Neonatoloji Yo©un Bakım (IC) bölümüne ho© geldiniz

Transkript

Neonatoloji Yo©un Bakım (IC) bölümüne ho© geldiniz
Neonatoloji Yo©un
Bakım (IC) bölümüne
ho© geldiniz
Çocu©unuz yeni do©an bebeklerin bakıldı©ı yo©un bakım
bölümüne (IC Neonatologie) yatırılmı©tır (locatie 8 D 105). Bu
bakım bölümünde yeni do©an hasta bebekler tedavi edilmektedir.
Bu bro©ürde Neonatoloji yo©un bakım (IC) bölümündeki günlük
çalı©malar hakkında özet bilgileri okuyabilirsiniz. Daha geni©
bilgileri çocu©unuza bakan hem©ireden alabilirsiniz. Neonatoloji
yo©un bakım bölümündeki günlük çalı©malar, normal bir bakım
bölümünden farklıdır. Kalp atı©ı, nefes alma, kan basıncı ve
vücut derecesi gibi “ya©amsal fonksiyonları” gözlemlemek ve
desteklemek için gerekli olan pek çok aletler kullanılmaktadır.
Çocu©unuza bakan hem©ire bu aletleri çalı©tırmaktadır ve aletlerin
ne için gerekli oldu©unu açıklayacaktır. Bu aletler çok hassas
olduklarından alarm ©eklinde pek çok uyarılar verir. Uyarı verilmesi
durumunda çocu©unuzda bir ©ey var demek de©ildir. Sorularınız
olursa, çocu©unuzu tedavi eden doktora ya da çocu©unuza bakan
hem©ireye sorabilirsiniz.
Görevliler
Neonatoloji yo©un bakım bölümünde Neonatoloji uzmanları, çocuk
doktorları, doktor asistanları ve halen ö©renim gören bazı Neonatoloji
yo©un bakım hem©ireleri çalı©maktadır. Çocu©unuzun bakımı
çerçevesinde doktor ve hem©ireler tıbbi sosyal danı©manlar, fizik tedavi
uzmanları, pedagoji uzmanları, din i©leri merkezi, radyoloji bölümü ve
laboratuar görevlilerinden olu©an bir ekip tarafından desteklenir.
Doktor ve hem©ireler 24 saat ba©ına gündüz, ak©am ve gece olmak
üzere üç vardiya ©eklinde çalı©maktadır. Her ekipte çocu©unuzun tüm
bakımından sorumlu olan bir hem©ire vardır. Bu hem©ire sizin için en
önemli irtibat noktasıdır. Erkek veya kadın olabilen bu hem©ire,
çocu©unuzun tedavisi esnasında yukarıda anılan bir ya da birden fazla
görevlinin gerekli olup olmadı©ına bakar. Aynı zamanda bir bakım
koordinatörü ile çalı©ıyoruz. Bundan dolayı, hem©irelerden biri
çocu©unuzun yatırıldı©ı ilk günlerde sizinle bir tanıtma/tanı©ma görü©mesi
yapacaktır. Bu görü©me esnasında bakım koordinatörü olarak görevi
hakkında size ayrıntılı bilgi verecektir. Daha sonra bir doktorla ya da
ekipteki görevlilerden birisiyle görü©mek istedi©inizi her zaman kendiniz
bildirebilirsiniz. Çocu©unuza bakan hem©ire en kısa zamanda böyle bir
görü©meyi ayarlayacaktır.
Hafta içi günlerde ve çalı©ma saatlerinde giri©teki resepsiyonda her zaman
bir idari i©ler görevlisi bulunur. ©dari bilgiler ile ilgili hususlarla bu görevli ile
çalı©acaksınız. Örne©in sigortanızın adını ve poliçe numaranızı bilmemiz
gerekir. Bu verilerin kontrol edilmesi ve/veya kayıtlara i©lenmesi için
mümkün olan en kısa zamanda, mümkünse bölüme yapaca©ınız ilk ziyaret
esnasında, resepsiyona u©ramanızı rica ederiz.
