ÜRÜN HABERLER‹

Transkript

ÜRÜN HABERLER‹
ÜRÜN HABERLER‹
PC TABANLI DVR KART
GAZ BOfiALTMA S‹STEMLER‹
ÇABUK BA⁄LANTI ELEMANLARI
Windows Vista'da Çal›flan ‹lk ve Tek Kart
Bask›l› Devre Plaketlerini Kurutur
Thermooil Uygulamalar›nda
CCTV sektöründe PC tabanl›
Dijital kay›t sisteminde EM ve IM
serileri ile gerek iç
piyasada gerekse
d›fl piyasada sektöründe piyasa pay›n› iyice
artt›ran PCC Elektronik, yine bir ilke imza
anlam›nda Matrix kartlar› piyasaya sunmufltur.
3DEYES Matrix kartlar, 16 kamera kapasitesi,
400 fps izleme ve kay›t, Full D 1, ve ayn›
zamanda 4 kanal analog monitör ç›k›fl› olmas›
özellikleri ile dünyada ve ülkemizde bir ilk
olarak yerini alm›flt›r. ‹ki adet kart›n bir arada
kullan›lmas› ile 32 kanal elde edilebilen matrix
kartlara 16 adet ses eklenmifltir. Bu versiyonda
sesler sadece lokalde dinlenebilmektedir. Bir
sonraki versiyonda ses kay›t özelli¤i de
eklenecektir. Pcc Elektronik, üretmifl oldu¤u
matrix kartlar›n Windows V‹STA 32 Bit'te
çal›flmas›n› sa¤layabilmifl ilk ve tek yerli kart
olma özelli¤ini korumaya devam etmektedir.
Bu kartlara Access yaz›l›m› entegrasyonu için
AR-GE çal›flmalar› devam etmektedir.
28
OCAK 2008
Brownell, bask›l› devre plaketlerinin
içerisindeki nemi gidermek ve nitrojen (azot)
gaz› ile zenginlefltirilmifl oksijen sa¤lamak için,
elektronik sistemleri temizleyen, Nepts1000
gaz boflaltma sistemini sunar. Bir elektronik
ayg›t kutusu içerisindeki nemin kontrol
edilmesi, sistemin bütününde ters bir etki
yaratabilir ve devre elemanlar›nda ar›zan›n
yan› s›ra uzun vadede korozyonu da
h›zland›rabilir. Gaz bas›nc›n›n ve kuruluk
kontrollerinin bir bileflimi, kullan›c›lar›n bertaraf
edilmesinin gerekli oldu¤u nem seviyesini
belirleme ve korumalar›na olanak verir.
Brownell Neps1000, sistemlerin ve
teçhizatlar›n›n dünya üzerinde bulunabilecek
tüm ortam koflullar›nda çal›flma ve varl›klar›n›n
sürdürebilmelerine olanak veren kuruluk
koflullar›na eriflebilir.
Rectus Grup'un üretimi
olan
TEMA
TF3800/5000/10000
Çabuk Ba¤lant›
Elemanlar›; düz al›n
tasar›m›, paslanmaz çelik
yap›s›, yüksek s›cakl›¤a
dayan›ml› conta ve tek
elle kullan›m özelli¤iyle
thermooil (›s›tma ya¤›)
uygulamalar›nda yeni bir
standart belirliyor. Bu Quick Coupling, temiz,
güvenli ve kolay ba¤lant› sa¤l›yor. Karbon
art›klar› kolayca temizleniyor. Uzun süre
fonksiyonelli¤ini koruyor ve hizmet veriyor
(Rectus Garantisi ile). Avantajlar›; Termooil
damlamas› ya da s›çramas› engellenir. Düz
al›n tasar›m sayesinde, hava ya da kir hatta
giremez. Çal›flma bas›nc› 20 bar, Çal›flma
s›cakl›¤› 300 ºC 'ye kadar olan bu Quick
Coupling'ler, Birçok standart sentetik
thermooil (›s›tma ya¤›) ile denenmifltirler.
Uygulama alanlar›; Mühendislik uygulamalar›,
Plastik iflleme tesisleri ve Dökümhanelerdir.
