5~f.""",.!:!e. VALILlGiNE

Transkript

5~f.""",.!:!e. VALILlGiNE
T,e.
MILL! EdlTiM BAKANLIGI Tlk6gretim Gene! MiidiirlEgu : BOg,QJGM,Q,QS.D7.Q3,020! {,o ~ : Turkiye Bilin~1i GcnyJik Projes:
SaYl
Konu
{,4S'1
5~f.""",.!:!e.
VALILlGiNE
(tl MiII1 Egitim MudilrWgU)
Bakanltglmn: ile Spordan Son.lmlu Dev!et Bakan1tgl, YUksekogre,tim Kurulu
~a-1ka!)hgi, HUrriyet GuzeteciHk ve Matbaaclllk A.~. ve Bilillyli Gen~ler Demegi araslllda
HLm,2011 tadhinde "To.rkiye Bilinyli Geny!ik Projesi" pn..>lokoh: imzalanrru:$tlL
S6z konusu protokol kapsammda a;;a~lda;
• Projenin JEniz ilk vc ortn6if;retim kurulnlarmda ogrenim goren yocuklara,
ogretmenJere ve okui yoneticilerine duyurulma~ll,
• Ar-Ge birimierlnce proje kapsammda istekte bulunan ekuHara so~yal proje
haZl!"lanma:~a~ izleme ve degerlendinne kapsammda egitimlerin verilmesi,
• Ar-Ge birimlerince ilk ve orta6~et!m kurumlarmda yaptlmasl hedcficIlcn sosya:
projelerin belirlcruJlcsi,
• Projenin ~'V\Iw.bilj[ldigencl~r,com web adresinin okuBara duyurulmaSl.
• Proje kapsarnmda iIlnlzdeki yah"malan koordine edecek Ar~Ge lmiminde
gOrevli bir pcrsonelin helirlenerek jlcti~im bilgilerinin 27 MaYls 201: tarihine
kadar logmab@meb gOY Ir e-posta adresme bildidhnesl gerekmektedir(1
~
Bilgilcrinizi \'e gercgmi flca edenm, _
,
Ome:KOSE
Rakan a.
Duire
Da~karu
K:
1- ProtokolOrnegi (6 sayfa)
lina c-posta adresillC gOndCrl1l1h" ..~. :
aglhm:
: iI Valih;:'::j1,·
Ililgi:
Ortn5gretim Gene! )..1udiirlugu
BiLios:H Gen!f!e; Dernegi
T.e. DEVLET BAKANLHir,
T.e. MiLLi EGiTiM J;lAKANLlGI,
YUKSEK0GRKriM KURULU BASKAJ'ILIC;I,
HliRRiYET GAZETI,CiLTK VE MATBAACILlK A.t;;.
