24 ek ˙ ım–27 kasım 2016

Yorumlar

Transkript

24 ek ˙ ım–27 kasım 2016
¨
EYL U L 2 0 16
34567
˙
˙
INCELEME
˙ MAKALELER I:
24 EK IM– 27 KASIM 2016
˙
KAPAK RESM I:
¨
N UFUS
˙ ˙
F IJ I
887.027
¨
Fiji’nin başkenti Suva’nın kırsal bolgelerinde, kardeşler
karşılaştıkları kişilere sevinçle iyi haberi duyuruyor
¨
˙
M UJDEC I SAYISI
3.097
˘ ˙
ANMA YEME G INE
KATILANLAR ( 2015)
11.845
˙ ˙
˙
I Ç INDEK ILER
3
8
˙
24-30 EKIM HAFTASI
17
‘Eliniz Gevşemesin’
˙
31 EKIM-6 KASIM HAFTASI
OKUYUCULARIN SORULARI
˙
Iyi Haberi
¨ ¨
Yetkililerin Onunde Savunmak
¨
Giyim Tarzınız Tanrı’yı Yuceltiyor mu?
14
7-13 KASIM HAFTASI
¨
Tanrı’nın dunya çapındaki hizmetçileri giysilerinin
¨ ¨ ¨
¨
ve dış gorunuşlerinin temiz, duzenli ve yaşadıkları
¨
yoreye uygun olmasına dikkat eder. Bu şekilde Kutsal
Kitap ilkeleriyle uyumlu hareket etmiş olurlar. Peki siz
¨
˘
giyim tarzınızın Tanrı’yı yucelttiginden nasıl emin
olabilirsiniz?
¨
Mucadeleye Devam Edin
ve Nimetler Alın
Baskılar ve kaygılar cesaretimizi kırıp ‘elimizin gevşemesine’ yol açabilir. Bu makalelerde Yehova’nın
¨ ¨
¨ ¨
guçlu eliyle bize nasıl cesaret ve dayanma gucu ver˘
¨
˘
digini gorecegiz. Ayrıca Yehova’dan nimetler almak
¨
˘
¨ ˘
˘
için nasıl mucadele edebilecegimizi ogrenecegiz.
13
22
˘
Yehova’nın Rehberliginden Yararlanın
23
14-20 KASIM HAFTASI
28
21-27 KASIM HAFTASI
˙
¨
Gençler, Imanınızı Guçlendirin
˙
Çocuklarınızın Iman Geliştirmesine
Yardım Edin
˙
¨ ¨
Ilk makale, gençlerin duşunme yeteneklerini
¨
˘
kullanarak imanlarını nasıl guçlendirebilecegini ve
˙
˘
savunabilecegini ele alacak. Ikinci makalede ise
anne babaların çocuklarının Tanrı’ya ve Kutsal
Kitaba iman geliştirmesine nasıl yardım
˘
¨
˘
edebilecegini gorecegiz.
Bu yayın parayla
¨ ¨ ¨
satılmaz. Gonullu
˘
bagışlarla desteklenen,
¨
dunya çapındaki
˘
Kutsal Kitap egitim
programının bir kısmıdır.
˘
Bagış yapmak için
¨
lutfen www.jw.org
sitesini ziyaret edin.
34567
Aksi belirtilmedikçe,
ayet alıntıları Kutsal
Kitap – Yeni Dünya
Çevirisi’ndendir.
September 2016
Vol. 18, No. 14 TURKISH
The Watchtower (ISSN 0043-1087) Issue 14 September 2016 is published monthly with
an additional issue published in January, March, May, July, September, and November.
5 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany.
5 Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft, Selters/Ts., V. i. S. d. P.
Manfred Steffensdorfer, Selters/Ts.
‘Eliniz Gevşemesin’
˘ gevşemesin”
“Elin ayagın
(TSEF. 3:16).
˙ ˙ ¨
¨ ¨
DAIMI ONCULUK yapan ve kocası ihtiyar olan bir hemşire
˙
¨
˘
şoyle
diyor: “Iyi ruhi alışkanlıklarım olmasına ragmen
yıllar¨
dır kaygılarla mucadele ediyorum. Bu durum uykularımı ka˘ gımı
˘
çırıyor, saglı
bozuyor ve başkalarına davranış tarzımı
˘
etkiliyor. Bazen her şeyi bırakıp kendi kabuguma
çekilmek
istiyorum.”
2 Bu hemşirenin duyguları size tanıdık geliyor mu? Ne ya¨
¨
¨ uk
¨ bir baskı yazık ki Şeytan’ın dunyası
uzerimizde
çok buy
ratıyor. Bu baskı kaygıya yol açabilir ve cesaretinizi kırabi˘ bir tekneyle yol almaya
lir. Kendinizi sanki kıyıya baglı
¨
çalışıyormuş gibi hissedebilirsiniz (Ozd. 12:25). Peki buna
˘
ne sebep olabilir? Sevdiginiz
birini kaybetmenin acısıyla,
¨
ciddi bir hastalıkla, geçim sıkıntısıyla ya da muhalefetle mu¨
˘
cadele ediyor olabilirsiniz. Boyle bir durumda yaşadıgınız
¨ un
¨ uz
¨ u¨ tuketebilir,
¨
stres zamanla guc
hatta sevincinizi kaybetmenize neden olabilir. Fakat Tanrı’nın size yardım eli
˙
˘
uzatmaya hazır oldugundan
emin olun (Işaya 41:10, 13’u¨
okuyun).
¨
3 Kutsal Kitapta insan vucudunun
çeşitli kısımları bazı
˙
˙
ILAHILER: 81, 32
NASIL CEVAPLARSINIZ?
Yehova Musa, Asa ve
Nehemya’nın ellerini
¨
nasıl guçlendirdi?
¨
Yehova bugun bizim ellerimizi
¨
nasıl guçlendiriyor?
Biz kardeşlerimizin
ellerini hangi yollarla
¨
guçlendirebiliriz?
¨
¨
1, 2. (a) Bugun˙ birçok kişi ne tur sorunlarla karşılaşıyor ve bunlar neye
¨
yol açıyor? (b) Işaya 41:10, 13’te hangi guvence yer alır?
¨ ¨ ˘ ¨ ¨
˘
3, 4. (a) Kutsal Kitapta “el” sozcugunun geçtigi bazı ifadeler nelerdir?
(b) Neler cesaretimizi kaybetmemize yol açabilir?
3
nitelikleri ya da davranışları anlatmak
¨
˘
için kullanılır. Ornegin
Kutsal Kitabın orijinal dillerdeki metinlerinde “el”
¨ u¨ g˘ u¨ yuzlerce
¨
sozc
kez geçer. “Ellerin
¨
¨
guçlenmesi” ifadesi buna bir ornektir.
¨
¨
Bu ifade guven kazanmak, destek gor¨
mek ve harekete geçmek uzere
gu¨ çlen¨
mek olarak tercume edilebilir (1. Sam.
˘ umitle
¨
23:16; Ezra 1:6). Ayrıca gelecege
bakma fikrini de içerebilir.
4 ‘Elin gevşemesi’ ya da “sarkık eller”
˘
gibi ifadeler ise bazen cesaret kırıklıgını
˘
¨
ya da umitsizligi anlatmak için kullanı˙
¨
lır (2. Tar. 15:7; Ibr. 12:12). Boyle
duygulara kapılmış biri pes etme noktasına
˘
gelebilir. Siz de içinde bulundugunuz
koşullar nedeniyle stres yaşayabilir ya
¨
da fiziksel, duygusal, hatta ruhi yonden
˘
¨
tukendiginizi hissedebilirsiniz. Peki ih˘
tiyaç duydugunuz
cesareti bulmak için
¨ u¨
ne yapabilirsiniz? Nasıl dayanma guc
bulabilir ve sevinçli olabilirsiniz?
˙
YEHOVA’NIN ELI KURTARAMAYACAK
˘ ˙ ˙
KADAR KISA DEGILDIR
Tsefanya 3:16, 17’yi okuyun. So˘
runlar yaşadıgımızda
‘elimizi gevşetme˘
yelim’, yani korkuya ve cesaretsizlige
¨
yenik duşmeyelim. Sevgi dolu Babamız
¨ kaygılarımızı O’na bıYehova bizi ‘tum
rakmaya’ davet ediyor (1. Pet. 5:7).
˙
˘
¨
˘ gibi,
Tanrı’nın Israilogullarına
soyledi
gi
O’nun gu¨ çlu¨ eli Kendisine sadık kişile˘
ri kurtaramayacak kadar kısa degildir
˙
¨
(Işa. 59:1). Yehova toplumunu guçlendirmek ister ve bunu yapacak kuvvete
sahiptir. Bu sayede, kulları aşılmaz gibi
¨ unen
¨
gor
engeller karşısında bile O’nun
˘
istegini
yerine getirebilir. Şimdi Kutsal
¨
˘ ve
Kitaptan bunu kanıtlayan u¨ ç orne
gi
5
˘
5. (a) Sorunlar yaşadıgımızda ne hissedebiliriz, fakat kendimize neyi hatırlatmalıyız? (b) Bu
˘
makalede neyi ele alacagız?
4
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨
bu orneklerin
bizi nasıl gu¨ çlendirebile˘
¨
cegini
gorelim.
˙
˘
¨
6 Israilogulları
Mısır’daki kolelikten
¨
mucizevi şekilde kurtulduktan kısa sure
˘
sonra Amalekogulları
onlara saldırdı.
˙
˘
¨
Musa’nın talimatı uzerine,
Israilogulları
¨
˘
Yeşu’nun onderliginde savaş için harekete geçti. Musa da Harun ve Hur’la bir¨
˘ bir
likte savaş meydanını gorebilece
gi
tepeye çıktı. Acaba onlar savaştan mı
kaçıyordu? Kesinlikle hayır!
˘
7 Musa savaşı kazanmalarını saglayacak bir planı uygulamaya koydu. Elin˘ Tanrı’nın degne
˘ gini
˘
de tuttugu
yukarı
˘ gi
˘ havada tuttukaldırdı. Musa degne
˙
˘ surece
˘
¨
¨
gu
Yehova Israilogullarının
us˘
¨
tun gelmesini saglıyordu. Musa yoru˘
lup ellerini indirmeye başladıgında
ise
˘
¨ un
¨ geliyordu. Bunu
Amalekogulları
ust
¨
goren
Harun ve Hur hemen “bir taş ge¨
tirip koydular ve Musa uzerine
oturdu.
˘
Bir yanında Harun diger yanında Hur,
¨ ş baonun ellerini desteklediler. Gune
¨
¨
tıncaya dek elleri oyle kaldı.” Boylece
˙
˘
¨
¨
Israilogulları Tanrı’nın guçlu eli sayesinde savaşı kazandı (Çık. 17:8-13).
8 Yehova, elinin kullarını kurtarama˘
yacak kadar kısa olmadıgını
Kral Asa’
¨
¨
nın doneminde
de gosterdi.
Kutsal
¨ edilir. BahKitapta birçok ordudan soz
¨ u¨ g˘ u¨ Asa’ya sasedilen orduların en buy
vaş açan Habeş Zerah’a aitti. Onun
˘
1.000.000 egitimli
askeri vardı. Habeş
ordusu Asa’nın ordusunun neredeyse
iki katıydı. Bu durum karşısında Asa
kaygıya ve korkuya kapılarak ‘elini gev˙
˘
˘
6, 7. Israilogullarının Amalekogulları karşısın˘
¨
da kazandıgı zaferden hangi onemli dersleri
alabiliriz?
˘
8. (a) Habeş ordusu Yahuda’yı tehdit ettiginde
¨
Asa ne yaptı? (b) Asa’nın Tanrı’ya olan guveni¨
ni nasıl ornek alabiliriz?
şetti’ mi? Hayır, bunun yerine hemen
Yehova’dan yardım istedi. Askeri açıˆ
dan Habeş ordusunu yenmek imkansız
¨
¨
¨
gorunuyordu, “fakat Tanrı için her şey
¨
¨ ur”
¨
¨ uk
¨
mumk
und
(Mat. 19:26). O, buy
¨
¨
¨ un
¨ u¨ gosterdi
guc
ve ‘omr
u¨ boyunca Ye˘ kalan’ Asa’
¨
¨
hova’ya tum yurekle baglı
¨
˘
¨
nın onunde “Habeşleri bozguna ugrattı” (1. Kral. 15:14; 2. Tar. 14:8-13).
˘
9 Yehova’nın gu¨ çlu¨ eliyle destekledigi
başka biri de Nehemya’ydı. O, Yeru˘
şalim’e gittiginde
kim bilir neler hissetmişti! Şehir neredeyse tamamen
˘ kasavunmasızdı ve halk cesaretsizlige
˘
pılmıştı. Yahudiler diger milletlerin teh¨ unden
¨
ditleri yuz
surların onarımından
el çekebilirdi. Bu durum karşısında Ne˘ kapılıp ‘elini gevhemya cesaretsizlige
şetti’ mi? Hayır! Tıpkı Musa, Asa ve
˘ sadık kulları gibi NeYehova’nın diger
¨
hemya da her zaman Yehova’ya guvenen biriydi. Bu olayda da dua ederek
˘
¨
¨
O’na guvendi
gini
gosterdi
ve içten yakarışına cevap aldı. Yehova, Yahudilerin
¨ u¨ g˘ u¨ bu sobelki de aşılmaz gibi gord
¨ uk
¨ guc
¨ uyle
¨
run karşısında onlara ‘buy
ve
¨
¨
¨
guçlu eliyle’ yardım etti. Boylece halk
gayretle çalışmaya devam etti (Nehemya 1:10; 2:17-20; 6:9’u okuyun). Yeho¨ de kullarına ‘buy
¨ uk
¨ gu¨
va’nın bugun
˘
¨
¨
¨
cuyle ve guçlu eliyle’ yardım ettigine
inanıyor musunuz?
˙ ˙ ¨
˙
YEHOVA SIZI GUÇLENDIRECEK
˙
Şundan emin olabiliriz ki, Iblis ruhi
faaliyetlerimizi durdurmaya çalışmak10
9. (a) Hangi durum Nehemya’nın surları onarmasına engel olmadı? (b) Tanrı Nehemya’nın
duasına nasıl cevap verdi?
10, 11. (a) Şeytan bizi durdurmak için neleri
¨
kullanıyor? (b) Yehova bizi hangi yollarla guç˘
˘
˘
lendiriyor? (c) Yehova’nın sagladıgı egitimden
siz nasıl yararlandınız?
¨
tan asla vazgeçmeyecek. O yonetimlerin, din adamlarının ve hakikate isyan
edenlerin yalanlarını ve tehditlerini kullanıyor. Bunu yapmaktaki amacı nedir?
Şeytan iyi haberi duyurma işinden el
çekmemizi istiyor. Fakat Yehova kutsal ruhuyla bize gu¨ ç verebilir (1. Tar.
¨ u¨ ortamının yo29:12). Şeytan’ın ve kot
˘ herhangi bir engeli
lumuza çıkaracagı
aşabilmek için bu ruhtan yararlanmamız şarttır (Mezm. 18:39; 1. Kor. 10:13).
Ayrıca Tanrı’nın kutsal ruhuyla kaleme
˘ Soz
¨ une
˘
¨
aldırdıgı
sahip oldugumuz
için
minnettarız. Her ay Kutsal Kitaba daya˘
lı ne kadar çok ruhi gıda aldıgımızı
da
¨ un.
¨
du¨ şun
Yeruşalim’deki mabet yeni¨
den inşa edilirken soylenen
Zekeriya 8:
¨
¨ bizim için de ge9, 13’teki sozler bugun
çerlidir (Okuyun).
11 Ayrıca Tanrı bizi cemaat ibadetle¨ uk
¨ ibadetlerde ve teokratik
rinde, buy
˘ egitimle
˘
kurslarda verdigi
gu¨ çlendirir.
˘
˘
¨
¨
Bu egitim Tanrı’ya dogru gudulerle
hizmet etmemize, kendimize ruhi hedefler
koymamıza ve Hıristiyanlar olarak sa˘
˘ yehip oldugumuz
birçok sorumlulugu
rine getirmemize yardım eder (Mezm.
˘
119:32). Bu egitim
fırsatlarından yararlanmak için çaba harcıyor musunuz?
