Sayfa .r.rurilffi Oxcnri BA$WRUL.q`RIIU listesinde bulunan 2204-

Transkript

Sayfa .r.rurilffi Oxcnri BA$WRUL.q`RIIU listesinde bulunan 2204-
yrLronuoGnEriu ocnnxcilnni ARA$TIRMA PROJELERI
yARI$MAti"i"iS"nin 3OLGE spRcishqn DAVET noir'nx Li1tiz
riisirA.r
2014
PROJELERI
osencileri Araqtrma
ilimizden 2013-2014 Efitim-o$etim yrhnda ortaii$etim
2014 tarihleri
projeleri yangmasma 166 bagvuru yupil*q, bunlardan 7 tanesi 17'19 Mart
kazanmr$'. segilen
projelerimize baqanlar diler' yanqmaya
n*i-t." ektedir. ilimizden Biilge Sergisine segilen tebrik ederim'
proje baqvurusu yapan tiim o$etmen ve o$encilerimizi
sergilenmeye hak
arasmda Eskigehir,de yaprlacak olan B6lge sergisinde
B6lgesergisinegidecekprojelerindanrqmanti$etrnenlerinaqa[rdakiistenenleri
tamamlamalan hususunda gere$ini rica ederim'
Listede isimleri bulunan 6$encilerden;
s9n? gelecek olan Ana
ebideb.tubitak.eov.i adresinden kullamcr giriqi yaprldrktan
BA$WRUL.q'RIIU listesinde bulunan 2204-
.
.
.
Sayfa .r.rurilffi Oxcnri
satmna ait
orta6fretim-5cr"""iieri l,ragtrrma projeleri .yangmasr (2014-1)
istenilen bilgileri
Bilgi/Betge Girfii kolonundaki butonu kullanarak giriq yaparak
agrlacaktrr')
doldurduktan sonra grktrsr ahnacak formu (sistem 24 $ubat 2014'te
ait bir adet
her
O$enciye
ve
Formu
Beyam
Taahhtitname, Bilimsel Etik ve Proje Katkr
vesikahk fotografr (foto[rafin arkastna ii$encinin adr ve dahyaziacaktl0'
proje ozet, rafrr r,," ptuit*tt (Microsoft Word dosyasr haliyle) eklerrdiBi CD'yi, en geg
"gubat
gdndermeleri
ZOi+ taritri saat 17.00'a kadar B0lge Koordinat0rlii$ii adresine
2g
sergiye
bekienmektedir. Bu tarihe kadsr istenilen belgeleri g6ndermeyenlerin
katrlnayacaklarr varsayrlacaktrr.
ibrahim
$ube
-
a
s
!}
€
sl
El
s EI
urt
c
lat
d
ts
E
E
E
al
<t .|ll
E
6l
q lrtl
tr
t,}
E
ua
*G R
'd ta
a ('
:o
€
aa
,d
l{
('
lrr E
6 q
(a
|(!r
F
tal
E
{D
:o E
F 'g
€ n
o
=
=
\t
ct
N
E{
u
u
9
2
g
z
-
F
zU
t{
z
F
:
e:EY
9d
r:
'(t
6
{9
f
a
&
64
SB
zF
c
zo
:
o
o
,9
o
tq
t<
t4
t>
t1
t?
e
I
g
6
z
2
N
6Y
<c
!J
o
(,
9,tt
YZ
2
f
5
&
z
z
N
U
.l
@
2
z
u
4
I(9
-o
u
4
I
d
u
I
g
I
E
o
z-
:3
I ;E
zq
E<
<z
i<
z
I
z
o
E
'=
a
l
('l
dl
=l
PI
'al
l=
IE
l€
tu
|lfiv...u
t:>
r4E
II Az
I
to
lE3
l|9
l,? IEE
l
i
6
Y
u4
4
z
z
F
z
-
I
=
u
U
SF
o€
@o
oo
od
9A
NH
t
3
v=
e
=o
G
U
6
:
I
6
3
E
2
.z
z
:
a -c
3l
5l iE
|
|
I
=6e
<=:
;a: 2.E
d<
=al
F
.x<
=2
z
ft2
e9 iEe
E=
6=
Fz
;x
9s
as zva I
E!!
e3
=z
{9>
::q
zc
I:E
=z
=E3
<5
|tq4
<t <oz 5g
;>
lt,o
)F
I zi.
l=o
EEE 5:
=<
>F
<z
u
u
@
=
XE
3=
'6
u
=
z
6
,o
I
|
I
g
:4i
6
0
4
:
I
1
F
@
N
t
6
)
@
h
e
z
60
99
00
ad
o6
>H
;<
u6
x9
6
{1,
o
l
a 4.3
$$e
NN
oo
de
h6
:>
zz
i2
[<
H6
6?
