T‹L‹ - Qlima

Transkript

T‹L‹ - Qlima
R 17
TR
KULLANMA KILAVUZU
Say›n Bay/Bayanlar,
Tafl›nabilir ›s›t›c›lar aras›nda bir numara olan bu Zibro ›s›t›c›y› ald›¤›n›z için tebrikler.
Gelecek birçok y›l boyunca hizmetinizde olacak birinci s›n›f kalite bir ürün sat›n ald›n›z.
Bu tabii ki ›s›t›c›y› do¤ru kullanman›za ba¤l›d›r. Zibro ›s›t›c›n›zdan azami kullan›m süresinde fayda sa¤lamak için lütfen bu Kullanma Talimatlar›n› okuyunuz.
Tüm malzeme veya iflçilik kusurlar›na yönelik bu cihaz 24 ay boyunca imalatç› garantisi
alt›ndad›r.
Zibro ›s›t›c›n›zdan en yüksek s›cakl›¤› ve rahat› sa¤laman›z› dileriz.
Sayg›lar›m›zla,
PVG International
Müflteri Hizmetleri Departman›
1 ÖNCE KULLANMA TAL‹MATLARINI OKUYUN.
2 fiÜPHE DURUMUNDA ZIBRO BAY‹N‹ZLE TEMASA GEÇ‹N.
3 OKUMAYA BAfiLAMADAN ÖNCE SON SAYFAYI KIVIRIN.
TR
2
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KULLANIM ‹Ç‹N GENEL TAL‹MATLAR
ANA PARÇALAR
Afla¤›da ›s›t›c›n›z› kullanmak için at›lacak ad›mlar
bulunmaktad›r. Daha fazla ayr›nt› için KULLANMA
KILAVUZUNA bak›n›z.
A
Kapama dü¤mesi
B
T›rt›kl› fitil ayarlama
tuflu
1
2
Tüm ambalaj malzemelerini ç›kart›n›z (Bölüm A, fiekil A’ya bak›n›z).
4
Pil gözüne L pilleri tak›n›z (Bölüm A, fiekil F’ye bak›n›z).
4
Yanma odas›
E
Yanma odas› kolu
F
Yak›t göstergesi
G
Izgara
H
Sökülebilir depo
Yanma odas›n›n 4 tamamen dik konumda olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz (Bölüm A, fiekil E’ye bak›n›z).
5
Ateflleme dü¤mesi
Sökülebilir depoyu 9 doldurunuz ve ›s›t›c›y› atefllemeden önce 30
dakika bekleyiniz (Bölüm B, fiekil H’ye bak›n›z).
3
C
T›rt›kl› fitil ayarlama tuflunu 2 mümkün oldu¤unca sa¤a do¤ru
çevirerek ›s›t›c›y› ateflleyiniz ve hafifçe ateflleme dü¤mesine 3 bas›n›z
kapa¤›
(Bölüm C, fiekil J ve K’ye bak›n›z)
6
I
Sökülebilir depo
J
Sökülebilir depo yak›t
Is›t›c›y› ateflledikten sonra ›s›t›c›n›n iyi yand›¤›n› kontrol etmek 10 ila
15 dakika sürer (Bölüm D’ye bak›n›z).
ölçer
7
Is›t›c›y› kapat›n›z (Bölüm E’ye bak›n›z).
•
Is›t›c›y› ilk çal›flt›rd›¤›n›zda k›sa bir süre “yeni” gibi
K
Ateflleme bobini
L
Pil gözü
M
Fitil yükseklik kilidi
kokacakt›r.
•
•
Yak›t›n›z› serin ve karanl›k bir yerde saklay›n›z.
Yak›t›n s›n›rl› kullan›m ömrü vard›r. Her ›s›nma
mevsimine yeni yak›tla bafllay›n›z.
•
Is›t›c›n›z
için
Zibro
Extra
veya
Zibro
Kristal
kulland›¤›n›zda yak›t›n do¤ru kalitesi garantidir.
•
Baflka bir marka ve/veya parafin yak›t türü de¤iflimi
yaparsan›z, ›s›t›c›n›n içine kalan tüm yak›t› bitiriniz.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
TR
3
E
E
E
ÖNCEDEN B‹LMEN‹Z GEREKENLER
DA‹MA YETERL‹ HAVALANDIRMA OLDU⁄UNDAN EM‹N OLUNUZ
Her bir model için ek havaland›rma olmadan ›s›t›c›y› güvenle kullanabilece¤iniz minimun
alan›n ölçüsü belirlenmifltir (Bölüm K’ye bak›n›z). E¤er oda belirlenen alandan daha
küçükse, daima bir pencere veya kap›y› hafifçe aç›k (+/- 2.5 cm) b›rak›n›z. Bunu ayr›ca
afl›r› yal›t›lm›fl veya hava ak›ms›z ve/veya 1,500 metre üzeri rak›mda yapman›z› tavsiye
ederiz. Is›t›c›n›z› bodrum veya baflka yer alt› alanlarda kullanmay›n›z.
