Halkbank : KOBİ`lerin finansmanı ve Sosyal ve Çevresel

Transkript

Halkbank : KOBİ`lerin finansmanı ve Sosyal ve Çevresel
Halkbank : KOBİ’lerin finansmanı ve
Sosyal ve Çevresel Sorumluluğun teşvik
edilmesi amaçlı bir ortaklık (SÇS)
Bir sosyal ve çevresel sorumluluğa (SÇS) duyarlığın artırılması programı eşliğinde, az gelişmiş
bölgelerdeki küçük ve orta ölçekli Türk işletmelerin (KOBİ) finansmanı.
 Nihaî amaç : KOBİ’lerin kalkındırılmasıyla bölgesel eşitsizliklerin azaltılması
bağlamında Türkiye’nin Avrupa ile kenetlenmesine katkıda bulunmak
 Hedef : Halkbank ve müşterilerinin doğru sosyal ve çevresel uygulamalara sahip
çıkması
 Tutar ve süre : toplam 130M€ tutarında uzun vadeli (12 yıl) 2 kredi desteği
Projenin kapsamı
Türk KOBİ’leri, şirketlerin % 99’unu ve istihdamın % 65’ini temsil eden, Türk ekonomisinin
önemli aktörleridir. Ülke topraklarındaki dağılımları, nüfus ve bölgesel eşitsizliklerin dağılımını
yansıtmaktadır. Buna göre, Güneydoğu Anadolu bölgesi, KOBİ’lerin ancak % 6’sını temsil
ederken, Marmara bölgesi için bu rakam % 38’dir.
KOBİ’lerin banka finansmanlarına erişimi sınırlı olup, bu da, özellikle ülkenin doğusunda bunların
kalkınmasına önemli bir fren teşkil etmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin Avrupa’ya açılım ve
kenetlenme dinamiği, Avrupa standartlarıyla daha uyumlu sosyal normlara ve çevreye daha saygılı
uygulamaların yavaş yavaş kazanıldığını varsaymaktadır.
Ortağımız : Halkbank
Türkiye Halk Bankası, tam anlamıyla “Türk Halk’ının Bankası”, 1938’de kurulmuş bir ticarî kamu
bankasıdır. Sermayesinin % 25’i 2007 Nisan sonunda İstanbul Borsası’na dahil oluncaya kadar, %
100’ü itibariyle Devlet tarafından denetlenmekteydi. Halkbank, mevduat toplama açısından ülkenin
beşinci ve kredi akışı ve aktifinin büyüklüğüyle yedinci bankasıdır. Tarihçesi ve kamusal görevi,
ona, Türk ekonomisinin finansmanında bu bankayı, yaygın bir şube ağıyla, özellikle yoksul
bölgelerde “KOBİ’lerin bankası” yapan özel bir rol vermiş bulunmaktadır.
Başarılı bir ilk ortaklık
Halkbank ile AFD arasındaki ilk ortaklık, Nisan 2006’da, finansmanların coğrafî yönlendirilmesiyle
birlikte, Türk KOBİ’lerinin orta ve uzun vadeli finansmanı için 50M€’luk bir kredi desteğinin
hizmete sunulmasıyla kurulmuştur. Bu kredi desteğinin amacı, finansmanların % 50’si Anadolu’ya
ve % 30’u da kalkınmada öncelikli yörelere verilmek zorunda olduğundan, Türkiye’nin az gelişmiş
bölgelerindeki KOBİ’lerin finansmanını kolaylaştırmaktı. Proje boyunca, girişilen bahis bankanın
daha sonra davranış ve uygulamaların yayılması için aracı olarak hareket etmesi olduğundan, aynı
zamanda bir Sosyal ve Çevresel Sorumluluğa duyarlılığı artırma programı da geliştirilmiştir. Bu ilk
proje, banka en az bir yıllık finansmanların tamamını saptanan kriterlere riayet ederek vermiş
