Untitled - Değirmenci Dergisi

Transkript

Untitled - Değirmenci Dergisi
EdItOr
EDİTÖR
The importance of quality
in grain storages
Dear readers,
Tahıl depolarında
kalitenin önemi
Değerli okurlar,
We meet you with this first issue of 2015. We preferred
to focus on the importance of grain storage and storage
systems. As Miller’s Magazine, we prepared a detailed
cover story with the knowledge that grains should be
stored without spoilage and quality loss, and with highest efficiency as far as possible. Because we know that
grain storage is also an important point through the long,
hard and costly journey of grains that starts in farms and
reaches to our table.
2015 yılının bu ilk sayısında sizlerle birlikteyiz. Bu ay tahıl
depolamanın önemine ve depolama sistemlerine ağırlık
vermeyi tercih ettik. Değirmenci Dergisi olarak, tahılların bozulmadan, kalitelerini yitirmeden, mümkün olan
en yüksek verim ile depolanmaları gerektiğinin bilinciyle
sizler için ayrıntılı bir dosya hazırladık. Çünkü biliyoruz ki
tahıl tanelerinin tarlada başlayan ve sofralarımıza kadar
uzanan uzun, zahmetli ve maliyetli yolcuğunun önemli bir
durağı da tahıl depoları.
Stored grains helped mankind to survive mostly in extraordinary times like famine, natural disasters and war.
How much importance grains have in human nutrition
has already become a well-accepted fact by everybody.
Depolanan tahıllar, en çok da kıtlık, doğal afetler ve savaş
gibi olağanüstü durumlarda insanoğlunun hayatta kalabilmesine yardım etmiştir. İnsanların beslenmesinde tahılların ne kadar önemli olduğu zaten artık herkes tarafından
kabul edilen bir gerçek haline gelmiştir.
However, as we all know well, the world population is
increasing rapidly. According to the estimation of U.S.
Census Bureau, the world population has risen above 7.2
billion by the first days of 2015. That the world population is increasing gradually causes the need for grains to
increase rapidly too.
Well, does our world which is getting crowded have
enough arable areas to deal with this rising demand?
At this point, the limitation of agricultural lands appears
as one of the most critical facts. Because unfortunately
the population and grain need increasing does not increase the arable agricultural lands at the same rate.
In this respect, by protecting their quality, storing the
harvested grains for a long time is the very first issue
to consider.
Ancak, hepimizin çok iyi bildiği gibi dünya nüfusu hızla artıyor. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu’nun tahminlerine göre;
2015 yılının ilk günleriyle birlikte dünya nüfusu 7,2 milyarın
üzerine çıkmış durumda. Nüfusun giderek artması tahıllara duyulan gereksinimin de hızla artmasına yol açıyor.
Peki, kalabalıklaşan dünyamız bu artan taleple baş edebilecek genişlikte ekilebilir alanlara sahip mi? Bu noktada
tarımsal üretim yapılabilecek alanların kısıtlılığı en kritik gerçeklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü nüfusun ve
tahıl ihtiyacının artması ne yazık ki ekilebilir tarım alanlarını
da aynı oranda artırmıyor. Bu bakımdan, hasadı gerçekleştirilen tahılları uzun süre, kalitelerini koruyarak depolayabilmek de üzerinde düşünülmesi gereken ilk konudur.
Especially by taking into consideration that every year,
almost 120 million tons of grain is lost globally due to
improper storage conditions, I think we can see what a
good storage management can bring us too.
Özellikle her yıl dünya genelinde 120 milyon tona yakın
miktarda tahılın uygun olmayan depolama koşulları nedeniyle kaybolduğunu hesaba katarsak, iyi bir depolama
yönetiminin bize kazandıracaklarını da görebiliriz diye düşünüyorum.
In the content of our magazine, you can find the details related to the review of the factors to consider like
humidity, aeration, pests control and heat as well as dust
explosions.
Tahıl depolarında dikkat edilmesi gereken nem, havalandırma, zararlılarla mücadele, sıcaklık gibi faktörlerin yanı
sıra toz patlamaları gibi konuların değerlendirilmesine ilişkin detayları dergimiz içeriğinde bulabilirsiniz.
See you in the next issue…
10
January • Ocak 2015
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…
MILLER MAGAZINE
Leading Article
Başyazı
Zübeyde KAVRAZ
The power of
face to face communication
in the age of technology
Teknoloji devrinde yüz yüze iletişimin gücü
Dear readers,
Developing communication technologies and internet in
particular considerably enable to reach anywhere anytime.
Now it is possible to make an agreement or make sale without meeting. However, any technological communication
method has the impact and power that face-to-face communication can provide. With the communication via technology, it is almost impossible to keep the loyalty of any
customer for a long time. That is because in all business
areas with intense competence, a lot of rivals of yours might
change your customer’s mind at any moment by using the
methods that you use too. Moreover, the service you provided may not prevent this too, because possibly your rival
has already guaranteed to provide the service that you give.
Değerli okurlar,
Başta internet olmak üzere gelişen iletişim teknolojileri,
her an her yere ulaşmayı önemli oranda kolaylaştırıyor. Bugün, yüz yüze gelmeden bir anlaşma yapmak ya da satış
gerçekleştirmek mümkün. Ancak hiçbir teknolojik iletişim
yöntemi, yüz yüze iletişimin verdiği etkiye ve güce sahip
değil. Teknoloji üzerinden sağladığınız iletişimle, bir müşterinizin sadakatini uzun süre koruyabilmeniz neredeyse
imkansız. Çünkü yoğun rekabetin yaşandığı tüm iş alanlarında, birçok rakibiniz sizin kullandığınız yöntemle her an
müşterinizin fikrini değiştirebilir. Hatta verdiğiniz hizmet dahi
bunu engellemeyebilir çünkü muhtemelen rakibiniz zaten
sizin verdiğiniz hizmeti vermeyi çoktan taahhüt etmiştir.
And why I am telling these; we, as Parantez and the representatives of milling sector are being prepared for IDMA Exhibition which will be held on 23-26 April. The contribution that
exhibitions made to trades cannot be ignored. Currently some
people have the opinion that information technologies are sufficient. On the contrary, every work directed to face to face communication or senses of people becomes gradually important.
Tüm bunları neden anlattığıma gelince; malum hem Parantez olarak biz hem de değirmencilik sektörü temsilcileri,
23-26 Nisan’da düzenlenecek İDMA Fuarı’nın hazırlığı içerisinde. Tarihte, fuarların ticarete sağladığı katkı yadsınamaz.
Günümüzde ise bazı çevreler bilgi teknolojilerinin artık yeterli olduğu görüşünde. Ancak tam tersi, yüz yüze iletişime ve insanın duyularına yönelik her çalışma artık daha da
önemli hale geliyor.
We are living in such a world that competence increases
day by day; even the production and sales methods that we
used a year ago have lost validity today, not to mention about 15-20 years before. Face-to-face communication makes
important differences in such a challenging environment. Because speaking is one of the most basic needs of mankind
and the relations that are developed face to face in a specific
sincerity are the hardest ones to change. Also it is the best
way to tell what you are doing and to solve problems, to achieve results rapidly. In terms of mutual understanding in a
business process, communication technologies both cause
misunderstandings and prolong the duration apart from increasing the communication by shortening the distance.
Rekabetin her geçen gün arttığı, bırakın 15-20 yıl öncesini, bir yıl önce kullandığınız üretim ve satış yöntemlerinin
dahi bugüne geldiğinizde geçerliliğini kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi çetrefilli bir ortamda, yüz yüze iletişim
önemli farklar yaratabiliyor. Çünkü konuşmak her insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri ve belli bir samimiyet
içerisinde yüz yüze geliştirilen ilişkiler, en güç değiştirilebilenlerdir. Ayrıca yaptıklarını en iyi anlatabilme, sorun çözme
ve çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşma yöntemidir. İletişim
teknolojileri, mesafeyi kısaltıp iletişimi çoğaltmakla birlikte,
bir iş sürecinde anlatma – anlaşılma noktasında, hem yanlış
ve eksik anlaşılmalara neden olmakta hem de süreci uzatmaktadır.
The most important contribution that exhibitions provide to
participants is to enable face to face communication. Although communication technologies are used widely in the world,
they have not reached to sufficiency level in the regions that
is still developing and having the real commercial potential.
Fuarların da katılımcılarına sağladığı en önemli katkı, işte
bu yüz yüze iletişim sağlayabilmesidir. Ayrıca, iletişim teknolojileri her ne kadar dünyanın önemli bir bölümünde yayın
olarak kullanılsa da gelişmekte olan ve asıl ticari potansiyel
taşıyan bölgelerde henüz yeterliliğe ulaşamamıştır.
So we are inviting you to IDMA Exhibition to meet the
people that you have not communicated yet, to strengthen
the relations with your customers, to show your technologies, services and demands to your customers more accurately and also to achieve results more rapidly.
Bu yüzden sizleri bugün kadar iletişim kuramadığınız insanlarla bir araya gelmek, mevcut müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmek, teknolojilerinizi, hizmetlerinizi ya da taleplerinizi müşterinize daha doğru anlatabilmek ve çok daha
hızlı sonuca ulaşmak için İDMA Fuarı’na bekliyoruz.
Best regards…
12
January • Ocak 2015
Saygılarımla…
MILLER MAGAZINE
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
December • Aralık 2014
13
Contents
İçindekiler
40
76
The Importance
of Grain Storage
90
World Corn Market
and Turkey
GRAIN AND FLOUR
MARKET IN CHINA
Dünya Mısır Pazarı
ve Türkİye
Çİn’de Tahıl ve
Un Pazarı
Tahıl Depolamanın
Önemİ ve Depolama
Sİstemlerİ
India to build steel silos in 9 districts
17 Hindistan 9 bölgede çelik silo inşa ediyor
31
New Year target of the season is Africa
Sezon’un yeni yıl hedefi Afrika
temperatures reduce global wheat production
22 Rising
Artan sıcaklıklar dünya buğday üretimini düşürüyor 35
Decrease in rice prices started
Pirinç fiyatlarında düşüş başladı
is once again the leader in flour export
30 Turkey
Türkiye bir kez daha dünya un ihracatında
Import license to Ulusoy Flour
Ulusoy Un’a ithal lisansı
ilk sırada
39
Advertisement Index
Reklam İndeksi
ALAPALA MAKİNA........................................................................ Ö.K.
ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI ...................................................Ö.K.İ.
SELİS MAKİNA .................................................................................. 1
YENAR DÖKÜM SANAYİ.................................................................... 2
PINGLE.............................................................................................. 3
ALTUNTAŞ HAVALANDIRMA VE HAYVANCILIK.................................. 4
MEKO MİKRO BİLGİSAYAR ELEKTRONİK KONTROL........................ 5
ALTINBİLEK MAKİNE....................................................................... 6-7
BBCA DEPOLAMA SİSTEMLERİ TARIM İNŞ................................... 8-9
TAPCO............................................................................................. 11
MOLİNO MAKİNA............................................................................. 13
ABP Muhlenchemie Gıda SanAYİ............................................... 19
ABP CHOPIN................................................................................... 21
5S MAKİNA SANAYİ ................................................................... 24-25
CONSEGRA..................................................................................... 29
3M KAYIŞ......................................................................................... 33
MOLİNO MAKİNA............................................................................. 37
BM BAKER MAGNETİK.................................................................... 39
ACITER............................................................................................ 45
BÜHLER GROUP........................................................................ 48-49
AYBAKAR DIŞ TİCARET ................................................................. 53
FRIGORTEC ................................................................................... 55
ABP Gıda SanAYİ........................................................................... 59
ORTAŞ DEĞİRMEN ......................................................................... 61
TANIŞ............................................................................................... 63
MY SİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ................................... 64-65
WAM EURASIA MAKİNE SANAYİ .................................................... 69
ÜÇEL ELEVATÖR............................................................................. 81
ALPSAN MAKİNE SANAYİ................................................................ 85
TETA MÜHENDİSLİK SANAYİ........................................................... 89
MİLLPART FABRİKA MALZEMELERİ................................................ 97
DEĞİRMEN MAKİNALARI .............................................................. 103
TEKNİK DEĞİRMEN MAKİNALARI..........................................104/A.K.İ
42
Good Grain Storage
Management Practices
İyi Tahıl Depolama
Yönetimi Uygulamaları
46
The Importance of Grain Storage
and Storage Systems
Tahıl Depolamanın ve
Depolama Sistemlerinin Önemi
56
Preventing Dust Explosions
in Grain Storage
Depolamada Toz Patlamasını Önlemek
72
Elakhal Mills Co., Sherif Essam Hegazi:
“Egypt needs silos for wheat”
“Mısır’ın buğday silolarına ihtiyacı var”
NEWS • HABER
A new product line from General Mills
...............................................................................................
General Mills’den yeni bir ürün grubu
A new product lineup that General Mills prepares to launch addresses to changing food
trends and taste of consumers.
General Mills’in piyasaya sunmaya hazırlandığı
yeni ürün grubu, giderek değişen gıda trendlerine ve tüketicinin damağına hitap ediyor.
General Mills announced its latest product lineup expected to drive growth for the company. According to
the company’s release on its website; General Mills will
launch in January more than 50 new products that meet
increasing consumer demand for healthier snacks, products with simple ingredients, protein, gluten-free and
bold flavors.
“We’re putting our consumers to the center of our new
product innovation by rapidly addressing evolving food
trends and investing in areas that our consumers value,
including added protein, gluten-free, and products made
with simple ingredients,” said Jeff Harmening, executive
vice president and chief operating officer, U.S. Retail and
added: “I’m very excited about the quality of our new
products. We’ve deeply engaged with our consumers
and we’re creating foods that meet their needs.”
General Mills, satışları arttırmada önemli bir role sahip
olacağını düşündüğü en yeni ürün grubunun duyurusunu
yaptı. Firmanın internet sitesinden yapılan duyuruya göre;
General Mills, Ocak ayında tüketicilerin sağlıklı atıştırmalıklar ve basit içerikli, proteinli, glütensiz ve yoğun çeşnili
ürünlere olan talebini karşılamak üzere elliden fazla yeni
ürünü piyasaya sürecek.
Firmanın ABD operasyon sorumlusu ve Başkan Yardımcısı Jeff Harmening, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gittikçe
değişen gıda trendlerine süratle uyum sağlayarak ve proteinli, glütensiz, basit içerikli gıdalar da dahil olmak üzere,
tüketicilerimizin değer verdiği alanlara yatırım yaparak tüketicilerimizi yeni ürün çalışmalarımızın merkezine alıyoruz.”
dedi ve ekledi: “Yeni ürünlerimizin kalitesi konusunda çok
heyecanlıyım. Tüketicilerimize içtenlikle bağlıyız ve onların
ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yaratıyoruz.”
EU needs to step up
storage capacity of grain
and oilseeds
........................................................................
AB tahıl ve yağlı tohum
kapasitesini artırma
ihtiyacında
EU capacity of grain and oilseeds is not sufficient and investments in infrastructure are
needed, showed a research by Rabobank and
Copa-Cogeca.
Rabobank ve Copa-Cogeca tarafından yapılan
bir araştırma, AB’nin tahıl ve yağlı tohum kapasitesinin yeterli olmadığını ve altyapıda yatırıma
ihtiyacı olduğunu öne sürdü.
In reference to a research; the grain and oilseeds capacity of EU is not sufficient and EU needs investments in
infrastructure. According to the research carried out and
published by Rabobank and Copa-Cogeca; investments
should be intensified in order to improve infrastructures
16
January • Ocak 2015
Bir araştırmaya göre AB’nin tahıl ve yağlı tohum kapasitesi yeterli değil ve altyapıda yatırıma ihtiyaç var.
Rabobank ve Copa-Cogeca’nın hazırlayıp yayımladığı araştırmaya göre; altyapı yatırımları güçlendirilmeli,
böylece AB tahıl ve yağlı tohum depolama kapasitesi
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
and storage capacity in the EU grain and oilseeds sector.
Storage capacity is currently not sufficient and will not be
in 2024 unless any action is taken.
Max Schulman, Chairman of Copa-Cogeca cereals
working party said “The study is very timely in view of the
bumper harvest this year and the difficulties foreseen in
commodity flows in the next decades. The trend in cereals productivity confirms that more commodities from
the hinterland will be transported. Players must solve the
current bottlenecks in storage infrastructures to capture
this long-term potential and to maximize trade worldwide. Storage capacity needs to be more strategic if
farmers are to benefit from the Single Market.”
Rabobank highlights that the EU grain and oilseeds
supply chain offers many investment opportunities. In
2014, a bigger than usual EU grain harvest was seen and
this is expected to continue until 2024, new EU Commission forecasts state. The EU became the world’s top
wheat export market this year and will be the cornerstone of trade in the future.
ile altyapısı geliştirilebilir. Mevcut depolama kapasitesi
yeterli değil ve harekete geçilmezse 2024’de de yeterli
olmayacak.
Copa-Cogeca Başkanı Max Schulman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bu yılki büyük
hasat ve gelecek 10 yılda ürün akışının karşılaşabileceği
muhtemel zorluklar göz önüne alınacak olursa, araştırmanın zamanlaması çok iyi. Hububat verimliliğindeki eğilim,
iç bölgelerden daha çok ürün geleceğini doğrulamaktadır.
Bu uzun vadeli potansiyeli yakalamak ve küresel ticareti
en yüksek seviyeye çıkarmak için depolama altyapısındaki mevcut tıkanıklık çözülmelidir. Eğer çiftçiler tek pazardan faydalanacaksa, depolama kapasitesinin daha
stratejik olması gerekir.
Rabobank, AB tahıl ve yağlı tohum tedarik zincirinin birçok yatırım fırsatı sunduğunun altını çiziyor. AB
Komisyonu’nun yeni tahminleri, 2014 yılında AB’nin
olağan tahıl hasadından daha büyüğünün görüleceğini ve bunun 2024’ün sonuna kadar devam edeceğini
gösteriyor.
India to build steel silos
in 9 districts
.......................................................................
Hindistan 9 bölgede
çelik silo inşa ediyor
One of Indian states, Madhya Pradesh is building steel silos for grain storage in its 9 district.
Hindistan’ın eyaletlerinden biri olan Madhya
Pradesh, tahıl depolamak için 9 bölgesinde çelik silo inşa ediyor.
In 9 district of Madhya Pradesh, India a steel silo for
storage is being constructed for the first time. According
to the news of DNA India; The minister of Food and Civil
Supplies and Consumer Protection Vijay Shah said: “The
steel silos for storing food grains are being constructed
for the first time in the country at Bhopal, Indore, Ujjain, Dewas, Vidisha, Sehore, Harda, Hoshangabad and
Satna districts through public-private-partnership," also
added: "This initiative is being praised at the national and
the international levels and other states too are implementing it. That would increase food grain storage capacity in Madhya Pradesh.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinin 9 bölgesinde
tahıl depolama amacıyla ilk kez çelik silo inşa ediliyor.
DNA Hindistan kaynaklı habere göre; Gıda, Kamu Tedarik ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Vijay Shah, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkede tahıl depolamak için ilk
kez çelik silolar yapılıyor. Silolar Bhopal, Indore, Ujjain,
Dewas, Vidisha, Sehore, Harda, Hoshangabad ve Satna
bölgelerinde kamu ve özel girişim işbirliği ile yapılıyor.”
dedi ve şunları ekledi: “Bu girişim ulusal ve uluslararası düzeyde ve elbette uygulamayı gerçekleştiren diğer
eyaletlerde övgü topladı. Bu, Madhya Pradesh’deki tahıl
depolama kapasitesini artıracak.”
January • Ocak 2015
17
NEWS • HABER
Bühler brought experts
together for pulses
...................................................................
Bühler, uzmanları bakliyat
için buluşturdu
The Bühler Group brought experts together a
team of to discuss the role of pulses for global
nutrition.
Bühler Group, küresel anlamda bakliyatın beslenme üzerindeki rolünü ele almak üzere bir
grup uzmanı bir araya getirdi.
The Bühler Group, a global technology partner for the
food processing industry, brought a team of leading international experts together at the Gulfood Manufacturing Exhibition 2014. There they discussed the increasingly central role of pulses in ensuring the future of global
nutrition, as well as addressing key industry issues, including food safety and security.
As part of the discussion, a group of leading experts
revealed the potential for pulses and their growing importance in the western world where there is currently
a limited awareness of the high nutritional value and low
environmental footprint of pulses – which includes dry
peas, lentils, chickpeas, and many other dry beans belonging to the leguminous crop.
Hakan Bahceci, President of the Global Pulse Confederation (CICILS) stated as follow in this respect: “In
2013, we worked with member nations at the UN to have
2016 declared the International Year of Pulses (IYOP).
The IYOP has the goal of raising the profile of beans,
chickpeas, lentils and all other pulses around the globe.
As members of the pulse industry, we know that pulses
have immense benefits for consumers in developed and
developing countries. It is also an opportunity to increase
the awareness of issues faced by pulse farmers around
the globe, and draw attention and resources to key areas of activity and research aiming at improving pulse
productivity worldwide. It is wonderful to see the work
Bühler is doing in the area of sustainability and nutrition
to support this effort.” Bahceci, who is encouraged to
see their partners in the value chain taking action on
such an important global issue, added: “The sustainability benefits of pulses are plentiful. We believe that the
IYOP is not only an opportunity to benefit us in the pulse
industry, but advance the benefits of pulses to address
worldwide issues of food security, nutrition and environmental sustainability.”
18
January • Ocak 2015
Gıda işleme endüstrisinin küresel teknoloji ortağı olan
Bühler Group, 2014 yılı Gulfood Fuarı’nda dünyanın önde
gelen uzmanlarını bir araya getirdi. Uzmanlar, küresel anlamda beslenmenin geleceğini garantiye alma konusunda
bakliyatın giderek merkezileşen rolünü ele aldılar. Gıda
güvenliği ve denetimi de dahil olmak üzere temel endüstri
konuları da toplantıda ele alındı.
Söyleşinin bir parçası olarak, önde gelen uzmanlardan
oluşan bir grup, bakliyatın potansiyelini ve batı dünyasında giderek büyüyen değerini göz önüne serdiler. Günümüz Batısında yüksek besin değeri ve kuru bezelye,
mercimek, nohut gibi birçok kuru bakliyatın ekolojik ayak
izinin küçüklüğü konusunda sınırlı bir farkındalık var.
Dünya Bakliyat Konfederasyonu (CICILS) Başkanı Hakan Bahçeci, söyleşiler sırasında konuyla ilgili olarak şu
sözleri dile getirdi: “2013 yılında, BM’ye üye ülkelerle
2016 yılını Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) ilan ettirmek
için çok çalıştık. UBY fasulye, nohut, mercimek ve dünyadaki diğer tüm bakliyatın profilini artırma amacı güdüyor.
Bakliyat sektörünün bir üyesi olarak biliyoruz ki bakliyat
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki tüketiciler için muazzam faydalara sahip. Aynı zamanda, tüm
dünyada bakliyat üreten çiftçilerin karşı karşıya geldiği
konularda farkındalığı artırmak, dikkatleri ve kaynakları küresel bakliyat verimini yükseltmeyi amaçlayan faaliyet ve araştırmalara çekmek için bir fırsat. Bühler’in
bu çabayı desteklemek için sürdürülebilirlik ve beslenme
alanlarında çalışmalar yaptığını görmek harika.” Ortaklarını böylesi önemli konularda değer zinciri içerisinde rol
alırken görmenin cesaret verici olduğunu da dile getiren
Bahçeci, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Bakliyatın bol miktarda sürdürülebilir faydası var. İnanıyoruz ki
UBY bize bakliyat sektöründe yalnızca fayda sağlayacak
bir fırsat değil aynı zamanda gıda güvenliği ve denetimi,
ekolojik sürdürülebilirlik gibi konuların üzerine gitmek için
bakliyatın faydalarını da gösterecek.”
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
19
NEWS • HABER
Honeywell Flour Mills
made 7,34 million dollars
profit
........................................................................
Honeywell Flour Mills
7,34 milyon dolar kar etti
Nigeria based company Honeywell Flour Mills
Plc announced 7,34 million dollars profit.
Nijerya merkezli Honeywell Flour Mills, 7,34 milyon dolar kar elde ettiğini duyurdu.
One of the leading mills of Nigeria, Honeywell Flour
Mills, announced their profit for the half year is 7,34
million dollars. According to the news of Nigerian Tribune; leader in the production of high quality wheat
and high quality cassava based products, Honeywell
Flour Mills Plc (HFMP) has released a three per cent
increase in its profit before Tax (PBT) for the half-year
period ended on 30 September, 2014. Honeywell’s
PBT increased to 7,34 million dollars from 7,13 million
dollars that was recorded in the period under view of
the last fiscal year. A noteworthy
cut in the company’s finance cost
seems the reason for that.
In the company’s release, it
is stated that revenue declined
moderately to 145 million dollars
(N26.9 billion) from 150 million dollars (N27.8 billion) reported a year
earlier. High raw material costs
and an effect of the current state
of insecurity in the North-East part
of the country are thought to have
caused the decline in revenue.
However HFMP stays optimistic
on its future performance. Moreover, HFMP hopes to receive benefits of the ongoing diversification and expansion projects it is currently undertaking, some of which are expected to be completed in 2016.
Specifically, the Company is expanding its noodles production capacity within the next quarter. Also, Honeywell Flour
Mills recently launched a new bread flour product which has
been readily accepted by bakers nationwide.
20
January • Ocak 2015
Nijerya’nın önde gelen un değirmenlerinden Honeywell Flour Mills, yarıyıl karının 7,34 milyon dolar olduğunu açıkladı. Nijerya Tribune’ün haberine göre; yüksek
kalite buğday ve manyok ürünleri üretiminde lider olan
Honeywell Flour Mills (HFMP), 30 Eylül 2014’te sona
eren yarıyıl periyodu için ticari bilanço karında yüzde
3’lük artış yakaladığını duyurdu. Honeywell’in ticari bilançosu, geçtiğimiz mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,13 milyon dolardan 7,34 milyon dolara yükseldi.
Şirketin finansal maliyetindeki büyük kesintinin buna sebep olduğu belirtiliyor.
Şirketin basın açıklamasında, bir önceki sezon 150
milyon dolar (27,8 milyar Naira) olan toplam gelirin 145
milyon dolara (26,9 Naira)
düştüğü belirtiliyor. Yüksek
hammadde maliyetlerinin ve
ülkenin kuzey doğusundaki
mevcut emniyetsiz durumun
gelirdeki düşüşe neden olduğu düşünülüyor.
HFMP, gelecekteki performansı için olumlu yaklaşım
sergiliyor. Dahası, şirket devam etmekte olan çeşitlilik ve açılım projelerinin faydasını görmeyi umuyor. Bu projelerden bazılarının 2016’da
tamamlanması bekleniyor. Şirket özellikle noodle üretim
kapasitesini önümüzdeki çeyrek dönemde genişletiyor.
Honeywell Flour Mills tüm dünyada fırıncılar tarafından
kabul gören yeni bir ekmek ununu da yakın zamanda piyasaya sürdü.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
21
NEWS • HABER
North Dakota flour mill
in expansion
..........................................................................
Kuzey Dakota un değirmeni
büyüyor
Grand Forks Mill which is the only state-owned flour mill in North Dakota is expected to be completed next fall.
Kuzey Dakota eyaletinde kamuya ait tek un değirmeni olan Grand Forks Değirmeni’nin gelecek
sonbaharda tamamlanması bekleniyor.
Grand Forks Mill which is the only state-owned flour mill
in North Dakota State of USA is being prepared to grow
27 million dollars. According to the news published by Agweek; North Dakota opened the nation’s only state-owned
flour mill in the early 1900s. “It worked back in 1922 and
it still works today,” says Vance Taylor, president and general manager of the North Dakota Mill and Elevator.
Taylor says that the Grand Forks mill is likely to be the
largest single milling operation in the country and the 6th
among all flour milling companies when 27 million-dollar
expansion is completed next fall. In 2014 the mill produced profit of 13,3 million dollars which is the second
best in its 92-year history. It is likely to continue delivering financial results for North Dakota.
“We have a big advantage in the marketplace being
located in North Dakota where the highest quality wheat
in the world is produced” he says. The majority of the
wheat used by the mill is grown in North Dakota or western Minnesota. 1,7 million kg of flour is produced by the
mill in a day. It grinds 10 percent of all wheat grown in
North Dakota. The state is the leader throughout the nation in terms of production of hard red spring wheat, a
high protein variety preferred for bread flour, and durum
which is milled into semolina flour to make pasta.
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde kamuya ait tek un
değirmeni olan Grand Forks Değirmeni, 27 milyon dolarlık büyümeye hazırlanıyor. Agweek tarafından yayımlanan
habere göre; Kuzey Dakota, ülkenin kamuya ait tek un
değirmenini 1900’lü yılların başlarında açtı. Kuzey Dakota
Değirmen ve Asansör Genel Başkanı ve Yöneticisi Vance
Taylor, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “1922’de
çalışıyordu. Hala çalışıyor” sözlerine yer verdi.
Taylor, gelecek sonbahar 27 milyon dolarlık büyüme
tamamlandığında, Grand Forks Değirmeni’nin ülkede işlemekte olan en büyük değirmen ve altıncı en büyük un
değirmeni şirketi olacağını belirtti. Değirmen 2014 yılında
13,3 milyon dolarlık kar elde etti. Bu, 92 yıllık tarihinde en
iyi ikinci kar oranıydı. Değirmenin North Dakota için finansal sonuçlar yaratmaya devam etmesi bekleniyor.
Taylor, “Dünyanın en kaliteli buğdayının üretildiği North
Dakota’da çok büyük bir pazar avantajımız var” diyor.
Değirmenin işlediği buğdayın büyük çoğunluğu North
Dakota ya da Minnesota’da yetiştiriliyor. Değirmen günde 1,7 milyon kg un üretiyor ve North Dakota’da yetişen
buğdayın yüzde 10’unu öğütüyor. Eyalet, ekmek unu için
tercih edilen yüksek proteinli kırmızı ilkbahar buğdayı ve
makarna yapımı için irmik ununa karıştırılan durum buğdayı üretiminde ülkenin lideri durumunda.
Rising temperatures reduce global wheat production
.......................................................................................................................................
Artan sıcaklıklar dünya buğday üretimini düşürüyor
Researchers found that global wheat production is likely to reduce 6 percent with the increase of 1C due to climate change.
Araştırmacılar, iklim değişikliği sebebiyle dünya
buğday üretiminin, hava sıcaklığındaki her 1 derecelik artışla birlikte yüzde 6 azalacağı bilgisine
ulaştı.