GÜVENL‹ ÜST KISIM
Is›t›c› güvenli bir üst k›s›mla teçhiz edilmifltir. Bu uygulama üst levhan›n s›cakl›¤›n› azalt›r. Bu
yolla üst levhaya kazara dokunmadan kaynaklanan zarar verici kaza riski büyük oranda
azalt›lm›flt›r. Fakat üst levhan›n hala s›cak oldu¤unu unutmay›n›z.
Üst levha ve ›zgara ile herhangi temastan sak›n›n›z.
DO⁄RU YAKIT
Sadece BS2869 Bölüm 2 veya eflde¤eri ile uyumlu C1 S›n›f parafin yak›t kullan›n›z. Is›t›c›n›z
Zibro Extra veya Zibro Kristal gibi yüksek kaliteli susuz saf parafin ya¤› ile kullan›lmak için
tasarlanm›flt›r. Sadece bu türden yak›tlar temiz ve düzgün yanma sa¤layacakt›r. Düflük
kaliteli yak›t afla¤›dakilere neden olabilir:
E
Cam lif fitili üzerinde afl›r› katran tortusu
E
Yetersiz yanma
E
Düflük ›s›t›c› ömrü
E
Duman ve/veya koku
E
Izgara ve/veya örtü üzerinde tortu
Do¤ru yak›t kullan›m› bu nedenle ›s›t›c›n›z›n güvenli, verimli ve rahat kullan›m› için
gereklidir.
Sadece do¤ru yak›t›n kullan›lmas› ›s›t›c›n›z›n
güvenli, verimli ve rahat
kullan›lmas›n› sa¤lar.
Is›t›c›n›z için do¤ru yak›t hakk›nda daima yerel sat›c›n›za baflvurunuz.
A
Bu tafl›ma kapa¤› kutuda
ayr› olarak paketlenmifltir.
Sadece bu kapak kullan›m sonras› ›s›t›c›n›n
sorunsuz tafl›nmas›
sa¤lar. ‹yi saklay›n›z.
TR
4
KULLANMA KILAVUZU
A
E
E
E
E
ISITICININ MONTAJI
1 Is›t›c›n›z› kutusundan dikkatlice ç›kart›n›z ve içindekileri kontrol ediniz. Is›t›c›n›n
B
yan›nda afla¤›dakilere de ihtiyac›n›z olacakt›r:
E Manüel yak›t pompas›
E Tafl›ma kapa¤›
E Kullan›m talimatlar›
E Piller
C
Saklama ve/veya tafl›ma için kutu ve ambalaj malzemelerini (fiekil A) atmay›n›z.
2 Di¤er ambalaj malzemelerini ç›kart›n›z:
E Ambalaj malzemesini ›zgaradan 7 ç›kart›n›z. Izgaray› yuvadan kald›r›n›z (fiekil B)
ve öne do¤ru çekiniz.
E Ambalaj›n iki ucunu arkaya ve ayn› zamanda hafifçe öne do¤ru çekiniz (fiekil C’ye
D
bak›n›z).
E Yanma odas›n› ›s›t›c›dan ç›kart›n›z ve alttaki ambalaj› ç›kart›n›z (fiekil D’ye bak›n›z).
E Yanma odas›n› geri yerine tak›n›z. Yanma odas› kolundan 5 biraz sola ve sa¤a
düzgünce hareket ettirildi¤inde do¤ru flekilde konumland›r›l›r (fiekil E). Izgaray›
kapat›n›z: Yuvas›na yeniden konumland›rmak için hafifçe kald›r›n›z.
E Sökülebilir deponun 8 kapa¤›n› aç›n›z ve karton parças›n› ç›kart›n›z.
E
3 Bölüm B’de gösterildi¤i gibi sökülebilir depoyu doldurunuz.
4 Is›t›c›n›n arkas›ndaki göze L pilleri tak›n›z (fiekil F). Pil yuvas›nda gösterilen + ve –
iflaretlerin art› ve eksi kutuplarla eflleflti¤inden emin olunuz.
5 Zemin sa¤lam ve tamamen düz olmal›d›r. Düz olmad›¤›nda ›s›t›c›y› yeniden konum-
F
land›r›n›z. Is›t›c›n›n alt›na kitap veya baflka eflyalar koyarak durumunu düzeltmeyiniz.
6 Is›t›c›n›z art›k kullan›ma haz›rd›r.
B
YAKIT DOLUMU
Sökülebilir depoyu oturma odas›nda de¤il daha uygun bir yerde doldurunuz (her zaman
biraz dökülme olabilir). Afla¤›daki prosedürü izleyiniz:
1 Is›t›c›n›n kapal› oldu¤undan emin olunuz.
2 Kapa¤› 8 aç›n›z ve ›s›t›c›n›n d›fl›ndaki sökülebilir depoyu 9 kald›r›n›z (fiekil G). Not:
Depodan biraz damla s›zabilir. Sökülebilir depoyu geri tak›n›z (bafll›k yukar›y› göste-
G
rir) ve yak›t bafll›¤› vidas›n› sökünüz.
