MAnDrt-(r)Bn Yon n. i| ,r neri ie o` \onerchge ooranJ otl..En r.i .to3t $h

Transkript

MAnDrt-(r)Bn Yon n. i| ,r neri ie o` \onerchge ooranJ otl..En r.i .to3t $h
B,{ RTrN i\rir'f,RsiTEsl iLtr K{R{Bilx Uxi\,'ERsfrEsi rR{snrDA siyAstrT
DiI-iMi rT I(AfiU YöNETiıri ,ı.NABiLİM lrALlNDA oRTAx LisA,\süsTü ?RoGRAM
AçILIIASINA iLiŞKiN PRoToKoL
Prc1oİol yapd
hfi4
Bm'n Ünivo*nğsi ile
(
abük Ünivofitesi, aşağldali Dİddelc.
BIRI]\CI BOLUM
Amıç, IGps'D' D.yınık Yc T,ıüDl,r
MAnDrt-(r)Bn
p@lo*o], B.nJn Ü.ivğsitesi. ije KaĞbük
Bilimi ve K,mu Yö.aimi {%b''-
o.''oJ ofu\ |iJ 6
Ünivefiilsj ğ6lnda siyıse(
İüjlı. P.oq''n' 1-'
rc.rl
2 (l) Bü Drolokol. B"mı Üni!96itesi ite (Jabük ünive*ilesi Ts'nda or]ak
brcg'Jmm dflm, ..e'n'. oğt Ti .e_.m. \e (ab. ]n:.
degğ]eidime, devam, izin, fui sürelelj mefuiyeı şd] oi.n üliDloma ve.ilmesj !e c5tim_
'
öğeıim ile ileilj naddgleri kapsm9İiad]r
]tt{DDt
l .l.L.fu
MADDE 3 [ı)Bu pfobkol. Yüsekiğftiim Kuolu Baş* ıği ıanindan 22.0220o? ıarh
26442 gyülj Rğsmi Gate'de yaymlamn i.Yükseköğr.im (ulmlğ|nln Yuti9indekj
Yükserögletin Kmmlalüyıa ork rilmsüsn Eğitim vğ Öğrelifi Progr.mlan Tesisi Hakkj.dı
Yon n. i| ,r neri ie o' \onerchge ooranJ otl..En r.i .to3t $h .. .jsr- . ,ti
YLt . toAT''m Ka un.' n n l-.|' . adde'eİi e dgyr_athd
ve
Itr{DDE
a
(] ) Bü
p.dokolde reçh ığ.imle.in fu'üIan:
.) onak eıni$ (oE): Bn fis
onaklaşa yürdıen ğnİitijkraen hcrbjn.
süstü pIogamı (yiiksok lisms rc/veya
dokıon prog.am,
b) ofuİ lis.nsünii p.ogl@' $rüınğ kUIlU (oLi]PYK)] ot]ü eD$ilii]ğn' nüdü er] i]c
ona[ lhınsüsü prolr lffn En$nİ Anabilim Da]l (EABD) başk lanndm oluşu..
