incele

Transkript

incele
ourumffiffim&GffiqHh
Neco Toys ile Pepee Oyuncaklan Emin Ellerde
$imdi Parti Zarnanr
Monster High Geliyor! Acayip ve gok Havak
Hay al Diinyas r Oyunc ak M:af:az a ZincirLe rine Y e nilerini Ekle di
Sekt<iriin yeni adresi; iSTOq
Pla%
Lmffinm
ond
Don(nezler
Yeni Sezonda da
Qt.uklan Sevdikleri
Karakterlede Bulu;turm aya
Devafi:. Ediyor...
Lisansh qanta denilince aHa gelen ilk isim Diinmezler Usans A.$,
bu okul sezonunda da gocuklan; sevdikleri qizgi film karakteri ile
bulugturmaya devam ediyor...
Birbirinden grk tasanmlan ile bu yrlrn fenomeni
haline gelecek
olan
Generator Rex qizgi fi1minin qania ve krtasiye
malzemeleri, Donmezler Lisans A.$ ayncalrQt
ile yeni okul sezonunda
qocuklarla buluEuyor.
liste
var Yetmezmiq gibi qocugunuz okula da gitmek
istemiyor. Sevdisi qizgi film kahramanr ile okulu
qocu!unuza e$lenceli hale getirmeye ne dersiniz?
Birbirinden renkli ve yeni Caillou koleksiyonuyla
Donmezler Lisans A $ yanrnrzda ..
Lisanslr qanta denilince akla gelen ilk isim
Donmezler Lisans A.$, bu okul sezonunda da
Qocuklan; sevdikleri gizgi film karakteri Ben'10
ile buluqturuyor, Ustelik farklr renk seqenekleri
Krz qocuklarrnrn sevgilisi haline gelen Hannah Montana
karaKerinin qanta ve krrtasiye malzemeleri; bu yrl da
raflardaki yerini Donmezler Lisans A $ ayncalrpr ile altyor
Sahne rgrklannrn parlakltQtnt ve muzilin hareketliliQini
lisanslr qantalarrnrn uzerine tagryan tasanmlar qok
be$enilece$e benziyor,
Qocupunuz okula bagltyor ve qantadan mataraya;
kalem kutusundan silgiye onunuzde kabank bir
1
B / www.oyuncakcocukdergisi.com
ve desenledyle Ben10 qantalarrna seqkin
perakende satrg noktalannda ulaqmak oldukqa kolay

Benzer belgeler