According to a scientific report published by Nature Publishing Group; the researchers reached the fact that wheat
production would reduce by 6% for every 1C increase in
temperatures. In the forecasts, the world is certain to warm
Nature Publishing Group tarafından yayımlanan bilimsel
rapora göre; araştırmacılar buğday üretiminin hava sıcaklığındaki her 1 derecelik artışla birlikte yüzde 6 azalacağı
bilgisine ulaştı. Tahminlere göre yeryüzünün 2 derece ısı-
22
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
up to 2C. But some analysts suggest that if greenhouse
gas emissions continue to grow at current rates then warming of as much as 5C could be in the horizon.
In order to find the effect on wheat production, which
is one of the world’s most
important staple crops, the
researchers are doing various tests. A reduce of 6% in
production may not sound
significant, but the world’s
population grows so the
need for staple crops increases.
“There are several adaptation options to counter the
adverse effects of climate
change on global wheat
production — and for some regions this will be critical,”
stated in the research report. “Ensemble crop modelling
could be an important exploratory tool in breeding for
identified genetic targets to extend grain filling, delay maturity [both of which increase the size of the crop] and
improve heat tolerance in wheat cultivars and other cereals” is also indicated.
nacağı kesin. Ancak bazı uzmanlar, sera gazı emilimi bu
oranda artmaya devam ederse, ufukta 5 dereceye kadar
bir ısınma görüneceğini iddia ediyor.
Araştırmacılar iklim değişikliğinin dünyanın en önemli temel gıdası olan buğday
üzerindeki etkisini bulmak için
çeşitli testler yapıyor. Üretimde yüzde 6 oranındaki düşüş,
kulağa önemli gelmeyebilir
ancak dünya nüfusu arttıkça
temel gıdalara olan ihtiyaç da
artıyor.
Bu durumun değerlendirilmesi, raporda şu sözlerle
belirtiliyor: “Bazı bölgelerde
daha ciddi boyutta olabilecek iklim değişikliğinin küresel
buğday üretimindeki olumsuz etkisine hazırlıklı olmak
için birkaç adaptasyon seçeneği var. Tahıl dolumunu
genişletmek, tahıl olgunluğunu ertelemek (bunların her
ikisi de ürünün boyutunu artırır) ve ısı dayanıklılığını geliştirmek amacıyla buğday bitkisi ve diğer tahılların ürün
örneklerini toplamak, belirli genetik hedefler için önemli
bir araştırma aracı olabilir.”
SunOpta Inc. sold its fiber and starch business
.........................................................................................................................................
SunOpta Inc. lif ve nişasta işletmesinin satışını gerçekleştirdi
SunOpta Inc. has completed the sale of its fiber and starch business to J. Rettenmaier & Söhne
Group (JRS)
SunOpta Inc. lif ve nişasta işletmesinin J. Rettenmaier & Söhne Group (JRS)’a satışını gerçekleştirdi.
USA based SunOpta Inc. which is getting specialized in
supplying, processing and packaging of natural, organic
and special food products completed the sale of its fiber
and starch business. According to the company’s release;
SunOpta Inc., a leading global company focused on natural and organic foods, announced that it has completed
the sale of its fiber and starch business to J. Rettenmaier
& Söhne Group (JRS) for 37.5 million dollars.
"With the sale complete, we will use this as an opportunity
to invest in areas of the company that fit our core, two-touch
strategy where we control the supply chain and provide additional value to our customers," said Steve Bromley, Chief
Executive Officer at SunOpta. "I want to wish the transitioning employees a successful career at JRS and thank them
for their contributions to SunOpta's growth."
With the agreement, SunOpta sold its fiber and starch
business including operations in Louisville, KY, Cedar
Rapids, IA, Cambridge, MN, Fosston, MN and Galesburg, IL. All employees of these operations are now part
of JRS' portfolio of food operations.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Doğal, organik ve özel gıda ürünlerinin tedarik, işleme
ve paketlemesinde uzmanlaşan ABD merkezli SunOpta
Inc., lif ve nişasta işletmesinin satışını tamamladı. Firmanın yaptığı açıklamaya göre; SunOpta Inc. lif ve nişasta
işletmesini 37,5 milyon dolara J. Rettenmaier & Söhne
Group (JRS)’a sattı.
SunOpta CEO’su Steve Bromley konuyla ilgili yaptığı
açıklamada: “Satışın tamamlanmasıyla bunu, asıl amacımıza yani tedarik zincirini kontrol etme ve tüketicilerimize
fazladan değer sağlama gibi firmamızın iki uçlu stratejisine uygun alanlarda yatırım yapmak için bir fırsat olarak
kullanacağız.” dedi. Bromley sözlerine şunları da ekledi:
“JRS’in geçiş yapan çalışanlarına başarılı bir kariyer dilemek ve onlara SunOpta’nın büyümesindeki katkılarından
ötürü teşekkür etmek istiyorum.”
Anlaşmayla birlikte SunOpta, Louisville, KY, Cedar Rapids, IA, Cambridge, MN, Fosston, MN ve Galesburg’deki işletmeler de dahil olmak üzere lif ve nişasta işletmesini
sattı. Bu işletmelerin tüm çalışanları şimdi JRS gıda işletmeleri portfolyosunun bir parçası.
January • Ocak 2015
23
NEWS • HABER
24
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
25
NEWS • HABER
Russia imposed
an additional tax
on wheat export
...................................................................
Rusya buğday ihracatına
ek vergi getirdi
Russia imposed additional tax on wheat export in order to reduce the increased export and balance the supply by the reason of increased prices in global markets against the decreased value
of ruble.
Rusya, rublenin değerindeki düşüşe karşı dünya piyasalarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle yükselen
ihracatı düşürmek ve ülkedeki arzı dengelemek için buğdaya ek vergi getirdi.
Russia that is one of the leading wheat producers and
exporters announced that it imposed additional tax on
wheat export in order to protect the stocks in domestic
market and stop wheat export from increasing because
of ruble’s depreciation and prices’ being on rise in global
markets.
According to the decision, 15 percent of wheat customs value will be counted as export tax by 1 February
2015. Moreover, 7.5 euro per ton will be taken as additional tax and the tax of per ton will not be less than
35 euro. Export tax on wheat will not be applied in the
member countries of customs union. The government
states that additional tax will make contributions to the
stability of local markets. Russia had indefinitely stopped
the loading process of wheat in railroads on 17 December. They state export activities will start again with additional taxes.
Russia that harvested 105 million tons grains will export almost 30 million tons of grain remaining after being
used for domestic consumption and stocks. It is estimated that the amount of exported grains is nearly 21
million tons.
Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden ve ihracatçılarından Rusya, rublenin değer kaybetmesi ve dünya piyasalarındaki fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle artan buğday ihracatını durdurmak ve iç piyasadaki
stokları korumak için buğday ihracatına ek vergi getirdiğini açıkladı.
Alınan karara göre; 1 Şubat 2015'ten itibaren buğdayın gümrük değerinin yüzde 15'i ihracat vergisi olarak
alınacak. Ayrıca ek olarak ton başına 7.5 Euro alınacak
ve 1 ton buğdaydan alınan vergi 35 Euro’dan az olmayacak. Buğdaya yönelik ihracat vergisi, Gümrük Birliği'ne
üye ülkelere uygulanmayacak.
Hükümet, ek verginin yerel piyasanın istikrarının sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.
Rusya, 17 Aralık’ta ihraç edilecek buğdayın demiryolu
yüklemelerini süresiz olarak durdurmuştu. Ek vergilerle
birlikte ihracatın yeniden başlayabileceği ifade ediliyor.
2014/15 sezonunda yaklaşık 105 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştiren Rusya, iç tüketim ve stoklar için kullanılan buğdaydan kalan 30 milyon tona yakın tahılı ise
ihraç edecek. Şuana kadar ihraç edilen tahıl miktarının
21 milyon ton civarında olduğu tahmin ediliyor.
K-State
researchers fight against wheat virus
.....................................................................................................................................
K-State araştırmacıları buğday virüsü ile savaşıyor
Researches of Kansas State University progress patent-pending technology in disease resistance
to wheat streak mosaic virus and triticum mosaic virus.
Kansas Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, buğday çizgi mozaik virüsü ve triticum mozaik virüsüne
direnç geliştirmede patent beklemekte olan bir teknoloji geliştiriyor.
wheat diseases caused by a host of viruses that might
include wheat streak mosaic, triticum mosaic, soil-borne
mosaic and barley yellow dwarf could cost producers 5
26
January • Ocak 2015
Buğday çizgi mozaik virüsü, toprak kaynaklı buğday
mozaik virüsü, arpa sarı cücelik virüsünün de dahil olduğu
birçok virüsten kaynaklanan buğday hastalıkları, üreticile-
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
to 10 percent or more in yield reductions per crop, but
according to the news of Kansas State University; a major advance in developing broad disease-resistant wheat
is on the horizon.
John Fellers, molecular biologist for the U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research service and
Harold Trick, plant geneticist for Kansas State University
developed genetic engineering technology that builds
resistance to certain viruses in the wheat plant. Genetically engineered wheat is not well received in the market
today but their research is building this resistance in nongenetically engineered wheat as well.
rin her üründe yüzde 5 ile 10 arasında ya da daha fazla
verim kaybetmesine sebep oluyor. Ancak Kansas Eyalet
Üniversitesi’nin haberine göre; ufukta hastalığa dirençli
buğdayın geliştirilmesi konusunda büyük bir gelişme var.
ABD Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Servisi moleküler biyoloğu John Fellers ve Kansas Eyalet Üniversitesi bitki genetiği uzmanı Harold Trick, buğday bitkisinde
belirli virüslere direnç oluşturan bir genetik mühendisliği
teknolojisi geliştirdi. Genetiği değiştirilmiş buğdaya günümüz pazarında iyi bakılmıyor. Ancak, söz konusu araştırma bu direncin genetiği değiştirilmemiş buğday üzerinde
de oluşturulmasına yönelik.
Vietnam expects intense competition for Rice
......................................................................................................................................
Vietnam pirinçte yoğun rekabet bekliyor
It is expected that the intense competition between the top rice exporting countries including Thailand and India will cause Vietnam's rice
exports to decline in 2015.
Pirinç ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yoğun rekabetin, 2015 yılında
Vietnam’ın pirinç ihracatının düşmesine yol açması bekleniyor.
Due to the competence of important exporters like
Taiwan, Vietnam’s rice export is expected to decline.
According to the news of Oryza; under G2G contracts,
Vietnam sells rice to China, Malaysia, Indonesia and the
Philippines. Demand from these three countries is expected to reach around 2.5 million tons next year, However, none of them has so far signed contracts with the
Vietnamese rice exporters, remarked the Director General of Vietnam's state-owned rice
exporter Southern Food Corporation
(Vinafood 2). He stated that orders
from local sources that they are expecting decreased because of an
intense competition, He added that
they are particularly interested in
Thailand who is expected to offload
large amount of stocks from the government warehouses into the market
next year.
The official stated it is difficult to
foresee next year's target exports
especially due to the instability of
the Chinese market. Vietnam had
been banked too much on China
for the previous years. However it is
seen that China has accepted to buy
around 2 million tons of rice from Thailand and around 1
million tons of rice from Myanmar next year. Rice export
prices in all the top exporting countries have been declining for the last couple of months due to increasing supplies from ongoing harvests and increased competition.
Tayvan gibi önemli ihracatçıların rekabeti nedeniyle
Vietnam’ın pirinç ihracatında düşüş bekleniyor. Oryza’nın
haberine göre; Vietnam devletten-devlete sözleşmesine
dayanarak Çin, Malezya, Endonezya ve Filipinler’e pirinç
satıyor. Bu ülkelerden gelen talebin ise gelecek yıl 2,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Vietnam’ın devlete bağlı pirinç ihracat kurumu Güney Gıda Kurumu’nun (Vinafood 2)
Genel Müdürü, bu talebe ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ancak Vietnamlı pirinç
ihracatçıları ile henüz bir anlaşma yapmış değiller” dedi.
Genel Müdür, yoğun rekabet
nedeniyle yerel kaynaklardan
bekledikleri siparişlerin düştüğünü belirtti. Aynı zamanda, özellikle gelecek yıl devlet
ambarlarında stoklanan büyük miktarda pirinci satacak
olan Tayland ile ilgilenildiğini
de sözlerine ekledi.
Vinafood yetkilisi, Çin pazarının durağanlığından ötürü
gelecek yılın hedef ihracatını
tahmin etmenin güç olduğunu belirtti. Vietnam önceki
yıllarda Çin’e çok fazla güveniyordu. Ancak görülüyor ki Çin gelecek yıl Tayland’dan
yaklaşık 2 milyon ton, Myanmar’dan ise 1 milyon ton pirinç almayı kabul etti. Hasadın devam etmesi ve rekabetin
artması neticesinde, son birkaç aydır pirinç ihracatı yapan
lider ülkelerde pirincin fiyatı düşüyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
27
NEWS • HABER
Taiwan to inspect flour
mills in 2015
...................................................................
Tayvan 2015'te un
değirmenlerini denetleyecek
The Ministry of Health and Welfare (MHW) of
Taiwan is planning to carry out inspection on
food necessities and flour mills in 2015.
Tayvan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
(MHW), yıl şeker, tuz, soya sosu gibi zaruri gıdaların denetimini yürütmeyi planlıyor.
The Ministry of Health and Welfare (MHW) of Taiwan is
planning to carry out inspection on food necessities like
flour, sugar, salt and soy sauce in order to increase food
safety. The program will start in 2015 with the inspection
of 22 local mills and importers.
According to the news of The China Post; as an answer
to the project, Food and Drug Administration (FDA) Acting
Director Jiang Yu-mei marked that it is essential to inspect
flour as it is a common material used in food manufacturing. “As different additives may also be included in producing products made with flour, these additives will also
be a focal point in the future inspections” said Jiang.
According to the Food and Drug Administration (FDA),
the inspection will start with 22 major flour mills and flour
importers on the first day of January. The inspections
will focus on the source of original materials and additives in flour products. The FDA is expecting to finish the
first inspection in February 2015.
Tayvan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (MHW), gıda
güvenliğini arttırmak amacıyla un, şeker, tuz, soya sosu
gibi önemli gıda ürünleri üzerinde denetim yapmayı planlıyor. 2015’te başlayacak program, 22 yerel değirmenin
ve ithalatçıların denetimi ile başlayacak.
The China Post tarafından yayımlanan habere göre;
Gıda ve İlaç kurumu (FDA) Müdür Vekili Jiang Yu-mei bu
projeye yanıt olarak yaptığı açıklamada, gıda üretiminde
kullanılan ortak bir malzeme olan unda, denetim yapmanın zorunlu olduğunu dile getirdi. Jiang ayrıca şu sözlere
yer verdi: “Unlu mamullerin üretiminde farklı katkı maddeleri de kullanılabileceğinden, bu katkı maddeleri gelecekte yapılacak denetimlerin odak noktası olacaktır.”
FDA’ya göre denetim Ocak ayının ilk günü, 22 büyük
un değirmeni ve un ithalatçıları ile başlayacak. Denetimde
unlu mamullerdeki temel malzemeler ve katkı maddelerine odaklanılacak. FDA ilk denetimi 2015 yılının Şubat
ayında bitirmeyi planlıyor.
Afghanistan enforces high taxes on Pakistani flour
...................................................................................................................................................
Afganistan’dan Pakistan unu için yüksek vergi uygulaması
Afghanistan’s practice of heavy taxes on flour and other wheat products exported from Pakistan
has worried the Pakistan Flour Mills Association (PFMA).
Afganistan’ın Pakistan’dan ithal edilen un ve diğer buğday ürünlerindeki ağır vergi uygulaması,
Hayber-Pahtunhva’daki Pakistan Un Değirmencileri Birliği’ni (PFMA) endişelendirdi.
Pakistan Flour Mills Association (PFMA) is worried about high taxes on Pakistani flour imposed by
Afghanistan.“They are charging heavy taxes at Gumberg
check post and other places on flour and other wheat
products which are exported to Afghanistan,” said the
28
January • Ocak 2015
Pakistan Un Değirmencileri Birliği (PFMA), Afganistan’ın
Pakistan kaynaklı un ithalatına getirdiği yüksek vergilerden endişeli. The Express Tribune kaynaklı habere göre;
birliğin eyalet başkanı Naemm Butt şunları dile getirdi:
“Gumberg, posta çeki ya da Afganistan’a ihraç edilen un
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
association’s provincial chairperson Naeem Butt, according to the news of The Express Tribune.
In a meeting where Butt chaired, the committee has
asked the authorities of Pakistan-Afghanistan Chamber
of Commerce and Industries as well as the governments
of both countries to remove problems faced by the Afghanistan Pakistan Transit Trade Agreement (APTTA).
In the meeting, the PFMA decided to send a delegation
including businesspersons and flour mill owners in order to ask the Afghan government to lead up to bilateral
trade and strengthen exchange under the APTTA. With
this way, the delegation goals to be able to clarify the
issue with Afghan flour mills, the owners of which have
gone against the export of the product from the neighbor
country. According to PFMA; demand for flour produced
at their mills will fall if the government continues to import
from Pakistan.
Afghanistan has a high wheat production but still with
few flour mills, the country is dependent on Pakistani
mills. Also, Afghanistan does not have a proper taxation
system due to which heavy taxes are charged when flour
is exported there.
ve diğer buğday ürünlerinde ağır vergiler uyguluyorlar.”
Butt’ın başkanlık ettiği bir toplantıda, komite üyeleri,
Pakistan-Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden ve her iki ülkenin hükümetinden, Afganistan Pakistan Transit Ticaret Anlaşması (APTTA)’nın karşılaştığı
problemleri çözmesini istedi. PFMA toplantıda Afgan hükümetinden karşılıklı ticaretin önünü açmasını ve APTTA
şartlarınca dövizi desteklemesini istemek amacıyla, işadamları ve un değirmencilerinin de dahil olduğu bir temsilciler kurulu göndermeye karar verdi. Temsilciler kurulu
bu şekilde, komşu ülkeden un ithal edilmesine karşı çıkanı Afgan un değirmenleri meselesini netleştirebilmeyi
amaçlıyor. PFMA’ya göre; eğer hükümet Pakistan’dan
ithalat yapmaya devam ederse, değirmenlerinde üretilen
una olan talep düşecek.
Afganistan yüksek buğday üretimine sahip ancak yine
de birkaç un değirmeni ile Pakistan değirmenlerine bağımlı durumda. Aynı zamanda, Afganistan oturmuş bir
vergi sistemine sahip değil, bu sebeple de ithal edilen un
için ağır vergiler talep ediliyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
29
NEWS • HABER
Turkey is once again the
leader in flour export
...................................................................
Türkiye bir kez daha dünya
un ihracatında ilk sırada
According to the report of International Grains
Council IGC; Turkey that exported 3 million 353
thousand tons of wheat flour in 2013/14 season
ranked first in global wheat flour export once
again.
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin raporuna
göre; 2013/14 sezonunda 3 milyon 353 bin ton
buğday unu ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bir
kez daha dünya buğday unu ihracatında ilk sırada yer aldı.
With flour export it carried out, Turkey ranked first in
global flour export. According to the latest report of International Grains Council IGC, Turkey, exported 3 million
353 thousand tons of wheat flour (wheat equivalent) in
2013/14 season, alone carried out 27 percent of total
flour in the world.
In his statement on the subject, Prof. Dr Hikmet Boyacıoğlu,
head of the department of Food Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Okan University, said that according to the latest forecast report of IGC, the world flour
trade will reach to 12 million 530 thousand tons (in terms
of wheat equivalence) by increasing 70 thousand tons in
2014/15 season when compared to previous season.
Stating that the little increase in global wheat flour trade
was basically caused by Kazakhstan’s wheat to export
which is lower than expected, said: “flour export of Kazakhstan is estimated to reach 2,9 million tons with a little
increase in comparison to previous season.”
“TURKEY MIGHT LOSE THE LEADERSHIP
TO KAZAKHSTAN”
Pointing out that Turkey is the leader of global flour
export with its 3 million 353 thousand tons of export in
2013/14 season, Boyacıoğlu quoted: “Turkey that closed
2012/13 season as leader increased its export to 3 million
353 thousand tons with 786 thousand tons of growth.
Kazakhstan, the closest follower of Turkey that holds the
leadership, remained on the level of 2 million 762 thousand tons. European Union (EU) countries also realized
920 thousand tons of exportation. With this exportation,
Turkey alone carried out 27 percent of global flour export.
30
January • Ocak 2015
Türkiye, gerçekleştirdiği un ihracatı miktarıyla dünya un
ihracatında ilk sıraya yerleşti. Uluslararası Tahıl Konseyi
IGC’nin son raporuna göre, 2013/14 sezonunda 3 milyon 353 bin tonluk buğday unu (buğday eşdeğeri) ihracatı
gerçekleştiren Türkiye, dünya genelindeki toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 27’sini tek başına gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na bir açıklama yapan
Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hikmet Boyacıoğlu, IGC'nin son tahmin raporunda, dünya un ticaretinin
2014/15 sezonunda bir önceki sezona kıyasla 70 bin ton
artarak 12 milyon 530 bin tona (buğday eş değeri cinsinden) ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.
Dünya buğday unu ticaretindeki az miktardaki artışın,
esas olarak, Kazakistan’da beklenenden daha düşük ihraç edilebilir buğday bulunmasından kaynaklandığını ifade eden Boyacıoğlu, “Kazakistan'ın un ihracatının geçen
sezona göre az miktarda artışla 2,9 milyon ton seviyesine
ulaşacağı tahmin ediliyor.” dedi.
“TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
KAZAKİSTAN’A KAPTIRABİLİR”
Açıklamasında Türkiye’nin 2013-2014 sezonunda 3
milyon 353 bin tonla dünya un ihracatında zirvede yer
aldığına dikkati çeken Boyacıoğlu, şunları aktardı: “20122013 dönemini lider kapatan Türkiye, ihracatını 786 bin
tonluk artışla 3 milyon 353 bin tona çıkardı. Liderliği bırakmayan Türkiye'nin en yakın takipçisi Kazakistan, 2 milyon
762 bin tonda kaldı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ise 920
bin tonluk dış satım gerçekleştirdi. Türkiye, bu dış satımla dünya un ihracatının yaklaşık yüzde 27'sini tek başına
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
Due to low production expectations in 1 July 2014- 30
June 2015, Turkey’s flour export is expected to reduce
to 2,5 million tons. In this situation, Turkey will lose the
leadership to Kazakhstan.”
Boyacıoğlu, who emphasized that the export activities
of Iraq that is world’s leader wheat flour importer are estimated to realize on the level of 1,4 million tons in line with
latest import amounts in general, said second largest
flour importer Uzbekistan’s import activities are expected
to reduce to 1,3 million tons in 2014/15 season.
yaptı. 1 Temmuz 2014-30 Haziran 2015 döneminde ise
düşük buğday üretimi beklentisi nedeniyle Türkiye'nin un
ihracatının 2,5 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. Bu
durumda Türkiye, birinciliği Kazakistan'a kaptıracak.”
Dünyanın en yüksek buğday unu ithalatçısı Irak'ın satın
almalarının, genelde son ithalat miktarlarına uyumlu olarak 1,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin
edildiğini vurgulayan Boyacıoğlu, ikinci en yüksek un ithalatçısı Özbekistan'ın 2014-2015 sezonundaki alımlarının
ise 1,3 milyon tona gerilemesinin beklendiğini söyledi.
New Year target of the
season is Africa
...................................................................
Sezon’un yeni yıl hedefi
Afrika
CEO of Sezon Pirinç, Mehmet Erdogan who
mentioned that he is positive on food prices in
2015 added that as a company, they will expand to Africa market in the New Year.
2015 yılında gıda fiyatları konusunda iyimser olduğunu dile getiren Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, şirket olarak yeni
yılda Afrika pazarına açılacaklarını ekledi.
Mehmet Erdogan, CEO of Sezon Pirinç, who viewed
the year 2014 in terms of Food and Agriculture sector
and made predictions about for 2015, pointed out that
recessions in agricultural production occurred in Turkey in 2014; however, the rainfall seen in autumn and
the first days of 2015 is positive.
Mehmet Erdogan, saying: “It will be right not to talk
negatively for this year”, stated that the rate of increase
in food products in 2015 will be in a lower scale compared to 2014.
Stating that as a company, they are targeting 10 percent increase for their revenue in 2014, Mehmet Erdogan made the expression: “We had losses in exports
within this year. We are aiming to grow in domestic
market in 2015 to minimize these losses.” Erdogan
who also underlined that exploring the new markets
as Sezon Pirinç, is among the targets of 2015 added:
“we want to expand to Africa markets Including particularly Ivory Coast, Nigeria, Kenya and Ethiopia. We
are in pursuit of new markets in order to make up for
the recession in exports. In domestic market, we are
also aiming to explore local markets and extend the
franchise organizations.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Gıda ve tarım sektörü açısından 2014 yılını değerlendiren ve 2015 yılı için de öngörülerde bulunan Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan,
Türkiye’de 2014 yılında tarımsal üretimde gerilemeler
yaşandığını, ancak sonbaharda ve 2015’in ilk günlerinde görülen yağışların olumlu olduğuna dikkat çekti.
“Bu yıl için çok da karamsar konuşmamak doğru olacaktır.” diyen Mehmet Erdoğan, 2014’e kıyasla 2015
yılında gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışın, daha düşük
ölçekte olacağını ifade etti.
Sezon Pirinç olarak 2014 yılında cirolarında yüzde
10 civarında bir artış hedeflediklerini belirten Mehmet
Erdoğan, “Bu yıl içerisinde ihracatta kayıplar yaşadık.
Bu kaybımızı en aza indirmek için 2015 yılı içerisinde iç
piyasada büyümeyi sağlamayı hedeflemekteyiz.” ifadelerini kullandı. Sezon Pirinç olarak yeni pazarlara açılmanın da 2015 hedefleri arasında olduğunun altını çizen
Erdoğan, şöyle devam etti: “Başta Fildişi Sahilleri, Nijerya, Kenya, Etiyopya dâhil olmak üzere Afrika pazarına
açılmak istiyoruz. İhracattaki gerilemeyi kapatmak için
yeni pazarlar arayışındayız. İç piyasada ise yerel marketlere açılmak ve bayilik organizasyonunu genişletmeyi
amaçlıyoruz.”
January • Ocak 2015
31
NEWS • HABER
Head of TUSAF Erhan ÖZMEN:
“Wheat gap of Turkey was
closed”
..........................................................................
TUSAF Başkanı Erhan ÖZMEN:
“Türkiye'nin buğday açığı
kapandı”
CEO of Turkish Flour Industrialists’ Federation, Erhan Özmen who made an announcement about
new taxes on wheat export by Russia stated that the wheat gap of Turkey was closed with the imports made by TMO.
Rusya’nın buğday ihracatına yönelik getirdiği yeni vergiler hakkında bir açıklama yapan Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÖZMEN, Türkiye’nin buğday açığının
TMO’nun yaptığı ithalatla kapandığını söyledi.
The decision of Russia about taxes on wheat export became the hot issue in Turkey too. CEO of Turkish Flour Industrialists’ Federation (TFIF), Erhan Özmen who made an
announcement about this issue to Anatolia Agency emphasized that taxes on wheat export imposed by Russia has
increased the world wheat prices 10 percent lately. Özmen
who stated that Turkey do not need to wheat for now quoted: “Turkey’s wheat gap was closed thanks to the fact that
Turkish Grain Board (TMO) added 1 million tons of wheat
import to the stock of 1,5 million tons by taking the private
sector’s opinions.”
Stating that they, as TFIF, forecasted that a decrease will
be observed in the harvested amount of this year, Özmen
said that in this aspect, as a sector, they share their forecasts with TMO and make plans for solutions. Özmen recorded that as a result of this collaboration, TMO stocked
1,5 million tons of wheat remaining from previous year and
imported 1 million tons of wheat.
Saying that aforesaid wheat is predicted to be imported
from Ukraine and Russia, özmen stated: “we closed the
wheat gap of Turkey, we have 2 million 700 thousand tons
of wheat. We are hopeful about our wheat production for
the next year. If our forecasts realize, we do not wait a decrease in wheat. The wheat amount of ours is enough for
Turkey to meet the need until the next year’s harvest.
32
January • Ocak 2015
Rusya’nın buğday ihracatına yönelik vergi kararı Türkiye’nin
de gündemine oturdu. Konuyla Anadolu Ajansı’na bir açıklama yapan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF)
Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Rusya'nın buğday
ihracatına getirdiği vergilerin, son günlerde dünya buğday
fiyatlarını yüzde 10 artırdığını vurguladı. Türkiye’nin şuan için
buğday ihtiyacı olmadığını belirten Özmen, şunları aktardı:
“Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1,5 milyon tonluk stoka,
özel sektörün görüşlerini dikkate alarak önceden 1 milyon
ton buğday ithalatını eklemesi sayesinde Türkiye'nin buğday
açığı kapandı.”
TUSAF olarak bu yılki hasat miktarında bir azalma görüleceğini önceden tahmin ettiklerini belirten Özmen, bu bağlamda sektör olarak öngörülerini TMO ile paylaştıklarını ve
çözüm için planlama yaptıklarını söyledi. Özmen, bu işbirliğinin sonucunda da TMO'nun bir önceki yıldan kalan 1,5
milyon tonluk buğdayı stokladığını, ayrıca 1 milyon tonluk da
buğday ithalatı yaptığını kaydetti.
Söz konusu buğdayın Ukrayna ve Rusya'dan alındığını
tahmin ettiğini ifade eden Özmen, “Türkiye'nin buğday açığını tamamladık, 2 milyon 700 bin tonluk buğday şu anda
elimizde. Gelecek yıl için buğday üretiminden ümitliyiz. Öngörülerimiz gerçekleşirse 2015 yılında buğdayda bir azalma
beklemiyoruz. Elimizdeki buğday miktarı Türkiye'yi gelecek
yılın hasadına kadar sorunsuz götürecek miktarda.” dedi.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
3M
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
33
NEWS • HABER
Umtas increased the
capacity with grant support
...................................................................
Umtaş, hibe desteğiyle
kapasiteyi arttırdı
One of Malatya based flour and feed plants of
Turkey, Umtas Unculuk ve Makarnacılık Sanayi
ve Ticaret A.Ş. increased its capacity and the
number of employees by purchasing machines
through the grant support they received.
Türkiye’nin Malatya merkezli un ve yem fabrikalarından Umtaş Unculuk ve Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., aldığı hibe desteğiyle makine
alarak, kapasite ve çalışan sayısını arttırdı.
Operating in Malatya, Umtaş Unculuk ve Makarnacılık
Sanayi ve Ticaret A.Ş. received a grant support from Ministry of Food, Agriculture and Livestock under Rural Development Investments Support Program (KKYDP). Umtas that
invests in technology with the support grant they received
increased both their capacity and the number of employees.
