02 - Teknik-El

Transkript

02 - Teknik-El
Kal›p Sistemleri
Formwork Systems
‹zmir - Türkiye
www.teknik-el.com
‹çindekiler / Contents
‹çindekiler/Contents
Hangi inflaat› yapacaksan›z
Type of construction to be made
01
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure construction
Köprü ve viyadük inflaatlar› / Bridge and viaduct constructions
Menfez ve altgeçit inflaatlar› / Box culvert and underpass buildings
Tüneller, sifon yap›lar› / Tunnels, siphon structures
Ar›tma tesisleri / Water treatment plants
Liman ve r›ht›m inflaatlar› / Harbour and dock constructions
Barajlar ve su yap›lar› / Dam projects and auxilary buildings
14
16
24
30
32
36
38
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
Konut inflaatlar› / Housing projects
Al›flverifl ve ifl merkezleri / Shopping and business centers
Okul, hastane ve devlet binalar› / School, hospital, and adminstration buildings
Havaalanlar› / Airport projects
Endüstriyel tesisler ve fabrika binalar› / Industrial facilities and factory buildings
40
42
48
50
52
54
Hangi sistem size uygunsa
02
Choosing the proper and the right system for yourself
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Hafif tip modüler panel sistemler / Light type modular panel systems
Çelik ve plywood yüzeyli a¤›r hizmet tipi panel sistemler / Steel and plywood
surfaced heavy duty type panel systems
Plywood yüzeyli ahflap kirisli a¤›r hizmet tipi kal›p sistemleri / Wooden beam
supported formwork systems
De¤iflken radyuslu perde kal›b› sistemleri / Flexible wall formworks
Tek yüzlü perde kal›b› sistemleri / Single sided wall formwork systems
T›rman›r kal›p sistemleri / Climbing formwork systems
Modüler kirifl ve döfleme kal›plar› / Modular beam and slab formwork
Teleskobik direk ve döfleme panolar› / Telescobic prop and slab panels
Ahflap kirifl destekli döfleme kal›plar› /Wooden beam supported slab formworks
Düfler bafll›k sistemi döfleme kal›plar› / Drophead system slab formworks
Tafl›y›c› iskele sistemleri / Shoring type scaffold systems
Masa kal›p sistemleri / Table formwork systems
58
60
80
88
92
94
96
102
106
114
116
120
128
Tünel kal›p sistemleri / Tunnel formwork systems
1/2 Tünel kal›p sistemi / 1/2 Tunnel formwork systems
Hidrolik operasyonlu tam tünel kal›plar / Full tunnel formwork with
hydraulic operation
132
132
140
Prekast kal›plar› / Precast Moulds
142
Tamamlay›c› malzemeleriyle birlikte
03
Complete with auxiliary products
‹skele sistemleri / Scaffolding Systems
Çelik kap› kasalar› / Steel door frames
S›cak dald›rma galvaniz / Hot dip galvanised product
Çelik ayd›nlatma direkleri / Steel lighting poles
Çelik boru ve so¤uk çekme profil üretimi / Steel tubes and
cold rolled profile production
Ürün tablolar›
156
157
158
159
160
04
Product Charts
Ürün tablolar› / Product charts
162
Baflkan’›n mesaj› / Chairman messages
Profesyonellerin gücü Teknik-El
Power of the professionals Teknik-El
Değerli Dostlarım,
Kuruluşundan 22 yıl sonra katalogumuzla
sunduğumuz;
• Ürün-hizmet çeşitliliğimiz,
• Yüksek ürün kalitemiz,
• Gittikçe artan üretim kapasitemizle
Teknik-El olarak vardığımız bu noktadan dolayı
kendimizle gurur duyuyoruz.
Dear Friends,
We feel proud of ourselves as to the point we have
reached as Teknik-el with a variety of product and
service; high quality product; increasing
manufacturing capacity we have presented in our
catalogue after 22 years of its foundation.
Teknik-El, 1985 y›l›nda, yap› sektörüne iflgücü ve
ahflap malzemeden tasarruf etme avantaj› sunan
çelik yap› elemanlar› üretimiyle katk›da bulunmak
amac›yla kuruldu.
Teknik-El ailesi ad›na flunu gururla söyleyebilirim ki;
Teknik-El faaliyet gösterdi¤i sektörde Türkiye’nin en
büyük entegre tesisi durumuna ad›m ad›m geliyor.
1992 y›l›nda, henüz yolun bafl›nda bir kuruluflken,
uluslararas› yap› fuarlar›na kat›lmaya bafllad›k. O
dönemde bafllayan ihracat çabalar›m›za hala devam
ederek, küresel inflaat sektöründe yerimizi
güçlendiriyoruz.
Teknik-El’e güven duyarak projelerini emanet eden
siz de¤erli dost ve müflterilerimizin talepleriyle daha
fonksiyonel sistem ve malzemeler üretiyoruz. Sizlerin
ihtiyaçlar› Teknik-El’in gelifliminin ana kayna¤› olmay›
gelecekte de sürdürecek.
Birlikte çal›flmaktan mutluluk duydu¤um çal›flma
arkadafllar›ma, talepleriyle geliflmemizi sa¤layan,
daha büyük ve güzel projelerde birlikte olmay›
umdu¤um siz
dost ve müflterilerimize teflekkür ederim.
Sayg›lar›mla
With the demands of construction sector which is
gathering speed and is going to maintain its progress
and rush, our potential is increasing day by day. As
Teknik-El, we are renewing and modernising ourselves
in order to meet these demands and we are
increasing our capacity.
As Teknik-El, we, proudly, declare that; Teknik-El has
been becoming the greatest integrated establishment
in Turkey in the sector where it has operations.
In 1992, as we were a new company, we started to
participate in international construction exhibitions.
We are still increasing the rate of our export and
trying to strenghten our position in global
construction sector.
With the demands of yours (our dear friends and
customers) who trust us with your projects, we are
manufacturing more functional system and
equipment.Your needs and demands are always going
to be the main source of Teknik-El‘s development in
the future.
I would like to express my thanks to my colleagues
with whom I feel delighted to co-work and you dear
friends and customers, who are indispensable in our
development and have the wish of being together
in big projects.
Ethem Oruç
Ethem Oruç
Teknik-El Yönetim Kurulu Baflkan› / Kurucusu
Teknik-El Chairman / Founder
Respectfully yours,
Besides the production of long-lasting and functional
equipment, being always in close touch with our
customers with the motto of presenting excellent
service and carrying out our jobs enthusiastically
has been the greatest motivation of ours.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Uzun ömürlü ve fonksiyonel malzemeler üretmenin
yan› s›ra, müflterilerimizle bütünleflerek, “Eksiksiz
hizmet verme”ilkesiyle çal›flmalar›m›za sevgi ve
sayg›yla yaklaflmam›z, bizi bu günlere tafl›yan en
büyük itici güç oldu.
Teknik-El was founded in 1985 with the intention of
making contribution by means of manufacture of
steel door elements which provides wooden
equipment saving and labor saving with construction
sector.
H›z kazanan ve orta vadede at›l›m›n› sürdürecek olan
inflaat sektörünün talepleriyle ifl potansiyelimiz
sürekli art›yor. Teknik-El olarak bu talebi
karfl›layabilmek için
kendimizi yeniliyor, kapasitemizi sürekli artt›r›yoruz.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
4
5
Proje departman› / Project department
The reflection of the experience, knowledge
and the rigour of Teknik-El employees are
seen in every stage of the production.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El çalıflanlarının tecrübe, bilgi ve titizli¤i
üretimin her aflamasında ürünlere yansır.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
6
7
Üretim aflamalar›m›z / Manufacture stages
Manufacture stages
Üretim kalitesini sürekli arttırmak amacıyla
Teknik-El geliflen üretim teknolojisini
yakından izleyip hızla bünyesine adapte
eder.
Bu amaçla büyük bir alanda, modern
tesislerinde yüksek kapasiteli ve son
teknolojiyi kullanan makina parkıyla
üretimini gerçeklefltirir.
Teknik-El, rapidly adapts the developing
production technology to its system.
For this objective, it carries out its production
in a large area, modern facilities and with the
high capacity machine park which uses the
latest technology.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Üretim Aflamalar›m›z
Teknik-El Kal›p Sistemleri
8
9
Sevkiyat ve fuarlar / Shipment and exhibitions
H›zl› sevkiyat
Kullanıma hazır Teknik-El Ürünleri, en uygun
araçla, en kısa sürede sizlere ulafltırılır.
Fast Shipment
Fuarlarda etkili tan›t›m
Effective Publicity
When Teknik-El products are available, they
are transported to you in the most convenient
vehicle and in the shortest period.
Teknik-El, global yapı sektörüyle bütünleflti¤i
yurtiçi ve yurtdıflı yapı fuarlarında yer alarak,
siz dost ve müflterileriyle buluflmaktan dolayı
mutluluk duyar.
Teknik-El feels happy, participating in domestic
and foreign exhibitions where it meets and
integrates into global construction sector, as
it meets you friends and customers.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
1
Teknik-El Kal›p Sistemleri
10
11
01
Type of construction
to be made
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
Yol ve otoyol projeleri / Road and highway projects
Yol ve akarsu tünel projeleri / Road and water deviation tunnel projects
Ar›tma tesisleri / Water treatment plants
Liman ve r›ht›m inflaatlar› / Harbour and dock constructions
Barajlar ve su yap›lar› / Dam projects and auxilary buildings
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
Konut inflaatlar› / Housing projects
Devlet binalar› ve ifl yerleri / Business centers and administration buildings
Endüstriyel tesisler / Industrial facilities
‹zmir - Türkiye
www.teknik-el.com
01
Hangi inflaat›
yapacaksan›z
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
Altyap› inflaatlar›
Infrastructure buildings
01
Beton, yüzyılımızın en önemli yapı malzemesidir. Teknik-El Kalıp Sistemleri
betonun amaca uygun flekillendirilmesi görevini her tip ve büyüklükteki
yapıda eksiksiz olarak yerine getirir.
Concrete is one of the most important construction material in this
century. Teknik-El Formwork Systems make it possible to give the desired
shape to concrete for any type of building.
Teknik-El’s design and production teams design
and manufacture formwork systems for
bridges, viaduct constructions, box culverts,
underpass buildings, highways and stream
tunnels, waste water treatment systems and
harbour projects.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El, yetkin proje ve üretim ekibiyle köprü,
viyadük inflaatları menfez ve alt geçit yapıları,
yol ve akarsu tüneli kalıp sistemleri, artıma
tesisi, rıhtım ve liman inflaatları gibi altyapı
projeleri için amaca uygun kalıp sistemlerini
dizayn ederek üretir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
14
15
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
Bridge and viaduct construction
Teknik-El, köprü ve viyadük inflaatlarının her
aflamasında zaman ve iflçilikten tasarruf
sa¤layan kalıp sistemlerini, flantiye
mobilizasyon imkanları ve talepleriniz
do¤rultusunda dizayn eder ve üretir.
Teknik-El designs and manufactures formwork
