Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Transkript

Ulaşmak İçin Tıklayınız.
lも ぅ
●●
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ve Egidm Tek.。 loiileri Cenel■ Ilidirligi
Say
19/01/2015
: 88013337/821.051575918
Konu: 4. Ulusal Linsal Tiilbentqi
Matematik Yanpmasr.
VALILIGNE
(■
Mini Ettdm MidiJi誠
)
IIgi: Karabik Valililiinin 13/01/2015 tarihii ve 10472838ノ 82105ノ 352831 saylh yazlsl
Sattanbolu 119c Milli Elitim Midirlili:nin 2014-2015 clitim Oま Ctim ylllnda,
ilkcmiz vc Kuzcy Klbns Ttrk CumhulyCi dahlndcki resmi ve 6zd ortaoku1 6,7 ve8
割nlf 5:rcncnC」 araЫ nda"4.Ulusal
dizcnlcmcヽ tcttinC
Unsal Tilbentci Matema6k Yarl,masl(UTM■
)1:
iliskin ilgi yazl ve ckleH incelcnm、 ur
S5z konusu ctkinlittin;Tirkiyc Cumhu‖ ycti Anayasast Mini Elitim TCmcl Kanunu
ilc Tirk Milli Ettitiminin gcncl ama91anna uygun olarak, ilgili yasal dizcnicmclcrdc
bclirtilcn ilkc,csas vc ama91ara aykinllk tcskil ctmcyccck sckildc,dcnctimlc五
1lglli okul,
19c milli clitim midirliklcrl taranndan gC"cklc,drilmck uzcrc,g6nillilik csasina gbrc
yaplimast hususundabilgilcHnizi vc gcrclini HCa cdcHm
il力
Dinger ATE$
Bakan a.
Genel Miidiir
EK:Ilgi yazi vc cklcH(8 sayね
)
(Eklcrc;YECITEK'h htp■ 、 、gitCk mcb gov tr/― /yarlsma‐ duyurular1/katcgor1/18
●7cb sayfasindan eHoilebilmektedir)
DAGITIM:
Gcrctti
Bilgi
B Plall1
0zc1 0酔 tim
Gcncl Midむ li言 │
Tcmcl E=itim Gcncl MmtriШ
Din Oζetimi Gend Mudむ Ц帥
AB ve Dlβ lliskllcr Gcnclヽ 〔
idui帥
Tcknikokllllar-06500 Ycnimahallc/ANKARA
Elcktronik Aξ
、
v、vヽ
V mcb gov tr
E postal ycgitck@mCb gov tr
AynntJl bilgi iOin:Hasan Salni GENc
ёgrctmcn
Tcl:(0312)2969400-9431
Faks:(0312)2238736
au e\rak guvenlielektronik,mza ile imzalanmrtnr http:,revraksorgu mcb gov tr adresinden
I6l2- l eE2-30fd-b3l
e-eacb kodu ileieyn edrlebilrr
T.C.
KARABUK VALILIGI
II MIn Egiim Midirligi
13/01/2015
Sayl : 10472838/82105/352831
Konu:4 Ulusal Unsal T01bcntOi
Matcmatik Yarl,masl
MILLI EGITIM BAKANLIGI
(Yenilik vc Elitim Tekn。 loJ■ e五 Gencl Midtti]直
)
IIgi: Safranbolu 119c Milli E:itim MidiniЁ inin 06/01/2015 taHhli vc 65398 sayl1l yazlsl
Sa■anbolu 119c Mlli Elitim Midttli逗 山 m ilgi yazlsmda;2014‐ 2015 cζ itim 6ζ Ctim
ylhnda,Ulkcmセ ve Kuzcy Klbns Turk Cuコ 出 unycti dahihndekl ortaokullarm 6 7 vc 8
sl■ lflannda okuyan ogrcnc■ er arasinda "4 Ulusal Unsal Tilbent91 Matcmatik YaripmasI
OTⅣ Ⅳ)" duzcnlcmck istcditti belirtilmcktedir Yan,ma ilC ilgili parmarnc ilisiktc
sunulmuptur
Yan,manln Ulkcmiz vc Kuzcy Klbns Ttrk Curttunycti dahilindcki ortaokullann 6
7 Vc 8 sinl■ annda okuyan 6grcncilcr arasinda yapllabilmcsi i9in gcrckli onayin vcHlmcsi
hususunda:
Gcrclini arz cdcHm
Seyillah KAPLAN
Vali a
n MlHE諄 ■m Mi山 i
EKLER:
―
1lgi yazl vc cklcri(7 Sayfa)
Valilik Bhasl Kat2 3 78100 Mcrkc″ ■し嘲時SUK
Eに 懸ronlk Aζ http:依 arabuk mcb gov t
Cつ OSta:ralnazancrdOgan@mcb goV tr
Aynntill bilgi ioh:Ramazan ERDOGAN Mcmur
Bu errak guventi eletlronik imza ile imzatanmr$rr. h[p7levraksorgu meb.gov.tr adresinden
Tcl:(0370)4122280-144
Fak3:(0370)4242333
3678-54c3-3f26'ac65-e277 kodu ile teyrt edilebilir.