'(9
tr
=l
1z
as
iE
9-z
66
pg
sx
=^
;;
!:
.i
>sJ
z'y91
sl
l=El
s >l
i El
lzl
< zl
i;l
3 gl
DI
.l =l
6
*l
I
I
l
I
3
6
e
E
2
2
z
z
S
:
e
F
1
re EI
=oE
z7a
-62
l:3
t?x
l= z
Fz
2
<E
=F
z
z
N
4
z
I
'I
N
4
N
(t
z
U
tr
eY
s.=
h=
>a
s=
55
?
o<
=>
=<
+=
=<
?
9Q
oo
@Q
6G
€d
!4e
6d
6{
60
>*
s:
:
Ou
se lE=i 92
=E
i* tf*a LA.
>q
sg lp?= zA
t::3
z
3E l7
t6
leF "l
y*
=v leG
z) IE?
=>
:f
a= t6IYE
N;
=4
Yv
NZ
zl
<l
=6 ,(rl
1l
tr?
;a elzl
tr> ==l
zz, 3H 2.
3
|
_l E-
@
z
zl
yl
=
2
t
G
2
z
lf
t
o
F
=ov=
a9
,z
=t
ts:
=r
KP
<z
h<
z
uz
E
z
N
u
N
=z
N
:o
z
I
c
N
e
z
g
2
I
'z
2
('r
GD
fre
s{
>e
{rs
o6
99
@F
od
66
>@
=<
<=
:;
tr<
>g
=s
QO
6d
o6
@n
€o
I
.g
E
2
I EA 'tr4<
tE5 =E.:
G
9-
z
('
4
z
F
z
N
z
9
w<
&E
ao
:
2
e
=3
6N
oo
9q
s6
o4
a6
o9
6d
oo
o
9Z
z*
gx
oo
e6
oq
6N
€e
at
pd
oo
a
N
- |ltr<
!l
:gE: si
t=9
.5,;
*9
llrJ
z
:
z
I
z
:
5
N
o
4
E.B
o6
ZN
u-
st
=E
trY
F
e
:t
F
N
('
FN
u
u
&
.9
'6
t9 | 9E
l+
I c=
l.P*
12.
o
z
z
=
u
z
z
N
G
I=
Y
o
2
4
,(t
&
88
lQq
oo
6N
o
3
c
l
Iz
l
I
u
:
E
i
f
4
z
u
o€
=
Q'
6d
g8
oo
6*
g8
19q
OF
@d
€s
=s8
D
==
==
=N
g
F
z
I
tx IF
t4
to
to
c
{ta
I
lz
:
6
6
E
5
E
E
E*
$E
6
I
*
ct
:
E
{tE
o
E
i*
I
a
(t
tta
E
E
E
E
:t
to
2
$=
EE
EE
(E
3
0
te
E
g
i*
=
c
J
o
I
2
t
e
f
F
E
:
5
o
N
=
I
z
o
e
7
U
.!t
zl
Sa
3g=l
E:tr
26,
E=2
eit
EFA
3E
q z
3iE
li
Iv
t6Ef
IE 8E
l;!E
IgeE
{9
J
z
::
6
I
n
2
E
E
g
N
z
fa
2<
rY
o6
E6
od
qs
EA
>6
8E
Jc'
c=
@
e
oN
U
z
;
E
z
&
Y
U
z
t2
F4
Cr
E5
EB
on
6d
oo
t!
r
=
E
e
z
e
{9
I
29
EX
3tr
EZ
HH
s€
c
c
U
U
F
I
g
Y
F
t5
t<
zc
g
IU
t4
E
o
F
Y
z
!(
z
g,
g
p
2
l4
l<
lo
l>
A
:
lt
E
c
E
F
:
g
=
=
F
z
6
F
l
z
o
6
I
tc
|
|
9a
t2
lflz
IE IE ls
t8
q
o
z,
N
6
2
5
F
:U
U
lq
g
Y
F
U
e
u
t4
E
e
f
a
I
z
G
('
2
c
In
=rf
fiE
3=
z
r
U
:]
=z
J
u
oN
D
z
.=
U
I
4
s
E
:t
4
r
=
e
q
l4
e
x
F
u
=
F
E
t
E
5
v!
'=
5
e
e
E
F
4'
8*
sl
*
lrl
p
€
E
Y
r
v
E
:
u
=
F
q
Iil
e
q
s-x6
r
E
U
E
I
l4
r
l4
c
e
u
v
u
E
F
6
5
:
g
o
2
Li
E
a
Ia
iz
o
cl
2
c
f
:
o
o
e
-z
<(
u
5
!
Y
z
f,.
z
oN
I
z
6P
E6
8A
OF
gE
QT
nt
U
c
u
N
F
3
z
=
5
z
o
=
c
=
2
=
F
6U
z
U
Y
4
oN
I
5
z
Y
g
E
U
a
z
v
g
c
s
4.