systems for bridge and viaduct constructions
which enable to save time and labor cost at
every stage of the project according to specific
customer requirements and site mobilisation
possibilities.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
01
16
Köprü ve viyadük inflaatlar›
17
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
Bridge elevation formworks
Bridge elevation formworks are designed and
manufactured according to the project
requirements in two types, either climbing or
shored from the ground.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Köprü elevasyon kal›plar›
Teknik-El kal›p sistemleriyle köprü elevasyon
kal›plar› zeminden destekli veya t›rman›r tip
olarak proje ve kullan›m koflullar›na uygun
dizayn edilerek üretilir.
18
19
Viladük elevasyon kal›b›
Viaduct elevation formworks
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
Bafll›k kirifli kal›plar› ve yerinde
döküm köprü tabliyeleri
Bridge elevation beams and local
concreting bridge slabs
Teknik-El kal›p sistemleri ile elevasyon bafll›k
kirifli kal›plar›, tafl›y›c› iskele sistemi üzerine
monte edilebildi¤i gibi zemin ve yükseklik
koflullar›ndan do¤an gereksinimlerle asma tip
olarak da dizayn edilirler. Tafl›y›c› iskele
sistemleri ayn› zamanda yerinde döküm köprü
döflemelerinin desteklenmesinde de baflar› ile
kullan›lmaktad›r.
Bridge elevation formworks can be installed
either on shoring scaffolding or by suspending
where ground area and height constraints are
present. Shoring scaffolding systems can also
be used to support the local concreted bridge
slabs.
Kutu tip viyadük kal›b› 1. etap beton dökümü
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Box type viaduct formwork 1st step concreting
20
21
Kutu tip köprü viyadük kal›b› 2. etap beton dökümü
Box type viaduct formwork 2nd step concreting
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
Bridge beam formworks
Prekast Köprü Kirifli Kalıpları ve otoyol
projelerinin gerektirdi¤i di¤er özel formlardaki
kalıplar her boy ve kesit ölçüsünde Teknik-El
titizli¤i ile projelendirerek üretilir.
Precast bridge beam formworks together with
other necessary formworks used in highway
projects with various forms are manufactured
by Teknik-El for any height and cross section.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
01
22
Köprü kirifli kal›plar›
23
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
Menfez ve altgeçitler
24
Formwork systems to be used in box culvert
and installation gallery constructions are
manufactured according to the project cross
section measurements and specific customer
needs to enable high formwork recylce period
to minimize labor cost.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Box menfez ve tesisat galerilerinin yapımında
kullanılacak kalıp sistemleri, Teknik-El
teknolojisiyle proje kesit ölçüleri ve talepleriniz
do¤rultusunda kalıp devir hızını arttırarak
zaman ve iflçilikten maksimum düzeyde
tasarruf sa¤layacak özelliklerde üretilir.
Box culverts and
underpass buildings
25
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
26
Teknik-El designs and manufactures
portable or moving type formworks for
underpass buildings having any type of
cross section measurements to meet the
requirements of the project and the client.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El her kesit ölçüsünde alt geçit
inflaatında kullanılacak kalıp sistemlerini, yapım
projesi ve talepleriniz do¤rultusunda sökülür
takılır veya yürür tip olarak tasarlar ve üretir.
27
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
28
In the box culvert project that need fast
construction period, you can use moving type
formwork system inner and outer surface.
Therefore maximum savings are taken from
time and labor cost.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
H›zl› yap›m temposu gerektiren box
menfezlerin inflaatlar›nda yürür tip olarak
kullan›lan iç yüzey kal›plar›na, yürür tip d›fl
yüzey kal›plar› eklenerek, zaman ve iflçilikten
maksimum düzeyde tasarruf sa¤lan›r.
29
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
Road and river deviation
tunnel projects
Kara ve demiryolu tünelleri ile akarsu sevk
tünellerinin kaplama betonlarında kullanılan
kalıp sistemleri, her büyüklükteki proje kesit
ölçülerine uygun olarak yürür tipte dizayn
edilir.
Kalıbın tünel içinde devri sırasındaki alçalma
ve yan kanat panellerinin çekilmesi talep
do¤rultusunda mekanik veya hidrolik
operasyonlu gerçeklefltirilebilir.
The moving type formworks used in coverings
of highway tunnels, railroad tunnels and
stream conveying tunnels are designed for
any size of project cross section
measurements.
During the rotation cycle of the formwork
inside the tunnel, lovering and pulling of side
panels can be realised by mechanical or
hydraulic operation.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Yol ve akarsu tünel
projeleri
30
31
Sifon kal›b›
Siphon formwork
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
Ar›tma tesisleri
Water treatment plants
Teknik-El, arıtma tesisleri havuz perdelerinin
kalıplanmasında ekonomik bir seçenek
olarak Standart Modüler Çelik Panel, E¤ri
Yüzey Takviye Atk›s› uygulamasıyla kalıp
yatırım maliyetlerinin önemli ölçüde
azalmasını sa¤lamıfltır.
Application of Teknik-El’s Standard Modular
Steel Panels and Curved Surface walers in
covering the walls of water treatment pools
is a cost effective system which substantially
decrease formwork costs.
1. etap (h=240 cm)
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
1. step (h=240 cm)
32
33
2. etap (h=480 cm)
2. step (h=480 cm)
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
Flexible Radius Wall Formworks
Teknik-El A¤ır Hizmet tipi De¤iflken Radyuslu
Perde kalıbı sistemi, vinç imkanı olan
flantiyelerde, artıma tesislerinde, e¤ri yüzeyli
ve düz yüzeyli perdelerin kalıplanmasında,
dikey yapıların kaplama betonlarında zaman
ve iflçilikten tasarruf sa¤lar.
Usage of Teknik-El Heavy Duty Flexible Wall
Formwork System at sites where crane is
available, in applications like water treatment
plants, curved and flat surfaced walls and
concrete coverings of vertical structures save
time and labor cost.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
01
34
De¤iflken radyuslu perde kal›plar›
35
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
Liman ve r›ht›m inflaatlar›
Teknik-El designs and manufactures any type
of formwork needed in harbour and dock
constructions.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El, liman ve r›ht›m inflaatlar›nda
kullan›lan prekast veya yerinde döküm kal›p
sistemlerini kullan›fll› ve ekonomik
çözümlerle projelendirerek imal eder.
Harbour and dock
construction
36
37
Prekast keson kal›b›
Pre-cast caisson formwork
Altyap› inflaatlar› / Infrastructure buildings
01
Barajlar ve su yap›lar›
Barajlar ve su yap›lar›n›n projeye uygun
inflaas› için Teknik-El flantiye imkanlar›n›
dikkate alarak, insan gücü veya vinç
yard›m›yla devrettirilen kal›p sistemini, tek
veya çift yüzlü kullan›ma uygun olarak
projelendirip imal eder.
Dams and water retaining
buildings
Teknik-El designs and manufactures
formwork systems for dams and water
retaining buildings which could be rotated
manually or by crane for single or double
sided applications according to site
conditions and project requirement.
38
1. Etap beton dökümü
1. Step Concreting
2. Etap beton dökümü
2. Step Concreting
3. Etap beton dökümü
3. Step Concreting
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
2. Etap beton dökümü
2. Step Concrete pouring
39
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
Üstyap› inflaatlar›
Superstructure buildings
01
Konut, kamu ve fabrika binalar›, endüstriyel tesisler gibi üstyap›
inflaatlar›nda Teknik-El yan›n›zda.
Teknik-El is at your service all the time in superstructure constructions like
houses, public and factory buildings, industrial facilities.
In superstructure construction like
• Houses,
• School, hospital etc...,
• Industrial facilities and factory buildings,
• Prestige and adminstration buildings,
Teknik-El formwork systems provides you the
opportunity of using the labor force and
construction site mobilization facilities in the
most efficient way.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Yaflamlarımızı sürdürdü¤ümüz, ça¤ımızın
koflullarına uygun mekan ihtiyaçlarını
karflılayan;
• Konutlar,
• Okul, hastane vb. kamu binaları,
• Fabrika binaları ve endüstriyel tesisler,
• Prestij ve yönetim binaları,
gibi üstyapı inflaatlarında Teknik-El Kalıp
Sistemleri, harcanacak iflgücü ve flantiye
mobilizasyon imkanlarını en etkin flekilde
kullanmanızı sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
40
41
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
01
Housing projects
Her tip ve büyüklükte konut projenizde
Teknik-El Çelik ve Plywood Yüzeyli Modüler
Panel Sistemleri ile projenize uygun çözümler
sunarak, kaba inflaat kalitesini yükseltir.
Minimum düzeyde makina ve ekipman
imkanıyla zaman ve iflgücünden tasarruf
sa¤lar.
In every house construction project of yours
, Teknik-el steel and plywood surfaced moduler
panel systems, presenting proper solutions
for your project,increases the quality of the
rough construction work. With a minimum
level machinery and equipment facilities, it
saves time and labor force.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Konut inflaatlar›
Teknik-El Kal›p Sistemleri
42
43
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
01
Teknik-el Heavy Duty Type Formwork Systems
provides speedy construction tempo on the
way your projects with every dimension are
implemented. It forms high quality concrete
surfaces.Teknik-El presents perfect solutions
in order to provide safe working conditions in
a maximum level.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El A¤ır Hizmet Tipi Kalıp Sistemleri her
boyuttaki projenizin uygulanmasında çok hızlı
yapım temposu sa¤lar. Yüksek kalitede beton
yüzeyler oluflturur.
Teknik-El maksimum düzeyde güvenli çalıflma
ortamı için eksiksiz çözümler sunar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
44
45
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
01
Tunnel formwork systems
Teknik-El Tünel Kalıp Sistemi ve bunu
destekleyen Prekast Eleman Kalıpları, hızlı
yapım gerektiren toplu konut projelerinde
uygulanır. Böylece minimum düzeyde iflgücü
kullanımı ile çok kısa sürede sonuç al›n›r.
Teknik-el Tunnel formwork systems and
Precast Element moulds, which supports and
supplements Tunnel formwork systems, are
implemented in public housing which requires
