Yönetim Planı PDF

Transkript

Yönetim Planı PDF
SOYAK $IESTA 1, BOLGE YONET|M PLANI
GENEL
ttuxtirulen:
igbu ydnetirn planr, izmir ili, l(argryaka ilEesi, $emikler l(oyU, 261--lVa, 261-rd
'1. Bolge iginde yer alacark olan
iizerinde yaiprlacak olan SOY;\K SIESTA
edilen irtifak haklartna ve 9786 Ada 1F'arselde kdin site hizmet tesis alant
haklanna u'/gun olarak tanzim edilerek kiit malikleri veya irtifak hakkt si'thipleri
Trim kat malikleri ve irtifak herklarr sahipleri bu yonetim plantna vrl irtifak haklan
yonetimini llabul ve taahhtit eclerler,
ilk etapta projelendirilen ve sattga sunrllan parselde bplu yapr htiktlmleri ge
yaprlacak olup di$er parsellerde (978ilAda/1Parsel, 9787Ada/'lParsel, 9788
'l
bagrmsrz bo[im r]retim ve sa,ttgtna konu olmalarr halinde 9786 I'da Parselin
9780 Ada, 1 no.lu
ba$rmsrz boli,imler igin tesi
igin tesis edilmig mrilkiye
ndan imzalanmr$trr.
uygun olarak
nde yonetim ve i
lParsel, 9792Adal1
netim ve islefunesine
maddelerder yapt lan dtizenlenreler dog rulriusunda dAhil olacaklard tr.
Yukarrda bahsedilen parselde kurulacal,] olan SOYAK ISIESTA 1. Bolge 634
emredici hrikUmleri saklr kalmak tizere bu yonetim plantna gore yonetilir.
lr Kat Mrilkiyeti
Kanunu
MADDH 1:TANIMLAR
Bu yonetinr planrnrn uygularnmast ve yorumunda kat millkiyelti kanununda
bagvurulmak gerektiginde agagrdaki bentlerde yazrlt tamarnlayrct kurallar goz 6nti
a) Ana Taqrnmaz: 9780 Ada lParselin tamamrnda kurulacak olan bagtmstz
(9780 Ada 1 Parsel ddhil), pt;yzaj alanr, bahge, havuz siair yer tistti ve yeraltt
dtclt
I
terim ve
tutulur.
mler, eklentiler, ortak yerle
yaprlmrg olan britrin yapr v{
tesisleri igeren ve SOYAK SIESTA 1. Bolge adrnt tagtyan btittinti,
b) Bagrmsrz 86liim: SOYAI( SiESTA 1, Bolge'nin srnrrlarr igirrrJe, projesine
ayn ayn ve baglr
bagr
kullanrlmayia elverigli olup bagtmstz mtilkiyete konu olan b,ciltimleri,
c) Ortak Yerler: 97E0 Ada lParsel de kurulu ba$rmstz boltimlerin dtgrnda kahp
ve faydalarrmaya yarayan yeider ve tesisler ile 9783/'l Parsel,97'{17/1Parsel,9
1
ve odaklaga kulla
Parsel, 9792/1 Parseller
birlikte taouda malik olunan 9i'86 Ada 1 Parselde de kain site hizmrst tesis alanr
d)BloKaki 0rtak Yerler; Her bir blo$un, blok girigi, mri;,terek duvarlan,
olugturan kirig kolon
asansorler, Eatr,
tagryrcr
perde duvadan ile tagryrcr sistemin parqasr diger elemanlar, blok ic;i aydtnlatma,
arasr, teras bodrum ve mri$terek tesisatlalrr,
e) Arsa Payr: Arsanrn ba$rmsrz b6lUmlenl tahsis edilen odak mrilkiyet paylannr,
f) Kat Maliki: Medeni Kanun hukrlmlerine gore mrilkiyet sahibi
olmaser
bile
S(
l(
SIE:STA 1. Bolge
tesis edilmig olan kat irtifakr hisselerini satrn alanlan,
g)Blok Kat Malikleri Kurulu: Her bir blok iEin ayrr olmak rizere o blokta yer
kendi bloklan ile ilgili olarak sorunlarrn goz:umrine yonelik olarak go:zrim rlreten ve
h)Blok Ydneticisi: Her bir b,lokta, blok kat malikleri kurulu tarafrndan secilen,
{ruqryldsfi-yonetielvetkileJini4gla STIYAK S|ESTA 1' Bolge Yonetim'
Kurt
saglayan ve do$rudan SOYAK SIESTA l.Bolge Yonetinr Kurulu Liyesi olan, blo
Yonetirn Kurulu'nda temsil edern kigiyi,
kat maliklerinden olugan
alan kurulu,
l
l
i
r)Blok Denetgisi: Her bir blokta,
blok kat malikleri kurutu tarafrndan
owvttvtt,
^q'u'u I'ctrdrrrruurr segilen,
l(anunundaki denetqi yetkilerini
haiz kigiyi,
-'
blogunda Kat Mtilkiyeti
fienoi olog
lsrrur
i) S0YAK siEsTA 1' Btilge Genel
Kurulu: Parseldeki ttim bagrmsrz b'rrim
*rri1rtfinoen orusan kururu.
j) S0YAK sigsra't' Bcilge Yiinetim
Ku.utuffdNErirul: soyAK {liE-srA
ve her bir b|lk yoneticisinin ternsil ettigi
tr,nil Brok,/oneticirerincren orusan
trtortbti oagrmsrz: notiil'k;rt oy hakkrnp
sahip ordugu, ortak yerrerin
ydnetimi ve sorunlartn r;ozrimilnti
saglanrakta g.reiti,
rrt
rrrlivi,i
vvrvir"
yasasrnda tlnrmranan ycinetici yetkirerine
'rur
"Iur'\'/s;rl
sahip olan kurulu,
i
k) s0YAK siEsLA 1' Brilge Denetim
Kurulu: soYAK {iiESIA 1. Borge arok
D[netEirerinin kendi ara]annda
yaptiklan seq;imle belirledikleri, kat
mrilkiyeti yasasrnda tanrmranan
oenetgi
odrrrt ortar yerter iqin
)*iil$ri;r'';;nip,
rv'[I\"lf"i'c
denetim gore'riniifa edecek olan 3 kipilik
- -']'
kirrulu',
l)soYAK sliESTA
site
Hi;:met
resis Alanr Parser
parsellerinin(st7B0/1Parsel, 978311
Parsel, 9787/1Parset,
t3agkanianndan olugan ve amacl, gorevi
ve yetkisi tapud,
yOnetmek Olan
'
kUfUlU,
'-
ycinetinrri:
proje
]tapsamrnoari tLim konut
gzealiilisal ve 979{1
parser) yonetim
l(urulu
o'tur,'nrlikiyetteriroa$rrunJ
"'q"\',etrqrrrruc r'rruiurrilfi giao
V/
nou 1 parseli
rn)Gegici ydnetinr: soyAK {iiESrA
l.Bdige yonetim Kururu
uslenmek, yetkirerini r<urranmar.ve-rr,rri,,
,ilsi1r, g1,,
kaiaictevam udecei* or'n s,v"ii
oh
:ffi:[i1l|li:lii:;fl,!,| ilH?Jl"''"
I
q*il d,li[i:rllf,?,til; ?i,,lf{il'r*ffiilil
vupi,ii,i:'{''i,'"ii'r,.
o s tararndan
ifade eder.
I/hI,DDE 2: ORTAK YERLER|N
NIULLANILIVIASI
1
I
ff|]lil:.i"t
kat malikleri taraftndan, Yonetinr planrnda
betirtilctigi gekitiJe, urm puytun,l,a
bakrtmaksrzrn e$ir olarak
Bagrmsrz borrjrn mariki ire diger kurJannra
hakkr sahipreri, r:rtak yelere irigkin
diiz nlemeler gergevesinde bu
yararranm- yetkisine saniptirter.
ortak yerierden yar*rranmrr ve
I:'llgfi Iu]tgina .ve
yenen kullanmada hak
sahipteri birbirrerrinin hakranna tiiiztit< gosteirJy,
6, hrkril;
iyi niyet k allarrna uymaya ve ortak
yararlanmayr e'gereyici davranrgrrarda"n
raErnmhva dzen gostermek z.rundadrrrar.
il.n,,irn
Kat Matikteri SOYAK SiESTA 1. t3olge
yonr:tin
edemezr'r, *u nuyounil?;:ffi,.'i.jrnilJ|jij|ffj,'||1;y4- orrak yerrere hiqbir sey
b,*k;;;;i;;, ,irn,'p*r
MI\DDE
r: YOruEriM PLANININ LIYGULAMA
druCrIiti;i
Bu yonetin planr' iligkin oldu9u parsellercle
ve toplu
\vtl'u yapr qrqrrrrrudr\'
alanrndaki mervcut
Lqilr kat
ndr ilrdUr
"'|!/,vur turn
malikrerini baglayrcr bir
niteliginderlif.
'uvr
SOZlegme
Bu y6netim planrnrn hrjkrinrteri SOYAK
SiEl3fA 1. Botge det<i trtm blyl1lg,
ve ortqk yerlerdeki kat mlitkiyeii
ooirv ortaya irkaca,. n,ri..i,.r *on,nrarda
ve uyrugmazrrkrarda mevzuatta
yer alan ve aynl konuyu cllzenleyen
tamarnlayrcr ve yorumlayr., nltutiktrki
kurat,la
1dan once gelir ve birinci
9'elprs{q gr-c-erkri orarak,,uvsurunu:, ionui;
riil
sovn{
sirflrn
l,Borgedeki f,.d-fi$u;n
Ku!'!il|1.,liye.ltilinin, temsil ettikleri bagrrmsri
tf::li!9ysur*r.:,
toiiirturin
tam sayrsinrn 4lSirrnoyu gar*rr.
iligkilerinden ve Lru iligkilerin yonetirninJun
l
,f.T:i f,|l:lilriler
ilgili Yonetim Planr hLiktimleri toplu
vapr kaps;amrndaki bagrmsrz bdli]rin malikrerinin
4/sinin oyu
Yukandaki frkracla onoonilen
oncelik, emreclir;i
Millkiveti Kanununun 33 macldesinin
hrikmLln uygluranmasrnr
gerqktiren haiier drgrnda
,Tt:]i!g
llr
z' ri|.iasr iie
aynr kanunun s, mailitesinin
uyguranmasinda da geqerridir
Kat
". "/)
IVIADDE +: YOruET U PLAI{INDA UUXN.iM BULUNMAYI,I! H,ALLIiIR
ilg
bu yonetim planrnda hrjkiim bulunmayan hallerde, tapu sicilinde veya kat rndliklerinin sozlegmelerinde
de
hriktlm bulunmamast hallerinde Kat Mtjlkiyeti Kanunu, Me,leni Kanun veya diger ilgili kanun hrikrlmieri uygulanrr.