!?
lu
t5
6
l4
z
U
E
:
o
Fa
&
z
o
e
x
): :
s
I
gs gs
He
#3
(J<
e:
=fi
6t
ed
sU
Y
g
A
F
lo
tv
lf
z
t3
It
z
g
2
N
N
v
N
3
e
=
.!
f
{9
o
o
2
J
F3
=E
3.t
EE
zr'U
gH
F
o
6
tt=
a
3E
<Y
>14
q6
Fin
v
F
z
e
.E
u
T
a
i
3
I
I
2
ir l3tg
t
I
x
a
I
4
g
$
g
tF
o
I
U
,
t
I
g5
@T
ofi
@{
%*wE I
;E
:T
ts
a
E
{
E'
Ec
I
E
I
I
I
IE
t2
tg
e
i9 l=le
'T
5
z=
F6
=Y
tl
??
=
E_5
6
I
z
G
('
E
z
s
v
g
=
d
u
U
I
J
t
PH
gE
OF
*
3
E
2
4
F
=
c
f
u4
z
zG
g
o
o
3
F
z
a
o
z
z
E
5
o
6
E
E
i
a
3
o
e
N
s
tr
s3
2<
<u
-uE
5
2
o
c
o
g
6
Eg
dE
r=
o
o
z
=
&
z
c
z
t
?
o
e
z
oN
:
B
E
u
la
Y
a
{,
o
o
E
o
2
E
2S
;3 E*
Eii 8e
EA
I
2
F
E
5E
gE
cl
c
o
N
I
o
{9
z
e
z
o
=
F
g
=
6
ZJ
5i
E3
|l>
NE
zz Eg
a<
3g E5
i3
UZ
=r
pe
.I
{gl
3
:>
z
ta
: l6 IE I Efr
?
I
=
E
u
=
ts
:
o
z
d
tr
E
u
o
{9
5
4
oIoo2
s{
zz
E5
vo
F.z
EE
2*
q=
E=
HS
F:
EG
zfr
z5
1z
tr=
>d
=
d
('
G
E,
Y
(,
4
z
E
F
:>
:'
&
E4
frs
:i
e€
F
3t
8S ats
od
6G
gs gs $$ €9gE fie g5 g€
==
-u
-zE
e
z
u
G
d
(9
g
N
od
&
E
3
F
Y
G
q
E
F
=
su
F
3
F
2
u
=
E
D
Y
:
G
z
zo
ae
Bts
EE
OF
60
g5
Eq
$E
gt
R
6t
iB
gs t?
z
2
!F
EB
9E
>J{
3
a
z
q
{to
v
G
g
o
=
oN
l
I
e
l
;3
:f lr
E9
EU
Eq
eE
?u
:4
EB
88
od
Eg
a
E
I
€E
E
o
rt
E
H
*
E*
EE
E
F
s
o
E
E
Y
3l
-l
YI
;l
'4
GI
<l
z
o
z
tr
3
{
l>
t=
l-e>
<P
||
frg
=2
|lH=
3e
|
I
z
U
F
&
e
!
J
@
oN
6
Y
e
5
J
F
1
5g5
g
a
I
U
I
U
z
4
!
*
!
!l
v
!
.!|
Y
I
EI
II
EI
el
EI
?l
gl
.l
2l
z
*l
tl
!E
lt
g
g
E
at
.c
tl
:E}
9
g
?t
t
E
c
u
P
6
3
o
o
z
c
5
F
e
c
tf
ta
T
I
g
t
2
=
o
:o
I
ts
e
I
Ic
.t
I
il
!t
v
rI
g
I
g
E
r:
:
H
?
$
U
I
tB
I
I3
I
IZ
f
I
,lri'
4
U
la
Y
!l
z
F
=E
air
e
I
U
.9
a
z
zz
t+
o
e
5
z
b
6
!
N
l<
t2
lz
t<
IE
t,
t+
N
3
@
!E
z
:
E
I
o
2
FS
5=
>=
{;
E'
s^6
s6
g
u
g
Y
N
tr
7a
Y<
F>
=z
z!
ed
)z
EE
24
HE
?!
.E ,!2
22
2E
e
N
E
5
z
&
e
z
z
e
u
I
x
N
q
U
x
N
zz
tF
z
2
f
o
{9
e
2
,!9
5
==
6
I
l
o
2
N
J
oN
F
Y
o-?
e
$s
Ef
t8
Efi
E=
FY
z
z&
6E
ii<
z
?EA
<tr
o<
19
F?
z
,!)
u
|J
E
z
to
6u
2
U
z
oN
G
.e
o3
tl
@t
Eh
g8
j
N
!
