S.S. ESCAPE KONUT YAPI KOOPERAT F YÖNET M KURULU BA

Transkript

S.S. ESCAPE KONUT YAPI KOOPERAT F YÖNET M KURULU BA
Sıra No: …..
S.S. ESCAPE KONUT YAPI KOOPERAT F
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA
AFYONKARAH SAR
ÜYE FORMU
Foto raf
ADI
:……………………………..
SOYADI
:……………………………..
:………………………………………………………..
EVADRES
ADRES
:………. ………………………………………………………..
TLF. NO
: :…………..…….…….. EV:…………………….. CEP:………….………….
T.C. K ML K NO :…………………………….
KAN GURUBU :……………………………..
:……………………………..
MESLE
E-mail
:……………………………..
Kooperatifinizin ana sözle mesini okudum. Ortaklık hak ve ödevleri de dahil bütün
bölümlerini aynen kabul ediyorum. Kooperatifin resmi merciler ve üçüncü ki i özel ve tüzel ki iler
ile yapaca ı akitler ve yüklenimler konusunda bana dü ecek olan mali ve di er sorumlulukları kabul
ediyorum. ............................ tarih ve sayılı kurulu genel kurulu ola an toplantısında alınan kararları
okudum ve kabul ettim.
Genel kurul kararı ile tespit edilecek bedelleri Kooperatifinizin belirledi i güne kadar
Kooperatifin bankadaki hesabına yatıraca ımı ve ödemeleri aksatmayaca ımı, aksattı ımda
kooperatifçe belirlenen gecikme cezasını ödeyece imi beyan ederim. Ayrıca Kooperatif Yönetim
Kurulunun beni temsil etmesine imdiden rıza gösteriyorum.
Kooperatifinizin Ortaklı ına kabul edilmemi arz ederim.
…../…../2015
Adı ve Soyadı
EKLER :
a- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b- 2 Adet Vesikalık foto raf
c- Banka dekontu
TÜRK YE F NANS BANKASI
Afyonkarahisar Merkez ube
ube Kodu: 143 Hesap No: 2751779000-1
Afyonkarahisar Merkez ube
IBAN No : TR140020600143027517790001
mza