Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri

Yorumlar

Transkript

Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
Dünyada Sağlık Sistemlerinin Dönüşümü
Shemasko modelinin terk edilmesi,
Kamu yönetiminde performans, rekabet ve
özendiricilere dayalı yönetim kavramları
Pazarın küreselleşmesi
Sağlığın özendirilmesi ve tüketici
kavramı
EKONOMİK
KÜRESELLEŞME VE
NEOLİBERALİZM
•Artan beklentiler
•İleri teknoloji kullanımı
•Maliyetlerin artışı
•Yaşlı nüfus artışı
•Ekonomik kriz ve refah
devletinin çöküşü
•Klasik düşüncelere
duyulan şüphecilik
POLİTİK
KÜRESELLEŞME VE
YENİ KAMU YÖNETİMİ
SAĞLIK SİSTEMLERİNDE DÖNÜŞÜM
1970 sonu-1980
1980 sonu-1990
1990 ortaları
Maliyet
sınırlamaları,
verimliliğin
artırılması
Kalite ve maliyet
muhasebesi,
hasta
ihtiyaçlarına
duyarlılık
Toplum sağlığı,
sosyal ve
ekonomik
belirleyiciler,
hizmete erişim
Implementing change in health systems: market reforms in the United Kingdom, Sweden, and the Netherlands, Michael I.
Harrison, Sage Publications Ltd, 2004.
Getting Health Reform Right, A Guide to Improving Performance and Equity, Marc Roberts, William Hsiao, Peter Berman,
Michael Reich, Oxford University Press, 2008
Dünyada Sağlık Sistemlerinin Dönüşümü
era of Brownian motion in
health care
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century,
Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine,
National Academies Press, 2001.
Dünyada Sağlık Sistemlerinin Dönüşümü
Maliyet baskısı
Kanıta dayalı yönetim
Organizasyonel değişim
Güçlendirilmiş hasta
Kanıta dayalı tıp
Mahremiyet talepleri
Teknolojik dönüşüm
ETKİLİ
VERİMLİ
EŞİTLİKÇİ
GÜVENLİ
HASTA MERKEZLİ
ZAMANINDA
Etkili: Bilimsel bilgiye dayalı tam
hizmet vermek.
Verimli: Donanım, malzeme, fikir ve
enerji israfından kaçınma.
Eşitlikçi: Bireysel özelliklerden
dolayı verilen hizmet kalitesinin
değişmemesi.
Güvenli: Hastaların bakım sırasında
doğabilecek zararlardan korunması.
Hasta merkezli: Bireysel tercih,
ihtiyaç ve değerlere saygı ve
duyarlılık, tüm klinik kararlarda
hasta değerlerinin esas alınması.
Zamanında: Bekleme ve gecikme
süresini azaltmak.
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Committee on Quality of Health Care in
America, Institute of Medicine, National Academies Press, 2001.
Dünyada Sağlık Sistemlerinin Dönüşümü
YENİ SAĞLIK SİSTEMİNDE;
*Hastanın tercihlerine ve değerlerine saygı gösterilmeli,
*Hastalar bilgilendirilmeli ve tıbbi karar süreçlerine dahil edilmeli,
*Hastalar kendi tıbbi bilgilerine kısıtlama olmaksızın erişebilmeli,
*Sağlık sistemleri hasta ve yakınlarına tercihlerini etkileyecek bilgileri (sağlık birimi
seçme, klinik uygulama, alternatif tedavi) sağlamalı,
*İhtiyaç duyulan tıbbi bakıma 7/24 erişilebilmeli,
*Hastalar kanıta ve bilimsel bilgiye dayalı hizmet almalı,
*Hastalar sağlık sisteminden kaynaklanan risklerden korunmalı,
*Sağlık sistemi hasta ihtiyaçlarını karşılama yanı sıra ön görebilmeli,
*İsraf sürekli azaltılmalı,
*Klinisyenler ve sağlık birimleri arasında eş güdüm sağlanmalı.
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Committee on Quality of Health Care in
America, Institute of Medicine, National Academies Press, 2001.
Dünyada Sağlık Sistemlerinin Dönüşümü
Sağlık bakımı günümüzde yönetimi en
zor, kaotik ve karmaşık endüstridir.
Hastane bugüne kadar tasarlanmış en
karmaşık insan organizasyonudur.
Amerika’da en zor dört meslek (sıraya
bağlı olmaksızın); ABD Başkanı,
üniversite başkanı, hastane yöneticisi,
papaz.