MADDE 5: h{AK $AHlBl
SOYAK SiESTA
1, Bolge
Uzerinde kurulacak olan kat mrllkiyretinin malll(ieri, adlarr bagrrnsrz bolilm tapu
kritu$rindek sahifesinde kat irlifakt veya mLilkiyet hakkr tescil edilmiq
kigilerdir,
i
ller ne kadar tapu k0tri$rinde malik olarak gonilmemekle birlikte
S;oyak Yapr inrp. San. Ve Tic,
A.$. ile
yaprlan
sozlegme u'/annca mrilkiyeti devralma taahhridr"inde bulunan kigilerr ba$tmstz boltimlerin kendilerine tesliminden
Itibaren ig bu yonetim planrnda hak sahibi ,rlamk addediler;eklerdir,
Elir bagrmsrz bolLimrjn tescilli maliki binJen qok kigi ise, haklartn kullantlmast eLqrsrndan hepsi birlikte hareket
ertmeye birlik saglanamry0rsa
e.ttr rmeye mecbu rd urlar.
kat mulkiyeti iligkileri baktmtndan kendilerine bir temsilci tayin etmeye
veya
Bagrmsrz bciltim maliki tuzel kigi ise kat mrilkiyetinden dogan haklar trizel kiginin ye,tklli organrnca kullanrlrr.
Bir ba$rmsr;z bolUm tizerinde tamarnrnt l.rapsayan intifa verya sLikna hakkr varsa bu hakkrn devamr sriresince kat
mrilkiyetine iligkin hak ve yetkiler intifa veya srikna hakkr siahibi tarafrndan (ullernthr
Vledeni kanr;nun qrplak mulkiyet in korunmasr hakkrndaki hLikumleri s;aklrdrr.
MADDE 6: l-tAK SAH|BINE
Tnei xigiur'nl
l(at Mrilkiyetinden dogan ve malike kendi ba$rmsrz boltinrti ile ana tiagrnmaz,re ortak yerlerinde maddi kullanma
ve yararlanrna yetkisi veren haklar, ba1;tms;rz boltim malikine baglr olarak ba$rnrsr;l bolLlrnde bulunan kigilerce cie
I'iullanrlrr. Bu kullanma yetkisi kat malikinin sahip oldu$Lr yetkilenJen fazla olmamak gartryla aga$rda belirtilen
I'iurallara barJlrdtr
it)
Bagtmstz boltlmde malik ile birlikte yagayan kan ve rsrhri hrsrrnlarr, malik tarerfrndan agrk veya orttilu olarak
onayladtgt olqiide ba$tmstz bolunu ve oltak yer v€r geyleri kullanma ve buralardan yaradanma yetkisine
sahiptirler.
b)
c)
d)
Ba$tmstz bolLimde kiract stfatt ile oturanlerr, kira hakkrnrn sagladrgr olEride batjrmsrz b6[tmtj ve ortak yer ve
geylerl kullanmiaya ve bunlardan yararlanmaya yetkiliclirler, Elaijrmsrz brilumun kiralanmasr halinde ve bu
surede kiractlartn kullantrntnda bulunan ortak yerlerden, ornegin havuzlardan aynl anda tapuda malik olarak
gdzuken ancak bagtmstz boltjmi.lnii kiraya vermig olan nralikler istifacle ed,3me;:ler.
Bagtmstz boltlmden geqici veya surekli yararlanma yetkisi veren di(ier hrrkuki ilipkilerin taraft olan kigiler
iligkinin nitelik ve niceli$i olgtisrinde kullanma ve yararlanma yetkisine sal^rip olurlbr,
br.r
Bagtmslz bolurn maliklerinin, intifa hakkrveya srlkna hakkr sahiplerinin yahut kiracrlarrn hizmetqi, yardrmcr,
baktcr, surticti gibi mtistahdemleri, is;tihdarn iligkisinin getirdigi iilqti ver zamanda ve asrl hak sarhibinin onayr
ile ba$tmstz boliimde bulunabilirler. Ve istihdam iligkisinin zorunlu krkirgr olqrldr: ortak yerleri kullanabilirler.
Ancak yrlzme havuzlarrndan faydalanarnazlar.
MADDE 7: HITKLARIN GHNEL
iEenici
[3agrmsrz briltim malikleri kendilerine
ait l:a$rmsrz bolrimlerde, l(at Mrilkiyeti Kanunu'nun ozel hrikLimlerine,
tat m'rj'i'kjlgii iligl:isinin gerel:tirdi$i di$er srnrrlarna ve yilsaklara uymak
Yonetim Planrnda yer alan kr:rallara ve
/t
kogulu ite bagrmsrz boh.imr"i diledigi gibi kullanmaya,
K,at Mtilkiyeti Kanunu, siiz[egmeler sakh
kalnrak gartl
Medeni Kanunun marikrere tanrdrgr bLiirin hak
ve yeikirerc sahiptiiier.
Kat rnaliklelri, baltimsrz boliimr.inri teslirn almtg olsun olmasrn, yukarrdaki
iirnrr ve yasaklara u),mak kogulu
il
eerEev:rre kaiaiatr krirun'u ve yarartanma hakkrnr baskatarrn
|,|lY#^11'ol1l,:l,l'jl:':l1li
vermeye kiralamaya,
paralt ya da parerstz olarak clevretnreye b;rkrm
ve gicler paylarrnr
tutmava vetkilidir.
::H:f
!'?
bu,
ddr,il'k;il;;;
Her kat maliki ve kat malikine tabi kigiler ,ana tagrnmaza ve di$er biagrmsrz bolLinrlere
kusuru ile verdi$i zararcla
dolayr digen kat nraliklerine karyr sorumluclur,
NIADDE g: YONTTiI\4E KATILMA
Kaima|iklerianata9tnntazrnyonetiminek;ltt|mahakkrnasahiptir.
l(iractlartn ba$tmsul b6lLim adrna yonetime katllmasr igin ba$rmsuz boliim malikirrin
aclkca yetki vermesi oerekir
t3oyle bir yetki verilmenrigse kiracr blol'i kat malikleri-kurulu topliantrsrna t<abut
ba$tmstz brSklmlerlt; ortak yerlerin kullarrtlmasl y9. q1J^ullgrden yarrarlanrlmas;r kcnusundaki
dik;K ve gik6yeflerini
do$rudan dogruya lblok yoneticisine veya SOYAK SIESTA 1. Bolge Yonetim Ku,ruluna
bildirmeterine ve $onucu
hakkrnda bilgi isternelerine engel degildir.
efifrCfii*r,tir'r,jfi;iit;;
MADDE S: 'yuXrirvlr_U VE: S0RUMLL|
KiliiLER
i
Kanundan, yonetimr planrndan dogan borg ve ytikiimlurliikierin iasrl
)rtlkrim[] rre:sorumlusu bagrmsrz boliim
malikleridir
T'apu siciiinder malik olarak gcrnilmemekle ltirlikte Soyak Yapr in9. S;arn,
Ve Tic A.[i. ile yapmrg oldu$u soziegrne
uyailnca millkiyeti devralrna taahhudiinde bulunan ve ba$rmsiz brc[imri teslim illqn
tigifer i9 bu y6netim planr
agrsrndan malik sayrhp ortak giderlerden bizzat sorumlu olracaklardrr,
13a$lmsrz btjltlmlerde kiract, stikna veya intifa hakkr sahilbi srfatryla yahut
bunlar,a benzer bir sebepie bagtmsrz
boltlmde devamlt 0liarak oturan ve yararlanan kigilerde kat malikl'eri ile birlikb oorg ve
mrifeftenyetierdenioLayr
m liteselsil olarak sorumludurlar,
rt\na tagrnmerzda, bagrmsrz btj[imierde ve,/a ortak yerlerde hizmet, istisna
vekdle,t tiirrjnde herhangi bir iligki ile
;:ilyet veya yardtmct zilyet durumunda bulurnanlar da kanun veya yonetim planr
hrif,rimleriyle belirlenmig olan emir
ve yasaklara uymaya mecburclurlar,
tr/tADDE 10:ANA 1'trgtNtllAZ
ilr ilcil-i GiENEL t-ttjXUNtnn
E:lagtmsrz btjltim malikleri,,ve ondan dairni yararlananlaLr, SOYAh:
SiESTA 1. Bolge'nin qagdag yaprm ve
dtizenleme tekniklerine gore olugturulrnug mimari vo rlogal karakterini muhafaza
ve devam erttirmekle
ytiktimltidurler' Ba$tmstz bo[im malikleri erna tagrnmazrn britCIn olarak lLjrlikte yariama
kogullarrna uygun halce
bulunmaslni bu halin devamtnl ve bunlar igin koruma ve brakrm iglerinin
aksamadan yaprlnr'asrnr sa$lamak rize'e
birbirlerine kargt sorumludurlar. Keza bargtrnsrz bolLim malikieri kr.rllanrna, hr:kul,li
iglem ve tasarruflarrnda da
eri;a$rdaki krsrtlamalara tabidirler,
Bu borg ve sorumlulugun igine giren baglrc;a yrikrim[ilLikler gunlardrr.
a) l(at ntaliklerigerek kendi ba9tmslz bol0rnlerinive gerekse ana tagrnmaz ile bunlardakigrtak yertere
ait haklarr
kuliantrken iyi niyet kurallart, kanun ve hu yonetim planrnrn emir ve yasaklarrna
ve y.netirne ait kurul
gr)revlilerin aldrklarr kararlara tam olarak uymak zorundadrrlar.
ve
b) l(at malikleri anra taglnmaztn korurmast ve bakrmr
iEin kendilerirre yLiklenen borglara kendilerine
tabi olarak
veva bulunan kisirerin cle riayetlerinisagtamakr'iyrir<umrrt*
n,
||iilff::;lJJuran
ii't[ii,
uvri,,nrutnorn
cio]ayr
malikleri birbirlerine kargr Medeni lrlanuncJa drizenlenmig bulunan komquluk
hukuku kurailalnrn gereklerinr
uymak ve ivi komgLrluk iligkilerinin gerekrlinJigi tavrr ve davranrgiarda
bulunmai<la viitrrimttjdrirter
tN Kat
d)Ba$rmsrz bofuimri olugturan binantn daire iqleri hariE drq
elemanlarrnda (drg kapl ve pencereter dahil) yaprnrr
rnimarigoriintimtinti etkilesin etkilemersin higbirdegigikiik yapamazlar, bloklannr fail<ir
bir renge boyatamazlar.
e)
Ballionlar kesinlikle kapatrlamaz.
yonelik olarak
sad,sce zemin katlarda pencerc derniri ile be4zeri itaveterrin
X.$lyf,.TTrna
suYAl( slhSlA 1' tsolge Yonetiminden i:tin altnmast gerekir.
yapr
yaprtmasr iqin
Bu iz:in arncak Soyak
ing. San. Ve Tic. A.$
nin proje mtielliflerince haztrlanmtg bulun;ln demir korkuiuli projelerine uygun olmak
kogulu iler verilebilir, panjlr
kesinlikle konulamaz.
g)Kendi ba(itmsrz bolLimlerinde binantn arra tagtytct sistemjne ve blok
ortak alanlarmazararverrneme11 suretiyle
tadilatlar iqin projelendirme yaprlarak Sioyak )/apr in9. Sian ve, Tic A.$'d,3n proje,
SOyAf<
I?-nlllltg:ll..ttjm.
