Hutbe 06.06.2014 Berat Gecesi tercume

Yorumlar

Transkript

Hutbe 06.06.2014 Berat Gecesi tercume
Cuma Hutbesi, 06.06.2014
Berat Gecesi
‫َ ْ َ ٍ ُ َ َر َ! ٍ ۚ◌ إِ ﱠ ُ! ﱠ‬
ِ ُ‫﴾ إِ ﱠ أَ ْ َ ْ َ ه‬٢﴿ ِ ِ ُ ْ ‫ب ا‬
ِ َ ِ ْ ‫﴾ َوا‬١﴿ +,
﴾٣﴿ َ %‫ُ ْ ِ& ِر‬
Muhterem Kardeşlerim!
Şaban ayının 14. gününü 15’ine bağlayan ve
önümüzdeki 12 haziran Perşembe gecesini
gece
Cuma
gecesine bağlayan gece, biz Müslümanlarca
Müslümanlar mübarek
kabul edilen Berat kandilidir.. Hem bizim hem de bütün
Ümmeti Muhammet hakkında hayırlara vesile olsun
inşallah..
Berat gecesine bereketli
ereketli ve feyizli bir gece olması
sebebiyle 'Mübarek'; kulların günahlarının affolunması
ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraat';'; kulların ihsana
kavuşmaları
maları
nedeniyle
'Rahmet',
geceyi
iyi
değerlendiren
erlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına
alınması sebebiyle de 'Berae’ veya ‘Sakk'
Sakk' gecesi de
denilir.
Berat gecesi, Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle
ma
tecelli ederek, kullarına bağışlanma,
lanma, kapılarını ardına
kadar aralayacağı; müminlerin dualarına icabet
edeceği, günahlarını affedeceği; yapılan ibadetleri
normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandıracağı
mükâfatla
için Müslümanlar için inşallah,
allah, tam bir berat olacaktır.
olacaktır
Bundan dolayıdır ki, Müslümanlar olarak bu geceyi
çok iyi değerlendirmek durumundayız. Bu cümleden
olarak gündüzü oruçlu, geceyi de çeşitli ibadetlerle
ibadetler
değerlendirmeliyiz.
andolsun ki, Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede
indirdik. Kuşkusuz
kusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli
işee o gecede hükmedilir.”
hükmedilir. 3 mealindeki dört ayetini
ileri sürerler. Ayette geçen, “mübarek gece” den
maksat, Berat gecesidir; Kur’an,
Kur’an bu gecede yedinci
semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise
ilk kez Peygamber Efendimiz (as)’a indirilmeye
başlandı denilmektedir.
İmam Şafii
afii (rhm.)’den rivayet edildi
edildiğine göre o şöyle
söylemiştir:
“Bize ulaştığına
ına göre, beş gecede yapılan dualar
kabul olur: Cuma gecesi, kurban ve ramazan
bayramı gecesi, Recep ayının ilk gecesi ve Şaban
ayının on beşinci gecesi.”4
Muhterem Cemaat!
Bu gece bağışlanma
lanma ve af gecesidir. Bu gecede yapılan
ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Anne ve babasını
incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki
düşkünleri
künleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar.
Öyle ise, hem bu gece hem de bütün bu Üç aylar
boyunca bir kul olarak kendi özümüze dönmeliyiz,
ümitlerimizi
canlandırmalı
canlandırmalıyız,
bağışlama
ve
bağışlanma duygularımızı
mızı güçlendirmeliyiz. Hem
şahsımıza
ahsımıza hem, ailemize hem de bütün eş,
e dost, ahbap
ve ümmet-ii Muhammed’e dualar etmeliyiz. Hutbemizi
Peygamberimiz (as)’ın şu
ş
duası ile bitirelim:
"Azabından affına, gazabından rızana sığınır,
sı
senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi
hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin
etti
gibi
yücesin."5
Muhterem Kardeşlerim!
Berat gecesinin fazileti hakkında Peygamber