ToC.
ゞ言
SAFRANBOLU KAYIIAKAMLIGI
■9e Mini Ettidm Midini=■
Sayl :71999739ノ 3100102/65398
06/01/2015
Konu:4 Ulusal Tilbcnt9i Mmcmatik
Yarl,maSl(UTNIY)
KARABUK VALILIGINE
(1l Milli Ettlim MOdunuttb)
l19cmiz Mil‖ EE■ im
M● dur16言 incc, Ttrkiye vc Kuzcy Klbrls T C Dahilndcki
ortaokunarin 6, 7 vc 8 siniflnda
okuyan 6BrencilCr arasinda 2014-2015 cttitim 5言
rCtim
yJlnda dizcnlcnmcsi planlanan"4 Ulusal Unsal T,lbcntOi Matcmatik Yarl,masl(UT` Or)"
artnamcsi nisiktc sunuimu5 olup,gcrckli Olurtun vcrilmcsi hususunu;
§
Arz cdcrlm
MUTatBULACAK
Kaymakam
Eki:
‐Sartnamc(5 wD
―Kati1lm Fol‖ lu(l adco
H● kumct KOnagI Kat:4 S Bol口 Ka‐ abuk
Aッη皿●1l
c‐
imzzlanm$r htFJ/evraksorgu
scf
Fお :(0370)7127776
pOsta:353658c"cbk12 gov tr
Bu e\'Tak giivenli eleL-Eonik m2a ile
bngHoln:s AYVALIK―
Tcl:(0370)7121179
ElcktolnkABsaimbOluc mCb gOv●
meb Bov E adresrnden
8793-a0b0-3d93-8e78-e021
kodu ile teyit edil€bil'r
4. UNSAL TOLBENT9i MATEMATiK YARI$MASI (4. UTMY 2015}SARTNAMESi
Yangmayr D0zenleyen Kurum/Kurulug
KarabLik Safranbolu ilge Milli Elitim MUdr.ir[]!u
Yangmanrn Konusu
Madde 1: T.C. ve KKTC dahilindeki ortaokullann 6,7 ve 8. stntflartnda okuyan
<i!renciler arasrnda matematik yangmast.
Yangmanrn Amact
Madde 2: Trirk Milli
Egitiminin genel amaglan doOrultusunda; o!rencilerin
evrensel bir dil olan matemati!in yagadrklart 9a!daki yr-ikselen de!erini
sezdirilmesi ve ortaokullann 6,7 ve 8. stntf olrencilerinin matematile olan
ilgisini arttrrmak, 6!rencinin kendi matematik seviyesini g6rmesini sa!lamak,
toplum hizmetleri eerEevesinde o!rencilerin kendine gr.iven duygusunu
geligtirmek, gonLillLi Ealrgma bilincine sahip olmastnl sallamak ve tilrencilere
okulunu temsil etme bilincini kazandrrmakttr. Aynca di!er il ve ilgelerdeki
o!rencilerle tanrgrp kaynagmakttr.
T0rii
Ortaokul dUzeyi matematik yart5mast.
Hedef Kitle
T.C. ve KKTC dahilindeki ortaokullann 6,7 ve 8. stntf dlrencileri.
Yarrgma Takvimi
Okul 6n Bagvurularr ve Taktm Belirleme: 23 Mart-15 Nisan 2015
1. A5ama Srnavr: 17 Nisan 2015 Cuma (internet r-izerinden yaprlacak
yarrgmada en yriksek puanr alan 3 Olrenci ile takrm puant bu tig olrencinin
toplam puanr olacaktrr. 6zel okullar bu sene ayrr kategoride yartSacakttr. Her
okul, devlet okullarr ile aynr gartlarda yartgacak olup, 6zel Okullartn yarrgma ile
ilgili yapacaklarr tUm giderler kendilerine aittir. )
2. Agama Srnavr Tarihi: 16 Mayrs 2015 Saat: 10.00 (Safranbolu Unsal
TLilbentEi Ortaokulu nda yaptlacakttr. )
Katrlan kafilelere akgam yemeqi: 16 Mayrs 2015 Saat: 17.00 (Sunal
T0lbentgi O$retmenevi)
Odril T6reni: 16 Mayrs 2015 Saat: 19.00 (Sunal Ttllbentqi O!retmenevi)
Katrhm $artlarr
Madde 3: Bu yarr5maya ortaokullartn 5. srntf
o!rencileri ile Unsal Ttilbentgi orta
okulu o!rencileri kattlamazlar.
