TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATLIK

Yorumlar

Transkript

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATLIK
T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE
TERCÜMANLIK
(Atılım Üniversitesi / 29 Mart 2011)
1
Günaydın
2
Vehbi Esgel ETENSEL
Tercüme Dairesi BaĢkan Vekili
•1978-1981 Ankara Tevfik Fikret Lisesi.
•Fransız Hükümetinin bursuyla Fransa’da
(Grenoble) Ġktisat Fakültesini bitirdi.
•1988 DıĢiĢleri Bakanlığına Meslek Memuru olarak
girdi.
•YurtdıĢında NATO Daimi Temsilciliği, Havana
Büyükelçiliği, Londra Büyükelçiliği ve BirlemiĢ
Milletler Cenevre Ofisinde görev aldı.
• Ağustos 2009-Ocak 2011 Siyaset Planlama Daire
BaĢkanı
•Ocak 2011’den bu yana Tercüme Dairesi BaĢkan
Vekili.
3
1979-1980 Öğretim Yılı: Lise II
4
KISA TARĠHÇE
 Uzun bir geçmişe dayanan köklü Osmanlı diplomasisi
geleneğinin mirasçısı olan Dışişleri Bakanlığı, tarihsel
süreçte değişik isimler taşımakla birlikte ilk kez 1523
yılında kurulmuştur
 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışından sonra kurulan
ilk Milli Hükümet’in “Hariciye Vekaleti” de 2 Mayıs
1920’de teşkil edilmiştir. İlk Hariciye Vekili Bekir
Sami (Kunduh) Bey’dir
5
DIġIġLERĠ BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERĠ

Dış politikanın belirlenmesi için hazırlık çalışmaları yapmak;

Bu konuda Hükümete önerilerde bulunmak;

Hükümetçe tespit edilecek dış politikayı yürütmek;

Dış politikanın yürütülmesinde diğer bakanlıklar ve kurumlarla eşgüdümü
sağlamak;

Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla
ilişkilerini yürütmek;

Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla müzakerelerde bulunmak;

Gerektiğinde diğer bakanlıklarla işbirliği halinde anlaşmalar imzalamak;

Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası
kuruluşlardaki hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, bu alanlarda
konsolosluk himayesi sağlamak;

Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak
6
DIġ ĠLĠġKĠLERIN YÜRÜTÜLMESĠNDE
ÖNEMLĠ YETKĠ: 1173 SAYILI KANUN
1173 (1969) sayılı Milletlerarası Münasebetlerin
Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun’a göre:
 İlgili diğer bakanlık ve kurumlarla işbirliği yapmak
suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı devletler ve
uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerinin
yürütülmesi ile uluslararası anlaşmaların yapılması
konusunda Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
7
Dışişleri internet sitesi
http://www.mfa.gov.tr
Bakanlık
Dış Politika
Protokol Konsolosluk Basın
www.mfa.gov.tr sitesinde
“İnsan kaynakları” bölümü
•
Bakanlığının ÇalıĢma Ġlkeleri, Görevleri ve Yetkileri
• TeĢkilat Yapısı
• Bakanlıktaki Temel Memuriyet Kategorileri
• Unvanlar
• DıĢiĢleri Bakanlığından Neler Bekleyebilirsiniz?
• Bakanlıktaki Kariyer Memuriyetleri Hakkında En Çok Merak Edilenler
• Meslek Memurluğu GiriĢ Sınavı - GeçmiĢ Yıllara Ait Yazılı Sınav Soruları
• Konsolosluk ve Ġhtisas Memurluğu GeçmiĢYıllara Ait Yazılı Sınav Soruları
TEġKĠLAT YAPISI
•MERKEZ TEġKĠLATI
•YURTDIġI TEġKĠLATI
•BÜYÜKELÇİLİKLER
•DAİMİ TEMSİLCİLİKLER
•BAŞKONSOLOSLUKLAR
10
MERKEZ TEġKĠLATI
Bakan
Müsteşar
Müsteşar Yardımcılıkları (7)
Genel Müdürlükler (25)
Genel Müdür
Yardımcılıkları (50)
Müstakil Daire
Başkanlıkları (5)
11
YURTDIġI TEġKĠLATI
 2011 Mart ayı itibariyle Dışişleri Bakanlığının
yurtdışı teşkilatı:
 115 Büyükelçilik,
 11 Daimi Temsilcilik,
 78 Başkonsolosluk
olmak üzere, toplam 204 dış temsilcilikten
oluşmaktadır
12
PERSONEL
 Dışişleri Bakanlığı personeli 5 ana kadro
grubundan oluşmaktadır:
 Meslek Memurları
 Konsolosluk ve İhtisas Memurları
 Hukuk Müşavirleri
 Danışmanlar
 Merkez memurları (mütercim-tercümanlar da
dahil olmak üzere)
 Meslek Memurları ve Konsolosluk ve İhtisas
Memurları bu gruplar arasında en kalabalık
kadrolardır
13
MESLEK MEMURU KĠMDĠR, ARANAN
ġARTLAR NELERDĠR?