c) Tez d \mafu: Bdln Ü.ive6itsi sosyal Bilimlcr E.snüsiinün EA3D başkanl ia.afından
önerileı ve oLÜPYK ıağflndrn tez daışmm olüak afuao ofuk rAB dal]aınd birinde görelli
ç) otak lğz dm'şmrl: ona]r ğ{B dıljenf hbgisiıden loz danışmml aiand]ysa djğer
dallndan da ikinci hn öğelim ü}esi .onak Tez Da.ışmana.olaJz} abnlr
-
EAB
ÖğE''cii ofuI li,an9ünu (],üksek han'dokon) Pmgrrına kar yaptm kişi'
e) Tez jz]ğme komjtcsi: He. bn öğenci için kurulan, onak *$nübin nerüinndğn en z bir
üyc o]mak ii?Jre. ıop] üç a'ğretifi üyednden olüşr komitedn ondr ff$iıüle.in bni.dc.. biri tez
dr',, m \eiisqr g li l aB o. r da. rsd b4j bn rAB oJ nd6n otma...rr . uJe ;e d.se.'.'. Ud.' b liofu( on'9 fu . d:geİi cl.l ı AB o1l. dsn ..Ja b")\d _ L 4B dal'mf o'lmL u;
r, iire !. toptum dod drene I olurur. '
d)
0 Yroftü efiiin orD: oftk;nsttüIcrd.n öğencilik islğmleri.i yüdlen m$i$v0
iıic':_n.1 Bar'n Ünna..@' (o.).IB'l.n c' L .'iU ;.d
'
B.r'n ] rar..ıc'. so*d E'l m e' n.l' u oe'c ( oin blı r. ). de_, ma,
dc: .l \ 3 b .ii- öğtı. I:k i.'ole'i ..lF' kJJ .'a l Dl \crialu
ede' \ u
jlade
ry
iKiNci BöLÜM
orLk P.ognnıd
Amıcü
ı. Yü.iitilmcsi
orı.kpmgnDın ımıcı
I|ADDI 5 L, Bdp6'otol Bfu Ünn.(c i. e RJ,F r i n \e. (.. m noaale!. \
isb iği !e eiki]eşiD sağ]amay'' pDgrma kanlr öcrenci]ğin iis diiryde eğilim ve öğelin
almal nı *unn]rn tccr0be vo inkşnlmnı ami dğ.ecede zİademik faydıya di'nüştümeyi
o.lak proghmıo yİ.iitüıncsi
\4ADDr b - ' ll o lsl l ..J.t '" Prcctri Y.nh. r.folu (ol ÜDYK).
l .,n U. .
"rJ cngnübr;
program]J'o yülijtii]mesjno i]işkin hğ tüjü kfd alr ve uygolsn6 1 sae]ar oıtaı
oI-UPYK'n'n kaarlJııl kendi yönetim kurullannm o'aylnn sun .
Enİitiiler her )'E'],'l için; biri yryl hannda diğe'i ydy snunda dm* üjre' etr ü iki kez
topl r Toplantld nomal ol at. Bfrn Üıile6itsi sosyal Bil]mle. Ennidsündğ yap'ltr' An.s]ı
onaı efiitü midürlğinin ünnyla diğe. onzt ensitiide de }ıpü].biljr Toplailı çalnlaı Bffın
U.ilorsjlosi sos}al Biljmler Ensiiosü müdürü
l'1 nu. rudi:
a bqtml,l, eo
o
'opldr
T.plmt y.br sar6j,
'J
Öğre nci Kabüıü 1€
üyo
6ma1ndan yapıltr. Topla.t' han!i
sayNnD üçle ikisid'
K*ğ
Eısitode !ap]lryosa,
yeıel sar$ı isğ bu kunıun üy.
sıyflın]
üçi']üCü BöLiıv
Başın Koşıll,n. öğ...in Üy.s, G6revl."d irne, xİedilcr rc Not
si6leni,
AıidĞoikB'şınszllk
öğrenci kıbütü ve b,şır' koşnllan
ıIADDE 7
ıabuliinden mğa. oluoyı karle tün işIemle.jni BadD
UniveEnesj so$.] Bilim]* Eı*i1iisü iIe yürütü. V. b! cnsiliinüı yönefueliğine bbi olur'
(ı] öaftnci.
Öğenci,llDj için yarllan ilan. bzsnn] . kabu]r, do!ğ]adinhesi ve Jna! işleol]ği,
j
.ıe 5o..s' B hmlrl _. $lfu c Ddl nJan ]'iri'fu 'U_
(3) Gi4
Baiin Ünivmjtesi sosyal Bi]irlsr€n*itiisüDe bağll ilgilimıbilim dallm
ıamfi nnan Fpllf "n,vlan
!ğ ilın edi|n'
(a) Türk Vafudaş' olmaJm ijğren.iı.r dcnk]jk *oşullannı yerine getirdik]eri 6kdnde.
yüriirlüklcki diğğ mcvzuat hükiimleri'e göie pmgfua kabd enitbildc.'