SIESTA 1't3olge'/onetiminden ise yaztlt yaprm izni almrak surertiyle tadilat yapabilirler,'Bu
izinlei yasalarca
lantmlanan diger i;:inlerin yerine geqrnez veya.bunlarr hukrlmsuz krlcirgr
anlanrrna gelmez, Bu nedenle gerekmersi
halinde yererl idarelerden altnacak izinler, onaylarvb hususiar ilgiii kat nralikinin
sorilmlulugu altrnrjadrr,
h)Kat l\4aiikleri kendi bloklarlnln Eevrersini ,jaraltrp geni$letemezler, orijinal prcjeyer
aykrl gekilde git veya benzeri
mdnialarla qeviremezler..Bahgelerde diliilecek agaglann tilrleri SCYAK SiESTA f, aofie
feyzal proiesi esas
i:ltnmak tize re SOY,AK SiESIA 1. Elolge Yonetim l(urulu l.arafrnclan tespit edilir. Bu
aykrrr
otarak ve gerr:k
karara
sitenin genel goriinurmu ve gerekse diger ba$rnrsrz bohimlerin gorrjgr)nri etkileyecek gekilcle
ve boyda biiyuiecek
agaq dikilenrez.
t) l(urbanltk hayvattlartn ntuhafaza gekli
ver
belirlenen esaslara uyulur.
kesilmesi konularinda Sr3YAl( Sii:ST,A 1. Bolge y,inetim Kurulunca
f(opek, kedi, kug gibi evcil hayvanlar ancisk kom$uluk hukuku ve hrisntiniyert kaiclelerine
aykrn olrnamak, site
tldhilinde verya baUtrnsrz bo[im balkonlarrnda bu hayvanlarr bulundun"namak, braglamarna[
kayrt ve garlr ile
rniitnklindtir. Bu konuda ana gad bu gibi hayvanlarrn SOYAK SIE{iTA 1. Bolge il* bulunun
diger komgularr
l.r
es nl
i
i
kle
ra
h
ats rz etme
{|;OYAK SiEI3TA
1
meye iazami 6zen g r)stermekti
E}olge
r,
Yonetim Kurulunc;a belirlenen dolagrm alanlarr drgrnda ev hayvanlarr gezciirilemez,
keza
kendileri igin aynlan bofuimleidrgrna yaptrrrlmarstna rnlisaade edile,mez,
elv hayvanlartntn drgktlarlntn da
[]u gibiev hayvanlartntn gerek apartman komgulannr ve SOYAK SiE{ITA 1. Bolge'nifrorta}r
alanlarrnda herhangi
bir sakini veya peruoneli veya misafirieri, sesleri, pislikleri ile rahatsrz etmel-eri halinde marCrJi veya
muneui
sorurnluluklar esasen genei hrrkuk kurallart iqinde ve belecJlye mevzuatrnda bullnmakiadrr.
i)Baglmsrz bolLimler randevuevi, kumarhanelreya benzerigibiahlaka ve adaba ayktrrgekilde
kuilanrlamaz.
\'lesken olarilk kullarrrlaca$r tespit edik:n bargrmsrz boltimlelr de higbir gekilde hastane, dispanser,
klinik, poliklinik
ve ecza laboratuarl Eibi mLiesseseler kuramayacaklarr gibi sinema, tiyatro, kahuehane, gazino, pavyon,
bar, dans
kulLibLl, dans salonu, jimnastik salonu, elektronik oyunlar salonu gyii,i spor ve eglence yerleri
ile frrrn, lokanter.
p;astane gibibeslenme yerleri ile imalalhane, boyahane, ternizleyici,
drikkdin, gerleri qargr giniticarethaneler spor,
bi:le, gLizollik, rnoda, kuaforsinlonlart dershztne, ernlak ofisi, llreg gor:uk yuvair vn i;'yerieri, dernek,
vakrf, sendikia
vb tuzel kigilirii olsun olmastn bir sivil toplurn orgiitr.inrin merkerz veya gubesi yrp,arj,rla, ve
aQamazlar.
K'}za tapuda mesketn olarak tescil ed len tagtnmazlarda her ne gerkil ve surertte olursa olsun
trcari ve rnesleki
gayelerle kullantlmamast
ve gerek l(at
lv4Lilkiyeti Kanunu mad,le
24'de kat malikleri kurulu kareirla'
i1;
*-{
ffi f
b
r
ok
ka
il.,ff ffi
i
mar
) Baoimsz
Badrnrc,,
fiff'fi iffi ffii,, I*q :l^ie,,1l:j,,"
i
re
as
r
ra
bireceg i
ilj:i;il,:fr :,lj:i:i:t!i1,i,'?;il?:,ffi fi :,lii:#,,i,j
ikreri r,,ur,
n
Ju uuv,
ffi
hArii-r^-
;il, Ud;ri ,i ,,:'#l;l
jll|:: f bd;il; #,ffi,; ::_lil
yvrv$ ffuneutr
:i?i, ?nurulundet
allnamaz ve urvut".ttotttaL
uygulanamaz,
r
bd'imler ve odak mahallercier
pis kokLriri
trulundururamaz ve crioer
tgfrir<e rrogurucu kimyevi
basrmsrz btirtinr sar<i/lllilj't:i:Yl:l
ve sair rnacrde
-""'rrennr rahatstz Ix[.iJg
*,1,gu'
n::'1,'"^l:}ikerrogurucu
qtkartan
edecek gekirder .r;.;;t,
ltkartan hanrket ve
iglJr yaparnazlar.
1)
:l?lill,T3jH
nartrtr^n,
oi!ffi;d;il;i!';ilffl|,i,t:ftil::l
yaparnazlar,
;;;;nl'*oir,
ilagrmsrz bohimlerin balkon
ve penc€rrelerinden
v"'",'vu,r
atamazlar.
ffi551#;*i1l:J:-r$:l
t'tt
halr, Kriril
,drr
kilirn satr
sair stlkeleyemezler
silkelr
s1r
duman toz
vb geyler dcikemezler,
gop
balkorrlara binatann
drs cepherrerine veya drsran
so^irebirecek yerrerine
tligekler ancark balkon
iqlerine saksilarla kcrnulabilir.
Parapeflere sakst kesinlikle
asrldmaz
Eialkonlara, gemsiye, gr.ineglik,
tente konulamaz.
rlrtak aranrardaki
imarailann niterigi degii;tiriremez,
Kaprcr istihdam ecrilemez
lffi ;: ffl ;j*f ;,,:tff# nillf
ii ,ld#f
l:.ili_t
J:5,,n
ilHffi r3 ?8
ili:rH
ffi
r,:ti;L,; il
k) Eia$tmstz bo[im ve (u1ak mqhnu^r^ a._:..._,
l;l*ru
rn :ru,, ffil,;n':ffi
.l}f:ili,:
n I' i, H :? r, t'i?
ufr #Hl J#j tr tr gil, a?}fi
f
JIf#[xT,i:',:::?1j;9rffil?JHff];i:ii_ffiffil,it!il;,:1Jlffi:iJi,l,ffi,[h:H::ff;[#:,*
.l,.J;,.J,
o,
Kiratrk veya Satrhk Levhasr
en bliytik 0,S0_1,i; m
ebailannda olabilir.
l) l(at Malikleri kencli ba$rmsrz
bci'imlerintltl rJiger kat
malikrerini rafurtsrz,edec-ek
friJ il}ililJ'Jil
]il\s'.Tn'
r;;ekirde
geg vakte kacrar sriren
',il,ffllf ilLm*
ii'flilgl;-io1ffi
uiolh,,,,,
l?$;ililllif,?lil1
f; ff ll;:,#,:1ilil,:,)[
",x'ffilil;
*Uf#tr
Keza
e,memeve,
n
no1ma,,*nflli1i,$
m)Bagrmsrz boltjrn malikleri
taqrnm" icrn,,.r^-;^: rz.
;;:#f ffi
l:,ll:*:l.l$[#;.;j'j#ft#ltr]r,?ffi
ffi !}s;rfr
a
#il#,i*#].*t;Tnffi ri:i:
;l3ffir:r,iflil'il''i*,yiitd'i,ffi#tTfi:rufii]i?,iilj?iiilgrlffi],rs:,;n,,ffi:,*r,,rtffix:
il;il:il[xy!l,il],i1,l*t'J:T*;,.l:l?fii',,ffiril*.trffi;]:li[-iiilffiii:,l:;:,,il:iJ:i:nff,
Ml\DD[: 11; AR|ZAL,AR|w
CIOe RitwtESi
i#iiiliifiJ;!fl? :li:lil" diger balirmsrz boiumrerde ve orr:r
[t*.#'iiltri*iiu**1'*;'*f f$r,-s-l,r*tril#l,dilfr ll#:iil',jflh*:*rhrtr
--
hncak bu gibi iqlerin taraflarca en uygull zamanda yaprlmasr ve hu mrlsaadl
spbebiyle kat malikleri veya 0
boltimde oturanlann ugrayacaklart zararlarn lehine mrisaadr,' edilen taraflardan ,jririur
ooirnri,i uuyu gioerii;esj
mercburidir.