Bakanlığa
verilen
görevlerin
yürütülmesinde
çeşitli
kademelerde görev ve sorumluluk alan, statüsü yasayla
belirlenmiş memurdur.
Meslek Memuru adayı, üniversitelerin uluslararası ilişkiler,
kamu yönetimi, hukuk, iktisat, işletme, halkla ilişkiler ve
tanıtım, sosyoloji, psikoloji ve tarih bölümü mezunu ve 31
yaşından gün almamış olmalıdır. Bu bölümlerden lisansüstü
diplomaya sahip olanlar 33 yaşından gün almamış olmalıdır.
KPSS 36, 21 veya 108 puan türlerinin birinden en az 80
almış, takiben Bakanlığın açtığı yazılı ve sözlü sınavlarda
başarılı olmuş olmalıdır.
İngilizce, Fransızca veya Almancadan sınava girilebilir.
Almanca veya Fransızcadan girenler ayrıca İngilizce veya
Fransızcadan da sınava girmek zorundadır.
14
MESLEK MEMURLUĞU SINAVI



Yılda 1 kez, Eylül-Ekim döneminde açılır
Sınav aşamaları:

Çoktan seçmeli sınav
 Uluslararası ilişkiler politikası ve teorisi
 Uluslararası kamu hukuku

Siyasi tarih (Dünya siyasi tarihi, Osmanlı diplomasi tarihi ve Türk dış
politikası)

Anayasa hukuku ve siyasal sistemler, idare hukuku, medeni hukuk

Uluslararası iktisat, mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi ve kamu mali
yönetimi
 Genel kültür

Yazılı Sınav
 Yabancı dilde kompozisyon
 Türkçeden yabancı dile çeviri
 Türkçe kompozisyon
 Yabancı dilden Türkçeye çeviri