Abdulkadir Oral, who gave information about business
and investments during the visit of Ali Selvi, the head of
Malatya Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock, quoted: “Our Company was founded in 1986. Our
flour plant started to operate in 1987 and feed plant started
to operate in 1991. While the capacity of our flour plant was
250 thousand tons per day, it increased to 350 thousand
tons per day by means of the machines that were purchased thanks to 50 percent grant support within KKYDP of
the Ministry. Also, the Daily production capacity of our feed
plant is 240 tons.” Oral, explained his targets about new
investments: We are aiming to double the exports with the
machines that we purchased by means of the support of
our ministry. While we were employing 35 employees, this
number rose to 45 with increase in capacity. The machines
that our ministry provided with 50 percent grant support
played an important role in the increase of capacity.
TECHNOLOGY INVESTMENT OF
800 THOUSAND TL
The head of Malatya Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock, Selvi who examined the operation
quoted: “we provided to Umtas Pimar Un ve Yem Fabrikası
A.Ş. 14 vals machine, 2 jet filters, 3 blowers, 2 husk peeler,
4 extraction rate scale and 32 pneumatics conveying lines.
Total cost of these is 800 thousand TL and 50 percent of
this which is 400 thousand TL was granted.
34
January • Ocak 2015
Malatya’da faaliyet gösteren Umtaş Unculuk ve Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi (KKYDP) kapsamında Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan hibe desteği aldı.
Aldığı hibe desteğiyle teknoloji yatırımı gerçekleştiren
Umtaş, hem kapasite hem de çalışan sayısını arttırdı.
Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali
Selvi’nin ziyareti sırasında işletme ve yatırımlar konusunda bilgiler veren şirket ortaklarından Abdulkadir
Oral, şunları aktardı: “Şirketimiz 1986 yılında kuruldu.
Un fabrikamız 1987’de, yem fabrikamız ise 1991’de faaliyete geçti. Un fabrikamızın üretim kapasitesi günlük
250 ton iken, KKYDP kapsamında Bakanlığın verdiği
yüzde 50 hibe desteğiyle alınan makinelerin de faaliyete geçmesiyle günlük 350 tona çıktı. Yem fabrikamızın
günlük üretim kapasitesi ise 240 tondur.” Oral, yeni
yatırımla ilgili hedeflerini de şöyle açıkladı: “Bakanlığımızın desteği ile almış olduğumuz makineler sayesinde
ihracatımızı ikiye katlamayı amaçlıyoruz. Bünyemizde
35 kişi istihdam ederken, kapasite artırımı ile birlikte bu
sayı 45’e çıkmıştır. Kapasitenin arttırılmasında Bakanlığımızın yüzde 50 hibe desteği ile verdiği makineler başrolü oynamaktadır.”
800 BİN TL’LİK TEKNOLOJİ YATIRIMI
İşletmede incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selvi ise şu bilgileri aktardı: “KKYDP
kapsamında Umtaş Pimar Un ve Yem Fabrikası A.Ş.’ne
14 adet vals makinesi, 2 adet jet filtre, 3 adet blower, 2
adet kabuk soyucu, 4 adet randıman kantarı ve 32 adet
pnömatik taşıma hattı için destekleme sağladık. Bunların
toplam maliyeti 800 bin TL olup bunun yüzde 50’si olan
400 bin TL hibe olarak verilmiştir.”
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
Decrease in rice prices
started
.........................................................................
Pirinç fiyatlarında düşüş
başladı
CEO of Reis Gıda, Mehmet Reis who made an
announcement about rice prices in Turkey said
that rice prices started to decrease and the
prices will retreat almost 10 percent.
Türkiye’deki pirinç fiyatlarıyla ilgili bir açıklama
yapan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, pirinç fiyatlarında düşüş yaşanmaya
başladığını ve fiyatların yaklaşık yüzde 10 gerileyeceğini söyledi.
Rice prices that became one of the important agenda
topics of Turkey in the second half of 2014 started to decrease. CEO of Reis Gıda, Mehmet Reis who made an announcement about this issue in December said: “the rice
prices that increased in November started to decrease by
December. Until the end of the year, the decrease in rice
prices will be realized as at least over 10 percent.”
Stating that in 2014, there have been almost 20 percent
of yield loss in paddy rice production in some regions and
yield increase in some other regions due to bad weather
conditions, Reis said that total yield loss is almost 10 percent throughout the country.
Stating: “Paddy harvest ended in November and paddy
prices started to decrease; together with rice imported from
abroad, at least 10 percent decrease in rice prices will be
realized”, Mehmet Reis emphasized that agricultural sector
is more hopeful about 2015 and added: “with the rainfall in
November and December, a more prosperous year is waiting for our farmers in 2015.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Türkiye’de 2014 yılının ikinci yarısında önemli gündem
başlıklarından biri haline gelen pirinç fiyatları düşmeye başladı. Konuyla ilgili Aralık ayında bir açıklama yapan Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Kasım ayında yükselen pirinç fiyatları, Aralık ayı itibariyle düşüşe geçti. Yılsonuna kadar pirinç fiyatları düşüşü, en az %10’un üzerinde
gerçekleşecektir.” dedi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2014 yılı çeltik üretiminde bazı bölgelerde %20’ye varan verim kaybı olduğunu,
bazı bölgelerde ise verim artışı olduğunu belirten Reis, ülke
genelindeki toplam rekolte kaybının yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi.
“Kasım ayında çeltik (pirinç) hasadı bitti ve çeltik fiyatları
inişe geçti. Yurtdışından pirinç ithal edilmesiyle de, pirinç fiyatlarında en az %10 civarında düşüş gerçekleşecektir.” diyen Mehmet Reis, tarım sektörünün 2015 yılına daha umutla baktığını da vurguladı ve şunları ekledi: “Kasım ve Aralık
ayında yağan yağmurlarla, çiftçimizi 2015’te daha bereketli
bir yıl bekliyor.”
January • Ocak 2015
35
NEWS • HABER
İDMA
36
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
MOLİNO
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
37
NEWS • HABER
Ateşler Bakliyat to build
plant for popcorn
...................................................................
Ateşler Bakliyat popcorn
için tesis kuruyor
Mersin based Ateşler Bakliyat is planning to
increase popcorn ranges and production with
technology investment of 1.5 million TL.
Mersin merkezli Ateşler Bakliyat, 1.5 milyon
TL’lik teknoloji yatırımıyla popcorn çeşitlerini ve
üretimini arttırmayı planlıyor.
Ateşler Bakliyat, planning to build an integrated plant
in the next three years, is aiming to increase popcorn
production and diversity with the plant that will cost 1.5
million TL. According to the news of Dünya Gazetesi,
Ateşler Bakliyat that has been blocking popcorn importation from Argentina thanks to its corn production is planning a new investment. The company
which is aiming to build an integrated
plant in the next three years is making
plans for the production of new popcorn types by speeding up R&D studies
in the meantime.
CEO of Ateşler Bakliyat Mustafa
Onur Ateş, pointing that they will carry
out all kinds of mechanization about
popcorn, says that popcorn is an affordable and light food; however production in Turkey is inadequate. “We
can head for exportation as of country by increasing
production. There is a serious market in the world and
in order to sell products to this market, we carry out
operations in Ukraine where production costs are lower”
said Ateş and talked about high costs of production
in Turkey. The company, which chose the contractual farming in abroad, preferred Ukraine. Mustafa Onur
Ateş, CEO of Ateşler Bakliyat, telling that they realized
corn planting in area of almost 7-8 thousand decare in
Turkey every year, says they have 6 thousand decare
arable lands in Ukraine.
38
January • Ocak 2015
Önümüzdeki 3 yıl içinde entegre bir tesis kurmaya hazırlanan Ateşler Bakliyat, 1.5 milyon TL’ye mal olacak tesisle popcorn üretimini ve çeşitliliğini arttırmayı hedefliyor.
Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre; mısır üretimiyle
30 yıldır Arjantin’den yapılan popcorn ithalatının önünü
kesen Ateşler Bakliyat, yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde entegre bir tesis
kurmayı hedefleyen firma, bir yandan
da Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak,
yeni popcorn çeşitlerini üretmenin planlarını yapıyor.
Popcorn ile ilgili kaliteyi artıracak
her türlü makineleşmeyi gerçekleştireceklerine dikkat çeken Ateşler Bakliyat Genel Müdürü Mustafa Onur Ateş,
Popcorn’un uygun fiyatlı ve hafif bir yiyecek türü olduğunu ancak Türkiye’deki
tüketiminin yeterli olmadığını söylüyor.
“Üretimi artırıp ülke olarak ihracata yönelebiliriz. Dünyada
ciddi bir pazar var ve biz de bu pazara ürün satabilmek için
üretim maliyetlerinin düşük olduğu Ukrayna’da çalışma
sürdürüyoruz.” diyen Ateş, Türkiye’deki üretim maliyetlerinin yüksekliğinden dem vuruyor. Bu sorunun çözümü
için yurtdışında, anlaşmalı tarım yöntemini seçen şirket,
tercihini de Ukrayna’dan yana kullanıyor. Türkiye’de her
yıl yaklaşık 7-8 bin dönüm alanda mısır ekimi yaptırdıklarını anlatan Ateşler Bakliyat Genel Müdürü Mustafa Onur
Ateş, Ukrayna’da ise yaklaşık 6 bin dönüm ekili alanlarının
bulunduğunu söylüyor.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
Import license to
Ulusoy Flour
.........................................................................
Ulusoy Un’a ithal lisansı
On Public Disclosure Platform (PDP), Ulusoy Flour announced that they obtained import license from The Ministry of Economy. By means of the import license they
obtained, the company will be able to import wheat by
becoming duty-exempt which is 130 percent.
The announcement of Ulusoy Flour included the following: Referring to the first clause of the decision known
as dated 22.12.2006 and numbered 2006/11439 which
is about opening of tariff quota for some European-originated agricultural products, and referring to the provisions of communiqué published in The Official Gazette
dated 24.09.2010 and numbered 27709 regarding the
same issue; on behalf of our company, an import license for 9.613.145 kg was regulated by The Ministry of
Economy. Under this regulated import license, Our Company will import 9.613.145 kg wheat by becoming dutyexempt which is 130 percent, without paying customs
duty and will use wheat in its operations until the date of
31.05.2015.
Ulusoy Un, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)
yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı’ndan ithal lisansı
aldığını duyurdu. Firma, aldığı ithal lisansıyla yüzde 130
gümrük vergisinden muaf olarak buğday ithal edebilecek.
Ulusoy Un’dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı açılması hakkındaki 22.12.2006 tarih ve
2006/11439 sayılı karar ile anılan Karar'ın 1.maddesine
istinaden aynı konuya ilişkin olarak 24.09.2010 tarihli
ve 27709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ hükümlerine göre, şirketimiz adına Ekonomi Bakanlığı'nca
9.613.145 Kg ithal lisansı düzenlenmiştir. Şirketimiz, düzenlenen bu ithal lisansı kapsamında 31.05.2015 tarihine kadar %130 gümrük vergisinden muaf olmak üzere,
gümrük vergisi ödemeksizin, 9.613.145 Kg buğday ithal
ederek faaliyetlerinde kullanacaktır.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
39
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
40
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
The Importance of Grain
Storage and Storage Systems
Tahıl Depolamanın Önemİ ve
Depolama Sİstemlerİ
Every year, million tons of grain losses are caused due to improper storage
conditions. Factors like humidity, heat, pests and aeration which are effective on storage conditions affect the quality and quantity of grain and shorten
the storage period. In this aspect, proper storage practices are among the
most important elements in food supply chain of grain which is a significant
nutritional source.
Uygun olmayan depolama koşulları neticesinde her yıl milyonlarca ton tahıl
kaybı yaşanmaktadır. Depolama koşulları üzerinde etkili olan nem, sıcaklık,
zararlılar ve havalandırma gibi etkenler tahılın kalitesini ve niceliğini etkilemekte, muhafaza edilme süresini kısaltmaktadır. Bu açıdan doğru depolama
uygulamaları, önemli bir besin kaynağı olan tahılların tedarik zincirinde, en
önemli unsurlardan biridir.
As they are stored for long term use, grains
which are necessarily important among
food products had long been the rescuer of
mankind in time of drought, famine and war
for centuries. We are in such a period that
along with population, the need for food increases steadily although agricultural areas
and production is limited to specific areas.
So, we do not have the luxury to waste anything that we produced to feed. This also
proves how important the grain storage
and storage conditions are. Because, when
proper storage conditions are provided loss
and spoilage in grains might be reduced to
a large extent.
For the cover story of this issue, we discussed the factors to consider in grain storage and storage systems. In the cover story,
you can find the detailed information on humidity, heat, aeration and pest control which
have serious effects on the quality of grain
and storage period.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Gıda ürünleri arasında yadsınamayacak kadar önemli olan tahıllar, uzun süreli kullanım için
depolanmaları sayesinde yüzyıllardır kuraklık,
kıtlık ve savaş gibi zor koşullarda insanoğlunun
kurtarıcısı olmuştur. Nüfusun ve beraberinde
de gıda ihtiyacının sürekli arttığı, buna karşılık
tarımsal alanların ve üretimin belirli sınılır içerisinde kaldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla beslenmek için ürettiğimiz hiçbir şeyi ziyan etme
lüksümüz yok. Bu da, tahılların depolanma koşullarının ne denli önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Çünkü uygun depolama koşulları sağlandığında, tahıllarda yaşanan kayıp ve bozulma
oranı ciddi miktarda azaltılabilmektedir.
Bu ayki sayımızın kapak dosyasını tahılların
depolanmasında dikkat edilecek faktörlere ve
depolama sistemlerine ayırdık. Dosya içerisinde, tahılın kalitesi ve depolanma süresi üzerinde ciddi etkileri olan nem, sıcaklık, havalandırma ve zararlılar ile mücadele gibi faktörler ile
toz patlamaları gibi konular hakkında ayrıntılı
bilgi bulabilirsiniz.
January • Ocak 2015
41
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Good Grain Storage
Management Practices
.............................................................................
İyi Tahıl Depolama
Yönetimi Uygulamaları
Chelladurai VELLAICHAMY
Digvir S. JAYAS
University of Manitoba, Department of Biosystems engineering
Manitoba Üniversitesi, Biosistem Mühendisliği Departmanı
“Insects and molds are the main predators during storage of grains and growth of these insects
and micro-organisms increases dramatically when the relative humidity inside the grain bins rise
above 70% and temperature is above 25˚C. Prevention of insect and mold growth is a better option
than the control measures, and if insect and mold growth couldn't be controlled at an early stage,
there is the potential for total damage of the grain.”
“Tahıl depolamada ana düşmanlar haşerat ve küftür. Ayrıca, tahıl ambarı içerisindeki bağıl nem
%70, sıcaklık ise 25˚C’nin üstüne çıktığında mikro-organizma oluşumunda ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Haşere ve küf oluşumunu engellemek, kontrol önlemlerinden daha iyi bir seçenektir
ve erken safhada haşere ve küf oluşumu kontrol altına alınamazsa tüm tahılın zarar görme riski
doğmaktadır.”
Post-harvest losses of cereal grains during storage account for 1-2% in well managed systems and 20-30%
in poorly managed systems. During harvest, the moisture content of grain is around 20-30%, and harvest
temperature is 25-50˚C depending the growing region of
the world. This harvested moist and warm grain should
be dried and cooled before storage. Moisture content
and temperature are the main factors that determine the
length of storage time for storing grains without spoilage.
Insects and molds are the main predators during storage of grains and growth of these insects and micro-organisms increases dramatically when the relative humidity
inside the grain bins rise above 70% and temperature
is above 25˚C. Prevention of insect and mold growth is
a better option than the control measures, and if insect
and mold growth couldn't be controlled at an early stage,
there is the potential for total damage of the grain.
42
January • Ocak 2015
Hasat sonrasında depolama esnasında taneli tahıl kayıpları iyi yönetilmiş sistemlerde %1-2 oranında; iyi yönetilmeyen sistemlerde %20-30 oranındadır. Hasat sırasında, tahılın nem içeriği %20-30 civarındadır ve dünyanın
hangi ekim bölgesinde olduğuna bağlı olarak hasat sıcaklığı 25-50˚C’dir. Hasadı gerçekleşmiş bu nemli ve sıcak
tahıl, depolanmadan önce kurutulmalı ve soğutulmalıdır.
Bozulma olmadan tahılların ne kadar uzun süreyle depolanabileceğini tayin eden en önemli iki unsur nem içeriği
ve sıcaklıktır.
Tahıl depolamada ana düşmanlar haşerat ve küftür. Ayrıca, tahıl ambarı içerisindeki bağıl nem %70, sıcaklık ise
25˚C’nin üstüne çıktığında mikro-organizma oluşumunda
ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Haşere ve küf oluşumunu engellemek, kontrol önlemlerinden daha iyi bir seçenektir ve erken safhada haşere ve küf oluşumu kontrol altına alınamazsa tüm tahılın zarar görme riski doğmaktadır.
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
There have been “Safe Storage Guidelines” for different types of grains at Canadian Grain Commission's
website. You can find guidelines and related charts below.
Kanada Tahıl Komisyonu tarafından, farklı tahıl türleri
için geliştirilen “Güvenli Depolama Yönergeleri” bulunmaktadır. Bu yönergeleri ve ilgili grafikleri aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.
SAFE STORAGE GUIDELINES
GÜVENLİ DEPOLAMA YÖNERGELERİ
Producers can prevent spoilage of grains by using the charts
below.
Use of the charts:
• Measure the moisture content and temperature of your crop as
it goes into storage.
• Plot this initial moisture content and initial temperature on the
chart. If the result falls in the no spoilage zone, then your crop
should store safely for up to 5 months, 6 months in the case of
wheat. If it falls in the spoilage zone, spoilage will occur.
• Cool or dry the crop in storage until the temperature or moisture content put it in the no spoilage zone.
• The center zone cuts off a 1% safety margin although spoilage
may occur under these conditions.
• Be aware that the moisture content and temperature of a bulk
may change during storage due to convection currents, leading
to localized spoilage.
• Monitor the top- center of the bulk regularly throughout storage or use aeration.
Üreticiler aşağıdaki tabloları kullanarak depolanmış tahıllarda bozulmaların önüne geçebilirler.
Tabloların Kullanımı:
• Mahsul depolamaya girerken nem içeriğini ve sıcaklığını ölçünüz
• Bu ilk nem içeriği ve ilk sıcaklığı tabloda işaretleyiniz. Eğer sonuç
“bozulma yok” bölgesine denk geliyorsa mahsulünüz 5 aya kadar,
buğdaysa 6 aya kadar güvenli olarak depolanabilir. Eğer “bozulma” alanına denk gelirse, bozulma meydana gelecektir.
• Sıcaklık ve nem değerleri “bozulma yok” alanına denk gelene
kadar depodaki mahsulü soğutun veya kurutun.
• Bu koşullar altında da bozulma olabilmesine rağmen, orta alan
%1’lik bir güvenli marj alanı teşkil etmektedir.
• Yığının nem içeriği ve sıcaklığının konveksiyon akımlarına bağlı
olarak değişebileceğini ve lokal bozulmalara sebep olabileceğini
unutmayınız.
• Depolama süresince düzenli olarak yığının üst orta kısımlarını
kontrol ediniz veya havalandırma kullanınız.
Safe storage chart for wheat
Buğday için güvenli depolama tablosu
Safe storage chart for barley
Arpa için güvenli depolama tablosu
Safe storage chart for beans
Fasulye için güvenli depolama tablosu
Wheat: Spoilage occurs when initial temperature ranges from 0°C to 28°C with respective moisture from 18% to 10% moisture content.
Barley: Spoilage occurs when initial temperature ranges from 5°C to 20°C with respective moisture from 18% to 10% moisture content.
Beans: Spoilage occurs when initial temperature ranges from 5°C to 42°C with respective moisture from 20% to 10% moisture content.
Buğday: Bozulma, ilk sıcaklık 0°C ile 28°C
arasında ve bağıl nem oranı %10 ile %18
arasında olduğunda meydana gelmektedir.
Arpa: Bozulma ilk sıcaklık 5°C ile 20°C arasında ve bağıl nem oranı %10 ile %18 arasında olduğunda meydana gelmektedir.
Fasulye: Bozulma, ilk sıcaklık 5°C ile 42°C
arasında ve bağıl nem oranı %10 ile %20
arasında olduğunda meydana gelmektedir.
Safe storage chart for oats
Yulaf için güvenli depolama tablosu
Safe storage chart for canola
Kanola için güvenli depolama tablosu
Safe storage chart of peas
Bezelye için güvenli depolama tablosu
Oats: Spoilage occurs when initial temperature ranges from 0°C to 21°C with respective moisture from 17% to 8% moisture
content.
Canola: Spoilage occurs when initial temperature ranges from 10°C to 50°C with respective moisture from 12% to 7% moisture
content.
Peas: Spoilage occurs when initial temperature ranges from 5°C to 42°C with respective moisture from 19% to 10% moisture
content.
Yulaf: Bozulma, ilk sıcaklık 0°C ile 21°C arasında ve bağıl nem oranı %8 ile %17 arasında olduğunda meydana gelmektedir.
Kanola: Bozulma, ilk sıcaklık 10°C ile 50°C
arasında ve bağıl nem oranı %7 ile %12arasında olduğunda meydana gelmektedir.
Bezelye: Bozulma, ilk sıcaklık 5°C ile 42°C
arasında ve bağıl nem oranı %10 ile %19
arasında olduğunda meydana gelmektedir.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
43
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
The safe storage time of
grains decreases with increase in storage temperature and moisture content
of grains. Temperature
gradients inside the grain
bin lead to moisture migration and when moisture
from warmer areas migrate
to colder areas condensation could occur in cool
grain near the top of the
bin or on bin ceiling or wall Chelladurai VELLAICHAMY
due to moist warm air coming in contact with the cool surfaces. If the ventilation
of bin is poor, the moist and warm air cannot be removed
from the bin and can create favourable conditions for insect and mold growth.
Good management practices which help to reduce
grain storage losses (CGC, 2014 & Manitoba Agriculture,
2014) are:
A) CLEAN BEFORE FILL:
Bins should be cleaned before filling with newly harvested grain. Perforated floors and air ducts also should be
cleaned. Spilled and spoiled grain in and around the bins
should be cleaned to avoid cross contamination and rodent activity. Spraying insecticides and fungicides inside
the cleaned bins will help to eliminate carryover of insect
and mold spores from the previously stored grains.
Depolama sıcaklığı ve tahıl içi nem arttıkça, güvenli
depolama süresi de azalmaktadır. Tahıl ambarındaki sıcaklık derecesi, nem
migrasyonuna yol açar. Ayrıca, daha sıcak yerlerdeki
nem daha serin yerlere taşındığında, sıcak havanın
soğuk hava ile temasından
dolayı ambarın üst kısmına yakın soğuk tahıllarda,
Digvir S. JAYAS
ambar tavanında veya duvarında yoğunlaşma yaşanabilir. Eğer ambardaki havalandırma yetersiz ise nemli
ve sıcak hava, ambardan dışarı atılamaz ve haşere ile küf
oluşumu için müsait koşullar doğurabilir.
Tahıl depolama kayıplarını azaltan iyi yönetim uygulamaları (CGC, 2014 & Manitoba Agriculture, 2014) aşağıdaki gibidir:
A) DOLDURMADAN ÖNCE TEMİZLEYİN:
Ambarlar yeni hasat ürünler ile doldurulmadan önce temizlenmelidir. Oluklu yerler ve hava olukları da temizlenmelidirler. Ambar içerisindeki ve etrafındaki döküntü tahıllar, çapraz kirlenmenin ve kemirgen hayvan faaliyetlerinin
önüne geçebilmek adına temizlenmelidirler. Temizlenen
ambarların içerisinin haşere ve mantar ilacı ile spreylenmesi, daha önce depolanan tahıllardan, yeni tahıllara haşere ve küf sporlarının bulaşmasının önüne geçilmesine
yardımcı olacaktır.
B) COOL AND DRY THE GRAIN:
Decrease the grain moisture to the safe storage level
and cooling the grain below 15˚C will help to eliminate
insect and mold development during storage. Aeration
or chilled aeration is the process help to reduce the temperature. Drying process reduces the moisture content.
Drying can be done with properly designed systems
using either ambient air or heated air.
B) TAHILI SOĞUTUN VE KURUTUN:
Tahıl nemini güvenli depolama seviyesine kadar düşürmek ve tahılı 15˚C’ye kadar soğutmak, depolama esnasında böcek ve küf oluşumunun önüne geçecektir. Havalandırma veya soğutulmuş havalandırma, sıcaklığın azaltılmasına
yardımcı olan süreçlerdir. Kurutma işlemi, nem içeriğini
azaltır. Ortam havasını veya ısıtılmış havayı kullanan düzgün
tasarlanmış sistemlerle kurutma yapılabilir.
C) TURN THE GRAIN OFTEN:
Turning the grain inside the bin (moving from one bin to
another) brings grain to average temperature inside the
bin and eliminates temperature gradients and thus moisture migration.
C) TAHILI SIKLIKLA ÇEVİRİN:
Tahılı ambar içerisinde çevirmek (bir depodan diğerine
taşımak) tahılı ambar içerisinde ortalama sıcaklığa getirir
ve sıcaklık değişkenini ve böylelikle nem migrasyonunu
da bertaraf eder.
D) CLEAN THE GRAIN:
Removing broken seeds, foreign materials and dockages before loading in to the bin will help for better air movement inside the bin as well as reduce insect and mold
problems. Use of grain spreaders during filling of bins
helps in distributing fines more uniformly and thus helps
in reducing the risk of localised hot spot development.
Use of spreaders however packs the grains thus incre-
44
January • Ocak 2015
D) AMBARI TEMİZLEYİN:
Ambarı doldurmadan önce kırılmış tohumları, yabancı
maddeleri ve bileşenlerini ortadan kaldırmak, ambar içerisinde daha iyi hava dolaşımına katkıda bulunacak ve
haşere ile küf problemleri azalacaktır. Ambarın dolumu
esnasında tahıl serici kullanımı, tanelerin daha eşit dağılımını sağlamakta ve böylelikle lokal sorunlu bölge riskinin
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
Fakat serici kullanımı, aynı zamanda
tahılları daha toplu hale getirmektedir
ve bu da hava akımına karşı direnci
arttırıp tahıllar arası hava akımını ciddi anlamda azaltabilir çünkü statik
basınç arttıkça bir fanın hava akım
çıkışı azalmaktadır.
asing resistance to airflow and
could reduce airflow through
grains significantly because airflow output from a fan decreases
as static pressure increases.
E) AVOID MIXING
GRAINS:
Mixing newly harvested grains with the grain already in the
bin has potential to create huge
temperature and moisture gradients inside the bin and thus
leading to increased chances of
spoilage.
E) TAHILLARI
KARIŞTIRMAKTAN KAÇININIZ:
Yeni hasat edilmiş tahılları, ambardaki mevcut tahıllarla karıştırmak
ambarın içerisinde büyük bir sıcaklık
ve nem oluşumu potansiyeli doğurmaktadır ve bu daha yüksek bozulma ihtimaline yol açacaktır.
F) MONITOR
CONTINUOUSLY:
Regular monitoring of grain moisture and temperature
will help to identify the potential hazards on time, and
take control actions in a proactively. Nowadays various
types of temperature sensors, combination of temperature and moisture sensors are available in the market for
continuous monitoring of grain bins.
F) SÜREKLİ TAKİP:
Tahıl neminin ve sıcaklığının düzenli kontrolü, potansiyel
zararların zamanında tespitine ve proaktif olarak önlem
almanıza imkân sağlayacaktır. Günümüzde tahıl ambarlarının devamlı takibi için piyasada farklı türlerde sıcaklık
sensörleri, kombine nem ve sıcaklık sensörleri mevcuttur.
ACİTER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
45
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
The Importance of
Grain Storage and
Storage Systems
..........................................................................
Tahıl Depolamanın ve
Depolama Sistemlerinin
Önemi
“Grain production is seasonal and for many parts of the world there is only one harvest per season.
This means that storing grain for year round use has been the typical way to ensure the supply of
this valuable commodity since the beginning of civilization. Besides storing grain for year round
use, storage has served as a buffer in times of low stocks, especially those caused by drought,
wars and other extraneous circumstances.“
“Tahıl üretimi sezonluktur ve dünyanın birçok yerinde sezonda sadece tek bir hasat vardır. Dolayısıyla medeniyetin başından beri tahılın depolanması, bu değerli ürünün yıl boyunca tedarik edilmesi
için tercih edilen yöntem olmuştur. Yıl boyunca kullanım için depolanmasının yanı sıra, depolama
bizler için özellikle de kuraklığın, savaşın ve diğer dış kaynaklı koşulların sebep olduğu kıtlık zamanlarında dengeleyici görevi görmüştür.”
Klein E. ILELEJI
Associate Professor & Extension Engineer
Doç. Dr. ve Yayım Mühendisi
Agricultural & Biological Engineering Department Purdue University
Purdue Üniversitesi, Tarım ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü
Grain storage is one of the important aspects of the
food value chain from farm to fork. It consists of a series
of post-harvest operations that primarily ensures that harvested grain is ready to be safely transported and stored
without loss in quality, and gets to the end processors in
an acceptable quality necessary for conversion into food,
feed, fiber, fuel or other value-added bio based products.
Since these products are consumed daily around the
globe, grain needs to be supplied to processing facilities
year round. Grain production is seasonal and for many
parts of the world there is only one harvest per season.
This means that storing grain for year round use has been
the typical way to ensure the supply of this valuable commodity since the beginning of civilization. Besides storing
46
January • Ocak 2015
Tahıl depolama, çiftlikten soframıza kadar gelen besin
tedarik zincirinin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Tahıl depolama süreci; öncelikle hasat edilen ürünlerin kalite
kaybı olmadan güvenle nakil edilmeye ve depolanmaya
hazır olmasından; ayrıca gıda, yem, lif, yakıt veya diğer
katma değer bio-dizel ürünlere dönüştürülmesi için gereken uygun kaliteyle nihai işleyicilere ulaşmasını sağlayan
bir dizi hasat sonrası işlemlerden oluşmaktadır.
Bu ürünler dünya çapında günlük olarak tüketildiklerinden, tahılın işleme tesislerine yıl boyunca tedarik edilmesi gerekmektedir. Tahıl üretimi sezonluktur ve dünyanın
birçok yerinde sezonda sadece tek bir hasat vardır. Dolayısıyla medeniyetin başından beri tahılın depolanması,
bu değerli ürünün yıl boyunca tedarik edilmesi için tercih
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
grain for year round use, storage has served as a buffer in
times of low stocks, especially those caused by drought,
wars and other extraneous circumstances. Therefore,
storage is key to ensuring a nation or even global food
security.
Having pointed out the obvious importance of grain
storage, I would like to discuss some aspects of today’s
grain storage systems within the context of commodity
and identity preserved grains, advanced grain storage
handling systems common in the West and less modern
systems still being used in developing countries, and the
grain logistics infrastructure that provides for seamless
transport, delivery and storage of grain commodity produced in one end of the globe and consumed in another
end of the globe.