4
H
.=
DlgYl
tsE
ri
-izii
UE
-xE
I zq
| =E
6=
t;<
| !li<
I
=z
EE
sgl
U'4
B
2
u
o
;q
&
::
s
4
F
N
I
2
4
t:>
;F |lf <=g
a
3
o
2
o
2
F
5
e
2
z
e
G
z
z
4
oo
6d
I
g$
e
{9
Eg
z
s5
$
o@
Oi
t49
T
g8
s
o@
6<
=4
J:
e=
gi
z
S,F
D
s
N
u
e
z
6
I
E
4
J
z
F
E
t
ui
&
t
f,
E
fi
!
s
Y
F
,
o
-l
fg
EE
66
!B
F
I5
Et
a
g
t)
EH
ST
ptr
ts
=
3
5
t
:
-
a
E
ta
s
26
gE
3f;
e*
Is
I
6
2
I
se
!z
a
i
2
{3
J
z
l
=
6
E
G
Y
;
e
6
3e
;;
-2
l-<
EE
>9
o@
s8
I
ff *t$
2=
tg
.es
t
l!2
o
t'3
te
t:
lH<
t=3
I9
to
t:
lE
l2
l>
:
7
z
3
G
N
v
U
;=c
=
2
z
=
z
'=
:
4
F
5
3
N
e
D
zo
u
.=
z
ts
=
F
.q i;
FA
!!=
-Y
uq
ed
!ns
.E
19
5
o
z
FE
>(,
3:a
EE
HT
<6
s
fiF
e€
oi
g€
Fc
od
oq
|9E
_E
frz
+&
H
€
tt
[*
il
u
su
t
Ia
E
2
&
U
e
{9
g
zl
2l
I
I
EI
FI
ol
'l
T
g
o
'6
z
?
LO
pc
| ;s
l3x
I
l*E
I *E
l3g
l=
I
, lE
g
o
?E
F
=
E
o
f
:
=
z
t
:U
:
4
(}
Y
z
5
e
t!Y
a
a
E
t
"fr
g
=
Eg
2
u
e
a
g
o
oc
U
H
H'q
A
$E
!i
U
G
{9
<l
zl
fl
5l
z =l
&
=l
<l
:
=
o
2
o
Ee
E
-
g
u
-
e
=u
E
u
u
|n
qE
q
9@
6d
OF
33
=e
Eg
z
'(,
tu
2
.!0
E
F
'6
E
5a
Gi
<i;
s!
tz
u<
o=
2.4
<c
ao
rp
tz
z
o
1t
:
z
U
'(t
d
o
u
d
tt
2
Y
F
5
I
ul
i4|
G
z
26
9r
E5
!z
F
&
z
o(9
EI
3l
=l
sl
9l
zl
<l
EI
iul
4
5
z
o
3
z= ts
,EE
tq
IE
u= l=
!.H
t-
| 66
lz
=s
cc
99
z7
ES
l<
4z tt
2l
az
OE
gH
t26
t;= E;
i=F
raE
)
@
=t
@
5
:
o
F
F
g
Y
I
=
F
u
o
la
Y
F
E
t
o
4
4
U
tzZ | "E
f<tr Itt
I s.o
i33 I ;E
N
2
Y
=
E
o
E
z
4
s.3
g
Y6
=u
z
o
'(9
o
e.
&
=
o(96
G
N
4
Y
90
o6
o€
EA
€p
3
('
<E
=t
oo
8d
og
6h
90
I
Y
I
9d
ad
od
60
e
=2
o<
z-6
>2
60
g$
I
96
dd
i
sth
f=
Ei gE
D!+
*
'#.:
g
6o
:
6
C|
ts
E
f
o
t
E
I
Fa
gfi
$E
ca
E
T
o
6
E
e
s€
9u
E
i
I
tt
E
=H
g3
Eg
<s
&>
=5
-G :-J
3E
vii
0
af
tv
)E
l5
z>
?8
s:
Z.
g
I
gu
5
r
(9
HA
'=E
ze
az
3Z
ie
I:
t
{t
2=
El*
:i=
€E
66€
z<
=E
gE
*uE
9->
E-oe
E
4
D
zG
Zz
'Ea
1Z
;,3
,53
G
i=E
!H6z
:.:f
:
'=
j
E
3
6z
a2
,'g
;;
dl
&
=
:
=z
FX
tr<
=g
zF9F
H= Y>
<=
=F E3
:t;
i=c fe
3it=
i<E
z=a
zE
aE3
d,
Airi
l{ 9E
g
'a
n
3
3
z
2
z
'(t
!o
e
u
z
u
g
@
J
N
't
oN
g
z
z
N
o
E
z
G
F
lz
ue
2Q
<F
E4
SY
g8
oo
6a
o*
{9
E
2
F
6
a
U
6
&
Y
E
r
g
0h
E
@s
oo
g8
s>
EE
a<
3=
-,4.