˙
˘
12 Yehova Israilogullarının
Amaleko˘gullarını ve Habeşleri yenmesine yardım etti. Nehemya’yı ve yanındaki Yahudileri de onarım işini tamamlamaları
için gu¨ çlendirdi. Tanrı bizi de muhalefe˘ ve kaygılara ragmen
˘
te, kayıtsızlıga
du¨
¨
yuru işini kararlılıkla surdurmemiz için
gu¨ çlendirecek (1. Pet. 5:10). Fakat bunu
mucizevi şekilde yapmayacak. O’ndan
¨
¨
yardım gorebilmek
için uzerimize
du¨ şe¨
¨ u¨
ni yapmalıyız. Nasıl? Tanrı’nın Sozun
¨ ¨
12. Ruhen guçlu kalmak için ne yapmalıyız?
¨
EYLUL 2016
5
¨ okumalı, haftalık ibadetleher gun
re hazırlık yapmalı ve katılmalı, kişisel inceleme ve aile ibadetiyle zihni˘
¨ gimizi
mizi ve yure
beslemeli ve dua
¨
ederek Yehova’nın yardımına guven¨
meliyiz. Yehova tum
bu yollarla bizi
¨
¨
guçlendirir. Oyleyse hiçbir şeyin bun¨ une
¨
ların on
geçmesine izin vermeyin.
Bu alanlardan herhangi birinde gev˘
şediginizi
hissederseniz Tanrı’dan yardım isteyin. O’nun ruhunun ‘istekleri¨
nizi ve davranışlarınızı yonlendirerek
¨
˘
¨
sizde etkisini gosterdi
gini’
goreceksiniz
(Filip. 2:13). Peki siz başkalarını nasıl
gu¨ çlendirebilirsiniz?
˙
˘
‘SARKIK ELLERI DOGRULTUN’
Yehova, bize gu¨ ç verebilecek sevgi
¨
dolu kişilerden oluşan kuresel
bir kar˘
˘
deşler toplulugu saglamıştır. Elçi Pav¨
lus’un şu sozlerini
hatırlayın: “Sarkık
˘
elleri ve dermansız dizleri dogrultun,
¨
ayaklarınız için her zaman duz yollar se˙
¨
çin” (Ibr. 12:12, 13). Birinci yuzyılda
¨
birçok kişi kardeşlerinden boyle bir des¨ u.
˘ bugun
¨ Bu destege
¨ biz de
tek gord
sahibiz. Eşini kaybeden ve başka acı
¨
olaylar yaşayan bir birader şoyle
dedi:
¨
˘
˘
“Şunu ogrendim ki karşılaştıgımız
sınavları, onların zamanını ve hangi sık˘
lıkta olacagını
biz seçemiyoruz. Dua ve
kişisel inceleme benim için bir can simi˘
di oldu. Ve ruhi kardeşlerimin destegi
¨
beni çok teselli etti. Her şeyden ote, Yehova’yla iyi bir kişisel ilişkinin zorluklar
¨
¨
baş gostermeden
once
geliştirilmesi ge˘
rektigini anladım.”
14 Nasıl Harun ve Hur savaşta Musa’
nın ellerini desteklediyse, biz de başka13
13, 14. (a) Eşini kaybeden bir birader nasıl
¨
¨
guç buldu? (b) Başkalarını hangi yollarla guçlendirebiliriz?
6
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
larına destek olmanın yollarını bulabiliriz. Peki kimlere yardım edebiliriz?
˘
Yaşlılıkla, saglık
sorunlarıyla, aileden
gelen muhalefetle, yalnızlıkla veya sev˘ birini kaybetmenin acısıyla muca¨
digi
dele edenlere. Ayrıca yanlış bir davranışta bulunmak ya da akademik, maddi
¨
veya mesleki açıdan bu ortamda sozde
¨
¨
bir başarı elde etmek uzere baskı goren
¨
gençleri de guçlendirebiliriz (1. Sel. 3:
˙
1-3; 5:11, 14). Başkalarına Ibadet Salonunda, hizmette, birlikte yemek yerken
ya da telefonda konuşurken nasıl içten
¨
˘
¨
bir ilgi gosterebilece
ginizi
du¨ şunebilirsiniz.
15 Azarya peygamber Asa’nın etkileyici zaferinin ardından onu ve hal¨
kı şu sozlerle
cesaretlendirdi: “Şimdi
˘
siz cesur olun, eliniz ayagınız
gevşe˘
¨
¨
mesin; çunku emeklerinizin karşılıgını
¨
alacaksınız” (2. Tar. 15:7). Bu sozlerle
¨
guç bulan Asa pak tapınmayı canlandırmak için birçok adım attı. Benzer şe¨
kilde sizin de olumlu sozleriniz
baş¨
kalarını derinden etkileyebilir. Boylece
¨ uk
¨ bir gayonların Yehova’ya daha buy
retle hizmet etmesine yardım edebilirsi¨
niz (Ozd. 15:23). Ayrıca ibadetlerde
˘
verdiginiz
yapıcı cevapların başkaları
¨uzerinde ne buy
¨ uk
¨ bir etki yaratabilece˘
¨ ardı etmeyin.
gini
asla goz
16 Nehemya ile yanındaki Yahudiler
˘
Yehova’nın destegiyle
gu¨ ç buldu ve on¨
lar Yeruşalim’in surlarını sadece 52 gunde tamamladı (Neh. 2:18; 6:15, 16). Ne¨
hemya sırf işe gozetmenlik
yapmakla
kalmadı. O surların onarımına bizzat
¨
15. Olumlu sozlerimiz iman kardeşlerimizi nasıl
etkileyebilir?
¨
16. (a) Nehemya’yı ornek alan ihtiyarlar ˙ kar¨
deşlerinin ellerini nasıl guçlendiriyor? (b) Iman
kardeşleriniz size kişisel olarak nasıl yardım
etti?
¨
katıldı (Neh. 5:16). Nehemya’yı ornek
alan birçok sevgi dolu ihtiyar da teokratik inşaat projelerine katılıyor ya da
˙
˘
Ibadet Salonu temizligine
ve bakımına yardım ediyor. Ayrıca çobanlık ziyaretleri yaparak ve iman kardeşleriy˘ kaygı dolu
¨ gi
le hizmete çıkarak yure
olanların ‘zayıf ellerini gu¨ çlendiriyor˙
lar’ (Işaya 35:3, 4’u¨ okuyun).
˙ ˙
˙
‘ELINIZ GEVŞEMESIN’
Kardeşlerimizle omuz omuza hiz˘ gu¨ çlendimet etmek aramızdaki birligi
rir. Ayrıca kalıcı dostluklar kurarız ve
˘
Tanrı’nın Krallıgının
yakında getirece˘gi nimetlere duydugumuz
˘
¨
guven
artar.
17
˘
17, 18. Sorunlarla karşılaştıgımızda ya da kay˘
gılandıgımızda hangi şeyden emin olabiliriz?
Kardeşlerimizi gu¨ çlendirdikçe cesaret
¨
kırıcı koşullarla mucadele
etmelerine ve
¨
gelecekle ilgili umitlerini korumalarına
¨
yardım ederiz. Ustelik başkalarına bu
˘
şekilde yardım ettigimizde
biz de gele˘ odaklanır ve gu¨ ç kazanırız.
cege
18 Yehova’nın geçmişte sadık kulları˘
˘
nı nasıl destekledigini
ve korudugunu
˘
¨ bizim de O’na olan
o¨ grenmek
bugun
¨
imanımızı ve guvenimizi gu¨ çlendirmeli.
¨
Oyleyse baskılarla ve sorunlarla karşı˘
laştıgınızda
eliniz gevşemesin! Bunun
yerine Yehova’dan duayla yardım isteyin, O’nun gu¨ çlu¨ eliyle size destek ol¨
masına ve yol gostermesine
izin verin.
˘ getirecegi
˘ nimetleBu sayede Krallıgın
˘
re dogru ilerleyeceksiniz (Mezm. 73:
23, 24).
¨
Cemaatteki her birey iman kardeşlerini guçlendirebilir
(14. paragrafa bakın)
¨
Mucadeleye Devam Edin
ve Nimetler Alın
˘ ştın, sonunda ust
¨ un
¨ geldin”
“Tanrı’yla, insanlarla ugra
(BAŞL. 32:28).
˙
˙
ILAHILER: 60, 38
NASIL CEVAPLARSINIZ?
Yakup ve Rahel’den neler
¨ ˘
ogrenebiliriz?
¨ ˘
Yusuf’tan neler ogrenebiliriz?
¨ ˘
Pavlus’tan neler ogrenebiliriz?
˙
¨ um
¨ uze
¨ dek Tanrı’ya sadık herILK imanlı insan Habil’den gun
˙
¨
kes mucadele vermiştir. Pavlus Ibrani Hıristiyanların Yehova’
nın onayını kazanmaya ve nimetler almaya çalışırken ‘acılar˙
¨ uk
¨ bir mucadelede
¨
la dolu buy
dayandıklarını’ yazdı (Ibr. 10:
˘ mucadeleyi
¨
32-34). O, Hıristiyanların verdigi
Yunan atletizm
¨ ş, boks gibi alanlardaki
yarışlarındaki sporcuların koşu, gure
˙
¨
¨ bizler de yaşam
mucadelesine
benzetti (Ibr. 12:1, 4). Bugun
˘
¨
koşusundayız ve bu koşuda dikkatimizi dagıtmak,
bizi tokez˘
letmek, yere sermek, sevincimizi ve gelecekte elde edecegi¨
¨
¨
miz odulleri elimizden almak isteyen duşmanlarla karşı karşıyayız.
¨ u¨ dunyasına
˘
¨
¨
2 En başta Şeytan’a ve kot
karşı yogun
bir mu¨ şiyoruz’ (Efes. 6:12, dipcadele veriyor, adeta onlarla ‘gure
˘
¨
not). Dunyanın ‘saglam kalelerinden’ etkilenmemek için on¨
lara karşı koymamız şarttır. Bunların kapsamına dunyaya
¨ u¨ o¨ gretiler,
˘
¨
ozg
felsefeler ve cinsel ahlaksızlık, aşırı alkol tuketimi, sigara ve uyuşturucu kullanımı gibi zararlı davranışlar
¨
1, 2. Yehova’nın kulları nelerle mucadele etmek zorunda?
8
girer. Ayrıca bedensel zayıflıklarımızla
¨
ve cesaretsizlikle de surekli
savaşmamız
gerekiyor (2. Kor. 10:3-6; Kol. 3:5-9).
¨
3 Boyle
gu¨ çlu¨ du¨ şmanları yenmek ger¨
¨ mu?
¨ Evet, ama ancak
çekten mumk
un
¨
mucadele edersek. Pavlus kendini bir
¨
¨
boksore
benzeterek şoyle
dedi: “Hava¨
yı dovercesine yumruk sallamıyorum”
¨ rakibiyle nasıl
(1. Kor. 9:26). Bir boksor
¨
mucadele ederse biz de du¨ şmanlarımızla
¨
¨
¨
oyle
mucadele
etmeliyiz. Yehova bu mu˘
cadelemizde bizi egitir
ve bize yardım
¨
¨
eder. Sozunde hayat kurtaran talimatlar verir. Ayrıca Kutsal Kitaba dayanan
¨
yayınlarımız, cemaat ibadetleri ve bu˘
¨
yuk ibadetler aracılıgıyla bize yardım
˘
¨ bu o¨ grendiklerinizi
eder. Peki tum
uyguluyor musunuz? Bunu yapmıyorsanız
¨ uyor’,
¨
aslında ‘havayı dov
yani du¨ şma¨
nınızla tam olarak mucadele etmiyorsunuz demektir.
˘
4 Du¨ şmanlarımız bize en beklemedigi˘
miz ve en savunmasız oldugumuz anda
¨
saldırabilir, bu nedenle surekli
tetikte
¨
olmalıyız. Kutsal Kitap bizi şoyle teşvik
¨ ul
˘ yenilme, onu her zaman
¨ u¨ ge
eder: “Kot
¨ u¨
iyilikle yen” (Rom. 12:21). Evet, kot
˘
¨
¨
¨
¨
¨
¨
lugu yenmemiz mumkundur! Mucadele
¨ ur
¨ ursek
¨
etmeyi surd
bunu başarabiliriz.
¨
Fakat tetikte olmaz ve mucadeleyi
bıra¨
¨
¨
kırsak Şeytan, kotu dunyası ve kusurlu bedenimiz bizi yenebilir. Bu nedenle
asla pes etmeyin ve cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin (1. Pet. 5:9).
¨
5 Mucadelemizde
başarılı olmak isti˘ ş verdigimizi
˘
yorsak ne için ugra
unut¨
¨
3. Tanrı duşmanlarımızla mucadele etmemiz
˘
için bizi nasıl egitiyor?
¨ ¨ ¨ ˘
4. Kotuluge yenilmemek için ne yapmalıyız?
5. (a) Tanrı’nın onayını kazanmak ve O’ndan
bereket almak i çin neyi akılda tutmalıyız?
¨
(b) Kutsal Kitaptaki hangi ornekleri ele alaca˘
gız?
mamalıyız. Bizler Tanrı’nın onayını kazanmak ve O’ndan bereket almak için
˙
˘ ş veriyoruz. Ibraniler
¨
ugra
11:6’daki guvenceyi akılda tutmak bunu yapmamı¨
za yardım eder. Orada şoyle
okuyoruz:
˘
“Tanrı’ya yaklaşan kişi O’nun varlıgına
¨
¨
ve Kendisini ciddiyetle arayanları odul˘
lendirdigine
iman etmelidir.” “Ciddiyet¨
le aramak” ya da “içtenlikle yonelmek”
˘
olarak çevrilen Yunanca fiil yogun
çaba
harcama fikrini taşır (Elçi. 15:17). Kutsal
Yazılar Yehova’nın bereketini almak için
¨
˘
boyle
yogun
çaba harcamış birçok kişi¨
˘
den bahseder. Ornegin
Yakup, Rahel,
¨
Yusuf ve Pavlus boyle kişilerdi. Onlar
¨
duygusal ve fiziksel yonden
kendilerini
˘
çok zorlayan koşullara ragmen pes et¨
mediler. Onların hayatı, mucadeleye
de˘
vam etmenin nimetlerle sonuçlandıgını
¨ kişiyi nasıl ornek
¨
kanıtlar. Şimdi bu dort
˘
¨
alabilecegimizi gorelim.
PES ETMEMEK
˙
NIMETLERLE SONUÇLANIR
¨
Yakup mucadeleyi
bırakmadı. Ne¨
¨
den? Çunku Yehova’yı seviyordu ve ruhi
˘ veriyordu. Ayrıca Yehova
şeylere deger
˘
onun soyuna nimetler verecegini
vaat
¨
etmişti ve Yakup buna tam bir guven
duyuyordu (Başl. 28:3, 4). Dolayısıyla
onun yaklaşık 100 yaşındayken Tanrı
tarafından kutsanmak için neden var
˘ ştıgını,
˘
¨ uyle
¨
guc
ugra
hatta bir melekle
˘
¨ ştigini
gure
anlayabiliriz (Başlangıç 32:
24-28’i okuyun). Peki Yakup bir melek¨
¨
le mucadele
edecek guce
sahip miydi?
Tabii ki hayır. Fakat Yehova’nın bere¨
ketini almaya kesin kararlıydı ve mucadeleden vazgeçmedi. Yehova da Ya˘ için od
¨ ullendirdi.
¨
kup’u sebat ettigi
Ona
6
¨
6. Yakup neden mucadeleyi bırakmadı? O nasıl
¨ ¨
odullendirildi? (Makalenin başındaki resme bakın.)
¨
EYLUL 2016
9
˘ şan” ya da “Tanrı ugra˘
“Tanrı’yla ugra
˙
şır” anlamına gelen Israil ismini verdi.
˘
Yakup bizim de kazanmaya çalıştıgımız
¨odul
¨ u,
¨ yani Yehova’nın onayını ve bereketini kazandı.
7 Tıpkı Yakup gibi sevgili eşi Rahel
de Yehova’nın vaadinin yerine gelmesi¨
ni ozlemle
bekliyordu. Fakat Rahel’in
¨ unde
¨ unen
¨
¨
on
aşılamayacak gibi gor
bir
˘
¨
engel vardı. Çocugu olmuyordu. O do¨
¨
nemde bu durum bir kadın için buyuk
¨ unt
¨ u¨ sebebiydi. Peki Rahel cesaretini
uz
kıran ve tamamen kontrolu¨ dışında olan
¨
¨ u¨ nerebu sorunla mucadele
edecek guc
den buldu? Yehova’ya daha da hararetle
¨
dua etti ve umidini
hiç kaybetmedi. Yehova da onun içten yakarışlarını duydu
˘
ve çocuk sahibi olmasını saglayarak
onu
¨odullendirdi.