Sözlü Sınav
Yazılı sınava girme hakkı bakımından sınırlama yoktur. Ancak, sözlü sınavda 3 kez
başarısız olanlar bir daha giremezler
15
KONSOLOSLUK VE ĠHTĠSAS MEMURLARI
KĠMDĠR, ARANAN ġARTLAR NELERDĠR?
Konsolosluk ve ihtisas memurları, Bakanlığın
görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol,
ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu
diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler,
personel işleri, idari ve mali işler, elektronik
konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık
bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve
sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden
memurlardır. Konsolosluk ve ihtisas memurları,
yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında,
konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.
16
KONSOLOSLUK VE ĠHTĠSAS MEMURLARI
KĠMDĠR, ARANAN ġARTLAR NELERDĠR?
Konsolosluk ve İhtisas Memuru olma şartları: Konsolosluk ve ihtisas
memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan
şartları taşımanın yanı sıra usul ve esasları yönetmelikle düzenlenen
Bakanlıkça açılan yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.
Konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavının açıldığı yılın Ocak ayının
ilk günü itibarıyla, lisans diplomasına sahip bulunanlar için otuz yaşını,
lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuz iki yaşını
doldurmamış olmak gerekir. Bakanlık, işlev alanlarındaki uzmanlaşma
ihtiyacını dikkate alarak sadece belirli fakültelerin veya bölümlerin
mezunlarının başvurabileceği konsolosluk ve ihtisas memurluğu adaylık
sınavları açabilir. Gerek görülmesi halinde, sınava iştirak için mesleki
ön tecrübe şartı da aranabilir. Belirli fakültelerin veya bölümlerin
mezunlarının başvurabileceği veya mesleki ön tecrübe şartı aranan
sınavlar sonucunda Bakanlığa alınan memurların, merkez ve yurtdışı
teşkilatında uzmanlık dalları ile bağlantılı olarak görevlendirilmeleri
esastır. Konsolosluk ve ihtisas memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.
KONSOLOSLUK VE ĠHTĠSAS
MEMURLUĞU SINAVI
 Yazılı Sınav
 Türkçe kompozisyon
 Türkçeden yabancı dile çeviri
 Yabancı dilden Türkçeye çeviri
 Yabancı dilde kompozisyon
 Sözlü Sınav
 İdari ve siyasi konular
18
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞINA SINAVLA ADAY KONSOLOSLUK VE
ĠHTĠSAS MEMURU ALINACAKTIR (23.09.2010 TARĠHLĠ ĠLAN)
I. Genel bilgiler:
(1) Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Bakanlığın 6004 sayılı Teşkilat
Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol,
ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal
mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler,
elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi
gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil
görevi icra eden kariyer memurlardır.
(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday
Konsolosluk ve İhtisas Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami
kadro sayısı 200’dür. Atamalar, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu
ve 8 inci derece kadrolara yapılabilecektir.
19
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞINA SINAVLA ADAY KONSOLOSLUK VE
ĠHTĠSAS MEMURU ALINACAKTIR (23.09.2010 TARĠHLĠ ĠLAN)
(3) Sınavın ilk aşaması, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava
katılmaya hak kazanan adaylar için 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde
Ankara ve İstanbul’da; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca
dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adaylar için ise 23-24-25
Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(4) Sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, giriş
sınavlarına ilişkin düzenlemelerden bu sınav duyurusunda belirtilmeyen
hususlar, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve
dördüncü bölümlerinde yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin geçici 1
inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında kayıtlı hükümler saklıdır.
20
Başvuru ve sınava katılım şartları:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde
sayılan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak,
c) 1/1/2010 tarihi itibarıyla hesaplanmak üzere, lisans
diplomasına sahip bulunanlar için 30 yaşını, lisansüstü
eğitim diplomasına sahip bulunanlar için 32 yaşını
doldurmamış olmak,
21
Başvuru ve sınava katılım şartları:
ç) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS) aşağıdaki taban puanları aşmış olmak:
1) İngilizce, Fransızca veya Almancadan sınava girecekler: KPSS-108 veya KPSS-6 puan
türlerinin birinden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında tek bir
liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 500 kişi arasında bulunmak (aday
adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır),
2) Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunancadan sınava girecekler: KPSS-3 puan türünden en
az 60 puan almış olmak ve bu dillerde başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre
yabancı dil ayrımı gözetilmeden kendi aralarında tek bir liste halinde yapılacak
sıralamada en yüksek puanlı ilk 100 kişi arasında olmak gerekir.
(2) İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi,
28 Eylül 2010 tarihinde; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca dillerinden sınava
girecek adayların listesi ise 16 Ekim 2010 tarihinde Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli
internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
22
Giriş sınavı başvurularının yapılması:
(1) Giriş sınavı başvuruları, “İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak
kazanan adaylar için 24 Eylül 2010 tarihinde; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya
Yunanca dillerinden sınava girecek adayların listesi ise 14 Ekim 2010 tarihinde saat
18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi
üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik
ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
a) T.C. kimlik numarası.
b) KPSS sonuç belgesi.
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).
ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf.
d) Varsa lisansüstü eğitim diploması.
23
Mütercim Tercümanlık
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞINA SÖZLEġMELĠ
MÜTERCĠM ALINACAKTIR (ARALIK 2010’DAKĠ
ĠLAN)
Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan, “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, büro
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, 13 adet İngilizce, 4
adet Almanca, 4 adet Fransızca, 2 adet Arapça ve 2
adet Farsça “mütercim” unvanlı olmak üzere toplam
25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Adaylarda aranan nitelikler
1)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel Ģartları
haiz olmak;
2) Son baĢvuru tarihinde 31 yaĢından gün almamıĢ (22 Aralık 1980 tarihinden sonra
doğmuĢ olanlar) olmak;
3) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmıĢ veya tecilli olmak;
4) DıĢiĢleri Bakanlığı personeli olmaya engel hali bulunmamak (Bu konuda DıĢiĢleri
Bakanlığının takdiri esastır);
5) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, Ġngilizce, Fransızca, Almanca,
Arapça ve Farsça Dili Eğitimi/ Edebiyatı/ Mütercim-Tercümanlık veya çeviribilim
bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin Ġngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça
ve Farsça Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve
yurtdıĢındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak;
Adaylarda aranan nitelikler II
6) 30 Haziran-1 Temmuz 2009 ve 10 Haziran-11 Haziran 2010
tarihlerinde yapılmıĢ olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından
birinden (2009-KPSS ve 2010-KPSS ) Ġngilizce, Almanca ve
Fransızca dilleri için en az “80” Arapça ve Farsça için ise en az
“70” KPSSP3(B) puanına sahip olmak;
7) Son baĢvuru tarihinden 5 yıl öncesine kadar, baĢvuru yapılan
yabancı dilde en az (B) düzeyinde KPDS puanına sahip olmak
veya Ġngilizce’den baĢvuran adaylar için “Test of English as a
Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik
süresi dolmamıĢ eski dengi 550 puan) puan veya “International
English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 7,5
puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.
Teşkilat yasasında Tercüme Dairesi
13 Temmuz 2010 tarihli Resmî Gazete’den
Sayı : 27640 6004 SAYILI KANUN
Yardımcı hizmet birimleri
MADDE 8- (1) Yardımcı hizmet birimleri ve görevleri aĢağıda
gösterilmiĢtir:
e) Tercüme Dairesi BaĢkanlığı; yabancı devletler ve
uluslararası kuruluĢlar ile akdedilen andlaĢmalar baĢta
olmak üzere, dıĢ politikanın yürütülmesi çerçevesinde
Bakanlıkça ihtiyaç duyulan belge ve metinlerin tercüme
edilmesini veya yapılmıĢ olan tercümelerin gözden
geçirilmesini sağlamakla görevlidir.
Teşkilat Yasasında Tercüme
Dairesi
Bakanlık personeli
MADDE 10
(8) DıĢiĢleri merkez memurlarına iliĢkin esaslar aĢağıda
gösterilmiĢtir.
a) Merkez memurları, 11 inci maddede yurtdıĢı görevlere iliĢkin
olarak yer verilen hüküm saklı kalmak üzere, merkez
teĢkilatında sürekli görev yapan ve genel idare hizmetleri,
teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarına mensup olan
memurlardır.
b) Mütercim kadrosunda görev yapacak memurların merkezi
sınava ilave olarak hizmetin gereklerine uygun olarak
seçilebilmesi için usul ve esasları yönetmelikle belirlenen
yarıĢma sınavında da baĢarılı olmaları gerekir.
Avrupa Devletleri Tercüme Birimleri
Konferansı (COTSOES)
(Conference of Translation Services of
European States)
http://www.cotsoes.org/
Avrupa Devletleri Tercüme Birimleri
Konferansı.
Dönem Başkanlığını Fransa
üstlenmekte
29
COTSOES ÜYELERİ/ 17 ülke
Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya,
Finlandiya, Fransa,İngiltere, İzlanda,
İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya,
Portekiz, İsveç, İsviçre, İspanya.
2012 yılında Fransa’da düzenlenecek
toplantıda ülkemizin üyeliğin onaylanması
öngörülmektedir.
30
COTSOES NE YAPAR?
The goal of the COTSOES is to establish effective cooperation among
the central government translation and terminology services in
European countries.
To this end, the COTSOES encourages:
-exchanges of information, experiences and documentation in the fields
of translation and terminology;
-mutual assistance in the field of translation and terminology;
the coordination and implementation of programmes and projects
relating to translation and terminology;
-cooperation in the field of professional training and in all other fields
affecting government translators or terminologists.
31
JIAMCATT (Joint Inter-Agency Meeting on ComputerAssisted Translation and Terminology)
Created in June 1987 at the United Nations Office at
Geneva, the Joint Inter-Agency Meeting on ComputerAssisted Translation and Terminology, renamed in April
2006 to International Annual Meeting on ComputerAssisted Translation and Terminology (JIAMCATT),
provides its partners with a forum for debate, exchange of
expertise and cooperation in the fields of computer-assisted
terminology and translation, interpretation and