fast construction. Thus, houses are
constructed in a very short time and with a
minimum labor force.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Tünel kal›p sistemleriyle
Teknik-El Kal›p Sistemleri
46
47
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
01
Teknik-El Formwork Systems, in big
constructions like schools, hospitals, shopping
and business centers, public buildings, in every
stage of the rough construction work from
groundwork to roof is prepared for your
service.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kalıp Sistemleri; okul, hastane, ifl ve
alıflverifl merkezleri, kamu yönetim binaları
vb. büyük yapılarda temelden saça¤a kadar
kaba inflaatın her aflamasında hizmetinizde.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
48
49
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
01
Teknik-El formwork systems help you to
implement every detail in your project in the
construction with a large variety of its standard
products and special services it presents.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kalıp Sistemleri standart ürünlerinin
genifl çeflitlili¤i ve sundu¤u özgün hizmetlerle
projenizdeki her çizgiyi özenle yapınıza taflır.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
50
51
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
01
The variety of Teknik-El Formwork Systems’s
product provides you with a variety of choice.
This is the greatest guarantee which
implements big projects of yours in a very
short time.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kalıp Sistemlerinin ürün çeflitlili¤inin
yansıması olan seçenek çeflitlili¤i, büyük
projelerinizin kısa sürede hayata geçirilmesi
için en büyük güvencenizdir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
52
53
Üstyap› inflaatlar› / Superstructure buildings
01
Teknik-El precast moulds and local concreting
formwork systems, being used properly
industrial facilities and factory constructions
save time and labor costs.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El prekast ve yerinde döküm kal›p
sistemleri endüstriyel tesis ve fabrika
inflaatlar›nda da zaman ve iflgücünden tasarruf
sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
54
55
02
Hangi sistem
size uygunsa
Konvansiyonel sistemler / Conventional formwork systems
Hafif tip modüler panel sistemler / Light type modular panel systems
A¤›r tip panel sistemler / Heavy duty type panel systems
Kirifl ve döfleme kal›plar› / Beam and slab formfork
T›rman›r kal›p sistemleri / Climbing formwork systems
Tünel kal›p sistemleri / Tunnel formwork systems
Prekast kal›p sistemleri / Precast moulds
‹zmir - Türkiye
www.teknik-el.com
02
Choosing the proper and
the right system for yourself
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Konvansiyonel kal›p sistemleri
Conventional formwork systems
Projenin gerektirdi¤i tasar›m esnekli¤ini uygulamaya imkan tan›yan, boyut
çeflitlili¤i
ile özgün yap›lar oluflturan Konvansiyonel Kal›p Sistemleri Teknik-El’de.
Conventional Formwork Systems ,which is creating original constructions
with a variety of dimensions and providing design flexibility that projects
require are available in Teknik-el.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El conventional formwork systems;
• Flexible design which is suitable for multi
purpose,
• Miscellaneous systems to serve big or small
construction projects,
• Specially designed long lasting products,
are ready to serve for all construction
companies.
02
Teknik-El Konvansiyonel Kalıp Sistemleri,
• Çok amaçlı kullanıma uygun esnek
tasarımları,
• Her boyut ve özellikteki projeye hizmet
verebilecek sistem çeflitlili¤i,
• Özenle tasarlanan dayanıklı ürünleriyle
her boyuttaki yapımcı firmanın
hizmetindedir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
58
59
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
2
1
Tij
Tierod
2 Tij somunu
Flanged nut
3
1
3 Tij pulu
Tierod plate
4
5
6
7
4 Atk› çektirme eleman›
Waler coupling element
5 Mesafe lamas›
Distance bar
10
9
Conic spacer
7 Bordür t›pas›
Side profile hole plug
8 Kollu kilit
02
8
6 Konik takoz
Lever lock
Hafif tip modüler panel
sistemler
Light Type Moduler
Formwork Systems
Teknik-El Hafif Tip Modüler Kalıp Sistemleri,
talebinize uygun olarak çelik ve plywood
yüzeyli standart panel çeflitleri
seçenekleriyle üretilir. Panel ba¤lantı ve
destek elemanlarıyla sistem tamamlanır.
Genellikle kolon, perde gibi dikey yapıların
kalıplanmasında kullanılan modüler panel
sistemleri, her boyuttaki inflaat firmasının
demirbafl malzemesidir.
Teknik-El light type modular formwork
systems, in accordance with your demands
and necessities, are produced with the option
of variety of steel and plywood surfaced
standard panels. System is completed with
panel connection and supporting elements.
Modular panel systems, which are usually used
in the formwork of vertical structures, are
fixture equipment of every kind of
Construction Company.
9 Pim kilit
Pin lock
10 Kama kilit tak›m›
Wedge lock
1
1 Çelik yüzeyli modüler kal›p omega profili
Omega profile of steel surfaced modular panel
2 Çelik yüzeyli modüler kal›p bordürü
6
2
Side profile of steel surfaced modular panel
3 Ba¤lant› köflebenti
Connecting angle
3
60
Side profile of plywood surfaced modular panel
5 Plywood yüzeyli modüler kal›p omega profili
Omega profile of plywood surfaced modular panel
4
6 Payanda ba¤lant› flanfl›
Prop coupling plate
5
Plywood yüzeyli modüler kal›p panolar› 18 mm.
kal›nl›kta plywood yüzeyli ve 75 mm. bordürlü olarak
üretilmektedir.
Plywood surface modular formwork panels are produced with 18mm
thickness plywood sheets and with 75mm side profile.
Teknik-El çelik yüzeyli kal›p panolar›, yatay ve
düfley omegal› olarak imal edilmektedir.
Panolar›n yüzey sac›, bordürü ve omega profili 3 mm
kal›nl›kta sactan üretilmektedir.
Teknik-El steel surfaced formwork panels are produced as horizantal and
vertical omega profiles. The surface sheets, side profiles and omega
profiles are produced from 3 mm thickness steel sheet.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
4 Plywood yüzeyli modüler kal›p bordürü
61
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Hafif tip modüler kal›p sistemi
/
Light type modular formwork systems
Filler panel application
02
Ölçü ayar panosu uygulamas›
Takviye atk›s› ve atk› birlefltirme profili
Steel waler and waler connecting element
Tij - somun - konik takoz - takviye atk›s› uygulamas›
Tierod-flanged nut-conic spacer-steel waler applications
Connection and supporting accessories of
Teknik-El Light Type Moduler Formwork
Systems
are mounted and dismounted only by using
hammer without needing special tools and
skilled workmen.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Hafif Tip Modüler Kalıp Sisteminin
ba¤lant› ve destek aksesuarlar› özel tak›mlar
ve kalifiye ifl gücü gereksinimi olmadan sadece
çekiç yard›m›yla monte ve demonte edilir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
62
63
‹ç ve d›fl köfle birleflimi
Inner and outer corner connection
Atk› d›fl köfle birleflimi
Steel waler connection with outside
corner element
Kama kilit uygulamas›
Wedge lock application
Kollu kilit uygulamas›
Lever lock application
Pim kilit uygulamas›
Pin lock application
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Foundation formworks
In the application of foundation Teknik-El light
type modular formwork systems are
commonly used with the minimum accessories
added to the standard panel and supporting
elements, it provides you with the desired
form even in the complex groundwork
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Temel kal›plar›
Temel Yapıların kalıplanmasında yo¤un
olarak kullanılan Teknik-El Hafif Tip Modüler
Kalıp Sistemleri, en karmaflık temellerde bile
standart panel ve destek elemanlarına
eklenen az sayıdaki aksesuarla istenilen
formun elde edilmesini sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
64
65
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
66
Column Formworms
It does not require additional supporting
material up to 50 cm width at Modular Column
Formworks formed by connecting to each
other from the corners of Standard Modular
Panels used vertically. Modular Steel Column
Formworks can orientate themselves up to 10
cm width measurement changes by using
“Overlap” if it is necessary.
Kolon kal›b› köflebentli birleflim
Kolon kal›b› binili birleflim
Column formwork corner
connection by angle
Column formwork overlap
connection
o
Kolon kal›b› 45 pahl›
köflebentli birleflim
Kolon kal›b› plastik pah
uygulamas›
Column formwork corner
o
connection by 45 chamfered
angle
Column formwork plastic
chamfer application
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Kolon kal›plar›
Standart Modüler Kalıp Panolarının dikey
kullanılarak köflelerinden birbirlerine
ba¤lanmalarıyla oluflturulan Modüler Kolon
Kalıplarında 50 cm kolon geniflli¤ine kadar ek
destek malzemesi gerekmez.
Modüler Çelik Kalıp Panoları gerekti¤inde
“Binili” kullanılarak 10cm genifllik ölçü
de¤iflimlerine kadar uyum sa¤layabilirler.
67
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Teknik-El çelik veya plywood yüzeyli
standart modüler kal›p panolar›n›n dikey
olarak tek parça halinde veya yan yana
birlefltirilip takviye atk›lar› ile desteklenerek
kullan›m› ile istenen her kesit ölçüsünde
kolon kal›b› kurulabilir.
Column formworks at every desired dimension
can be constructed by using Teknik-El Standard
modular panels with steel or plywood surface
vertically as monolithic or connected of each
other supported by steel waler.
Ayarl› kolon kal›b› uygulamalar›
Teknik-El plywood yüzeyli universal tip
modüler kal›p panolar›n›n birlefliminden
oluflan ayarlanabilir kesitli kolon kal›plar›
çeflitli kolon kesitleri bulunan projelerde
yap›mc› firmalar›n en önemli yard›mc›s›d›r.
Adjustable column formwork applications
Adjustable column formwork applicable with
connection of universal type Teknik-El plywood
surfaced modular panels are most important
aid to the construction project.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
02
68
Kolon kal›b› takviye atk›s› uygulamas›
Column formwork steel waler application
25 x 25 Kolon kal›b›
45 x 45 Kolon kal›b›
70 x 70 Kolon kal›b›
25 x 25 Column formwork
45 x 45 Column formwork
70 x 70 Column formwork
69
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Wall formworks supported by stabilizing
props
Teknik-El wall formworks supported by
stabilizing props used forming of walls that
are not so high, can be applied to every desired