(') oğenci. tiin ııyİ kabu] vğ ötsenim ücreti ödefie işl.mlerjni ysal lüIesi içerisinde Banln
Univesiıesi sosyal Bilimle.E *itüsnnd9yaplltr.
xredile. y€ not snr€ni
MADDE 3 (I) on I lis sütii pro3r.6da öğencinin a]ma9 annlu 6qdi dğ6 krcdi
.n
ol aP\ R ğallnoff tala lJJl i . ofu l' 9nl m omgmoa vl'nin no. .l{( l'.lLn
- 'ı
'
oe4'. . o- l.-n hc' b'n)dc d]d'$ dr._r- AR.s ı]eo le i' n bp|r'.. rJ..o'u.l_
oltr
JsqJiroolJm AKTS kredimillj.nın ü] e btrindeo z o]m'
(2)
B' r ! n'\c
Akidenikbr5arouhk
MADDE
n
ğnenıe
n
9
e öğEncjn in
(l) onak ıismiidn 9bgİaDlam s0.ele.i ile aladeDik başa.szlIk lğya başıa
ilişiğiıiı kosi lm6i hususlJınd4 yürütijcü ğnstitüı üi ]isan sisio loncımc liğ] ve
}ıjrünüketi mevuaı hükiimle.i üygı
i.
lan
'
DöRDüNCü BöLi'M
orğlr Diplon4 iziı]er ı? DisipliD Eükümlğ.i
MADDE t0 - (1) ofuk lGansıjstü prcgrm' başİ' ile ümmlayan öğğncjre, Banf
Uıjvesilesi ilc Kffibük U.ive6itesi'nin onak hzrladlğl tk bn diplona !ğiln
MADDE 1l - (l) Belgelem.li
zoruılu nedentne iiğencirg hğ ]kj oi$nün0n
yl] izin vorilobjln. iziDde geçen 5ü.e -lmi öğ.etim
süresi.dğn sarılm9' oğrcn]m s0resi bo}mca kullmılabilecek i.plım izin sürtsi, iomal ögcti.ı
süresinin y tr'ndan fazla olamz.
nlulabalian soıUcu bir
koştrltr ile
yflyll rcya hi ulzdenik
Disip|i. hükümle.i
MADDE
12
(l) Öğerciler' eğitim içjn bülDduılm heriti kunmüi disiplin yönolncliğino
B[ŞiNcl B6Ltin
U'gütamcık Diğe. Eükilmlen l.otoİo,fin YnrnrEğe
cimği
Ic Problroıfftr
Yiirnhğsi
Uygülınlcak Djkı Eü,üünler
MADDE r3 ( l ) Bu pmtoİolde hüıüm hulumaym dunml da "2547 $yI' Yüksğtöğe.in
K" nu'. 'I i.d .u nj li'i' \eÖiJetn \öoeh!!i:i". -Bd. I n.!l |. r Kmb I l'1 l .5.
Lisansüslü Eğitim !o Öğreıin YğnoholiİIeri'', 22'02'2007 ı9rih le 26442' $yni Resmj Gzeb'de
yay'mla.an "Yük*köğetim Kürumlıının Yutjçindeki Yük*köğelim Kuomlanyl, oi1ık
Li*nsünü Egnim }e öctim Posrmım Tesisi l.la]drmda Yöıefuelik" ve 26'03.2010 bnhf
Yükscköğcıim GonğL (ınlunda kabul ğdilğı 'Yutiç]ndck] Yükscıöğretjm (urmlın A6lıda
oük Lisınsünü Eğitim Prclokolü HzrlanmaJna ilişkin Yönğgp" hütümlğri oygu]anü.
Probko'nn Jiirrnüğe gin6i
MADDE 1,1 (ı) Protokoller, onak In.nsüslu pogram]an d'?enleyen
'iive6ite|ğjn
rekörleri @f'ndan imzlm'r vğ ilüladığ' trifue yünn]üğ. gig. Prolokoldğ değişikljk
,apıIma'
üvtADDE 15 (l) Prclokoller. on k ]nansüstij pro8mmld dfian]eyen nnjvo6jtolorin
h.anndaı yürİtülür' Rettajner, bu ye&ikrini en*nn müdüneliıe delrtdebilirler. ProiokoldC
değişikıik r€ yeni ddznlmğ yapllnd düfumünd4 Yüks9köattin Kw]uia bilgj sunulur' Pnbkol,
her iki ıaranan binnin iDbl isleği ot"adlkF d* ede.'
rektij.]eri
h4
Bl.ı'
Baİhn ijnlver.ile.i
R.k6ni