Peter Drucker
1909-2005
Dünyada Sağlık Sistemlerinin Dönüşümü
Kanıta dayalı uygulamayı
destekleyen alt yapı
Bilgi teknolojilerinin
kullanımını sağlama
Parasal özendiriciler
kullanmak
SAĞLIK
SİSTEMLERİNDE
DÖNÜŞÜM
İş gücünü daha iyi hizmet
verecek şekilde hazırlamak
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Committee on Quality of Health Care in
America, Institute of Medicine, National Academies Press, 2001.
Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Committee on Quality of Health Care in
America, Institute of Medicine, National Academies Press, 2001.
Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
Maliyet baskısı
Kanıta dayalı yönetim
•Elektronik sağlık kayıtları
Organizasyonel değişim
•Ortak hasta kaydı yapısı
Güçlendirilmiş hasta
•Laboratuvar bilgi sistemi
Kanıta dayalı tıp
•Radyoloji ve nükleer tıp bilgi sistemi
Mahremiyet talepleri
•Klinik bilgi sistemleri
Teknolojik dönüşüm
•Elektronik malzeme yönetimi
ETKİLİ
VERİMLİ
EŞİTLİKÇİ
GÜVENLİ
HASTA MERKEZLİ
ZAMANINDA
•Mali ve finans sistemleri
•İdari sistemler
•Görüntü Arşivleme ve iletişim
sistemleri
•Barkod ve RFID sistemleri
•Klinik karar destek sistemleri
•Uzaktan tanı ve tedavi sistemleri
•Evde bakım sistemleri
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Committee on Quality of Health Care in
America, Institute of Medicine, National Academies Press, 2001.
Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
Bilgi ve iletişim teknolojileri; bakım kalitesi ve verimliliğin
artırılması, klinik hizmetlerin işlem maliyetlerinin azaltılması,
idari maliyetlerin azaltılması, teletıp ve mobil sağlık gibi
tamamen yeni tıbbi bakım türlerinin mümkün kılınması
maksatlarıyla kullanılabilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin başarılı olarak devreye
alınması ve yaygın olarak benimsenmesi maliyet ve yararların
adil olarak bölüşümü ve özendiriciler oluşturma, standartların
tutarlı ve doğru kullanımı ile güvenlik ve mahremiyete ilişkin
kaygıların giderilmesi konularıyla yakından ilişkilidir.
OECD Health Policy
Studies, Improving Health
Sector Efficiency: The
Role of Information and
Communication
Technologies, OECD
Organisation for
Economic Co-operation
and Development, OECD
Publishing, 2010.
Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
IOM’un kalite vizyonuna ulaşılmasında gereken etmenlerden
hiç biri bilginin etkin kullanımından daha değerli değildir…
21’nci yüzyıl sağlık bakımı vizyonunda, tanı, tedavi ve
sonuçlarına ilişkin kapsamlı verilerin toplanması, hasta ve
sağlık çalışanlarının kanıta dayalı uygulama kılavuzları ile
bilişsel olarak desteklenmesi, hekimlere hasta porföylerini
yönetebileceği araçlar sağlanması, yeni bilgilere entegrasyonu
sağlanmış öğrenen sağlık sistemleri, hasta ve ailelerin
güçlendirilmesi, evde bakım ve uzaktan destek gibi farklı
bakım modellerine uyum sağlanması vurgulanmaktadır.
Ancak, IOM’un kalite yarığına benzer şekilde sağlık bilişimi
alanında da bir yarık mevcuttur.
Computational Technology
for Effective Health Care:
Immediate Steps and
Strategic Directions,
Committee on Engaging the
Computer Science
Research Community in
Health Care Informatics,
National Research Council,
Willam W. Stead, Herbert S.
Lin, National Academies
Press, 2009.
Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
ABD’de, 2009 yılında, American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) Health
Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) yasası ile
klinik yazılımların doktor ve hastaneler tarafından anlamlı kullanımını
sağlamak üzere 20 milyar dolar ayrılmıştır.
Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri
Devam Eden Dönüşüm
Maliyet baskısı
•Elektronik sağlık kayıtları
Kanıta dayalı yönetim
•Ortak hasta kaydı yapısı
Organizasyonel değişim
•Laboratuvar bilgi sistemi
Güçlendirilmiş hasta
•Radyoloji ve nükleer tıp bilgi sistemi
Kanıta dayalı tıp
•Klinik bilgi sistemleri
Mahremiyet talepleri
•Elektronik malzeme yönetimi
Teknolojik dönüşüm
•Mali ve finans sistemleri
ETKİLİLİK
VERİMLİLİK
EŞİTLİK
HASTA GÜVENLİĞİ
HASTA MERKEZLİLİK
ZAMANINDALIK
•İdari sistemler
•Görüntü Arşivleme ve iletişim
sistemleri
•Barkod ve RFID sistemleri
•Klinik karar destek sistemleri
•Uzaktan tanı ve tedavi sistemleri
•Evde bakım sistemleri
ÖĞRENEN SAĞLIK
ORGANİZASYONU
•………
Devam Eden Dönüşüm
Devam Eden Dönüşüm
Devam Eden Dönüşüm
Devam Eden Dönüşüm
Dünyada Sağlık Sistemlerinin Dönüşümü
Yeni Tıbbi Bakım Türleri
Teletıp Uygulamaları
Teletıp Uygulamaları
Teletıp Uygulamaları
Teletıp Uygulamaları
Teletıp Uygulamaları
Ameliyathanede Sayısal Tıbbi Görüntü
Deployable Teleradiology System
Teletıp Uygulamaları
MUHAREBE SAHASINDA CERRAHİ KONSÜLTASYON
Muharebe sahasında; cerrahi alt alan uzmanlarına
erişim problemleri mevcuttur.
Genel cerrahlar alt dal uzmanlarının birikimlerine
ihtiyaç gösteren karmaşık olgularla karşı karşıya
kalabilirler.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Sağlık (mHealth)
Mobil aygıtların tıbbi bakım hizmetlerine yönelik bilgi
değişimi, eğitim ve diğer hizmetler için kablosuz olarak
uzaktan erişimde kullanılması.
22, Mart 2010
ABD Kara Kuvvetleri Araştırma,
Geliştirme ve Mühendislik
Komutanlığı iPad, iPhone ve
MacBook platformları gibi ticari
çözümlerin muharebe sahasında
kullanımını değerlendiriyor.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
*
112 üye ülkeden 93’ünde en
az bir m-Sağlık projesi
mevcut.
*
Bu ülkelerinde de çoğunda
dört yada daha fazla tipte mSağlık girişimi var.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
mCare Projesi
Bakım ekibi
web
sayfalarına
girer ve mesaj
gönderir.
mCare Projesi: Travmatik beyin hasarı
olan (Traumatic brain injury, TBI) olan
hastaların cep telefonları kullanılarak
hizmet sunucuları ile veri alışverişinde
bulunması ve durumunun
değerlendirilmesini hedeflemektedir.
Mesaj
askerin
telefonuna
gider.
Hizmet alan
asker
mesajı
cevaplar.
Bakım ekibi cevapları
görür ve eş zamanlı
olarak raporlar.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Kablosuz Vücut Alan Ağı (wBAN)
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
PiiX fizyolojik verileri kablosuz olarak
iletir.
zLink bu verileri alır ve cep telefon
ağları üzerinden iletir.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
İlaç Alım Sistemleri
İlaç alımında hatırlatıcı
İlaç etkileşimleri
İlaçlara ilişkin diğer bilgiler
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Cardio MEMS
Kalp yetmezliklerinin yönetiminde hasta
kardiyak output, kan basıncı ve kalp hızı
verilerinin iletilmesi için radyofrekans
dalgaları kullanan minyatür implante
edilebilir sensörler.
Cardionet’in tanısal aygıtları kardiyak
aritmilerin kablosuz ve uzaktan tanısı
için EKG, kalp hızı ve solunum hızı takibi
yapmaktadır.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
MicroCHIPS
Yaşamsal biyokimyasal değişiklikleri
belirleyip ilaç tedavileri veren ve
kablosuz teknolojiler kullanarak iletişim
sağlayan teknolojiler üretmektedir.
Osteoporoz, diabet, kardiyoloji ve
oftalmoloji hastalıklarında ilaç ihtiyaçları
ve dağılımını takip eden implante
edilebilir sistemler geliştirilmiştir.
Proteus Biomedical
Tedavi sonuçlarını iyileştirmek üzere
Mevcut ilaçlara elektronik sistemler
entegre etmiştir. Bunlar hasta tarafından
alınınca aktive olmaktadır.
Teşekkürler…

Benzer belgeler