9-
z
=r(,
N
6
Y
F
G
I
N
frz
ed
6r<
.<D
<-<
I
!g
o
ON
@6
st
FC
=z
=<
8,5 €
,-=z
EPS
E
z
3
o
a
9J
7
&
6
@
6
z
T
E
i
2
I
149
o9
6e
2=
ts*
=s
6p
g8
fx
Ya
GU
3-ft sE
TE
z{v
c5
=o
rF
z< .9:
sE
NF
EE
>9 893
'?= >E
EFE
-Pe
pfr =a?
:a
6ii
-> ;,8 E 6a *=E o=
24 zu
a)
a<
E;E
?E 24,= 2a zfl
3;
z,k6 F.< €<
=* N2=
z=
*;5
99
u(ii
E? E.=* A&, t>
2qE HI eF3
3g
>s =<
<:z
dz
:s
)Z
42
6
G
u
E
a
o
U
4
g
z
,(,
z
.!!
EI
oo
ON
60
I
:
H5
l=gE
E5 =HH
==E
t4;
E(9
l<-k
It:
s
E== EE IEE
l'18-
l-d>
16EE
IJP!!
(t
z
3
z.
5
;
)t
2
I
=
g€
EE
d.z
,8fi gE
6; 13
a1
;B
g?
€d
,oI
oo
6ts
o9
qs
3
5o
6q
fl
:
=
z
a
i:>
it<d
Es
9S
ON
=<
S=
'Fz
Ef
+ul
+9
fi=
e?
ax
90
EZ
TZ
gs
ai
6
z
N
N
!O
s
z
N
o
;
d
zz
zE
-q
e
z
N
6
t=
o
z
{9
z
.!a
q
z=
z
f
6
c
zwii
x=
z
F
g
c
z
zo
$x
,3*
E3
dE
od
@9
8B
s6
gq
I
dQ
€N
I
e
U
e
u
:
c
-
Y
o
l!
o
U
Y
s
3
=
E
0
o
s=g
{E=
:
f
6
3
z
2=E
fr 6lJ
gz6
62s
s6t'{
teE
5
: iEE
isE
E
2
,!9
2
z
HE3
96q
fr=<
EE=
::<
IJ
E:e
-h
zz
d
I
c
lai
&
z
g
t
2<4.
z
.!4
z
N
=
!
z
z
'9
N
lc
d
g
u
z2
!4
N
e4=
HA€
E
I
:
z
u
c
s
{t
o
=
&
tt
fi
ft2
.ea
E.{
g
e
:
F
=z
z<
6
z
=z
6
s
PH
rE
ics
u
=
5
a
I
zg
o
5x
N<
D2
?e
<ci
1^
o>
6X
lfi
Y2
=E
44
u
@
E
o
F
=
U
E
o
?t :
U@
6<
oo
tt
B{
o6
EA
<r
*x
€6
g8
9r
E
&tvV3
zO
-?fr
s8
os
I
8B
88
g+
E
OH
q
ii
<!
N
2
4
oN
J
u
2
:1
(4<9
.=z
@
z
s
z
_9s
zc
6€
i;0
E<
!t=
i=
u<
E?
:1
q-
z
('
o
f
E
3
o
T
A
EE
Eq
*t
fis
EE
tz,
9g
ail
?8
EF
Ou
-2
gE
1E
aU
t
g
2
a
6
{9
4
I-
t
c
Y
g
F
u
u
ou
(9
-=
fi
ts
U
lE
OF
\qe
6€
g8
E$ 0z
g;
gT
e5 <6
f,$
I
4
u
=
o
z
=
6
e
=
&
=
g
,f
F
1
5
TJ
s
2
z
5E
3
2
g
Fi
{,
z2
=F
z
e
u
t
=
4
I
L
2
<!
i.6
E.:
zA
Y2
:
l
6
5
5
3E
=a
J!3
5:
t:
z
o
G
s8
o9
(:N
:9
=z
E<
u=
=v
r<
<x
tl 2
a7.
N9
&
;
a
e
,a
,9
=
l
z
(t
9e
tt
zg
=
E
E
z
g'
4
z
F
s
{9
o
^{9<
iii
€-o
<:
=h
5E
d€
o6
OF
SE
oq
I
d
=d
z
N
3
E
E
z
N
I
I
E
8S
68
a
I
(!l
de
E
d
E
H
E
5
5
!
o
c
gu
'=
=
z=.
c
3Z
z
:Fi
E=
4v
d=
s9
e9.
=9
is
Fz
E?
:>
<t,
>6
c<
et
=:
6<
:.' E
tx
>=
PH
F
G
U
U
z
I
E*
e
:
o
=
I
E
z
z
'(t
l
6
2
r
4
e
5
<
d
d
s
N
rt)
=
@
9F
8E
T
@t
oo
33
z{
E,=
oo
od
88
I
F
2
z
5
F
EF
E
:
E
G
s
t!