¨
¨
¨
Rahel’in buyuk bir sevinç¨
le “Zorlu mucadelelere
girip . . . . yen˘
dim!” diye haykırması hiç şaşırtıcı degil
(Başl. 30:8, 20-24).
˘
8 Yakup ve Rahel’in tutumu ogulla¨
¨ uk
¨
rı Yusuf’un uzerinde
kuşkusuz buy
˘
bir etki bıraktı ve karşılaştıgı iman sınavlarını aşmasına yardım etti. Yusuf
˘
¨ oldu. Aga17 yaşındayken hayatı altust
¨
beyleri kıskançlıktan onu kole
olarak
sattılar. Yusuf daha sonra da yıllarca
haksız yere hapis yattı (Başl. 37:23-28;
˘ ye39:7-9, 20, 21). Fakat o cesaretsizlige
nik du¨ şmedi ya da kin besleyerek o¨ ç al¨ yure¨
maya çalışmadı. Bunun yerine tum
˘giyle ve zihniyle Yehova’yla arasındaki
˘
degerli
ilişkiye odaklandı (Lev. 19:18;
¨
Rom. 12:17-21). Biz de Yusuf’u ornek
¨
˘
¨
¨
alabiliriz. Ornegin kotu bir çocukluk ge7. (a) Rahel hangi cesaret kırıcı durumla karşı
¨
karşıyaydı? (b) O mucadeleye nasıl devam ede¨ ¨ ¨
bildi ve hangi odulu aldı?
8. (a) Yusuf hangi zorlukları yaşadı? (b) Yu˘
¨
suf’un sergiledigi tutum bize nasıl ornektir?
10
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
çirmiş olabiliriz ya da şu anki koşulla¨ unebilir.
¨
¨
rımız umitsiz
gor
Yine de se¨
¨ urmeliyiz.
¨
surd
bat etmeli ve mucadeleyi
¨ ullen¨
Bunu yaparsak Yehova’nın bizi od
˘
¨
direcegine guvenebiliriz (Başlangıç 39:
21-23’u¨ okuyun).
¨ siz de buy
¨ uk
¨ zorluk9 Belki bugun
¨
lar yaşıyorsunuz. Haksızlıkla, onyargıyla
veya alayla karşı karşıya olabilirsiniz. Ya
da biri belki de kıskançlıktan sizi haksız yere suçlamış olabilir. Pes etmektense Yakup’un, Rahel’in ve Yusuf’un
¨
Yehova’ya sevinçle hizmet etmeyi sur˘
¨
durmesine neyin yardım ettigini hatırla˘
yın. Onlar ruhi şeylere deger
verdiler,
¨
¨ urd
¨ uler
¨
mucadeleyi
surd
ve içten dualarıyla uyumlu hareket ettiler. Bu nedenle
¨ ullendirdi.
¨
Tanrı onları gu¨ çlendirdi ve od
¨
¨
Biz de bu kotu ortamın sonunda ya˘
¨ um
¨ uze
¨
¨
şadıgımızdan,
on
konulan umide
¨
sarılmamız çok onemlidir. Peki Yeho¨ u¨
va’nın onayını kazanmak için var guc
˘
¨
¨
nuzle ugraşmaya, bir anlamda gureşmeye istekli misiniz?
˙ ˙
˙ ˙
YEHOVA’NIN BEREKETINI ALMAK IÇIN
¨
˙
˙
‘GUREŞMEYE’ ISTEKLI OLUN
10 Neler Tanrı’nın bereketini almak
¨
¨ şmemizi’ gerektirebilir? Orneiçin ‘gure
˘gin birçok kişi bedensel zayıflıklarıyla
savaşıyor. Bazıları hizmetle ilgili olumlu
bir bakış açısını korumaya çalışıyor. Baş˘
kaları saglık
sorunlarıyla ya da yalnızlık¨
la mucadele ediyor. Kimileri de onları kı¨
ran ya da onlara karşı gunah
işleyen
˘
˘ ş
¨ uk
¨ ugra
birini bagışlayabilmek için buy
¨
veriyor. Ne kadar suredir hakikatte olur˘
sak olalım, hepimiz Yehova’ya sundugu-
¨
9. Yakup, Rahel ve Yusuf’u nasıl ornek alabiliriz?
10, 11. (a) Tanrı’nın bereketini almak için ne¨
˘
den ‘gureşmemiz’ gerekebilir? (b) Dogru seçimler yapmamıza ne yardım eder?
¨
Tanrı’nın bereketini almak için ‘gureşiyor’ musunuz?
(10, 11. paragraflara bakın)
¨
muz hizmete engel olacak şeylerle mucadele etmeliyiz. O Kendisine sadık şekilde
¨ ullendirir.
¨
hizmet edenleri od
˙
˘ seçimler yapmak ve Isa’
11 Tabii dogru
nın bir takipçisine yakışır şekilde davranmak bazen çok zor olabilir. Hain
˘
¨
˘
¨ gimiz
yure
bizi yanlış yone
dogru
çekti˘ginde bunu yapmak daha da zorlaşır
¨
(Yer. 17:9). Siz de boyle
hissediyorsanız
Yehova’ya dua edin ve kutsal ruhunu is˘
teyin. Dua ve kutsal ruh, dogru
oldu˘
˘
gunu
bildiginiz
ve Yehova’nın destek˘ yoldan gitmeniz için size gu¨ ç
leyecegi
verebilir. Dualarınızla uyumlu davranın.
¨ Kutsal Kitaptan bir kısım okuHer gun
maya çalışın, ayrıca kişisel incelemeye
˙
¨
ve Aile Ibadetine duzenli
olarak vakit
ayırın (Mezmur 119:32’yi okuyun).
¨ un
¨ un,
¨ ruhunun ve yaTanrı’nın Soz
yınlarımızın yardımıyla birçok kardeş
yanlış arzulara yenik du¨ şmemeyi başarı¨
˘ bir genç Şubat 2004 tarihyor. Ornegin
li Uyanış! dergisinde yayımlanan “Yanlış
Arzulara Nasıl Direnebilirsiniz?” makalesini okudu. Okudukları onu nasıl et¨
kiledi? Şoyle
diyor: “Uygun olmayan
¨
¨
¨
duşuncelerle mucadele
ediyorum. Makalede ‘Birçokları için, yanlış arzuları
˘ ş oldukça zoryenmek için verilen ugra
˘
¨
dur’ cumlesini okudugumda
yalnız ol˘
˘
madıgımı, kardeşler toplulugunun
bir
˘
parçası oldugumu
hissettim.” Bu genç
Kasım 2003 tarihli Uyanış! dergisinde yayımlanan “Tanrı Alternatif Yaşam
12
˙
12, 13. Isa’nın iki takipçisi yanlış arzuları kont¨ ¨
rol altında tutmak için nasıl yardım gordu?
¨
EYLUL 2016
11
12
˙
¨
Yehova’ya guvenir
ve Isa’nın fidyesine
˘
iman ederse, verdigi bu savaşı kazanabi˘
leceginden
emindi. Ya bizim için ne denebilir? Biz de bedensel zayıflıklarımı˘
¨
za karşı verdigimiz
mucadelede
başarılı
¨
olabiliriz. Nasıl? Pavlus’u ornek
alarak,
¨
¨
¨
kendi gucumuz yerine tamamen Yehova’
¨
ya guvenerek
ve fidyeye iman ederek.
15 Tanrı bazen bir konuyla ilgili ger˘
çekten ne kadar kaygı duydugumuzu
¨
¨
˘
gostermemizi isteyebilir. Ornegin hak˘ ugrayabiliriz
˘
sızlıga
ya da biz veya aile˘ yakalanamizden biri ciddi bir hastalıga
¨
˘
bilir. Boyle bir durumda ne yapacagız?
¨
Yehova’ya tam bir guven duyuyorsak sadakatimizi, sevincimizi ve ruhi dengemizi koruyabilmek için dua edip O’ndan
˘ (Filip. 4:13). Hem Pavgu¨ ç isteyecegiz
¨ um
¨ uzde
¨
lus’un zamanında hem de gun
birçok kişinin yaşadıkları, duanın yardı˘
¨ um
¨ uz
¨ u¨ yenileyebilecegimizi
mıyla guc
ve
˘
dayanmak için cesaret kazanabilecegi¨
mizi gosterir.
Biçimlerini Onaylar mı?” makalesinden
¨ u.
¨ O makalede bazıları için
de yarar gord
¨
bu mucadelenin “bedende bir diken” ol˘ soyleniyordu
¨
¨
dugu
(2. Kor. 12:7). Boy˘
le kişiler dogru davranış tarzını koru˘
¨
mak için mucadele
verseler de gelecege
¨
umitle
bakabilirler. Bu genç devamen
¨
¨ mucadele
¨
şoyle
dedi: “Her gun
verdi˘gim surece
˘
¨
¨
sadık kalabilecegimi
du¨ şu˘
¨
nuyorum. Yehova teşkilatı aracılıgıyla
¨ u¨ ortamda her gun
¨ ayakta kalmabu kot
mıza yardım ediyor. Bunun için O’na
minnettarım.”
13 ABD’de yaşayan bir hemşirenin ne˘
¨
ler dedigine
bakalım. O şoyle
yazdı:
“Bize her zaman tam ihtiyacımız olan
˘
ruhi gıdayı, tam vaktinde verdiginiz
için
¨ ederim. Sık sık bu makaleler
teşekkur
sanki benim için yazılmış gibi hissediyo˘
rum. Yıllardır Yehova’nın nefret ettigi
˘
¨
¨
¨
bir şeye duydugum guçlu arzuyla mucadele ediyorum. Fakat bazen içimden bu
¨
mucadeleyi
bırakmak geliyor. Yehova’
˘ şlayıcı oldugunu
˘
nın merhametli ve bagı
¨
biliyorum, ama boyle bir arzu duydu˘
˘
¨ gimin
gum
ve yure
derinlerinde bundan
˘
nefret etmedigim
için Yehova’nın yar˘
dımına layık olmadıgımı
hissediyorum.
˘
¨
Her gun verdigim bu savaş hayatımın
¨ un
¨ u¨ etkiliyor. . . . . Ama 15 Mart
her yon
¨ u¨ Kulesi’nde yer alan
2013 tarihli Gozc
˘ Sahip mi¨ ge
‘Yehova’yı Tanıyan Bir Yure
siniz?’ makalesini okuyunca Yehova’nın
˘
bana gerçekten yardım etmek istedigini
anladım.”
14 Romalılar 7:21-25’i okuyun. Pavlus kusurlu bedenin arzu ve zayıflıklarıy¨
la mucadele
etmenin ne kadar zor oldu˘gunu bizzat biliyordu. Fakat dua eder,
˙
˘
¨
Iblis pes ettiginizi
ve mucadeleyi
bı˘
¨
raktıgınızı gormeyi çok istiyor. Bu nedenle ‘iyi olana yapışmaya’ kararlı olun
¨ u¨ dunya¨
(1. Sel. 5:21). Şeytan’a, kot
ˆ
˘
¨
sına ve gunahkar egilimlerinize karşı
˘
¨
verdiginiz
mucadeleyi
kazanabilirsiniz.
˘
Tanrı’nın size gu¨ ç verecegine
tam bir
¨
guven duyarsanız bunu başarabilirsiniz
(2. Kor. 4:7-9; Gal. 6:9).
¨
¨
17 Oyleyse savaşmaya, mucadele
etmeye, sebat etmeye devam edin. Yeho¨
va’nın ‘uzerinize
yeterinden fazla bere˘
˘
¨
ket yagdıracagına’
tam bir guven
duyun
(Mal. 3:10).
˘
¨
14. (a) Pavlus verdigi mucadele hakkında ne
hissediyordu? (b) Bedensel zayıflıklarımıza
˘
karşı verdigimiz savaşta nasıl başarılı olabiliriz?
15. Dua sadakatimizi korumamıza ve sıkıntılara dayanmamıza nasıl yardım eder?
16, 17. Ne yapmaya kararlısınız?
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
˙
˙ ˙
NIMETLER ALMAK IÇIN
¨
˙
MUCADELEYE DEVAM EDIN
16
OKUYUCULARIN SORULARI
˙
Ibraniler 4:12’de ‘canlı ve gu¨ çlu’¨ olarak bahsedilen
¨ u”
¨ nedir?
“Tanrı’nın soz
˘
ˇ Ayetin baglamı
Pavlus’un Tanrı’nın amacıyla il˘
¨
gili bildirileri kastettigini
gosteriyor.
Bu bildirilerin bir kısmını Kutsal Kitapta bulabiliriz.
˙
Yayınlarımızda Ibraniler 4:12 sık sık Kutsal Ki˘ ştirme guc
˘
¨ une
¨
tabın yaşamları degi
sahip oldugu¨
nu gostermek için kullanılır ve bu kullanım gayet
˙
¨
uygundur. Fakat Ibraniler 4:12’deki sozlerin
han˘
¨
˘
gi baglamda soylendigini dikkate almak iyi ola˙
caktır. Pavlus mektubunun bu kısmında Ibrani
Hıristiyanları Tanrı’nın amaçlarıyla uyumlu hareket etmeye teşvik ediyordu. Bu amaçlardan birço˘ kutsal yazılarda kayıtlıydı. Pavlus ayetin bagla˘
gu
˙
˘
¨
mında Mısır’dan kurtarılan Israilogullarını ornek
¨ ve bal akan bir diyara” girmeyi
verdi. Onlar “sut
¨umit ediyorlardı. Orada gerçek anlamda rahata kavuşacak, yani bir anlamda dinleneceklerdi
(Çık. 3:8; Tekr. 12:9, 10).
˙
˘
Tanrı’nın amacı buydu. Fakat Israilogulları
¨
daha sonra yureklerini nasırlaştırdı ve imansızlık
˘ rahata kavuşaetti. Bu nedenle onlardan birçogu
madı (Say. 14:30; Yeşu 14:6-10). Ancak Pavlus
ˆ aˆ
¨ une
¨
girme vaadinin’ hal
‘Tanrı’nın dinlenme gun
˙
˘
geçerli oldugunu belirtti (Ibr. 3:16-19; 4:1). Bu
˘ amacın bir kısmı
‘vaadin’ Tanrı’nın dile getirdigi
˙
˘
oldugu açıktır. Tıpkı Ibrani Hıristiyanlar gibi biz
¨ ¨
“Tanrı’nın sozu canlıdır”
de bu amaçla ilgili kayıtları okuyabilir ve onunla
uyumlu hareket edebiliriz. Pavlus bu vaadin Kut˘
sal Yazılara dayalı oldugunu
vurgulamak için Başlangıç 2:2 ve Mezmur 95:11’i kısmen alıntıladı.
¨ une
¨
‘Tanrı’nın dinlenme gun
girme vaadinin
ˆ
ˆ
¨
hala soz konusu’ olması bizi derinden etkilemeli.
Kutsal Kitaba dayalı bu vaadin gerçekleşmesinin
˘
¨
¨ olduguna
¨
mumk
un
guveniyoruz
ve Tanrı’nın din¨ une
¨ girebilmek için adımlar attık. Fakat
lenme gun
bunu Musa Kanununa uymaya gayret ederek ya
da başka işlerle Yehova’nın onayını kazanmaya çalışarak yapmadık. Bunun yerine, iman ederek
˘ amaçla uyum içinde hareket
Tanrı’nın açıkladıgı
ettik ve bunu yapmaya devam ediyoruz. Yukarıda
˙
˘
belirttigimiz
gibi Ibraniler 4:12’deki “Tanrı’nın
¨ u”
¨ ifadesi Kutsal Kitaba da atfeder. Dunya
¨
soz
çapında binlerce insan Kutsal Kitabı incelemeye
˘
ve Tanrı’nın amacıyla ilgili bildirileri o¨ grenmeye
˘
˘ ştirbaşladı. Onlardan birçogu yaşam tarzını degi
˘
di, iman etti ve vaftiz edildi. Yaşadıkları bu degi¨
˘
¨
¨
¨
¨
şim ‘Tanrı’nın sozunun canlı ve guçlu’ olduguna
açık bir kanıttır. Tanrı’nın Kutsal Kitapta kısmen kayıtlı olan bildirileri hayatımızı şimdiden
etkiliyor ve bu gu¨ çlu¨ etkiyi hissetmeye devam
˘
edecegiz.