TR
5
E
E
3 Manüel yak›t pompas›n› al›n›z ve düz, en sert tüpü bidonun içine sokunuz. Sökülebilir
H
depodan daha yüksek konumda oldu¤undan emin olunuz (fiekil H). Damarl› hortumu
sökülebilir deponun aç›kl›¤›n›n içine sokunuz.
4 Pompan›n üstündeki valf› kilitleyiniz (saat yönüne çeviriniz).
5 Pompay› yak›t sökülebilir deponun içine akmaya bafllayana kadar birkaç kez s›k›n›z.
Bu olur olmaz, art›k basmaya gerek yoktur.
6 Depoyu doldururken sökülebilir depo yak›t ölçeri J kontrol ediniz. Gösterge deponun
dolu oldu¤unu gösterince pompan›n üzerindeki vanay› (saat yönünün tersine) gevfleterek doldurmay› durdurunuz. Özellikle yak›t çok so¤uk oldu¤unda (›s›nd›¤›nda yak›t
I
genleflir) depoyu hiçbir zaman afl›r› doldurmay›n›z.
7 Pompan›n içinde kalan yak›t›n bidona geri akmas›na izin verip dikkatlice pompay›
ç›kart›n›z. Yak›t bafll›¤›n› dikkatlice deponun üzerine geri tak›n›z. Dökülen yak›t› temiz-
empty
leyiniz.
full
8 Yak›t bafll›¤›n›n düzgün ve do¤ru flekilde s›k›lan›p s›k›lanmad›¤›n› kontrol ediniz.
Is›t›c›n›n içindeki sökülebilir depoyu (bafll›k afla¤›) geri tak›n›z. Kapa¤› kapat›n›z.
C
ISITICININ YAKILMASI
‹lk defa kullan›ld›¤›nda yeni bir ›s›t›c› k›sa süreli¤ine biraz koku salabilir. Bu nedenle ekstra
havaland›rma sa¤lay›n›z veya ›s›t›c› oturma odas›n›n d›fl›nda yak›n›z.
☞
Is›t›c›y› ilk kez kulland›¤›n›zda dolu sökülebilir depoyu yerine koyunuz ve ›s›t›c›y› yakmadan önce
yaklafl›k 30 dakika bekleyiniz. Bu cam lif fitilin yak›t› emmesini sa¤lar. Ayn› izle¤i depodaki tüm
yak›t› tamamen yakt›¤›n›zda ve cam lif fitil de¤ifltirildikten sonra gerçeklefltiriniz.
Is›t›c›y› yakmadan önce sökülebilir deponun doldurulmaya ihtiyac› olup olmad›¤›n› görmek
için daima yak›t göstergesini 6 kontrol ediniz.
Is›t›c›y› daima ateflleme bobini K ile yak›n›z. Asla kibrit veya çakmak kullanmay›n›z.
Afla¤›daki prosedürü izleyiniz:
1 Durana kadar t›rt›kl› fitil ayarlama tuflunu 2 saat yönüne çeviriniz (fiekil J). Çok fazla bask›
uygularsan›z biraz fazla çevirebilirsiniz; fakat kendili¤inden bafllama konumuna geri döne-
J
cektir.
2 Yakma dü¤mesine 3 bas›n›z (fiekil K), fakat çok fazla güç uygulamay›n›z. Yanma
odas›nda 4 alev gözükür gözükmez yakma dü¤mesini b›rak›n›z.
☞
K
☞
TR
6
E¤er ›s›t›c› sadece birkaç defa kullan›lm›fl ve fitil ayarlama tuflu kilitlenmemiflse, tutuflturma için
fitili en yüksek konuma getirmeden önce (Bölüm C) ilk önce fitil ayarlama tuflunu tamamen sola
çeviriniz (fiekil L).
Is›t›c›y› yakt›ktan sonra daima yanma odas›n›n 4 düzgün olup olmad›¤›n› kolu 5
vas›tas›yla hafifçe sola ve sa¤a kayd›rarak kontrol ediniz (fiekil E). Bu düz bir hareket
olmal›d›r. E¤er yanma odas› düzgün de¤ilse, bu duman ve is oluflmas›na neden olur.
E
D
ISITICININ YAKILMASI
Is›t›c›y› yakt›ktan sonra, ›s›t›c›n›n iyi yan›p yanmad›¤›n› kontrol etmeden 10 ila 15 dakika
sürecektir. Alev çok yüksekse duman ve ise, çok düflükse kokuya neden olur. Sayfan›n
yan›ndaki bölüm alevin müsaade edilen asgari ve azami yanma yüksekliklerini göstermektedir
(fiekil P). Alev t›rt›kl› fitil ayarlama tuflu B ile hafifçe ayarlanabilir (fiekil L).