olduğundan, başarıyla uygulanmıştır. Böylece kredi desteği, sürdürülebilir kalkınma düşüncesini
teşvik etmek suretiyle, ülke için katma değer yaratan küçük ölçekli 96 işletmeyi finanse etmeye
imkân sağlamıştır.
1
Projenin tanımı
Yeni müdahale çerçevesinde, AFD’nin yaptığı, Halkbank’a 80 M€’luk yeni bir imtiyazlı kredi
desteği vermekten ibarettir.
Halen kasadan çıkma aşamasında olan kredi desteği, yaklaşık 160 KOBİ’nin finanse edilmesine
imkân verecektir1. Bankayı küçük ölçekli KOBİ’lerden yana yatırımda bulunmaya teşvik etmek
amacıyla, verilen kredilerin ortalaması 500.0000 € olacaktır.
Finansmanların coğrafî dağılımına dayanan zorlama, projenin bölgesel dengeyi yeniden sağlama
konusundaki etkisi itibariyle artan bir gerekliliğin bildirilen amacını karşılamaktadır. Seçilebilir
yörelerin tanımı, İstanbul’un gelişmiş bölgeleriyle, 2 sınır komşusu ili (Kocaeli ve Tekirdağ), Bursa
ilini ve İzmir ile Ankara’yı hariç tutmuştur. Bu 6 il, Halkbank’ın KOBİ portföyünün % 40’ını, en
az 200 çalışanı olan KOBİ sayısının % 60’tan fazlasını ve Türkiye’deki tarımsal olmayan
istihdamın % 50’ye yakınını temsil etmektedir.
İlk kredi desteğiyle başlatılan duyarlılığı artırma çalışmasını sürdürmek amacıyla, Halkbank, aynı
zamanda bu proje ile, 3 yıl süreli bir Sosyal ve Çevresel Sorumluluk programını finanse etmeyi ve
uygulamaya koymayı taahhüt etmiş bulunmaktadır.
SÇS programının iki kanadı vardır :
 İlki olan banka kanadı, çevresel ve sosyal dikkat ve özenin, özellikle 1.500 banka
görevlisinin eğitiminin bankaca sahiplenilmesini amaçlayan kanat ;
 İkincisi, KOBİ’lerin yönetiminde, mümkün olduğu kadar, ticaret odaları ve teknik okullarla
sektör bazında ve ortaklıkla ilgili bir yaklaşıma öncelik vererek, işletmelerin duyarlılığını
artırma eylemlerinin sürdürülmesine imkân veren kanattır.
Beklenen etkiler
Kredi desteği, yaklaşık 160 civarında KOBİ’nin finansmanına imkân vermek suretiyle, ülkenin az
gelişmiş yörelerinde önemli bir ekonomik etkiye sahip olacaktır.
SÇS programı, henüz yeni olan bu konunun bankaca sahiplenilmesini hedef alacaktır. Halkbank,
1.250 müşteri temsilcisi ve SÇS programı çerçevesinde düşünülen çeşitli eylemlerle, müşterileri
nezdinde doğru uygulamaların teşvik edilmesinde aracılık rolü oynamak durumunda kalacaktır.
Proje, bu yolla, çevrenin, firma içinde kadın-erkek eşitliğinin, sosyal hakların, şeffaflığın ve iyi
yönetimin korunması bağlamında Avrupa standartları yönünde ilerlemelerini desteklemek suretiyle,
Türk KOBİ’lerinin sürekli gelişimine katkıda bulunacaktır.
Proje, aynı zamanda Türkiye açısından iki temel soruna dair bir Fransız yaklaşımına da katkı
sağlamayı amaçlamaktadır : ülkenin ilk bankalarından birinin, Anadolu bölgelerindeki KOBİ’lerin
yatırımını finanse etmesi ve sosyal ve çevresel yönetim usulü konusunda Avrupa normlarını
uygulamaya koyması.
1
Avrupa Birliği’nin tanımına göre.
2

Benzer belgeler