Efendimiz (a.s.)’dan nakledilen şu mübarek hadis
hadisler
önemlidir:
Hz. Ali (ra)’den: Peygamber Efendimiz (a.s.)
(a
şöyle
buyurdu: "Şaban ayının on beşinci
şinci gecesi olduğu
oldu
zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o geceden
gece
sonraki günde oruç tutun! Çünkü o gece güneş
güne
batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar:
'Benden mağfiret
firet dileyen yok mu, onu ma
mağfiret
edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu
rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu,
ona kurtuluş vereyim' buyurur."1
“Şaban ayının yarısı gecesi olduğu
ğu zaman, Allah
(c.c.), kullarının durumuna bakar; müminleri
affeder; kâfirlere
âfirlere ise mühlet verir. Kin ve hased
sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar
kendi hâllerinde bırakır.”2
Aziz Kardeşlerim!
Berat gecesinin faziletli olmasına sebep olarak İslam
alimleri Kur’an’ın topluca Levh-ii Mahfuz’dan dünya
semasına inmiş olmasını gösterirler. Buna delil olarak
ise, Duhan suresinin “Ha.
Ha. Mim. Apaçık olan Kitaba
3
1
İbn Mace, Sünen, 4/301, H. No: 1378
2
Şuabu’l İman, 5/359, H. No:3551
4
5
Duhan suresi, 44:1-4
Şuabu’l İman, 5/287, H. No: 3438
Tergib ve Terhib, II, 119-120
Sermon du Vendredi 06.06.2014
La nuit de Beraat
‫َ ْ َ ٍ ُ َ َر َ! ٍ ۚ◌ إِ ﱠ‬
ِ ُ‫﴾ إِ ﱠ أَ ْ َ ْ َ ه‬٢﴿ ِ ِ ُ ْ ‫ب ا‬
ِ َ ِ ْ ‫﴾ َوا‬١﴿ +,
﴾٣﴿ َ %‫ُ! ﱠ ُ ْ ِ& ِر‬
Très Chers Musulmans !
La nuit du jeudi 12 juin prochain, c'est-à-dire
c'est
celle
qui relie jeudi à vendredi sera la 14ème nuit du mois
de cha'bane qui correspond à la nuit bénie de
Bera’at.
Que cette nuit soit bénéfique pour nous ainsi que
pour toute la communauté incha’Allah.
Du fait qu'elle soit une nuit de bonté et de
bénédiction elle est surnommée Bénie.
Béni Du fait
qu'elle est source de pardon et de purification pour
les serviteurs, elle est appelée Bera’at.. Elle est aussi
appelée Rahma,, car les serviteurs atteignent
atteigne par sa
cause les bienfaits.. Mais elle est également appelée
Bera’e et Sakk, car ceux qui en profitent et
valorisent cette nuit sont choisis et inscrits
inscrit parmi les
pieux.
Nous espérons incha’Allah
Allah que cette nuit sera
synonyme d'un vrai Bera’at pour les musulmans par
la grâce et la miséricorde d'Allah -Azze
Azze we Djelle-,
Djelle
ainsi que par le fait que les portes du pardon y sont
entièrement ouvertes et que les récompenses des
actes d’adoration sont multipliéess durant celle-ci.
celle
C'est pour cela que nous devons profiter au mieux
des bienfaits de cette nuit. Afin d'espérer être parmi
ces personnes, nous devons valoriser la journée par
le jeûne et la nuit par les prières et les invocations.
Chers Frères !
Concernant less bienfaits de cette nuit de Bera’at, ces
hadiths qui nous viennent du Prophète -SASsont
importants :
Selon Ali -RA-, le Prophète -SAS
SAS- a dit : «
Consacrez la 15ème nuit du mois de Cha’bane à
l’adoration, et jeûnez le jour suivant, car Allah,
du coucher du soleil
leil jusqu’à l’aube déclare :
« N’y a-t-il personne qui réclame Mon Pardon
P
pour que Je lui pardonne ? N’y a--t-il personne
qui Mee demande de l’enrichir pour
p
que Je