Çok düflük yanmaya afla¤›dakiler neden olabilir:
L
E
Yetersiz yak›t
(depoyu doldurun)
E
Düflük yak›t kalitesi
(sat›c›n›za baflvurun)
E
Yetersiz havaland›rma
(pencere veya kap›y› aç›n›z)
E
Fitilin tükenmesi
(sat›c›n›zla irtibata geçin veya fitili de¤ifltirin,
Bölüm M’ye bak›n›z)
E
ISITICININ KAPATILMASI
Yaklafl›k bir dakika ›s›t›c›n›n en düflük ayar›nda (fiekil L) yanmas›na izin verin. Durdurmak
için t›rt›kl› fitil ayarlama tuflunu 2 hafifçe saat yönünün tersine çeviriniz. K›sa bir süre sonra
alev sönecektir.
☞
F
Acil durumda KAPAMA dü¤mesine 1 basarak ›s›t›c›y› kapat›n›z (fiekil M).
F‹T‹L YÜKSEKL‹K AYARI
Bir süre sonra yanma yeteri kadar yüksek olmayabilir (Bölüm D). Bu durumda alevi artt›rmak
için fitil yüksekli¤ini ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için ›s›t›c› kapal› olmak zorundad›r.
Afla¤›daki prosedürü izleyiniz:
M
1 KAPAMA dü¤mesine 1 bas›n›z (fiekil M).
2 Is›t›c›n›n t›rt›kl› fitil ayarlama tuflunu 2 çekiniz, böylece fitil yükseklik kilidi M görülebilir.
3 Plastik bilezi¤i baflparmak ve iflaret parma¤›n›z›n aras›na al›n›z ve d›flar› çekiniz.
Bilezi¤i bir kademe 2 veya 3 konumuna çeviriniz (fiekil Q). Bilezi¤i dikkatle geri çekiniz, böylece pin bofllu¤a gelir.
Q
4 T›rt›kl› fitil ayarlama kolunu dikkatle geri tak›n›z. Bu sadece bir yoldan yap›labilir –
do¤ru konum için bafll›¤›n arkas›n› kontrol edin.
☞
E¤er fitil yükseklik ayar› istenilen etkiyi sa¤lamazsa, tüm yak›t tükenene kadar ›s›t›c›n›n
yanmas›na izin verin.
E¤er hala alev yüksekli¤i çok düflükse ve fitil 3. konumda ayarl›ysa, sat›c›n›zla irtibata geçin
veya fitili de¤ifltirin, Bölüm M’ye bak›n›z. Ayarlama sonras› alev çok yüksek olursa (fiekil Q),
fitil yükseklik ayar› tekrar bir konum düflü¤e getirilmelidir. Aksi takdirde duman veya is
oluflabilir.
G
ARIZA, NEDENLER‹ VE ÇÖZÜMLER‹
E¤er afla¤›daki talimatlarla herhangi ar›za çözümlenemezse, lütfen sat›c›n›za baflvurunuz.
TR
7
F
ISITICI YANMIYOR
E Piller yuvada do¤ru flekilde konumland›r›lmam›fl.
Kontrol ediniz (fiekil F).
E Yanma için pillerde yeterli güç kalmam›fl.
De¤ifltirin (fiekil F).
E Depoda yak›t kalmam›fl veya fitil de¤ifltirilmifl.
Sökülebilir depoyu yeniden doldurduktan ve de¤ifltirdikten sonra, ›s›t›c›y› yakmadan
30 dakika bekleyiniz.
E Yakma dü¤mesine 3 çok kuvvetli bas›yorsunuz.
Daha az kuvvetli bas›n›z (Bölüm C).
E Ateflleme bobini K ar›zal›.
Sat›c›n›za baflvurunuz.
DÜZENS‹Z ALEV VE/VEYA ‹S VE/VEYA KOKU
E Yanma odas› 4 do¤ru konumland›r›lmam›fl.
Düzgün hale getirmek için kolu 5 kullan›n›z.Kolayca hafifçe sola veya sa¤a
kayd›rarak oday› düzgün hale getirebilirsiniz.
E Kullan›m tarihi geçmifl yak›t kullan›yorsunuz.
Her ›s›tma mevsimine yeni yak›tla bafllay›n›z.
E Yanl›fl tip yak›t kullan›yorsunuz.
DO⁄RU YAKIT bölümüne bak›n›z (“Önceden bilmeniz gerekenler” bölümüne bak›n›z).
E Is›t›c›n›n alt k›sm›nda toz birikintisi var.
Sat›c›n›zla irtibata geçiniz.
E Fitil uzunlu¤u do¤ru de¤il.