VB
BiLiNCLi GENf;Um DERNEGi
"TiiRKtYE BiLiNCLi GENI.:LiK PROJESi"
iSBiRLiGI PROTOKOLO
"­
ProtokolUn AmaCl: 1YIADDE: 1 Tilrkiye'dek: - ilniven;itcicr, orta5~retim ve ilkOgretimdeki ogrencilerin yevrelerindeki sosyaJ roruniara kar$l projeler Oretmelerini saglru!1ak amac-Iyla olu$turulan Vte BiliqJj Gt:Uykr Dernegi tarafmdan yurtitlilccck "Tflljdye _DHincli Genclik Pro\esi"nin T.C, Devlet Bakan!lgl, TC. !vfilli Egitim Bakanilgl, , Yi:;';:sckogretim Kurulu na.;;kanhgl, Hiirriyct GazcrecIlik ve Matbaacl11k A.::;:. 11e beraber Turkjye ;:apmda gefyckiqtirilmes: ve uygulanm<!'sldlf. Protokoliiu Kapsaml: MAnDE: Z Pru\okol, T.e. Devlet BakanhJll, T.C. Milli ligitim Bukunhgl, Yiiksekilgretir:l K.urdu B~katlllgl> Hurr:yet Gazetecilik ve Ma~baacllik A.,). ile Biiin<;li GentileI' Dcmcgj'njn 'T11rkiye Btlin~Genclik Pr9.i(:si" He ilgili yapdacak ~ahlfmalar hakkmda t';.,afiann hak ve yllknmlmilk.lcrin.~n
belHen;'nesini kapsar. faraflar: VfADDE: 3 ProtokoHin tar,dlarl) TC Devlet Bakanhgl. T.c. Mill! EgitJm Bakanligl, riiksekog.retim Kurulu Ba;lkflnh~l, Hurriyet Gazetecilik vc Matbaac:hk A.$. ile Biilnyti }enyler Dcrne~:'diL rammlar: ..rADDE: 4 Bu protokolde &eycn; a TC. Duvlct Bakanhgl
b, MED
, YOK
d. H(jRRiYET G.t1..ZETESl
e. B1LBJ<;:LI GEN1.~LER DER]\E(H
: T.C, Gcnvlik ve Spordan
Sorumlu Devlet Bakanhgl'm;
: T.e. MilE Egitim Bakanhgl'm;
: YGksckog!"etim Kurulu D3.9kanlJgJ'n:;
: HOrriyet Gazetecilik ve Matbaac:lik A..'$.'yt;
: 13ilin91i Gcr.\-~ler Demeg-i'ni
rane eder.
'rojenin Tllmml: 1ADDE: 5 Gt::llyleri sosynJ konularda biiin:;lendirrnek ve o;llam hu konuda destek olmak. ilkogretimden
universlteye
kadar
rum
genylere,
projenin
\V\y\::y;bilincligen"~lef,com isimli Internet sitcsini izlcyen;k yapI1acak biigil!Jndinnc ve
yonicndinnder, sosyal proje haztdama. iz;eme ve cegerlend:nne konusunda rehbedik
yapllmD:Sl He sa15ianacak cucrji vcrimi V~ lOplumsal kazany:ann kazanamyla ortaya ylkacaktlr.
Ogrenci ve genylerin, kendi yevrelerindeki soruniardaa habercar olmalan vc 0 sorunla::m
yozllmlcrinde birer an<:lhtar TOI ustlenmeleri her birlnin ki;;isel geli$im ve egitimi {9i11 bOytik
anem ta~\maktadu.
Bu
amalfla,
Projcnin Hcdef KitJesi: MADDE: 6 TOrkiye'deki resn:i ilk ·ve ortlJogrctim ktzum!an He dcv!ct vc vaktf Linivcrsite!~rindeki Q~rencilerdir.
Projenin Amael:
VIADDE. 7 TUrkiye'deki resml" ilk ve orta()~n:tim kurumlan i]e dev1et ve vaktf
.In:versiteledndeki ogrcncilere projeyi lamlmak ve onlan, Ulkemizin sosyal son:nJanm
;·6.zm.eye y5nelik hazuJana:::ak sosyn! pro~ele::e dahil etmektir. Boyiecc toplumsa! blHndr.. tUm
~envlcr arat:mua kokten l."'Ufulr.1aSI ve kuvvetlenmesi; Universite, ilk ve ortaogretim kurumlal'l
jgrenci ve geuyleri arasmda bi1yilk bir birHklelik oriarmnm o]u;lturulmasl saglannu~ olacaktlr.
Hedef kitlenin projenin www.bilincligencleLcolIl isimli internet sayfasllll izleyerek
lapllacak yonlc-lJdirrm:lcr i1e onlann sosya! konularda dti~unmeye yoneltilmesi saglanacllktu.