GRAIN INTEGRITY FROM THE FIELD
TO THE END-USER
Before the advent of genetic modified organisms
(GMO) crops, most grain was handled and sold as a
commodity. Essentially, as long as the grain type was of
the same market grade (quality), grain of the same types
were blended and sold, without concern for the genetics or how it was grown. Grain warehouses, silo complexes or grain elevators (as they are called in the United
States) handled commodities. Grain from different farms
and of different genetics are delivered, commingled and
stored in the same silo or pile. While this is still the case
for most of the grain commodities, segregating and storing identity preserved (IP) grains has increased over the
years due to market demand for non-GMO and organic
produced foods. There are additional management cost
associated with handling and storing IP grains, which
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
edilen yöntem olmuştur. Yıl boyunca kullanım için depolanmasının yanı sıra, depolama bizler için özellikle de
kuraklığın, savaşın ve diğer dış kaynaklı koşulların sebep
olduğu kıtlık zamanlarında dengeleyici görevi görmüştür.
Dolayısıyla, ulusal veya küresel çapta gıda teminatı için
depolama kilit unsurdur.
Tahıl depolamanın bariz önemini vurgulamakla beraber,
günümüzdeki tahıl depolama sistemlerinin bazı unsurlarını
şu açılardan irdelemek istiyorum: emtiası ve kimliği korunmuş tahıllar, Batı’da yaygın olan gelişmiş tahıl depolama
işleme sistemleri ve gelişmekte olan ülkelerde kullanımda olan daha az modern sistemler, dünyanın bir ucunda
üretilip diğer ucunda tüketilen tahıl ürünü için kesintisiz
nakliye, teslimat ve depolama olanağı sağlayan tahıl lojistik altyapısı.
TARLADAN SON KULLANICIYA KADAR
TAHILIN BÜTÜNLÜĞÜ
GDO’lu (genetiği değiştirilmiş mikro-organizma) mahsullerden önce, çoğu tahıl emtia olarak işlenip satılmaktaydı. Özellikle, tahıl türü piyasa niteliğiyle (kalitesiyle)
aynı düzeyde ise aynı türdeki tahıllar nasıl yetiştirildiğine
veya genetiğine bakılmaksınız karıştırılıp satılmaktaydı.
Tahıl antrepoları, silo kompleksleri ve tahıl asansörleri
(Amerika’da adlandırıldıkları üzere) ürünleri işlemekteydi.
Farklı çiftliklerden veya farklı genetikten olanlar dağıtılır,
karıştırılır ve aynı siloda veya yığında depolanırlar. Bu durum birçok tahıl ürünü için hala geçerli olsa da, GDO’suz
ve organik olarak üretilmiş ürüne olan pazar talebi doğrultusunda ayrıştırma ve kimliği korunmuş (IP) tahıl depolama, geçtiğimiz yıllarda giderek artış göstermiştir. IP tahıllarını işleme ve depolama ile ilgili olarak, bu tahılların hem
alıcıları hem de işletmenleri tarafından göz önünde bulun-
January • Ocak 2015
47
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
need to be recognized by both operators and buyers of
these grains. The goal in IP is that the grain maintains
its integrity and identity from the field to the end-user,
and furthermore that its identity can be traced back to
its origin if necessary.
STORING IN DEVELOPED AND
DEVELOPING COUNTRIES
It needs to be mentioned also that the grain value chain
from farm to end processors is quite different between a
developing country and developed country with a modern farming enterprise. Grain production in developing
countries is by smallholder farmers who handle grain in
bags (polyethylene woven sacks). Grains supplied to large processors are purchased from many smallholders by
aggregators (grain merchants). Grain aggregation involves consolidation, cleaning, grading and trucking to end
processors/buying agents. Bag handling involves debagging and rebagging and can be a source of handling
loss in the system and involves a lot of labor. Managing
and maintaining quality in storage can also be a challenge with bagged commodities, and grain needs to be
debagged at the end-processor in order to be processed using modern bulk storage, feed bins and conveying
systems. Because most smallholders lack the means to
afford modern grain handling systems such as dryers,
threshers, etc., huge post-harvest losses are incurred in
developing countries. While in developed countries, grain
is typically combine harvested and handling done in bulk
from the field to the end processor. This minimizes handling losses and grain quality is better managed. Drying
grain to safe moisture content for long-term storage is
48
January • Ocak 2015
durulması gereken ilave yönetim masrafları bulunmaktadır. IP’deki amaç, tarladan son kullanıcıya kadar tahılın
bütünlüğünün ve kimliğinin korunması, dahası, gerekirse
kimliğinin orijinine kadar takip edilebilmesidir.
GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN
ÜLKELERDE DEPOLAMA
Ayrıca, çiftlikten nihai işleyicilere kadar olan tahıl tedarik zincirinin, gelişmekte olan ülkeler ile modern çiftçilik
teşebbüsleri bulunan gelişmiş ülkeler arasında ciddi farklılıklar gösterdiğini belirtmeliyiz. Gelişen ülkelerdeki tahıl
üretimi, tahılı çuvallarda (polietilen örme çuval) tutan küçük toprak sahibi çiftçiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tahıllar toplayıcılar (tahıl tüccarları) tarafından birçok
küçük çiftlik sahiplerinden alınarak büyük işleyicilere tedarik edilmektedir. Tahıl toplama; konsolidasyon, temizleme, tasnif ve nihai işleyicilere/alıcı acentelere taşımayı
da kapsamaktadır. Çuval tekniği, çuvaldan boşaltma ve
yeniden çuvallama işlemlerini kapsamaktadır ve çok iş
gücü gerektirmektedir. Depolamada kaliteyi yönetmek ve
korumak çuvallanmış ürünlerde zor bir göreve dönüşebilir ve tahılın modern yığın depolama, yem ambarları ve
taşıma sistemleri kullanılarak işlenebilmesi için nihai işleyicide çuvallardan çıkarılması gerekmektedir. Birçok küçük
toprak sahibinde kurutucu, harman dövücü gibi modern
tahıl işleme sistemleri olmadığı için gelişen ülkelerde hasat
sonrası büyük kayıplar meydana gelmektedir.
Gelişmiş ülkelerde ise tahıl biçerdöverle biçilmekte ve
tarladan nihai işleyiciye kadarki işlemler yığın olarak yapılmaktadır. Böylelikle işleme kayıpları minimize edilmekte
ve tahıl kalitesi de daha iyi yönetilmektedir. Uzun vadeli
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
done with modern high-capacity dryers immediately after
harvest. Because of the production scale of farmers in
the West, supply to some end-users can be directly from
the farm-gate. However, grain supply through elevators
or silo complexes is also common. In Central and Eastern European countries were large cooperative farms are
common; these farms typically have large bulk storage
capacity to store production and supply directly to endprocessors as required. My point here is to differentiate
between bulk handling in developed countries and bag/
bulk handling in developing countries.
GOOD STORAGE AND EFFICIENT
LOGISTICS SYSTEM
Finally, it is important to mention that current grain markets are enabled by a built infrastructure of many parts,
which support the industry. Grain is a traded global commodity like oil and gas, and transported from one region
of the globe to another. However, it is a commodity that
has a shelf-life and whose quality is affected by moisture content, insect pests infestation and prevailing environmental conditions. Therefore, ensuring that a given
quality of purchased grain is shipped and received as
shipped from a seller in one region to a buyer in another requires an efficient logistics system, management
and other regulatory systems to function harmoniously
in order to facilitate trade. These infrastructures include
storage and handling systems on-farm, in grain elevators, silo complexes and warehouses, a good rural road
network, efficient river, canal and seawater way system
and efficient railroad networks. As grain moves through
the logistics channel, it is transferred from one mode of
transportation to another, checked, verified and cleared
to move on to its final destination. Losses need to be minimized and quality maintained, whiling ensuring biosecurity of supply to an increasingly complex global market
of food, feed, fuel and bio based products.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
depolama için tahılın uygun nem miktarına gelene kadar
kurutulması, modern yüksek kapasiteli kurutucular ile hasattan hemen sonra gerçekleştirilmektedir. Batı’daki çiftçilerin üretim ölçeğine bağlı olarak bazı nihai kullanıcılara
tahıl tedariki doğrudan çiftliğin kapısından gerçekleşebilmektedir. Fakat ambar veya silo kompleksleri aracılığıyla
yapılan tahıl tedariki de yaygındır. Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinde büyük kooperatif çiftlikler yaygındır. Bu çiftlikler ürünleri depolamak için büyük yığın depolama kapasitesine sahiptir ve tahılları nihai işleyicilere doğrudan
ve gerektiği biçimde tedarik ederler. Burada vurgulamak
istediğim, gelişmiş ülkelerdeki yığın depolama ile gelişen
ülkelerdeki çuval/yığın depolamanın farklarını belirtmektir.
İYİ DEPOLAMA VE ETKİN LOJİSTİK AĞI
Son olarak, hâlihazırda endüstriyi destekleyen, çok yönlü bir altyapı, mevcut tahıl piyasasına olanaklar sunmaktadır. Tahıl, petrol ve gaz gibi küresel emtia olarak alınıp
satılmaktadır ve dünyanın bir bölgesinden diğerine nakledilmektedir. Fakat raf ömrü olan ve kalitesi; nem miktarı,
haşere ve zararlı istilası ya da mevcut ortam koşullarından
etkilenen bir emtiadır. Dolayısıyla, satın alınan belirli bir
kalitede tahılın; sevk edilmesi ve dünyanın bir ucundaki
bir satıcı tarafından diğer ucundaki bir alıcıya, gönderildiği
şekliyle teslim edilmesi, etkin bir lojistik sisteme, yönetim
ve ticaretin uyumlu bir şekilde sürmesini sağlayacak diğer
düzenleyici işlevlere gerek duymaktadır. Bu altyapı unsurlarına; depolama ve çiftliklerdeki, tahıl ambarlarındaki, silo
komplekslerindeki ve antrepolardaki işleme sistemleri; iyi
bir kırsal yol ağı; etkin nehir, kanal ve suyolu sistemi ile etkin demiryolları ağı da dahildir. Tahıl, lojistik kanallarla taşınırken, bir taşıma şeklinden diğerine aktarılmakta, kontrol edilmekte, onaylanmakta ve nihai varış yerine gitmek
üzere tasdik edilmektedir. Giderek katmanlaşan küresel
gıda, yem, yakıt ve bio-dizel ürünler piyasalarına yapılan
tedariklerin bio-güvenliğini sağlarken kayıpların minimize
edilmesi ve kalitenin korunması gerekmektedir.
January • Ocak 2015
49
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
The Most Frequently
Encountered Problems
in Grain Storage and
Solution Offers
........................................................................................
Tahılların Depolanmasında
En Sık Karşılaşılan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Halef Dizlek
Osmaniye Korkut Ata University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Osmaniye
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç Dr. Hülya GÜL
Süleyman Demirel University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Ramazan Kılıçdağı
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
“It is specified that worldwide grain loss due to failure to store properly is almost 13 million tons
and due to insects it is 100 million tons. Improper conditions of humidity and heat in grain storage
are the most important factors that threaten the grain and affect the rate of deterioration by starting the deterioration in the product."
“Dünya genelinde yılda yaklaşık 13 milyon ton tahılın yanlış depolama nedeniyle, yaklaşık 100 milyon ton tahılın ise zararlılar nedeniyle kayıp olduğu belirlenmiştir. Tahılların depolanması sırasında
uygun olmayan nem ve sıcaklık, tahılları tehdit eden ve üründe bozulmayı başlatarak bozulma hızını
etkileyen en önemli etmenlerdir.”
Storage is various products or finished products being
diversely stored within a plan until the products are used
for various purposes. Storage conditions of the product
should be known very well and controlled to be protected without losing value in quantity and quality or with
minimum loss possible within the storage duration. The
product’s being stored in proper conditions enables the
product to be stored for a longer time without any change in quality. However, the negative formation, change
50
January • Ocak 2015
Depolama; çeşitli ürün, mamul madde, v.b.’nin, farklı
amaçlarla değerlendirilmesine kadar, bir plan dahilinde belli depolarda çeşitli şekillerde depolanmasıdır. Depolanan
ürünlerin depolama süresi içinde nitelik ve nicelik bakımından değer kaybına uğratılmadan ya da mümkün olan en
az kayıpla korunabilmeleri için ürünün depolama koşulları
iyi bilinmeli ve kontrol edilmelidir. Ürünün uygun koşullarda
depolanması, ürünün kalitesinde önemli bir değişme olmadan daha uzun muhafazasını sağlar. Ancak depolama
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
and/or increase of the factors which are effective on storage
conditions make the storage difficult.
PRIMARY ISSUES TO FOLLOW IN STORAGE
The primary issues necessary to be followed or applied in
grain storage can be summarized as follows:
1. Moisture content of stored grain should be low. If it is
necessary, grains should be dried before being stored.
2. Broken, damaged grains, foreign seeds and crops
among the grains should be separated.
3. Grains should be separated from moldy and shriveled
pieces as far as possible before being stored.
4. Insects and infected grain masses should be disinfected by means of fumigation.
5. The features of grains and local climate should be considered in storing and choosing the storage building.
6. The building to be used as storage should be moisture
free, dry, airy and lighted.
7. Storages and silos should be constructed in accordance with aeration.
8. The heat and humidity of stored grains and air in storage should be controlled constantly.
9. Precautions that prevent pests from entering the grain
storages should be taken.
10. If storage areas are on concrete floor or soil surface,
they should be insulated properly to prevent ionized moisture from entering the storage.
11. Grains should be fully loaded into the storage in clean
bags in order to provide the heat of uniform grain.
12. The best temperature rating for storage areas should
be +4°C. As the temperature rises, heat should be transferred in the storages.
13. Minimum 1,5 m2 area should be separated per ton of
product (wheat).
koşulları üzerine etkili olan etmenlerin olumsuz yönde oluşumu, değişimi ve/ya da artışı depolamayı güçleştirir.
DEPOLAMADA UYULMASI GEREKEN
HUSUSLAR
Tahılların depolanmasında uyulması ve uygulanması gereken başlıca hususlar şu şekilde özetlenebilir:
1. Depolanacak tahılların nem içerikleri düşük olmalıdır.
Gerekirse depolanmadan önce tahıllar kurutulmalıdır.
2. Tahıllar içerisinde bulunan kırık, hasar görmüş taneler
ile yabancı tohum ve taneler temizlenmelidir.
3. Depoya konulmadan önce tahıllar mümkün olduğunca küflü ve pörsümüş tanelerden arındırılmalıdır.
4. Haşere ve enfekte olmuş tane içeren tahıl kitleleri fumigasyon (gazlama) yoluyla ilaçlanmalıdır.
5. Depolama işleminde ve depo seçiminde tahılın ve yöre
ikliminin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
6. Depo olarak kullanılacak bina; nemsiz, kuru, havadar
ve aydınlık olmalıdır.
7. Depolar ve silolar havalanmaya uygun inşa edilmelidir.
8. Depolanan tahılların ve depo havasının nem ve sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir.
9. Tahıl depolarına zararlıların girmesine olanak vermeyecek önlemler alınmalıdır.
10. Depolama alanları beton ve toprak zeminlerde ise
iyonize nemin depo alanına girmemesi için depolama alanları çok iyi izole edilmelidir.
11. Taneler depolara temiz kaplar içerisinde, tekdüze
tane sıcaklığını sağlamak için silme şeklinde konulmalıdır.
12. Depolama alanları için en iyi sıcaklık değeri +4°C olmalıdır. Sıcaklık yükseldikçe silolarda aktarma yapılmalıdır.
13. Bir ton ürün için en az 1,5 m2 alan (buğday için)
hesap edilmelidir.
DEPOLAMADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜ
HEAT AND HUMIDITY CONTROL IN STORAGE
Various problems are faced in grain storage due to the
fact that the issues to consider in grain storage are not followed properly and some other factors. According to the
researches; post-harvest storage loss reaches up to 10%. It
is specified that worldwide grain loss due to failure to store
properly is almost 13 million tons and due to insects it is
100 million tons. Improper conditions of humidity and heat
in grain storage are the most important factors that threaten
the grain and affect the rate of deterioration by starting the
deterioration in the product. Therefore, the moisture content
and heat of grain storages and stored grains should be under control all the time. For this, in accordance with the grain
sampling method, samples should be taken periodically and
also their moisture content and heat should be specified.
In addition; by locating hygrometers and thermometers in
a proper place in the storage, the conditions of the storage should be kept under control. In a case that humidity
and heat rise or fall in an undesirable rate, by taking various
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Tahılların depolanması sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlara tam olarak uyulmaması ve diğer bazı etmenlerden dolayı tahılların depolanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre hasat sonrası
depolama kayıpları yüzde 10’lara varmaktadır. Dünya genelinde yılda yaklaşık 13 milyon ton tahılın yanlış depolama
nedeniyle, yaklaşık 100 milyon ton tahılın ise zararlılar nedeniyle kayıp olduğu belirlenmiştir.
Tahılların depolanması sırasında uygun olmayan nem ve
sıcaklık, tahılları tehdit eden ve üründe bozulmayı başlatarak, bozulma hızını etkileyen en önemli etmenlerdir. Bu
nedenle tahıl depolarının ve depolanan tahılların nem içeriği
ve sıcaklığı sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Bunun
için tahıllardan numune alma metoduna uygun olarak belirli
periyotlarla numune alınmalı ve bunların nem içerikleri ile sıcaklıkları belirlenmelidir. Ayrıca depo içerisine uygun yerlere
higrometre ve termometreler yerleştirilerek depo koşulları
kontrol altında tutulmalıdır. Nem ve sıcaklığın istenilmeyen
January • Ocak 2015
51
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
precautions like drying, airing, increasing or decreasing the
storage’s relative humidity and heat urgently, these problems should be solved or minimized.
yönde artma ya da azalma göstermesi durumunda kurutma, havalandırma, depo nisbi nemini ve sıcaklığını arttırma
ya da azaltma gibi çeşitli önlemler acilen alınarak bu sorunların aşılması veya asgariye indirilmesi sağlanmalıdır.
EFFECT OF FOREIGN MATTERS ON STORAGE
Foreign organic and inorganic matters in grains have also
negative effects on storage. For this, before being stored,
grains should be separated from foreign matters as far as
possible by means of dry or -if necessary- wet cleaning.
Bacteria and fungus are known to cause some undesirable
damages like weight loss and estrous. By keeping particularly the moisture content of grains under the critical moisture level, the operating conditions of microorganisms should
be restricted.
In order for grains to be stored in proper conditions, and
not to lose their quality, a scheduled cleaning and disinfection should be made and if necessary, grains should be disinfected with drugs which do not leave residue on products
for the sake of human and animal health, and also do not
affect the quality of products negatively.
TO DECREASE THE REMAINING STOCKS
Almost every year, a considerable amount of grains remain for the following year in our country. The grain stock
which transfers to the following year causes loss in storage,
storage costs added to wheat prices and it forms a negative situation along with the congestion in storage of new
products. When it is taken to account that it will enliven the
economy, it is suitable to keep the stocks transferred to
the following season on the minimum level and develop the
marketing and exports policies.
52
January • Ocak 2015
YABANCI MADDELERİN DEPOLAMAYA ETKİSİ
Depolamaya ürün içerisinde bulunan organik ve inorganik yabancı maddeler de olumsuz etki yapar. Bunun için
tahılların depolanmadan önce kuru ve gerekiyorsa yaş
temizleme ile yabancı maddelerden mümkün olduğunca
arındırılması gerekir. Bakteri ve küf mantarlarının depolanan
tahıllarda ağırlık kaybı ve kızışma gibi istenilmeyen bazı zararlara neden oldukları bilinmektedir. Tahılların özellikle nem
içerikleri kritik nem düzeylerinin altında tutularak mikroorganizmaların çalışma koşulları sınırlandırılmalıdır.
Tahılların uygun koşullarda depolanabilmeleri ve niteliklerini yitirmemeleri için depolarda bir program dahilinde temizlik, dezenfeksiyon yapılmalı ve gerekirse tahıllar, üründe
insan ve hayvan sağlığı için kalıntı bırakmayan ve ürün kalitesini olumsuz etkilemeyen koruyucu ilaçlarla ilaçlanmalıdır.
DEVREDEN STOK ORANINI DÜŞÜRMEK
Ülkemizde hemen her yıl, önemli miktarda tahıl ertesi yıla
kalmaktadır. Bir sonraki yıla devreden buğday stoku; depolama kayıpları, buğdayın maliyetine eklenen depolama
masrafları ve yeni ürünün depolanmasında ortaya çıkacak
sıkışıklıklar nedeniyle olumsuz bir durum oluşturmaktadır.
Ülkemiz ekonomisine canlılık getireceği de göz önüne alınacak olursa bir sonraki döneme devreden stokun en düşük limitlerde tutulması, pazarlama ve ihraç politikalarının
geliştirilmesi uygun olacaktır.
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
AYBAKAR
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
53
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
High investment costs for constructing the storages and
very high down-payments necessary for licensed storages
are the other problems faced in grain storage. It is considered as beneficial to promote the licensed storing by means
of various supports and policies.
Depoların inşa edilmesindeki yatırım maliyetlerinin
yüksekliği ve lisanslı depoculukta yatırılması gereken ön
ödeme miktarının çok yüksek olması tahılların depolanmasında karşılaşılan bir diğer sorundur. Çeşitli destek ve
politikalarla lisanslı depoculuğun teşvik edilmesinin yararlı
olacağı düşünülmektedir.
PROBLEMS FACED IN STORAGE SILOS
One of the problems faced in unloading the silos is that
grains in the middle of the silo flow first; grains on the sides stand fixed for a time. As this situation cause a negative effect in grinding, tubes are placed on funnel-shaped
mouth of the silo in order for grains to flow all at once
from all sides. Besides, a structure with multiple outputs
can be acquired by placing the silo output pyramid in a
reversed, four-cornered position.
One of the problems faced in grain storage is improper
isolation of inside periphery. Humidity, happened when
grains in silo have high moisture level or damp in silo gathers in inside walls by condensing, causes grains to stick
to the inside walls. This causes the rate of flow and capacity of silos to reduce. The grains sticked to the inside
walls form an environment for microorganisms and other
storage pests to reproduce. It is necessary to control the
moisture content of the grains as well as to make inside
walls of the silos smooth, slippery and durable to friction
in order for grains to stick to the walls, to accumulate in
the void surface and to minimize the damage caused by
this. For this the inside walls of silos should be covered
with a proper material.
To design the storages improperly or to construct them
by ignoring the features of local climate affect the quality
54
January • Ocak 2015
DEPOLAMA SİLOLARINDA YAŞANAN
SORUNLAR
Siloların boşaltılmasında karşılaşılan sorunlardan biri, boşaltmada silonun ortasındaki tahılın ilk önce akması, kenar
tarafındakilerin ise belirli bir zaman yerinden oynamamasıdır.
Bu durum, öğütmede olumsuz etki yapacağından siloların
huni seklindeki ağzına, tahılın birçok yerden ve birden akması için borular konulur. Ayrıca silo çıkış piramidi; ters çevrilmiş, dört köşeli duruma getirilerek siloya çok çıkışlı bir yapı
kazandırılabilir.
Depolamada karşılaşılan sorunlardan bir diğeri, siloların iç
çeper yalıtımlarının iyi yapılmamasıdır. Silo içerisindeki tahılların nem içeriğinin yüksek olmasından ya da silodaki su buharının yoğunlaşıp iç çeperlerde toplanmasından kaynaklanan nem; tahılların siloların çeperlerine yapışmasına yol açar.
Bu durum tahılların akış hızının azalmasına ve silo hacminde
azalmaya neden olur. Silo çeperine yapışan tahıl taneleri,
zamanla mikroorganizmaların ve diğer depo zararlılarının
üreyerek çoğalmalarına ortam oluşturur. Tahılların siloların
çeperlerine yapışmasını, yüzeydeki boşluklarda birikmesini
ve bunların yol açtığı zararları asgariye indirmek için bunların
nem içeriğinin kontrol altında tutulmasının yanı sıra siloların
iç çeperlerinin pürüzsüz, kaygan, sürtünmeye dayanıklı hale
getirilmesi gerekir. Bunun için siloların iç çeperi uygun bir
malzeme ile kaplanmalıdır.
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
of the product negatively. Grain storages should be designed by considering the climate conditions and doing
the feasibility study properly.
The number of qualified and experienced employees in
our country is inadequate. To solve this problem, training
of qualified employees should be considered as important.
Depoların iyi tasarlanmaması ya da yöre ikliminin özelikleri göz önünde bulundurulmadan kurulması ürün kalitesini
olumsuz etkiler. Tahıl depoları, iklim koşulları göz önünde
bulundurularak ve fizibilite etüdü iyi yapılarak tasarlanmalıdır.
Ülkemizde depolama konusunda donanımlı ve tecrübeli
eleman sayısı yetersizdir. Bu sorunun aşılması için depolama
konusunda eğitilmiş kalifiye eleman yetiştirilmesine önem
verilmelidir.
*H. Dizlek, H. Gül, R. Kılıçdağı., Turkey 10th Food Congress
Conference "Turkey 10th Food Congress" Proceeding Book "
The Most Frequently Encountered Problems In Grain Storage
And Solution Offers", 391-394 pp., Erzurum, Turkey, May 2008.
*H. Dizlek, H. Gül, R. Kılıçdağı., Türkiye 10. Gıda Kongresi, "Türkiye 10. Gıda Kongresi" bildiri kitapçığı, "Tahılların Depolanmasında
En Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözüm Önerileri", 391394 pp., Erzurum, Türkiye, Mayıs 2008.
Sources-Kaynaklar:
1. TSE. 2003a. Silolar – Tahıl Depolama – Terimler ve Tarifler. TS
12973, Ankara.
2. Rehman ZU. 2006. Storage effects on nutritional quality of commonly
consumed cereals. Food Chemistry, 95 (2006) 53-57.
3. Ünal SS. 1991. Hububat Teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi
Baskısı,216 s, İzmir.
4. Altan A. 1986. Tahıl İşleme Teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Ofset Atölyesi, 107 s, Adana.
5. Ekser B, Dağ D, Gemici Z. 2006. Ambar ve silolarda depolanmaları
esnasında, hububat ürünlerine zarar veren nemin (kapiler etki ile oluşan ve
yükselmesi engellenemeyen iyonize nemin) giderilmesi. Hububat Ürünleri
Teknolojisi Kongre ve Fuarı, 415-417 s, 7-8 Eylül 2006, Gaziantep.
6. Gözüm AV. 1992. Dökme hububat depolamada karşılaşılan sorunlar
ve çözüm önerileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 53 s, Adana.
7. TSE. 2003b. Tahıllar, Baklagiller ve Öğütülmüş Ürünleri-Sabit Yığınlardan Numune Alma. TS ISO 13690, Ankara.
8. Anonymous. 2005. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu. Kanun
No :5300. Kabul Tarihi:17/2/2005, Yayımlandığı Resmi Gazete:17/2/2005
Sayı:25730, Tertip:5 Cilt:44 s 21.
9. Özkaya H, Özkaya B. 2005. Öğütme Teknolojisi. Sim Matbaacılık Ltd
Şirketi, 757 s, Ankara.
10. Kara MN. 2004. Tahıl ve yan ürünlerinin depolandığı siloların iç çeper yalıtımı. Unlu Mamuller Teknolojisi, 13 (63-64) 20-21.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
55
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Preventing Dust
Explosions in
Grain Storage
.....................................................................
Depolamada Toz
Patlamasını Önlemek
Bora DAĞLIOĞLU
Sales Manager - Satış Yöneticisi
ABP/TDS Grain Storage Systems - ABP/TDS Tahıl Depolama Sistemleri
“Controlling grain dust is a valuable part of good grain storage management. Although grain dust
emission control used for this is an expensive technic, this cannot be compared to the serious losses
caused by a possible dust explosion.”
“Tahıl tozunun kontrol edilmesi, iyi bir tahıl depolama yönetiminin kıymetli bir bölümüdür. Bunun
için kullanılan tahıl tozu emisyon kontrolü, pahalı bir yöntem olmakla birlikte, olası bir toz patlamasının yaratacağı ciddi kayıplarla kıyaslanamaz niteliktedir.”
Increasing food need along with increasing population
necessarily make grains which is most important food
product be produced with highest yields and protected.
So, grain storage with proper conditions is becoming
more important day by day. Possible dust explosions
in silos used for grain storage can cause serious results
like wounding, death and material damage. In this article,
I would like to draw your attention to dust explosion that
may occur during storage of grain.
Günümüzde, artan nüfus ve bununla birlikte artan gıda
ihtiyacı, en önemli besin hammaddesi olan tahılların mümkün olan en verimlilikle üretilmesini ve akabinde de korunmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu yüzden günümüzde
tahılın uygun koşullarda depolanması, giderek daha önemli
bir konu haline gelmektedir. Tahıl depolamada kullanılan silolarda meydana gelebilecek olası toz patlamaları, yaralanma, ölüm ve maddi hasar gibi ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu makalede dikkatinizi tahıl depolama esnasında
oluşabilecek toz patlaması konusuna çekmek istiyorum.
GRAIN DUST EXPLOSIONS AND PREVENTION
Controlling grain dust is a valuable part of good grain storage management. Although grain dust emission
control used for this is an expensive technic, this cannot
be compared to the serious losses caused by a possible
dust explosion.
TAHIL TOZU PATLAMALARI VE ÖNLENMESİ
Tahıl tozunun kontrol edilmesi, iyi bir tahıl depolama yönetiminin kıymetli bir bölümüdür. Bunun için kullanılan tahıl tozu
emisyon kontrolü, pahalı bir yöntem olmakla birlikte, olası
bir toz patlamasının yaratacağı ciddi kayıplarla kıyaslanamaz
niteliktedir.
GRAIN DUST EXPLOSION ELEMENTS
For a grain dust explosion to occur, four basic physical
elements must be present:
1. Fuel: Very small particles of dry grain dust from wheat, milo, oats, barley, wheat or oat flour, corn starch, etc.
56
January • Ocak 2015
TAHIL TOZU PATLAMASININ UNSURLARI
Bir tahıl tozu patlamasının meydana gelmesi için şu dört
temel fiziki unsurun bulunması zorunludur:
1.Yakıt: Buğdaydan, yulaftan, arpadan ya da buğday ve
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Grain dust must be suspended in the air to create an
explosion, but layers of dust in confined space provide
explosive potential.
2. Oxygen: Adequate air supply with normal oxygen
levels.
3. Confinement: A vertical elevator leg casing or housing, an enclosed drag conveyor, a dust bin, a down
spout, an aeration duct, a basement tunnel, a bin deck
gallery, a bin, a silo, etc.
4. Ignition source: An overheated bearing in an elevator leg boot, head or conveyor; an elevator leg belt rubbing against leg sidewall casing; an electrical arc from a
non-explosion proof electrical device; an electrical short;
phosphine pellets or tablets exploding in a wet aeration
duct; static electricity; a cigarette lighter or lit cigarette; a
cutting torch; metal sparks from a grinder; metal to metal
sparks; a dropped tool; lightning, etc.