Bölüm F’ye bak›n›z
ISITICI YAVAfiÇA SÖNÜYOR
E Sökülebilir depo bofl.
Bölüm B’ye bak›n›z.
E Yak›t filtresi nemden kirlenmifl.
Yak›t filtresini kurulay›n›z (Bölüm H).
E Alt rezervuar nemden kirlenmifl.
Sat›c›n›za baflvurun.
E Üst k›s›mdaki fitil sertleflmifl.
Tüm yak›t kullan›lana kadar ›s›t›c›y› yak›n›z (Bölüm H). Do¤ru yak›t kullan›n›z.
E Kullan›m tarihi geçmifl yak›t kullan›yorsunuz.
Her ›s›tma mevsimine yeni yak›tla bafllay›n›z.
ISITICI AZ YANIYOR
E Fitilin konumu çok düflük.
Fitil yükseklik kilidini yeniden tak›n (Bölüm F).
E Depoyu yeniden doldurmadan önce, ›s›t›c› neredeyse tüm yak›t› yakmal›d›r.
Sökülebilir depoyu yeniden doldurup yerine geri yerlefltirdikten sonra, ›s›t›c›y› yakmadan önce 30 dakika bekleyin.
E Yanl›fl tip yak›t kullan›yorsunuz.
DO⁄RU YAKIT bölümüne bak›n›z (“Önceden bilmeniz gerekenler” bölümüne bak›n›z).
E Oda yetersiz havaland›r›l›yor.
Bir süreli¤ine pencere veya kap›y› aç›k b›rak›n.
ISITICI ÇOK FAZLA YANIYOR
E Çok uçucu tipte yanl›fl yak›t kullan›yorsunuz.
DO⁄RU YAKIT bölümüne bak›n›z (“Önceden bilmeniz gerekenler” bölümüne bak›n›z).
E Fitilin konumu çok yüksek.
Fitil yükseklik kilidini yeniden tak›n (Bölüm F).
TR
8
H
BAKIM
Is›t›c›n›z neredeyse bak›m gerektirmez. Fakat nemli bir bezle zaman›nda toz ve lekeleri
ç›kartman›z önemlidir çünkü bunlar ç›kart›lmas› zor lekelere neden olabilirler. Normal
flartlar alt›nda, sadece üç parça y›pranabilir:
1. P‹LLER
Pilleri kendiniz de¤ifltirebilirsiniz. Pilleri evsel at›klar›n›zla birlikte atmay›n›z. Evsel kimyasal
at›klar›n imhas›na iliflkin ülkenizde geçerli tüzüklere uyunuz.
2. YAKMA BOB‹N‹
E¤er ›s›t›c›y› do¤ru flekilde yakarsan›z, yakma bobini daha uzun ömrü olur. Zaman
içerisinde pilleri de¤ifltiriniz ve yakma dü¤mesine çok kuvvetli basmamaya dikkat edin. E¤er
filaman ar›zal›ysa, yakma bobini de¤ifltirilmelidir.
3. F‹T‹L
Cam elyaf fitilin ömrünü artt›rmak için depo tamamen boflalana ve ›s›t›c› kendi sönene
kadar arada s›rada ›s›t›c›n›n yanmas›na izin veriniz. Bunu alevin zay›flad›¤›n› fark etti¤iniz
zaman yap›n›z. Yakma ifllemi biraz koku ç›kartacakt›r, bu nedenle ›s›t›c›y› oturma odas›n›n
d›fl›na alman›z› tavsiye ederiz.
YAKIT F‹LTRES‹
Elektrik ateflleme
Ayr›ca düzenli olarak yak›t filtresini kontrol ediniz.
Sökülebilir depoyu 9 ›s›t›c›dan söküp yak›t filtresini ç›kart›n›z (fiekil N). Filtreden yak›t
damlas› dökülebilir; elinizde bir bez bulundurun. Yak›t filtresinin üst k›sm›n› alta getiriniz ve
sert bir yüzeye vurarak tüm kir kal›nt›lar›n› temizleyiniz. (Asla su ile temizlemeyiniz!) Filtreyi
›s›t›c›ya geri tak›n›z.
N
☞☞
Yak›t filtresi
I
Is›t›c› parçalar›ndan herhangi birini kendiniz sökmeyiniz. Tamir için daima sat›c›n›za
baflvurunuz.
Herhangi bak›m veya servis ifli yapmadan önce ›s›t›c›n›n so¤umas›na müsaade ediniz.
SAKLAMA (ISINMA MEVS‹M‹ SONUNDA)
Yak›t deposundaki yak›t›n tamam›n› ›s›nma mevsimi sonunda yakman›z› ve ›s›t›c›y› uygun
biçimde saklaman›z› tavsiye ederiz. Sonraki sayfadaki prosedürü izleyiniz:
1 Is›t›c›y› oturma odas› d›fl›nda yak›n›z ve tüm yak›t tükenene kadar yanmaya b›rak›n›z.
2 Is›t›c›y› so¤umaya b›rak›n›z.
3 Is›t›c›y› nemli bir bezle siliniz ve sonra kuru bir bezle kurulay›n›z.
4 Yuvas›ndan L pilleri ç›kart›n›z ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
5
Yak›t filtresini temizleyiniz (Bölüm H’ye bak›n›z).