~5r(:v
vc YiikiimlUHilder:
'.c. DEVLET BAKANLIGI ) Genl(Hk ve SPOT Genel MudfirlUgti'nun YilkiimHiWkleri: 1ADDE: 8 Bu protokoltin ylirtirlilge girmesi lie;
a. Oniversitclcrdcn b~layarak istendigi takdirde diger egitim kurumlannda da, spor
adamlunmn katIlimryia sosyal bllincin desteklendigi platfonnlann kurularak sportif
eLkinliklerin duzenlenmesi,
SosyaJ bilind dcsteklemek lyin ulkeJ::!1iz sanatcllan ve sporcularmlll, Bilingli Genyler
t~shirtlerinj giyerek projeye dahil ol!TIa!annm sa1!lanmasl,
c "Sporda ~iddl.:'\-l:n onlenmesl iiYin genyledn bHin~iendirilme;;j" amacJYla 'Tl1rkiye
llmJi91i Gem;lik Projesi kapsmm:lda proj;;: yapd!fJaSL
d, TUrkiye BilinyIi Genylik Projesinin yaygmhwttnhnaSI, tarut:llmasl~ bilinirijliglnin ve
projeyc katzImnIJ artmlmasma yonelik yap.llacak (komer, promosYDn mt'I1:.:~mcsi
yaptmlmasJ vb) faaliyctlerin uygun gurUldUgu takt.lirde desteklenmesi,
e" Pro~e kapsa.iLnda yajn1acak y31L'~tnalflrhl TV kanaHannda yeT alma:;l konusunda
destck saglaumasl,
b,
'. fEB'in Yiikumliiliiklen:
lADDE: 9 Bu ?rotoko!Un yilriirliilfe ginncsi He;
il.
Tum ilk vc orLabgretim kurumlartnda Turkiye Bilin9Ii GenyHk Projesi i(fln temsi1ci
olarak bir j'Koordinator Ogretmen" gorevlendirilmesi,
h. Tilrkiye Bilin911 Genylik Projesi kapsammda istekte bulunan okuHarn sos~! proje
hazlr1amaS!, !zleme ve degerlendirme kap!{ammda egltim!crin 1l!iic;c miHl egitim
mtidurlUkleri biriniHiJerince ku.rulan Ar~ Ge tarafindan belirlehIT'lesi,
c. t1k ve on.?logretim kurumlaiUlda YZlJlllmaSI hedcflcncn sosya.! projelerin l1iilyE milli
cg.itim mildiiriUklcri biriminlerim.oe kurulan Ar- Ge birimlerince bclirIcmm;;;i.
d. Milli Egitim Bakanh!;l adma koordinasyonun ilkogretim Genel MUdiir:Ugli'nce
ytirGtiilmcsi
:)K'iin Yi.ikUmlUIUklcri:
ADDE! 10 Bu protokolGn yiirUrlOge girrnesi ile;
L
Tfirkiye genelindekl tOm iiniversitc1erde, SaglIk, KUltUr ve Spor Dairc Ba:;;kanhgi
yetkjlileri ya da ulliversite y{)!)etimi tarafmdan tcrnsilt.,i olarak bit koomlnator gtirevli
g6revlendirHm~<;i,
L Bu koordinaWr gorevlilerin ytlda 2 defa, ekim vc ~ubat ay1 igerisinde toplanmasmJr.