Additionally, low relative humidity weather conditions
are thought to be a major factor in explosions where static electricity may have been the ignition source and where the grain dust was very dry.
HOW DO DUST EXPLOSIONS DEVELOP?
During a major dust explosion, there are two separate explosive phases – primary and secondary explosions.
Primary and secondary explosions are often so close together (a split second apart) that they may be heard as
one explosion or a series of explosions, like rolling thunder.
The primary explosion is caused by confinement of
airborne dust in contact with a heat source that ignites
the dust. The first explosion sends an air shock wave,
or a pressure front, at about 300 m per second along
gallery corridors, tunnels, and vertical shafts in the elevator, which stirs up layered dust. A flame front traveling at
about 3 m per second follows the pressure wave, igniting
airborne dust as it progresses through a structure. Part of
the dust from the primary explosion source may be carried along with the pressure wave, providing additional fuel
for secondary explosions.
So, if a dust explosion is limited to a primary explosion because of good housekeeping and sanitation, far
less damage is done than if secondary explosions occur.
Once initiated, a continuous series of explosions occurs
as long as adequate fuel and confinement are present.
The result is a chain reaction of secondary explosions
that move with destructive force throughout an elevator
(wherever grain dust levels are above the MEC), causing
major structural damage. This is why empty silos are
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
yulaf unundan, buğday nişastasından ve benzerinden ortaya çıkan kuru tahıl tozundan oluşan çok küçük partiküller
(Tahıl tozunun bir patlamayı meydana getirmesi için hava
içinde asılı olması gerekmektedir. Fakat kapalı bir alan içindeki toz tabakaları da bir patlama potansiyeli yaratmaktadır).
2. Oksijen: Normal oksijen düzeyleriyle birlikte yeterli
hava
3. Kapalı Alan: Bir dikey elevatör ayağı muhafazası veya
yuvası, bir kapalı çekiş konveyörü, bir toz haznesi, bir dikey
yağmur iniş borusu, bir havalandırma kanalı, bir zemin tüneli,
bir silo galerisi, bir ambar, bir silo, vs.
4. Ateşleme Kaynağı: Bir elevatör ayağında, kafasında
veya konveyörde aşırı aşınmış olan bir yatak; ayak yan duvarı
kasasına karşı bir elevatör ayak kayışının sürtünme yapması;
patlamaya mukavim olmayan elektrikli bir aletten çıkan bir
elektrik arkı; bir elektriksel kısa devre; ıslak bir havalandırma
kanalı içinde patlayan fosfin tabletleri veya tanecikleri; statik
elektrik; bir sigara çakmağı veya yakılmış bir sigara; bir kesici hamlaç; metal ile metal kıvılcımlar; yere düşmüş bir alet;
şimşek çakması; vs.
Ayrıca, düşük nispi nem içeren hava şartlarının statik
elektriğin ateşleme kaynağı olduğu ve tahıl tozunun çok kuru
olduğu yerlerde meydana gelen patlamalarda önemli bir faktör olduğu düşünülmüştür.
TOZ PATLAMALARI
NASIL MEYDANA GELMEKTEDİR?
Önemli bir toz patlamasında, birincil ve ikincil patlamalar olmak üzere iki ayrı patlama safhası yer almaktadır.
Birincil ve ikincil patlamalar genellikle birbirine çok yakındır (bir saniye aralıkla) ve bu yüzden de bunlar gök gürlemesi gibi tek bir patlama veya seri patlamalar şeklinde
duyulabilir.
Birincil patlama, tozu ateşleyen ısı kaynağı ile havadaki
tozun kapalı bir yerde buluşması ve birbiriyle temas etmesiyle oluşur. İlk patlama galeri koridorları, tüneller ve
tabakalanmış tozu karıştıran elevatörün dikey şaftları boyunca, saniyede yaklaşık 300 metre olmak üzere, bir hava
şok dalgası veya bir basınç cephesi iletmektedir. Saniyede yaklaşık 3 metre hızla hareket eden bir alev cephesi,
havada taşınan tozu bir yapı içinden ilerlerken tutuşturarak, basınç dalgasını izler. Birincil patlama kaynağından
gelen tozun bir kısmı, ikincil patlamalar için ilave yakıt
sağlayarak basınç dalgaları ile taşınabilir.
Bundan dolayı bir toz patlaması, iyi bina bakımı ve hıfzıssıhha tedbirleri sayesinde bir birincil patlama ile sınırlı
tutulursa, ikincil patlama olduğunda hasar birinciye nazaran çok daha az olmaktadır. Patlama başladıktan sonra
January • Ocak 2015
57
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
blown out of an annex in some explosions, while full silos
may not be directly affected.
WHERE DO DUST EXPLOSIONS OCCUR?
Dust explosions usually occur at grain transfer points,
– in bucket elevators or enclosed conveyors – where
small dust particles become dislodged from kernels due
to tumbling, agitation, and kernel impacts, as fast-flowing
grain hits bucket elevator cups or changes direction in
drag or belt conveyors. This turbulent grain movement
causes high levels of suspended dust particles (two to 20
microns in diameter) in the airspace, often close to a hot
leg boot section bearing or a spark from tramp metal in a
dump pit or drag conveyor.
GUIDELINES TO MINIMIZE GRAIN
DUST EXPLOSION CONDITIONS
1. Maintain a rigorous housekeeping and sanitation
program inside the grain elevator structure. Keep grain
dust cleaned up in all working areas of the elevator.
2. Implement a weekly or bi-weekly (or as specified by
the manufacturer) bearing lubrication program, based on
the bearing manufacturer’s specifications.
3. Use a food-grade mineral oil spray system on grain
during the transfer and unloading processes.
4. Install bearing temperature monitors on leg boot, head,
and knee pulley shafts, on horizontal drag head and boot
bearings, and on belt conveyor drive and idler bearings.
5. Install belt rub sensors inside bucket elevator leg casings to detect belt misalignment to prevent friction heating.
6. Maintain a periodic (weekly or bi-weekly) bearing
temperature monitoring program. Document periodic be-
58
January • Ocak 2015
yeterli yakıt ve kapalı yerde tutulma söz konusu olduğu
sürece, sürekli seri patlamalar meydana gelmektedir. Sonuç, bir elevatör içinden (tahıl tozu seviyelerinin limitlerin üzerinde olduğu her yerde) tahrip edici güçle hareket
eden birincil patlamaların zincirleme bir tepkisine yol açan
ve önemli bir yapısal hasara neden olan ikincil patlamalardır. Dolu silolar direkt olarak etkilenmezken boş siloların
bazı patlamalarda eklentisinden ayrılarak havaya uçmasının nedeni budur.
TOZ PATLAMALARI NEREDE
MEYDANA GELMEKTEDİR?
Toz patlamaları genellikle tahıl nakletme noktalarında,
kovalı elevatörler veya kapalı konveyörler içinde meydana
gelmektedir. Çünkü buralarda tahıl üzerinde bulunan toz
partikülleri; ters döndürülme, çalkalanma veya hızla hareket eden kovalı elevatörün kaplarına çarpma ya da zincirli
veya bantlı konveyörlerin yönünün değiştirilmesinden dolayı tahıl tanesinden ayrılmaktadır. Bu yoğun ve hızlı tahıl
hareketi, hava sahası içinde yüksek düzeylerde asılı toz
partiküllerine (çapı 2 ila 20 mikron) neden olmaktadır. Bu
partiküller, genellikle kızgın bir ayak çarığı bölümünün yatağına veya bir boşaltma çukuru içindeki altılı metalden
veya çekiş konveyöründen gelen bir kıvılcıma yakın olmaktadır.
TAHIL TOZU PATLAMA RİSKİNİ
EN AZA İNDİRGEYECEK TEDBİRLER
1. Tahıl elevatörü yapısı içinde, sıkı bir bina bakımı ve
hıfzıssıhha tedbirleri programını idame ettirin. Elevatörün
bütün çalışma alanlarını tahıl tozundan arındırılmış olarak
tutun.
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
ABP TDS
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
59
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
aring temperature readings and compare with previous
readings. A substantial bearing temperature increase (10
to 20° F or more in a week or two) may indicate bearing
failure and the need to replace the bearing.
7. Replace steel cups with plastic cups in elevator legs.
8. Use anti-static belting material in legs and horizontal
belt conveyors.
9. Install quick-opening cleanout doors on leg boot side
panels for grain and dust cleanout.
10. Install dust aspiration systems at grain transfer points or ventilation systems in tunnels and galleries with
open conveyors, and truck dump pits where dust accumulation is a problem.
11. Install dust aspiration or suction ventilation systems
on inside enclosed legs and conveyors to keep suspended dust below MEC levels.
12. Clean out dust collectors and change filter bags at
intervals recommended by the manufacturer.
13. Clean out dust cyclone collector holding bins at
scheduled intervals.
14. Install dump pit baffles on truck dump pits to provide a major reduction in airborne dust during dumping
operation.
60
January • Ocak 2015
2. Yatak imalatçısının ayrıntılı açıklamalarına bağlı olarak, haftada bir kere
veya iki haftada bir kere (veya imalatçı tarafından öngörülen şekilde) yatak
yağlama programını uygulayın.
3. Transfer ve boşaltma esnasında,
tahıl üzerinde, gıda maddelerinde kullanılabilen, madeni yağ püskürtme sistemini kullanın.
4. Elevatör ayak kısmına, kafa ve diz
kasnak şaftlarına, yatay çekiş kafası ve
ayak yataklarına, kayışlı konveyör tahrik ve rölantiye alma yatakları üzerine
yatak sıcaklık derecesi monitörleri takın.
5. Sürtünmeden meydana gelecek
ısınmayı önlemek için kayışın hiza ayarının doğru olup olmadığını tespit etmek için kovalı elevatörün ayak mahfazaları içine kayış sürtünme sensörleri
takın.
6. Periyodik (haftalık veya iki haftalık)
yatak sıcaklığı izleme programını sürdürün. Periyodik yatak sıcaklığı okuma
değerlerini kayda geçirin ve onları önceki
okuma değerleri ile karşılaştırın. Yatakta
meydana gelen önemli bir sıcaklık artışı
(bir veya iki hafta içinde 10 ile 20° F veya
daha fazla), yatakta arıza olduğunu ve
yatağın yenilenmesi gerektiğini gösterebilir.
7. Elevatör ayaklarındaki çelik kovaları plastik kovalarla
değiştirin.
8. Ayaklarda ve yatay kayışlı konveyörlerde anti statik
kayış malzemesi kullanın.
9. Tahıl ve tozun temizlenerek atılması için elevatör
ayaklarının yan panelleri üzerine süratle açılan temizleme
kapakları takın.
10. Tahıl transfer noktalarında, toz aspirasyon sistemleri kullanın. Tüneller ve galeriler içinde açık konveyörlerin
bulunduğu yerlerde ve toz birikiminin bir sorun oluşturduğu damperli kamyon bekleme noktalarına havalandırma
sistemleri kurun.
11. Havada asılı tozu MEC Seviyelerinin altında tutmak
için toz aspirasyon veya emişli havalandırma sistemlerini,
kapalı ayakların içine ve konveyörlere takın.
12. Toz toplayıcılarını temizleyin ve filtre torbalarını,
imalatçı tarafından önerilen aralıklarla değiştirin.
13. Programlanan aralıklarla toz siklon kolektör tutma
haznelerini temizleyin.
14. Boşaltma işlemi esnasında havada taşınan tozun
miktarını önemli oranda azaltmak için damperli kamyon
bekleme yerleri üzerine boşaltma yeri kısıcı plakalarını
takın.
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
ORTAŞ
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
61
NEWS • HABER
IPR transactions are on
The Ministry of Economy
........................................................................
DİR işlemleri artık Ekonomi
Bakanlığı’nda
The closing transactions of Inward Processing
Relief (IPR) will be realized by The Ministry of
Economy as of 1 January 2015.
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belgelerinin kapatma işlemleri, 1 Ocak 2015 itibariyle artık Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
According to the communiqué published in The Official Gazette; Exporter companies’ transactions of Inward
Processing Relief (IPR) that have been realized by exporters unions for more than 20 years will be realized by
The Ministry of Economy from now on. Heads of various
exporters unions worry that with this implementation, receiving the inward processing certificate will be more difficult and transactions will be realized by non-experts of
this issue and it will be full of bureaucracy.
According to the news of Hürriyet; the head of cereals, pulses, oilseeds and products exporters union Zekeriya Mete views that this situation is risky for exporters
and transactions will be full of bureaucracy. The head of
Pasta, Bulgur, Pulses and Vegetable oil promotion group
(MBTG) Surur Aydın shares the view of Mete and he
quotes: “Bureaucracy will increase. It will create a chaotic
atmosphere. If any illegal activities are carried with IPR,
the solution is not The Ministry of Economy or exporters
unions.”
The head of Turkish Exporters Assembly (TIM) Mehmet
Büyükekşi emphasizes that the situation is out of their initiative and adds: “A warning from Chamber of Accounts
has come as the ones who close and use it are the same
people. We are negotiating with The Ministry of Economy
on this issue. Sub-preparations might be realized by us.
The closure of transactions will be realized by regional export offices. We will do our best to prevent bureaucracy.”
62
January • Ocak 2015
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre; 20 yıldan bu
yana ihracatçı birlikleri tarafından yürütülen ihracat yapan
firmaların Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri, artık Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek. Farklı ihracatçı birliklerinin başkanları, bu uygulamanın dahilde işleme belgesi alımını zorlaşacağı, işlemlerin konu hakkında uzman
olmayan kişilerce yapılacağı ve bürokrasiye boğulacağı
endişesi taşıyor.
Hürriyet’te yer alan habere göre Hububat, Bakliyat,
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Zekeriya Mete, bu durumun ihracatçılar için risk oluşturduğu ve işlemlerin bürokrasiye boğulacağı görüşünde.
Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG) Başkanı Surur Aydın da Mete ile aynı görüşü
paylaşıyor ve şunları dile getiriyor: “Bürokrasiyi arttıracak.
Karmaşa ortamı yaratacak. DİR belgeleri ile bazı yasa dışı
işler yapılıyorsa çözümü Ekonomi Bakanlığı ya da ihracatçı birliklerinde değildir.”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise bu konunun kendi insiyatiflerinde olmadığını
vurguluyor ve şunları ekliyor: “Sayıştaydan bu konu hakkında uyarı geldi. Çünkü belgeyi kullanan da kapatan da
aynı kişiler. İşlemlerle ilgili Ekonomi Bakanlığı ile görüşüyoruz. Alt hazırlıklar belki de bizim tarafımızdan yapılacak.
Belgelerin kapatılma işlemi, ihracat bölge müdürlükleri
tarafından yapılacak. Bürokrasi olmaması için elimizden
geleni yapacağız.”
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
TANIŞ
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
63
NEWS • HABER
Rice explanation
from TMO
........................................................................
TMO’dan pirinç açıklaması
Turkish Grain Board (TMO) explained that on
10 December 2014, the average retail price of
Osmancık rice showed an increase of 8,22 percent and it rose to 3,82 TL/kg; that the average
retail price of Baldo rice showed an increase of
12,69 percent and it rose to 5,06 TL/kg.
Toprak Mahsulleri Ofisi, Osmancık pirincin ortalama perakende fiyatının 10 Aralık 2014 tarihi itibariyle yüzde 8,22 artış göstererek 3,82 TL/Kg;
baldo pirincin ortalama perakende fiyatının ise
yüzde 12,69 artış göstererek 5,06 TL/Kg olduğunu açıkladı.
Upon the news in the press about rice prices, Turkish
Grain Board (TMO) explained that the prices are not over
the forecasted level. TMO quoted in its release on 10
December: “In some press organs, there have been unreal and speculative news that rice prices have increased
excessively nowadays.
Paddy rice production of our country which was 490
thousand tons in 2004 has recorded an increase in the
last ten years and rose to 900 thousand tons in 2013. Depending on climatic conditions, It occured as 830 thousand tons by showing a decrease of 7,8 percent in 2014
when compared to previous year. Of paddy rice production in our country, 75 percent is Osmancık, 16 percent
Baldo and 9 percent is the other types. Osmancık type
forms the majority of production and consumption.
From the beginning of 2014, until now;
While average retail price of Osmancık rice was 3,53
TL/Kg in January, 2014, it rose to 3,82 TL/Kg by showing an increase of 8,22 percent on 10 December 2014.
While average retail price of Baldo rice was 4,49 TL/kg in
January, it rose to 5,06 TL/kg by showing an increase of
12,69 percent on 10 December 2014.
TMO followed the market closely and did not announce
the price of intervention purchase as the prices of paddy
rice are over the forecasts and for the benefit of producers. Necessary precautions were taken by TMO within
the frame of protecting consumers as well as producers,
preventing the rice prices from increasing excessively.
64
January • Ocak 2015
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), basında yer alan pirinç
fiyatlarıyla ilgili haberler üzerine, fiyatların öngörülenin üzerinde olmadığını açıkladı. TMO, 10 Aralık’ta yaptığı kamuoyu açıklamasında şunları aktardı: “Son günlerde bazı
basın organlarında pirinç fiyatlarında aşırı artışlar olduğu
yönünde, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberler yer almaktadır.
Ülkemizde çeltik üretimi; 2004 yılında 490 bin ton iken
son 10 yılda artış kaydederek 2013 yılında 900 bin tona
çıkmış, 2014 yılında ise iklimsel koşullara bağlı olarak bir
önceki yıla göre yüzde 7,8 azalış göstererek 830 bin ton
olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz çeltik üretiminin yaklaşık
yüzde 75'ini Osmancık, yüzde 16'sını Baldo, yüzde 9'unu
ise diğer çeşitler oluşturmaktadır. Üretim ve tüketimi, ağırlıklı olarak Osmancık çeşidi oluşturmaktadır.
2014 yılı başından bugüne kadar;
Osmancık pirinç ortalama perakende fiyatı 2014 yılı
Ocak ayında 3,53 TL/Kg iken 10 Aralık 2014 tarihi itibariyle yüzde 8,22 artış göstererek 3,82 TL/Kg olmuştur. Baldo
pirinç ortalama perakende fiyatı, Ocak ayında 4,49 TL/Kg
iken 10 Aralık 2014 tarihi itibariyle yüzde 12,69 artış göstererek 5,06 TL/Kg olmuştur.
TMO; çeltik ve pirinç piyasalarını yakından takip etmiş,
çeltik fiyatlarının öngörülen fiyatların üzerinde, üretici lehine olması nedeniyle müdahale alım fiyatı açıklamamıştır.
Üreticiler yanında tüketicileri de koruma görevi çerçevesinde, pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek amacıyla TMO tarafından gerekli tedbirler alınmıştır.”
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
Supports for pulses increase 100 percent
........................................................................................................................
Bakliyat destekleri yüzde 100 artıyor
The minister of Food, Agriculture and Livestock,
M. Mehdi Eker announced that the supports for
pulses will increase at the rate of 100 percent.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker,
bakliyat ürünlerine verilen desteklerin yüzde 100
artırılacağını duyurdu.
The minister of Food, Agriculture and Livestock, M.
Mehdi Eker who attended an award ceremony in Mersin announced that supports for pulses will increase 100
percent. Eker, talking about the
actions to be taken in the upcoming period stated that support to
pulses per kg will increase.
“We do not want pulses production of Turkey to decrease with all
our hearts. Just as our government gave the very first support, in
this point of production increase,
our government will do what is
needed too and will increase the
bonuses 100 percent” said the
minister Eker and emphasized that
for any product, such an increase
has never been realized.
Eker also added that by increasing the support for pulses seeds
20 percent, they will increase the
price from 10 TL to 12 TL per decare.
Mersin İli İhracatın Yıldızları ve Borsa Tescil Rekortmenleri ödül törenine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı M. Mehdi Eker, bakliyat ürünlerinde desteklerin
yüzde 100 artırılacağını duyurdu. Törendeki konuşmasında
önümüzdeki süreçte atılacak
adımları anlatan Eker, kilo başına bakliyata verilen destekleri
artıracaklarını belirtti.
“Türkiye’de bakliyat üretiminin
azalmasına gönlümüz razı olmaz. Nasıl ilk desteği hükümetimiz verdiyse, üretimin artması
noktasında da hükümetimiz gerekeni yapıp primleri yüzde 100
artıracağız.” diyen Bakan Eker,
hiçbir üründe bu denli yüksek bir
artış yaşanmadığını vurguladı.
Eker, bakliyatta tohumluk kullanım desteğini de yüzde 20
artırarak dekarda 10 TL'den 12
TL'ye çıkaracaklarını ekledi.
“THIS EXPLANATION MEANS
GOOD NEWS FOR US”
The head of Mediterranean Cereals, Pulses, Oilseeds
and Products Exporters Union, Mahmut Arslan who made
a relevant statement to Dünya Gazetesi reminded that while
Turkey was the native country of a lot of pulses, it became
a net importer for lots of pulses products and added: “This
explanation means good news for us. I believe that Turkey
will be freed from the strait in pulses production in a couple
of years and will be self-sufficient country again.”
Arslan, pointing that the most important reason of
recession in Turkey’s pulses production is the support
given to barley and wheat in recent years, reminded
that farmers have abandoned pulses in years as the
yield per decare of those products were high. Stating
that while the support for barley and wheat is same,
the support for pulses rose from 10 kurus to 20 kurus,
Arslan said: “Support for seeds was also given in the
meantime. This is important for seed producers too. I
believe that new studies on pulses will be carried in the
forthcoming period.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
“BU AÇIKLAMA BİZLER İÇİN
MÜJDE NİTELİĞİ TAŞIYOR”
Konuyla ilgili Dünya Gazetesi’ne bir demeç veren Akdeniz, Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği
Başkanı Mahmut Arslan, bakliyatın ana vatanı Türkiye iken
birçok bakliyat ürününde ülkenin net ithalatçı konumuna
geldiğini hatırlattı ve ekledi: “Bu açıklama bizler için müjde
niteliği taşıyor. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde Türkiye,
bakliyat üretiminde yaşadığı darboğazdan kurtulup ‘kendi
kendisine yetebilen ülke’ konumunu yeniden yakalayacak.”
Bakliyat üretiminin gerilemesinin en önemli nedeni
olarak arpa ve buğdaya verilen desteklerin geçmiş yıllarda artırılmış olmasını gösteren Arslan, dekar başına
o ürünlerden alınan verimin de yüksek olması nedeniyle
çiftçinin bakliyat ekiminden yıllar içinde vazgeçtiğini hatırlattı. Şimdi ise arpa ve buğday desteği yerinde kalırken
bakliyat desteklerinin 10 kuruştan 20 kuruşa çıkarıldığını
ifade eden Arslan, “Aynı zamanda tohumluk desteği de
verilmiştir. Bu durum tohum üreticileri açısından da büyük
önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte yeni bakliyat tohumları üzerinde çalışmalar yapılacağına inanıyorum” dedi.
January • Ocak 2015
65
author • yazar
Changes in exchange rates
and FED’s decisions will
be the agenda of 2015
Zafer ERGEZEN
Futures and Commodity Market Specialist
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı
[email protected]
...............................................................................
Kurlardaki değişim ve
FED kararları
2015’in gündemi olacak
Despite the growth in production, the rising tension between Russia and Ukraine marked the wheat transactions in 2014. Particularly with the news that Russia will restrict the exports, we have
seen that the wheat price increased. Expectations for 2015 have also started to shape. While
forecasts in production are not expected to change dramatically, the data related to Russia will
continue to be effective. Besides, one of the top issues for 2015 is changes in exchanges and the
decisions of FED.
Üretimdeki artışa rağmen Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim 2014 yılında buğday işlemlerine
damgasını vurdu. Özellikle Rusya'nın buğday ihracatını sınırlandıracağı haberleri ile beraber, buğday fiyatının yükseldiğini gördük. 2015 senesi için beklentiler ise şekillenmeye başladı. Üretim tahminlerinde çok fazla bir değişim beklenmezken, Rusya ile ilgili veriler etkili olmaya devam edecek.
Bunun yanı sıra 2015 senesinde en çok konuşulan konulardan birisi, kurlardaki değişim ve FED'in
alacağı kararlar olacaktır.
The year 2014 passed reelingly in terms of wheat. Production forecasts marked the terminal markets in this
year that harsh movements happened. Sales seemed to
increase as soon as the first wheat production forecasts
of 2014-15 season were announced. After September,
a reverse situation took place. Despite the growth in production, the rising tension between Russia and Ukraine
marked the wheat transactions. The rising tension between these two countries and rising restrictions on Russia caused wheat prices to rise. The news that Russia will
restrict the export also caused wheat price to rise over
600 cent/bushel again. Thus we closed the last month of
2014 with Russia.
66
January • Ocak 2015
2014 senesi buğday açısından baş döndürücü bir şekilde geçti. Oldukça sert hareketlerin yaşandığı bu senede,
üretim tahminleri vadeli işlemler piyasasına damgasını vurdu. 2014-15 sezonuna yönelik ilk buğday üretim tahminlerinin açıklanmasıyla beraber satışların arttığı görüldü. Eylül
ayından sonra ise tam tersi bir durum yaşandı. Üretimdeki artışa rağmen Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim
buğday işlemlerine damgasını vurdu. İki ülke arasındaki
artan gerilim ve Rusya üzerinde artan kısıtlamalar, buğday
fiyatının yükselişe geçmesine yol açtı. Rusya'nın ihracatı sınırlayacağı haberleri ise buğday fiyatının yeniden 600 cent/
bushel seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı. Böylece 2014
yılının son ayını Rusya ile kapatmıştık olduk.
MILLER MAGAZINE
author • yazar
Estimates report of US Department Of Agriculture
which was announced in May 2014 had forecasted
697,04 million tons of wheat production. This amount
which exceeds over the expectations is lower than the
production amount in 2013/14. However the sales were
so high that loss in value over the rate of 35% happened
in a short time. Meanwhile, every new production forecast exceeded over the previous one. Together with
newly announced ones, the production forecasts of December rose to 722,18 million tons. In other words, 25,14
million tons of increase occurred after the first production
forecast. This is higher than the annual wheat production
amount of Turkey. In this aspect, an unexpected change
in production forecasts can be seen. However, it may
not be very right to attribute the realized sales only to the
increase in production forecasts.
We have seen harsh sales in commodities in 2014.
Commodities in agriculture had share of this. Decrease in
wheat prices was quite distinct. We have observed that
the liquidity in the market decreased and the positions
were reviewed especially following that The Central Bank
of US (FED) started to lower the quantitative easing. Investors started to reorganize the positions according to
the new economic order. As a result of this, we witnessed
the increase in commodities sales. The impact of this was
perceived more in gold and oil transactions. It was also
reflected on agricultural commodities as rapid and winded decrease.
ABD Tarım Bakanlığı'nın Mayıs 2014 tarihinde açıklanan
tahmin raporu, 697,04 milyon ton buğday üretimini öngörüyordu. Beklentilerin üzerinde gelen bu rakam, 2013/14
üretiminden daha düşüktü. Fakat satışlar o kadar yoğun
oldu ki, çok kısa bir süre içerisinde yüzde 35'in üzerinde değer kaybı oldu. Bu esnada her yeni üretim tahmini
de bir öncekinden daha yüksek gelmişti. Yeni açıklanan
üretim tahminleri ile beraber Aralık ayında 722,18 milyon
ton üretim tahmininde bulunuldu. Yani ilk üretim tahmininden sonra 25,14 milyon ton artış gerçekleşti. Bu rakam,
Türkiye'nin bir senede ürettiği buğday miktarından daha
yüksek. Bu açıdan bakıldığında üretim tahminlerinde beklenmedik bir değişim olduğu görülebilir. Fakat yaşanan
satışları sadece üretim tahminlerindeki artışa bağlamak
çok doğru olmayabilir.
2014 senesi içerisinde birçok emtiada sert satışların
olduğunu gördük. Tarım emtiaları da bundan üzerine düşen payı aldı. Buğday fiyatındaki düşüş ise çok belirgin
olmuştu. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) parasal
genişlemeyi azaltmaya başlamasıyla beraber piyasalardaki likiditenin azaldığını ve pozisyonların yeniden gözden
geçirildiğini izledik. Yatırımcılar pozisyonlarını yeni ekonomik düzene göre yeniden ayarlamaya başladı. Bunun sonucunda ise emtialardaki satışların arttığına tanık olduk.
Altın ve petrol işlemlerinde bunun etkisi çok daha net hissedildi. Tarım emtialarına etkisi ise hızlı ve soluksuz bir
düşüş olarak yansıdı.
ABD BUĞDAYINA TALEP AZALDI
DEMAND FOR U.S. WHEAT DECREASED
US Dollar that gained value compared to other currencies affected commodities negatively. The value of commodities prices on dollar basis started to decrease. USA
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Diğer para birimleri karşısında değer kazanan ABD
dolarının emtialar üzerindeki etkisi olumsuz oldu. Emtia
fiyatlarının dolar bazındaki değeri azalmaya başladı. ABD
dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.
January • Ocak 2015
67
author • yazar
is the biggest exporter in the world. However, while USA
provides 16% of world wheat exports, it realizes 7,6% of
global wheat production. All the countries except USA
and Canada provide 88% of world wheat production.
Thus increase in the value of US Dollar causes wheat
prices to decrease globally. As a matter of course, because the competitive price of wheat decreases, we see
that demand for US wheat decreases too. Weekly wheat
export of US had already dropped to the lowest level of
the season in November. It is stated in the latest food
report of World Health Organization that wheat stocks
will reach to the highest level since 2003. Both increase
in world wheat production forecasts and FED’s decision
of quantitative easing was decisive on wheat prices.
Fakat ABD dünya buğday ihracatının yüzde 16'sını sağlarken, dünya buğday üretiminin sadece yüzde 7,6'sını
gerçekleştiriyor. ABD ve Kanada haricindeki ülkeler dünya buğday üretiminin yüzde 88'ini sağlıyor. Bu nedenle
ABD dolarının değer kazanması, küresel buğday fiyatının
da azalmasına yol açıyor. Doğal olarak, ABD buğdayının
rekabetçi fiyatı azaldığı için ABD buğdayına olan talebin
de azaldığını görüyoruz. Zaten ABD'nin haftalık buğday
ihracatı, Kasım ayı içerisinde sezonun en düşük seviyesine kadar gerilemişti. Dünya Ticaret Örgütü'nün son
gıda raporunda, buğday stoklarının 2003'den bu yana
en yüksek seviyeye ulaşacağı belirtiliyordu. Hem dünya buğday üretim tahminlerindeki artış hem de FED'in
parasal genişleme ile ilgili kararı, buğday fiyatı üzerinde
belirleyici oldu.