CAN MAK‹NA VE MOTOR
Tel : +90 212 2533792
Fax : +90 212 2552968
PCC ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 3650303
Fax : +90 216 3650306
BROWNELL LTD., ‹NG‹LTERE
Tel : +44 20 8965 9281
Fax : +44 20 8965 3239
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21612 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21725 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21558 giriniz.
TOPRAK D‹RENC‹ ÖLÇÜM C‹HAZI
SMD FLEX STRIP
BKC SICAKLIK KONTROL C‹HAZLARI
Toprak Direnci ve Özgül Direnç
Esnek ve Bükülebilir
Is›tma-So¤utma Uygulamalar› ‹çin
SONEL MRU 101 Toprak Direnci ve Toprak
Özgül Direnci Ölçüm Cihaz›n›n 6 kullan›m
metodu vard›r. Bunlar: 3 kaz›kl› ölçüm, 4
kaz›kl› ölçüm, klamp kullanarak çoklu toprak
elektrotlar› direnci ölçümü, toprak özgül
direnci ölçümü, 2 kablo kullanarak direnç
ölçülmesi ve 4 kablo kullanarak direnç
ölçülmesi metotlar›d›r. 300 test sonucunu
haf›zaya alabilir. Hatal› voltajlar› bulur ve
onlar› otomatik olarak düzeltir. Do¤rulu¤u
artt›r›c› sistemi vard›r. Bilgisayar ba¤lant›l›d›r.
RS 232 ve USB (iste¤e ba¤l›) kablolar› vard›r.
Otomatik kademelidir. Otomatik
kapanmal›d›r. Pil flarj cihaz› vard›r. Pil
doldu¤unda sinyal verir. Düflük pil uyar›s›
vard›r. Pil ömrü, minimum 2000 ölçümdür.
Hava geçirmez tafl›ma çantas›na sahiptir.
‹LKER ELEKTRON‹K® firmas›n›n Türkiye,
Avrupa ve Ortado¤u yetkili mümessili oldu¤u
HI-LED Ind. Ltd. Firmas›n›n yeni ürünü
HI-LED 2000 SERISI SMD LED FLEX STRIP
afla¤›daki özelliklerde sat›fla sunulmufltur.
Esnek ve bükülebilir materyal, Kesilerek
birbirinden kolayca ayr›labilir küçük birimler,
Kendinden yap›flkanl› esnek flerit PCB,
Kullan›fll› küçük boyut, De¤iflik tekli renkler
veya RGB seçenekleri, Transparan veya
buzlu yap›ya sahip yüksek ayd›nlatma
malzemesi, Ifl›kl› reklam tabelalar›, iç mimari,
dekorasyon, ›fl›kland›rma uygulamalar› için
mükemmel seçim, Maksimum ›fl›k verimi,
Düflük enerji sarfiyat›, Çevre dostu, Ifl›k aç›s›:
120 deg, RoHS uyumlu, kurflunsuz
lehimlemeye uygun.
BKC S›cakl›k Kontrol Cihazlar› ›s›tma so¤utma uygulamalar› için 48x48, 72x72,
96x96, 48x96 mm.ölçülerindedir. Cihazlar
iki displayli olarak imal edilmifl olup ayn› anda
proses ve set de¤eri görülebilmektedir.
Cihazlar -1999..+9999°C de¤erleri aras›nda
kontrol edebilme özeli¤ine sahiptir. BKC
S›cakl›k Kontrol Cihazlar›n›n çal›flma gerilimleri
85-264VAC'dir. Cihazlar›n örnekleme
zamanlar› 2 kez/Saniye'dir. PID-AutoTuning/On-Off kontrolludür. Cihaz üzerinden
seçilebilir T/C mevcuttur. Pt100 elemanlariyla
çal›flabilmektedir.Ç›k›fllar› iste¤e ba¤l› olarak
Röle, Solis State Röle, Analog'dur.Tüm
modellerde ayr›ca 2 alarm ç›k›fl› mevcuttur.
‹ste¤e ba¤l› RS485 haberleflmeli ve RAMP
fonksiyonlu modeller imal portföyünde
bulunmaktad›r.
SANPA ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 2490983
Fax : +90 212 2495615
‹LKER ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 2454500
Fax : +90 212 2443219
S‹MEKS
Tel : +90 212 2205384
Fax : +90 212 2203424
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21632 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21658 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21582 giriniz.