documentation retrieval. It works to establish a proprietary
terminology and information repository common to all
participating organizations.
32
JIAMCATT NE YAPAR?
To this end, JIAMCATT intends to enhance
exchanges among languages services of
international organizations and national bodies in
order to promote the pooling of the partners'
terminology resources to make them accessible to
all in electronic form.
Today, JIAMCATT membership includes partners
from most international organizations, as well as
from various national institutions active in the field
of terminology and translation.
33
TÜRKİYE JIAMCATT ÜYESİ
Tercüme Dairesi
DıĢiĢleri Bakanlığı,
Türkiye Cumhuriyeti
Département de la traduction
Ministère des Affaires Etrangères
République de Turquie
Translation Department
Ministry of Foreign Affairs
Republic of Turkey
34
JIAMCATT İNTERNET
SİTESİNDEN
Vehbi Esgel ETENSEL
TRCD/ Tercüme Dairesi Baskanligi (Chef de département, Département
de la traduction)
Téléphone: +90-312-292.11.30
Fax:+90-312-287.78.01
email: [email protected]
Adresse postale:
TRCD/ Tercüme Dairesi Baskanligi (Département de la traduction)
Ministère des Affaires Etrangères
Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 8 Balgat / Ankara 06100- TURQUIE
35
DıĢiĢleri Bakanlığından Neler
Bekleyebilirsiniz?
Diplomasi alanında kariyer yapmak istiyorsanız,
genç yaşta sorumluluk üstlenerek, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir yurtdışı temsilciliğinin
yönetiminde yer almayı arzu ediyorsanız,
Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek istiyorsanız,
ilerlemelerin liyakate dayanarak yapıldığı dinamik
bir kurumda çalışmak istiyorsanız, yurtdışında
yaşayan
vatandaşlarımıza
hizmet
etmenin
mutluluğunu duymak istiyorsanız, sizi Dışişleri
Memuru olmaya ve özetleyeceğim imkânlardan
yararlanmaya davet ediyorum.
I) Kariyer
Meslek Memurluğu ile Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu
kariyer meslekleridir. Bu durum, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda da saptanmış bulunmaktadır. Belirli
süreler ve aşamalar geçirilmeden meslekte üst unvanlara
ulaşmak olanaklı değildir. Giriş sınavlarını kazanan Meslek
Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının göreve
aynı gün başlatılmasına özen gösterilir ve daha önce başka
kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilmiş süreler kıdem
bakımından dikkate alınmaz. Bu suretle aynı sınavı
kazanmış memurların kıdem bakımından yekdiğerine
avantaj sağlaması önlenmiş olur.
II) Yurtdışı tayin
Yaklaşık kırk yıllık bir meslek hayatının ortalama üçte
ikilik bölümü dış temsilciliklerde geçer. Bakanlık, dış
tayinleri, olanaklar ölçüsünde, memurların çeşitli alanlarda
deneyim kazanmalarını veya mevcut uzanmalıklarını daha
da geliştirmelerini sağlayacak şekilde yapar. Her tayin
dönemi öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri
belirlenir ve tayin kapsamına giren memurlardan
tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde
memurların tercihleri de, imkânlar elverdiği ölçüde, dikkate
alınır. Yurtdışındaki görev süreleri hizmetin gerektirdiği
istisnalar dışında en çok beş yıl, merkez teşkilatındaki görev
süreleri ise en az iki yıldır.
III) Diplomasi Akademisi’nde Kaliteli,
Prestijli ve Sürekli Hizmet İçi Eğitim
Bakanlığımızın 6004 sayılı Teşkilat Kanununun 19.
maddesi “Bakanlık, dış politikanın yürütülmesinde gerekli
ve faydalı gördüğü uzmanlık konularının ve yabancı dillerin
Bakanlık personelince öğrenilmesi ve bu alanlardaki
mevcut birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla
gerekli gördüğü tedbirleri alır ve bu personele uygulanacak
teşvikleri belirler.” hükmünü barındırmaktadır. Bu itibarla,
Bakanlık, memurlarının yurt dışında lisansüstü eğitim
görmeleri ile Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillerin
öğrenilmesi ve uzmanlıkların teşviki için gerekli hukuki
zemine sahiptir.
III) Diplomasi Akademisi
Bakanlıkça özel önem atfedilen hizmet içi eğitim konusu
ise Diplomasi Akademisi Başkanlığının sorumluluğundadır.
Diplomasi Akademisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış
ilişkilerinin, Türk dış politikasının ve konsolosluk
hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Bakanlık
mensuplarının temel ve hazırlayıcı eğitimleri ve stajları ile
Bakanlığın ihtiyaçlarına göre tespit edilen diğer hizmet içi
eğitim faaliyetlerini planlar ve yürütür. Bu çerçevede,
Bakanlık mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışındaki eğitim
programlarına, yabancı dil ve mesleki eğitim amaçlı
kurslara, seminerlere ve benzeri etkinliklere katılımları da
Diplomasi Akademisi tarafından planlanır. Diplomasi
Akademisi, ayrıca, diğer kamu idarelerinin yurtdışına
sürekli görevle atanan memurları ile bu idarelerin dış
ilişkilerle bağlantılı birimlerinde görevli memurlar için de
eğitim programları planlar ve yürütür.
IV) Yurtdışı Görevler Bağlamındaki
Önemli Mali Haklar
Aile yardımı:
Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan
memurlara 657 sayılı Kanunun 202 ilâ 206 ncı
maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde, aile
yardımı ödeneğine hak kazanan eş için % 5 ve her bir çocuk
için % 2,5 oranında aile yardımı ödeneği verilir. Bu
ödeneğin hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara ilişkin emsal
kararnamesi çerçevesinde, görev yapılan ülke için birinci
derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun
yurtdışı aylığı esas alınır. Bakanlar Kurulu bu oranları birer
katına kadar artırabilir.