project by using standard panels with varying
lengths. At the construction sites the formwork
sets up manually for first concreting. If there
was crane possibility, wall formwork can be
removed a few pannels and walers together
by crane. It provides decrease in time and
labor cost at high level.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Payandal› perde kal›b› sistemleri
Çok yüksek olmayan perdelerin
kal›planmas›nda yo¤un olarak kullan›lan
Teknik-El payandal› sistem perde kal›plar›
çeflitli geniflliklerde standart panolar›n
kullan›m› ile istenen her projeye kolayl›kla
uygulanabilir. ‹lk kurulumlar› insan gücü ile
yap›lan perde kal›plar› vinç imkan› olan
flantiyelerde büyük paneller halinde
devredilerek zaman ve iflçilikten yüksek
düzeyde ekonomi sa¤lar.
70
Payandal› perde kal›b›
Wall formwork supported by
stabilizing props
71
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Teknik-El modular wall formworks supported
by double-armed stabilizing props can be
installed, if necessary, for one sided
applications on the structures not being so
high.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Çift kollu payandalarla desteklenen TeknikEl modüler perde kal›plar› çok yüksek
olmayan yap›larda gerekti¤inde tek yüzlü
olarak kullan›m›na uygun monte edilebilirler.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
72
73
Tek kollu payanda
Çift kollu payanda
Single armed stabilizing prop
Double armed stabilizing prop
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Wall formworks supported by lattice soldiers
Lattice soldier system as integral part of high
wall formworks installed with Teknik-El
Modular Panels provides safe working within
support of the formwork.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Askerli perde kal›b› sistemleri
Çelik veya Plywood Yüzeyli Teknik-El
Modüler kal›p panolar› ile kurulan yüksek
perde kal›plar›n›n bütünleyicisi olan örgülü
asker sistemi kal›b›n desteklenmesi ile
birlikte güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
74
75
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
In addition to lattice soldiers to standard
modular formwork panels, can orientate
themselves to every structure even if the site
of construction possibilities are limited.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Standart Modüler Kalıp Panolarına, örgülü ve
örgüsüz askerlerin eklenmesi ile oluflturulan
Teknik-El Askerli Sistem Perde Kalıpları, flantiye
imkanlarının kısıtlı oldu¤u inflaatlarda da her
türlü yapıya uyum sa¤lar.
Örgüsüz asker
Soldier
76
77
Örgülü asker
Askerli perde kal›b›
Lattice soldier
Wall formwork supported soldiers
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Special formwork applications
Teknik-El modular formwork connection details
and accessories can apply on the special
pannels suitable to architechtural design. This
is the high quality option to realize special
projects.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Özel kal›p uygulamalar›
Teknik-El Standart Modüler Kalıp Ba¤lantı
Detayları ve Aksesuarları, projenize uygun
özel paneller üzerinde, her türlü mimari
detaya uygun çözümler için yüksek kaliteli
bir seçenektir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
78
79
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Vinç yard›m› ile kurulan a¤›r
hizmet tipi kal›p sistemleri
Heavy duty type formwork
systems installed by crane
Her form ve kesitte kolon ve perde kal›plar›
vinç yard›m› ile monte ve demonte edilebilen
Teknik-El a¤›r hizmet tipi kal›p panellerinin
kullan›m› ile kurularak sizi yüksek yap›m
h›zlar›na ulaflt›r›r.
All kinds of column and wall formworks in
every form and dimension can be installed
and dismounted by crane by using Teknik-El
heavy duty type formwork panels and thus,
fast construction speeds can be reached.
Çelik yüzeyli a¤›r hizmet tipi formwork panel
Heavy duty formwork panel with steel surface
1
Çelik yüzeyli kal›p panosu bordürü
Side profile of steel surfaced formwork panel
2
Çelik yüzeyli kal›p panosu omega profili
Omega profile of steel surfaced formwork panel
3
Çelik yüzeyli kal›p panosu atk› profili
Waler of steel surfaced formwork panel
4
Plywood yüzeyli kal›p panosu bordürü
Side profile of plywood surfaced formwork panel
5
Plywood yüzeyli kal›p panosu omega profili
80
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Omega profile of plywood surfaced formwork panel
1
2
3
4
81
5
Plywood yüzeyli a¤›r hizmet tipi formwork panel
Heavy duty formwork panel with plywood surface
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Heavy duty panel systems
Teknik-El Heavy Duty Type Formwork Systems
often are used with steel or plywood surfaced
panels with minimum level of connection
accessory and provides maximum gain from
labor cost and time.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
A¤›r tip panel sistemler
Teknik-El A¤ır Hizmet Tipi Kalıp sistemleri,
büyük ölçülü çelik veya plywood yüzeyli
panelleri ve minimum düzeyde ba¤lantı
aksesuarlarıyla kullanılarak zaman ve
iflgücünden maksimum kazanç sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
82
83
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
84
Teknik-El Heavy Duty Type Standard Steel
Formwork Panels are used in forming of
wall structures in every form and dimension
by adding supporting materials suitable for
getting smooth surface in your project.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El A¤ır Hizmet Tipi Standart Çelik Kalıp
Panelleri, projenize uygun destek
elemanlarının eklenmesiyle her yükseklik ve
kesitte perde yapılarının kalıplanmasında
kullanılır ve pürüzsüz betonarme yüzeyler
elde edilir.
85
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Plywood yüzeyli panel sistemler
Teknik-El A¤ır Hizmet Tipi Plywood Yüzeyli
Kalıp Panelleri yüksek kurulum hızı ve
minimum düzeyde ba¤lantı elemanıyla, her
noktadan yatay veya dikey olarak birbirine
ba¤lanabilme özelli¤ine sahiptir. Böylece
hızlı yapım temposunda, yüksek kalitede
betonarme yapılar elde etmeniz için en
büyük yardımcınızdır.
Plywood surfaced panel systems
Teknik-El Heavy Duty Type Plywood Surfaced
Formwork Panels have feature of connection
from every point vertically or horizontally by
using minimum level of connecting elements
and high installation rate. Thus, it is your great
help for obtaining reinforced concrete
structures with high quality at a fast
construction tempo.
1
2
7
4
3
1
Mengeneli kilit
86
Kanall› kama kilit
Panel connecting lock (for steel panels)
3
5
S›zd›rmazl›k manjonu
Waterstop sleeve
4
Konik takoz
Conic spacer
5
Atk› çektirme eleman›
Waler coupling element
6
8
Pano atk› ba¤lant› eleman›
Waler coupling element
7
Sfero döküm kama
Universal wedge
8
Stop tiji
Fixing tierod
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Panel connecting clamp
2
6
87
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Ahflap kirifl destekli a¤›r hizmet
tipi kal›p sistemleri
Teknik-El Heavy Duty Type Wooden Beam
Supported Wall Panels with Plywood Surfaces
fit to ever construction project with aid of
few adapter elements added to the standard
panels erected at construction site and forms
smooth reinforced concrete surfaces.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Plywood Yüzeyli A¤ır Hizmet Tipi
Perde Kalıpları, flantiyede monte edilen
standart panellere eklenen az miktarda
adaptör eleman yardımıyla her inflaat
projesine uyum sa¤lar ve pürüzsüz betonarme
yüzeyler oluflturur.
Heavy duty type formwork
systems supported by wooden
beams
88
89
Plywood yüzeyli ahflap kirifl destekli kolon kal›b›
Wooden beam supported column mold, with plywood surface
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Teknik-El Heavy Duty Type Wooden Beam
Supported Wall Formworks installed or
dismounted by cranes; provide high quality
reinforced concrete structures with
possibilities like movement of big panels at a
fast construction speed.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Vinç yardımıyla monte ve demonte edilen
Teknik-El Plywood yüzeyli A¤ır Hizmet Tipi
Perde Kalıpları, büyük paneller halinde
devretme imkanlarıyla, hızlı bir yapım
temposunda, yüksek kalitede betonarme
yapılar elde edilmesini sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
90
91
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
1
Yatay atk›
Horizontal waler
2
Civata somun
Bolt and nut
3
1
Ba¤lant› eleman›
Connecting element
4
3
Turnbuckle connecting element
5
4
Gergi ba¤lant›s›
2
Gergi
Turnbuckle
6
Merkezleme U’su
Centering device
7
5
10
5
Kanall› kama kilit
8
Heavy duty type wedge lock
8
6
7
Pim
Pin
9
Gergi vidalar›
9
Turnbuckle screws
10
Kald›rma mapas›
02
Lifting device
Flexible wall formwork systems
Teknik-El De¤iflken Radyuslu Perde Kalıpları,
çelik veya plywood yüzeyli seçenekleriyle,
baflta arıtma tesisleri olmak üzere silindirik,
e¤ri yüzey gerektiren yapılara baflarıyla uyum
sa¤lar.
Teknik-El Flexible wall formwork systems fit
successfully to the structures requiring
cylindrical curved surfaces especially for water
treatment plants with option of plywood or
steel surfaces.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Flexible perde kal›b› sistemleri
92
93
Çelik yüzeyli flexible perde kal›b› paneli
Plywood yüzeyli flexible perde kal›b› paneli
Steel surfaced flexible wall formwork pannel
Plywood surfaced flexible wall formwork pannel
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
‹nflaatlar›n güvenli yüzü Teknik-El
Single surfaced wall formworks
Teknik-El tek yüzlü perde kal›plar› özellikle
yeralt› yap›lar›ndaki çevre perdelerinin
kal›planmas›nda kullan›lmaktad›r. Kaya,
forekaz›k, çakma kaz›k, vibreks kaz›k, diyafram
duvar ve benzeri yöntemlerle sa¤lamlaflt›r›lm›fl
yeralt› kaz›lar›n›n betonarme kaplama
perdelerinin kal›planmas›nda Teknik-El tek
yüzlü perde kal›plar› kullan›lmaktad›r. Sistemin
ana elemanlar› olan makas payandalar, tek
seferde kal›planacak perde yüksekliklerine
uygun modülasyonda dizayn edilmifltir. TeknikEl tek yüzlü perde kal›plar› alt› metre
yüksekli¤e kadar perde dökümünde zeminden
destekli ankraj elemanlar›yla ihtiyaca cevap
verir. Sistemde kullan›lan ankraj elemanlar›;
perde yüksekli¤i, beton yükselme h›z›, ortam
s›cakl›¤› ve di¤er flantiye koflullar› göz önünde
bulundurularak, projelere özel dizayn
edilmektedir.
Teknik-El single face wall formworks are
especially used on concreting of surrounding
walls in underground constructions. The other
side against the formwork surface are the
reinforced excavation by wibrex piles, local
concrete piles are nature rocks. The main