THE PRICE OF RUSSIAN WHEAT LOSES VALUE
Russia provides 8,2% of world wheat production by itself. It produced 52,09 million tons of wheat in 2013/14
season. In 2014/15 season, the production amount is
expected to reach to 59 million tons. In another word;
there is 6,91 million tons of production growth compared to previous year. Wheat export of Russia provides
13,9% of world wheat export. In short, Russia has an
important place in world wheat exports. Enforcements
on Russia following the tension with Ukraine and afterwards losing value in its currency had an impact on
wheat market. Wheat price of Russia decreased on dollar basis. However, increase in demands is not expected
68
January • Ocak 2015
RUS BUĞDAYININ FİYATI DEĞER KAYBEDİYOR
Rusya, dünya buğday üretiminin yüzde 8,2'sini tek
başına gerçekleştiriyor. 2013/14 sezonunda 52,09 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirmişti. 2014/15 sezonunda ise üretimin 59 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Yani önceki seneye göre 6,91 milyon ton üretim artışı
var. Rusya'nın buğday ihracatı ise dünya ihracatının yüzde 13,9'unu karşılıyor. Yani Rusya dünya buğday ticaretinde önemli bir konuma sahip. Ukrayna ile yaşadığı
kriz sonrasında uğradığı yaptırımlar ve sonrasında Rusya para biriminin değer kaybetmesi, buğday piyasası
üzerinde etkili oldu. Rus buğdayının fiyatı dolar bazında
MILLER MAGAZINE
author • yazar
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
69
author • yazar
after exports are restricted. In this situation, we can say
that supply and demand in the market became unbalanced. Moreover, rapid rise at the beginning of December confirms this.
WHEAT PRICES IN TURKEY IS STABLE
We can say that Turkey is one of the rare countries
where the price of wheat remains stable. The drought
in Turkey prevented the decrease in wheat prices. While
wheat prices drop in the whole world, wheat prices
in Turkey remained horizontal. Turkish Grain Board
(TMO)’s attitude which was parallel to the market in
terms of purchase and stock sales was also effective
on this. While extreme rise was not recorded in wheat
prices, decrease was also not recorded contrary to the
world market. Due to these dynamics of wheat market in Turkey, TMO has not announced the intervention
price yet. As I stated earlier, TMO kept the market under
control with stock sales and purchase tenders. There
are regional production differences in the wheat prices
in Turkey. While the production in Thrace is high, the
impact of drought is perceived in Inner Anatolia and
Eastern Anatolia. However it does not change the general course of prices. The loss in production caused by
drought is expected to be over 20%.
INCREASE IN WHEAT EXPORTS OF
EUROPE, CANADA AND KAZAKHSTAN
According to the forecast report published by United
States Department of Agriculture (USDA), the amount of
wheat production has recorded an increase of 2,32 million tons in comparison to the previous month. Thus, the
amount of production rose to 722,18 million tons and the
increase reached to 64,24 million tons in comparison to
2012. In another word; there is a serious increase in production when compared to 2012. As I stated earlier, according to the forecast report of 2014/15 season which
was announced first, there is an increase of 25,14 million tons. It is seen that Canada and Kazakhstan were
particularly effective on increase in forecasts. Together
with the increase in production, an increase in the end of
period stocks is expected. End of period stocks reached
to 194,9 million tons by increasing 2 million tons. The increase in Canada, USA, Middle East and Russia cause
end of period stocks to increase too. At the same time, it
is seen that decrease in wheat consumption is expected.
There is a decrease of 1,5 million tons in European based
wheat consumption. Despite this, there is an unexpected
increase in exports. An increase in exports of wheat from
Europe, Canada and Kazakhstan is expected. In terms of
consumption, china keeps the leading position alone as
usual. China’s wheat consumption is estimated to reach
124 million tons. In another word; China will consume
17,2% of world wheat production by itself. China also
70
January • Ocak 2015
azalmış durumda. Fakat ihracatın sınırlandırılması ile beraber talep artışı yaşanması beklenmiyor. Bu durumda
piyasadaki arz ve talep dengelerinin bozulduğu söyleyebiliriz. Zaten Aralık ayı başındaki sert yükseliş de bunu
doğrular nitelikte.
TÜRKİYE’DE BUĞDAY FİYATI İSTİKRARLI
Buğday fiyatının en istikrarlı gittiği nadir ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de yaşanan
kuraklık, buğday fiyatındaki düşüşe engel oldu. Tüm dünyada buğday fiyatı gerilerken, Türkiye'deki buğday fiyatlarında yatay bir seyir vardı. Bunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin
(TMO) yeni alımlarda ve stok satışlarında piyasayı izleyen bir
tavır alması da etkili oldu. Buğday fiyatında aşırı yükselişler
görülmezken, dünya piyasalarının aksine düşüş de görülmedi. Türkiye'deki buğday piyasasının bu dinamiklerinden
ötürü TMO, müdahale alım fiyatı da açıklamadı. Zaten daha
önce yazdığım gibi TMO, stok satışları ve yeni alım ihaleleri
ile piyasayı kontrol altında tuttu. Türkiye'deki buğday fiyatında bölgesel üretim farklılıkları var. Trakya Bölgesi'nde üretim
yüksek kalırken, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde kuraklığın
etkileri hissediliyor. Fakat bu genel fiyat seyrini değiştirmiyor.
Üretimde kuraklık nedeniyle uğranılan kaybın yüzde 20'nin
üzerinde olabileceği beklenmektedir.
AVRUPA, KANADA VE KAZAKİSTAN’IN
İHRACATINDA ARTIŞ
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin raporuna göre buğday üretim miktarı önceki aya göre 2,32
MILLER MAGAZINE
author • yazar
milyon ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 722,18
milyon tona yükseldi ve 2012 yılına göre artış 64,24 milyon ton oldu. Yani halen 2012 yılına göre ciddi bir üretim artışı var. Daha önce yazdığım gibi 2014/15 sezonu
için açıklanan ilk tahmin raporuna göre de 25,14 milyon
ton artış var. Tahminlerin artmasında özellikle Kanada ve
Kazakistan'ın etkili olduğu görülüyor. Üretimdeki artış ile
beraber dönem sonu stoklarında da artış yaşanması bekleniyor.
Dönem sonu stokları 2 milyon artarak 194,9 milyon
tona yükseldi. Dönem sonu stoklarının artmasında Kanada, ABD, Ortadoğu ve Rusya'daki artış etkili oluyor.
Bununla beraber buğday tüketiminde düşüş beklendiği
görülüyor. Avrupa Bölgesi kaynaklı buğday tüketiminde
1,5 milyon ton düşüş var. Buna rağmen ihracatta beklenmedik bir artış var.
keeps 32,3% of world wheat stocks. So deceleration of
Chinese economy may negatively affect the global wheat
demand.
FORECASTS FOR PRODUCTION
DO NOT CHANGE IN THE NEW SEASON
The march dated price of wheat in the Chicago Mercantile Exchange has maintained its upward trend which
started in October. Particularly with the news that Russia
will restrict the exports, we have seen that the wheat price
exceeded over 600 cent/bushel. So we happen to close
the year 2014 with these upward trends. However, despite
the aggressive and floating course during the year, we are
almost where we were at the beginning of 2014. Expectations for 2015 have also started to shape. While forecasts
in production are not expected to change dramatically, the
data related to Russia will continue to be effective.
Besides, one of the top subjects of 2015 will be the
change in exchanges and FED’s decisions. For the
march dated wheat price, the price level of 600 and 570
cent/bushel becomes important. The upward trend can
be expected to strengthen as long as the prices remain
above the level of 600 cent/bushel. From time to time,
we can see rapid upward movements. The decrease in
forecast reports help the upward trend strengthen. In
the event that the level of 570 cent/bushel moves downwards, trend in sale can be expected to increase. In this
situation, we can see that new basal levels are searched.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Avrupa, Kanada ve Kazakistan kaynaklı buğday ihracatında artış bekleniyor. Tüketim tarafında her zamanki gibi
Çin tek başına liderliği elinde bulunduruyor. Çin'in buğday
tüketiminin 124 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Yani
Çin, dünya buğday üretiminin yüzde 17,2'sini tek başına tüketecek. Dünya buğday stoklarının ise yüzde 32,3'ü
Çin'in elinde bulunuyor. Bu nedenle Çin'in ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel buğday talebine olumsuz etkisi
olacağı beklenebilir.
YENİ SEZONDA
ÜRETİM TAHMİNLERİ DEĞİŞMİYOR
Şikago Ticaret Borsası'nda Mart vadeli buğday fiyatı,
Ekim ayı ile beraber başlayan yükseliş eğilimini sürdürdü. Özellikle Rusya'nın buğday ihracatını sınırlandıracağı
haberleri ile beraber, buğday fiyatının yeniden 600 cent/
bushel seviyesinin üzerine yükseldiğini gördük. 2014
senesini böyle yükseliş eğilimi içerisinde kapatmış oluyoruz. Fakat sene içerisindeki o kadar agresif ve dalgalı
seyre rağmen, neredeyse 2014 senesine başladığımız
yere geri geldik. 2015 senesi için beklentiler ise şekillenmeye başladı.
Üretim tahminlerinde çok fazla bir değişim beklenmezken, Rusya ile ilgili veriler etkili olmaya devam edecek.
Bunun yanı sıra 2015 senesinde en çok konuşulan konulardan birisi, kurlardaki değişim ve FED'in alacağı kararlar olacaktır. Mart vadeli buğday fiyatı için 600 ve 570
cent/bushel seviyeleri önem kazanıyor. Fiyatlar 600 cent/
bushel seviyesinin üzerinde kaldıkça, güçlenme eğiliminin
artması beklenebilir. Zaman zaman yukarı sert hareketler görebiliriz. Tahmin raporlarında düşüş olması, yükseliş
eğiliminin güçlenmesine yardımcı olur. 570 cent/bushel
seviyesinin aşağı yönlü hareketi durumunda ise satış eğilimin artması beklenebilir. Bu durumda yeni taban seviyelerinin arandığını görebiliriz.
January • Ocak 2015
71
ıntervıew • röportaj
Elakhal Mills Co.,
Sherif Essam Hegazi:
“Egypt needs
silos for wheat”
.............................................................................
“Mısır’ın
buğday sİlolarına
İhtİyacı var”
72
January • Ocak 2015
Sherif Essam Hegazi, the owner of Egypt based
Elakhal Mills Co., that has speeded up the investments in recent years states that their new
investment objective is storage silos and adds:
“Our goal is to realize a big project of a large
wheat storage silo. Because Egyptian market
needs huge wheat storage silos.”
Son yıllarda yatırımlarını hızlandıran Mısır merkezli Elakhal Mills Co.’nun sahibi Sherif Essam
Hegazi, yeni yatırım hedeflerinin depolama siloları olduğunu belirtiyor ve şunları aktarıyor: “Hedefimiz öncelikle buğday için büyük bir depolama silosu projesi gerçekleştirmek. Çünkü Mısır
pazarının buğday için çok büyük depolama silolarına ihtiyacı var.”
MILLER MAGAZINE
ıntervıew • röportaj
Egypt is one the leading wheat importers. For this reason, every single development in Egypt has an important
influence on wheat market. This high import and utilization rate of wheat speed up the investments of mills in the
country. ElAkhal Mills Co. which is one of the important
flour mills in the country stands out with the investments
that they have made in recent years and that they are
planning to make. Stating that Egypt has very strong
mills, The owner of ElAkhal Mills Co., Sherif Essam Hegazi indicates that however the prices are low because it
is necessary to carry out exportations in intensive competence environment.
Hegazi, giving information about his investments too,
states that they installed a new mill having 200 tons capacity per day and that their primary goal is to construct
a grain silo on future dates. We are having the details
about ElAkhal Mills Co. and milling industry in Egypt from
Hegazi.
Mısır, dünyanın önde gelen buğday ithalatçılarından
biri. Bu yüzden de Mısır’daki her gelişme dünya buğday
piyasasında önemli bir etkiye sahip. Buğdaydaki bu yüksek ithalat ve kullanım, ülkedeki değirmenlerin de yatırımlarını hızlandırıyor. Ülkedeki önemli un değirmenlerinden
biri olan Elakhal Mills Co., son birkaç yıldır yaptığı yatırımlar ve yapmayı planladığı yatırımlarla dikkat çekiyor.
Mısır’ın çok güçlü değirmelere sahip olduğunu belirten
Elakhal Mills Co.’nun sahibi Sherif Essam Hegazi, ancak
fiyatların düşük seyrettiğini çünkü yoğun rekabet ortamı
içerisinde ihracat yapabilmek için bunun gerekli olduğunu
belirtiyor.
Kendi yatırımları hakkında da bilgi veren Hegazi, günlük
200 ton kapasiteye sahip yeni bir değirmen kurduklarını,
ilerleyen dönemlerde de öncelikli hedeflerinin tahıl silosu
kurmak olduğunu belirtiyor. Elakhal Mills Co. ve Mısır
değirmencilik endüstrisiyle ilgili ayrıntıları Hegazi’den alıyoruz.
Mr. Hegazi, first of all, can you introduce your company ElAkhal Mills, could you give us some information on your facility, capacity and technologies you
used?
Our company ElAkhal Mills Co. was founded in 1970
as a family business for flour milling industry. In 1998,
we built up a new mill with 160 ton/day in 6th of October City with Buhler machine and we sold it in 2004.
In 2002, we renewed our old mill with Turkish machine
with the production capacity of 140 ton/day and made
a new line of maze mill. In 2006, we built up a new
mill operating with the capacity of 220 ton/day and a
storage silo with 15.000 tons of capacity in Gamasa
Industrial Zone. In 2013, we bought a mill with production capacity of 100 ton/day and now we are installing
Sayın Hegazi, öncelikle firmanız ElAkhal Mills’i biraz tanıyabilir miyiz? Bize firmanız, üretim tesisiniz,
kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler neler söyleyebilirsiniz?
Şirketimiz ElAkhal Mills. Co., un değirmenciliği sektörüne yönelik bir aile şirketi olarak 1970 yılında kuruldu.
1998 yılında, 6 Ekim şehrinde, Bühler makinesi ile günlük
160 ton üretim kapasitesi olan yeni bir değirmen kurduk
ve 2004 yılında bu değirmeni satışa çıkardık. 2002 yılında eski makinemizi günlük 140 ton kapasiteye sahip
Türk yapımı bir makine ile yeniledik ve yeni bir mısır değirmeni hattı kurduk. 2006 yılında ise Gamasa Endüstri
Bölgesi’nde günlük 220 ton kapasite ile çalışan yeni bir
değirmen ve 15 bin ton kapasiteye sahip yeni bir depolama silosu kurduk. 2013 yılında günlük 100 ton kapasite
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
73
ıntervıew • röportaj
a new mill with the capacity of 200 ton/day in 15 May
Industrial Zone
What can you say about your product variety and
the position of your company in Egyptian market?
Which properties of your company distinguish you
from your rivals?
We have two mills and 82 percent of flour produced
in one of these mills is sold to the government. But, 72
percent of the flour produced in other mills is sold in the
market. This is a very small percentage for the market but
we hope to be bigger in the future.
Are there any other fields you give service besides
flour production? If there are other fields you working
on or other products, could you give information also
about them?
We have a workshop for making some milling machines, spare parts and fluting roller mills.
We also have a share in a pasta factory. We hope to
produce animal feed and biscuits in the future.
Are you working only for Egyptian market in the flour
milling industry? Are there any export activities or do
you have any goals for export?
Yes, we work only for Egyptian market. But we hope
to export in the future.
As ElAkhal Mills, what is your future goal for the investment and market objective?
Our goal is to make a big project for a wheat storage silo.
74
January • Ocak 2015
ile çalışan bir değirmen satın aldık ve şimdi de 15 Mayıs
Endüstri Bölgesi’nde günde 200 ton kapasiteye sahip
yeni bir değirmen kuruyoruz.
Ürün çeşitliliğiniz ve Mısır pazarındaki konumunuz
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Firmanız, ülkenizdeki diğer rakiplerinizden hangi yönleriyle ayrılıyor?
İki değirmenimiz var ve bu değirmenlerden birinin üretimini gerçekleştirdiği unun yüzde 82’si devlete satılıyor.
Diğer değirmenlerde üretilen unun yüzde 72’si ise piyasaya satılıyor. Bu, pazar için küçük bir oran ancak gelecekte
büyüme umudumuz var.
Un üretiminin yanı sıra hizmet verdiğiniz başka
alanlar da var mı? Varsa biraz da diğer çalışmalarınız
ya da ürünleriniz hakkında da bilgi verir misiniz?
Değirmencilikte kullanılan makine, yedek parça ve
oluklu vals değirmeni üretmek için bir atölyemiz var. Bir
makarna fabrikasında da hisse sahibiyiz. Gelecekte de
bisküvi ve hayvan yemi üretmeyi umuyoruz.
Un değirmenciliğinde sadece Mısır pazarına yönelik mi çalışıyorsunuz? Komşu ülkelere ihracata yönelik bir çalışmanız ve bununla ilgili hedefleriniz var mı?
Evet, yalnızca Mısır pazarı için çalışıyoruz. Ancak, gelecekte ihracat faaliyetleri gerçekleştirme arzusundayız.
ElAkhal Mills olarak gelecekle ilgili yatırım ve pazar
hedefiniz nedir?
Hedefimiz öncelikle buğday için büyük bir depolama silosu projesi gerçekleştirmek. Çünkü Mısır pazarının buğ-
MILLER MAGAZINE
ıntervıew • röportaj
Because Egyptian market needs huge wheat storage silos.
We know that Egypt is one of the leading wheat importers. What is the position of Egypt in the world in
terms of milling industry?
Egypt now has mills to make Egyptian market more
powerful. So the reason for the low price despite the
quality is to realize export and to compete with the other
markets.
day için çok büyük depolama silolarına ihtiyacı var.
Mısır’ın dünyanın önde gelen buğday alıcılardan olduğunu biliyoruz. Peki, ülkenizdeki un değirmenciliği
endüstrisi hangi noktada?
Mısır şuanda, ülke pazarını çok daha güçlü kılacak
değirmenlere sahip. Bu yüzden, kaliteye rağmen düşük
fiyatın sebebi diğer pazarlarla rekabet etmek ve ihracat
gerçekleştirmektir.
What do you think about the future development of
your country especially in terms of flour industry?
The government will go to the direction of wheat flour
for pasta and pasta industry instead of rice in order to
save water.
Gelecekte, özellikle un sanayi açısından ülkenizin
nasıl bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorsunuz?
Devlet, su tasarrufu yapmak için pirinç yerine makarnalık buğday üretimine ve makarna endüstrisine yönelecektir.
Could you give some information also on the flour
industry in your country and the consumption habits
of your people? In which products is flour used in general and how is it consumed?
The flour industry in Egypt costs the government very
high amounts. Because this industry requires wheat and
machinery import. So the government should encourage
wheat planting more. Also, the government should make
more investments in milling machinery production. We
hope to set up a factory for producing milling machines
and all spare parts and provide all necessary supplies.
Ülkenizdeki un tüketimi ve tüketim alışkanlıkları
hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Un genellikle
hangi ürünlerde kullanılıyor veya nasıl tüketiliyor?
Mısır’da un endüstrisinin devlete olan maliyeti büyüktür. Çünkü bu endüstri, buğday ve makine araç gereçleri
ithalatı gerektiriyor. Bu sebeple, devlet daha çok buğday
ekilmesi için teşvikte bulunmalıdır. Ayrıca devletin değirmencilikte kullanılan makinelerin üretimine de daha fazla yatırım yapması lazım. Biz de gelecekte değirmencilik
sektörü için makine ve yedek parça üreten bir fabrika kurmayı ve gereken tüm tedariki sağlamayı umuyoruz.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
75
RESEARCH • ARAŞTIRMA
76
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
World Corn Market
and Turkey
Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye
According to the report of International Grains Council (IGC) dated
27 November 2014; corn production of the world which was 875 million tons in 2011/12 season decreased to 860 million tons in 2012/13
season. According to the forecast of IGC; world corn production
started to rise and reached to 984 million tons in 2013/14 season.
IGC’s forecast for 2014/15 season points out a decrease of 2 million
tons. However, world corn production hit record high although the
decrease of 2 million tons is forecasted.
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 27 Kasım 2014 tarihli raporuna
göre; 2011/12 sezonunda 875 milyon ton olan dünya mısır üretimi,
2012/13 sezonunda 860 milyon tona düşmüştür. IGC’nin tahminine
göre; dünya mısır üretimi 2013/14 sezonunda yükselişe geçmiş ve
984 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonu için IGC’nin öngörüsü
ise 2 milyon tonluk bir düşüşe işaret etmektedir. Ancak 2 milyon tonluk düşüş öngörüsüne rağmen, dünya mısır üretimi rekor seviyede
olmayı sürdürmektedir.
Up until America was discovered in
late 15th century, corn wasn’t known
in the other parts of the world. Corn,
which reached to Europe in the 16th
century and from there to various regions of the world, gained a place as
staple food in a lot of countries. It is
estimated that corn was first used
around Mexico. It spread to majority
of America and became a product that
Native Americans frequently used in
2500s BC.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Amerika kıtası 15. yüzyıl sonlarında
keşfedilene kadar, mısır bitkisi henüz
dünyanın geri kalanında bilinmiyordu.
16. Yüzyılda Avrupa’ya, oradan da
dünyanın çeşitli yerlerine ulaşan mısır
bugün birçok ülkede temel gıda olarak
yer edinmiştir. İlk olarak Meksika yakınlarında kullanılmaya başlandığı tahmin edilmektedir. MÖ 2500’lü yıllarda
Amerika kıtasının geneline yayılmış ve
Amerikan yerlilerinin sıklıkla kullandığı
bir ürün haline gelmiştir.
January • Ocak 2015
77
RESEARCH • ARAŞTIRMA
Around 70 percent of corn, which currently, is used
both as a staple food and as animal feed in nearly all
parts of the world, contains starch and 8 percent of it
contains oil. Endosperm that forms 80 percent of corn
seed has starch rate of 90 percent. Also, corn which is
rich in vitamins is a source of dietary fibers, phosphorus
and magnesium.
Bugün dünyanın hemen hemen her yerinde gerek temel
gıda gerekse hayvan yemi olarak kullanılan mısırın yüzde
70’e yakını nişasta, yüzde 8’i ise yağdan oluşur. Mısır
tanesinin yüzde 80’ini oluşturan endosperm ise yüzde 90
oranında nişastaya sahiptir. Vitaminler açısından da bir
hayli zengin olan mısır, diyetsel lifler, fosfor ve magnezyum için de iyi bir kaynak oluşturmaktadır.
Corn, a warm climate grain, sprouts at minimum 9-10
°C. The most appropriate growth is realized at 20-25 °C.
Together with the fact that corn is not too picky about
the soil, it can also be cultivated in various types of soil
when proper conditions provided. However, endurance
of corn to water and salinity in soil is lower in comparison
to paddy rice, cotton and beet. It gives the most qualified
products in soil that is rich in organic matters, aerated
well, deep and warm.
Sıcak iklim tahılı olan mısır, minimum 9-10 °C sıcaklıkta
çimlenmektedir. En uygun büyümeyi ise 20-25 °C sıcaklıkta gerçekleştirmektedir. Mısır bitkisinin toprak seçiciliği fazla olmamakla birlikte uygun koşullar sağlandığında
farklı tip topraklarda da yetiştirilebilmektedir. Ancak mısır
bitkisinin toprağın su ve tuzluluğuna dayanıklılığı çeltik,
pamuk ve pancara göre daha azdır. En kaliteli ürünü ise
organik maddelerce zengin, iyi havalanan derin ve sıcak
topraklarda vermektedir.
Corn which is cultivated on nearly 180 million hectare
in the world comes third after wheat and rice in terms of
cultivation area. According to the data of U.S. Department
of Agriculture; China has the biggest share when the cultivated area of corn considered. Although USA is the leader
in terms of yields, it comes right after China in sense of the
width of cultivated areas. Brazil is also the third. Cultivated
areas for corn in China is 36,8 million hectare, 33,6 million
hectare in USA and 15 million hectare in Brazil. Turkey is
the seventh in cultivated areas for corn in the world.
Dünya üzerinde yaklaşık 180 milyon hektarlık alanda üretimi yapılan mısır, buğday ve pirinçten sonra ekim alanı bakımından 3. sıradadır. Amerikan Tarım Bakanlığı’nın verilerine
göre; dünyadaki mısır ekili alanların genişliğine bakıldığında
en büyük paya Çin’in sahip olduğu görülmektedir. ABD, her
ne kadar verimlilik açısından ilk sırada olsa da, ekili alan genişliğinde Çin’den sonra gelmektedir. Brezilya ise üçüncü
sıradadır. Çin’de ekili mısır alanı 36,8 milyon hektar, ABD’de
33,6 milyon hektar, Brezilya’da ise 15 milyon hektardır. Türkiye ise mısıra ayrılan ekim alanlarıyla dünyada 7. sıradadır.
In terms of yields; New Zealand that is the leader with
highest production rate per corn cultivated area. New
Zealand is the leader in the world with 12 ton/ha. , USA
comes after New Zealand with 11 ton/ha. Turkey is the
sixth with 8 ton/ha.
Verimlilik açısından bakıldığında, sahip olduğu mısır
ekim alanı başına, üretimde en yüksek verimi alan ülke
Yeni Zelanda’dır. Yeni Zelanda 12 ton/ha ile dünya mısır
verimliliğinde ilk sırada yer almaktadır. Yeni Zelanda’nın
ardından 11 ton/ha ile ABD gelmektedir. Türkiye ise 8 ton/
ha ile altıncı sıradadır.
WORLD CORN PRODUCTION AND
LEADER PRODUCER COUNTRIES
DÜNYA MISIR ÜRETİMİ VE
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
According to the report of International Grains Council (IGC) dated 27 November 2014; corn production of
the world which was 875 million tons in 2011/12 season decreased to 860 million tons in 2012/13 season.
According to the forecast of IGC; world corn production
started to rise and reached to 984 million tons in 2013/14
season. IGC’s forecast for 2014/15 season points out a
decrease of 2 million tons. However, world corn production hit record high although the decrease of 2 million
tons is forecasted.
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 27 Kasım 2014 tarihli raporuna göre; 2011/12 sezonunda 875 milyon ton
olan dünya mısır üretimi, 2012/13 sezonunda 860 milyon
tona düşmüştür. IGC’nin tahminine göre; dünya mısır üretimi 2013/14 sezonunda yükselişe geçmiş ve 984 milyon
tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonu için IGC’nin öngörüsü
ise 2 milyon tonluk bir düşüşe işaret etmektedir. Ancak
2 milyon tonluk düşüş öngörüsüne rağmen, dünya mısır
üretimi rekor seviyede olmayı sürdürmektedir.
When the end of period stocks of ICG viewed, it is seen
that world corn stocks which was 130 million tons in
2011/12 season reached to 132 million tons in 2012/13
season and to 176 million tons in 2013/14 season. IGC
forecasts that stocks would reach around 195 million
tons in 2014/15 season.
IGC’nin dönem sonu stokları incelendiğinde; 2011/12
sezonunda 130 milyon ton olan dünya mısır stokların,
2012/13 sezonunda 132 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 176 milyon tona çıktığı görülmektedir. IGC,
2014/15 sezonunda da stokların yaklaşık 195 milyon
tona ulaşacağını öngörmektedir.
78
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
The highest corn production in the world by years belongs to USA. According to the data of USDA; USA provides 353 million tons of world corn production which
was 989 million tons in 2013/14 season. There is a
growth of 12 million tons in the forecasted production
amount of USA. According to this, this season USA will
produce 366 million tons of corn. China comes second
after USA in terms of corn production. Corn production
of China which was 205 million tons in 2012/13 season
rose to 218 million tons in season 2013/14. In 2013/14
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Dünya mısır üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek
üretim miktarı ABD’ye aittir. Amerikan Tarım Bakanlığı
(USDA) verilerine göre; 2013/14 sezonunda 989 milyon
ton olan dünya mısır üretiminin 353 milyon tonunu ABD
karşılamaktadır. ABD’nin 2014/15 sezonu için öngörülen
üretim miktarında, 12 milyon tonluk bir artış söz konusudur. Buna göre ABD içinde bulunduğumuz sezonda
yaklaşık 366 milyon tonluk mısır üretimi gerçekleştirecek.
Çin, mısır üretiminde ABD’nin ardından ikinci sıradadır.
Çin’in 2012/13 sezonunda 205 milyon ton olan mısır üre-
January • Ocak 2015
79
RESEARCH • ARAŞTIRMA
season, it is forecasted that it would reach to 215 million
tons of production.
USA and China meet alone more than half of world corn
production which was 989 million tons (2013/14). Brazil
follows them with 79 million tons of production. EU countries coming right after Brazil reached to 64 million tons
of production by obtaining a growth of 5 million tons in
2013/14 season when compared to the previous season.
Ukraine with 30 million tons, Argentina with 25 million
tons, India with 24 million tons, Mexico with 22 million
tons, South Africa with 14 million tons, Canada with 14
million tons and Russia with 11 million tons follow the EU
countries.
WORLD CORN CONSUMPTION AND
MAJOR CONSUMER COUNTRIES
Corn is one of the most important staple foods along
with wheat and rice in developing countries. Particularly
in Sub-Sahara and Latin American countries, corn that
nearly half of the population consumes is preferred by
approximately 900 million people around the world. Corn
is also one of the most preferred grains as animal feed
around the world.
It is forecasted that corn would be the most consumed
food product in developing countries by 2025. In addition, that yield of corn would reduce and developing
countries will have to import more amounts is one the
forecasts.
timi, 2013/14 sezonunda 218 milyon tona yükselmiştir.
2013/14 sezonunda ise yaklaşık 215 milyon ton üretime
ulaşması öngörülmektedir.
ABD ve Çin, 989 milyon ton (2013/14) olan dünya mısır
üretiminin yarısından fazlasını tek başlarına karşılamaktadır. Bu iki ülkeyi 79 milyon tonluk üretimle Brezilya takip
etmektedir. Brezilya’nın hemen ardından sırayı alan AB
ülkeleri ise 2013/14 sezonunda, bir önceki sezona göre
yaklaşık 5 milyon tonluk artış yakalayarak, 64 milyonluk
ton mısır üretimine ulaşmıştır.
AB ülkelerini sırasıyla 30 milyon tonla Ukrayna, 25 milyon tonla Arjantin, 24 milyon tonla Hindistan, 22 milyon
tonla Meksika, 14 milyon tonla Güney Afrika, 14 milyon
tonla Kanada ve 11 milyon tonla Rusya takip etmektedir.
DÜNYA MISIR TÜKETİMİ VE
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Mısır, gelişmekte olan ülkelerde buğday ve pirinçle birlikte en önemli temel gıdalardan biridir. Özellikle Sahra altı
Afrika ve Latin Amerika’da nüfusun neredeyse yarısının
tüketmekte olduğu mısır, dünya çapında da yaklaşık 900
milyon insanın tercih ettiği gıda maddesidir. Mısır ayrıca
tüm dünyada hayvan yemi olarak da en çok tercih edilen
tahıl ürünlerinden biridir.