IV) Yurtdışı Görevler Bağlamındaki
Önemli Mali Haklar
Eğitim yardımı:
Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, aile yardımı ödeneğine
hak kazanan çocuklarından yurtdışında eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi
şartıyla eğitim yardımı verilebilir. Temsilciliğin bulunduğu şehirde Türkçe, İngilizce,
Almanca veya Fransızca dillerinde faaliyet gösteren ilk, orta ve lise düzeyinde ücretsiz
bir eğitim kurumuna devam etme imkanı bulunması halinde eğitim yardımı verilmez.
Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitimöğretim yılı masrafının % 50'si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans
düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı
masrafının % 25'i oranında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Bakanlar Kurulunca bu
oranlar yarısına kadar artırılabilir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler
eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.
Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, emsal kararnamesi çerçevesinde, çocuğun öğrenim
gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı
aylığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler için % 10'unu, üniversite öğrenimi
görenler için % 5'ini aşamaz. Bu oranlar Bakanlar Kurulunca birer katına kadar
artırılabilir.
IV) Yurtdışı Görevler Bağlamındaki
Önemli Mali Haklar
Türkiye’ye gidiş-geliş masraflarına katkı:
Mahrumiyet koşulları ve görev riskleri ışığında
belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında,
sondaki üç grupta yer alan temsilciliklerde görevli
bulunanlar ile beraberlerindeki eş ve aile yardımı
ödeneğine hak kazanan çocuklarının iki yılda bir
defa olmak üzere Türkiye'ye gidiş-dönüş ulaşım
masrafları bütçeden karşılanabilir. Sondaki üç
grupta yer almayan temsilciliklerden hangilerinde
görevli olanların bu imkandan faydalanabileceğine
Bakanlar Kurulunca karar verilir.
IV) Yurtdışı Görevler Bağlamındaki
Önemli Mali Haklar
Olağanüstü durumlarla bağlantılı tazminat hakları
SavaĢ, iç karıĢıklık, tabii afet, salgın ve bulaĢıcı
hastalıklar ile can güvenliğini tehdit eden diğer
olağanüstü haller ve görev riskleri sonucunda meydana
gelen yaralanmalar veya hastalanmalar ile görevleriyle
bağlantılı olarak geçirdikleri kazalar neticesinde,
yurtdıĢında sürekli görevli bulundukları ülkeden
Türkiye'ye tedavi amacıyla dönmek zorunda kalan veya
baĢka bir ülkeye geçmesi istenen memurlara Bakan
onayı ile tazminat ödenir. Tazminatın miktarı, daimi
sakatlık ve ölümle sonuçlanmayan durumlarda, altı
aylık yurtdıĢı maaĢından fazla olamaz. Söz konusu maaĢ
tutarının hesaplanmasında, yurtdıĢı aylıklara esas
birinci ülke grubunda çalıĢan memurların tabi oldukları
-en yüksek- emsal katsayıları kullanılır.
Teşekkürler/ Soru -cevap
GENEL HATLARIYLA
DIġ POLĠTĠKAMIZ
46
KarmaĢık Bir Coğrafyada Bir
Ġstikrar Adası
Avrupa
Balkanlar
Kafkasya
Orta Doğu
Afrika
47
KURUCU ĠLKELER
 “Yurtta sulh, cihanda sulh”
 “Çağdaş medeniyet düzeyine
ulaşmak”
48
Nasıl Bir Uluslararası Konjonktürle
KarĢı KarĢıyayız?
 Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan, geleneksel tanımlara
uymayan dinamik bir geçiş dönemi
 Tek başına belirleyici olmayan birçok farklı risk ve tehdit
(terör, çözülemeyen ihtilaflar, iklim değişikliği, yoksulluk,
açlık, enerji, ekonomik krizler, radikalizm, ırkçılık,
hoşgörüsüzlük ve kültürlerarası yüzleşmeler)
 Küreselleşmenin de etkisiyle geniş alanlara yayılma
potansiyelindeki istikrarsızlık
 Siyasi, ekonomik ve kültürel alanda giderek artan yeni bir
düzen beklentisi
49
Ana Hedefler
 Avrupa Birliği’ne tam üyelik
 Avrasya’nın merkezi ülkesi olarak,
bölgesel ve küresel gelişmeler
üzerinde belirleyici olmak
 Uluslararası barış, istikrar ve
kalkınmaya daha fazla katkı
sağlamak
50
NATO
Birleşmiş Milletler
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Avrupa Konseyi
İslam Konferansı Örgütü
Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı
NATO, Birleşmiş Milletler, İKÖ,
AGİT, KEİ, Avrupa Konseyi ve EİT
gibi çeşitli kuruluşlarda
etkin bir Türkiye
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
51
Etkili yüzleriyle uluslararası planda
daha fazla ses getiren Türkiye
Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa Konseyi Parlamenter
Asamblesi Başkanı
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri
Büyükelçi Ahmet Üzümcü
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
Genel Direktörü
Büyükelçi Selim Kuneralp
Enerji Şartı Konferansı Başkanı
52
İlginize teşekkürler
Soru-Cevap
53
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE TÜRKĠYE
 AB’ye tam üyelik Türkiye için
stratejik bir hedeftir. Bunda
AB’nin de önemli kazanımları
olacaktır. Türkiye, bu hedefe
doğru kararlılıkla yol almaya
devam edecektir
54
KIBRIS
 Türkiye’nin ulusal davası
olan Kıbrıs’ta adil, kapsamlı
ve kalıcı bir çözüm hedeftir.
Çözüm BM çatısı altında
olmalıdır
55
ORTA DOĞU
 Tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu
bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barış, huzur
ve istikrar ortamının tesisi önceliktir.
 Temel mesele Arap-İsrail ihtilafıdır.
 BMGK kararlarını, 2002 Yol Haritasını ve
Arap Barış Girişimini desteklemekteyiz.
 Tüm taraflarla iyi ilişkilere sahip, bölgenin
itidal ve işbirliği teşvik eden merkez ülkesi
56
IRAK
 Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğin
korunması; tüm kesimleri içine alacak
diyalog ve işbirliği ortamının
yaratılması
 Kerkük sorununun “özel statü”
çerçevesinde çözümü
 Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik
İşbirliği Konseyi
57
ĠRAN