TR
9
6 Is›t›c›y› rutubetsiz bir yerde mümkünse orijinal ambalaj›nda muhafaza ediniz.
Kullan›lmam›fl yak›t bir sonraki ›s›nma mevsiminde kullan›lamaz. E¤er hala kalan yak›t
varsa, atmay›p evsel kimyasal at›klar›n imhas›na iliflkin ülkenizde geçerli tüzüklere göre
imha ediniz. Daima yeni ›s›nma mevsimine yeni yak›tla bafllay›n›z. Is›t›c›y› yeniden kullanmaya bafllad›¤›n›zda, talimatlar› tekrar izleyiniz (Bölüm A’dan bafllay›p belirtildi¤i
gibi).
J
TAfiIMA
Is›t›c›n›n tafl›nmas› s›ras›nda yak›t s›z›nt›s›n› önlemek için afla¤›daki önlemleri al›n›z:
N
1 Is›t›c›y› so¤umaya b›rak›n›z.
2 Sökülebilir depoyu 9 ›s›t›c›dan söküp yak›t filtresini ç›kart›n›z (fiekil N). Filtreden yak›t
damlas› dökülebilir; elinizde bir bez bulundurun. Yak›t filtresini ve sökülebilir depoyu
›s›t›c›dan ayr› muhafaza ediniz.
3 Tafl›ma bafll›¤›n› yak›t filtresi konumuna getiriniz (fiekil O). S›k›ca bas›n›z.
O
4 Is›t›c›y› daima dik konumda tafl›y›n›z.
K
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Ateflleme
elektrikli
Yak›t
parafin
Kapasite (kW) *
Uygun alan (m )**
3
tafl›ma bafll›¤›
L
genifllik
428
(taban levhas› dahil)
derinlik
295
yükseklik
513
3.00
85-110
Yak›t sarfiyat› (lt/s)*
0.313
Yak›t sarfiyat› (lt/s)*
250
Depo bafl›na yanma süresi (s)*
12.8
Sökülebilir depo kapasitesi (lt)
4.0
A¤›rl›k (kg)
9.0
*
**
Boyutlar (mm)
Aksesuarlar
manüel yak›t pompas›
tafl›ma bafll›¤›
piller
Gerekli piller
2x R20kG, MN 1300
Fitil türü
F
1.5V, D ölçülü
Maksimum ayarda
Belirlenen de¤erler gösterme içindir
GARANT‹ fiARTLARI
Al›m tarihinden itibaren ›s›t›c›n›z›n 24 ayl›k garanti süresi vard›r. Bu süre içerisinde
malzeme veya iflçili¤e iliflkin tüm kusurlar bedelsiz olarak tamir edilecektir. Bu garanti
kapsam›nda afla¤›daki hükümler geçerlidir:
1 Dolayl› hasarlar dahil hasarlara yönelik tüm di¤er talepleri aç›kça reddediyoruz.
2 Garanti süresi içinde parçalar›n tamiri veya de¤ifltirilmesi garanti süresinin
uzat›lmas›na neden olmaz.
3 Is›t›c› modifiye edilip orijinal olmayan parçalar kullan›ld›¤›nda veya üçüncü taraflarca
tamir edildi¤inde garanti geçersizdir.
TR
10
4 Piller, yakma bobini, fitil ve manüel yak›t pompas› gibi normal afl›nmaya tabi parçalar
için garanti uygulanmaz.
5 Üzerinde hiçbir de¤ifliklik yap›lmamak kayd›yla sat›n ald›¤›n›z tarihi gösteren as›l belgeyi ibraz etti¤inizde garanti geçerlidir.
6 Kullan›m Talimatlar› uyar›nca olmayan eylemlerden, ihmalden ve yanl›fl türden veya
son kullanma tarihi geçmifl yak›t kullan›m›ndan kaynaklanan hasarlar için garanti
geçersizdir.
7 Is›t›c›n›n veya ›s›t›c› parçalar›n›n tafl›nmas› s›ras›nda meydana gelen nakliye masraflar›
ve riskleri daima al›c›n›n sorumlulu¤unda olacakt›r.
Gereksiz masraflar› önlemek için, her zaman ilk önce “Kullan›m Talimatlar›n›” okuman›z›
tavsiye ederiz. Bunlar›n çözüm sunmamas› durumunda, tamir için ›s›t›c›y› sat›c›n›za
götürünüz.