2025 yılına kadar mısırın gelişmekte olan ülkelerde en
çok tüketilen gıda ürünü olacağı tahmin edilmektedir.
Buna ek olarak 2050 yılına kadar mısır üretiminde verimin
düşeceği ve gelişmekte olan ülkelerin daha çok mısır ithalatı yapmak zorunda kalacağı da tahminler arasındadır.
Currently, USA is the biggest consumer of corn. A
decrease of 14 million tons in the country’s consumption was seen along with the decrease in production in
2012/13 season. However, in 2013/14 season, production showed rise and reached to 295 million tons. The
forecasted consumption amount of USA for 2014/15
season is nearly 302 million tons. Almost 136 million tons
of corn consumption amounts of USA are directed to the
domestic need for animal feed.
Günümüzde ise mısırın en çok tüketildiği ülke ABD’dir.
2012/13 sezonunda üretimdeki düşüşe paralel olarak
ülkenin tüketim miktarında yaklaşık 14 milyon tonluk bir
düşüş görülmüş ancak 2013/14 sezonunda üretim yeniden artış göstermiş 295 milyon tona ulaşılmıştır. 2014/15
sezonunda ABD için öngörülen tüketim miktarı ise yaklaşık 302 milyon tondur. ABD mısır tüketim miktarının 136
milyon tonu, yurtiçi yem ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
The largest consumption amount after USA belongs to
China. The consumption amount of China has increased
gradually for the last four seasons and in 2013/14 season, it reached to 212 million tons. It is seen that the
forecasted consumption amount of China is nearly 216
million tons in 2014/15 season. So, the growth rate of
China’s corn consumption will continue its upward movement. 158 million tons of corn production in China is directed to domestic need for animal feed.
ABD’den sonra en yüksek tüketim miktarı ise Çin’e aittir. Çin’in son 4 sezonda tüketim miktarı istikrarlı biçimde artmış ve 2013/14 sezonunda 212 milyon tona ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda Çin için öngörülen tüketim
miktarının yaklaşık 216 milyon ton olduğu görünmektedir.
Dolayısıyla Çin’in mısır tüketimindeki artış grafiği, yukarı
yönlü seyrine bu sezon da devam edecek. Çin’de tüketilen mısır miktarının 158 milyon tonu, yurtiçi yem ihtiyacını
karşılamaya yöneliktir.
USA and China form alone more than 50 percent of the
corn consumption which is 954 million tons (2013/14) as
ABD ve Çin, 954 milyon ton (2013/14) olan dünya mısır tüketiminin yüzde 50’sinden fazlasını, üretimde de ol-
80
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
ÜÇEL SİLO
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
81
RESEARCH • ARAŞTIRMA
it is in production. EU countries come right after USA and
China in corn consumption. The forecasted consumption
amounts of EU countries for 2013/14 season is 76 million
tons. The consumption is forecasted to reach almost 77
million tons for 2014/15 season. Corn amount used for
domestic need for feed in EU countries is 57,5 million tons.
Another country having high consumption amount is
Brazil. Brazil consumed 55 million tons of corn in 2013/14
season; this amount is 2,5 million tons over the previous
season. It is forecasted that consumption in Brazil would
reach to 56,5 million tons in 2014/15 season. The corn
consumption of Brazil to meet the need for feed is 47,5
million tons.
Mexico with 31 million tons, India with 19 million tons,
Japan with 15 million tons, and Egypt with 13 million tons
and Canada with 12 million tons follow Brazil in world
corn consumption.
WORLD CORN TRADE
Almost 100-120 million tons of world corn production
takes part in international trade. When the world’s larg-
82
January • Ocak 2015
duğu gibi tek başlarına gerçekleştirmektedir. AB ülkeleri
ise dünya mısır tüketiminde, ABD ve Çin’in hemen arkasından gelmektedir. 2013/14 sezonunda AB ülkelerinin
tahmini tüketim miktarı 76 milyon tondur. 2014/15 sezonunda ise tüketimin yaklaşık 77 milyon tona ulaşması
öngörülmektedir. AB ülkelerinde ise yurtiçi yem ihtiyacına
yönelik kullanılan mısır miktarı 57,5 milyon tondur.
Bir diğer yüksek mısır tüketim oranına sahip ülke ise
Brezilya’dır. Brezilya 2013/14 sezonunda 55 milyon ton
mısır tüketmiştir; bu miktar bir önceki sezona kıyasla yaklaşık 2,5 milyon ton daha çoktur. 2014/15 sezonunda
Brezilya’daki tüketimin 56,5 milyon tona ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Brezilya’da yurtiçi yem ihtiyacını karşılamaya yönelik mısır tüketim miktarı ise 47,5 milyon tondur.
Dünya mısır tüketiminde Brezilya’yı 31 milyon tonla Meksika, 19 milyon tonla Hindistan, 15 milyon tonla Japonya, 13
milyon tonla Mısır, 12 milyon tonla Kanada takip etmektedir.
DÜNYA MISIR TİCARETİ
Dünyadaki mısır üretiminin yaklaşık 100-120 milyon
tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır. Dünyanın en
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
est corn producers viewed, the majority of the produced
amount seems to be directed to domestic consumption.
According to the report of IGC; corn trade which was 98
million tons in 2011/12 season reached to 99 million tons
in 2012/13 season and to 120 million tons in 2013/14
season. However IGC forecasts that corn amount in
world trade would drop. So, this season’s forecasted
corn trade amount is 113 million tons.
According to the data of USDA; the largest share in
corn trade for 2013/14 season belongs to USA with 50,7
million tons. USA corn export showed a decrease of 20
million tons in 2012/13 season compared to decrease in
production and remained at 18,2 million tons. It is forecasted that the country’s export amount which started to
increase in 2013/14 season would remain at 44,5 million
tons in 2014/15 season.
büyük mısır üreticilerine bakıldığında, üretilen miktarın çok
büyük çoğunluğunun yurtiçi kullanımına ayrıldığı gözükmektedir. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporuna
göre; 2011/12 sezonunda 98 milyon ton olan dünya mısır
ticareti, 2012/13 sezonunda 99 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 120 milyon tona ulaştı. Ancak IGC, 2014/15
sezonunda dünya ticaretine konu olacak mısır miktarının
düşeceğini öngörmektedir. Buna göre; bu sezon gerçekleştirilecek mısır ticareti yaklaşık 113 milyon ton.
USDA verilerine göre; 2013/14 sezonu dünya mısır
ihracatında en büyük pay, 50,7 milyon ton ile ABD’ye
aittir. ABD mısır ihracatı, üretimdeki düşüşe bağlı olarak
2012/13 sezonunda bir önceki sezona göre yaklaşık 20
milyon ton düşüş göstermiş ve 18,2 milyon tonda kalmıştı. 2013/14 sezonunda yeniden artışa geçen ülkenin
ihracatının, 2014/15 sezonunda ise 44,5 milyon tonda
kalacağı öngörülmektedir.
The second largest corn exporter country after USA
is Brazil. Brazil, which showed an important increase
in 2012/13 season compared to the previous seasons,
carried 26 million dollars of corn export. However, a decrease of 4 million tons was realized in 2013/14 season
and the country’s corn exports remained at 22 million
tons. In 2014/15 season, the country is forecasted to
carry similar export activities.
ABD’nin ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke
Brezilya’dır. 2012/13 sezonunda, önceki sezonlara kıyasla önemli bir artış yakalayan Brezilya, 26 milyon ton mısır
ihracatı gerçekleştirmiştir. Ancak, 2013/14 sezonunda 4
milyon tonluk düşüş yaşanmış ve ülkenin mısır ihracatı 22
milyon tonda kalmıştır. 2014/15 sezonunda da ülkenin yine
bu düzeyde bir ihracat gerçekleştireceği öngörülmektedir.
According to the data of 2013/14 season; the third
largest corn exporter country of the world is Ukraine.
Ukraine which carried out 5 million tons of corn export in
2013/14 verilerine göre dünya mısır ihracatında üçüncü
ülke Ukrayna’dır. 2010/11 sezonunda sadece 5 milyon
ton mısır ihracatı gerçekleştiren Ukrayna, 2013/14 sezo-
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
83
RESEARCH • ARAŞTIRMA
2010/11 season reached to 20 million tons of corn export
amount in 2013/14 season. However, the country’s export activities are forecasted to drop to 16,5 million tons
in 2014/15 season.
Argentina comes fourth after Ukraine in world corn export. The corn export of Argentina which is 15 million
tons in 2010/11 season increased to 16,5 million tons in
2011/12 season. In 2012/13 season, Argentina started
to increase its corn export to 22,7 million tons. However,
84
January • Ocak 2015
nunda 20 milyon tonluk mısır ihracatına ulaşmıştır. Ancak
2014/15 sezonunda ülkenin ihracatının 16,5 milyon tona
gerileyeceği öngörülmektedir.
Arjantin, dünya mısır ihracatında Ukrayna’nın ardından
dördüncü sıradadır. Arjantin, 2010/11 sezonunda gerçekleştirdiği 15 milyon ton mısır ihracatını 2011/12 sezonunda 16,5 milyon tona çıkarmıştır. 2012/13 sezonunda ise
tekrar artışa giderek 22,7 milyon ton mısır ihraç etmiştir.
Ancak 2013/14 sezonunda düşüş gerçekleşmiş ve ülke
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
85
RESEARCH • ARAŞTIRMA
a decrease was obtained in 2013/14 season and 12,8
million tons of corn export was realized.
12,8 milyon ton mısır ihracatı gerçekleştirmiştir.
In 2013/14 season data; Russia with 4 million tons, India with 3 million tons and Paraguay and EU with 2 million
tons follow Argentina.
2013/14 verileri bazında; dünya mısır ihracatında
Arjantin’i sırasıyla 4 milyon tonla Rusya, 3 milyon tonla
Hindistan, 2’şer milyon tonla Paraguay ve AB takip etmektedir.
The largest share in corn import belongs to Asian countries. According to the data of 2013/14 season; EU countries are the leaders in world corn import. However, on the
basis of countries, Japan is the most important importer.
Total corn import of EU countries is 15,8 million tons in season, according to the data of USDA. On the other hand,
import amount of japan alone is 15,1 million tons. The forecasted import amount of Japan for 2014/15 season is 15,4
million tons. EU countries are forecasted to carry out import
amount of 6 million tons in 2014/15 season.
Mısır ithalatında ise en büyük pay Asya ülkelerindedir.
2013/14 sezonu verilerine göre; dünya mısır ithalatında
ilk sırada AB yer almaktadır. Ancak ülke bazında Japonya, en önemli mısır ithalatçısıdır. USDA verilerine göre
AB ülkelerinin toplam mısır ithalatı 2013/14 sezonunda
15,8 milyon tondur. Buna karşın Japonya’nın tek başına
gerçekleştirdiği ithalat, 15,1 milyon tondur. 2014/15 sezonunda Japonya için öngörülen ithalat miktarı ise 15,4
milyon tondur. AB ülkelerinin ise 2014/15 sezonunda 6
milyon tonluk ithalat gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
Mexico with 10,9 million tons, South Korea with 10,4
million tons, Egypt with 8,5 million tons, Iran with 5,5
million tons and Taiwan with 4,4, million tons follows EU
countries and Japan in corn import.
Mısır ithalatında AB ülkelerini ve Japonya’yı, 10,9 milyon tonla Meksika, 10,4 milyon tonla Güney Kore, 8,5
milyon tonla Mısır, 5,5 milyon tonla İran ve 4,4 milyon tonla Tayvan takip etmektedir.
According to the data of USDA; the forecasted corn
amount in the world for 2014/15 is nearly 115 million dollars.
This is 15 million less than the amount in 2013/14 season.
USDA verilerine göre; 2014/15 sezonunda dünya genelinde öngörülen mısır ithalatı yaklaşık 115 milyon tondur. Bu miktar, 2013/14 sezonu mısır ithalatı miktarından
yaklaşık 15 milyon daha azdır.
CORN PRODUCTION AND
CONSUMPTION IN TURKEY
Corn comes third after wheat and barley in terms of cultivated area in Turkey. The proliferation of corn in Turkey
is increased by means of supports made within years. By
2012, Turkey became self-sufficient in corn production. The
primary reasons of increase in corn production are widespread use of hybrid seeds and development of production
technics. So that yield in corn production also increased.
When the data of Turkish statistical institution (TUIK)
viewed, it can be said that corn production amount
changing between 2 and 3 million tons was realized in
Turkey in the years of 2001, 2002, 2003 and 2004. The
production amount rose to 4,2 million tons in 2008 and
realized between 4 and 5 million tons until 2013 then
reached to 5,9 million tons 2013.
TÜRKİYE’DE MISIR ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Mısır, Türkiye’deki ekim alanları bakımından buğday ve
arpadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de
mısır üretiminin yıllar içinde yaygınlaşması ise yapılan
destek çalışmaları ile artmıştır. 2012 yılı ile birlikte Türkiye, mısır üretiminde kendi kendine yeter duruma gelmiştir. Türkiye’nin mısır üretimindeki artışın başlıca sebepleri
hibrit tohumun yaygınlaşması ve üretim tekniklerinin gelişmesidir. Bu sayede mısır üretiminde verim de artmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri incelendiğinde;
Türkiye’de 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında 2 ile 3
milyon ton arasında değişen miktarlarda mısır üretimi yapıldığı görülmektedir. 2008 yılında ise üretim miktarı 4,2
milyon tona çıkmış ve 2013 yılına kadar 4 ile 5 milyon ton
arasında gerçekleşmiş, 2013 yılında ise 5,9 milyon tona
ulaşmıştır.
33 percent of the corn production of Turkey is realized
in Marmara region, 31 percent of it in Aegean region, 13
percent of it in The Black Sea region and 10 percent of it
is realized in Inner Anatolia.
Türkiye’deki mısır üretimin yüzde 33’ü Marmara Bölgesinde, yüzde 31’i Ege Bölgesinde, yüzde 13’ü Karadeniz
ve yüzde 10’u da iç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır.
Along with the corn production, yield has also showed
a gradual increase in Turkey for the last ten years. Yields
which was 400 kilogram per decare in 2001 rose to 711
kilogram in 2006 and 739 kilogram in 2012. For the year
Türkiye’de son 10 yılda mısır üretimine paralel olarak
verimde de düzenli bir artış görülmektedir. 2001 yılında
dekar başına 400 kilogram olan verim, 2006 yılında 711
kilograma, 2012 yılında ise 739 kilograma yükselmiştir.
86
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
2013, yield in corn is 894 kilogram/hectare. With these
yield rates, Turkey is above the world average.
2013 mısır verimliliği ise 894 kilogram/hektardır. Bu verimlilik oranları ile Türkiye, dünya ortalamasının üzerindedir.
When the domestic consumption of corn in Turkey
viewed, it is seen that the consumption amount which
was 3,3 million tons in 2001 rose to 4,1 million tons in
2003. The consumption amount that remains at 4 million
tons until 2008, reached to 5,1 million tons in 2008. The
consumption amount of 5,2 million tons for 2010 and 5,1
million tons for 2011 was recorded in TUIK’s reports. An
increase was realized in 2012 and the consumption rose
to 5,7 million tons. In 2013, it remained at 5,8 million tons.
Türkiye’de mısırın yurtiçi tüketim miktarına bakıldığında; 2001 yılında 3,3 milyon ton olan tüketim miktarının,
2003 yılında 4,1 milyon tona çıkmış olduğu görülmektedir. 2008 yılına kadar 4 milyon tona yakın seyreden tüketim, 2008 yılında 5,1 milyon tona ulaşmıştır. 2010 yılında
yurtiçi tüketim 5,2 milyon ton, 2011 yılında ise 5,1 milyon
ton olarak TUIK raporlarında yer almıştır. 2012 yılında artış yaşanmış ve tüketim 5,7 milyon tona çıkmıştır. 2013
yılında ise 5,8 milyon tonda kalmıştır.
The usage area of corn in Turkey is very large. As it
is in the other country, Also in Turkey, the usage rate of
corn as animal feed is more than the usage rate of corn
as food product for human. The higher living standards
rise, the higher usage of corn as animal feed and industrial raw material rise too. However, it is used rather as a
staple food in developing countries.
Mısırın Türkiye’deki kullanım alanı ise oldukça geniştir. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de
mısırın hayvan yemi olarak kullanılma oranı, insan gıdası
olarak kullanılma oranından fazladır. Ülkelerin gelişmişlik
düzeyi arttıkça mısırın hayvan yemi ve sanayi hammaddesi olarak kullanılma oranı da artmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde daha çok temel gıda olarak kullanılmaktadır.
According to the data of TUIK, 74 percent of corn seed
produced in our country is used as animal feed. The domestic usage of corn in our country is 5,253 million tons
in 2010/2011; the usage amounts of it as food, seed,
feed and industrial material are as follows in order: 1,2
million tons, 14,850 thousand tons, 3,7 million tons and
104,80 thousand tons.
TUİK verilerine göre; ülkemizde üretilen tane mısırın %74’ü hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir.
2010/2011 yılında mısırın yurt içi kullanım miktarı 5,253
milyon ton olup, gıda, tohumluk, yem ve endüstriyel kullanımı sırasıyla; 1,2 milyon ton, 14 bin 850 ton, 3,7 milyon
ton ve 104 bin 80 tondur.
&
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
87
RESEARCH • ARAŞTIRMA
It is thought that the increase in corn consumption in
Turkey is not reasoned by direct consumption but rather
its increased usage in food industry.
IMPORT AND EXPORT OF CORN IN TURKEY
Türkiye’de mısır tüketimindeki artışın, doğrudan tüketimden ziyade gıda sanayindeki kullanım artışından kaynaklandığı düşünülmektedir.
TÜRKİYE MISIR İTHALATI VE İHRACATI
Corn production in Turkey nearly meets the consumption. Along with this, from time to time import activities
are carried out too. According to the data of TUIK; a
significant amount of decrease was realized in Turkey’s
corn import between the years of 2009 and 2011. The
regulations implemented in 2009 are thought to be effective on this decrease in imports. In consequence of these
regulations, important restrictions were implemented on
genetically modified food products. Corn is the leading
one among these products.
Türkiye’nin mısır üretimi, hemen hemen tüketimi karşılamakla birlikte zaman zaman ithalata da başvurulmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2009 ve
2011 yılları arasında Türkiye’nin mısır ithalatında önemli oranda bir düşüş gerçekleşti. 2009 yılında yürürlüğe
giren yönetmeliklerin, ithalat miktarındaki bu azalmada
etkili olduğu düşünülmektedir. Bu yönetmelikler neticesinde genetiği değiştirilmiş ürünlerin ithalatına önemli kısıtlamalar getirilmişti. Mısır da kısıtlamaya dahil olan bu
ürünlerin başında yer almaktadır.
However, the effect of regulations continued until 2012.
In 2012, imports activity started again and reached to
1,5 million tons in 2013. It is forecasted that corn import
activities would realize again in similar amounts in 2014.
Ancak yönetmeliklerin etkisi 2012 yılına kadar sürdü.
2012’den itibaren ithalat yeniden artmaya başladı ve
2013 yılında 1,5 milyon tona ulaştı. Mısır ithalatının 2014
yılında da yine bu seviyede gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Export activities are significantly limited in comparison to
import activities. According to the data of TUIK, the corn
exports of Turkey that was 127 thousand tons in 2005
reached to 325 thousand tons which is the highest amount
of the last 10 years. Export activities that show a floating
level by years remained at 210 thousand tons in 2013.
İhracat ise ithalata oranla son derece kısıtlıdır. TÜİK
verilerine göre 2005 yılında 127 bin ton olan Türkiye’nin
mısır ihracatı, 2009’da son 10 yılın en yüksek seviyesi
olan 325 bin tona ulaşmıştır. Yıllar itibariyle dalgalı bir
seyir gösteren ihracat, 2013 yılında ise 210 bin tonda
kalmıştır.
References - Kaynaklar:
1. Ulusal Hububat Konseyi, Mısır Raporu, 2012
2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr
3. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), http://www.igc.int
4. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS), http://apps.fas.usda.gov
88
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
89
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
90
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
GRAIN AND FLOUR MARKET
IN CHINA
Çin’de Tahıl ve Un Pazarı
Grain processing sector of China which is one of the biggest grain
producers witnesses a great competition with the privatization of
grain sector and China’s rapid rise in economy. According to the
data of State Administration of Grain in China; it is known that there
are over 40.000 flour mills in China. However, most of them are village mills. Total number of registered flour mills is 4.245. A significant number of these have the capacity of 50 to 1000 tons per day.
Also it is possible to say that 350 flour mills produce between 400
and 1000 tons per day. Besides, three biggest companies of the
country produce over 10.000 tons per day.
Dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında yer alan Çin’in tahıl işleme sektörü, tahıl pazarının özelleştirilmesi ve ekonomideki hızlı
yükselişle önemli bir rekabet ortamına sahne olmuştur. Çin Devlet
Tahıl İdaresi’nin verilerine göre; Çin’de 40.000’in üzerinde un değirmeni olduğu bilinmektedir. Ancak bunların çok büyük bir çoğunluğunu köy değirmenleri oluşturmaktadır. Kayıtlı un değirmenlerinin
toplamı ise 4.245’dir. Bu değirmenlerin önemli bir bölümü günde 50
ile 1.000 ton arsında bir kapasiteye sahiptir. 350 un değirmeninin ise
günde 400 ve 1000 ton arası üretim yaptığını söylemek mümkündür.
Ayrıca ülkenin 3 büyük firması günde 10.000 tonun üzerinde üretim
yapmaktadır.
China, one of the two biggest economies of the world, grows rapidly and
becomes the largest labor force in the
world with its increasing population.
Recording a large increase in the production of grains and oilseeds over the
years, China is also the biggest grain
producer and consumer in the world.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin, hızla büyümekte ve
artan nüfusu ile dünyanın en büyük işgücünü haline gelmektedir. Yıllar içinde, hububat ve yağlı tohumların üretiminde büyük yükseliş gösteren Çin,
aynı zamanda dünyanın en büyük tahıl
üreticisi ve tüketicisi konumundadır.
January • Ocak 2015
91
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
According to the data of World Bank; China produces
enough food for 20 percent of the world population although it has only 7 percent of the arable land in the
world. The country spares almost all of its arable land for
food products. The production of food products like rice,
corn and wheat shows quite high levels however it cannot meet the domestic consumption and import activities
are carried out.
Agriculture has an important place in the country.
Along with this, the rate of agriculture on national income
chart has decreased to 12 percent due to the reason that
the urban population has increased in recent years and
labor force has dispersed to other sectors. Even so, it
employs nearly 45 percent of total labor force.
GENERAL ECONOMIC OUTLOOK OF CHINA
People’s Republic of China which has the most crowded population with 1,35 billion comes right after Russia in
terms of land area. Labor force resulted from its population, its large geographic area and increasing growing
rate for years made China one of the most important
countries in the world.
After their leader Mao Zedong died, Chinese government repealed collective farming and cleared the way for
private enterprise in 1980s. China which transferred from
central planning to market-based economy recorded a
large growth in economic and social aspects. Showed
a regular growth of 10 percent, the economic growth
caused nearly 500 millions of people to overcome poverty. With Foreign Trade Provision of 1995, plans and programs were constituted to protect local production and
control currency reserves. Although in western and inner
parts of the country, sub structural deficiencies still remain, the economic growth in Eastern part is remarkable.
Since 1980s, exclusive economic zones have advanced
rapidly. The reason of this is the Open Door Policy. In this
concept, various reforms were realized and regions like
Guangzhou, Shenzen, Dongguan, Shunde, Nanhai and
Zhongshan developed rapidly and became important
production and trade centers of the world.
Although succeeded to be the world’s second largest
economy right after USA, nowadays China is still categorized as “developing country”. The primary reason is that
per capita income is still low in comparison to developed
countries. In spite of that; important regulations have been
made for years to maintain economic growth. Recently it
has improved the relations with foreign capitals and among
developing countries it drew attention with investments
made in the country. As a result of all these works, gross
domestic product (GDP) of China rose to 9,39 trillion in
2013. İt is seen that İnflation was reduced to 2,6 percent
92
January • Ocak 2015
Dünya Bankası’nın verilerine göre Çin, dünyadaki ekilebilir tarım alanlarının yalnızca yüzde 7’sine sahip olmasına
rağmen, dünya nüfusunun yüzde 20’sine yetecek miktarda besin üretmektedir. Ülke, ekilebilir tarım arazilerinin
tümüne yakınını besin ürünlerine ayırmaktadır. Pirinç, mısır, buğday gibi besin ürünlerinin üretimi oldukça yüksek
seviyelerde seyretmekte ancak yine de üretim, yurtiçi tüketimi karşılayamayıp ithalata başvurulmaktadır.
Tarım ülkede önemli bir yere sahip olmakla birlikte, son
yıllarda kentleşen nüfusun artması ve iş gücünün farklı sektörlere dağılması nedeniyle, tarımın gayri safi milli
hâsıla grafiğindeki oranı yüzde 12’ye düşmüştür. Yine
de tarım sektörü, ülkedeki toplam iş gücünün neredeyse
yüzde 45’ine istihdam sağlamaktadır.
ÇİN’DE GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
1,35 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi
olan Çin Halk Cumhuriyeti, toprak genişliği bakımından
da Rusya’nın hemen arkasından gelmektedir. Nüfusunun
verdiği iş gücü, coğrafyasının genişliği ve yıllardır devam
eden büyüme oranı Çin’i dünyanın en önemli ülkelerinden
biri haline getirmiştir.
Liderleri Mao Zedong’un ölümünden sonra, Çin hükümeti kolektif çiftçiliği kaldırmış ve 1980’li yıllarda özel teşebbüsün önünü açmıştır. Merkezi planlamadan pazar
odaklı ekonomiye geçiş yapan Çin, ekonomik ve sosyal yönden büyük gelişme göstermiştir. Düzenli olarak
yüzde 10 dolaylarında seyretmiş olan ekonomik büyüme
neredeyse 500 milyon insanın fakirlikten kurtulmasına
ön ayak olmuştur. 1995 yılında uygulamaya konulan “Dış
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
Ticaret Kanunu” ile de yerli üretimi korumaya ve döviz
rezervlerini kontrol etmeye yönelik plan ve programlar
oluşturulmuştur. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde alt yapı
eksiklikleri devam etse de doğusundaki ekonomik gelişme dikkat çekicidir. 1980’li yıllardan bugüne kadar özel
ekonomik bölgeler gelişerek sivrilmişlerdir. Bunun ana
sebebi “Açık Kapı Politikası”dır. Bu çerçevede çeşitli reformlar yapılmış ve Guangzhou, Shenzen, Dongguan,
Shunde, Nanhai ve Zhongshan gibi bölgeler hızla gelişmişler ve dünyanın önemli üretim ve ticaret merkezleri
haline gelmişlerdir.
and the rate of unemployment was also reduced to 4,1 percent. Foreign trade volume exceeded over 4 trillion dollars
and drew attention as the world’s largest foreign trade volume. Expected growth rate of foreign trade volume in 2014
is 7,5 percent. Also, industry sector fell behind the service
sector which for the first time reached to 46,1 percent.
THE PLACE AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE IN CHINA
Günümüzde, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi olmayı başarmış olmasına rağmen, Çin hala
“gelişmekte olan ülke” kategorisindedir. Bunun en büyük
sebebi ise gelişmiş ülkelere nazaran, kişi başı milli gelirinin hala düşük düzeyde olmasıdır. Buna karşın, ekonomik
büyümenin devam etmesi için yıllardır önemli düzenlemeler yapılmaktadır. Son dönemlerde de yabancı sermaye
ile ilişkilerini güçlendirmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında, ülkeye yapılan yatırımlar ile dikkat çekmiştir. Tüm
bu çalışmaların bir sonucu olarak, 2013 yılında Çin’in
GSYH’si 9,39 trilyon dolara ulaşmıştır. Enflasyonun 2,6
seviyesinde izlendiği ve işsizlik oranının da 4,1’e indiği
gözlenmektedir. Dış ticaret hacmi 4 trilyon doları aşmış ve
dünyanın en yüksek dış ticaret hacmi ile dikkat çekmiştir.
2014 yılında beklenen dış ticaret artış oranı da 7,5’dir.
Sanayi sektörü ise ilk kez yüzde 46,1’e ulaşan hizmet
sektörünün gerisinde kalmıştır.
ÇİN’DE TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Agriculture which is one of the most important sectors
of Chinese economy provides 12 percent of total national
income of the country according to the statistics. Agriculture provides almost 45 percent of labor force in the
country and keeps the leading position in production of
various products. However, this remarkable growth of
China came after a difficult process. Between the years of
1958 and 1961, as a result of drought, natural disasters,
wrong agricultural policies, millions of people starved to
death in China where the biggest famine in the history
was recorded. At the end of 1970s, a series of modernization activities started in agriculture. As a result; the
structure of collective farming changed significantly, purchase and sale of agricultural products were taken from
government; farmers’ creativity and enthusiasm for work
which were lost in time were regained. So, unprecedented production and circulation have been observed in rural
china. The problem of drought which has led Chinese
into trouble for years was solved.
Çin ekonomisinin en önemli sektörlerinden birini teşkil eden tarım, istatistiklere göre ülkenin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının da yüzde 12’sini oluşturmaktadır.
Tarım, ülkedeki iş gücünün neredeyse yüzde 45’ini de
oluşturmakta ve birçok ürünün üretiminde de dünya birinciliğini sırtlamaktadır. Ancak Çin’in tarımsal üretimdeki bu dikkate değer yükselişi zorlu bir sürecin ardından
gerçekleşmiştir. 1958 ve 1961 yılları arasında tarihin en
büyük kıtlığına tanık olunan Çin’de kuraklık, doğal afetler
ve yanlış tarım politikaları sonucu milyonlarca insan açlıktan ölmüştür. 1970’li yılların sonunda tarımda bir dizi
modernleşme çalışmaları başlamış ve sonuç itibariyle kolektif tarım yapısı büyük ölçüde değişmiş, tarımsal ürün
alımı ve ticareti devletin tekelinden alınmış ve çiftçilerin
yıllar içinde kaybolan çalışma şevki ile yaratıcılıkları geri
kazanılmıştır. Bu sayede kırsal Çin’de o zamana kadar
eşi görülmemiş bir üretim ve sirkülasyon gerçekleşmiştir.
Yıllardır Çinlileri sıkıntıya sokan gıda kıtlığı sorunu da böylece tamamen çözülmüştür.