segianma'l1. Bu toplantllarda universite:erin 'I..'e yapuklan projelerin temsilciler
yap~!caklaTl
projelere rektorlerjn
ve
tarafmdan
tarutllmast. ogrenciletin
akademisyenlerin de tC$v:k edilmesi,
KoordinaWr g6revlilerinin rektOrie ogrenci ara~ilnda koordinasyonu saglamasl,
Ogrcncilerin onerdiklcri gtizel projelerde, rektorlerin ogrencilerin ihtiyayla!!na cevap
vemlesi i9in gerekli koordinasyonun saglW...1nasl"
rRRiYET GAZETESi'NiN Yiikiimliiliikleri:
lDDE: 11 Bu protokoWn yiliilrlo.ge girmesi ile~
iicti~im platfonnu oJarak pr'?lc'nin lansman
doneminde Ana Gazt!te'de, RadikaJ Gazetesi'ude, Hurriye: Kampus Ga7.ete'de vo bu
gazetclerin ekieriyle Internet sitcle,::-inde proje kapsammdaki onemE ge!i$meierin
duyumlrr-.asl, lam lIm iIa.'11anna yer veriJml:sl,
b. Universitele(e yonclik yayml HUrrryet Kampus Gazctcsi'nde -Bilino;li GeDi;:lcr 'taYIn
Platformu olara~- proy:: kapsar:nndaki kDnferans, egitirr:. vc :>air etkinliklerin
duyurusunun yaym]an.:nasl,
c. H~Jrriyel Kampus Gaze(csi'nin baZl sayfalar1:1m Tiirklye Hiiinyli Gen~ljk Projesi'Ec dahi; oIan up.:vt!rshelere, kenai tasa!1 ve ii!cirlerini sunabl!eceklcri. vaVmlar1nl a. Tllrkiyc BHlnyli Gefil;lik Projesi' nin
e. vtww.htirriyet.com.tr ve hiirriyet egitim si~eleri ana sayfasmda, projeye ait internet
sitcstnin linkinin y'0f a/mas I,
1'. 10 MaYIs-IO Haziran tarihlerinde Turkiye'nin 7 b61gesini dola$acak olao Hi.lrriyut
Hakklmlzdlf Treni'ndc, prujt:rlin tamtlml i~iri stand yeri aynlmasl.
~jLiN<;:L1 GEN<;:LI£R DER"IEGi'nin YiikilmlUliikleri:
\.
\llADDE; 12 Du protokolun yurtirHlg:e glrmesi He;
lj,
Egltim vagmda ulan 5grencilerin, genylerin ve toplumun her kesiminden b:reyin
sosya! projelere dibil olmalsn iyill tc~vik cdHmcsl)
b_ YGK'un turn OiliverSitelere g6nderecegi hir yazlyla, ydda 2 (iki) kere yapl1acak
toplantdara ba~kanhk edilmcsi,
c, Ur.iversileler ile ilk ve ortaof1;retim kururnJanudu, genylerlll katthrnlIllll arttmim~l lyle
konferamdar veriimesi,
d, Projenin ana sitesi ohm w:~J!jlindigcnclc:.com internel adresjnin lntemet
ottarrunda, kuordinator ogretmenler He katlilmcl og:rencilerin kntllimlrun 38g;anmasl,
e, Sosyal pmjeler ve gene! bilgilcr hakkmda Interne!. o:tammda gerekH duyurulann
yapllrnasl,
f. v.-'WW,bilinclip;cncicr.com internet adresinde yaYlmlanan iyeriklerin pedagojik Ilyldan
sakmcalt olmama'11, kullamcil8rI fftrkli lyerik vc sitclcrc yonlendirmemesi konusunda
gcrckli onlemlerin ahnmas1.
RTAK ¥l)KDMLOLi)KLER
lADDE:13
a. Turkiye Bii1nvti GeDi;lik Projesi kapsammcia sunumu yapdacak projderin se;;:imine
yonelik olarak protokol tru-aflaIllIHl kenai ivlcrinden sCyccekJeri; alanmda uzman birer
Uyedeo olu~an, bir DaJll~ma Kurulu olu.]turulacaktlL DanI~na Kurulu, kurul
bunyesinde faflliyettc bulunrnasl am;;v:':lyla protokol taraflan dl~mdan aJanlOda uzman
bir ki~iyi de Dam~ma Kurulu Gyesi oinrak bciirlcycbiliL Darn$IIIa Kw.TJlu 3 ayda biT
hir araya galere:" projelerin seyimiyle i!gili genel de~e:dendirrnelerde bulunacak ve
projelerin onaylanmasmda etkin rol oynayacaktlr,
h, Projclerin iyeriklerine ili~kin ilkeler protokolun taraflannca belidenerek "Proje E1
Kitabl" haiir:c gctiri1ccck ve uygula.rnaya konulacaktlf,
c. Proje kapsammda gen:;:ekle?tirilecek hc!' Wrlli faaliyetl\;:;r 19!n DanI~ma Kurulu proje
payda~lannJt). Y~ZJil gorU§ii dogrultusunda izin verecektir. l1k6gretim vc ortaogretirn
dlizenlenecek faaliyetler ivin Mil1i Egitim
kururnlarmda merkezi diizcydc
BakanlIgmuan, yere] dOzeyde duzenlene.cek faaHyeder i<;in ilgili 11 MHH Egitim
mlidUrliJkJerJnden yazll: izk alrnacaktlf.