˙
Iyi Haberi
Yetkililerin
¨ ¨
Onunde
Savunmak
“BU ADAM, ismimi hem krallara . . . . hem de mil¨
letlere bildirmek uzere
benim için seçilmiş bir
˙
¨
araçtır” (Elçi. 9:15). Efendimiz Isa bu sozleri
Hıris˘
tiyanlıgı yeni benimseyen ve daha sonra elçi Pav¨
lus olarak tanınan Yahudi bir adam için soylemi
şti.
˙
˘
Pavlus’un Isa’nın ismini bildirdigi ‘krallardan’
˙
˙
¨
biri Roma Imparatoru Neron’du. Inancınızı boy¨
le bir yonetici karşısında savunmanız gerekseydi neler hissederdiniz? Bunu yapmak korkutucu
¨
olabilirse de Hıristiyanlar olarak Pavlus’u ornek
almaya teşvik ediliyoruz (1. Kor. 11:1). Şimdi
Pavlus’un kendi zamanındaki hukuk sisteminde
yaşadıklarına bakalım.
˙
Eski Israil topraklarında Musa Kanunu geçerliydi ve başka yerlerdeki dindar Yahudiler de bu
¨
kanuna gore
yaşıyordu. MS 33 yılının Pentekost’unda Tanrı’nın toplumunun Musa Kanununa
˘ ortadan kalktı (Elçi. 15:28, 29;
uyma zorunlulugu
˘ Hıristiyanlar
Gal. 4:9-11). Yine de Pavlus ve diger
Kanun hakkında saygısızca konuşmadılar ve birçok yerde Yahudilere herhangi bir sorunla karşılaşmadan şahitlikte bulunabildiler (1. Kor. 9:20).
Hatta Pavlus birçok defa iyi haberi duyurmak için
˙
havralara gitti ve Ibrahim’in Tanrısını tanıyan in˙
¨
sanları Ibranice Kutsal Yazılardan kanıtlar gostererek ikna etmeye çalıştı (Elçi. 9:19, 20; 13:5, 1416; 14:1; 17:1, 2).
¨
˘ ilk merkez
Elçiler duyuru işinin yonetilece
gi
¨
olarak Yeruşalim’i seçti. Onlar hakikati duzenli
¨
˘
olarak mabette ogretti (Elçi. 1:4; 2:46; 5:20). Pavlus da birkaç kez Yeruşalim’e gitti ve sonunda ora¨ ç
da tutuklandı. Bu şekilde başlayan hukuki sure
¨
¨
¨
onu Roma’ya kadar goturdu.
PAVLUS VE ROMA KANUNU
˘ o¨ greti˘
Romalı yetkililer Pavlus’un duyurdugu
lere nasıl karşılık verecekti? Bu soruyu cevaplayabilmek için Romalıların genel olarak dinlere karşı
tutumuna bakalım. Onlar imparatorluktaki farklı
etnik gruplara dinlerini bırakmaları için baskı
yapmıyordu. Tek istisna bir grubun dininin devle¨ ulmesiydi.
¨
te ya da ahlaka tehdit olarak gor
˙
Imparatorluk Yahudilere birçok hak tanımıştı.
Backgrounds of Early Christianity adlı kitapta şun˙
˘
lar belirtiliyor: “Yahudilik Roma Imparatorlugu’
nda ayrıcalıklı bir konuma sahipti. . . . . Yahudiler
¨ urce
¨
inançlarının gereklerini ozg
yerine getirebiliyor ve Roma devletinin tanrılarına tapınmaktan
muaf tutuluyordu. Kendi topluluklarında hayatla¨ surd
¨ urebiliyorlardı.”
¨
rını kendi kanunlarına gore
˘
Ayrıca askere gitmek zorunda degillerdi.1
Pav˘
lus daha sonra Hıristiyanlıgı Romalı yetkililerin
¨ unde
¨
on
savunurken Roma kanununun Yahudilere
˘
˘ haklardan yararlanacaktı.
sagladıgı
Pavlus’a muhalefet edenler çeşitli yollarla halkı ve yetkilileri ona karşı kışkırtmaya çalıştı (Elçi.
¨
˘ Yeruşalim’
13:50; 14:2, 19; 18:12, 13). Ornegin
deki cemaatin ihtiyarları Yahudiler arasında Pav¨
˘
lus hakkında bir soylentinin
yayıldıgını
duydular.
˘
˘
Pavlus’un ‘Musa kanununu bırakmayı o¨ gretti
gi’
˘
iddia ediliyordu. Hıristiyanlıgı yeni benimsemiş
¨
¨
¨ unden
¨
Yahudiler boyle
soylentiler
yuz
Pavlus’un
˘
¨
¨
duTanrı’nın duzenlemelerine
saygı duymadıgını
¨
şunebilirdi. Bunun yanı sıra, Sanhedrin Hıristi˘ Yahudilikten sapmış bir inanç olarak damyanlıgı
˘ ilgi gosteren
¨
galayabilirdi. Bu da Hıristiyanlıga
ya
da bu inancı benimsemiş Yahudilerin cezalandırılmasıyla sonuçlanabilirdi. Onlar toplumdan dışlanabilir ve mabette ya da havralarda şahitlik et˙
meleri yasaklanabilirdi. Ihtiyarlar Pavlus’tan bu
¨
˘
soylentilerin
asılsız oldugunu
ortaya koyması için
˘
mabede gitmesini ve Tanrı’nın talep etmedigi
ama yanlış da olmayan bir şey yapmasını istediler
(Elçi. 21:18-27).
Pavlus kendisinden isteneni yaptı ve bu sayede
‘iyi haberin savunulması ve hukuken tanınması’
˘
için çeşitli fırsatlar dogdu
(Filip. 1:7). Pavlus ma¨ ur¨
betteyken Yahudiler karışıklık çıkarıp onu old
¨
meye çalışınca Romalı komutan Pavlus’u gozetim
¨
altına aldı. Kırbaçlanmak uzereyken
Pavlus Roma
¨
1 Yazar James Parkes şoyle diyor: “Yahudiler . . . . gelenekleri¨
¨
ni ozgurce yerine getirme hakkına sahipti. Onlara bu ayrıcalıkla˘
rın tanınması istisnai bir durum degildi. Romalılar imparatorluk
¨
˘
¨
ˆ
içindeki farklı bolgelere olabildigince yerel ozerklik vermeyi adet
edinmişlerdi.”
˘
¨
vatandaşı oldugunu
açıkladı. Bunun uzerine
onun
¨
Yahudiye’nin yonetim merkezi olan Sezariye’ye
¨ ur
¨ ulmesine
¨
got
karar verildi. Pavlus oradayken
yetkililere cesurca şahitlik etmek için eşine ender
rastlanan fırsatlara sahip oldu. Bu da muhteme˘ birçok insan tarafından daha
len Hıristiyanlıgın
˘
fazla tanınmasını sagladı.
Pavlus Hıristiyanların inancı hakkında biraz
bilgi sahibi olan Romalı Yahudiye valisi Feliks’in
˙
karşısına çıkarıldı. Elçilerin Işleri kitabının 24.
¨ um
¨ unde
¨
bol
Pavlus’un Feliks tarafından yargılanması anlatılır. Yahudiler Pavlus’un Roma kanunu˘
˘
nu en az u¨ ç şekilde çignedi
gini
iddia etti. Onun
˘
¨
imparatorlugun dort bir yanındaki Yahudiler ara˘
sında ayaklanma çıkardıgını,
tehlikeli bir mezhe˘
bin elebaşılarından biri oldugunu
ve o sırada
Romalıların koruması altında olan mabedi kirlet˘
¨
meye kalkıştıgını
soylediler
(Elçi. 24:5, 6). Bu
suçlamalar Pavlus’un idamına yol açabilirdi.
¨ um
¨ uzdeki
¨
Gun
Hıristiyanlar Pavlus’un bu suçla˘
˘
malara nasıl karşılık verdigini
o¨ grenmekten
yarar
¨
gorebilir. Pavlus sakin ve saygılı tutumunu korudu. O, Kanuna ve Peygamberlerin kitaplarında ya˘
zılanlara degindi
ve ‘atalarının Tanrısına’ ibadet
˘
etme hakkına sahip oldugunu
belirtti. Bu, Roma
˘
˘ bir haktı
kanununun diger Yahudilere de tanıdıgı
(Elçi. 24:14). Pavlus bir sonraki vali Porkius Fes¨ un¨
tus’un ve Kral Herodes Agrippa’nın da on
de inancını savunma ve duyurma fırsatına sahip
oldu.
Sonunda Pavlus adil şekilde yargılanabilmek
için “Davamı Sezar’a arz ediyorum!” dedi. Sezar
¨
¨
o donemin
en gu¨ çlu¨ yoneticisiydi
(Elçi. 25:11).
¨
¨ ¨ ¨ ¨
SEZAR’IN YARGI KURSUSU ONUNDE
¨
Bir melek daha sonra Pavlus’a şoyle
dedi: “Sen
¨
¨
Sezar’ın onune çıkmalısın” (Elçi. 27:24). Neron
¨ un
¨ davalara kendisinin
saltanatının başlarında but
˘
¨
¨
bakmayacagını
soylemi
şti. Yonetiminin
ilk sekiz
¨
yılında genellikle bu gorevi başkalarına verdi. The
Life and Epistles of Saint Paul adlı kitapta Neron’un
˘ davalara sarayında
bizzat ele almayı kabul ettigi
¨
EYLUL 2016
15
˘ ve davalar sırasında bir grup tecrubeli
¨
baktıgı
ve
˘
¨
nufuzlu danışmandan yardım aldıgı belirtiliyor.
Acaba Neron Pavlus’u bizzat mı dinledi ve yar¨
gıladı, yoksa bunun için başka birini mi gorevlen¨
dirdi? Kutsal Kitap bu konuda bir şey soylemez.
Durum ne olursa olsun, Pavlus Yahudilerin Tanrı˘
¨
sına tapındıgını
ve herkesi yonetime
gereken say¨
˘
gıyı gostermeye teşvik ettigini açıklamış olmalı
(Rom. 13:1-7; Tit. 3:1, 2). Anlaşılan Pavlus’un iyi
¨ duzey
¨
haberi ust
yetkililerin karşısında savunması sonuç verdi ve Pavlus serbest bırakıldı (Filip.
2:24; Filim. 22).
˙ ˙
˙
¨
˙ ˙
IYI HABERI SAVUNMA GOREVIMIZ
˙
˘
¨
˘
Isa o¨ grencilerine
şoyle
demişti: “Benim ugru¨
¨
¨
ma valilerin ve kralların karşısına goturuleceksi¨
¨ unde
¨
niz. Boylece
onların ve milletlerin on
şahit˙
lik edebileceksiniz” (Mat. 10:18). Isa’yı bu şekilde
˙
temsil etmek bizim için bir ayrıcalıktır. Iyi haberi
savunma çabalarımız hukuki zaferlerle sonuçlanabilir. Ama kusurlu insanlar hangi kararı verirlerse versinler iyi haberin gerçekleşmesi buna
˘ degildir.
˘
˘ zulum
¨ ve adaletbaglı
Tanrı’nın Krallıgı
˘
sizlikten kurtuluşu kesinlikle saglayacaktır (Vaiz
8:9; Yer. 10:23).
Ancak Hıristiyanlar olarak inancımızı savun¨
mamız Yehova’nın ismini şimdiden yuceltir.
Bunu
yaparken Pavlus gibi sakin, içten ve ikna edici ol˙
¨
malıyız. Isa takipçilerine şoyle
demişti: “Kendini¨
¨
zi savunmak için soyleyeceklerinizi onceden
ha¨
¨
¨
zırlamanız gerekmez. Çunku size oyle bir dil ve
˘
¨ un
¨ muhalifleriniz bir
hikmet verecegim
ki, but
araya gelse size karşı koyamayacak ve itiraz edemeyecek” (Luka 21:14, 15; 2. Tim. 3:12; 1. Pet.
3:15).
Hıristiyanlar inançlarını kralların, valilerin ve
˘ yetkililerin on
¨ unde
¨
diger
savunduklarında, iyi ha¨
¨
beri başka turlu duyması çok zor olan kişilere şahitlikte bulunabilirler. Lehimizde verilen bazı ka¨
rarlar sayesinde kanunlarda duzeltmeler
yapıldı,
¨
¨
¨ u¨ g˘ u¨ korundu.
boylece konuşma ve ibadet ozgurl
Ancak davalar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Yehova’nın hizmetçilerinin sıkıntılar karşısında ser˘ cesaret O’nu çok sevindirir.
giledigi
˙
¨
Inancımızı savunmamız Yehova’nın ismini yuceltir
Giyim Tarzınız
¨
Tanrı’yı Yuceltiyor mu?
¨
“Her şeyi Tanrı’yı yuceltmek
için yapın”
(1. KOR. 10:31).
˙
¨
˘ için gunl
¨ uk
¨ giy“BIRÇOK kişi, ozellikle
de hava sıcak oldugu
siler giymişti.” Hollanda’da yayımlanan bir gazete kilise li¨
derlerinin bir toplantısıyla ilgili boyle
bir yorum yaptıktan
¨
sonra şoyle
dedi: ‘Fakat bu Yehova’nın Şahitlerinin kongresi
˘ Erkekler ve erkek çocuklar ceketli ve kraiçin geçerli degil.
¨ çul
¨ u¨ bir boyda
vatlı, kadınların ve genç kızların da etekleri ol
¨ un
¨ kıama modern.’ Gerçekten de Yehova’nın Şahitleri “duzg
¨
˘
¨
¨
yafetler içinde olçulu ve sagduyulu bir tutumla, Tanrı’ya
˘ oldugunu
˘
¨
baglı
soyleyen
[kişilere] yaraşır şekilde” giyindik¨
¨
¨
leri için sık sık ovulur (1. Tim. 2:9, 10). Pavlus bu ayetlerde
˙
¨ ediyor olsa da aynı standartlar Isa’nın
kadınlardan soz
takipçisi erkekler için de geçerlidir.
2 Giyimle ilgili uygun standartları karşılamamız hem Yeho˘
va’nın toplumu olarak bizler için hem de ibadet ettigimiz
¨
Tanrı için onemlidir (Başl. 3:21). Kutsal Yazıların giyim ve
¨ un
¨
¨ u¨ ş hakkında soyledikleri,
dış gor
Evrenin Egemeni Yehova’
˘
¨
nın bu konuda kulları için standartlar belirledigini
gosterir.
¨
¨
¨
¨
¨
Bu nedenle giyim tarzımızla ve dış gorunuşumuzle ilgili
˙
˙
ILAHILER: 34, 61
NASIL CEVAPLARSINIZ?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Dış gorunuşumuzle ilgili
kararlar verirken Musa Kanunu bize nasıl yardım eder?
1. Korintoslular 10:31 ve Filipililer 2:4 giyim konusundaki
seçimlerimizi nasıl etkiler?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Dış gorunuşumuzle ilgili
˘
dogru kararlar verebilmek için
¨
haddini bilir ve mutevazı ol¨
mamız neden çok onemlidir?
¨
1, 2. Yehova’nın Şahitlerinin neden giyimle ilgili yuksek standartları
vardır? (Makalenin başındaki resme bakın.)
17
seçimlerimizi belirleyen tek etken kişisel zevkimiz olmamalıdır. Tanrımız Ye˘
hova’yı neyin hoşnut ettigini
de dikkate
almalıyız.
¨
˙
˘ Musa Kanunu, Israilo
˘
3 Ornegin
gullarını komşu milletlerin son derece ahlaksız yaşam tarzına karşı koruyan kurallar içeriyordu. Kanun, erkek ve kadın
arasındaki ayrımı belirsizleştiren giysi˘
leri Yehova’nın kesinlikle onaylamadıgı¨
nı gosterdi
(Tekrar 22:5’i okuyun).
˘ talimattan şunu açıkça
Tanrı’nın verdigi
¨
gorebiliyoruz: O, erkekleri kadın gibi,
¨
kadınları erkek gibi gosteren
ya da kişi˘
nin erkek mi yoksa kadın mı oldugunu
anlamayı zorlaştıran giyim tarzlarını uy¨
gun gormez.
¨ unde
¨
4 Tanrı’nın Soz
Hıristiyanların
˘ kararlar vermegiyim konusunda dogru
sine yardım eden ilkeler bulunur. Bu il˘
¨ ur
¨ um
¨ uz,
¨ yaşadıgımız
keler kult
yer ya da
˘
bulundugumuz iklim ne olursa olsun
geçerlidir. Hangi giyim tarzının uygun
˘
hangisinin kabul edilemez olduguyla
ilgili detaylı bir listeye ihtiyacımız yok.