The arable land rate is the basic problem which has
led to drought in the country’s history. That only 11 percent of the country’s land is arable couldn’t prevent china
Ülke tarihi boyunca gıda kıtlığına yol açan temel problem, ekilebilir arazi oranı olmuştur. Ancak ülke topraklarının yalnızca yüzde 11’inin ekilebilir arazi olması, Çin’in
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
93
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
from providing food for its own citizens and exporting agricultural products to the world. China that meets the
need for food of 20 percent of the world population has
the biggest agricultural input in comparison to the other
countries. 75 percent of arable lands were spared to the
plantation of food products. 25 percent of aforesaid land
is spared to rice production. Rice which was cultivated
mostly around Yangtze valley comes second after wheat
in agricultural export. ıt is cultivated nearly every part of
china, particularly in the North china plain. Other products cultivated commonly are millet and corn. Millet and
corn are cultivated mostly in northern and Eastern North
of the country. Besides, potato is counted as important
among agricultural products and it is cultivated with various types. Oilseeds are also among the primary products. Oilseeds have a large share in meeting the need
for cooking and industrial oil and export of agricultural
products. Another important product is tea. Specially jasmine and green tea is frequently consumed and black tea
is produced particularly for export activities. İn terms of
cotton production, china comes second after India and
nearly in every part of china it is produced.
PRODUCTION AND CONSUMPTION
OF GRAIN AND PULSES
When grain production of China is viewed, we encounter high rates. Despite the high rate of grain production, imports activities are carried in order to meet
the demand. İt is possible to say that Part of the grain
produced is exported. When the data of U.S. Department
of Agriculture, Foreign Trade Service (USDA) is checked;
it is seen that the highest production amount among the
grains belongs to the corn.
China comes second after USA in terms of corn production. İncrease in production is an important issue in China
where the domestic demand for agricultural products gradually increases however the arable land of it is limited. According to the data of USDA; a general growth in corn production has been recorded in China although fluctuations
have been realized in certain seasons for the last ten years.
With 218 million tons, the highest rate of production was
obtained in the season of 2013/14. İn the last ten years,
the growing rate of production is 102 million tons. A serious
growth of corn production was obtained in 2008/09 season
in comparison to the previous seasons and the production
amount rose to 166 million tons by increasing 13 million tons.
A little decrease was obtained in the season of 2009/10 and
the production amount reduced to almost 164 million tons.
İn the season of 2010/11, the production amount reached
to 177 million tons with a clear growth again. The production of corn which shows clear growths in the seasons of
2011/12 and 2012/13 reached to the amount of 205 million
tons in the season of 2012/13. According to the data of
94
January • Ocak 2015
hem kendi ülke vatandaşlarına gıda sağlamasına hem de
dünyaya tarımsal ürünler ihraç etmesine engel teşkil edememiştir. Yüzde 11 ekilebilir arazi oranıyla dünya nüfusunun yüzde 20’sinin gıda ihtiyacını karşılayan Çin, diğer
ülkelere kıyasla en büyük tarımsal girdiye sahiptir.
Ülkede ekilebilir arazinin yüzde 75’i, besin ürünlerinin
ekimine ayrılmıştır. Söz konusu arazinin yüzde 25’i ise
pirinç üretiminde kullanılmaktadır. Büyük ölçüde Yangtze
Vadisinde yetişen pirinç, tarım ürünleri ihracatında buğdaydan sonra ikinci sırayı almaktadır. Neredeyse Çin’in
her bölgesinde yetiştirilmekte olup ağırlıklı olarak Kuzey
Çin Ovasında üretilmektedir.
Ülkede yaygın olarak yetiştirilen diğer ürünler ise darı
ve mısırdır. Darı ve mısır ülkenin daha çok kuzey ve kuzeydoğu kısımlarında yetiştirilir. Bunun yanı sıra patates
de tarımsal üretimde önemli sayılmakta ve farklı çeşitlerle
üretilmektedir. Yağlı tohumlar da üretimi yapılan başlıca
ürünlerdendir. Yağlı tohumlar, yemeklik ve endüstriyel yağ
ihtiyacını karşılamada ve tarımsal ürünler ihracatında büyük bir paya sahiptir. Bir diğer önemli tarımsal ürün ise
çaydır. Özellikle yeşil çay ve yasemin çayı Çin’de oldukça
sık tüketilmekte, siyah çay üretimi ise daha çok ihracata yönelik yetiştirilmektedir. Pamuk üretiminde ise Çin,
Hindistan’dan sonra ikici sırada gelmekte ve ülkenin neredeyse her bölgesinde üretimi yapılmaktadır.
HUBUBAT VE BAKLİYAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Çin’de hububat üretimine bakıldığında oldukça yüksek
seviyelerle karşılaşılmaktadır. Yüksek hububat üretimine
rağmen talebi karşılamaya yönelik ithalat faaliyetleri de
yürütülmektedir. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Ticaret
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
Servisi (USDA FAS) verileri incelendiğinde; hububat ürünleri arasında en yüksek üretim miktarının mısıra ait olduğu
görülmektedir.
USDA, the forecasted production amount for the season
of 2014/15 is 214 million tons. All of the corn production in
China is used for domestic consumption. However, the production can meet the domestic consumption in some seasons but in some seasons it cannot. So that, low amount of
corn import is carried from time to time.
Çin, dünya mısır üretiminde ABD’den sonra ikinci sırayı almaktadır. İç pazarında tarımsal ürünlere duyulan
talebin giderek arttığı ancak ekilebilir alanların sınırlı olduğu Çin’de, mısır üretiminin artması da önemli bir konu
olmaktadır. USDA verilerine göre; son 10 yılda Çin’in
mısır üretiminde bazı sezonlarda dalgalanma yaşansa
da genel olarak artış gerçekleşmiştir. En yüksek üretime
de 218 milyon ton ile 2013/14 sezonunda ulaşılmıştır.
Son 10 yılda üretimin artış miktarı ise 102 milyon tondur.
2008/09 sezonunda mısır üretiminde, önceki sezonlara
kıyasla ciddi bir artış yakalanmış ve üretim 13 milyon ton
artarak yaklaşık 166 milyon tona yükselmiştir. 2009/10
sezonunda bir miktar düşüş gerçekleşmiş ve üretim
yaklaşık 164 milyon tona gerilemiştir. 2010/11 sezonunda ise yine belirgin bir artışla 177 milyon tona ulaşılmıştır. 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında da belirgin artışlar
seyreden mısır üretimi 2012/13 sezonunda 205 milyon
ton seviyesine ulaşmıştır. USDA verilerine göre 2014/15
sezonunda öngörülen üretim miktarı ise 214 milyon tondur. Çin’in mısır üretiminin tamamı iç tüketim için değerlendirilmektedir. Ancak üretim bazı sezonlar iç tüketimi
karşılayabilirken bazı sezonlarda karşılayamamakta ve
bu yüzden zaman zaman düşük düzeyde mısır ithalatına
da başvurulmaktadır.
The second largest production rate among grains after
corn belongs to rice. The leadership of rice productions belongs to China. The production of rice in the country which
was realized as 112 million tons in the season of 2003/04
was recorded as 130 million tons in the season of 2007/08
by increasing nearly 18 million tons. İt showed growth between the seasons of 2010/11 and 2013/14; finally reached
to the level of 142 million tons. The forecasted production
amount for 2014/14 season is 144 million tons. Although
the rice production shows high rates, it seems that it is
not enough to meet the domestic demand. As a result of
the increasing population in China, the production remains
incapable and import activities are needed. According to
the data of USDA; rice consumption has increased 16 million tons in the last ten years. According to USDA; the rice
consumption, which was 133 million tons in the season of
2008/09, rose to 134 million tons in the season of 2009/10
and remained in the level of 135 million tons in the season
of 2010/11. The consumption amount rose to 139 million
tons in the season of 2011/12 and reached to 146 million
tons in the season of 2013/14 with a clear growth. According to the data of USDA; the consumption amount forecasted for the season of 2014/15 is 148 million tons.
Mısırdan sonra hububat ürünleri arasında en yüksek
üretim pirince aittir. Pirinç üretiminde dünya birinciliği
Çin’e aittir. 2003/04 sezonunda 112 milyon ton seviyelerinde gerçekleşen ülkenin pirinç üretimi, yaklaşık 18
milyon ton artarak 2007/08 sezonunda 130 milyon ton
olarak kaydedilmiştir. 2010/11 ve 2013/14 sezonları arasında ise üretim artış göstermiş ve son olarak 142 milyon
ton seviyesine ulaşmıştır. 2014/15 sezonu için öngörülen
üretim miktarı ise 144 milyon tondur. Her ne kadar pirinç
üretimi yüksek seviyelerde izlense de iç talebi karşılamaya yetmediği görülmektedir. Çin’in her geçen yıl artan nüfusuna karşılık üretim yetersiz kalmakta ve ithalata
gidilmektedir. USDA verilerine göre; son 10 yılda pirinç
tüketimi yaklaşık 16 milyon ton artmıştır. USDA verilerine göre 2008/09 sezonunda 133 milyon ton olan pirinç
tüketimi, 2009/10 sezonunda 134 milyon tona yükselmiş, 2010/11 sezonunda ise 135 milyon ton seviyesinde
kalmıştır. 2011/12 sezonunda yaklaşık 139 milyon tona
çıkan tüketim, 2013/14 sezonunda ise belirgin bir artışla 146 milyon tona yükselmiştir. USDA verilerine göre
2014/15 sezonu için öngörülen tüketim miktarı ise 148
milyon tondur.
The highest production rate among grains after rice
belongs to wheat. When the data of the last ten years
Pirinçten sonra hububat ürünleri arasında en yüksek
üretim miktarı ise buğdaya aittir. Buğday üretiminde, son
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
95
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
is observed; a stable growth is seen to realize. China
is the leader in the production of wheat. Wheat production amount which was 86 million tons in the season of 2003/04 rose to 108 million tons in the season
of 2006/07. Also, the production amount which rose to
115 million tons in the season of 2010/11 reached to the
amount of 122 million tons in the season of 2013/14. According to the data of USDA; a growth of 5 million tons is
expected for the season of 2014/15. According to this;
the forecasted production amount is 126 million tons.
When the wheat consumption is viewed, a stable growth
96
January • Ocak 2015
10 yılın verileri incelendiğinde devamlı bir artışın gerçekleştiği görülmektedir. Çin buğday üretiminde de dünya
birinciliğine sahiptir. 2003/04 sezonunda 86 milyon ton
olan buğday üretimi, 2006/07 sezonunda 108 milyon
tona yükselmiştir. 2010/11 sezonunda 115 milyon tona
ulaşan üretim, 2013/14 sezonunda yaklaşık 122 milyon
tona yükselmiştir. USDA verilerine göre; 2014/15 sezonunda beş milyon tonluk bir artış bekleniyor. Buna göre
öngörülen üretim miktarı 126 milyon tondur. Buğday tüketimine baktığımızda ise istikrarlı bir artış görülmektedir.
2008/09 sezonunda 105 milyon ton olan tüketim miktarı,
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
MİLL PART
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
97
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
can be observed. The consumption amount which was
105 million tons in the season of 2008/09 rose to 107
million tons in the season of 2009/10. The consumption
amount has also reached to 110 million tons in the season of 2010/11 and showed a remarkable growth of 122
million tons in the season of 2011/12. A little decrease of
121 million tons was obtained in the season of 2013/14.
According to USDA; the forecasted consumption amount
of wheat in the season of 2014/15 İS 124 million tons.
Another important product in the production and consumption of China is Sorghum. When the production of
sorghum is viewed; an ongoing decrease in the seasons
of 2005/06 and 2009/10 can be seen. However, the sorghum production which was 2 million tons in the season of
2011/12 rose to 2,7 million tons in the season of 2013/14.
İn the season of 2014/15 a similar production amount is
expected. According to the data of USDA; it is seen that
the consumption of sorghum exceeded the production
amount. So, the consumption amount which was 3,2 million tons in the season of 2012/13 rose significantly to 6,8
million tons in the season of 2013/14. İn the season of
2014/15, it is forecasted that the growth will continue and
the consumption will be around 7,2 million tons.
Another grain, barley has the production amount of
1,5 to 3 million ton in China. However, barley production
of China which reached to the level of 3,4 million tons in
2005/06 season started to decrease continuously in the
following years. It is remarkable that the barley production
dropped to the level of 1,5 million tons in 2013/14 season.
The production amount for 2014/15 season is forecasted
as similar to this. Despite the decrease in production, a
rapid growth in consumption is remarkable. China’s barley consumption which was 4,7 million tons in 2003/2004
was realized as 6,3 million tons in 2013/14 season.
It is seen that millet production of China is in the same
level with consumption. According to the data of USDA;
any imports or exports activity seem to realize in China.
Based on this, it is clear that current production of millet
is realized totally in order to meet the domestic demand.
FOREIGN TRADE IN CHINA
China that increases its share on world trade is the
leader among the world’s biggest product suppliers and
exporters currently. China’s foreign trade volume in 2013
reached to 4 trillion 260 billion dollars. This is 7,6 percent
over the recorded value of previous year.
When the foreign trade data viewed, it is seen that
exports showed a growth of 7,9 percent and reached
to 2 trillion 210 billion dollars. İmports rose to 1,950 trillion dollars with a growth of 7,3 percent. So that the
foreign trade surplus reached to 259,9 billion dollars.
98
January • Ocak 2015
2009/10 sezonunda 107 milyon tona çıkmıştır. 2010/11
sezonunda ise tüketim miktarı 110 milyon tona yükselmiş, 2011/12 sezonunda ise 122 milyon tona ulaşarak
dikkat çekici bir artış göstermiştir. 2013/14 sezonunda
bir miktar düşerek 121 milyon ton olarak kaydedilmiştir.
USDA’nın 2014/15 sezonu için öngördüğü buğday tüketim miktarı 124 milyon tondur.
Çin tarımsal ürünlerinin üretim ve tüketiminde bir diğer
önemli ürün ise sorgumdur. Sorgum üretimine bakıldığında 2005/06 ve 2009/10 sezonları arasında devam
eden bir düşüş olduğu görülmektedir. Ancak 2011/12
sezonunda 2 milyon ton olan sorgum üretimi, 2013/14
sezonunda 2,7 milyon tona yükselmiştir. 2014/15 sezonunda ise benzer bir üretim seviyesi beklenmektedir.
USDA verilerine göre; sorgum tüketiminin üretim seviyesini aştığı görülmektedir. Buna göre; 2012/13 sezonunda 3,2 milyon ton olan tüketim miktarı bir hayli yükselmiş ve 2013/14 sezonunda 6,8 milyon tona yükselmiştir.
2014/15 sezonunda ise yükselişin devam edeceği ve
tüketimin 7,2 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği
öngörülmektedir.
Bir diğer tahıl ürünü arpa, Çin’de 1,5 ile 3 milyon ton
arasında bir üretim miktarına sahiptir. Ancak 2005/06 sezonunda 3,4 milyon ton seviyesine kadar ulaşan Çin’in
arpa üretimi, sonraki yıllarda süreklilik arz edecek şekilde
düşüşe geçmiştir. 2013/14 sezonuna gelindiğinde arpa
üretiminin 1,5 milyon ton seviyesine kadar gerilediği göze
çarpmaktadır. 2014/15 sezonu için öngörülen miktar da
yine bu düzeydedir. Üretimdeki düşüşe rağmen tüketimde hızlı bir artış söz konusudur. 2003/04 sezonunda 4,7
milyon ton Çin’in arpa tüketimi, 2013/14 sezonunda 6,3
milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
Çin’de darı üretiminin ise tüketim ile paralel gerçekleştiği görülmektedir. USDA verilerine göre Çin’de darı için
ithalat ya da ihracat faaliyetlerine gidilmediği görülmektedir. Bu sebeple mevcut üretimin tamamen iç tüketimi
karşılamak için yapıldığı oldukça açıktır.
ÇİN’DE DIŞ TİCARET
Dünya ticaretindeki payını hızla arttıran Çin, günümüzde ürün tedariki ve ihracatında dünyanın en büyükleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çin’in 2013 yılındaki dış
ticaret hacmi, 4 trilyon 260 milyar dolardır. Bu, bir önceki
yıl kaydedilen değerin yüzde 7,6 fazlasıdır.
Dış ticaret verilerine bakıldığına ihracatın, 2013 yılında
bir önceki yıla kıyasla 7,9 artış gösterdiği ve 2 trilyon
210 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. İthalat ise
yüzde 7,3’lük artışla 1 trilyon 950 milyar dolara çıkmıştır.
Böylece dış ticaret fazlası 259 milyar 900 milyon dolara
ulaşmıştır. Çin’in büyüme oranlarına bakıldığında nere-
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
When china’s rate of growth is viewed, it is seen that in
nearly whole the recent twenty years, china has grown
by reaching two-digit numbers. The production and export activities of foreign-invested companies have a big
contribution to this. Almost 60 percent of total export is
carried by foreign-invested companies. Just like exports,
more than 50 percent of import activities are carried by
means of foreign-invested companies.
deyse son 20 yılın hepsinde, çift haneli rakamlara ulaşarak büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Yabancı sermayeli şirketlerin üretim ve ihracat faaliyetlerinin bunda
büyük payı bulunmaktadır. Toplam ihracatın neredeyse
yüzde 60’ı yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tıpkı ihracat gibi, ithalat faaliyetlerinin yüzde 50’den fazlası da yabancı yatırımcılar vasıtasıyla gerçekleşmektedir.
China’s share on the export of products with high added value like automatic data processing machines has
gradually increases especially in recent years. Primary
products that china exported are as follow: telephone
and other devices, automatic data processing machines,
electronic integrated circuits, crystalline materials, lasers, optical instruments and devices. Hong Kong, USA
and Japan are the primary country that china exported.
In 2003, China carried out export of 385 billion dollars
with Hong Kong which is the largest market of china. The
value of export with USA was 368 billion dollars in 2013.
Besides USA, the importance of Japan, South Korea and
Çin’in özellikle son yıllarda otomatik bilgi işlem makineleri gibi katma değeri yüksek ürünlerin ihracatındaki
payı artmaktadır. Çin’in ihracatını gerçekleştirdiği belli
başlı ürünler ise şöyledir: telefon ve diğer cihazlar, otomatik bilgi işlem makineleri, elektronik entegre devreler,
kristalli tertibat, lazerler, optik cihaz ve aletlerdir. Ülke
dış ihracatının büyük bir bölümünü Hong Kong, ABD ve
Japonya oluşturmaktadır. Çin’in en büyük pazarı olan
Hong Kong ile 2013 yılında 385 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirilmiştir. ABD’ye yapılan ihracat değeri ise
2013 yılı itibariyle 368 milyar dolardır. ABD’nin yanı sıra
Japonya, Güney Kore ve Almanya’nın karşılıklı ticaret-
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
99
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
Germany gradually increase in counter trade. The value
of export with japan is 150 billion dollars. EU countries
are also the leading countries china exports.
teki önemi giderek artmaktadır. Japonya’ya yapılan ihracat değeri ise 150 milyar dolardır. AB ülkeleri de Çin’in
ticaret ilişkilerini geliştirdiği başlıca ülkeler arasındadır.
As a result of the fact that lots of exported products
contain import inputs in china, an important growth in imports has been recorded. Especially the growth in imports
of raw materials like oil and mine inputs is remarkable.
China is incapable of meeting the country’s needs for
products with its increasing population and consumption
rate. Primary countries china imported from are South
Korea, Japan, Taiwan and USA. The value of import with
South Korea is 183 billion dollars in 2013. The value
of import with japan is 162 billion dollars. The primary
products that china imported are as follows: electronic
integrated circuits, crude oil, iron ores and concentrates,
liquid crystalline devices, laser and optic devices.
Çin’de birçok ihracat ürününün ithal girdiler içermesi
sebebiyle ithalatta da önemli artış gerçekleşmiştir. Özellikle petrol ve maden girdileri gibi hammaddelerin ithalatındaki artış göze çarpmaktadır. Çin’in gittikçe artan
nüfusu ve tüketim oranı, yerli ürünlerin ihtiyacı karşılamasını mümkün kılmamaktadır. İthalat faaliyetlerinde yer
alan başlıca ülkeler ise Güney Kore, Japonya, Tayvan ve
ABD’dir. Güney Kore’den gerçekleştirilen ithalat değeri
2013 yılında 183 milyar dolardır. Japonya ile yapılan ithalat değeri ise 162 milyar dolardır. Çin’in ithal ettiği başlıca
ürünler ise elektronik entegre devreler, ham petrol, demir
cevherleri ve konsantreleri, sıvı kristalli tertibat, lazerler ve
optik cihazlı aletlerdir.
THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE
Grain production shows an increase in China and along
with this, local production of China is incapable of meeting all the domestic demand due to the high population.
As a result of this, imports activity is preferred and the value of imports grows every year. According to the data of
USDA; imports of corn increased from 47 thousand tons
to 1,2 million tons by showing a serious growth in the season of 2009/10 in comparison to the previous season. In
the following years, similar amounts were also recorded. In
the season of 2011/12, with the import value of 5,2 million tons, the highest import level was reached. The forecasted imports value of 2014/15 season is 2,5 million tons.
İncreasingly decreased numbers are observed in terms of
corn export. Exports value which was 7,5 million tons in the
season of 2003/04 recorded a drop in every season and
remained as 22 thousand tons in the season of 2013/14.
The place of rice which is another important food product
seems to increase in imports. An important growth was
obtained for rice import in the season of 2011/12, the imports amount which was 575 thousand tons in the previous
season rose to 2,9 million tons. Rice imports which was 3,8
million tons in the season of 2014/15 is expected to rise to
4 million tons in the next season. In case of exports, low
amounts are obtained. İt is possible to say that exports
rate has decreased through the years. Export amount of
rice which is 300 thousand tons in the season of 2013/14 is
forecasted to be around similar levels for the next season.
The import of wheat which shows dissimilarity by years
increased significantly in the season of 2013/14. The wheat
import which was nearly 3 million tons in the previous season reached to 6,7 million tons in the season of 2013/14.
As a result of this, wheat import value of 1,7 million tons is
forecasted for the season of 2014/15. However, wheat
100
January • Ocak 2015
DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Çin’de tahıl üretimi hızla artış göstermekle birlikte, yüksek nüfus oranı nedeniyle yurtiçi ihtiyacı tam anlamıyla karşılamaya yetmemektedir. Bu sebeple ithalata gidilmekte ve
ithalat faaliyetlerinin değeri de her geçen yıl artmaktadır.
USDA verilerine göre; mısır ithalatı 2009/10 sezonunda,
önceki sezona kıyasla ciddi bir artış göstererek 47 bin
tondan 1,2 milyon tona çıkmıştır. 2011/12 sezonunda
5,2 milyon ton ithalatla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda beklenen ithalat oranı
ise 2,5 milyon tondur. Mısır ihracatında ise giderek azalan
miktarlar göze çarpmaktadır. 2003/04 sezonunda 7,5 milyon ton olan ihracat miktarı, her sezon düşüş göstermiş ve
2013/14 sezonunda 22 bin tona kadar gerilemiştir.
Bir diğer önemli gıda maddesi olan pirincin ithalatı da
artış eğilimindedir. 2011/12 sezonunda pirinç ithalatında
önemli bir artış yaşanmış ve bir önceki sezon 575 bin
ton olan ithalat miktarı, 2,9 milyon tona çıkmıştır. 2013/14
sezonunda 3,8 milyon ton miktarında gerçekleşen pirinç
ithalatının, 2014/15 sezonunda 4 milyon tona çıkması
beklenmektedir. İhracatta ise daha düşük miktarlar söz
konusudur. Yıllar itibariyle ihracat miktarının da düştüğü
söylenebilir. 2013/14 sezonunda 300 bin ton olarak gerçekleşen pirinç ihracatının, 2014/15 sezonunda da yine
bu seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllar itibariyle
önemli oranda farklılıklar gösteren Çin’in buğday ithalatı,
2013/14 sezonunda önemli miktarda artmış, bir önceki
sezon 3 milyon tona yaklaşan ithalat, 2013/14 sezonunda 6,7 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonu için öngörülen buğday ithalatı ise 1,7 milyon tondur. Buna karşın
son 3 sezondur buğday ihracatı 800 bin ton ile 1 milyon
ton arasında seyretmektedir.
Çin’in bir diğer önemli ithalat kalemi, tahıl grubunda arpadır. 2003/04 ile 2012/13 sezonları arasında 1 ile 2,5
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
export has been remaining between 800 thousand tons
and 1 million tons for the last three seasons.
Another important imports product of China is barley. China’s barley import which is between 1 and 2,5 million tons
in the seasons of 2003/04 and 2012/13 rose to 4,8 million
tons in 2013/14 season. In current season of 2014/15, import amount of barley is forecasted to remain at 4,5 million
tons. Import of sorghum in china is too low except for the
season of 2013/14. The amount of imports for the season
of 2013/14 reached to 4,1 million tons and it is forecasted
to rise to 4,6 million tons in 2014/15 season.
Import amounts of china are more remarkable than export amounts of china in terms of grains. However, the
export amounts which seem high are very low when the
size of the country, its population and domestic production amount viewed. In this aspect, china has substantially become self-sufficient.
FLOUR MILLS IN CHINA
In china of which economy has grown significantly after
grains market was privatized competence in grain processing sector has risen significantly too. According to
the State Administration of Grains in China; it is known
that over 40,000 flour mills exist in China. However, most
of these are village type mills. Over 30,000 of these mills
have production capacity less than 50 tons per day. The
number of registered flour mills is 4245. The number of
mills producing 50 to 200 tons per day changes between
2000 and 3000. The number of mills producing 200 to
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
milyon ton arasında değişen Çin’in arpa ithalatı, 2013/14
sezonunda 4,8 milyon tona çıkmıştır. İçerisinde bulunduğumuz 2014/15 sezonunda da arpa ithalatının 4,5 milyon
ton seviyesinde kalması beklenmektedir.
Ülkede sorgum ithalatı ise 2013/14 sezonu hariç, yok
denecek seviyedir. 2013/14 sezonunda ithalat miktarı 4,1
milyon tona ulaşmış ve 2013/14 sezonunda da 4,6 milyon tona ulaşması beklenmektedir.
Tahıl ürünlerinde genel itibariyle Çin’in ihracat miktarından çok ithalat miktarı ön plana çıkmaktadır. Ancak yüksek
gibi görünen ithalat miktarları, ülkenin büyüklüğü, sahip olduğu nüfus ve yurtiçi üretim miktarları dikkate alındığında
son derece düşüktür. Bu açıdan Çin, büyük oranda kendi
iç tüketimini karşılayacak noktaya ulaşmıştır.
ÇİN’DE UN DEĞİRMENCİLİĞİ
Tahıl pazarının özelleştirilmesinden sonra ekonomisi
hızla yükselen Çin’in tahıl işleme sektöründe de rekabet büyük ölçüde artmıştır. Çin Devlet Tahıl İdaresi’nin
verilerine göre; Çin’de 40.000’in üzerinde değirmen olduğu bilinmektedir. Ancak bu miktarın büyük çoğunluğu
köy tipi değirmenlerden oluşmaktadır. Bu değirmenlerin
30.000’den fazlası günde 50 tondan az üretim kapasitesine sahiptir. Kayıtlı un değirmenlerinin toplamı ise
4.245’dir. Günde 50 ile 200 ton arasında üretim yapan
değirmenlerin sayısı 2.000 ile 3.000 arasında değişmekte
olup, günde 200 ile 400 ton arasında üretim yapanların
sayısı ise 500 ile 1.000 arasındadır. 350 un değirmeninin
günde 400 ve 1.000 ton arası üretim yaptığını söylemek
January • Ocak 2015
101
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
400 tons per day changes between 500 and 1000. It is
possible to say that 350 flour mills produce 400 to 1000
tons of flour per day. Moreover, there are three large flour
mills producing over 10,000 tons per day.
It is possible to say that locally southern part of China
is more modern and has larger mills than North. Particularly Guangdong region is one of the biggest suppliers. In
time, large mills operating with 80 percent capacity per
year have been constructed in Guangdong that moves
ahead of the other regions in wheat import owing to its
high consumption rates. 40 percent of flour produced in
these mills is exported to the other regions.
mümkündür. Ayrıca günde 10.000 tonun üzerinde üretim
yapan üç büyük değirmen grubu bulunmaktadır.
Bölgesel olarak bakıldığında, Çin’in güney kesiminin
kuzeye oranla daha modern ve büyük değirmenlere sahip olduğu söylenebilir. Özellikle Guangdong bölgesi en
büyük tedarikçilerden biridir. Yüksek tüketim oranı sebebiyle buğday ithalatında da diğer bölgelerin önüne geçen
Guangdong’da zaman içinde yıllık yüzde 80 kapasiteyle
işleyen büyük değirmenler yapılmıştır. Bu değirmenlerde
üretilen unun yüzde 40’ı ise diğer bölgelere ithal edilmektedir.
The capacity of flour mills in China rose significantly between the years of 2005 and 2010; increased from 80 million
tons to 170 million tons. İt is stated that the total processing
capacity currently is 250 million tons. However, 60-80 million
tons of grinding process is actually realized per year.
Çin’in genelindeki un değirmenlerinin kapasitesi ise
2005 ve 2010 yılları arasında hızla artmış ve 80 milyon
tondan 170 milyon tona çıkmıştır. Günümüzde toplam
işleme kapasitesinin 250 milyon ton olduğu belirtilmektedir. Ancak fiilen yılda 60-80 milyon tonluk öğütme işlemi
yapılmaktadır.
10 percent of wheat flour produced in China is high
quality- special-purpose flour that is used to make bread,
pastry and biscuit. 50 percent of it is used in production of steamed bread and instant noodle. Remaining 40
percent is low quality flour consumed in villages. The production and consumption of high quality flour is expected
due to rise in the living standards.
Çin’de üretilen buğday ununun yüzde 10’u ekmek, börek ve bisküvi yapımında kullanılan yüksek kalitede özel
amaçlı kullanım unudur. Yüzde 50’si ise buharda pişmiş
ekmek ve hazır noodle yapımında kullanılır. Kalan yüzde
40’ı ise köylerde tüketilen düşük kalite unlardır. Yaşam
standartlarının arması sebebiyle yüksek kalite unun üretim ve tüketiminin de artması beklenmektedir.
References - Kaynaklar:
1. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, http://www.ekonomi.gov.tr/
2. USDA Foreign Agricultural Service, http://www.fas.usda.gov/
3. Food and Agriculture Organization of The United Nations Statistics Division, http://faostat.fao.org/
4. Worldbank.org/Countries/Overview
5. State Administration of Grain, http://www.chinagrain.gov.cn
102
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
January • Ocak 2015
103
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
104
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
8
January • Ocak 2015
MILLER MAGAZINE

Benzer belgeler

NEWS • HABER

NEWS • HABER Now it is possible to make an agreement or make sale without meeting. However, any technological communication method has the impact and power that face-to-face communication can provide. With the ...

Detaylı

news • haber - Değirmenci Dergisi

news • haber - Değirmenci Dergisi Pirinç fiyatlarında düşüş başladı

Detaylı