Afl›r› yan›c› maddeler kontrol edilemez yanmay› teflvik ederek alevlerin ç›kmas›na neden olabilir. Bu olursa, ›s›t›c›y› hareket
ettirmeye çal›flmay›n, fakat ›s›t›c›y› derhal kapat›n›z (Bölüm E’ye bak›n›z). Acil durumlarda, yang›n söndürücü kullanabilirsiniz, fakat bu B tipi söndürücü olmal›d›r: bir karbon dioksit veya toz söndürücü.
GÜVENL‹ KULLANIM ‹Ç‹N ‹PUÇLARI
1 Çocuklar›n daima yanan bir ›s›t›c›n›n varl›¤›n›n fark›nda olduklar›ndan emin olunuz.
2 Yanarken veya hala s›cakken ›s›t›c›y› hareket ettirmeyiniz. Yanarken veya hala
s›cakken ›s›t›c›y› doldurmay›n›z veya bak›ma almay›n›z.
3 Is›t›c›n›n ön taraf›n› duvardan, perdeden ve mobilyadan minimum 1.5 metre uzakta
konumland›r›n›z.
4 Is›t›c›y› tozlu odalarda veya çok cereyanl› yerlerde kullanmay›n›z. Her iki durumda
da en iyi yanma verimini sa¤layamazs›n›z.
5 Uyumadan önce ›s›t›c›y› kapat›n›z.
6 Yak›t› sadece uygun depo ve bidonlarda muhafaza ediniz ve tafl›y›n›z.
7 Yak›t›n ›s› veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimlerine maruz kalmad›¤›ndan emin olunuz. Yak›t›
daima serin, kuru ve karanl›k bir yerde saklay›n›z (günefl ›fl›¤› kaliteyi etkiler).
8 Is›t›c›y› zararl› gazlar›n (yani egzoz gazlar› veya boya dumanlar›) bulundu¤u yerlerde asla kullanmay›n›z.
9 Is›t›c› ›zgaras›n›n s›cak oldu¤unu unutmay›n. E¤er cihaz›n üzeri örtülürse, yang›n
riski vard›r.
10 Daima yeterli havaland›rma oldu¤undan emin olunuz.
TR
11
1
2
F‹T‹L‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
M
3
F‹T‹L‹ DE⁄‹fiT‹RMEYE BAfiLAMADAN ÖNCE ISITICININ
KAPALI VE TAMAMEN SO⁄UK OLDU⁄UNDAN EM‹N
OLUN
4
1 Kapa¤› aç›n ve sökülebilir depoyu ç›kart›n.
2 Pil yuvas›ndan pilleri ç›kart›n.
5a
5b
3 Ön ›zgaray› aç›n. Is›t›c›dan yanma odas›n› sökün. Izgaray›
kapat›n.
4 Is›t›c›n›n t›rt›kl› fitil ayarlama kolunu çekin.
5 Is›t›c›n›n arka ve kenarlar›ndaki üç kabin vidas›n› ç›kart›n›z.
Kabini hafifçe öne do¤ru çektikten sonra bunu taban
6
7
levhas›ndan sökünüz.
6 Fitil tutucudan dört kelebek somunu ç›kart›n›z.
7 Fitil tutucuyu ve fitil mekanizmas›n› yukar› kald›r›n›z.
8a
8b
8 Köflebendi tutan gövde üzerindeki viday› ç›kart›n›z ve
köflebendi, yay› ve fitil yükseklik kilidini sökünüz.
9 Gövdeyi sonuna kadar sa¤a çeviriniz ve fitil manflonunu
sökünüz (fitil ile).
9
10
10 Fitil manflonunu yukar› kald›r›p bunu ana hava borusundan
ç›kart›n›z.
11 Üç fitil pimini gevfletmek için fitili s›k›n›z ve fitili fitil manflonundan ç›kart›n›z. Eldiven giyiniz ve eski fitili koymak için bir kap
kullan›n›z.
11
TR
12
12a
12b
12 Fitil manflonu üzerinde kaz›l› yöne göre fitili fitil manflonuna
tak›n›z.
13 Fitil manflonunu (fitil ile) ana hava borusuna tak›n›z. Ve daha
sonra gövdenin üst k›sm›n› fitil manflonun (fitil ile) çenti¤ine
13a
13b
monte ediniz.
14 Fitil yükseklik kilidini (fitil konumu No.1’de ayarlanmal›d›r),
yay› ve köflebendi tak›n›z. Daha sonra gövdeyi tutan viday›
s›k›lay›n›z.
1 4a
1 4b
15 Fitil tutucu tafl›y›c› çerçeveyi geri konumuna getiriniz.
16 Elle dört kelebek somunu s›k›ca tak›n›z.
17 Fitil mekanizmas› üzerindeki t›rt›kl› fitil ayarlama tuflunu (kolunu) yerlefltiriniz. Kolu mümkün oldu¤unca sa¤a çeviriniz.
15
16
Devirme
anahtar›na
bas›n›z.