Bunun yerine, kişisel seçimlerimize de
yer bırakan Kutsal Kitap ilkeleri bize
˘
rehberlik eder. Şimdi, ne giyecegimize karar verirken Tanrı’nın “iyi, mak˘
bul ve kusursuz” istegini
anlamamıza
yardım edecek bazı ilkeleri inceleyelim
(Rom. 12:1, 2).
˙
˙
˙
‘TANRI’NIN HIZMETÇILERI OLARAK
˙ ˙ ˙
˙
˙
KENDIMIZI TAVSIYE EDERIZ’
¨
Elçi Pavlus Tanrı ilhamıyla onem¨
li bir ilkeden soz etti (2. Korintos5
˙
˘
˘
3. Tanrı’nın Israilogullarına verdigi Kanundan
¨ ˘
giyim konusunda ne ogreniyoruz?
˘
4. Hıristiyanların giyim konusunda dogru kararlar verebilmesine ne yardım eder?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5, 6. Dış gorunuşumuz başkalarını nasıl etkilemeli?
18
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨ un
¨ u¨ şu¨
lular 6:4’u¨ okuyun). Dış gor
¨ bizimle ilgili çok şey anlatır. Birçok
muz
¨ un
¨ u¨ şum
¨ uze
¨ bakarak hakkımızda
kişi gor
bir izlenim edinir (1. Sam. 16:7). Tanrı’
˘
nın hizmetçileri oldugumuzdan,
bizim
˘
için giyinmek yalnızca rahat ettigimiz
ya
˘
da sevdigimiz
bir şeyi giymek anlamı¨ undeki
¨
na gelmez. Tanrı’nın Soz
ilkeleri
˘
rehber aldıgımızda
dar, açık saçık ya
da tahrik edici giysiler giymekten ka¨
¨
çınırız. Dolayısıyla vucudumuzun
ozel
kısımlarına dikkat çeken giysiler giymeyiz. Hiç kimse giyimimiz nedeniyle
kendini rahatsız hissetmemeli ya da baş¨
ka bir yone
bakma ihtiyacı duymamalı.
¨ un
¨ u¨ şum
¨ uz
¨ temiz, duzg
¨ un
¨ ve
6 Dış gor
¨
mutevazı olursa insanların bize Yehova’
nın hizmetçileri olarak saygı duyması
˘
kolaylaşır. Ayrıca ibadet ettigimiz
Tanrı’yı tanımak isteyebilirler. Bunun yanı
˘
sıra uygun giyim tarzımız temsil ettigi¨
miz teşkilata karşı saygı uyandırır. Boylece insanlar hayat kurtaran mesajımızı
dinlemeye daha istekli olabilir.
7 Kutsal Tanrımıza, iman kardeşlerimize ve sahamızdaki insanlara duydu˘
¨ ur
¨ u¨ Yehova’ya ve
gumuz
saygıdan ot
˘
duyurdugumuz mesaja layık şekilde gi¨
yinmeliyiz (Rom. 13:8-10). Bu ozellikle
de ibadet ya da tarla hizmeti gibi ruhi fa¨
aliyetlere katılırken onemlidir.
“Tanrı’
˘
˘
¨
ya baglı oldugunu soyleyen [kişilere] yaraşır” giysiler seçmeliyiz (1. Tim. 2:10).
Tabii ki, bir yer için uygun olan bir giysi
başka bir yer için uygun olmayabilir.
¨
Bu nedenle Yehova’nın dunya
çapındaki
hizmetçileri kimseyi rahatsız etmemek
ˆ
¨ on
¨ unde
¨
için yerel adetleri
goz
bulundurur.
¨
7, 8. Uygun bir giyim tarzı ozellikle ne zaman
¨
onemlidir?
1. Korintoslular 10:31’i okuyun.
¨ uk
¨ ibadetlere katılırken giyim tarzıBuy
¨
mız dunyanın
uç akımlarını yansıtma¨
malı, aksine uygun ve mutevazı
olma¨
¨
lıdır. Hatta buyuk ibadet programının
¨
˘
oncesinde
ve sonrasında, kalacagımız
otele giriş yaparken ya da otelden ayrı¨
lırken de giyimimiz aşırı gundelik
veya
¨
ozensiz
olmamalı. Buna dikkat edersek,
kendimizi gururla Yehova’nın Şahidi
˘ ve fırsat buldukça
olarak tanıtabilecegiz
¨ ul
˘
¨ rahatlıgıyla
gon
şahitlikte bulunabile˘
cegiz.
9 Filipililer 2:4’u¨ okuyun. Hıristiyanlar giyim tarzlarının iman kardeş¨
leri uzerindeki
etkisini neden dikkate
8
9, 10. Filipililer 2:4 giyim tarzımızı neden etkilemeli?
almalı? Bunun bir nedeni, Tanrı’nın hiz¨
metçilerinin Kutsal Kitaptaki şu o¨ g˘ udu¨ uygulamak için çaba harcamasıdır:
¨ ulen
˘
¨
“Uzuvlarınızda gor
egilimleri;
cin˘
˘
sel ahlaksızlıgı, pisligi, cinsel tutkuyu
¨ ur
¨ un”
¨
. . . . old
(Kol. 3:2, 5). Dikkat et¨ u¨
mezsek, iman kardeşlerimizin bu o¨ g˘ ud
uygulamakta zorlanmasına neden olabiliriz. Bazı kardeşler ahlaken uygun olmayan yaşam tarzlarını geride bırakmış
ˆ aˆ yanlış arzularla mucadele
¨
olsa da hal
ediyor olabilir (1. Kor. 6:9-11). Kuşku¨
suz onların bu mucadelesini
daha da
zorlaştırmak istemeyiz.
10 Dolayısıyla, iman kardeşlerimizle
bir aradayken giyim tarzımız cemaatin
ahlaken temiz ortamına katkıda bulunmalı. Buna hem ibadetler hem de sosyal
˘
faaliyetler için bir araya geldigimizde
˘
Giyim tarzınız temsil ettiginiz Tanrı’ya karşı saygı uyandırıyor mu?
(7, 8. paragraflara bakın)
˘
dikkat etmeliyiz. Elbette ne giyecegimi¨
˘
¨
¨
¨
zi seçme ozgurlugune sahibiz. Yine de
¨
˘ var.
hepimizin onemli
bir sorumlulugu
¨
¨
¨
Başkalarının duşunce, soz ve davranışlarıyla Tanrı’nın kutsallık standardına
˘ kalmasını kolaylaştıracak tarzda
baglı
giyinmeliyiz (1. Pet. 1:15, 16). Gerçek
sevgi “çirkin davranışlarda bulunmaz,
¨
kendi çıkarını du¨ şunmez”
(1. Kor. 13:
4, 5).
˙ ˙
YERE VE ZAMANA UYGUN GIYINMEK
Tanrı’nın hizmetçileri ne giyeceklerine karar verirken “her şeyin, her
˘
işin bir vakti” oldugunu
hesaba katarlar
(Vaiz 3:1, 17). Tabii ki iklim, mevsim de˘ şiklikleri, farklı durum ve koşullar giygi
si seçimimizi etkiler. Fakat Yehova’nın
¨ degi
˘ şstandartları hava durumuna gore
mez (Mal. 3:6).
˘
12 Hava sıcak oldugunda
giyim tarzı¨
mızın saygın ve mutevazı olması daha
˘
¨
zor olabilir. Buna ragmen
uzerimizden
¨
¨
duşecek ya da içimizi gosterecek kadar
¨
bol veya vucut
hatlarımızı belli edecek
kadar dar giysiler giymekten kaçınırız
ve bu, iman kardeşlerimizin takdirini
¨ 31:1). Ayrıca plaja ya da
kazanır (Eyup
˘
¨
yuzme havuzuna gittigimizde
mayomuz
¨
¨olçul
¨ u¨ olmalı (Ozd.
¨
11:2, 20). Bu dunyadaki birçok kişi fazlasıyla açık mayolar
giyse de biz Yehova’ya hizmet eden kişi¨
ler olarak kutsal Tanrımızı yucelten
se˘
çimler yaptıgımızdan emin olmalıyız.
13 Uygun giysiler seçmemize yardım
˙
¨
edecek onemli
bir ilke daha var. Iman
kardeşimiz olsun ya da olmasın başkalarının vicdanını hesaba katmalıyız
(1. Korintoslular 10:32, 33’u¨ oku11
11, 12. Vaiz 3:1, 17 giyim tarzımızla ilgili bize
nasıl yardım eder?
13. Giysi se çimimizde 1. Korintoslular 10:
¨ ˘ ¨ ¨
32, 33’teki ogudu neden dikkate almalıyız?
20
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
yun). Başkalarını rahatsız edebilecek
giysiler giymekten ka çınma sorum˘
lulugumuzu
ciddiye almalıyız. Pavlus
“Her birimiz komşusunu, yapıcı etkisi
olan şeylerle memnun etsin” dedi ve
¨
bunun nedenini şoyle
açıkladı: “Mesih
¨
de kendini memnun etmeyi du¨ şunmedi”
˙
(Rom. 15:2, 3). Evet, Isa kendi rahatından çok başkalarına yardım etmeye
¨
oncelik
verdi ve bu sayede Tanrı’nın
˘
istegini
yerine getirebildi. Dolayısıyla,
˘
sevdigimiz
bazı giysi ya da aksesuarların
insanları iyi haberi dinlemekten alıkoyma ihtimali varsa bunlardan vazgeçeriz.
˙
14 Isa’nın takipçisi anne babalar, çocuklarına Kutsal Kitap ilkelerini uygula˘
mayı o¨ gretmelidir.
Bu, beraberinde şu
˘ getirir: Anne babalar, hem
sorumlulugu
¨
kendilerinin hem de çocuklarının mu¨
tevazı bir giyim tarzıyla Tanrı’nın yu˘
˘
regini
sevindirdiginden
emin olmalıdır
¨
(Ozd. 22:6; 27:11). Peki çocuklarının
kutsal Tanrımıza ve O’nun standartlarına saygı duymaları için neler yapabilir¨
ler? Çocuklarına ornek
olmalı ve onları
˘
giyim konusunda sevgiyle egitmeliler.
Onlara uygun kıyafetleri nerede bulabi˘ seçimler yapaleceklerini ve nasıl dogru
¨
˘
bileceklerini ogretmeleri iyi olacaktır.
Çocuklar bir giysi seçerken, o giysinin
hoşlarına gidip gitmemesinden çok tem¨
¨
sil ettikleri Yehova Tanrı’yı yuceltip
yu˘
¨
¨
celtmeyecegini duşunmelidir.
¨
¨ ˙
˙ ˙
OZGUR IRADENIZI AKILLICA KULLANIN
¨
Kutsal Kitap Tanrı’yı yuceltecek
hikmetli kararlar vermemiz için bize
˘
¨ çude
¨
rehberlik saglar.
Tabii ki bir ol
kişi¨
sel zevklerimize gore giyinebiliriz. Ayrıˆ
ca tercihlerimiz ve maddi imkanlarımız
15
¨
14. Anne babalar, çocuklarına Tanrı’yı yucelte¨ ˘
cek şekilde giyinmeyi nasıl ogretebilir?
15. Giysi seçimimizde bize ne rehberlik etmeli?
başkalarınınkinden farklı olabilir. Fakat
¨
¨
giysilerimiz daima temiz, duzenli,
mute¨
vazı, aynı zamanda duruma ve yoreye
uygun olmalı.
¨ çul
¨ u¨ ve uy16 Kabul etmek gerekir ki ol
gun giysiler bulmak her zaman kolay
˘
˘
¨
degildir.
Birçok magaza
populer
moda
akımlarını yansıtan giysiler satıyor. Bu
¨
nedenle mutevazı
bir etek, elbise veya
bluz ya da aşırı dar olmayan bir takım
elbise veya pantolon bulmak zaman alabilir. Fakat iman kardeşlerimiz, hem uygun hem de şık giysiler giymek için
¨
˘
gosterdi
gimiz
içten çabayı muhtemelen
fark edecek ve takdirle karşılayacaktır.
¨
Aynı zamanda giyim tarzımızla gokteki
¨
sevgi dolu Babamızı yuceltmenin verdi˘ doyum, bunun için girdigimiz
˘
gi
zahme˘
te fazlasıyla degecektir.
17 Peki biraderlerin sakal bırakması
uygun mudur? Musa Kanununda erkeklerin sakal bırakması talep ediliyor˙
du. Fakat Isa’nın takipçileri Musa Kanu˘
¨ uml
¨ u¨ degildir
nuna uymakla yuk
(Lev.
¨ ur¨
19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25). Bazı kult
¨
¨
lerde temiz ve duzgun bir sakal uygun ve
¨ ulebilir
¨
saygın gor
ve insanların iyi haberi dinlemesine engel olmayabilir. Hatta tayin edilmiş bazı biraderlerin sakalı
var. Yine de kimi biraderler sakal bırakmamaya karar verebilir (1. Kor. 8:9, 13;
¨
¨ ur
¨ ya da yorelerde
10:32). Başka kult
ise
ˆ
˘
sakal bırakmak adet degildir ve Yehova’
¨ ulmez.
¨
nın Şahitleri için uygun gor
Hatta bir biraderin sakal bırakması, giyim
¨ un
¨ u¨ şuyle
¨
¨
tarzıyla ve dış gor
Tanrı’yı yuceltmesini ve “ayıpsız” olmasını engelleyebilir (Rom. 15:1-3; 1. Tim. 3:2, 7).
¨ un
¨ u¨ şle ilgili deBize giyim ve dış gor
˘ için
taylı bir kurallar listesi vermedigi
¨
¨
Yehova’ya minnettarız. O, ozgur irademizi kullanmamıza ve Kutsal Kitaptaki
˘
¨
guvenilir
ilkeler ışıgında
makul seçimler
¨
¨ u¨
yapmamıza izin verir. Boylece
dış gor
¨
¨
¨
nuşumuzle bile ‘Tanrı’nın yolunda had˘
¨ umek’
¨
dini bilir şekilde yur
istedigimizi
¨
gosterebiliriz
(Mika 6:8).
¨
19 Haddini bilir ve mutevazı
olmak,
˘
˘
¨
Yehova’nın paklıgını ve kutsallıgını du¨
¨
¨
¨
şunerek kendimizi alçakgonullu şekil¨ u¨ en
de incelememizi gerektirir. Çunk
˘
˘
iyi rehberligi bize sadece Yehova saglayabilir. Haddini bilir olmak başkaları¨ u¨ şlerini dikkate almayı
nın duygu ve gor
da gerektirir. Dolayısıyla, yaşamımızı
¨
Tanrı’nın yuksek
standartlarıyla uyum˘
lu hale getirdigimizde
ve başkalarının
¨
˘
hassasiyetlerine saygı gosterdi
gimizde
‘Tanrı’nın yolunda haddini bilir şekilde
¨ ur
¨ uz.’
¨
yur
20 Giysi seçimimiz Yehova’nın hizmet˘
¨
çileri oldugumuzu
açıkça gostermeli.
˘
Hem iman kardeşlerimiz hem de diger
insanlar Tanrımızı layıkıyla temsil etti˘
¨
¨
gimizi
gorebilmeli.
Yehova’nın yuksek
standartları var ve biz bu standartlara
uymaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçek¨ un
¨ u¨ şten de pek çok kardeşimiz dış gor
¨
¨ u¨
leri ve iyi davranışları nedeniyle ovguy
hak ediyor. Onlar samimi insanlarda iyi
habere karşı ilgi uyandırıyor, Yehova’yı
¨
yuceltiyor
ve O’na sevinç veriyor. Her
birimiz giyim konusunda hikmetli karar¨
lar vererek, ‘itibarı ve gorkemi
kuşan¨
mış’ olan Yehova’yı yuceltmeye
devam
edebiliriz (Mezm. 104:1, 2).
16. Uygun şekilde giyinmek için çaba harca˘
maya neden deger?
˘
17. Sakal bırakmanın uygun olup olmadıgını
hangi etkenler belirleyebilir?
18, 19. Mika 6:8 Tanrı’yı hoşnut edecek şekilde
giyinmemize nasıl yardım eder?
18
20. Giyim tarzımız başkalarını nasıl etkilemeli?
¨
EYLUL 2016
21
˘
Yehova’nın Rehberliginden
Yararlanın
˙
˙
˙
˙
POLONYA’DA BIR GENCIN HIKMETLI KARARI
˙
˘
“VAFTIZ edildigimde
15 yaşındaydım. Altı
¨
˘
¨
ay sonra oncu yardımcılıgına,
bir yıl sonra
¨
˘
¨
¨
da daimi onculuge başladım. Liseyi bitirdi˘
¨
¨ uk
¨
gimde,
mujdecilere
ihtiyacın daha buy
˘ bir yerde hizmet etmek istedim. Asoldugu
¨ ud
¨ u¨ g˘ um
¨ yerden ve birlikte yaşalında buy
˘
dıgım, fakat Yehova’nın Şahidi olmayan
anneannemden uzaklaşmak istiyordum.