l’enrichisse ? N’y a-t-il personne ayant subi un
malheur pour que Jee l’en soulage ? »6
« Lorsqu’entre la quinzième nuit du mois de
Cha’bane, Allah observe particulièrement ses
serviteurs et pardonne aux croyants tandis qu’Il
accorde un délai aux mécréants, et se détourne
des personnes en conflit jusqu’à ce qu’ils se
réconcilient »7
6 İbn Mâja, Sounan, 4/301, H. No: 1378
7 Chouabou’l Iman, 5/359, H. No:3551
Chers Frères !
Les savants montrent comme étant la cause de
l’importance de la nuit de Bera’at, le fait que le
Coran soit descendu du Lawh-i
Law Mahfouz au ciel de
la Terre. Et ils citent comme preuve ces quatre
versets de la sourate La Fumée : « Ha, Mim. Par le
Livre explicite.
ite. Nous l'avons fait descendre en
une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui
avertit. En cette nuit
it est décidé tout ordre sage. »8
La « Nuit Bénie » citée dans ce verset correspond à
la nuit de Bera’at.
at. C’est durant cette nuit que le
Coran est descendu
ndu du septième ciel au ciel de la
Terre. Et la nuit nommée Laylat-oul-Qadr,
correspond elle, au début de la révélation du Coran
au Prophète -SAS-.
Selon ce qui est rapporté de l’Imam
l’
Chafii –RHM-,
il a dit : « D’après
’après ce qui nous a été transmis, les
le
invocations faites pendant cinq nuits sont
acceptées : le soir de la veille du vendredi, les
soirs des veilles des deux fêtes, la première nuit
du mois de Rajab et la quinzième nuit du mois de
Cha’bane »9
Cette nuit est la nuit de la grâce et du pardon. Les
bienfaits des adorations réalisées cette nuit sont très
grands.
Dans ce cas, durant cette nuit et ces mois qui
précèdent le Ramadan,, nous devons en profiter pour
revenir à nos origines en tant que serviteur, raviver
nos espoirs et renforcer nos sentiments
sentime de pardonner
et d'être pardonné. Nous devons faire des
invocations pour nous,, pour nos familles, nos
proches et toute la communauté. Terminons notre
sermon par cette invocation du Prophète -SAS- :
« Je me réfugie dans Ton Pardon contre Ton
Châtiment, dans
ans Ta Miséricorde
M
contre Ta
Colère,
olère, et je me réfugie encore envers Toi contre
Toi. Je suis incapable de Te
T louer comme il se
doit. Tu es l’Élevé comme tu nous le fait
savoir. »10
8 Sourate, La Fumée, 44:1-4
9 Chouabou’l Iman, 5/287, H. No: 3438
10 Targhib we Terhib, II, 119-120

Benzer belgeler

Hutbe, 20MAYIS2016 Berat Kandili + tercüme

Hutbe, 20MAYIS2016 Berat Kandili + tercüme buyurmaktadır: “Hâ. Mim. Apaçık olan Kitaba andolsun ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.”1 Berat Gecesi’nin fazilet...

Detaylı

Hutbe 23.05.2014 Mirac Kandili tercume

Hutbe 23.05.2014 Mirac Kandili tercume ite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit. En cette nuit it est décidé tout ordre sage. »8 La « Nuit Bénie » citée dans ce verset correspond à la n...

Detaylı

Hutbe, 15.05.2015 Isra ve miracin hikmeti + tercüme

Hutbe, 15.05.2015 Isra ve miracin hikmeti + tercüme Sidratu'l Munteha, c’est-à-dire au Lotus de la Limite, on la nomme le Mi’raj, c’est-à-dire l’Ascension. Le mot Mi’raj est mentionné dans les hadiths. Mais, l'endroit et la façon dont cela s’est réa...

Detaylı