MADDH
tZ:yorurriM
pLANININ HER[([lS i0ir,i
gncHytctltct
Y'ukartda yaztlt kullanma.yela faydalannraya iligkin hususlarda yonetim planrrrclalve Kat Miilkiyeti Kanununda
ve mtikellefiyetlerin, konutunu teslim almamrg olsa bile bagrnlsrz bolLim maliki, bagrmstz
bolUmlerde kiract veya herhangi bir srfatla oturanlar veya iaydalanernlar tarafrlclan da aynen yerine getiiilmesi
nre cburidir,
onllortilen hak
lv{al sahipleri, kiractlar, intifa ve istifaqler hakkt sahipleri
bilrniyoruz" def inde bulunamazlar.
vs srfatlarla istifade eden kisiler "yonetim
pianrnr
$6i3tmstz boltim malikleri, bagtmstz boltlrnlerin kiralanmasrnda kirac;rlarla yaprlacak sdzlegmelere, kiraclnrn bu
Y,rnetim plantndan do$an ve ba(lrmsrz br)lrirn malikine ait olan sorurnluluk ve yrilliimlUlrikleri kabul ettigini belinen
aqrk bir hLikrim koymaya mecbudur.
IVIIiDDE 13: ORTAI( YEIqLERLIE
iI-CiIi AONC VE YUKUMLUI.UXI.TN
Kat Malikleri o(ak yerlerin ve geylerirr k,ulliantimasr, bakrmr, muhaf;a;zasr ve onitnnl ile bu yerler ve geylerderr
yararlantlmast baktrntndan kanundan diger rnevzuattan bu yoneiim planrnclan ve blok kat maiikleri kuruld, SOyl\K
SIE:STA 1, Bolge Genel l(urulu ile S;OYA,K llliESTA 1. Bolge Yonetim Kurulunca verjlen kararlardan kaynaklanan
btittin slntrlamalara uymak ve bunlardan dc$an borg ve yrikrim[i[ikleri eksiksiz olier{k yerine getirmekle yrikrimlu
ve rsorumludurlar.
'Yukarrda zikrerjilen borg ve yrikrim[ilukler
liapsamr iginde kalmak iiz:ere hak sahipleri ve onlara tabii olanlar
r):zerllikle;
--Ortak yerler,re geylerhakklndia bu ydn:rtrrn planrnda yeraliln kurallarrn gerektirdjgidavranlglarda bulunmaya,
*-Ortak )/erlerin ve geylerin zarara ugramasrna kendisi sebep olmugsa bu zaran clerhal gidermeye,
---Orlak yerlerin muhafaza ve barktm iglelime ve onafim giderlerinderr paytna drigen fldemeleri -b,agrmsrz boljmu
teslim almamtg olsalar bile- hiEbin gecikmryer mahal brrakmaksrzrn odemeve mecburdurlar
lrllt\DDE 14; ONLEM VE YAPTIRIMLAR
{irlYAK SiESIA 1, Bolge de bulunan, bairrnsrz b6lumlerin, ortak yr:derin, geylerrln,rtesislerin kullanrlmasrna ve
bunlardan.yararlanmada, kanun di$er m,rv;:uat ve bu,yonetim planr ile blok yone'iiclsi, blok kat malikleri kurulu,
Sirl'YAK S|ESTA 1. Bolge Genel Kurulu ve SOYAK SifSrn 1. Bolgr: Yonetim K,uruiunca alrnan kararlara aykrrr
clavranan bagtrnstz boltjm malikleri ile ot,aki ytikrimlu ve sorumiular hakkrnda kat rnrllkiyeti kanununa gore yetkili
ki.;i ve merciletre baEvuru talep ve davalirr rizerine kat mrilkiyeti kanunu ve bu yonotim planr ve ilgili nrevzuala
Lrelirlenrnig onlerm ve yapttrtmlar uygulanrr. lilu onlem ve yaptrrrmlarrn baglrcalarr gunlardlr.
a)Odenmeyen itvans ve gider paylarrna ayhli %5 hesabr ile gecikme tazminatr uygulaprr. Faiz hesablnda bilegik
{:tiz t tvtt tlanrnaz
b)1i:merrritgosteren Kai Malikleri aleyhine l,(ai Millkiyeti Kanununun
120. maddesirrini2. ve 3, frkrasrndaki
yaptrrrmlar talep ederek dava agrlrr, icra takibi yaprlrr.
c)Br:rElartntodermeyt;n malikin bagrmsrz bolilmri rlzerine Katl/Lilkiyetil(anununun 212. maddesinin 2, frkrasr
Lryarinca kanuni ipotek iesis edilebilir.
d)K;at lVltilkiyeti Kanunu ve llu yonetim planrrrda gOsterilen borq ve yrlkurmlUlrikleri yerine getirmemek ve o;zelljkle
Kat Mtilkiyeti Kanununun 25. maddesinin ,3. frkrasrnrn a,b,0 bentlerinde sayrlan ver qekilmez haler getiren Hak
sahipleri ve c'nlara tabii olanlar aleyhiner a1tnt ?-5, madde 2. fkra uyair'tnca dava aqrlabilir ve bu maddenrn 1
l-
"- r)-
1'rkrasr hrikmri uygulanmasr istenebilir
e)-['a$lnma veya herhangi bir sebeple ortak yerlerde
meydana getirilen zararntamamr zara, verenden
tahsil
edilir
l)Elu maddenin yukandaki flkralartnda ya;:rlr hrikLimler sakh
kalmak ve gerektiiiirlde kullanllmak kaydr ile blok
yoneticisi
ve blok kat malikleri kurulu, SOYAK SIESTA'1. Botge r:enet Kurutl[e
SclvnK
aykrrr
davranrglarda
nrtunrn
,orurruLi hrkk,;l; agagrcla betirtiten
,yiiktim[iltiklerinr:
Yonetlmince borq ve
c,niem ve yaptrrrmlarr da
si;$'A;,Hi;;
uygularlar
i
aa)Borg ve yiikumlilltiklerine.ayklnfu9rn giclerilmesi igin yazrh ve sdzltj uyanda bulunf r. Bu
Lryal, yonetici imzasrnr
tagryan yazlnln, sorumlu kiginin konutunel veya bilinen bagka ardresine posta
yahut
etOen ulagmasryla
ile
tekemmtjl eder, Kanunda Ozel gekle tabi turtulmug ihtar yazrlannrn tebligine iligkin hrikrimier sakltdrr,
bb)Ortak yerlerin kullantlrnasl veya buralai'can yararlanma bakrmrnclan ongorUlen yasaklara
aykrl ciavranrglarda
bulunan kigilerer kargtsorumluluk bulunan halierde, blok yoneticisive'ya soVAK
siiEpTA 1. Bolfe yonel,im (urulu
veya onlartn taraflndan gorevlendirilen kigi ya da kigiler tri{edeni K,rnu1, Borqilai
l(anununun 52, macldeleri
u)/annca koru'/ucu onlemler bagvurahrilirier ve bu hrikrimler gerrgevesinder yasaklara
aykrrr davranrgrn
engellenmesi, durdurulmast veya ortadan k,aldtrrlmasrnr saglayacak eiylein ve iglerrrleri
6e yapabilirler.
0c;)Devarnllllk glosteren ihlallerin durdurulnriasr ve sonuqlarry'la berab,er oftadan llaldrnlmasr
igin blok yoneticisi
ve'ya SOYAK SIESTA 1' Bolge Yonetimi gcnderecegi uyandu, ihlalin devam etnr,:ij
nrfi.lu grintUk 50,00 yTL
na kadar bir ceza uygulayacagrnr bildirebilir, Giinh.ik oiarak uygulanacilk ve azami hAddi 5.00d,00 yTL
olacak bu
c;e,za 2008 yrh para de$erine gore tespit edilrnigtir.
Miteakip ytllarda bu meblag VUK' nca ya'lrnlanan Yeniden Degerleme Oranr nispetinbe artrrrlrr.
Elu ceza Kat lVltllkiyeti Kanunu madde
28 uyannca Borglar Kanunun 158, madrir:sjnde drizenlpnmig sozlegme
cezast htikmtindedir. Bu cezantn uygulantrrrg olmast bu marddenin yukandaki clirjei frkra ve benlerinde yizrlr
onlem ve yaptrnmlarr da aynca talep etmeye nrani de$ildir
leLkdir ve tebiiQ edilen grinkik cezantn talrlbe ra$men odenmemesi halincJe, tahsile kadar ge;qecek
srire iqin aylrk
?i,15
gecikrne teu:minatl uygllantr. Bu ceza ver gecikme tazminatr, ilgili blokta blok ycn{ticisi ve
SOyAK
SiiSfn
f
.
BOlge yonetim kurulu taraftndan uygulantr ve blok veya ana tagrnmaza ait ortak gid{rlere sarfeclilmek
tjzere irat
kaydedilir.
MADDH 15: OITTAK GIDHRLER VE YUKLJfuILULUXITNT KATILMIT ORANI
Kanunlarda, diger drizenlemelerde
ve
Lru yonetim planrnda bar;ka
ttirlii
dri4enlenrnig olmadrk,;a, Kat
Malikleri kendi llagrrnsrz boh.imleri, ana tagtnmazcJaki ortak yerrleri ve geyleri ile ana ta$tnmazrn yonetimirre iligkin
borg yLikLirnltiluk ve r;orumluluklarr nitelik ve nicelik yonrinden birbirinin aynrdrr.
Parsel kapsamlndaki belli bir yaptya veryar yaprlarrn sadece birkag;rndaki kat maljklerinin ortak kullarnrm ve
yett'arlanmastna tahsis edilmig ortak yer ve bsislere iligkin ortak gidelrler o yaprlarddki kat malikleri
taraflndan,
bliritin bagtmsrz bolunrlerin ortak kullanrrn ver faydalanmastna tahsis eclilmig tesis v,l j,erlere iligkin ortak giderler
ise britrin kat marlikleri taraflndan kargrlanrr,
Bununla beraber bioklarda, ana tagrnmazrla bulunan ortak yerler, geyk:r ve tesisir:re (g786 Ada 1 parselde kAin
sittl hizmet tesis parsel aianrndaki giderler d/lhil olmak iizere) ait itim giderler bagrnrsr! bolim malikleri arasrnda
agagrdaki gekildra paylagr lrr.