d. Proje kapsa:nmda gcr\,ckk:$tifliec::k faaliyetier il(!11 gerekli olall bUtyeJlin, ~gereklj
gotC!ldiJgiJ takdirde - sponsorluk ilnla~mai8n vasHa::Hyla saglanmasl pianlanrnaktadlr.
Sponsorluk anja,;;malan Danl.';!lllit Kurulumm ytl7.:11 onaYJ almdlktfh'1 soma
yapllabilecek:ir.
c. Protokol taraHan protokol si1resince kenai hunyeJerinde Tiirkiyc Bilincli Geu9lik
Projesi'nin tamtHl1Ina fayda sagiayac;;tk!ardlL tlk ve orta6gl'etim kurumlarmdn MilE
,. ',.
"
,
!gi;;ildik Hiikilmleri
AnUE: 14 Turafl.r, bu protokoldc
pabiUrler.
kar~lhki1
mutabakat sagiayarak
degi~iklik
ve ilave
-otokoltin Siiresi:
"-DDE: 15 Bu protokol, imza tarihinden itibaren 5 (he~) Yl~ surcyie gegerlidir. Tamflar
m: etmedigi surece protckol her sene otomatik olarak devam e-deccktir. iaraflar protokol
):;ammdaki ytiktlmltlh.ikkrini kendilerinden kaynaklum:::tayan sebeplerle yerine getirmekte
rlnk «eker velveya yenne getiremczlerse durJInu protokoi taraflanyla derhal yazlh -oJarak
fla~acakrard1f.
)tokolUn Feshi:
WDE! 16 Taraflar bu prorokolC} sUre bitirninden once yazllJ bildirimde hnlunantk tek
111 olarak fcshedebilir. Ell durumda tara.flar, fesih nedeni ile herhangi bir hak, clacak ve
ninat taleplerinin olmayacag-11l! kabul, beyan ve taahhtit eder.
·utme: .DDF.: 17 Bu protokoltin yUrIltii~mesinden tom taraflann yetkilileri sorurnludur. Vfirtirlilk:
MAUDE: 18 Toplam 18 (on sekiz) moddeden QIU~aIl i.$ bu Protokol..3Q.101J20i 1 tarihillde
5(be,'l) nGsha olarak:; (be~) Yll sOreyie uygu1arunak uzere imzalanarak yDrilrliige girmi~tir.
\.
T,C,
DI'VLET DAKANLlGI ADINA ~
Faruk Naflz 6ZA.K
T.C. Dev!et Dakam
T.e
YOKSEKOGRETlMKURlUI
BA$KANLl(;[
ToCo
MiLLi EGlTlM BAKANLlGI ADINA 1
Ii
oUK<;U
Mi!li Egitim :HakaOl
HUR"ctIYET GAZETECILiK VE MA TBAACILlK A.$. ADINA ADlNA
Hakk! Ha..~an YILMAZ
lent Kurulu Bru;kan:
DtLiN<;:Li GEN')LER DERNEGt
ADINA

Benzer belgeler