Köklü bir geçmişe dayanan iyi komşuluk ilişkileri
Üst düzey diyalog
Ekonomik-ticari işbirliği
Nükleer mesele: barışçıl kullanım hakkına saygı
+ müzakere + şeffaflık / işbirliğine dayalı
çözüm esas - KİS’lerden arındırılmış bir Orta
Doğu hedefi
58
ABD
 Model ortaklık
 NATO’da güçlü ittifak ilişkisi
 Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi
çabaları
 Başta terörizmle mücadele olmak
üzere küresel ve bölgesel meselelerde
ortak hareket
 ABD’deki lobilerin ilişkilere etkisi (son
Ermeni karar tasarısı)
59
AFGANĠSTAN
 Güçlü dostluk ve dayanışma ilişkisi
 Afganistan’ın bağımsızlığına, siyasi birliğine, kalkınmasına
atfedilen öncelikli önem
 ISAF içindeki öncü rolümüz (2002 ve 2005’te ISAF
Komutanlığımız)
 Ekonomik kalkınma, altyapı ve eğitim projeleri: Sivil hayata
verilen öncelik (Toplam 200 milyon Dolarlık taahhüt)
 İl İmar Ekipleri (Vardak + Cevizcan)
60
RUSYA
 Çok Boyutlu Geliştirilmiş Ortaklık
 Büyük ekonomik ve ticari potansiyel
(Türkiye’nin 2. en büyük ticaret ortağı
– ikili ticaret hacmi 2009’da 22,9
milyar Dolar)
 Enerji işbirliğinde büyük fırsatlar
61
BALKANLAR
 Tarihi ve kültürel bağlar
 NATO ve AB çatısı altında güvenlik ve
istikrara katkılarımız
 Bölgesel işbirliğine verilen önem
 Güven artırıcı girişimler: Türkiye – BosnaHersek – Sırbistan / Türkiye – BosnaHersek – Hırvatistan Üçlü Zirveleri
 GDAÜ Dönem Başkanlığı (2009-2010)
 Bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik
kurumlarına katılımına destek
62
KAFKASLAR
 Stratejik önem
 Çözüm bekleyen ihtilaflar (Yukarı
Karabağ, Abhazya, Güney Osetya)
 Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne
saygı
 İstikrar arayışlarına katkımız (Kafkasya
İstikrar ve İşbirliği Platformu, Minsk
Süreci
63
ORTA ASYA
 Yakın tarihi, etnik, kültürel ve dil
bağları
 Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirveleri
(10. Zirve 15-16 Eylül 2010,
İstanbul)
 Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı
Önlemler Konferansı: İstanbul
Zirvesi ve Türkiye Dönem Başkanlığı
2010-2012
 Zengin enerji kaynakları ve
ekonomik işbirliği potansiyeli
64
BÖLGESEL AÇILIMLAR
Afrika
Latin Amerika
ASEAN
(Güneydoğu
Asya Ülkeleri
Birliği)
Asya-Pasifik
65
ENERJĠ
 Kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarının
%70’ine yakınlık
 Enerji arzı güvenliğinde kilit rol
 Stratejik transit güzergah
 Doğu-Batı Enerji Koridoru (BTC, BTE,
Nabucco)
 Kuzey-Güney hattı (Samsun-Ceyhan)
66
KÜLTÜR VE TANITMA
Fransa’da Türk Mevsimi
Temmuz 2009-Mart 2010
Şanghay EXPO 2010
2010 Türkiye’de Japonya Yılı
Yunus Emre Kültür Merkezleri
67
YURTDIġINDA YAġAYAN TÜRKLER
 Yaklaşık 4 milyonu AB ülkelerinde, 300.000 Kuzey
Amerika’da, 200.000 Orta Doğu’da, 150.000 de
Avustralya’da olmak üzere, 5 milyon civarında vatandaşımız
yabancı ülkelerde yaşamaktadır.
 Bu vatandaşlarımızın hak ve menfaatleri ile Türkiye’yle ve
Türk dili-kültürüyle bağlarının korunması; konsolosluk,
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve din hizmetleri gibi
alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanması Dışişleri Bakanlığı
öncelikli görevleri arasındadır.
 e-Konsolosluk ve Konsolosluk Çağrı Merkezi gibi
uygulamalarımız bu bağlamda vatandaşlarımıza büyük
kolaylık sağlamaktadır.
68
21. YÜZYIL TÜRKĠYESĠ
 Avrupa Birliği’ne Tam Üye Olmuş Bir
Türkiye
 Karadeniz, Hazar, Doğu Akdeniz
Havzalarını Birleştiren, Olumlu Değişim
Sağlayan Etkili Bir Türkiye
 Uluslararası Kuruluşlarda Etkin Bir Türkiye
 Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkı
Sağlayan Bir Türkiye
69
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE’NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN KONUMU
70
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE–DıĢiĢleri Bakanlığı’nın
DıĢ Ekonomik ĠliĢkilerimizdeki Konumu
 Dış ekonomik ilişkiler, dış politikamızın en önemli
boyutlarından biridir. Bu alandaki temsil ve yönetim
yetkisi, istisnalar dışında, Dışişleri Bakanlığı’na aittir
(Milletlerarası
Münasebetlerin
Yürütülmesi
ve
Koordinasyonu Hakkında 1173 Sayılı Kanun).
 Yabancı ülkelerle dış ekonomik ilişkilerimizde Maliye
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM, DPT ve diğer ilgili
kurumlarla gerekli eşgüdümü sağlar. Bu kurumlarla işbirliği
hâlinde, ülkemizin dış ekonomik politikasını yürütür.
 KEK toplantıları, dış yardımlar, yurt dışı müteahhitlik
hizmetleri, yabancı sermaye yatırımları, savunma sanayii,
ulaştırma, haberleşme, turizm, tarım, enerji, sağlık ve
benzeri alanlarda yabancı ülkelerle yapılan işbirliği
çalışmalarını genel dış politika çerçevesinde yönlendirir.
71
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE –DıĢiĢleri Bakanlığı’nın
DıĢ Ekonomik ĠliĢkilerimizdeki Konumu