1)lillrlk giderleri; varsa bloktaki personel (grivenlikgi, bekgi bmizlikqi vb) giderleri ergit olarak diger tilm giderler
aftia paylorantnda sadece ilgiliblok kat maliklen taraftndan ka:grlanrr, takibi blok ydneticisitarafrndan yapr|ir,
2)Frarselgiderleri;
a)F'arselin tamamrnda gorev yapan personel (grivenlik elemanr, mricjur, temizlih elemanr, reknik eleman vb.)
giderlerine ve bunlar igin toplanacak avansa turn kat malikleri egit olaral.:,
b)F'}arsel ortak alanlarrnrn (97B6Acla 1 Prarsel ddhil) sigorla primlerine,
bakrm, lorluma, gr.iglendirme ve onarm,
demirbag alrmlarr igin odenecek giderlerer, yonetim kurulu rjyeleri
ayh$rna, yollar, qtopark'iai yuzme havuziarrnrn
i;ilettme giderleri, Eevre aydtnlstffia, pe1rzr3j, yegil alanlar, bahge
,p,,r]t.rirtgi'glclerlerine ve ortak
alanlartn lslnma, elektrik, su, igletme girlerlerine ve bahsi gegmeyen cliger giderlefe trim kat rnalikleri arsa payt
oraLntnda katrlmakla yrikLimltjdilr, Takibi )/,5netim tarafrndan
,"lrrr,
yaprlrr,
l
97u6 Ada 1 Parsel(Site
lirytlryt
r\lanr) Gider paylagrrn hesarbr agagrdaki gibi otacaktrr;
/'l parsel, 97B3Ada /1 parsel,-gl-ffiAaa]4 parsel, gTBBAda /'lparsel ve
9Z92Ada /1 parsellere aittir. Bu parseller ilzerinde kurulu bir ba$rrnsrz boliimtj satrn alan kigi dogrudan gZ86/1
i)9i286 Ada 1 prarselin mrilkiyeti 97B0Ada
prarselinde mrilkiyet ve kullanrm hakkrna rrrtak olmaktadrr.
ii)Bu ortaklrk neticesi buradan yarflrlanan bafrmsrz boliim nralikleri bu alandaki giderlere
katrlnrak
niecb uriyetinderd irler.
iii)9780i1 parsr:l drglnda di$er etaplarln sattga konu olmarnasr halinde buradan
lararlananlar sadece gZg0/1
parsel malikleri olaca$tndan site hizmet l,esis parselinin yonetimi '1.[3olge Yone,tini Kurulunca, trim giderleri cie
9 Zf|0/1
parsel rnaliklerince kargrlanercaktrr.
iv)9TS0ilparseldeki ba$rrnsrz boltinrler kal nraliklerine teslim edilcjiflten sonra sitb hizmet tesis parseli halen
yaplmcl firma taraftndan kullantlmakta ise bu alanlar iqin bir gider, avans veya iqtirak payr odernesi yaprlnraz ve
toplanamaz. l(at malikleri de yaptmct ingaat firmasrnrn di$er etap ingaatlan ve satr$r clevarn ettigi m1idbetge site
hizrnet tesis parselini kullanmastna muveLfallat eimig olup bu alanrn kullanrmrndan dilayr herrhangi bir bedeil, kira,
ecrimisiltalep ertmerneyi
kabuletmigtir.
i
v)9286/lparselin giderlerine kattltmda arsa payt hesabrnda mevcut kat mrilkiyetine ger;ilmig veya KMI(,nun
llz.maddesi geregi kat mulkiyeti hrikrimlt;ri uygulanan tLim parsellerin alanlan topiamr paydayr her'bir bagrms,z
bdliim malikinin arsa paytnatekabtlledett alanr ise payr olugturmaktarjrr, gT86/lparsel igtirak payr hesaplanrrken
bu oran kullanrlacaktlr.
Y0,NEtint
tvtADDE 16; E}LOK KAT tVtALiKLEFti KURUTLU
13lok
Kat Malikltlri Kurulu, blokta yer alan butLln bagrmsrz boliim maliklerinden tegrerk(til edei". Arsa payr ne olursa
oisun bloktaki btittin bagtmstz bo[irrr malikleri Blok Kat Malikleri Kurulunun bircr tbbii riyesidir ve bloktaki her
ba$rmsrz bolurn merliki kendi blok yoneticisini ve denetqisini seger.
fler kat maliki bir oy hakkrna sahiptir. Aynr qahsrn birden fazla bagrms;lz bo[imtj nre{rcutsa her bagrmsrz bolimti
iqin ayn bir oy hakkt vardtr ancak bir gahrsrn sahip olacagr oy sayrst lliitrin oylanrr LiEfe birinden'fazla olamaz. Oy
hersab r yaprlr rkern kesirler goz onrinde bul urrd urulmaz.
[]ir bagtmsrz briltimtin birclen qok nraliki varsa Blok Kat Malikleri Kurulunda iqleririden vekdlet verecekleri
biri
temsil eder,
Elir ba$tmstz bolumtin maliki tfizel kigi ise triz:el kiginin yetkilendirdigi kigi bagrmsrz boltlmu temsil eder
Kat rnaliklerinclern biri oyunu yetkili vekil eliyle kulianabilir, Bir liigi en faz:la iki kigiye vekdlet e<Jebilir. Ancak bloktaki
bergtmslz bolunr saylslntn zl0'tn tizerrnde olnrasr halinde bir kigioy sety'tstntn %5 indqn fazlasrnr l.tullanmak uzere
Lrargrmsrz bolLirrrii
vekil tayin edilemez.
Kat maliklerincien biri ehliyetsiz ise (18 y'arprndan kLiqtik, krsrtlr vb,) onun yerine v'elisi veya vasisi veya onlarrn
atayaca$r vekil, Blok Kat IVlalikleri kuruluna katrlrr.
Alrnacak karar dogrudan dogruya kr:ndisiini ilgilendiren kat rnaliki, Blok Kat Malikleni Kuruluna ve gorligmelere
katrlabilir fakat o i9 hakkrnda oy verernez.
ruIA.DDE 17: TOPLA.I.JTI Q,A.GRI
USULU \/E ZAMANI
Blok Kat Malikleri Kurulu her yrltn Ara|k aytrrrn ilk on beg grinii iginde Olagan olarak toillanrr.
Toplantlntn nert;de ve hangi saatte yaprlarcar!r ve gundemi, illl toplantr igin Geqici Yorjetim ve Gegici Yonetimden
sonra ise blok ydneticisi veya bulunrnamiasr halinde SOYAK SIESTA 1, Bolge Ydneiim Kurulu taraftndan tespit
edilerek, toplanttdan en a2.15 gun onr:e blok kat maliklerinden blokta oturanlara imza kargrlr$r ve biokta
oturmayanlarrn ise SOYAK SiESTA 1. Bolgc' Yonetim Kuruluna vermig olduklarr adre$lere, adres verilminmis ise
-
tapuda veya satr$ sozlegmesinde bolirtilern adreslere iadeli iaahhtjtlti bildirilir lJu adreslere gonderilen tebligat
ilgilisine yaprlrnrg sayrlrr. Aynca blc,k ilan panolarrnda toplantr qagrt 'ue duyurusu da yaptlacakttr.
SCYAK S|ESTA l,Bolge Yonetim l(urulLr ga$nya ra[men Blok ycineticisi ve de,nitqisini seqmemig olan bloklar
girig kaptstna asarak
olursa o bloklar iEin Blok Kat Malikleri hlurulu toplantrst gagrrsr yaparr, Bu ga$rt yarzt$tnt Blr:k
uygun segilrnig blok
yaprlacak
usuliine
yaztda,
toplanttdb
gtindrrnrini
Bu
bildirir,
toplantr tarih, yer, grin ve saati ile
Kurulu
taraftndan Blok
Ypnetlnr
1..
Bolge
SiESIA
ydneticisi ve deneigi seEimi yaprlmazsa,. kendileri igin SO\/AK
yeter
halinde
saglanmamasl
qaytntn
y6neticisi ve denetii atanaca$r bilclirilir ilfl qa$rr yaprlrrken birinci krplantrda
arastnda
ikinci
toplantt
ile
ikinci toplantrnrn nerede ve hangi tarih ve saatte yaprlaca$r belirtilir. llk toplan;tt
brrakrlacak zaman 7 gunden azolamaz
Cnenrli bir sebebin or,taya qrkmasr halinrle blok kat maliklerinin 1/3 ti, Blok '/onqticisi veya Denetqi'nin istemi
.X^^iio+ii fnnlanlt
rrcnrlahilir
_ yaptlabilir.
toplantt
her z,antaln olaganristti
q,Lvrrrlv
--r-vJere's'r
usultlne uyularak
Yw ga$rt
r
u,zerine ve
"'-J-'---YeLYrr sesrvrrv
nedenleri de
C'laganusttitdplantr gagrrlarrnda grinclerrnrien ayrr olaraktoplantryr tralep edenlerin qdlarr lle toplantt
:r- :t-:.-^:
!^-l--.r,
ikinci
toplantt
ile
halnde
ilk
toplantr
bildirilir. ilk Eagrr yaprlirken birinci toplarrtrda yeter sayr saglananlamast
arasrnda 7 gfinden az olmamak kayclryl^ i<inci toplantrntn da yer ve r;aati bildirilir
I
IVIADDE 1 8: TOPL.ANTI YETER SAYlSil
Blok Kat Malikleri Kurulu bagrmsti: bdliirn maliklerinin sayr ve arsia payt qoilunlu{9u ile toplantr. Bu gogunluk
saglanamazsa toplantr agrlmaz ve rlurum bir tutanakla tespit edilir ve bir hafta son{a ikinci toplantr yaprltr, lkinci
tcplantrda yeter sayr aranmaz ve toplernrtr gelenlerle yaprlrr. Bu tr:plantrda karar iyeter saytst kattlanlartn salt
mev,lut arisa paylarrdrr
Eoguntugudur, Burabaki arsa payt bagrrmsrz boltlm maliklerinin tapuli'rnncla
fi/IADDE 19: TOPLANTI
Toplantr; ilk toplantr da yeter sayrda bagrmsrz bolum malikinin topiantr yerinde ha,ztrj bulunmast, 2. toplanttda ise
bu sayr aranmadan gelen maliklerrin rjLizenlenen malikler cetverlini imzalamasl I ile baglar. Toplanttyt Blok
'y'0neti;isi, onun bulunmamasr halinde err yagh tiye agar. Toplantryr vOnetmek uzere bir bagkan ve bir kdtip seqilir.
'Toplantrda
imzalanrr Bagkan gLindfmin gortigtilmesi ile toplanit
tutulacak tutanak katrlan blolr. kat maliklerince
drizenini saglar.