Madde 4: Srnav Bagvurularr:
YanSma iki agamadan olugacaktrr. internet Uzerinden yapllacak 1.
Agama Srnavr takrm puant stralamastnda devlet okullarrndan kattlanlartn o/o50
si ozel okullarrnda o/o50 si,2. Agama Stnavtna katrlmaya hak kazanacaktlr.
Takrmlar okulun aynr srnrfr veya farklr srnrf dtizeylerinde okuyan tig 6!renciden
olugacaktrr.
Madde 5: Okul Bagvurusu:
BaSvurular, okullar tarafrndan yaprlacaktrr. Okullar 1. a5ama srnavrna
6,7,8. srnrf dUzeylerinden istedili 6!renci ile kattlabilirler Kattlacak okullartn
yoneticilerinin internet ortamtndan
dlretmen veya
gov.tr
"http: / /safranbolu.meb.
l " web sayfasrnda ki "UTMY 2O15" linki nde
bulunan "Stnav Bagvurusu" boltimunti takip ederek 23 Mart-15 Nisan 2015
tarihleri arastnda bagvurulartnt tamamlamalart gerekmektedir. Okullar igin son
bagvuru tarihi 15 Nisan 2015 gtinu saat 17.00'drr. Bu tarihten sonra yaptlacak
bagvurular dikkate altnmayacaktlr.
6!rencilerin segimi okul yonetimi ve of retmenlerine aittir' Okullar,
o!rencileri igin bagvurulartnt tamamlaytp 1. agama stnavt igin her. ii!renci
adrna 5 TL yi Ziraat Bankasr safranbolu Subesi'ndeki Safranbolu Ilge Milli
EEitim Mudurlulil 7073L142-5001 (IBAN:TR77 0001 0010 l47o 73t1, 42sO
Ol) nolu hesabtna yattrdtktan sonra internet Uzerinden stnava girmeye hak
kazanacaklar.
A5ama stnavtna girmeye hak kazanan okullar ve taktmlart ise
gevrimigi blarak verilen Srnav Girig Belgesine ti!rencinin foto!rafrnr
yaprgtrricaklar ve foto!rafrn r.izerini muhr-irleyeceklerdir. o_!rencilerin stnav
giiig-yeri ve salon, srrS bilgileri bu belgede yer alacaktlr' $lrenciler, Stnav
Giri5 Belgesini ve e-okuldan alrnmrg foto!rafll o!renci belgesini getirmek
zorundadir. Srnav anrnda Srnav Girig Belgesi ile e-okuldan altnmtg <!!renci
belgesi ka r5lla5ttrtlacakttr. Bagvuru esnastnda yanlrg bilgi girilen 6!rencilerin
2.
srnav sonucu iptal ed ilecektir.
Madde
6: Tilm bagvuru iglemleri @
htto://utmv.oroldefault.aso
veya
internet adresinden yapllacaktlr.
6,7,8. stntflar dtizeyinde yapllacak olan " 4. Unsal Ttilbentqi
Matematik Yartgmast" igin her okul 3 cilrenci ile takrm olarak yartgma slnavlna
Madde 7: Ortaokul
katrlacaktrr.
Yarrgma $artlan
Madde 8: Yarrgmada yalntzca matematik brangtndan soru sorulacaktlr. Sorular,
okumakta olduklan ortaokul matematik o!retim programdan sorumlu
olacaklardtr.
1. Agama Stnavt igin 25 soru,
2. A5ama Srnavt igin 40 adet soru olacakttr.
Her iki srnavda da Sorular arastnda TUBITAK Ortaokul Olimpiyatlarrnda
oldu$u gibl <!!rencinin Ust dl.lzey matematik yetene!ini tilgen sorular da
olabilir. Her soru 5 segenekli test geklinde olacaktrr. stnav stiresi 1. ASama
Srnavr igin 50 dakika olup sistemde ara verme, salre durdurma gibi bir hak
verilmemektedir. 50 dakika sonunda slstem kendini otomatik olarak
kapatmaktadtr. 1. Agama srnavrnda olrenciler saat 10:00 ile 13:00 saatleri
arasrnda srnava girebilecekler saat 13:00 dan sonra sistem kapanacaktlr. 1.