¨
˘ gum
˘
Çevre gozetmeni
sahamın dogdu
şehir
˘
¨
¨
¨
¨
oldugunu soyleyince ne kadar uzuldum an˘
˘
latamam. Yaşadıgım
hayal kırıklıgını
ondan
¨
¨
saklamaya çalıştım. Başım onumde oradan
¨
¨
uzerinuzaklaştım ve biraderin soyledikleri
¨
¨
¨
¨
de duşundum. Hizmet arkadaşıma şoyle
dedim: ‘Sanırım tıpkı Yunus gibi davranıyorum. Ama Yunus sonunda Nineve’ye git˘
ti. Ben de tayin edildigim
yerde hizmet ede˘
cegim.’
¨ yıldır kendi şehrimde onc
¨ ul
¨ uk
¨ yapıDort
yorum ve verilen talimata uymakla ne ka˘
¨
dar hikmetli bir karar verdigimi
gorebiliyorum. Asıl sorun olumsuz bir tutuma sahip
olmamdı. Şu anda çok mutluyum. Bir ayda
˘
24 tetkik idare ettigim
oldu. Hatta Yehova’
nın yardımıyla, eskiden muhalefet eden anneannemle tetkike başladım.”
˙ ˙
˙
˙ ˙
˘
˙
FIJI’DE BIR TETKIKIN YAŞADIGI SEVINÇ
Fiji’de Şahitlerle Kutsal Kitabı inceleyen bir
kadın bir seçimle karşı karşıya kaldı. Ya
¨ uk
¨ ibadete katılacaktı ya da kocasıybuy
˘
¨ u¨
la birlikte bir akrabalarının dogum
gun
¨
¨
partisine gidecekti. Kocası buyuk ibadete
gitmesini kabul etti. Kadın da ibadetten
˘
¨
sonra buluşmaya gelecegini
soyledi.
Ancak
¨
˘
¨
¨
ibadetten eve dondugunde, kendisi için ruhen tehlikeli olabilecek bir ortama hiç gir˘
¨ u¨ ve bumemenin daha iyi olacagını
du¨ şund
luşmaya gitmedi.
Bu arada partiye giden kocası, akrabalarına karısının Şahitlerin toplantısına ka˘
¨
tıldıktan sonra gelecegini
soyledi.
Bunun
22
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨
uzerine
akrabaları “Asla gelmez. Yehova’
˘
¨ u¨ kutlamaz ki!”
nın Şahitleri dogum
gun
dedi.1
Kocası, inançlarıyla ve vicdanıyla uyumlu karar veren eşiyle gurur duydu. Bu kadın, o olaydaki tavrı sayesinde daha sonra
hem kocasına hem de başkalarına şahitlikte bulunabildi. Sonuç ne oldu? Kocası Kutsal Kitabı incelemeyi kabul etti ve onunla
birlikte ibadetlere katılmaya başladı.
1 15 Aralık 2001 tarihli Gözcü Kulesi’ndeki “Okuyucuların Soruları” makalesine bakın.
Gen
çler,
˙
¨
Imanınızı Guçlendirin
˙
¨ ulmeyen
¨
“Iman, . . . . gor
gerçeklere dair kanıtların
¨
¨
˙
11:1).
açıkça gorulmesidir” (IBR.
˘
¨ urd
¨ um.”
¨
“TANRI’YA inanmayacak kadar zeki oldugunu
du¨ şun
¨
¨
Britanya’daki genç bir hemşireye sınıf arkadaşı boyle soyledi.
¨ ˘
¨
Almanya’dan bir birader ise şoyle
yazdı: “Ogretmenlerim
Kut¨ uyor.
¨
¨
sal Kitaptaki yaratılış kaydını efsane olarak gor
Ayrıca bu¨
˘
˘
¨
tun ogrencilerin evrime inandıgını varsayıyorlar.” Fransa’da
¨
˘
yaşayan genç bir hemşire şoyle
dedi: “Okulumdaki o¨ gretmenˆ
ˆ
¨
˘
˘
¨ unce
¨
ler hala Kutsal Kitaba inanan ogrenciler oldugunu gor
¨
¨
hayrete duşuyor.”
2 Yehova’yı yeni tanımaya başlayan biri ya da O’nun genç bir
¨
hizmetçisi misin? Oyleyse, Yaratıcıya inanmak yerine evrim
˘
¨
gibi populer
o¨ gretileri
kabul etme baskısı hissediyor olabilirsin. Fakat imanını gu¨ çlendirmek ve korumak için yapabilece˘ şeyler var. Bunlardan biri ‘sana bekçilik edecek’ du¨ şunme
¨
gin
˘
yetenegini
kullanmaktır. Tanrı’nın bir hediyesi olan bu yete¨
nek, seni imanını yok edebilecek felsefelerden korur (Ozdeyişler 2:10, 11’i okuyun).
3 Gerçek bir imana sahip olabilmek için Tanrı hakkında tam
¨
1, 2. Bugun gençler hangi baskıya maruz kalabilir? Bu baskıyla baş etmek için neler yapabilirler?
˘
3. Bu makalede neyi ele alacagız?
˙
˙
ILAHILER: 41, 69
NASIL CEVAPLARSINIZ?
˙
¨
Imanınızı guçlendirmek
için hangi araçları
kullanabilirsiniz?
¨ ¨ ¨
Kutsal Kitabın tumunu
okumak neden harika bir
hedeftir?
Başkalarıyla Tanrı ve yaratılış
hakkında konuşurken nelere
dikkat edebilirsiniz?
23
4 Evrime inanan birinin sana “Evrim bilime dayanıyor, oysa Tanrı inancı imana
˘ oldu mu? Birçok kişi
dayanıyor” dedigi
¨
¨
¨
¨
boyle duşunuyor. Fakat şunu unutmamalıyız: Tanrı’ya inanmak da evrime inanmak da iman gerektirir. Neden? Hiçbirimiz Tanrı’yı ya da bir şeyin yaratılış
¨
anını gormedik
(Yuhn. 1:18). Ayrıca bilim insanı olsun ya da olmasın hiç kimse
¨ u¨ ştu¨
bir canlının başka bir canlıya don
¨
˘gun
¨
˘
¨ u¨ gormedi.
¨
Ornegin kimse bir su¨
˘
¨
¨
¨
¨
rungenin memeliye donuştugune tanık
¨ 38:1, 4). Dolayısıyla her biolmadı (Eyup
¨
rimiz guvenilir sonuçlara varabilmek için
¨
kanıtları incelemeli ve du¨ şunme
yetene˘gimizi kullanmalıyız. Pavlus yaratılış hak¨
¨ unmez
¨
kında şoyle
yazdı: “[Tanrı’nın] gor
˘
¨
¨
¨
nitelikleri, sonsuz gucu ve Tanrılıgı, dun¨
yanın yaratılışından bu yana açıkça go¨
¨
ruluyor, yaratılan şeyler yoluyla algılanabiliyor. Bu nedenle hiçbir mazeretleri
yoktur” (Rom. 1:20).
5 Algılamak, açıkça belli olmayan veya
¨ ulmeyen
¨
kolayca gor
bir şeyi fark etmek
˙
ya da ‘anlamak’ demektir (Ibr. 11:3). Do˘
layısıyla algılama yetenegine sahip kişi¨
˘
ler sadece gozlerini
ve kulaklarını degil,
zihinlerini de kullanır. Yehova’nın teşkilatının titiz araştırmalar sonucu ha˘ pek çok araç bize bu konuda
zırladıgı
yardımcı olabilir. Bunlar sayesinde Ya¨
¨
ratıcımızı iman gozlerimizle
‘gorebiliriz’
˙
(Ibr. 11:27). Bu araçlardan bazıları Yara˙
tılış Harikaları Tanrı’nın Ihtişamını Yansıtır
başlıklı video, Hayat Nasıl Başladı? ve Ya¨
¨
şamın Kokeni
Hakkında Beş Onemli Soru ki˙
tapçıkları ve Sizinle Ilgilenen Bir Yaratıcı
4. (a) Tanrı’ya ya da evrime inanmak neden
iman gerektirir? (b) Her birimiz ne yapmalıyız?
˘
5. Hangi araçlar algılama yetenegimizi kullanmamıza yardım eder?
bilgi almalıyız (1. Tim. 2:4). Dolayısıyla
¨ un
¨ u¨ ve yayınlarımızı ust
¨ un¨
Tanrı’nın Soz
¨
¨
koru okuma. Okuduklarının ‘anlamını
˘
¨
kavrayabilmek’ için du¨ şunme
yetenegini
kullan (Mat. 13:23). Bu şekilde inceleme
˘
yaparsan Yehova’nın Yaratıcımız oldugu˘
nu ve Kutsal Kitabın O’ndan geldigini
˙
¨
gosteren
birçok kanıt bulacaksın (Ibr.
˘
¨
11:1). Şimdi du¨ şunme
yetenegini
kullan˘
¨
manın imanını nasıl guçlendirebilecegini
¨
gorelim.
˙
¨
˙
˙ ˙
˙
IMANINI NASIL GUÇLENDIREBILIRSIN?
˙
˘
Inandıgın şeyleri açıklayabilmek
için araştırma araçlarından
iyi yararlan
(5. paragrafa bakın)
Var mı? kitabıdır. Ayrıca dergilerimizde
harika makaleler çıkıyor. Uyanış! dergi¨
sinde sık sık yer verilen soyle
şilerde, bilim insanları ve başka kişiler Tanrı’ya
neden inanmaya başladıklarını açıklıyor.
¨ ¨ ¨
¨ makalelerinde do“Tasarım Urun
u mu?”
˘gada gord
¨ u¨ g˘ um
¨ uz
¨ hayranlık uyandıran
tasarımlara ve bilim insanlarının bunları
˘
nasıl taklit etmeye çalıştıgına
dikkat çekiliyor.
6 ABD’de yaşayan 19 yaşındaki bir bira˘
der bahsettigimiz
iki kitapçık hakkında
¨
şoyle dedi: “Bu yayınların benim için ne
˘
˘
kadar degerli
oldugunu
anlatamam. Onları defalarca inceledim.” Fransa’dan bir
¨ ¨ ¨
¨
hemşire de şoyle
yazdı: “‘Tasarım Urun
u
¨ makalelerine hayranım! Bu makalemu?’
˘
¨ uk
¨ muhendislerin
¨
ler en buy
bile dogadaki
karmaşık tasarımları ancak taklit edebile˘
cegini,
ama asla onlara denk tasarımlar
˘
¨
¨
yapamayacagını
gosteriyor.”
Guney
Afrika’da yaşayan 15 yaşındaki bir kızın anne
¨
babası şoyle
dedi: “Kızımızın Uyanış! der˘ kısım ‘Soy¨
gisinde genellikle ilk okudugu
leşi’ makalesi oluyor.” Ya sen bu araçlardan tam olarak yararlanıyor musun?
¨ salmış bir
Bunu yaparsan, derinlere kok
˘
˘
agaç gibi saglam bir imana sahip olabilir¨
˘
sin. Boyle
gu¨ çlu¨ bir iman, sahte o¨ greti
ˆ
¨
¨
¨
ruzgarlarına dayanmanı mumkun kılacak
(Yer. 17:5-8).
˙
˙
KUTSAL KITABA OLAN IMANIN
Kutsal Kitap hakkında samimi sorular
sormak yanlış mıdır? Kesinlikle hayır!
˘
˘
¨
Yehova hakikatin dogrulu
gunu
“akıl gu¨
¨
¨
cunu” kullanarak bizzat gormeni ister.
O, bir şeye sırf başkaları inanıyor diye
inanmanı istemez. Dolayısıyla tam bilgi
7
6. Araştırma araçlarını kullanmanın bazı yarar¨ ¨
ları nelerdir? Siz bunlardan nasıl yarar gordu¨
nuz?
¨ ¨ ¨ ¨
7. Tanrı neden akıl gucunuzu kullanmanızı ister?
˘
¨
edinmek için du¨ şunme
yetenegini
kullan.
˘
˘
Edindigin bu bilgi gerçek iman için saglam bir temel oluşturacak (Romalılar
12:1, 2 ve 1. Timoteos 2:4’u¨ okuyun).
Tam bilgiyi farklı yollarla edinebilirsin.
Bunlardan biri inceleme projeleridir.
8 Bazıları inceleme projelerinde pey¨
gamberlik sozlerini
veya Kutsal Kitabın
˘
tarihsel, arkeolojik ve bilimsel dogrulu¨
˘gunu araştırıyor. Orne
˘gin etkileyici bir
¨ u¨ Başlangıç 3:15’te bupeygamberlik soz
lunur. Kutsal Kitabın temasına ilk kez bu
˘
ayette deginilir.
Bu tema, Krallık aracılı˘gıyla Tanrı’nın egemenlik hakkının dog˘
rulanması ve isminin kutsal kılınmasıdır.
Ayrıca Yehova bu ayette mecazi bir dille
˘ tum
¨
insanların Aden’den beri yaşadıgı
˘
acıları nasıl ortadan kaldıracagını anlatır.
Peki Başlangıç 3:15’i nasıl inceleyebilirsin? Bunun bir yolu zaman çizelgesi hazırlamaktır. Bu çizelgeye, ayetteki pey¨ uyle
˘
¨
gamberlik soz
baglantılı
kilit ayetleri
¨
˘
yazabilirsin. Ornegin, Tanrı’nın Başlan˘
¨
gıç 3:15’te deginilen
kişilere ve duzenle˘
meye nasıl yavaş yavaş ışık tuttugunu
¨
¨
˘
¨
gosteren ve bu sozun gerçekleşecegine
¨
dair guvence veren ayetleri not edebilir¨ bu ayetlerin arasındaki uyumu
sin. Tum
¨
¨
gordukçe, peygamberlerin ve Kutsal Kitabı kaleme alanların kutsal ruh tarafından
¨
˘
yonlendirildi
gine
ikna olacaksın (2. Pet.
1:21).
¨
9 Almanya’da yaşayan bir birader şoyle yazdı: “Kutsal Kitabı yaklaşık 40 kişi
˘ farklı
kaleme almış. Hem de birçogu
¨
donemlerde yaşamış ve birbirlerini şah˘
sen tanımamışlar. Buna ragmen,
Krallık
teması Kutsal Kitabın başından sonuna
harika bir şekilde işlenmiş.” Avustralyalı bir hemşire de 15 Aralık 2013 tarihli
¨
8, 9. (a) Bazı kardeşler ne tur inceleme projelerinden zevk alıyor? (b) Bazıları inceledikleri
¨
¨ ¨
konu uzerinde derin duşunmekten nasıl yarar
¨ ¨
gordu?
¨
EYLUL 2016
25
¨ u¨ Kulesi’nde çıkan ve Fıshın anlaGozc
mını ele alan bir inceleme makalesini
˘
çok begendi.
Bu bayram Başlangıç 3:15’
˘
le ve Mesih’in gelişiyle yakından bag¨
lantılıdır. Hemşire şoyle yazdı: “Makale
sayesinde Yehova’nın harika bir Tanrı
˙
˘
oldugunu
daha iyi anladım. Birinin Isra˘
¨
ilogulları için bu duzenlemeyi tasarlama˙
sı ve Isa’nın yaşamında gerçekleştirmesi
˘
beni derinden etkiledi. Fısıh yemeginin
˘
¨
¨
ne anlamlı bir duzenleme oldugu uzerin¨
de durup du¨ şunme
ihtiyacı duydum.”
¨
¨ u¨
Bu hemşire neden boyle
hissetti? Çunk
¨
¨
¨
¨
okudukları uzerinde derin duşundu ve onların ‘anlamını kavradı.’ Bu da imanını
gu¨ çlendirdi ve onu Yehova’ya daha da
yaklaştırdı (Mat. 13:23).
10 Kutsal Kitabı kaleme alan kişilerin
¨ ustl
¨ u¨ g˘ un
¨ u¨ incelemek
cesaretini ve dur
˘
de imanımızı gu¨ çlendirir. Eski çaglar˘ kendi onderleri¨
daki yazarların birçogu
¨
ni pohpohlamış ve krallıklarını yuceltmiştir. Oysa Yehova’nın peygamberleri
˘ soylemi
¨
her zaman gerçegi
ştir. Onlar
˘
halklarının, hatta krallarının bile yaptıgı
¨
˘
¨
kotu şeyleri açıga vurmaktan çekinmediler (2. Tar. 16:9, 10; 24:18-22). Ayrıca
hem kendilerinin hem de Tanrı’ya hizmet
eden başka kişilerin hatalarını açıkça dile
getirdiler (2. Sam. 12:1-14; Mar. 14:50).