IVLADDE
20: GUNDE:M VE G0RUShllFLER
[]lok Kat Malikleri Kurulu, gundemincle mevcut olan maddeleri gorrigrir. Gundem kat paliklerine toplantt qagrtst ile
i;irlikte Blok Yoneticisi, bulunmamasr halinde SOYAK SiESTA 1. Bolge Yonetinr Kurulu taraftndan, Blok Yoneticisi
adrna gonderilmig olup bunun dr$rndar kat rnaliklerinin ishtmi tizerine talep konusu jhususlar da gtindeme ilave
€,r0
1,'r,
I]III\DDE 21: BLOK KAT MALIKLERI KU RIJLUhIUN CONTVITRI \/E:
KARARLAR
L
'1
a-)Blok Kat Malikteri Kurulu sadece yrl iqin gorevli olacak ve her ytl yenilene,;ek tslqk Yoneticisi, Blok Denetqisi
ile yedeklerini seqerler.
ioplantrda 1 l(igi SOYAK SIESTA 1. Biilge Yonetim Kurulunda brloklartnt temsil e{mek ve blo$unu yonetmek
Lizere blok yoneticisi olarak segilir. '/ine avnl toplantrda bir kigi cler l(at Mtilkiyeti Kanununda tariflenen denetEi
gorevini yerine getirmek tizere blok denetgisri olarak seEilir.
ilu segirnlenie blok yoneticisi olmak igin yeterli oyu alamamtg ancak blok yoneticisii seqilen adaydan sonra en
yrikse( oyu alan kigi blok yoneticisi bidrrc;i l,sdsgi sonraki adayda b,lok yoneticisi ikinoi yedegi olarak seq:ilir Blok
birinci yqrlek, 0nun da bulunmamast
),oneticisinin herhangi bir nedenle blok ycneticiliginden ayrtlmast durumunda
gegerli
vraya ayrrlmasr halinde ikinc;i yedek blok ydrreticiligi gorevini silrdun.ir, Bu ttygulama blok denetqisi iEin de
oiacakttr.
Ulok Kat Malikleri Kurulu kararlarr sa,/t vs arsa payr qo$unlu$u ile altntr. Ilk turda gr3rekli oy Eoklu$u saglanetmazise 2. turda en gok oyu alan aclaylar, l3lok Yrineticisive Deretgisiolarak seqilirler.
t'{.,
._,{i
l3lok Kat Malikleri Kurulunda gcirilgrilen hususlarda tutulan
tutanaklar segilenjBlok yoneticisi tarafrndan
loplanttya katilmarrtg olan kat malikleri ilt: bagrmsrz bo[imden yararlananlara
duyufulur,
Fs;ki Blok Yoneticisi ve denetgi yeniden segilebilirler. Blok Yoneticisi ve denehinin, adla1,
soyadtarr ile evj
t. erjloiyrinetim Kuruluna bildirliir.
adresleri ile telefon numaralan seqirni izleyen 7 gLin iginde soYAK siESTA
i
F)Blok l(at Malikleri Kurulu sadece kendi bloklartntn sorunlannrn rlozrimiine yoielik yonetinr
ve idari
alrrlar, Diger bloklar ve bolgenin orterk alanlarr konusunda karar
alarndzlar. ]
Haranar
I
c-)Blok Kat Malikleri Kurulu kendi bloklalr ile ilgili olarak Blok Yoneticisi tarafrndah hazrrlanan igletnre projesini
onaylarlar, tadil ecler veya yeniden yapar.
ci") Blok yonetici ve denetgilerine hrlrhangi rbir ricret ddenip cldennreyece0i od
miktar ve gartlannr karara
baglarlar,
I\ilr\DDE 22: IGYIT VE BELGELEIiI
Eilok kat malikleri kurulu
I4ADDE 23: tsLot(
toplanttlarrnda tr"rtulan tutanaklar Blok yoneticisi tarafrndarr shklanrr ve muhafaza erljlir.
yOt'ipriCisi Vfi: DElt\lHTQittiru COnEVlrni
a-)Blok Yoneticisi, seEilmig okjugu kendi bl,cgunu Kat Mrilkiyeti Kanunda saytlan ydnetici yetkilerine
haiz olarak
yonetir. Kat lV[ilkiyeti Kanununda sayrlarr grirevleri yerine
ll')Kendi blogunu l.Bolge Yonetim Kurulunrja temsil eder. I]OYAK S}IESTA 1. l3trl{e yonetim l(urulu,nun cJogal
getirir.
I
uyesidir
c-)Blok Kat Malikleri Kurulu Toplanttstnda, ,r tarihe kadar yaprlan faaliyetler ile Srl'/AK SiESTA 1, B6lgeryonetinr
l(urulu'nun gahgmalarr hakkrnda kat maliklerrine bilgi vermekrr: yilkrimli.icJrir.
d-)Blok Yoneticisi kendi blogu ile ilgili olaralr igletme projesini hazrrlar.
er-)Gerektiginde, SOYAK SIESTA 1. Bolgre yr5netim kurulu tarafrndan lrazrrianacerk igletme projesine, esas glacak
olan tum bilgive detaylart olugturarak, ortak alanlarla ilgili on igletme projesiolugur"nurla katkrdi burunur
-
i')
Blok kat maliklerinin sorunlannr
s<rrunlartnt {iOYAh,
{iO-YAh, SiESTA'1. Bolge
BolgeYonetirn
Yonetirn Kurutu, {loyhK
{lOYhK SiESTA
SiESTA't.
1. Bo
Bollre Genel
F,uruluna itetir, SOYAK SIESTA 1, Boile genel kurulu veva yonetim kurulunun
biogunu
nu veya kat
kat maliklerini
iln
ilpndirpn
rvnrulamasrn
rllmocrn,r saillarnaya
coirlorna',^ r,^r'.t,
h^, olLrr.
il g ilend
iren klrerlrrrntn
kararlan n ln Iuyg
yard mcr
^t,,r
g-)13lok kat malikleri kurulu toplantt tutanaikiartnr, defterini noterden onaylattrrtr, agrlrg ve
kapanrglarrnr yaptrrrr ve
bu defleri muhafaza eder,
h-)t3lok Yoneticir;i blogu ili; ilgili olarak yaptlan yazrgmalar
eimekle yrikiim[idrir.
, tum belgeleri dLizerr
iqinde tutmal< ve rnuhafaza
B ok Denetqisi kendi blo$u ile ilgili olarak yaprlan harcamalarrn denetimini ve Kat Mrilfiyeti
l(anunu hukr]glerince
kendisine yriklenen diger gorevleri yapnrallla yriktimlLidur. E}lok Denrltgisi, DenetEi pefterinin ncrterden
onaytnt
aqtltq ve kapantglartnt yaptlrmak bu defteri muhafaza etmekle yrikrinr[idrir. Hazrrlirmjrg oldugu rarporlarr yine
bu
defl:ere iglemek ve tr.irn belgelerin drizenini saijlarnakla yrikLimrrjdrir.
Blo< Yoneticisi ve Denetqisi bu defterler yei"ine gelen yeni yonetici vt:ya denetqi olmasr halinde bir
devrr te:;lim
tutana$r ile devreder,
M,qDDH 24: SOYAK S|ESTA 1, BOLGE GE:NEL KURULU
Pi;irseldeki tum kat maliklerinden olu$ur,
Iiiylif lflI:lq
I
UStJru turiri drlzenlenmedikQe ve aksi betiri:itmedikEer btok kat nratikteri kurutu ite itgili hiikumter
SO'fAK SIESTA 1. Bolge Genei Kurulu iqin <ie aynen uygulanrr,
ii
lvlADDE 25:
soYAK siESTA 1. lsoLGE:,GENEL
KURULTJ TopLA,NTt gAriiRt
udur-U vE
zt\MANt
I
I
soyA{
:rgnT?i[s^Tlt^P:1v?,9:r|5:,':.1,1|T,l'r
?='uf,uy-'l'n':illijl*fflsi,'9*pl?oT.oraraktoprenrr
{iiESTA 1. Bolge Genel Kurulu Liyelerinin 1/3 qogunlugunun
yonetim (urutrnun
SOYITK
SIESIA 1, Bol[e
I}OYAK SiESTA 1, Bolge Denetim Kurulilnun istemi rizerine olaganristriolarak her]zailan toplanabiiirr".
-'l
- uu,,d
i-oplantr gLindenri, tarih, yer ve saati SOYAK SiESTA 1, Bolgra Yonetim l"(ufulu Bagkanr tarafrndan, gtoXl
Yoneticilerine Ocak aytntn ilk herfiast sonunda, grindem ile birlilite imza karglil$t veya iadeli taahhLitkl postal
rnarifetiyle
bildirilir.
I
i\dADDE
26: SOYAK SiESI'A 1. [}6LI:}EI GENEL KURULU TOPLITNMA VE hIARAR YETER
ISAYISI
$OYAK SIESTA 1, Bolge Genel l'(urulu riye saytsrntn yarrsrndan I'iazlasryla topl;anirr ve toplantrya katrlanlarrn oy
gogunlufuyla karar verir, Yeter sayt saglanamadrgr igin ilk toplantr yapllamaz:sa i[inci toplantr
Eagrrcla belirtilen
tarihte yaprlrr. Ve yeter sayt aranmaksrzrn loplanttya katrlanlann oy r;oklugu ile karai verilir.
I\{ADDE 27: KARARLAFIIN BAGL.A\YICII.IGI
1
SOYAK SiESTA 1, Bolge Gener. Kurulunun kararlarr, SOYAK SIESTA
[]oige iqerisincie yer alan Blok
Yoneticileri, Denetgileri, SOYAK SiiESlA 1. t3olge Ydnetim ve Denetim Kuruliarr lite f'lttin SOYAK SiESTA 1
Eiolge sakinleri, irtifak hakkt sahipleri ve bririirmsrz b6[]mden herlrangi bir gekildr: fayf alananlarr ba[lar.
MADDE 28: KARARLAR
SiOYAI( SiESTA 1. Bolge Genel Kurulr:nun kararlan, ISOYAK TSiESTA 1. B6l$e \/onetim Kurulu Bagkanr
taraftndan Noter taraftndan her sayl'as;t nrtihtlr[i karar deJlerine ya;zrlrr ve Yonetiml Kurulu tiyelerince imzalanrr.