A5ama srnavtnda stnav emniyeti okullarrn kendilerine aittir.
2. Agama Stnavt igin sure 100 dakikadrr. 2. Agama stnavtnda G6zetmen
6!retmen grlrevlendirmesi Safranbolu ilee Milli Editim Mudirrlij!0 tarafrndan
yaprlacakttr.
delerinde olup puanlama yaprlrrken dolru
cevap sayrsrndan yanlrg cevap saytstnln dortte biri dtisLilecektir. Puan da$tltmt
Madde 9: Yan5ma sorulart eSit puan
agalrdadrr.
Soru Saytst-Puan Degeri-Toplam Puan
1. Agama srnavr: 25X4 =100
2. Agama srnavt 40 soru test
40x2,5 =100 puandtr
30 dakika sonraslna kadar ci$renciler
srnava alrnrr; ancak geg katrlan o!rencilere ek s[]re verilmez. Yartgma
Madde 10: Srnav baglama saatinden
baglangtctndan itibaren ilk 30 dakika iginde o!rencinin yarlSmadan ayrtlmastna
izin verilmeyece ktir.
Madde 11: Yarr5mada iletigim araElart ve yardlmcl araglar kullantlmayacakttr.
Mtisvedde olarak soru kitapgt!rnda bo5 brrakrlan yerler ku llantlacakttr.
Madde
12:
2. Agama Stnavt sonunda soru kitapgr!r
o!rencilere verilecektir.
Madde 13: 1. Agama stnavt sonunda sorulara itiraz ve elegtiriler agafrdaki
ileti5im numaralarrna yaprlacaktrr. 17 Nisan 2015 Cuma gtinu saat 15.00'dan
sonraki higbir itiraz ve elegtiri dikkate altnmayacakttr.
14: 1. Agama Stnavt sonuElan 2O/O412O15 Pazartesi gtin[i saat
10.00'dan itibaren htto://utmv.orq/ adresinde ilan edilecektir' Ayrtca
dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Slnav sonug karneleri
Madde
internetten ahnabilecektir. Karabiik Safranbolu'daki 2. ASama Stnavt sonunda
sorulara itiraz ve elegtiriler aga!rdaki iletiSim numaralartna yaprlacakttr. 16
Mayrs 2014 Cumartesi gr.jnr.i saat 13.30'dan sonraki higbir itiraz ve ele5tiri
dikkate ahnmayacakttr.
SonuElar, L7 Mayts 2Ol4 Pazar gtlnu saat 11.00'dan itibaren
htto: / /safranbolu.meb.oov.trl ve I$pilLwull LUg!!@g adreslerinde
ilan edilecektir. Ayrtca dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Stnav
sonug karneleri internetten ahnabilecektir.
15: Konaklama:
1. Atama Stnavtnda ilk 25 devlet okulu arastna giren devlet okullann
ekipleri (3 6lrenci ve 1 olretmen) 2. ASama Srnavl igin Safranbolu Ilge Milli
Editim MirdLirlii!tj tarafrndan misafir edilecektir. Diler ekipler kendi
Madde
ilk 25 okul haricindeki ekiplerin kalabilecefii
otel, pansiyon, o!retmen evi telefonlarl Safranbolu Milli Editim Web
imkanlarryla konaklayacaklardrr.
sayfasrnda yaytmlanacakttr.
Y
1
Bagkan
RCANIZE VE YURUTME KURULU
GOREVl
ADiSOYAD!
Safranbolu Milli Egitim
MuhammetY:LMAZ
0
Safranbo:u Mi‖ i EI■ im
Nurfer YUKSELEN
Kimva Odretmeni
2
3
Koordinatiir
Koordinatiir Yrd.
Yavuz COSKUN
4
0:impiyat
5
KoordinatOrl
Bilgi iglem
Sorumlusu
Rafet cELEN
6
7
Odiil ttireni,
Sunum Koord.
Konaklama
Ali BAYKALA
Me:tem TERZ:AHMETOGLU
Cema:BUYUKBOZ
Burhan KAPLAN
Miidiiri.i
sube Md
Unsal Tiilbentgi ortaokulu Matematik
6dretmeni
Safranbolu Milli E[itim Md.
6dretmen
Ba0lar ilkokulu O!retmeni
iM.K.B G02.San.Lis Mdr.Yrd.