elements of the system are single face
supporting frames are designed in accordance
to modulation of wall heights. Teknik-El single
face wall formwork are satisfied for maximum
concreting height of
6.00 m by base supported anchoring elements
are designed in order to pouring rate of
concrete, temperature and other technical
details.
Makas payandal› tek yüzlü perde kal›b›
Single surfaced wall formwork supported by
lattice frames
Teknik-El Kal›p Sistemleri
94
Tek yüzlü perde kal›plar›
02
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Safety face of buildings “Teknik-El”
95
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
T›rman›r kal›p sistemleri
Climbing formwork systems
Her türlü betonarme yüksek yap›n›n dikey
yüzeylerinin kal›planmas›nda kullan›lan
t›rman›r tip perde kal›plar›, flantiye koflullar›
ve projenin gerektirdi¤i sistem seçenekleri
ile Teknik-El taraf›ndan dizayn edilip
üretilmektedir.
Climbing formwork systems are used for
forming of vertical surfaces of all kinds of
high building concrete are designed and
manufactured by Teknik-El with system
options according to the site and the project
conditions.
Askerli sistem t›rman›r kal›plar
Climbing formwork with lattice soldier
The Wall Formwork Systems climbing type by
seçenekleri ile vinç imkan› olmayan
flantiyelerde tamam›yla insan gücü ile
surfaced pannels if there is no possibilty to
use crane. System formed by soldiers and
lattice soldiers and small standard modular
panels fits to every project easily.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
monte ve demonte edilebilirler. Küçük
boyutlu standart modüler paneller ile
örgülü ve örgüsüz askerlerden oluflan
sistem her projeye kolayl›kla uyum sa¤lar.
lattice soldiers can be installed or dismounted
by manually with option of plywood or steel
02
Askerli sistem t›rman›r tip modüler perde
kal›plar› çelik veya plywood yüzeyli
2.Faz beton dökümü
2.Phase concreting
96
1.Faz beton dökümü
1.Phase concreting
Örgülü askerlerin aras›na kalaslar konularak
The horizontal tubes of the lattice soldiers
çal›flma platformlar› oluflturulur.
are support the boards which are obtained
the working platform.
97
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Light type climbing consoles
Teknik-El light type climbing consoles
integrated with wall formworks designed with
various systems form the option of the most
economical wall formwork that can be climbed
by the crane. The feature of independent
moving of wall formwork and the console
provides applicability facility of big projects
requiring the horizontal moving at the same
floor.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Hafif tip t›rmanma konsollar›
Teknik-El hafif tip t›rmanma konsollar› çeflitli
sistemlerle dizayn edilmifl perde kal›plar› ile
bütünleflerek en ekonomik vinçle t›rman›r
perde kal›b› seçene¤ini oluflturur. Sistemde
perde kal›b› ile konsolun birbirinden ba¤›ms›z
devredilme özelli¤i, kal›b›n ayn› kotta yatay
devrinin de gerekti¤i büyük projelerde
uygulanma kolayl›¤› sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
98
99
Hafif tip t›rmanma konsollar›
Light type climbing consoles
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Kompozit tip t›rmanma konsollar›
Teknik-El kompozit tip t›rman›r perde kal›plar›
çift yüzlü veya baraj tipi tek yüzlü t›rmanma
konsolu seçenekleri ile çelik veya plywood
yüzeyli a¤›r hizmet tipi panellerinin birleflimi
sonucu elde edilmekte olup, sadece tek vinç
hareketi ile bir üst kota monte edilerek
minimum iflçilik kullan›m› ile kal›b›n
devrettirilmesini sa¤lamaktad›r. Tamam›yla
perdelerle çevrili asansör veya tesisat bofllu¤u
gibi iç yüzeylerde kullan›lan t›rman›r flaft
platformlar› ile perde iç yüzey kal›plar›
desteklenerek t›rmand›r›l›r.
Composite type climbing consoles
Teknik-El composite type climbing wall
formworks are formed by connecting steel or
plywood surfaced heavy duty type pannels
with option of single or double faced climbing
console. They are installed to the upper level
by only one crane operation and they provide
moving of formwork by using minimum
manpower. At the inner surface of elevator
shafts or similar construction the climbing
type shafts platforms
supports the formwork pannels.
1. Faz beton dökümü
1. phase concreting
02
2. Faz beton dökümü
Teknik-El Kal›p Sistemleri
2. phase concreting
Teknik-El Kal›p Sistemleri
100
101
3. Faz beton dökümü
3. phase concreting
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
1
02
4
2
3
1
Kirifl takviyesi
Beam bracket
2
Düfley mesnet
Vertical support
3- 4
V bafll›k takozu
Beam formwork attachment
Application of filler panel
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Ölçü ayar panosu uygulamas›
103
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Teknik-El modular steel beam formworks are
applied sucessfully for the buildings either
the coloums and walls concreted previously
of concreting all floor at the same time.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Modüler Çelik Kirifl Kalıpları kolon
ve perdelerin önceden kalıplanarak
döküldü¤ü yapılarda veya tüm katın bir
arada kalıplandı¤ı yapılarda aynı bafları ile
kullanılır.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
104
105
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Döfleme panolar› ve teleskobik
direkler
106
Teknik-El single or double profiled
steel slab pannels are the most
economical slab formworks element
with standart dimensions and
monolithic rigid structures giving
possibility for too much removing.
Döfleme panosu çift atk›l›
(ÇA) 50 X 100 X 2.5 cm.
Döfleme panosu tek atk›l›
(TA) 50 X 100 X 2.5 cm.
Döfleme panosu
20 x 100 x 2.5 cm.
Double profiled steel slab panel
Single profiled steel slab panel
Steel slab panel
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Tek ve Çift Atkılı Döfleme Panoları,
standart boyutlarının getirdi¤i kullanım
kolaylı¤ı ve çok fazla tekrara imkan veren
monoblok, sa¤lam yapılarıyla en ekonomik
döfleme kalıbı malzemesidir.
Slab panels and telescopic props
107
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Teleskobik direkler
Telescopic Props
Çal›flma Mesafesi
Malzeme Boyutlar›
Working Distance
T‹P
TYPE
KØ51
KØ51
KØ6
0
KØ6
0
AØ6
0
KØ5
7
KØ5
7
KØ5
7
AØ7
6
AØ7
6
Max
Min
Max
Min
mm.
mm.
2900
3400
3400
4000
3400
3050
3550
4150
4000
3050
1600
2100
2100
2250
2100
1850
2050
2450
2250
5500
Material Sizes
Gövde (D›fl Boru)
L1
Outside
Tube
Kal›nl›k
Çap
Diameter
51
51
60
60
60
57
57
57
76
76
Thickness
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.65
3.65
Teleskop (‹ç Boru)
L2
Boy
Length
1500
1500
1500
2000
1500
1500
1800
2000
2000
2750
Tube
Çap InsideKal›nl›k
Diameter
Thickness
42
42
48
48
48
48
48
48
63.5
63.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.2
3.2
3.2
3.65
3.65
Boy
Length
1500
2000
2000
2250
2000
1700
1900
2300
2250
3000
02
Teknik-El Standart Teleskobik Direkleri, açık
ve kapalı ayar mekanizmalı tipleriyle kullanım
kolaylı¤ı sa¤lar ve döfleme kalıplarında dikey
taflıyıcı olarak kullanılan en fonksiyonel yapı
elemanlarıdır.
Teknik-El Standard Telescopic Props provide
facility with open and closed adjustment
thread types and they are the most functional
construction elements which used in floor
formworks as vertical supporting.
Teleskobik direk bafll›klar›
Telescopic prop heads
Teleskobik direk kapal› tip somun
Telescopic direct closed type lock nut
Teknik-El Kal›p Sistemleri
.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
108
109
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
4000
Kullan›m yüksekli¤i (mm.)
Prop Height (mm.)
3800
KO
60
(2
25
040
00
)
3600
3400
KO
6
0
3200
(2
10
2800
02
034
00
KO
)
51
(2
10
034
00
)
3000
2600
Teknik-El Standart Teleskobik Direkleri
döfleme ve kirifl altı tipleriyle kullanım amacına
uygun olarak çeflitlendirilmifltir. Ayrıca düz
bafllıklı teleskobik direklerin üzerine monte
edilen portatif dört yollu bafllıklarla ahflap
kirifl kullanımına uygun hale gelirler.
Teknik-El telescopic props are produced
with U heads short type for slabs or long
time for the beams also the flat head
telescopic props are used with portable
four way head elements to support H 20
wooden beams.
2400
2200
2000
4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Yük (K.N)
Load
(K.N)
1
Teleskobik direk kirifl alt› (KA)
Telescopic props U-head (Beam type)
1
2
Kapal› tip teleskobik direk KØ60
2
3
Kapal› tip teleskobik direk KØ51
3
4
Aç›k tip teleskobik direk AØ60
4 Kapal› tip teleskobik direk KØ57
Telescopic props close threaded type KØ57
1
2
3
4
Teleskobik direk döfleme alt› (DA)
Telescopic props U-head (DA)
Telescobic props open threaded type AØ60
4
Teleskobik direk düz bafll›k (DB)
Telescopic props flat head (FH)
Telescopic props close threaded type KØ51
110
Teleskobik direk döfleme alt› (DA)
Telescopic props U-head (DA)
Telescopic props close threaded type KØ60
1
2
3
4
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teleskobik direk dayan›m diyagram›
Telescobik props resistance diagram
111
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Makas mahya uygulamalar›
Teknik-El Makas Mahyaları, kiriflli tip
döflemelerde, çelik kirifl kanat panosuna
sabitlenerek 3.5 metre açıklı¤a kadar baflka
bir dikey taflıyıcı elemana gereksinim olmadan
kullanılabilme özelli¤i ile teleskobik direk
sayısından ve ifl gücünden tasarruf sa¤lar.
Lattice girder applications
Teknik-El lattice girders are fixed to the steel
beam panels and provides saving from labor
cost and number of telescopic props with
feature of using up to 3.5 meters span without
needing other vertical shoring element.
02
Telescopic box girder
Teknik-El Telescopic Box Girders are the most
functional element supporting the slab
formwork horizontally for flat slabs with
feature of adjustable lengths and connection
to each other.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teleskobik kutu mahya uygulamalar›
Teknik-El Teleskobik Kutu Mahyaları
ayarlanabilir boyları ve birbirlerine
eklenebilme özellikleri ile düz döflemelerde
kalıbı yatay yönde destekleyen en fonksiyonel
elemandır.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
112
113
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Slab formworks supported H20 wooden
beams
Teknik-El slab formwork system with wooden
beam support having plywood surface provides
fastness to your construction and quality of
concrete surface with light structure and feature
of adjusting to dimension fitting to every project.
It can be easily installed on telescopic props or
shoring type scaffold systems used as vertical
