LIFE + Programının bültenini

Transkript

LIFE + Programının bültenini
TÜRKÇE
BASKISI
16-10-2015
Cyprus
SAYI 26
www.rethink.com.cy
İçindekiler
Atık yönetimi
ve çevre bilinci
oluşturmak , Agios
Athanasios Belediyesi için bir önceliktir
sayfa 1-2
Bir araştırmaya göre
Kıbrıslılar çevresel konular ve atık
yönetimi konusunda son derece
bilinçli görünüyor
sayfa 3
Satın almadan önce
düşün: Paketleme
atıklarından kaçın
sayfa 3
Ayios Athanasios:
Atık yönetimi bir önceliktir
Atık yönetimi ve çevre bilinci
oluşturmak, belediyenin katıldığı AB
tarafından finanse edilen çeşitli ilgili
projelerde de belirtildiği gibi Güney
Limassol`da bulunan Agios Athanasios Belediyesi için bir önceliktir.
Kıbrıs Haber Ajansı`na konuşan
Agios Athanasios Belediye Başkanı
Kyriakos Hadjittofi, Belediyenin
gençlik, eğitimciler ve yerel yönetim
yetkilileri arasında organik atıkların
geri kazanımı ve gıda atıkları konularında farkındalık yaratmak ile ilgili
olan iki önemli Avrupa projesinde
ortak olduğunu açıkladı.
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Valorg” adlı ilk proje
2014 yılının Kasım ayında başladı ve
2016 yılının Nisan ayına kadar devam edecek.
Toplam olarak, Fransa`daki Reji des
Ecrivains koordinasyonunda, CARDET araştırma organizasyonu ve
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası dâhil
olmak üzere 16 ortak katılıyor.
Projenin amacı, atık yönetiminde
temel eğitim sağlamak, yerel yönetimler ve şirketler arasında atık geri
kazanımına destek vermek ve atık
yönetimi alanında istihdam şansını
artırmaktır.
Hadjittofi devamla şöyle konuştu:
“Çaba daha atık arıtma tesislerine
gidecek olan atıkların azaltmasıdır,
çünkü organik ve diğer atıkların geri
kazanımı katı atık sahasında önemli bir azalmaya yol açabilecek, aynı
zamanda da, yeni `yeşil istihdam`
yoluyla istihdam perspektifleri yaratabilir”.
Belediye Başkanı, “Geleceğimizi
harcamayın” olarak adlandırılan
ikinci proje ile ilgili olarak, gençler
ve yerel otoriteler arasında gıda
atık ve gıda hakkı konularında
farkındalık yaratmayı hedefiyle,
2015 yılının başında başladığı ve
2016 yılının sonuna kadar devam
etmesinin beklendiğini belirtti.
Yedi Avrupa ülkesinden, 40 farklı
şehir ve topluluktan gelen toplam
2800 öğrenci ve 160 eğitimci ile
yaklaşık 80 ilköğretim ve ortaöğretim okulu katılıyor.
Proje, öğrenciler, okullar ve yerel
yetkililer arasında, gıda atılmasına
karşı Avrupa ittifakı oluşturma ve
eyleme çağıran “Geleceğimizi harcamayın 2015 Şartı” başlıklı ortak
bir bildiri yoluyla hayata geçirecek
yeni ve sürdürülebilir kalkınma
modelini desteklemeyi amaçlıyor.
Yayıncı: Kıbrıs Haber Ajansı (KHA)
Yayın Şefi: Georgia Vasiliou
Baş editör /Grafikler: Rebekah Gregoriades
21, Akadimias Caddesi, 2107 Aglantzia, Kıbrıs
Posta Kutusu 23947, CY – 1687 Lefkoşa
Telefon: +357-22556000
http://www.cna.org.cy
Faks: +357-22556100
[email protected]
Söz konusu bildiri, Milan şehrinde, önümüzdeki Ekim ayında
yer alacak 1. Gıda Atıklarına Karşı
Avrupa Gençlik Forumu`nda
tamamlanacak.
Agios
Athanasios
Belediye
Başkanı, kasabasının Yeşil Nokta
Kıbrıs geri dönüşüm programının
yanı sıra diğer çevre projelerine
katıldığı ve 2016 yılı içinde, tek bir
mahallede, bir deneme olarak “Atarak öde” programını tanıtmayı
planladığına da işaret etti.
Belediye Başkanı aynı zamanda,
Kıbrıs Haber Ajansı`na yaptığı
açıklamalarda, geri dönüşümün
uygulanmasının bir sonucu olarak
ama aynı zamanda da ekonomik
krizin vatandaşların geliri üzerindeki etkisi nedeniyle Kıbrıs`ın
geçtiğimiz yıllarda çöplüklere