Fitilin
tamamen
düflürülebilece¤ini kontrol edin. Bu kontrolü birkaç kez tekrar
ediniz. E¤er fitil tamamen düflürülemezse, do¤ru flekilde
yerlefltirilmemifltir. E¤er durum buysa, prosedürü No.12’den
itibaren tekrar ediniz. Is›t›c›n›n t›rt›kl› fitil ayarlama kolunu
çekiniz.
17a
17b
18 Kabini konumuna geri getiriniz ve üç viday› s›k›n›z. T›rt›kl› fitil
ayarlama kolunu konumuna geri getiriniz. Art›k yanma
odas›n› konumuna geri getirebilirsiniz. Kolundan hafifçe sola
ve sa¤a kayd›rarak düzgün olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Izgaray› kapat›n›z.
18a
18b
19 Doldurulmufl sökülebilir depoyu konumuna getiriniz. Pilleri pil
yuvas›na koyunuz (pil yuvas›nda gösterilen + ve – iflaretlere
art› ve eksi kutuplar›n eflleflti¤inden emin olunuz). Is›t›c›y› kullanmadan önce depoyu ve pilleri de¤ifltirdikten sonra 30
dakika bekleyiniz.
18c
18d
19a
19 b
TR
13
✗
E
E
✓
E
E
E
E
E
E
E
1-3 cm.
E
E
E
E
E
FP
✗
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
H
J
G
D
K
E
L
F
A B
C
M
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b.v.
i ÖSTERREICH
PVG Austria VertriebsgmbH
Salaberg 49
3350 HAAG
tel:
+43 7434 44867
fax:
+43 7434 44868
email: [email protected]
4 UNITED KINGDOM
Scott Brothers Ltd.
The Old Barn, Holly House Estate
Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK
tel.:
+44 1606 837787
fax:
+44 1606 837757
email: [email protected]
e BELGIË
PVG Belgium NV/SA
Industrielaan 55
2900 SCHOTEN
tel:
+32 3 326 39 39
fax:
+32 3 326 26 39
email: [email protected]
> ITALIA
PVG Italy SRL
Via Niccolò Copernico 5
50051 CASTELFIORENTINO (FI)
+39 571 628 500
tel:
fax:
+39 571 628 504
email: [email protected]
q SCHWEIZ
PVG Schweiz AG
Salinenstrasse 63
4133 PRATTELN
tel:
+41 61 337 26 51
fax:
+41 61 337 26 78
email: [email protected]
u NORGE
Appliance Norge AS
Vogellunden 31
1394 NESBRU
tel:
+47 667 76 200
fax:
+47 667 76 201
email: [email protected]
2 DEUTSCHLAND
PVG Deutschland GmbH
Siemensstrasse 31
47533 KLEVE
tel:
0800 - 9427646
fax:
+31 (0)412 648 385
email: [email protected]
1 NEDERLAND
PVG International B.V.
P.O. Box 96
5340 AB OSS
tel:
+31 412 694 694
fax:
+31 412 622 893
email: [email protected]
6 DANMARK
Appliance A/S
Gefionsvej 7
DK-3400 HILLERØD
tel:
+45 70 205 701
fax:
+45 70 208 701
email: [email protected]
9 PORTUGAL
Gardena, Lda
Recta da Granja do Marquês
ALGUEIRÃO
2725-596 MEM MARTINS
tel:
+ 35 21 92 28 530
fax:
+ 35 21 92 28 536
email: [email protected]
5 ESPAÑA
PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad ”La Alameda”
C/ Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel:
+34 91 611 31 13
fax:
+34 91 612 73 04
email: [email protected]
: POLSKA
PVG Polska Sp. z. o. o.
ul. Kościelna 110
26-800 Białobrzegi
tel:
+48 48 613 00 70
+48 48 613 00 70
fax:
email: [email protected]
TR TURKEY
PVG Is›tma Klima So¤utma Ltd.fiti.
Tepekule is merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K:3 D:306
35010 BAYRAKLI/IZMIR
tel:
+ 90 232 461 51 01
+ 90 232 461 51 85
fax:
email: [email protected]
man_R17
y SLOVENIJA
Monteko d.o.o.
Neubergerjeva 4
1000 Ljubljana
+386 (0)1 437 1273
tel:
fax:
+386 (0)1 437 1273
email: [email protected]
avg©090114
F I N SUOMI
Appliance Finland Oy
Piispantilankuja 6C
02240 ESPOO
+358 9 4390 030
tel:
fax:
+358 9 4390 0320
email: [email protected]
= SVERIGE
Appliance A/S
Gefionsvej 7
DK-3400 HILLERØD
tel:
+45 70 205 701
+45 70 208 701
fax:
email: [email protected]
PVG Traffic
3 FRANCE
PVG France SARL
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
+33 2 32 96 07 47
tel:
fax:
+33 0 820 34 64 84
email: [email protected]

Benzer belgeler