supporting.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
H20 Ahflap kirifl destekli döfleme kal›plar›
Plywood yüzeyli ahflap kirifl destekli TeknikEl Döfleme Kalıp Sistemleri her projeye uygun
boyutta ayarlanabilme özellikleri ve hafif
yapılarıyla inflaatınıza büyük bir hız ve yüzey
kalitesi sa¤lar. Dikey taflıyıcı olarak kullanılan
teleskobik direkler veya taflıyıcı iskele
sistemleri üzerine aynı kolaylıkla monte
edilirler.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
114
115
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Drophead system
Teknik-El düfler bafll›k sistemli döfleme
kal›plar›, yüksek yap›m h›z› istenen üstyap›
projelerinde dökülen döfleme betonlar›n›n
priz alma süresi içinde kal›b›n erken
sökümüne imkan vererek büyük zaman
kazan›m› sa¤lar. Sistemin özelli¤i düfler
bafll›k aparatlar› vas›tas› ile döfleme
betonunu direkt olarak destekleyen dikey
tafl›y›c› elemanlar›n hiç oynat›lmadan kal›p
panolar› ve mahyalar›n beton dökümünden
sonra iki gün içinde al›nabilmesidir. Sistem
yedek dikey tafl›y›c› elemanlarla tekrar
kurularak beton dökümüne haz›r hale gelir.
Teknik-El drophead system slab formworks
provide time gain by giving possibility to early
dismounting of the formwork during the
setting period of the slab concrete, cast at
superstructure projects requiring fast
construction rate. The feature of the system
is taking the formwork panels and girders
within two days after concreting without
moving the vertical shoring elements directly
shoring up the slab concrete by drop head
apparatus. System becomes ready for
concreting by installing with spare vertical
shoring elements
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Düfler bafll›k sistemi
116
117
Düfler bafll›k sistemi tabliye kal›b› uygulamas›
Prop head system slab formwork application
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Drophead system with plywood
surface
Düfler bafll›k sisteminde plywood yüzey
uygulamas› sistemin her projeye uyumunda
büyük kolayl›k sa¤lar. Dikey tafl›y›c›
elemanlar›n seçilen aks aral›klar› standart
boyutta levha plywoodlar›n kesilmeden
kullan›m›na imkan vermekle zayiat›
azaltarak önemli ölçüde malzeme tasarrufu
sa¤lar.
Plywood surface application of
drophead system provides facility for
fitting every project. Axis distances
selected by vertical shoring elements
give possibility of using plywood sheet
with standard dimensions without any
cutting by giving savings to material
which decreases material loss
considerably.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Plywood yüzeyli düfler bafll›k
sistemi
Teknik-El Kal›p Sistemleri
118
119
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Shoring type scaffold systems
Flanfll› tip tafl›y›c› iskele sistemleri
Teknik-El flanfll› tip tafl›y›c› iskele sistemleri
kat yüksekli¤i fazla olan projelerde döfleme
kal›plar›n›n desteklenmesinde çok çeflitli
çözüm seçenekleri ile dizayn edilerek kullan›l›r.
Flanfll› tip tafl›y›c› iskele sistemi ile beton
kal›nl›¤› fazla olan a¤›r döflemelerin
desteklenmesi mümkün olup zeminden 20.00
m yükseklikte 2.00 m beton kal›nl›¤›na kadar
tafl›y›c› iskele uygulamalar› yap›lm›flt›r.
Flanged type shoring scaffold systems
Teknik-El flanged type shoring scaffold
systems are designed and used with various
solution options for the shoring up of the slab
formworks for the projects of constructions
having high floors. It is possible to shore up
the heavy floors with high concrete thickness
with flanged type shoring scaffold system and
its applications have been done up to 2.00 m
concrete thickness at 20.0 meters high from
the ground.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Tafl›y›c› iskele sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
120
121
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Dikey eleman
Horizantal element
FLANfi /
L
mm
500
d
mm
Çap
Kal›nl›k
Delik Say›s›
Quantity
Diameter
Thickness
Number of hole
mm
mm
Ad
mm
A
B
C
mm
mm
mm
Brüt A¤›rl›k
Gross weight
d
1
1000
1500
FLANGE
Adet
Ø 60.3
4.155
2
Ø 51
kg./A
d
7.425
5.825
10.695
8.355
4
14.085
10.885
2500
5
17.235
13.415
3000
6
20.505
15.945
2000
1000
2000
Ø 51 x 2.5
Ø 60.3 x 3.2
Ø 51 x 2.5
Ø 60.3 x 3.2
3000
3
3.295
126
7
8
125
500
375
1
2
126
7
8
125
1000
875
6.395
4.795
11.905
8.825
12.855
17.415
3
02
Ø51 x 2,5 mm ve Ø60x3,2 mm dikey eleman
kesit seçenekleri olan flanfll› tip tafl›y›c› iskele
sistemlerinde yatay elemanlar›n montaj
aral›klar› azalt›larak tafl›ma kapasitesi
artt›r›labilir. ‹skele sistemi krikolu üst bafll›klar›,
çeflitli yatay tafl›y›c› seçeneklerine uygun
üretilmektedir.
For the flanged type shoring scaffold systems
having option of vertical element dimensions
as Ø51 x 2.5 mm and Ø60 x 3.2 mm, installation
spans of the horizontal elements are
decreased and shoring capacity can be
increased. Scaffold system upper heads with
screw jack are manufactured fitting to options
of various horizontal supporting elements.
4
4
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
2
1.5
1
1
0.5
0.5
10
15
20 25
30 35 40 45
50 60 70 100 150
BETON KALINLI⁄I
(cm.)
1 m. yatay aral›k
2.5 m. yatay aral›k
1.5 m. yatay aral›k
3 m. yatay aral›k
2 m. yatay aral›k
L
L2
d: Ø51
d: Ø60.3
mm
mm
Attachment
head
thickness
d2
d: Ø51
mm
d: Ø60.3
mm
t
mm
Kama
Kal›nl›¤›
Wedge
thickness
t
mm
Brüt A¤›rl›k
Gross weight
Ø42.4
kg./Ad
Ø48.3
kg./Ad
750
700
690
2.830
3.140
1000
950
940
3.600
4.000
1500
1450
1440
5.120
5.800
2000 1950
1940
6.650
7.570
2250 2200
2190
7.410
8.450
2500 2450
2440
8.180
9.340
3000 2950
2940
9.710
11.110
42.4 x 2.5
48.3 x 3.2
4
7
0
5
10
15
20 25
30 35 40 45
50 60 70 100 150
CONCRETE THICKNESS (cm.)
1
‹nce ayar mili
Base jack
1 m. Horizontal element distance
2.5 m. Horizontal element distance
1.5 m. Horizontal elementdistance
2
3 m. Horizontal element distance
2 m. Horizontal element distance
Bafllang›ç eleman›
Starting element
3
Düz pabuç
Base plate
4
122
Tek flanfl
Single flange
1
2
3
4
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
5
Kurta¤z›
Kal›nl›¤›
2
1.5
0
Horizantal element
Ø60 X 3,2 mm dikey tafl›ma diyagram›
Ø60 x 3.2 mm vertical shoring resistance diagram
2
AREA (m.)
2
ALAN (m.)
Ø51 X 2,5 mm dikey tafl›ma diyagram›
Ø51 x 2.5 mm vertical shoring resistance diagram
Yatay eleman
123
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Flanfll› tip tafl›y›c› iskele sistemlerinin üzerinde
ana yatay tafl›y›c› eleman olarak H20 ahflap
kirifllerinin uygulanmas› ile hafif ve ekonomik
döfleme kal›b› çözümleri elde edilir.
By application of H20 wooden beams as main
horizontal supporting element on the flange
type shoring scaffold system, solutions for
light and economic slab formwork are
obtained.
Mahya yuvas› döfleme alt›
Mahya yuvas› dört yollu
Four way head
Teknik-El Kal›p Sistemleri
U-head
Teknik-El Kal›p Sistemleri
124
125
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Tower type shoring scaffold systems
Teknik-El tower type shoring scaffold systems
formed by standard H type scaffold elements
are the most important help for supporting
slab formwork in every form with features of
adjusting to every height and erecting
independently.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Kule tipi tafl›y›c› iskele sistemleri
Standart H iskele elemanlar›ndan oluflan
Teknik-El kule tipi tafl›y›c› iskele sistemleri her
yüksekli¤e ayarlanabilme ve birbirinden
ba¤›ms›z kurulabilme özellikleri ile her formda
döfleme kal›b›n›n desteklenmesinde en önemli
yard›mc›n›zd›r.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
126
127
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
02
Masa kal›p sistemleri
Table formwork systems
H iskele modülleri ile
Stardart H tipi iskele modüllerinden üretilen
Teknik-El masa kal›p sistemleri çelik veya
plywood yüzeyli olarak vinç kullan›m imkan›
olan flantiyelerde ve özellikle düz döflemeler
için en h›zl› döfleme kal›b› sistemidir.
With H scaffold modules
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El table formwork systems with
steel or plywood surface produced by
standard H type scaffold modules are
fastest slab formwork system for the
sites having possibilty of using cranes
and especially for flat roofs.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
128
129
Konvansiyonel kal›p sistemleri / Conventional formwork systems
Kirifl alt› uygulamalar
Teknik-El masa kal›plar›n›n büyük kesitli
kirifllerin alt›nda tafl›y›c› olarak kullan›m› ve
projeye özel çelik döfleme kasetlerinin
eklenmesi ile özel döfleme formlar›n›n çok
h›zl› ve malzeme zayiat› olmadan
kal›planabilir.
Supporting to beams by table formwork
Special floor forms can be formed fast and
without material loss by using Teknik-El table
formworks under the beams having big cross
section sizes and adding special steel waffle
moulds.
02
Heavy duty type special table
formwork shoring systems
Teknik-El masa kal›p sistemleri tafl›y›c›
konstrüksiyonun amaca ve beton yüküne
uygun dizayn edilmesi ile çok çeflitli
projelerde her kal›nl›kta döflemenin
getirece¤i yük karfl›s›nda baflar› ile
kullan›lmaktad›r.
Teknik-El table formwork systems are used
successfully against weight of the slab
concrete in every thickness in various projects
by designing suitable to concrete loads and
aims of the shoring construction.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
A¤›r hizmet tipi özel masa
kal›p tafl›y›c› sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
130
131
Tünel kal›p sistemleri / Tunnel formwork systems
Tünel kal›p sistemleri
Tunnel formwork systems
Özellikle h›zl› konut üretiminin gerekli oldu¤u projelerde bu ihtiyaca en
iyi cevap veren tünel kal›p sistemleri Teknik-El teknoloji ve kalitesi ile
toplu konut projelerinin en önemli ekipman› olmufltur.
Especially requiring at the fast construction rate of the big housing projects
in a short time; tunnel formwork systems as giving the most satisfactory
result with having the most important equipment of housing estate projects
with Teknik-El technology and quality.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
1/2 tünel kal›p sistemi söküm s›ras›nda
döfleme betonunun k›smen
desteklenmesine olanak vermesi ile her
aç›kl›ktaki yap›n›n kal›planmas›nda baflar› ile
kullan›lmaktad›r.
1/2 tunnel formwork system
1/2 tunnel formwork system widely used to
in our country, can be used successfully for
supporting of structure in every span by giving
possibility to partial supporting of slab
concrete during dismounting.
02
1/2 tünel kal›p sistem
Ülkemizde en yayg›n kullan›m alan› bulan
Teknik-El Kal›p Sistemleri
132
133
Tünel kal›p sistemleri / Tunnel formwork systems