Yurtdışıyla bağlantılı iş yapan özel sektörümüz ve işadamları ile
ülkemizle iş yapmak isteyen yabancı şirketlere ve işadamlarına
dış
temsilciliklerimiz
aracılığıyla
yardımcı
olur,
gerekli
yönlendirmeyi yapar, yol gösterir.

AB, G-20, D8, OECD, DTÖ, EİT, İSEDAK, KEİ, KİK gibi
uluslararası ve bölgesel ekonomik örgütler ve platformlarda
ülkemizi en etkili şekilde temsil eder.

Dış ekonomik ilişkilerimizin ahdî zemininin tesis edilmesinde ve
takibinde görev üstlenir. (AB’yle Gümrük Birliğinin yanısıra,
bugüne kadar 16 ülkeyle STA, 80’den fazla ülkeyle YKTK, 70’den
fazla ülkeyle ÇVÖA imzalanmıştır).

Dış ekonomik ilişkiler stratejimizin ve önceliklerinin belirlenmesi
ile, ikili ve çok taraflı dış ticaret politikalarımızın oluşturulmasında
ağırlıklı rol oynar (Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Geliştirme
Stratejisi, Afrika’ya Ekonomik Açılım Planı, Asya ve Pasifik
Ülkelerine Yönelik Ticareti Geliştirme Stratejisi, vs gibi).
72
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE –Yükselen Ekonomik Güç
 Dünyanın 15’inci, Avrupa’nın 6’ncı en büyük ekonomisi
(Satın alma gücü paritesi itibariyle) (2009)
 854 milyar ABD Dolarını bulan GSYİH (Satın alma gücü
paritesi itibariyle) (2009)
 242 milyar Dolarlık dış ticaret hacmi (102 milyar Dolar
ihracat, 140 milyar Dolar ithalat) (2009)
 Küresel krize rağmen, uluslararası derecelendirme
kuruluşları tarafından notu arka arkaya arttırılan ender
ülkelerden.
73
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE –Yükselen Ekonomik Güç
 Dinamik ve girişimci bir özel sektör
 Teknoloji ve inovasyon alanında atılımlar
 AR-GE alanında artan yatırımlar
 Giderek büyüyen bir pazar ve yabancı yatırımlar için cazibe
merkezi
 Komşu ve çevre ülkeler için güçlü bir çekim odağı
 G-20 içinde gücünü sürekli arttıran bir ülke
 Dış ticarette TL kullanımının başlaması (Rusya, Çin)
74
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE –Coğrafî Avantajlar
 Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve
Orta Doğu’dan oluşan geniş bir coğrafyanın merkezinde
yer alan, ekonomik gücü ve potansiyeli büyük bir ülkedir.
 İstanbul’dan 4 saatlik uçuĢla 50’den fazla ülkeye, 1,5
milyar nüfusa ve 25 trilyon dolarlık pazara erişim
sağlayabilecek avantaja sahiptir.
 Stratejik ve coğrafî konumuyla periferisindeki ülkeler için
siyasî olduğu kadar, ekonomik bir çekim merkezi
olmuştur.
 Siyasî ve ekonomik açılım politikalarımız sonucunda, birçok
komşu ve civar ülke için en büyük ticarî ortaklardan
biri durumuna gelmiş, kendisine duyulan güven artmıştır.
75
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE - Müteahhitlik
 Müteahhitlik sektöründe bölgesinin tek gücüdür.
 Balkanlardan Orta Asya’ya, Rusya’dan Ortadoğu ve
Afrika’ya kadar 81 ülkede toplam 161 milyar dolarlık
iş hacmine sahiptir.
 Yıllık ortalama 20 milyar dolarlık iş kapasitesi var. Hedef,
2011’de 30 milyar dolar, 2015’de 50 milyar dolar.
 Dünyanın en büyük 225 müteahhitlik şirketi içinde 33
firmasıyla dünyada Çin’in ardından 2. sıradadır.
76
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE - Yatırımlar
 70 milyonu aşkın genç nüfusu, dinamik ve açık ekonomisi,
büyük iç pazarı, rekabetçi endüstrisi ve AB’yle arasında 15
yıldır mevcut olan Gümrük Birliğiyle önemli bir piyasa ve
yatırım alanıdır.
 Son yıllarda ekonomik alandaki atılımıyla 1 trilyon dolarlık
ekonomi olma yolunda ilerlemeyi sürdürmüş ve son 7 yılda
yaklaşık 85 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırım
çekmeyi başarmıştır.
 2009 sonu itibariyle 23.500 yabancı şirket Türkiye’de
faaliyet göstermektedir.
 IMF ve OECD tahminlerine göre 2010 ve 2011 yıllarında en
fazla büyüyecek ekonomiler arasındadır.
77
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE -Turizm
 2009 itibariyle dünyanın ilk 10 turizm ülkesi arasındadır.
 Ziyaretçi sayısı bakımından 7., elde edilen turizm geliri
açısından 9. durumdadır.
 İlk 10 sıradaki ülkelerden 9’u 2009 yılını eksiyle
kapatırken, turist sayısı artış gösteren yegâne ülkedir.
 Küresel krize rağmen, turist sayısında 2008’e göre % 2,81
artış sağlamıştır.
 2010 yılında 30 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı
hedeflemektedir.
 Sadece sahil turizmi değil, sağlık, inanç, kültür, kış sporları
ve golf turizminde de güçlü bir altyapıya sahiptir.
78
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE –Ekonomik Açılımlar
 Vizelerin kaldırılması (Libya, Lübnan,
Arnavutluk, Tacikistan, Sırbistan, Rusya)
Suriye,
Ürdün,
 Irak ve Suriye’yle başlatılan Yüksek Düzeyli Stratejik
İşbirliği süreçleri, çeşitli alanlarda işbirliği öngören çok
sayıda anlaşma imzalanması.
 Kalkınma Yardımları ve TİKA Ofisleri (20 ülkede 22
koordinatörlük).
 Bölge ülkeleriyle giderek gelişen ulaşım ağları (Yeni
demiryolu bağlantıları, karayolu ağının genişletilmesi,
limanlar ve denizcilik alanındaki atılımlar, havayolu
bağlantılarının artması- THY’nin Avrupa’nın 4. büyük
havayolu konumuna yükselmesi)
79
EKONOMĠK GÜCÜYLE FARK YARATAN
BĠR TÜRKĠYE – 100.Yıl Hedefleri
 Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü (2023) hedefleri:
-Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak,
-1 trilyon dolar ticaret hacmine ulaşmak,
-500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olmak,
-2 trilyon doların üzerinde millî gelire sahip olmak,
-Küresel düzeyde en az 10 marka yaratabilmek,
-Elektrik üretiminin en az üçte birini yenilenebilir
kaynaklardan karşılayabilmek,
-Yılda 50 milyon turist ağırlama kapasitesine erişmek.
80
İlginize teşekkürler
81

Benzer belgeler

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK Vehbi Esgel Etensel

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK Vehbi Esgel Etensel çok büyük iş bunlar. Ben kendimden örnek vereyim yine: Havana’da görev yaptığım zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel idi. Sayın Demirel’in ilk Latin Amerika ziyaretine tercüman olarak katıldım, o z...

Detaylı