$
o
a
s
P
i
5-g
s
R
=
E
z
:6
tr
z
4
=
F
z
E
E
2
2
zu
a
ja
6
3s
33
<:
aa
H<
Efr
<f
a6
i=
a<
oz
sI-
E
3;5
a; ?
?,G
-x<
3ti
3'?;
Jq
=3
=9
Y2
z
s
z
s
l
'E
3
<
g
1w
3S
6o
r!s
R
ON
€h
2?
?s
e4
r>
bq
2'
I
2
I
E
:
F
l
Y
E
u
3
<
z
u
*.
!
6
?P
vS
=2
-<
4d
oo
€F
g8
N
E
d
=
3
2
l4l
(9
z
?
x
=
&
(,
I!
d;5
>c
=z
<ti
zl
z<
E'rt
'=
z
F
e
N
|o
&
g
I
49
66
g8
R
re9
t>
-48
=,a
>o
o
'(,
Y
eg
tHz
;E
2A
o>
sz
=5
Ez
:t2
}E
?a
&
3!l
E;
gH
,;z
;lzX
ats
;f
F-2
<=
>E
l-
5
:
o
ut
6
=
4
E
U
I
o
z
z
G
b<
>-=
>U
s=
s$
rt
d€
H5
Ed
€t
R
G
re
F
o
=
5
zG
E>
=?
{rz
o<
g
Y
u
Y
o
I
F
=
5
zI
2
z
>N
<o
cz
#=
<5
z
z
:
3t
zz
a=
9E
<i!
lz
:q
no
z2
zc
EFi
7e.
E9
>g
z =3
a
I
<.=
zt
=8
* FE
q;5
'62E
=;.1
AE-b
t
=nl
95F
gEl
u21
-44
H5z
aq:
EF=
Fl-
,5
=t
:3F
G
2
o
&
6
=
z
('
z
=
e
u
s
2
z4
5
6
?z
z
c
.!l
F
N
z
UU
i=
<u
26.
:!'
z
(9
Y=
zY,
<:
3<
E=
od
8E
@a
I
I
4
5
2
l
o
9
I
z
d
6
-rz
'48"
2>
a>
=z
iB
':=
g.x
>x
:3
8$
Ou
2F
ts
59
t{+
N
4
6
o
4
o
-!.
(,
zu
z
$x
u6
s>
v:o
Ea
EE
I
a.
3
!
6
E
U
Ie
;
4
z
e
u
z
s;
?!.
JF
={
e
#>
e
E
c
I:
.!
z
E
6
e
z
s
2
t
i(
".P
c
5
2>
<-6
z=
!*.9
!.1 H
:!
i!d
9E
i<
zi
6>
=
E
EE
5
z
,5
=
!
z
€
:
3
o
6
I
E
6
E
5
4
s
e
z
G
FS
6<
:*
2<
6S
4
o
;
6
{9
z
:l
e
33
5g
z<
<E
u€
4
t
e
3
5
z
I
z
o
z
=
z
=
z
g
2
v
N
=
"6a
Y=
!n+
4
.!4'
5
E
la
e
u
I
f
3
sE=
2F.'^
Egj
*<<
YEZ
6a=
zc2
=Ed
E;R
+v=
F=s
E<oE
s
=5
2=.fr
=E
Zz
HF
22.
i6
Z-
*E
z=
=E
EH
G
s
2
=
zz
(2
I
:3
E
F
NJ
=>
z
z
€a
:h
a4
a
@s
€d
t=
E=
z3
ri
N
.F
.=
N
i
z
z
'ti
N
z
6
I
== s.H
?t*
z
{9
:
Y
'=
e
5
a
c
2
N
s
E=
P1?
Ufr
*E
6*
s8
GA
da
od
ad
o6
6d
oo
@d
oq
t
oo
o3
I
oil
g8
6q
T
SE
g8
SH
I
d@
60
@!
s
@4
g8
I
d-
F
l
z
2
E
{9
:
3
:
a
5
e
e
:
5
g3
<E
>t
9=
fiE
5+
o@
@N
gg
R
z
z
6
E
'3
=J
F
U
E
u
u
'=
g
=
u
zo
i
5o
88
fiF
R
J
,(9
I
ON
60
€9
9T
7z
=6
3B
1=
F{
frE
c
6
F
E
U
F
!l
I
:
:
&
2
z
c
oN
fia
=:4
4
:(9
6
,9
z
o:;
=>
n6
d<
29
r.r E
o*
€d
EE
R
I
|!}
oto
=
E
e
3
s
E
5
!
o
E
E*
$E
u
a
sa
o
E
E
E
{t
lo
lE
*e
E
c
3
el
=z
Eg
=2
Ou
2d
3g
2EE
,"i z
u{X
=,o
U-d
zt
Et
.9
F
2l
2l
z*'lgl
?3
u2
.<2
'ac
5t
Ev
=7
'=5
!lu
o:
=o
ts
d6
=a 31
H=
:>:
P=
E?