2
1
1
Aks kelepçesi
Kicker form clamp (single)
1
2
Aks kelepçesi (çiftli)
Kicker form clamp (double)
2 Aks kelepçesi
3
Tünel kal›p pano tekerle¤i
3 Aks kelepçesi (çiftli)
3
4
Kicker form clamp (single)
Panel wheel
5
6
Kicker form clamp (double)
4 Mesafe ayar eleman›
Kicker support (double)
4 Çakma “U” orta atk›
5
Dikme tekeri
Wheeled centre prop
5 Tij somun tak›m›
6
1 1/2” X 11/2”hareketli kelepçe
11/2” X 11/2” swivel coupler
7
Konik
Conic spacer
Lining profile midwaler
Tierod and nut set
1
6 Kelebek somun
3
4
Wing nut
12
7 Civata ve aksesuarlar
Bolts and accessories
15
2
8
Standard connection and support accessory
of tunnel formwork system can be used for
long term without any problem.
02
6
7
Tünel kal›p sistemi standart ba¤lant› ve
destek aksesuarlar› hassas ölçüleri ve
dayan›kl› yap›lar› ile uzun süre kullan›labilir.
Kontrfij
Diagonal strut
8 Tij
14
Tierod
5
9 Çakma “U” alt atk›
Lining profile bottom waler
13
7
10 Çakma “U” üst bordür
Lining profile top waler
9
10
11
11
Kare pul
Square plate
12 T›rnakl› somun
Hexagon nut with stop pin
13 Merkezleme “U”’su
Centering “U”
14 Civatalar
Bolts
15 Konik
Conic spacer
1
Tünel kal›p pano tekerlekleri
Panel wheels
1
2 Alt atk› profili
Bottom waler profile
3 Omega destek profili
Omega profile
4 Bordür
2
Side profile
5 Kriko
6 Konik tabanl› civata
7
3
Conical base bolt
6
7 Tavan kancas›
Conical hook
8 Merkezleme “U” su
8
4
Centering “U”
134
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Screw jack
135
5
1
Tünel kal›p sistemleri / Tunnel formwork systems
Tünel kal›p uygulamas› günlük ifl program›
Tunnel formwork application daily working programme
Saat
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
Kal›p söküm haz›rl›¤›
Preperation of dismountling formwork
Kal›plar›n sökülmesi, tafl›nmas› ve perde demirlerinin ba¤lanmas›
Removing of the formwork and connecting wall reinforcement
Rezervasyon ve al›n elemanlar›n›n ba¤lanmas›
Connecting the opening form and stopends
Tabliye demirleri ve elektrik borular›n›n montaj›
Slab reinforcement works and connecting of electricity circuit
Beton dökümü ve kür ifllemleri
Concreting and by heat fast setting
Vinç çal›flmalar› / Crane working rates
Kal›p rotasyonu
Formwork remaning
Demir iflleri
Reinforcement works
Beton iflleri
Concreting works
Bofl dilimler
Empty times
02
With 1/2 tunnel formwork system programmed
by daily formwork cycle period. Every day
construction of two houses are completed
with a set of formwork and the program is
realized by construction of one floor having
four flat for every two days.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Günlük kal›p devir periyodu ile
programlanan 1/2 tünel kal›p sistemi
uygulamas› ile 1/2 tabliyelik bir set kal›pla
her gün iki konutun kaba inflaat›n›
tamamlayarak iki günde bir kat infla
edilerek program gerçeklefltirilir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
136
137
1/2 tabliye tünel kal›p plan›
1/2 tunnel formwork plan
Tünel kal›p sistemleri / Tunnel formwork systems
02
Required formwork elements are
manufactured without any deficit in order to
realize the project with minimum manpower
for the tunnel formwork system designed by
meticulous investigation of the architectural
project and its details.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Mimari proje ve detaylar›n titizlikle
incelenmesi ile projelendirilen tünel kal›p
sisteminde projenin minimum düzeyde
iflgücü kullan›m› ile gerçeklefltirilebilmesi
için gerekli kal›p elemanlar› eksiksiz olarak
üretilir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
138
139
Tünel kal›p sistemleri / Tunnel formwork systems
Teknik-El hidrolik operasyonlu tam tünel
kal›p sistemi esnek tasar›m ve rijit
konstrüksiyonu ile çok katl› toplu konut
üreten firmalar›n en önemli ekipman›
olmufltur.
Teknik-El hydraulic operated full tunnel
formwork has become the most important
equipment of the contractor companies
producing multi storey housing projects by
flexible design and rigid construction.
02
Hydraulic operated full tunnel formwork
In the hydrolic operated full tunnel formwork
system, tunnel is dismounted from concrete
and shrinking of the formwork and reaching
the dimensions of the cast concrete is realized
by the hydraulic cylinders. Doing these
operations only by one worker, maximum
level of gain is provided from time and labor
cost.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Hidrolik operasyonlu tam tünel kal›b›
Hidrolik operasyonlu tam tünel kal›p
sisteminde betondan sökülerek tünel kal›b›n
büzülmesi ve montaj s›ras›nda beton döküm
ölçülerine gelmesi tamam›yla hidrolik
silindirler yard›m› ile gerçeklefltirilir. Bu
ifllemlerin sadece bir iflçi taraf›ndan
yap›lmas› ile sistem zaman ve iflçilikten
maximum düzeyde kazanç sa¤lar.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
140
141
Prekast kal›p sistemleri / Pre-cast moulds
Prekast kal›p sistemleri
Pre-cast moulds
Teknik-El standartlar›nda proje ve imalat kalitesi ile üretilen prekast
beton eleman kal›plar› yüksek düzeyde yüzey kalitesi beton bas›nc›ndan
ve titreflimden etkilen meyen rijit yap›lar›, çabuk aç›l›p kapanmas› ile
kal›b›n h›zl› devrine olanak sa¤layan dizayn prensipleri ile üstün
özellikler sunar.
Pre-cast moulds of the prefabricated roof
beams are designed and produced with
Teknik-El quality can be adjust in different
axis spans which are the main elements of
prefabricated concrate structures.
142
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
02
Fabrika binalar›, depolar ve benzeri
prefabrik beton yap›lar›n ana
elemanlar›ndan çat› makas› kal›plar›
talepleriniz do¤rultusunda farkl› aks
aç›kl›klar›na ayarlanabilecek özelliklerde
Teknik-El kalitesi ile dizayn ve imal edilir.
02
Pre-cast concrete element moulds produced with design and production
quality with Teknik-El standards presents superior features with its design
principles giving possibilty for fast removing of mould, fast opening and
closing, rigid structures not effected from concrete pressure and vibration
and high surface quality.
Prekast çat› makas› kal›b›
Precast roof beam formwork
143
Prekast kal›p sistemleri / Pre-cast moulds
02
Depending on the requirements of the project,
demanded prefabricated, column, beam,
purlin, gutter, facade panel, and floor panel
moulds are designed and constructed with
Teknik-El quality by considering optimum
using conditions as pool type single form or
as batteries.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Proje gereklerine göre talep edilen çeflitli
formlarda prefabrik, kolon, kirifl, afl›k, oluk,
cephe paneli ve döfleme paneli kal›plar›
optimum kullan›m koflullar› göz önüne
al›narak havuz tipi tekli veya bataryalar
halinde Teknik-El kalitesi ile dizayn ve imal
edilir
Teknik-El Kal›p Sistemleri
144
145
Prekast kal›p sistemleri / Pre-cast moulds
02
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Viaduct beam moulds in every size and crosssection which shall be produced by “posttension” method, serve highway projects by
applying project details considering easily
installation and dismounting for fast period
of the mould with Teknik-El quality.
02
“Post-tension” yöntemi ile imal edilecek
viyadük kiriflleri kal›plar› her kesit ve boyda,
kal›b›n h›zl› devri için en kolay sökülüp
tak›labilecek proje detaylar› uygulanarak
Teknik-El kalitesi ile otoyol projelerine
hizmet vermektedir.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
146
147
Prekast kal›p sistemleri / Pre-cast moulds
02
Main elements of bridge and road
construction;
• Pretensioning beam moulds,
• Pile moulds,
• Drainage channel moulds,
• New Jersey barrier moulds,
• Pre-cast box culvert moulds,
• Bridge side panel pre-cast moulds are
designed and constructed depending on the
project with Teknik-El quality.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Köprü ve otoyol projelerinin ana
elemanlar›ndan;
• Ön germeli kirifl kal›plar›,
• Çakma kaz›k kal›plar›,
• Drenaj kanal› kal›plar›,
• New Jersey bariyeri kal›plar›,
• Prekast box menfez kal›plar›,
• Köprü yan paneli prekast kal›plar›
Teknik-El kalitesi ile proje gereklerine
uygun olarak dizayn ve imal edilir
148
Prekast kirifl kal›b›
Precast beam formwork
149
Prekast kal›p sistemleri / Pre-cast moulds
02
With its excellent design and production
quality Teknik-El has been participated in the
realization of the project in a very short period
by manufacturing the pre-cast caisson mould
of Beirut Harbor and seafront project that
has
pre-cast concrete weight of 2000 tons.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Prekast beton eleman kal›plar›nda s›n›rlar›
zorlayan Teknik-El prekast beton a¤›rl›¤›
2000 ton olan Beyrut Liman› prekast keson
kal›plar›n›n imalat›n› yaparak projenin çok
k›sa sürede gerçekleflmesine katk›da
bulunmufltur.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
150
151
Prekast kal›p sistemleri / Pre-cast moulds
02
Decorative purposes precast
moulds
Toplu konut inflaatlar› ve çevre düzenlemesi
projelerinde kullan›lan dekoratif amaçl›
prekast eleman kal›plar› proje gereklerine
uygun olarak Teknik-El kalitesi ile imal
edilmektedir.
Decorative purposes precast moulds are used
for housing projects and environmental
planning are designed and manufactured
depending on the project with Teknik-El
quality.
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Dekoratif amaçl› prekast
kal›plar›
Teknik-El Kal›p Sistemleri
152
153
03
Tamamlay›c›
malzemeleri ile
birlikte
Complete with auxiliary products
cold rolled profile production
‹zmir - Türkiye
www.teknik-el.com
03
‹skele sistemleri / Scaffolding Systems
Çelik kap› kasalar› / Steel door frames
S›cak dald›rma galvaniz / Hot dip galvanised
Çelik ayd›nlatma direkleri / Steel lighting poles
Çelik boru ve so¤uk çekme profil üretimi / Steel tubes and
‹fi ‹SKELES‹ S‹STEMLER‹ / SCAFFOLD‹NG SYSTEMS
ÇEL‹K KAPI KASALARI/ STEEL DOOR FRAMES
Tafl›y›c› ‹skele Sistemi
Shoring for Slab Formwork
03
Restorasyon ‹flleminde Koruma ‹skelesi
Protection During Restoration Works
156
Tribün ve Sahne Platformlar›
Spectator Tribune And Stage Platform At Leisure
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
D›fl Cephe ‹skelesi
Safety During Construction
157
SICAK DALDIRMA GALVANIZ / HOT DIP GALVANISED PRODUCTS
AYDINLATMA D‹REKLER‹ / STEEL LIGHTING POLES
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
Teknik-El Kal›p Sistemleri
03
4
158
4
159
BORU VE PROF‹L ÜRET‹M / STEEL TUBE AND PROFILE PRODUCTION
04
Ürün Tablolar›
Product Charts
Teknik-El Kal›p Sistemleri
04
160
‹zmir - Türkiye
www.teknik-el.com