atılan ev atıklarını önemli ölçüde
azaltmayı başardığına dikkat çekti.
ÇEVRE KOMİSERİ
Ekoloji ekonomiyle bağlantılı olmalıdır
Kıbrıslılar çevresel konular ve atık yönetimi konusunda son derece bilinçli görünüyor, ancak çoğunluk bu
yönde katkıda bulunan bireysel girişimlerin söz konusu olduğunda özellikle geri dönüşüm üzerinde duruluyor.
Aynı zamanda, geri dönüşüm ile birlikte kapsamlı bir
atık yönetim yaklaşımı oluşturan atıkları azaltma ve
yeniden kullanma faaliyetleri ise halk için aynı önem
taşımıyor.
Kıbrıs Çevre Komiseri, tüketicilerin ekolojiyi ekonomi
ile ilişkilendirmesi gerektiğine işaret ediyor ve “yeşil
tüketimin” altını çiziyor.
Yeniden düşün (Azalt, Yeniden Kullan, Geri dönüştür) Panayiotou devamla, bu yaklaşımın hem çevre hem
adlı AB programı çerçevesinde son zamanlarda de ekonomi için en yararlı yaklaşımın olduğunu vuryürütülen bir araştırmada, ankete katılanların çevreyi guladı.
korumak amacıyla yapılan eylemlerin arasında geri Çevre Komiseri ayrıca, yeniden kullanılan ürünlere
dönüşümü ön planda tuttuğu belirtiliyor.
atıfta bulunarak, Kıbrıs`ta bu alanda bazı başarıların
Diğer eylemler ise, evdeki enerji tüketimini, akıllıca kaydedildiğini belirtti ve devamlı bilgilendirme ve
alışveriş yoluyla atık olarak atılan yiyecek miktarlarını erken yaşta doğru eğitim ile insanların her şeyi çevrve su tüketimini azaltmaktır.
eye ve ekonomiye bağlamaya başlayacağını sözlerine
Aynı araştırma ayrıca, insanların örneğin, daha fazla ekledi.
yaşam beklentisi olan ürünleri satarak veya yeniden Çalışma, genel halk arasında azaltma, yeniden kulkullanılabilir alışveriş torbaları kullanarak atık azaltıl- lanım ve geri dönüşüm ile ilgili konular üzerindeki
masını teşvik eden eylemlere daha az önem verdiğini bilgi, farkındalık düzeyi ve tutumlar, aynı zamanda
gösteriyor. Aynı zamanda, daha az ambalajlı ürünler kamunun atık yönetimi çerçevesindeki girişimlerini
ya da biyolojik olarak parçalanan/çözülen ürünler için araştırmayı hedefliyor.
az ilgi gösteriliyor.
Numune, 25 Mayıs ve 3 Haziran 2015 tarihleri arasınAraştırmaya katılan kişilerin çoğunluğu, herkesin da, tüm Kıbrıs`ta 18-54 yaşları arasındaki kişiler ile
çevrenin korunmasına katkıda bulunabileceğini ve gerçekleşen 703 telefon görüşmesine dayandı.
çevre sorunlarının günlük yaşamlarını etkilediğini
Söz konusu çalışma, Kıbrıs Yayın Kurumu ve Kıbrıs`kaydediyor. Aynı zamanda, Kıbrıs`ta çevre acil bir sota AB Hayat Atığı Bil (Azalt, Yeniden Kullan, Geri
runla karşı karşıyadır ya da sorun yalnızca hükümeti
Dönüştür) Programının Koordine Yararlanıcısı
ilgilendirir gibi ifadeleri reddediyorlar.
tarafından görevlendirildi ve CYMAR Pazar AraştırKıbrıs Haber Ajansı`na açıklamalarda bulunan Çevre ma Ltd. tarafından üstlenildi.
Komiseri Ioanna Panayiotou, her
şeyin tüketicilerin davranışları ile
başladığına işaret etti.
Komiserin açıkladığına göre, tüketKomisyonu
European
Commission
icilerin alışveriş ihtiyaçlarını not Avrupa
etmesi, sonradan gidip sadece gePaketleme atıklarından kaçın
rekli şeyleri satın alması ve tekrar Ayrı bölmelerde veya küçük olarak paketlenen gıdalar pahalı olmak
alışverişe gitmeden önce ürünlerin
bir yana daha fazla atığa neden olurlar
tüketilmesini beklemesi gerekiyor.
Satın almadan önce düşünün!

Benzer belgeler

Kıbrıs`ta Atık Azaltması, Yeniden kullanımı ve Geri Dönüşümünün

Kıbrıs`ta Atık Azaltması, Yeniden kullanımı ve Geri Dönüşümünün çok faydası olacaktır.” Proje faaliyetleri arasında öğrencilerin katıldığı atölye çalışmaları yer aldı. Öğrenciler İtalya’nın

Detaylı