Fatlh Sultan Mehmet And Lis Mdr Yrd
SINAV KURULU
GOREV:
AD:SOYADi
1
2
3
Onsal T● :bent9i Ortaoku:u
RaFet cELEN
MatemaJk Ooretmeni
Atakan CENGIZ
口nsal TI:bentci()rtaoku:u
MatemaJk Oё retmen:
Levent Cihat AYDEM!R
Kanuni Ortaokulu
Matematik 6lretmeni
itetigim Bilgileri
Karab0k Safranbolu ilge Milli EEitim Mrldr.irl06il
Muhammet YILMAZ (ilge ruilli Eiitim MudUru)
Telefon i 0370-7121179 -7L23845
Faks | 03707127776
Olimpiyat Koordinat6rr.i: Rafet Qelen (Matematik 6!retmeni)
0 505 815 41 40 (Rafet Qelen)
E-Posta : [email protected] [email protected]
6diiiler
Madde
16: Yarrgma sonue stralamast her kategoriden bireysel olarak
yaprlacaktrr. Aynt puant alan o!rencilerden ya5r ktiE0k olanln stralamast
iistte olacaktrr. Okul stralamast 3 cilrencinin aldtlt puanlartn toplamtna g6re
yaprlacaktrr Olrencilerden biri stnava girmedili takdirde temsil ettili okul ve
ya okulun taktmt, stralamaya giremeyecektir (takrm puanr hesaplanmastnda 2
a5amada da ayntst uygulanacakttr. ).
Madde 17: Karabuk Safranbolu'daki merkezi stnavda bireysel delerlendirmede
a5a!rdaki dereceleri kazanan okul ve ci!rencilerine devlet ve clzel okullar ayrt
ayrr olmak 0zere hediye verilecektir.
DERECE
疏
OGRENC!N:N
NC! ODじ LU
認 柵N
OKUDUGU
OKULUN ODULU
BILGISAYAR
Yanm Altrn
LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA
PLAKET
PLAK師
TABL師
Ceyrek Altrn
LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA
PLAKET
PLAKET
FOTOGRAF
MAKINASI
l Gr.Altln
LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA
PLAKET
PLAKET
MP5 CALAR
8 GB FLASH
BAsARI
E干
ODULU
BIRINCILIK ODULU
IKINCILIK ODULU
UcUNCULUK ODULU
4.5.6 LIK ODULl
GUMU5
BELLEK
BAsARI BELGESI
BELG[SI
32 GB FLASH
BELLEK
8 GB FLASH
BELLEK
BA5ARI
BELGESI
MADALYA
フ′
8′ 9′
10 LUK
ODULU
BA5ARI BELGESI
BRONZ MADALYA
FOTOCRAF MAKINESI
FOTOGRAF MAKINESI
KAl■ LIM BELGESI
KAl■ LIM BELGESI
xMansiyon od0lLi en uzaktan gelen ekibe verilecektir.
*MANSIYON
ODULU
KATILIM BELGESI
2. Agama Stnavtnda dereceye giren
okul ve cilrencilerin cidtil t<ireni 16 Mayts 2015 saat 19.00'da Sunal Tiilbentgi
Madde 18: Karabrlk Safranbolu'da yaptlacak
6!retmen Evinde yaprlacaktrr.
Birden fazla odiil kazanan kuruma bu odUllerin delerce en btlyti!ti
verilecektir. Katrhmcr okullar internetten geligmeleri takip etmekle
sorumludurlar. 6dr-il kazanan her olrenci, ci$retmen ve okul bizzat t6rene
katrlmakla yrlk0m[idurler. Odut bagka bir gahsa teslim edilmez. Tijrene
katrlamayacak o!renci, o!retmen ve okul varsa torenden tince Stnav
koordinatcirune bilgi vermeli ve 6dt-illerini tB/05/2015 Pazartesi gUnr.l saat
16.00'a kadar bizzat teslim almalrdrrlar.
Madde 19:Yarrgmanrn duyurusu Bakanhlrn yanrnda Safranbolu ilee Milli Elitim Miidtirliilti
tarafrndan duyuru ve afigler hazrrlanarak KKTC VE TLim illere posta ile g<inderilecektir.
Madde 20: Finansmanr BAB TURIZIM (merhum ig adamr Unsal Ttilbentginin sahibi oldu$u
girket) ,Safranbolu Kaymakamhlr ile Safranbolu ilge Milli E6itim Mr.idiirh.igti tarafrndan
kargrlanacakttr.
KATILIM FORMU