Benzer belgeler

H Tipi Yük úskelesi Sistemi

H Tipi Yük úskelesi Sistemi means of screws. Secondary girders Àxed to main girders by connection components. Upper part formed by Àxing the 4-way headings to the main girder. Lower part consists of H-frames,diagonals and low...

Detaylı

CONCRETE CANOE PASSED THE FLOATING TEST

CONCRETE CANOE PASSED THE FLOATING TEST Glapsides Lake, Famagusta. Concrete canoe produced is 610 cm in length with a width of 79.1 cm and 40.6 cm height completed after 4 months hard work. Three students under the supervision of Dr. Özg...

Detaylı

Endüstriyel Kolon ve Perde Kalıpları

Endüstriyel Kolon ve Perde Kalıpları very high, it is possible to cast high walls and columns. By the means of the Àller plates, system can be adapted to all kinds of projects,shapes and sizes. Formworks are brought to plumb line in v...

Detaylı

Kabin Modelleri

Kabin Modelleri iyi yerine daha iyisi için... Misyon Eğitimli personelini teknolojik gelişmeler çerçevesinde bilinçlendirerek, aynı hedef doğrultusunda kaynak ihtiyaçlarını karşılayarak, kaliteli ve güvenilir ürü...

Detaylı

SIMPEX® WALL FORM HT 20 Plus Girder

SIMPEX® WALL FORM HT 20 Plus Girder inside the tunnel, lovering and pulling of side panels can be realised by mechanical or hydraulic operation.

Detaylı