski
yazılı belge niteliği taşımaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
dillerinin
A) Türk dillerinin, başta Moğolca ve MançuTunguz dilleri olmak üzere Korece ve
Japonca ile akraba olması
B) Adlarda cinsiyet ayrımının olmaması
C) Ünlü uyumunun olması
D) Cümledeki
ögelerin
özne-nesne-fiil
dizilişinde olması
E) Yapı bakımından yüksek düzeyde önden
eklemelilik özelliği göstermesi
6.
Doğal sınırları, doğu-batı ekseninde, Çin’in
batı bölgesinden Avrupa’nın en doğusuna;
kuzey-güney ekseninde, İskandinavya ve
Kuzey Buz Denizi’nden Güney Afrika’ya,
Güney Asya’ya kadar uzanan dil ailesi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
7.
Orhun Kitabeleri
Göktürk Yazıtları
Kiş Tableti
Hitit Yazıtları
Esik Kurganı
Aşağıdakilerden
hangisi
kültürel
değişmeleri
yaratan
etkenlerden
biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Jargon
İzole dil
Argo
Ana dili
Diyalekt
Sosyo-politik ve teknolojik etkenler
Farklı kültürlerle karşılaşma
Ekonomik etkenler
Bilimsel yayınlar
İhtiyaç ve beklentilerin değişmesi
Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin
tümüdür.
B) Anlam alanının sınırları belirli, tek yönlü bir
kavramdır.
C) Geniş bir anlam alanına sahiptir.
D) Antropoloji, toplumbilim, tarih, halkbilimi vb.
disiplinlerin çalışma konusudur.
E) Farklı bilim dallarından bakıldığında farklı
anlamlar ifade edebilir.
Çin-Tibet Dilleri
Hint-Avrupa Dilleri
Altay Dilleri
Germen Dilleri
Hint-İran Dilleri
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
8.
Dil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11. 1926’da bütün Türklerin aynı alfabeyi
kullanmaları yönündeki tavsiye kararı
aşağıdaki
kongrelerin
hangisinde
alınmıştır?
A) Dil ve kültür arasındaki ilişki, bu iki unsurun
iç dinamiklerle birbirine bağlı olmasından
kaynaklanan çok yönlü bir ilişkidir.
B) Dil ve kültür arasında, birbirini yaratma,
birbirinin varlığına ve devingenliğine kaynak
ve ortam oluşturma yönünde organik bir ilişki
bulunur.
C) Dil, kültürün varlığını ve devamlılığını sağlar.
D) Dil, kültürden bağımsız bir iletişim aracıdır.
E) Dil, sözlü ve yazılı kültür ögelerini bizzat
yaratır.
A) İstanbul Türkoloji Kongresi
B) Taşkent Türkoloji Kongresi
C) Kazan Türkoloji Kongresi
D) Bakü Türkoloji Kongresi
E) Kaşgar Türkoloji Kongresi
12. Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur
çevresine mensup bir şairdir?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
“Kolektif
bilinç”le
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
aşağıdaki
A) Bir toplumda ortak olanların temsilidir.
B) İnsanların yaşanan olaylar karşısında,
benzer stratejiler ve davranış modelleri
geliştirmesine neden olur.
C) Aynı kültürel davranışlara ve davranış
edinme süreçlerine sahip olan insanlar, ortak
kavrayış biçimlerine sahip olabilirler.
D) Toplumun ortak aklını oluşturur.
E) İlk olarak ünlü sosyolog Ziya Gökalp
tarafından ortaya atılmıştır.
13. Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şinasi-Namık Kemal
Sadri Maksudi Arsal-Yusuf Akçura
Ali Canip-Ömer Seyfettin
Ziya Paşa-Abdülhak Hamit
Ziya Gökalp-Fuat Köprülü
14. Günümüzde yaşayan diller arasında en eski
yazılı
belgelere
sahip
olan
dil
aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aprınçur Tigin
Kül Tigin
Tonyukuk
Ali Şir Nevai
Yusuf Has Hacip
A) Türkçe
B) Fransızca
C) İngilizce
D) İtalyanca
E) Macarca
İleri teknoloji
Dil
Edebiyat
Halk Dansları
Sanat
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2013 GÜZ ARA 3721-A
15. Dede Korkut Kitabı dil ve üslup bakımından
Türk dilinin hangi dönemine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdakilerden hangisi
uyumunun dışında kalır?
Uygur Türkçesi
Eski Oğuz Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Kıpçak Türkçesi
Çağatay Türkçesi
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
olaylarından “ünsüz türemesi” vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
düzlük-yuvarlık
solaklık
kuraklık
çamurlu
boğuşmak
süreksiz
ses
A) Duyguların eğitimi de en iyi, sanat yoluyla
olur.
B) Bu işi yapmak hiç kolay olmadı.
C) Bu yolda çok emek harcandı.
D) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
E) Gölün üstü yaban ördekleri ile dolmuştu.
17. Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir
değişiklik sözcükte veya söz diziminde
anlamı değiştirmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Vurgu
Tonlama
Hız
Durgu
Durak
hangisi
ünsüzlerin
18. Aşağıdakilerden
boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre
sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
olaylarından “ötümlüleşme” vardır?
Diş ünsüzleri
Dudak ünsüzleri
Gırtlak ünsüzü
Geniz ünsüzleri
A)
B)
C)
D)
E)
Ön damak ünsüzleri
9
ses
Gönlüm bu topraktan ayrı değildir.
Dinledim kuşların teranesini.
Sevmedim dünyada şanı şöhreti.
Bütün zenginlerden daha zenginim.
Sevgi yürekten yüreğe konar.
TEST BİTTİ.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler
sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda
sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin
verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının
üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek
sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol
ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı
üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap
kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış
sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve
çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank vb. özel
donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi
yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş
belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı
olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler
kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin
o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve
size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

Benzer belgeler

A 3421 - AOFisletme.Biz

A 3421 - AOFisletme.Biz Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır. Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları ders kit...

Detaylı