K,arara ayktrt oy verenler ayktriltgrn selrebini belirterek kararrn altrnr imza ederlerr.
i
fuIADDE 29:I}OYITI( $|E$TA 1, Bd'I.GE I:iHNEL KURULUNUN GOREVLERI
a-Yoneiim Kurulunca haztrlanan SO'/AK liiESTA 1. Bolge or'tak yerrleri (bloklar clrginda kalan) igletme Prtljesini
onaylar, tadil eder veya yeniden
yapar.
l
b-Altnan kararlartn $OYAI( SIESTA 1, l3olge Yonetim Kurulu tarafrnclan uygulanmersrnr saglar
c;-SOYAK SiHSTA '1. Boige iie ilgili her trirlu problemi qozunre kavugturur.
cl-[3u yonetim planrnda yer alan
yapttrtmlartn uygulanmasr [,ronusunda kararlar
arlrr.
e-Yonetim Kurulunun kendisine dantr;tr(jr llo'nularda baglayrcr kararlar alrr.
f-,)Ortak alaniarla ilgili igletme projesi dxltn,Cil kalan esash harcamalarda ilave britgeyidnaylar.
MADDE 30; SOyAt( S|ESTA 1. B6LGE VoUeTiN KURUT_U (YONETIM)
SOYAK SIESTA 1, t3oige Yonetim Kurulu, blcrk yoneticilerinden olugur.
Y'inetim Kurulu yapttgr ilk toplantrda bir bagkran, bir bagkan yardrmcrsr bir de muhar;if riye seqerek gorev boltimLj
yapar. Diger tiyelerin de sorumluluk alarlan (idari igler, halkla iligkiler, hukuk igleri vb) belirlenebilir.
Yr5netim Kurulu ilk toplanttstnda gdrerv dagrlrmr ve temrsil garllarrnr belirley,erell imza sirktileri olusturur ve
noterden onaylattrrarak kullanrma baglar. . _
S()YAI( SiESTA 1, t3olge Yonetim Kun.ilu tiye sayrsrnrn ve her bir tiyenin tems;il ettigi ba(rrnsrz Lr6lum sayrsrnrn
goguniugu ile toplanrr ve Liye tamszryrr;rnrn ve iemsil edilen ba$rrnr;rz bolrlm sayLsrirrn salt
9ogunlu$u ile karar
:s::rlt
I
I
i
i
ii
\\
I
y6netirn l,(urulunun kararlart her siayfast noterce onaylanrntq siOYAK SlISTA 1
verrir, SOyAK Si[:STA 1. B6lge
katrlanlar iuiutinoln.r imzalanrr.
Bi)lge yonerim Kurutu karar d-efterine yazrtrr ue ati, toftantrya
bunu belirterek irnzararrar. Bu
I
Ayf,:^lr:::',Tlii
ydnetim Kurulu Bagkanrntn,kigiset
defter'soynx sirsrn 1. Elorge
::',
s0rumlulugu
j
sunulur' soYAl(
tutanakla devirtdslim edilir, durum kuriulun bilgisine
altrnda saklanrr. Degigen bagkanlar arasrnda
gore ve numai'a verilrneki
ire devir teslim tutanaklarr da tarih stra{lna
I
siESTA 1, Bolge cenetkirrutu kararlarr
suretiyle
saklantr.
lurADDE 31: UCFIET
I
i
I
ooruursi
j
odenmeyece$i
yonetim r1g
Kururu riyereri.,: herhangi birr ucret -0,!enin
s;oyAK SiESTA 1. Borge
!]gletim
sil,srn i. Bolge,Ge nel K$!lg*flllan kaiara
odenecekse miktar ve
baflanrr'
;;ilt;SoinX
I
i
I
tillADDE 32: SoYAK
r;onevlEni
SiESTA t. nrSlcr vdnrrilvl KURULUNUN
1
I
de yola
yonetinr-planrndaki kurallara uyarak Kat tvlaliklfrinin.tavstyelerinden
bu
ve
dijzenlemeler
diger
i(anun
baglr olarak,isoynr si[srA 1' Bolge'nin
1. Borge Gener r(uruiunru.t'nrn kararrira
soyAK sTESTA
(ntortar hariE) butUn Vonrtin'i$roini yrirutilr'
c;rkarak
l3aglrca gorevleri
.
gunlardtr'
I
I
i
l
I
i
bakrmr ve yonetimi i
yr;rrerinin amaca uygun.ora:ak kuilanrrmasr,^\orunmasr,
i:r_soyAK siESTA 1. Borge,nin or.1ak
g.trg.'Gener Kururuna bilcrirmek, ivedi
bunrarrn,o.;gru;;reiiini< siisrn
iqin gerekri Earrgmararr yipmak,
uygulanmastnt
i,
onremre. armak,
goruti*tr*'ornrtiri
I
uyguramak,
r;agramak, Generr Kururca arrnan karariair
1
I
sa$larnak,
yrarine [etirmererini sagrarnak, ayKrr
k:igirerin nore vglgfrlmrrli]krerini
b_Bagrmsrz borrim malikreri ile diger irgiI
tlcjinx $iESTA r,. sorg€i ,uq oti.{ verleri ilgilendiren
davranrsrar rra4<rnoa g;iekii"vupiii,*iu,r1
giriginiledel burunmak, tebligat yapmaK,
kurmak,
.yasar
konurarda ilgtincLi kigiler ve resmr merc;rrrnu'ifigr,irur
'o;a yukrimltjlukle,iniy.tinu,gtlyqvt^lli" hakkrnda dava laqmak' icra takibi yapmaK ve
tebtigat kabul etmek,
ve takiplerrle siOYA4
r3oyAK siisrn r. aotgu, uiuvr',in. a9rlm19 dava
kanuni ipote[in tapuyaie'scitini iagtamak
SIESTA 1. Bolge sitesini temsil
i
i
63;;;;i
;;
etrnek,
I
I
I
I
i
I
temsil
soYAK siE:siTA 1. Bblge Yonetim Kurulu Bagkanr
soyAK siESTA 1, Bolge,sini riErincri kiqiter onunde
eder. Yonetim kurulu Avukat vekil tayin
I
'::debilir'
c-Brok Kat ilIarikreri Kuruilarr ire
qagrrmak
tjoyi\K siESTA 'r.
Borge Gener Kururunu otaejan ve olaganustu
i
i
tollanirvi
i
genel lSiderlere kattlma pay|art iler avanslart top|arrrak, oe-rgktioi1d.e-]Y:illil:jil]
d-Bagrmsrz bolum ma|ik|erinden
qargrrmak s;ureti ile ek odeme karart attnmastlt
soyAK siESTA 1. Bolge Genel Kururunu olaganustritoplantrya
Blok Yoneticileri ile koordinasyon sa$lamak
ilLp
etmet<,
muthafaza
e-Gelir gider kayrtlartnt tutmak, belgeleri
eimek'
i
SIESTA
yapmak, bagrmsrz borum maliklerine i:ildirmet<, soYAK
f- soyAK siESTA 1. Borge igretme projeriinr
projesiniuylSulamak'
Bolge Genel Kurulunca fJnutedilen igletnre
i
P
or'tak yerler]n
0lmasr ve, sitenin niteligi gere$i bloklar d;ahil
g- Gerekti$inde ve ydnetim Kurulu karan ile ekonomik
belirlemek, bunlarla sdzlegmelpr
onu.,r, ile igretilresi iqin ;*iuLri ooieyrl ve hizmeilileri
brakrrnr
korunmasr,
*
uf,,f.tnt*fr,V*nilemek,feshetmek,bunlaraaitvergiveprimleriodemerk'1
yattrmak'
rlrgtnda kalanlart mutt;ber bir bankaya
h- Siteye ait paralerrdan gtinluk harcamalar
ypnetim kurulu karar defteri lle
Kururu Karar Defteri, soyAK siErsTA 1. Borge
notere iasdik ettirme,k, belg':leri muhafaza etmelt'
Gelir ve Gider Defterlerrni usulune uygun c)taraK
i- soyAK siEsrA 1 . Borge Gener
I
i
I
l-sOYAl(
sitsIA
1, Borse Generl Kuruiluna yaptrgr hizmetler ve igler hakkrnda U]r
yrff rf<
karar ve faatiyetterindef
llilgivermek,
k- Gorev sliresi sonuncla gorev strresine iligkin gelir ve giderleri gclsrlerir bir bilanqo ve faaliyet raporu hazrrtamakl
igletme projesi onerisi
ile birlikte kat nraliklerine gonderrerek, SOYAK SiESTA 1. Bolge genel kurulunda
gcirtigrilmesinisa$lamak,
l) Yeteri kadar toplantr yapnrak,
I
I
m)Bagtmsrz bo[im maliklennden, kullantctlarrndan gelecek Sikdiyet ve onerileii incelemel< degedendirnrek,
yernttlamak, uygun gordugti onlemleri alnt;ak, bunlann sonuglarrnr IiOYAK SiEtifA 1. t3olge Genel l(urulunun ilk
toclantrsrna sunmak,
{SOYAK SiESTA '1. Bolgeye ait gelirterin trplanmasr, giderlerin sadrna ait ig ve il;lenpler Yonetim Kurulu riyesi oian
rnilhasip tiye tarafrndan yapllrr ve buna ait belgelerin toplanmasr, muhafazasr ur: liayrtlann tutulmasr, defterlerin
tarsdiki gibi mali iglere ait bLittin gon:vler muhasip riyenin gorevi olup onun sorum[ilu'gundadrr.
ll,4,ADDE
33: I$LETMF PROJES|
igletme projesi, SOYAK SiESTA 1. Bolgye'rrin (bloklar hariq), bir yrlhlr: yonetiminde gerqeklegecegi tahrnin olunan
ve giderleri ile bunlar igin bagrmsr;l bo[im malikine dLigecerk payr ve brr 'pay igin odeyecekleri avans
tularlarrnr gosteren belgedir. gtelir
igletme ProjesitaslagrYonetim Kurulu tararfrndan olugturulur. SOYAI( SiESTA 1 Eloigt; Genel Kurulundan '15 grin
once ttim kat maliklerine tebli$ edillr. Kat lt,4;aliklerinin tebli$den itibarern 7 gtin iEinrie]igleime Projesine itiraz etme
haklart vardtr. Bu gekilde maliklere tebli$ ecilen igletme projesi varsa itirazlarla llirlikfe Yonetim l(urulu taraflndan
iiOYAK SiESTA 1. Bolge Genel Kuruluna sunulur. Ana tagrnmaz genel kurr"rlu i$letnre projesine itirazlan da
tiarttgarak aynen veya degigtirilerek onaylar ve bu geki de olugan igletme proiesi nihai olarak ke:;inlegir
l<iestnlegmig igletme projesi ytinirliige konularak uygulamaya gegilir. Kesinlegern igletme prolesi ve $gyAK
I
lliIESTA 1, Bolge Genel Kurulunun igletme giderleri ile ilgili kararian iil( rnadOe 6t3'cle
gayrtan belgelerden sayrlrr.