lu
=2
E9
'a
'=
E
-
E
5
e
z
&
,=
.!!r
I
|
I
f,a
G<
rt
zc
6z
I
EX
y*
a,5 Li=E
5> l:2^=2 4
IEJE
6€ ts ? H
9'-
I
N
2
p
G
I
I
'o
E
9i
>E
<l
E4
4=
,=o
HE
I
s6
6d
s8
€s
on
o@
I
3
N
I
€;
2
o
z
'!2
F
:
z.
e
5
e
z
N
f
z7=
XY
.s:
=p=
---<
::!
ai
46
s>
e
I
3
E
ts
f
:
U
tr
2
2
z
g
|J
e
c
>=
r
E
J
d
'=
6
==
BS
e5
o<
=z
t<
=
s=
o
=
5
-!9
.t
'a
{
:
<9
>z
Y;
z
€
l
-
4
I
&
3
le
:
Y
d
z
EU
>g
.8>=
zH$
=
E
5
(9
z
d
5
o
z
2.5
>=
EY
b*
!:
o9
za
v2
€:
?F
FX
63
(9'i
?a
o*
IE
ril
q6
>E
z=
e.=
.gq
s!
€3
z*
z'a
cq
3=
<E
u.l
EH
x
:;
EE
EI
8#
6
E
z
o
(9
E
=
g
e
5
G
z
f
la
=
v
=
5
E
2
ra
{t
Ki
g
I
I
Y
=
El
3l
3l
ql
zl
zl
Ea
3u
=r
6t
c=
**
a>
<*
8Z
a=
l
I
I
E
=
3
o
6
5
z
2
e
=
2
*9
3
q
z
o
z?
o
l>
ID
e
6
N
=z
z
6
te
as t3
6
I
z
N
{9
2
c
r
a
G
d
c
u
't
E
N
o?
g{3
z6
zu
9E
s
5
N
1.3
=z
ll
1> t:f
=4
?-s
>2 t>
c
z
z
s
'|o
l
6
5
6
z
N
s
4
I
I
E
a,
{
f
a
Ecl
t>
6Z
zE
gE
VE
99
fo*
z2
zd
E<
9-
9i
zfr
6'6
=
PRi
ti
ni
;:
EE
6
U
z
ts
dE
OY
<E
?E
iE
AF
Fg
9Z
=:
3
.l:
tr
&
U
z
u
g
Y
ol
zl
=l
EI
:ol
el
{9
a
(9
c
z
z
5
a.
cc
>F
E*
72
EE
YE
E5
F5
E3
=?
g.x
=4
T
z
J
F
e
ze
I
1
Y)<f,
z2
&
I
60
g8
I
g8
4e
=g
-z
tr<
>E
ad
.5
,f
a>
<i
gE
i6
>F
=r
f5
z
z
)=
:
g
2<
€
g{
20
: 2z
2Z 56
>N
=o
=9
3E
OF
=f;
ES
=d
9g
Ei Ei
roq
6B
@o
SH
s
88
E8
t
oo
od
6F
gE
I
ao
gt
s
oa
I
o6
66
z
e
e
z
F
6
=s
<q
Y
!o
oo
RK
Zq
ug
=H
fr>
5E
IF
:
F
z
U
'I=
u
itr
SE
o;
o-
s8
3g
$
6
z
z
?d
e
6
2
z
I
o
z
N
es
{z
E6
2<
3:
E=
id
qq
6d
g8
ES
ON
od
s
g8
t
Y
4
z
e
u
5
gl
<l
dl
qI
3q_
I
: 232
=it
:H 3tE
446
6
E5
+rr
U
:
zlt
zu
e.=
E=
H3
y4
=a-a
EE
AH
3"*= 2k
sE Ei3 2d
16 e9= Ez
90
z2
z=
H:E lH<2_2
lP c
l<qB
t:=!
E{ t*ap tE:
l.aAJ tr a i<2
1c-22
<1 IEEg
=v1:
5;
6
J
z
z
f;.