¨
Britanya’da yaşayan genç bir birader şoy¨
˘
¨
¨
¨
le dedi: “Boyle bir durustluge ender rastlanır. Bu, Kutsal Kitabın gerçekten Yeho¨ u¨ olduguna
˘
¨
va’nın Soz
dair guvenimizi
pekiştiriyor.”
˘ ya11 Birçok kişi Kutsal Kitabın içerdigi
rarlı ilkeler nedeniyle onun Tanrı ilhamı
˘
olduguna
ikna oldu (Mezmur 19:7-11’i
okuyun). Japonya’dan genç bir hemşire
¨ ¨ ¨
¨ ¨
10. Tanrı’nın Sozunu kaleme alanların durust¨ ˘ ¨
¨
lugu Kutsal Kitaba imanımızı nasıl guçlendirir?
11. Gençler Kutsal Kitap ilkelerine duydukları
takdiri nasıl geliştirebilir?
26
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨
şoyle
yazdı: “Kutsal Kitaptaki ilkeleri uy˘
guladıgımızda
gerçekten mutlu bir aile
olduk. Artık aramızda barış, birlik ve sevgi var.” Ayrıca Kutsal Kitap ilkeleri bizi
sahte tapınmadan ve birçok insanı kendine tutsak eden batıl inançlardan korur
(Mezm. 115:3-8). Peki Tanrı’nın olmadı˘
¨
gını
soyleyen
felsefeler insanları nasıl et˘
kiliyor? Evrim gibi o¨ gretiler,
sadece Ye˘
¨
hova’ya ait olan guçleri dogaya
atfederek
¨
˘
onu adeta bir tanrı gibi gosterme
egili˘
¨
minde. Tanrı’nın olmadıgını soyleyenler
˘ tamamen insanların elinde olgelecegin
˘
dugunu
iddia ediyor. Fakat daha iyi bir
¨
¨
gelecek için hiçbir guvenilir
umit
sunmuyorlar (Mezm. 146:3, 4).
BAŞKALARIYLA KONUŞURKEN
¨ ¨
AKIL YURUTMEK
Başkalarıyla yaratılış ve Kutsal Kitap
hakkında konuşurken nasıl etkili şekilde
¨ utebilirsin?
¨
akıl yur
Unutma ki evrime
inanan bazı kişiler Tanrı’ya da inanıyor.
¨
Onlar Tanrı’nın farklı yaşam turlerini
˘
¨
yaratmak için evrimi kullandıgını du¨ şu˘
¨
nuyor.
Başkaları da okulda o¨ gretiliyorsa
˘
˘
¨
evrimin dogru olması gerektigini
du¨ şu¨
¨
¨
nuyor. Bazıları ise dinler yuzunden hayal
˘
˘
˘ için Tanrı’ya inancını
kırıklıgına
ugradı
gı
¨
yitiriyor. Dolayısıyla biriyle yaşamın ko¨
keni hakkında konuşurken, once onun
˘
˘
neye inandıgını
o¨ grenmek
için sorular
sorman iyi olur. Makul ve dinlemeye istekli olursan kişi de seni dinlemeye istekli olabilir (Tit. 3:2).
˘ biri yaratılışa olan inancını eleş13 Eger
tirirse, ona nazikçe kendisinin neden ya˘
ratılışa inanmadıgını
sorabilirsin. Yaşamın bir Yaratıcı olmadan nasıl başlamış
˘
olabilecegini
açıklamasını isteyebilirsin.
˘
Eger yaşam evrimle başladıysa, ilk canlı12
12, 13. Başkalarıyla yaratılış veya Kutsal Kitap
hakkında nasıl etkili şekilde konuşabiliriz?
˘
¨ urebilmek
¨
nın varlıgını
surd
için kendini kopyalayabilmesi gerekirdi. Bir kimya
¨ u¨ bunun için gereken şeyler araprofesor
sında şunları saydı: (1) koruyucu bir zar,
(2) enerji elde edebilme ve kullanabilme
˘ (3) genlerdeki bilgi, (4) bu bilyetenegi,
˘ Bu profegiyi kopyalayabilme yetenegi.
¨
¨
¨ un
¨ un
¨
sor şoyle dedi: “En basit canlı tur
˘
¨
bile ne kadar karmaşık oldugunu gormek
¨ uyor.”
¨
insanı hayrete du¨ şur
14 Evrim ya da yaratılış konusunda
konuşmak için kendini yetersiz hisse¨ utt
¨ u¨ g˘ u¨ şu basit
diyorsan Pavlus’un yur
mantıktan yararlanabilirsin: “Her ev biri
tarafından yapılır, fakat her şeyi yapan
˙
Tanrı’dır” (Ibr. 3:4). Bu çok makul ve et¨
kili bir du¨ şuncedir.
Evet, karmaşık tasaˆ
¨ un
¨ u¨ olabilir.
rımlar ancak bir zekanın
ur
Ayrıca uygun bir yayınımızı da kullana¨
˘
bilirsin. Ornegin
bir hemşire, Tanrı’ya
˘
˘
¨
inanmadıgını ve evrimi kabul ettigini
soy¨
˘
leyen bir gence daha once
bahsettigimiz
˘
iki kitapçıgı verdi. Bir hafta kadar sonra
¨
bu genç şoyle
dedi: “Artık Tanrı’ya inanıyorum.” O, Kutsal Kitabı incelemeye başladı ve kardeşimiz oldu.
¨
15 Kutsal Kitap hakkında şupheleri
olan
biriyle konuşurken de aynı temel ilkele¨
ri izleyebilirsin. Once kişinin gerçekten
˘
neye inandıgını
ve hangi konularla ilgi¨
˘
¨
˘
˘ bilimlendigini ogren (Ozd. 18:13). Eger
le ilgileniyorsa, Kutsal Kitabın bilimsel
˘
˘
¨
dogrulu
gunu
gosteren
noktalar ilgisini
¨
çekebilir. Başkalarını ise Tanrı’nın So˘
¨
zundeki dogru tarihsel bilgiler ve gerçek¨
leşmiş peygamberlik sozleri
etkileyebilir.
Ya da Kutsal Kitapta bulunan yararlı il¨
˘
˘
gin
Dagdaki
Vaazda geçen
kelere, orne
¨
o¨ g˘ utlere
dikkat çekebilirsin.
14. Yaratılış hakkında konuşmak için kendinizi
yetersiz hissediyorsanız ne yapabilirsiniz?
˘
15, 16. Biriyle konuşurken sohbete dogru şe¨
kilde yon vermek için ne yapabilirsiniz? Hedefiniz ne olmalı?
˘
Unutma ki, hedefin tartışmayı degil
˘
¨
karşındaki kişinin yuregini kazanmak olmalı. Dolayısıyla iyi bir dinleyici ol. Sami¨
mi sorular sor. Ayrıca du¨ şuncelerini
yumuşak başlı ve saygılı bir tutumla ifade
¨
¨ uk
¨
et. Buna ozellikle
de senden yaşça buy
kişilerle konuşurken dikkat et. Bunları
˘
yaparsan muhtemelen konuştugun
kişi¨
¨
ler de senin goruşlerine saygı duyacak.
˘
Ayrıca birçok gencin tersine, inandıgın
˘
¨
¨
¨
¨
¨
şeyler uzerinde ciddiyetle duşundugunu¨
¨
gorecekler.
Şunu da unutma ki, tek ama˘ şeycı seninle tartışmak ya da inandıgın
lerle alay etmek olan kişilere cevap ver¨
˘
mek zorunda degilsin
(Ozd. 26:4).
16
˙
˙
˙
HAKIKATI BENIMSE
Gu¨ çlu¨ bir imana sahip olmak için temel Kutsal Kitap bilgisinden fazlası gere¨ un
¨ u¨ define
kir. Dolayısıyla Tanrı’nın Soz
¨
arar gibi derinlemesine incele (Ozd. 2:
3-6). Watchtower Library, Watchtower ON¨ ¨
LINE KUTUPHANE, Yayın Dizini veya Araştırma Rehberi gibi dilinde mevcut olan
araçlardan yararlan. Ayrıca Kutsal Kitabın tamamını okumayı hedef edin. Bunu
bir yılda yapmayı deneyebilirsin. Tanrı’
¨ un
¨ u¨ okumak imanımızı gu¨ çlendirnın Soz
menin en iyi yollarından biridir. Bir çevre
¨
˘
¨
gozetmeni
gençligiyle
ilgili şoyle
dedi:
¨
˘
“Kutsal Kitabın Tanrı’nın Sozu¨ oldugunu anlamama yardım eden şeylerden biri
˘
¨
onu baştan sona okumaktı. Ku¨ çukken
o¨ g˘
ˆ
rendigim Kutsal Kitap hikayeleri sonunda
benim için anlam kazandı. Bu, ruhi geli¨ um
¨ noktası oldu.”
şimimde bir don
18 Anne babalar, çocuklarınızın ruhi
¨
¨ uz
¨ var.
gelişiminde çok onemli
bir rolun
¨
¨
Onların guçlu bir iman geliştirmesine nasıl yardım edebilirsiniz? Sonraki makale
bu konuyu ele alacak.
17
17, 18. (a) Hakikati benimsemenize ne yardım
edebilir? (b) Gelecek makalede hangi soruyu
˘
ele alacagız?
¨
EYLUL 2016
27
˙
Çocuklarınızın Iman
Geliştirmesine Yardım Edin
“Delikanlılar ve siz genç kızlar, . . . .
¨
hepiniz Yehova’nın ismini yuceltin”
˙
˙
ILAHILER: 88, 115
NASIL CEVAPLARSINIZ?
Çocuklarınızı iyi tanımanız
¨
neden çok onemlidir?
˘
Çocuklarınızı egitirken
¨
nasıl etkili ornekler
kullanabilirsiniz?
¨ ¨
Neden guçlu bir imana sahip
olmalı, sabretmeli ve dua
etmelisiniz?
(MEZM. 148:12, 13).
¨
FRANSA’DA yaşayan evli bir çift şoyle
dedi: “Bizim Yehova’ya
˘ anlamıinanıyor olmamız çocuklarımızın da mutlaka inanacagı
˙
˘
na gelmiyor. Iman miras alınan bir şey degildir. Çocuklarımız
¨
bunu yavaş yavaş geliştiriyor.” Avustralyalı bir birader de şoyle
¨
yazdı: “Anne baba olarak muhtemelen en zorlu goreviniz çocu˘
¨
gunuzun
iman geliştirmesine yardım etmektir. Elinizdeki bu˘
¨
tun olanaklardan yararlanmalısınız. Çocugunuzun bir sorusuna
˘
˘
¨
verdiginiz
cevabın onu tatmin ettigini
du¨ şunebilirsiniz.
Ancak
˘
sonra aynı soruyu yine sorar. Çocugunuzun zihnindeki soru işa¨ gideren cevaplar yarın yeterli olmayabilir. Aynı
retlerini bugun
konu hakkında tekrar tekrar konuşmanız gerekebilir.”
˘
2 Çocugunuz
varsa kuşkusuz onu imanlı bir yetişkin olmak
˘
¨uzere egitmek
ve şekillendirmek istiyorsunuz. Peki kendinizi bu
˘
sorumluluk karşısında yetersiz hissettiginiz
oluyor mu? Gerçek˘
¨ um
¨ uzle
¨
ten de hiçbirimiz bu sorumlulugu kendi guc
yerine geti˘
remeyiz (Yer. 10:23). Fakat Tanrı’nın rehberliginden yararlan˘
dıgımızda
başarılı olabiliriz. Çocuklarınızın iman geliştirmesine
¨ ˘
nasıl yardım edebilirsiniz? (1) Onları iyi tanıyın. (2) Ogrete˘
1, 2. (a) Anne babalar hangi zorlukla karşı karşıya? Bu zorlugu nasıl
˘
aşabilirler? (b) Hangi 4 noktayı inceleyecegiz?
28
¨
˘
¨ ginizde
cekleriniz once
sizin yure
olsun.
¨
(3) Ornekler kullanın. (4) Sabırlı olun ve
dua edin. Şimdi bu noktaları ele alalım.
˙ ˙
ÇOCUKLARINIZI IYI TANIYIN
˙
3 Isa takipçilerine neye inandıklarını
sormaktan çekinmedi (Mat. 16:13-15). Siz
¨
de onu ornek
alın. Rahat bir ortamda ço¨
cuklarınıza du¨ şunceleri
hakkında sorular
sorun. Bunun kapsamına zihinlerinde net
¨
olmayan konular veya şupheleri
hakkında
konuşmak da girer. Avustralya’da yaşayan
¨
15 yaşındaki bir birader şoyle
yazdı: “Babam benimle sık sık imanım hakkında ko¨ utmeme
¨
nuşuyor ve akıl yur
yardım ediyor. Bana ‘Kutsal Kitap bu konuda ne
diyor?’ ‘Buna inanıyor musun?’ ‘Peki neden inanıyorsun?’ gibi sorular soruyor.
¨
Onun ya da annemin sozlerini
tekrarlama¨
dan, kendi sozlerimle cevap vermemi isti¨ ud
¨ uk
¨ çe benden daha kapsamlı
yor. Ve buy
cevaplar bekliyor.”
˘
˘
˘
4 Çocugunuzun
bir o¨ gretinin
dogrulu˘gundan emin olmadıgını
˘
fark ederseniz,
˘
aşırı tepki vermeyin ya da çocugunuz
inancınızı eleştiriyormuş gibi davranma¨
¨
yın. Bunun yerine konu uzerinde
akıl yu¨
rutmesine sabırla yardım edin. Bir baba
¨
˘
şoyle
dedi: “Çocugunuzun
sorularını cid¨
¨ up
¨ geçiştirdiye alın, bunları onemsiz gor
˘ ya
meyin. Ve sırf bir konu sizi utandırdıgı
˘
da tedirgin ettigi için o konuda konuş˘
maktan kaçınmayın.” Aslında çocugunuzun samimi sorular sorması iyidir. Bu, ko˙
˘
¨
nuyu anlamak istedigini
gosterir.
Isa 12
yaşındayken bile ciddi sorular sormuştu
(Luka 2:46’yı okuyun). Danimarka’da
¨
yaşayan 15 yaşındaki bir genç şoyle
anlatı˙
˘
yor: “Inancımızın hakikat olup olmadıgın˘
¨
dan emin degildim. Bu şuphemi dile getir˘
anne babam belki de benim için
digimde
˙
¨
3. Anne babalar Isa’yı nasıl ornek alabilir?
˘
4. Bir çocugun
sorularını ciddiye almak neden
¨
¨
onemlidir? Ornek verin.
kaygılandı, ama bunu sakince karşıladılar.
¨ sorularımı Kutsal Kitabı kullaAyrıca tum
narak cevapladılar.”
¨
5 Çocuklarınızı iyi tanıyın. Ne du¨ şun¨
duklerini, ne hissettiklerini, zihinlerini
˘
˘
nelerin meşgul ettigini
o¨ grenin.
Sırf sizinle birlikte ibadetlere ve tarla hizmetine
katılıyorlar diye Yehova’ya iman ettikleri¨ uk
¨ faaliyetleriniz sıni varsaymayın. Gunl
rasında ruhi konularda sohbet edin. Çocuklarınızla birlikte ve onlar için dua
edin. Karşılaştıkları iman sınavlarının farkında olmaya çalışın ve bunlarla baş etmelerine yardım edin.
¨ ˘
˙ ˙ ¨
OGRETECEKLERINIZ ONCE
˙ ˙
¨
˘ ˙ ˙
SIZIN YUREGINIZDE OLSUN
˙
¨ une
¨ ve insan6 Isa Yehova’ya, O’nun Soz
˘
¨
lara duydugu sevgi sayesinde yureklere
¨
erişebildi (Luka 24:32; Yuhn. 7:46). Boyle
bir sevgi anne babaların da çocuklarının
˘
˘
¨ gine
yure
erişmesini saglar
(Tekrar 6:5-8
¨
ve Luka 6:45’i okuyun). Oyleyse, anne
babalar olarak Kutsal Kitabı ve yayınlarımızı dikkatle inceleyin. Yaratılışla ilgilenin ve yayınlarımızda bu konuyu ele alan
makaleleri okuyun (Mat. 6:26, 28). Bunu
yapmanız bilginizi derinleştirecek, Yeho˘
va’ya duydugunuz
takdiri artıracak ve sizi
˘
çocuklarınızı egitmek
için daha yeterli
hale getirecek (Luka 6:40).