I
iqietme projesi, SOYAK SiESIA 1. l3olge ortak yerleri iqin 1 yrl iginde yaprlacak faalifet ve harcarnalarr igerir.
SiOYAK SiESTA '1, Bolge igletme butqr::s;i, aidat, tahakkuk ve tahsildtrnrn s;aglanrnastna, muhasebesinin
tutulmastna iligkin her ttirlLi btiro hizmetlerri ve SOYAK SiESTA 1, Bolge iginder $ulunan turn ortak alanlarin
aydtnlatma, tsltma, periyodik temizlik:, grivenlik gorevlisi, bafLqrvan, otrpark gorevlisi rib verilecek tum hizmetjerde
yararlantlacak elemanlartn giderleri, havuz'rb tesislerin bakrm onarrm ve; iEletme qirjeflerinive SOyAK {jiESTA 1.
Bolge Genel K,urulu taraflncian yaptlrnast kararlagttrtlacak oteki hizmetlerin kargrlinmlasr iEin gerekli turn giderleri
kaDsar.
NthDDE 34: SORUMLULUK
SOYAK SIESTA 1. Boige Yonetim Klurutu, S;OYAK SIESTA, 1. Bolge (ienel Klrrulurna kargr aynen bir vekil gibi
s,lrumludur,
MIP,DDE
35: DE:V|R
SOYAK SIESTA 1, t3olge Yonetim Kurulu yrjkrjmlLi bulunduiju gorevlerrin yerine getirilmesini SOYAK S|FSTA .l
B0lge Genel Kurulunun onayr ile bir sdzlegnne ile krsmen veyra tamamen bir gergerk veyja trizel kigiye devredebilir.
il4I\DDE 36: SOYAK S|ES
qa(irrarak bir toplantr
IA 1. EIOLCiE DENET|M KURULU
l|'i*niui.
e,blok^dr:ngtqilerini usirlrine uygun olarak
sri;il,;ilt; blok crenersiruri'aieisinuan
3 ki$i soyAK sTESTA j,Bor_cE
kururu yedek iiyesi orarak secirir Bu
(at
i,iililtil,frji]ilm::
ilffi ,ii 1,;ir,;;il.;;;;etim
il;ilJ;l ffi ::ffiil#illlJ:ffi
^,*"::llil!11ii9,
j1l ian o'n.ia,6;
I;l;1yffi1fl
;,iiljfi:$!'Jr?VtujiJijjrffiiJli,||]jonhttrva
s;(l'yAK
sirsrR 1' Bolge
katrranrann ov qoguniugu sesirerr
site Hizrnet resis Alani Parselinin dernetimi de
bu
sitE
fu
:flilT.i:lh
?
LiE
f,u,riiuf,lii,.i*ririiSll,jJunur.
kigilik denetim kurulunun gon:v1ve yetki alanrndadrr.
HizMET TESis Al-Ahu (e286/1) pARSELiNiN
ycrrurriuive or{rrirvli
gTB:Jll Parsel'
97B7l1Parsel, 9788/lParsel ve g792l1Parsel
ile birlikte malik olunan ortak mutkiyete k.nu
site
hiz:met tesis alant di$er konut parsellerinin ydnetim
ve denetinr r,rrrii, i,rrgrncaya kadar sgyAK
slESjx .1.Botge
Yon*tim Kurulunca yonetirir, denetim kunrrunca
da deneflenir
Diiier parsellerden birinin.veya birkagrnrn sei;imi
tamamlanrp yonetinr ve denetim
tesis alanr parseli, kat mriikiyetine g6gtmig rre
segimleritiruinfunr',S]ffi}ffiffi:
olusan bir hevetr;e vonerirecerr ve
deirerrim
Ed:kffi
kirrutu
oagkani;;;;;'oru$an
he,
u olugtugunda, site hizmet
kurulu bagkernierrrndan
denetimi yaprlacaktrr
Di$err parsellerin yonetinr kurulu
bapkanlan ile denetrm_kurulu bagkanlan
kat mrilkiyr;rtine ge4ildikqe bu yonetirn
denetirn kurullartna girerler ve
ve
Eahgmaya baglarlar.,Diger parsellerin yonetrminin olugrrnasr
ile biriikte yeni katiian
pattsellerin de site hizrnet tesis itanl
paisetinin giou,l*l;u
irt,ririrrr,
,Jl,;;
ilui,,.,;ilil ,ridff
,.
rarselin yonetim kurulu bagkanr kendi parselinin
yonetim kurulunda site hizmet t{sis
alanr ile ilgili giderierin
de igletme projesine d6hir ediimesini sagramerkra
l-lerr
yiikrimrtidrir,
site Hizmet Tesis Alanr Parselinin yonetimi
ve denetiminde aksi
belirtilrnedikge bu ypnetim planrndaki yonetim
kurulu ve denetim kurLrlu ga$rt, usul,'gorev
ve, lretkilere dair drizenlemeter
oagta olmark urzere uygulanacaktrr
MhDDH 38; cEQiCi yOrurrin/l
sgYl}f( SIESTA topru yapr aranrnda burunan
britrin yaprrar, ortak ver. yapl
tesislt:rr
yonerinr pranrnda soyhK sirsrn
,ve
tamamlanrncaya kadar bu
r,
nlartKlen kurulu, penel Kurulu ile yonetim
iqil.onggllmlr; bulunan tiim hak] go,"u
uu yetkiter Soyak Yapr Ing. San Ve Tic.
Lrrull
taraflndan
gorevlendirilecek 3 kigiden orugan
GeEici yonirtime verirmi$tir,
ilis; ;i;k,rh#i{ if,lilli
A.$,
Anca|r: gegici yonetinr;
bu yonetim pranrncla yer aran parserdeki
s'n
yaprnrn yerpr kuilanrm izin bergesinin
onaylan rnaslnr izleyen tarihten itibaren ytl
1
devam edecektir. Bu srire boylnca
il
iiyerer kendi arara,-rnda bir
\/onetim Kuruiunun hesap ve igk;mlerini cleneleyerek
sonuglan soyAK sIHSTA l
B6tge GenetKuruluna itetirter. trJoterce on;ar/tanmr$
Denetirnh,urur,
Mjr\DDE 3z:
ffi
'
.iro.,l yolarik
"ilganustti
btok
4(;
I
l<ett malikleri
kurulu ve genel kurul trcplanamaz, blok
yoneticisi segimi
rof
yapt 0rganlar
r$rtarnaz, toplu
rroiriirilsi yonrinde r,,riu,' ui,nrr*y"t" rqy,,arrdr',
olugturulamaz, Gegici yonetimin ,'onr
GeEici yonetimin olugmasr-.ile biriikte Gergici
Yonetim, ycnetim faaiiyetlerinirr
errasrndan denetim kururu asir ve yedek
{enelenmesi igin kat malikler
iiyeierini
oetirteyeoitir.
-
l
GegiciYonetim ayhk hizmet ricreti kargrlrgr mukabilinde
ba$rinsrz birclenefleme kufuluguna,denetim yaprrrabilir.
firf;?fi
-lHfilTrffifrii iffift',Tfii.::ilil?,,.Jiifti#i,li',ill-j,fari
ve reknikiyaR rannav orusturur S*ede
ciegici yonetim istihdam edece$i personeli
kendi bordrosunda ve kendi igyeri
nrn,rfr'
altrrrda gosterebilir.
I
Gegici yonetim Kurulu;
scjzlesrne iler yonetim hizmetlerinin yririltrilmesini
tarlnanren veya krsmen birbirini
,bir.
izlevecek belli srlrelerle birtrizel
ttiqive vapirraoitir soitegmrJr t,j*i"iiil
i.;;i,,-,jffi;ur,:,,:i-i**
ve ira editecek
hizmetler kargrhgrnda vaprlacak o-olnreter ve
htzmeterin aksamasr iirriro- ,"|rdilff;.rheditmesi
uygulanacak yaptrrrmlar agrkga
belirtilir.
drihil
i
Greq;ici
yonetim aldr9r kararlan sayfalan notetr
mtihruiyle onannrrg bir deftere yazrp jm[alamakla
yrikrim'idrir,
Gegici Ydnetimin sona ermesi ile birlikte ola(ian
Yonetim trim rlrtak alanlarr devralrnr$ sayrlrr.
Slire sonunda veya herhangi
bir zamand;r gegici yonetim seqime giderbilir.
Bu durufndtr gegici yonetim gorev ve
yetkilerini seEilecek Blok Yoneticisi, Genel
xirrut ve Yonetim Kuruluna clevredecektir.
Gergiciyonetirn
gorev srir:esiboyunca kat nrarlikleri,iie
danrgma toplantrsr drizenleycbilir. filu bplantrda
ortak yer ve
tes;islerinin yonetimine iligkin bilgi verilir ve
kat maliklerinir
rvJ i;l:lr<irr gorligteri ciinlenir,
i.r
ig bu yonetim plantnt aynen kabul etti$inri,
Yonetim Planrnrn kat maliklerine_ytittloigi
hrlr tilr[i yrikrinrltiittge
uyacagtmt' bu yonetim planrnda Blok ionerticisi,
Blok xat tvtatil<tLr:i"tKurulu, soy4K SiE{iTA 1.
Bcilge Genel
Kuruluna ve sOYAK SiESTA 1. Bolge Yonelim
Kuruluna veriten ttim yertr<ir.'gdr;rraiirlil.iv,;n.tin,,
siiresince
vuk'artda bahsi gegen gekilde olugturulan 3 kigitik kurui; ;;i;;;;;;1,
i,,ur v,r hazrrlanpcak igtetme prolesin. gore
bei rlenecek ttim yonetim ve igletme giderlerrinL
katrtacagrmr ve
rv ooerneieri iri.rii.ii Jrr;;#;;rp..rgrmr beyan
kabulve taahhrit
ederim,
vvv'r'v
I

Benzer belgeler

SIRAPINAR EVLERi SJTESJ YONETJM PLANI

SIRAPINAR EVLERi SJTESJ YONETJM PLANI birlikte taouda malik olunan 9i'86 Ada 1 Parselde de kain site hizmrst tesis alanr

Detaylı