o
j
u
P
Zq
gH
6
=
tr
e
I
I
o9
q{
o€
a
{9
3
5
:
F
laEe tHh:
=
6t ITEE lsFI
3; lqOz
lz=
<: lE66 l=ti
)\E
FIE
D
;
4
F
U
&
N
:6
s.H
<J
YY
zn
s=
:
g
o
.=
i.=
>6
5C
6
dts
gE
!9c
:6
=mg H6
AE
OF
6€
t
(OPY Form 8/c)
lliritrr
onrn66nni
nn
ARAst ARA5TIRMA PRolElERi YARl$MAsl
6Gnrnciuni
e6ree ssnaisi
lL7-2O Mart 2014)
TAAHN0rlrnnne
anne ve babast {anne-baba hayatta defilse yasal
Bu taahhgtname, sergiye davetli olarak katrlacak olrencinin
tarihine kadar B6lge Koordinat6rliiEtine gonderilmesi
velisi) tarafrndan doldurulup imzalanmah ve 04 Mart 2014
olamayacakttr'
gerekmeKedir. Aksi halde 6f,rencinin Proje Yangmastna kattlmast mumkun
Cinsiyeti
Adr-Soyadr :
T.C. Kimlik No:
:K{ I E( }
Baba Adr :
XatrtOrlr Ara;tlrma Proiesinin
OkulTelefonu ve Faks:0
(
Dalt
:
)
EvTelefonu:0 (
*_l*l2oL4
TUBITAK- Bilim insanr Destekleme Daire Bagkanlrtrna,
.'nrn 17-20 Mart 2014 tarihlerinde rUgirnr taraftndan
pRoJEtERl BOtcE YARI$MAsl'na kattlmasrna izin
duzenlenecek oRTAoGRETIM 06neNcitgRi ARAgilRMA
Velisi
bulundufumuz
veriyorum/veriYoruz.
ve kar5tlagabilece$i kaza, hastalrk,
6lrencinin anrlan tarihler arasrnda gtirevlilerinin verecefi talimatlara uyaca$nt
kabul
vb. riskler ile bu nedenlerden dolayr kendisine yaprlabilecek trbbi miidahalelerin sonuglannl
edeceBimi/edece[imizi Simdiden taahh0't ederim/ederiz'
Velisi bulundusumuz of,rencinin fotofraf ve projesine iliSkin bilgi ve belgelerinin
durumunda hak talebinde bulunmayacaftmtzt taahh0t ederim/ederiz'
Baba Adr ve Soyadt, lmzast
tugitar tarafrndan yaytnlanmast
Anne Adl ve Soyadl, lmzast
in OlrendYe Yakrnhk Derecesi'
E",taahh0tnameyido|duranaVeimza|ayanaaittir.
Bu
form ii$renciterin velileri tarofindan doldurulocak
(OPY Form Ud)
t[iritrr
eiLiNIsgI. ET|K vE PROJE KATKI BEYANI
yARrsMAq 66 neruci( tER) TARAFTNDAN DoLDURULAcAKTI
R:
'fUAitlf -
Ortadlretim Otrencileri Aragtrrma Projeleri Yangmasr"na katrldrttm(rz) projenin konusunun segiminde, soruna
yaklagrmrm(tzlda, d0tUnce ve uygulamada tamamen kendi fikirlerimi(zi), bilgi ve becerimi(zi) kullandt$ml(zt), kartrla$ttflm(tz) kimi
problemlerde danrgman 6tretmenim(iz) ve ilgili kigilerden(*) sadece stntrlt yardtm aldt$mt(zt), adt gegen projenin tamamen
bana(bize) ait oldupunu, bu yangmanln son bagvuru tarihinden tince aynt oroievle bu veva baska bir proie vansmagna
katrlmadrilmr(zr) ve Proje Yangmasr Kitapgrprnda belirtilen kurallara uygun olarak hazrrladtlrmt(zt) beyan ederim(ederiz).
Tarafrma/tarafrmrza ait fotofraf ve projemiz ile ilgili bilgilerin TUBITAK taraftndan yapnlanmas durumunda hak talep
etmeveceiimi{mizi) taahhiit ederim(iz).
\dr Soyadr
Adt Soyadr
f,kulu
Okulu
lrojenin Adt
imza
mza
*) Danrgman rif,retmen drgrnda (varsa) kimlerden ve nasrl bir yardrm aldtflntzt lOtfen agklaytnlz.
DAN
ISMAN 66
NETTTA
EN TARAFIN DAN DOLDU RULACAKTI R:
rUBITAK - Ortariiretim O[rencileri Aragtrma Projeleri Yangmas"na katrlan ve yukanda adt gegen 6€renciye/<ifrencilere yol gristeric
rlarak dan6manhk yaptr$rmr bunun drgrnda projenin tamamen Otrenciye/6trencilere ait oldutunu beyan ederim.
Unvanr, Adt Soyadl
Srirevi
lahgtrtt Kurum
mza
larih
Dkul
......t......t20
Miidiir0niin
{dr Soyadr
M0htir
mza
l-arih
....../......t20
Eklemek lstediglnlz Agklamalar:
Not Proje riirenci ve danrgmanrn yukarrdaki beyanlanna dayanarak yansmaya kabul edilecektir. Aksi saptandrlr takdirde
hangi agamada olursa olsun proje yangmasrndan gkarrlacak ve bundan sonraki yrllarda tilrenci ve danryman(lar) TUS|TAK ile ilgil
etkinliklere kafi lamayacaklardtr. Aynca bu durum MEB'e bildirilecektir.
Onemli

Benzer belgeler