˘
˘
¨ giniz
7 Yure
hakikatle dolup taştıgında
¨ogrendiklerinizi
˘
ailenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Bunu sadece ibadetlere hazırlık yaparken veya aile ibadeti sırasında
¨
˘ her zaman yapın. Ayrıca boyle
sohdegil
˘
betler zoraki olmamalı, kendiliginden ge¨ uk
¨ konuşmaların bir kısmı
lişmeli ve gunl
¨ ¨
5. Çocuklar Yehova’ya iman ediyor gibi gorunse de anne babalar ne yapmalıdır?
6. Anne babaların Yehova hakkında bilgi alma¨ ˘
ya devam etmesi ogretme yeteneklerini nasıl
etkiler?
¨ ˘
7, 8. Bir anne ya da babanın yure
¨ gi hakikatle
˘
dolup taştıgında sonuç ne olur? Ornek verin.
¨
EYLUL 2016
29
olmalıdır. ABD’de yaşayan bir anne baba,
˘
¨ uk¨
¨
çocuklarıyla dogada
guzel
bir şey gord
lerinde veya lezzetli bir yemek yedikle¨ uyor.
¨
rinde Yehova hakkında du¨ şun
Onlar
“Yehova’nın bizim için her şeyi nasıl sev¨
˘
giyle ve ozenle
yarattıgını
çocuklarımıza
¨
hatırlatıyoruz” diyorlar. Guney
Afrika’da
yaşayan bir çift de iki kızlarıyla birlikte
bahçelerinde çalışırken, tohumların filiz¨ uyerek
¨
lenmesi ve buy
bitki haline gelmesi
˘
gibi dogadaki harika şeylere dikkat çeki¨
yorlar. Bu çift şoyle
diyor: “Kızlarımızın
˘
hayata ve hayatın muazzam karmaşıklıgına karşı derin bir saygı ve hayranlık duy¨
ması için çaba gosteriyoruz.”
˘
8 Avustralya’da yaşayan bir baba, oglu
¨
¨
¨
10 yaşlarındayken onu bir muzeye gotur˘
¨
du. Bu geziyi oglunun Tanrı’ya ve yaratılışa imanını gu¨ çlendirmek için bir fırsat
¨ u.
¨
¨ Şoyle
¨
olarak gord
anlatıyor: “Muzede
ammonit ve trilobit olarak adlandırılan
çok eskiden yaşamış deniz canlıları sergi¨
leniyordu. Bu soyu tukenmi
ş hayvanların
¨ u¨ g˘ um
¨ gord
¨ uz
¨ canlılar kadar
tıpkı bugun
¨
guzel,
karmaşık ve eksiksiz olması bizi
˘ yaşam basitten karmaçok etkiledi. Eger
˘
˘
şıga dogru evrimleştiyse neden çok eskiden yaşamış bu canlılar bu kadar karma¨
şıktı? Bu du¨ şunce
beni çok etkiledi ve
˘
bunu oglumla da paylaştım.”
¨
ORNEKLER KULLANIN
˙
¨ uren
¨
9 Isa sık sık akılda kalıcı, du¨ şund
ve
˘
¨
¨
yurege hitap eden ornekler kullandı (Mat.
13:34, 35). Çocukların zengin bir hayal
˘
¨ u¨ vardır. Bu nedenle onları egitirken
guc
¨
bol bol ornek kullanın. Japonya’da yaşa˘ 8,
¨
¨ oglu
yan bir anne boyle
yaptı. Ku¨ çuk
˘
¨
¨
buyuk oglu 10 yaşındayken onlara Yehova’
¨
˘
¨ uk
¨ ozenle
nın atmosferi ne buy
yarattıgını
˘
anlatmak istedi. Bunun için ogullarına
¨ şeker ve kahve verdi. Sonra da onlarsut,
¨
9. Ornekler neden etkilidir? Bir anne nasıl bir
¨
ornek kullandı?
30
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
dan kendisine birer fincan kahve yap¨
malarını istedi. Bu anne şoyle
anlatıyor:
¨
¨
“Kahvemi hazırlarken çok ozen
gosterdiler. Neden bu kadar dikkat ettiklerini sor˘
˘
dugumda
‘Tam senin sevdigin
gibi yapmak istedik’ dediler. Ben de Tanrı’nın
atmosferimizdeki gazların miktarını aynı
¨
ozenle,
tam bizim için uygun olacak şekil˘
¨
de ayarladıgını
açıkladım.” Bu ornek
onların yaşına çok uygundu. Sadece oturup
annelerini dinleselerdi konuya bu kadar
¨
dahil olmayacaklardı. Bu dersi uzun sure
hatırlamış olmalılar.
˘
10 Çocugunuza
bir Yaratıcının olması ge˘
¨
¨
rektigini gostermek
için nasıl bir ornek
verebilirsiniz? Birlikte bir tarif kullanarak
kek veya kurabiye pişirebilirsiniz. Tarife
¨
˘
tam olarak uymanın neden onemli
oldugu˘
nu açıklayın. Sonra çocugunuza bir mey¨
˘ bir elma verip şoyle
¨
ve, orne
gin
deyin: “Biliyor musun, bu elmanın da bir tarifi var.”
˘ içindeki
Sonra elmayı ikiye kesip çocuga
çekirdeklerden birini verin. Elmanın tari˘
10, 11. (a) Çocugunuzun Tanrı’ya iman geliş¨
˘
tirmesine yardım etmek için hangi ornegi kullanabilirsiniz? (Makalenin başındaki resme ba¨
˘
kın.) (b) Siz hangi orneklerin etkili oldugunu
¨ ¨ ¨
gordunuz?
˘
Çocugunuzun Tanrı’ya ve yaratılışa imanını
¨
guçlendirmek için basit nesneler kullanabilirsiniz
(10. paragrafa bakın)
¨
˘
¨
¨
zaman once
yaşadıgını
soyleyin.
O do¨
nemde yaşayan insanlar için Dunya gibi
¨ uk
¨ bir nesnenin havada asılı olduçok buy
˘guna inanmak çok zordu. Çocugunuzdan
˘
˘
¨
buna inanmanın neden zor oldugunu
gos¨
termesini isteyin. Mesela kutlesi olan ci¨
simlerin bir şeyin uzerinde
durması gerek˘
¨
tigini gostermek için bir top ya da taş
¨
˘
kullanabilir. Bu ornek
sayesinde çocugunuz şunu anlayacak: Kutsal Kitap çok es˘
kiden yazılmış olsa bile her zaman dogru
¨
¨
¨
bilgiler verir, çunku içindeki sozler Yehova’nındır (Neh. 9:6).
˙
¨
KUTSAL KITABIN YARARINI GOSTEREN
¨
˙
ORNEKLER VERIN
˘
13 Çocugunuza
Kutsal Kitap ilkeleri¨
¨
nin yararını gostermeniz
çok onemlidir
¨
(Mezmur 1:1-3’u okuyun). Bunu yapma¨
˘ şoyle
¨
nın birçok yolu var. Ornegin
diyebi¨
¨
lirsiniz: “Duşun ki bir adada yaşayacaksın
˘
˘
finin çekirdegin
içinde yazılı oldugunu,
¨
¨
fakat tarif kitabındaki sozcuklerden çok
˘
daha karmaşık bir dille yazıldıgını
açıkla¨
yabilirsiniz. Ardından şoyle sorun: “Kekin
tarifini birisi yazdıysa, elmanın çok daha
˘
karmaşık olan tarifini kim yazdı?” Çocugu¨
¨
nuz yaşça daha buyukse elmanın, hatta ye˘ agacın
˘
tiştigi
tarifinin DNA’da kayıtlı oldu˘gunu açıklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra,
¨
¨
Yaşamın Kokeni
Hakkında Beş Onemli Soru
˘
kitapçıgının
10 ila 20. sayfalarındaki re¨
simlerden ve orneklerden
bazılarına birlikte bakabilirsiniz.
11 Birçok anne baba çocuklarıyla birlik¨ ¨ ¨
te Uyanış! dergisindeki “Tasarım Urun
u
¨ makalelerini incelemekten zevk alımu?”
¨ çocuklarına basit du¨
yor. Ya da ku¨ çuk
¨
˘
¨
şunceleri ogretmek için bu makalelerden
¨
˘
yararlanıyorlar. Orne gin
Danimarka’da
˘
yaşayan bir çift çocuklarına egitim
verirken uçaklarla kuşları karşılaştırdı. Onlara
¨
şoyle
dediler: “Uçaklar tıpkı kuşlara ben¨
ziyor. Fakat uçaklar yumurtlayıp ku¨ çuk
uçaklar meydana getirebilir mi? Kuşların
havalanmak ya da yere inmek için piste ih˘
tiyacı var mı? Bir uçagın
sesi ile kuşun
¨
¨otu¨ şu¨ arasında nasıl bir fark var? Oyleyse
kim daha zeki? Uçakları yapan mı, yoksa
kuşları yaratan mı?” Çocuklarınızla birlik¨ uterek
¨
te akıl yur
ve onlara sorular sora¨
rak ‘du¨ şunme
yeteneklerinin’ ve Tanrı’ya
imanlarının gelişmesine yardım edebilirsi¨
niz (Ozd. 2:10-12).
¨
˘
12 Etkili ornekler
bir çocugun
Kutsal Ki˘
˘
tabın dogruluguna olan imanını da gu¨ ç¨
˘ Eyup
¨ 26:7’yi ele alalendirebilir. Ornegin
˘
lım (Okuyun). Çocugunuza bu ayetteki
bilgininYehova’dan gelmiş olması gerekti¨
˘
gini
soylemekle
yetinmeyin. Bunun yeri¨ un
¨ u¨ kullanmasına yardım
ne, hayal guc
˘
¨ un
¨ teleskopların
edin. Çocugunuza
Eyup’
ve uzay araçlarının icadından çok uzun
ve orada seninle birlikte yaşayacak birkaç
kişi seçmen gerekiyor. Gruptaki herkesin
birbiriyle iyi geçinmesini istiyorsan nasıl
kişiler seçersin?” Ardından Galatyalılar 5:
¨
¨
19-23’teki hikmetli o¨ g˘ utler
uzerinde
konuşabilirsiniz.
¨
14 Bu şekilde çocuklarınız iki onemli
ger˘
çegi kavrayabilir. Birincisi, Tanrı’nın standartları insanlar arasında gerçek bir ba˙
˘
rış ve uyum saglar.
Ikincisi, Yehova bizi
˘
¨
şimdiden egiterek
yeni dunyadaki
yaşa˙
ma hazırlıyor (Işa. 54:13; Yuhn. 17:3).
Bu noktaları pekiştirmek için yayınlarımız¨
da anlatılan tecrubelerden
birini seçebi¨
˘
¨ u¨ Kulesi’nde yayımlirsiniz. Ornegin Gozc
˘ ştirir”
lanan “Kutsal Kitap Hayatları Degi
makalelerinden yararlanabilirsiniz. Ya da
cemaatinizde Yehova’yı memnun etmek
˘ şiklikler yapmış
¨ uk
¨ degi
için hayatında buy
biri varsa, ondan yaşadıklarını anlatmasını
¨
¨
isteyebilirsiniz. Boyle
ornekler
sayesinde
¨
12. Ornekler çocukların Kutsal Kitaba iman geliştirmesine nasıl yardım eder?
13, 14. Anne babalar Kutsal Kitap ilkelerinin
¨
yararını çocuklarına nasıl gosterebilir?
¨
EYLUL 2016
31
Tanrı’nın ruhuna ihtiyacımız var (Gal. 5:
22, 23). Tıpkı bir meyve gibi imanın da gelişmesi zaman alır. Dolayısıyla çocukları˘
nızı egitirken
sabırlı olmalı ve pes etmemelisiniz. Japonya’da yaşayan iki çocuklu
¨
bir baba şoyle
dedi: “Eşim ve ben çocuklarımıza bol bol zaman ayırdık. Onlarla
¨ uklerinden
¨
¨
ku¨ çukl
itibaren, ibadet gunleri
¨
hariç her gun 15 dakika inceleme yapar¨ bize de onlara da fazla geldım. Bu sure
¨
¨
miyordu.” Bir çevre gozetmeni
de şoyle
˘
yazdı: “Ergenlik çagındayken, dile getirdi˘
¨
gimden
çok daha fazla sorum ve şuphem
vardı. Zaman geçtikçe ibadetlerde, aile
ibadetinde veya kişisel inceleme sırasında
˘
bunların birçoguna
cevap buldum. Anne
˘
babaların çocuklarını egitmeye
devam et¨
mesi işte bu nedenle çok onemli.”
17 Elbette çocuklarınızın sizin imanını¨
¨
zı gormesi
de çok onemli
bir etkendir.
˘
15. Çocuklarınızı egitirken neye dikkat etmelisiniz?
˘
16. Çocukları
¨ egitirken sabretmek neden çok
¨
onemlidir? Ornek verin.
¨
17. (a) Anne babaların çocuklarına ornek ol¨
ması neden onemlidir? (b) Bir çift kızlarına na¨
sıl ornek oldu?
s
n
o
˘
Bu dergi ve diger
¨
yayınlar ucretsiz olarak
indirilebilir
p
¨ ˘
Etkili bir ogretmen olmak istiyorsanız
¨ ¨ ¨
¨ ˘
Tanrı’nın Sozu once sizin yureginizde olmalı
(17. paragrafa bakın)
¨
Çocuklarınız yaptıklarınızı gozlemler.
Do¨
layısıyla imanınızı guçlendirmeye devam
edin. Çocuklarınız Yehova’nın sizin için ne
˘
¨ un.
¨ Bermuda’
kadar gerçek oldugunu
gors
da yaşayan bir çift herhangi bir şey için en˘
dişe duydugunda,
çocuklarıyla birlikte dua
edip Yehova’dan rehberlik istiyor ve çocuklarını da bu konuda dua etmeye teşvik
¨
¨
ediyor. Bu çift şoyle
anlatıyor: “Ayrıca bu¨
¨
yuk kızımıza ‘Yehova’ya tam bir guven
duy, hizmetle meşgul ol ve fazla kaygılan¨ un
¨ işe yaradıma’ diyoruz. Kızımız bu o¨ g˘ ud
˘gını gord
¨ u¨ g˘ unde
¨
Yehova’nın bize yardım
˘
ettigini
anlıyor. Bu sayede Tanrı’ya ve Kut˘ iman çok gu¨ çlendi.”
sal Kitaba duydugu
˘
18 Tabii ki iman geliştirmek her çocugun
˘
kendi sorumlulugudur. Anne babalar ola¨
rak yureklerine
hakikat tohumunu dikebilir ve sulayabilirsiniz, ancak sadece Tanrı
¨
¨ utebilir
¨
bu tohumu buy
(1. Kor. 3:6). Oyleyse kutsal ruhunu vermesi için O’na dua
˘
˘
edin ve degerli
çocuklarınızı egitmek
için
¨ çaelinizden geleni yapın. Yehova’nın tum
˘
¨
balarınızı destekleyecegine
guvenebilirsiniz (Efes. 6:4).
¨
˘
18. Anne babalar hangi onemli gerçegi unutmamalıdır?
Kutsal Kitap – Yeni
Dünya Çevirisi’ni de
online okuyabilirsiniz
www.jw.org
sitesini ziyaret
edin ya da kodu
okutun
w16.09-TK
160518
˘
çocugunuz
Kutsal Kitap ilkelerinin gerçek˙
˘
¨
ten yararlı oldugunu
gorecek
(Ibr. 4:12).
¨
15 Onemli olan şudur: Çocuklarınıza
˘
˘
verdi giniz
e gitimin
monotonlaşmasına
¨ un
¨ uz
¨ u¨ kullanizin vermeyin. Hayal guc
¨
maya çalışın. Çocuklarınızın du¨ şunmesini
˘
saglayın ve bunu yaşlarını dikkate alarak
¨ ˘
yapın. Ogrenmeyi
heyecan verici ve iman
¨
gu¨ çlendirici bir hale getirin. Bir baba şoyle dedi: “Eski konuları anlatmak için yeni
yollar denemekten asla yılmayın.”
˙
˙
˙
IMANLI OLUN, SABREDIN, DUA EDIN
16 Gu¨ çlu¨ bir iman geliştirebilmek için

Benzer belgeler