Tıbbi sosyal danı©malar
Uzun süreli yatırılı©larda tıbbi sosyal danı©manlar tedavi ekibinin sabit
bir bölümünü te©kil etmektedir. Bu kurumun görevlileri, doktor ve
hem©irelerle yakın bir i©birli©i içerisinde çalı©ır ve hastalık ya da
tedavilerde ebeveynlere verilecek destek hususunda özel tecrübeleri
vardır. Özellikle Neonatoloji yo©un bakım bölümünde uzun süreli kalmaları
esnasında ebeveyn ve çocukların kar©ıla©abilecekleri tüm hususlar
hakkındaki özel bilgi ve tecrübeleri nedeniyle, çocu©unuzun yatırılı©ının ilk
döneminde tıbbi sosyal danı©manı size tanıtabiliriz.
Daha geni© bilgi için çocu©unuza bakan hem©ire ile ya da telefonla
(020) 444 2505 direkt tıbbi sosyal danı©manlar ile irtibat kurabilirsiniz.
2
Din i©leri kurumu
VU tıp merkezinde bir kaç Katolik ve Protestan papaz ve bir imam vardır.
Dinsel inancınıza bakılmamaksızın din ya da inanç soruları hakkında
hastanedeki bir din görevlisi ile görü©ebilirsiniz. Bu husus aile fertleriniz
ve arkada©larınız için de geçerlidir. Bir din görevlisinin sizi ziyaret etmesini
istiyorsanız, bunu hem©ire ya da din i©leri merkezine bildirebilirsiniz. Din
görevlisi kendili©inden de sizi ziyaret edebilir. Durumun uygun olması
durumunda çocu©unuzu bölümümüzde vaftiz ettirebilirsiniz.
Daha geni© bilgi için çocu©unuza bakan hem©ire ile ya da telefonla
(020) 444 3475 direkt din i©leri kurumu ile irtibat kurabilirsiniz.
Kilitli dolaplar
Neonatoloji yo©un bakım bölümüne yapaca©ınız ziyaret esnasında
de©erli e©yalarınızı muhafaza etmek için kilitli dolapları kullanabilirsiniz.
Kilitli dolabın numarası o©lunuzun/kızınızın yata©ının üzerinde bulunan
numarayla aynıdır. Depozito fiyatı: 0,50 Avro’dur. Anahtarı eve
götürmemeniz gerekir!
Mali i©ler
Yeni do©an çocuklarınızı altmı© gün içerisinde kendiniz sa©lık sigortanıza
bildirmeniz gerekmektedir. Çe©itli sa©lık sigortası ©irketleri bilgileri
i©lemekte geç kaldıklarından bunu mümkün olan en kısa zamanda
yapmanızı tavsiye ederiz.
O©lunuzun ya da kızınızın poliçe numarası belli oldu©unda, do©ru
faturaları düzenleyebilmemiz için bunu hemen bize bildirmenizi rica ederiz.
Bu konu ile ilgili daha geni© bilgileri, yatırılı© gününde size verilen hastalar
idari i©ler yazısında okuyabilirsiniz.
Bilgilendirme
24 saat boyunca Neonatoloji yo©un bakım bölümünde birden fazla hemµire
bulunur. Çocu©unuzun yo©un bakım listesinde o anda kimin çocu©unuza
baktı©ı belirtilmiµtir. Bu hemµire çocu©unuzun durumu hakkında mümkün
oldu©u kadar bilgi verecektir. Sorumlu hemµire ile telefonla da irtibat
kurabilirsiniz. Günün her anında istedi©iniz kadar irtibat kurabilirsiniz. Bunun
için size gerekli olan telefon numaraları bu broµürün sonunda yazılıdır.
Baµka türlü kararlaµtırılmamıµsa sadece ebeveynlere/velilere bilgi verilir.
Nenonatoloji yo©un bakım bölümünde çocu©unuz için bir bakım dosyası
düzenlenir. Bu dosya hemµirelerin çalıµma kitabıdır. Hemµire bulgu ve
gözlemlerini bu dosyaya yazar. Ziyaretlerinizde hemµirenin rehberli©inde
bu dosyayı inceleyebilirsiniz.
3
Ziyaret düzenlemesi
Neonatoloji yo©un bakım bölümünde, ebeveyn/veli olarak mümkün oldu©u
kadar çocu©unuzun yanında olmanızı önemli buluyoruz. Çocu©unuzu
ziyaret etmek istedi©inizde, önce bölümün giriµ kapısına baµvurunuz ve
dahili telefonla adınızı ve çocu©unuzun adını bildiriniz.
Giriµ kapısının arkasında bakım bölümü ile dıµ dünya arasında geçiµ alanı
olarak iµlev gören bir yer vardır. Burada çantanızı çıkarıp bırakmanız
gerekir ve ayrıca saat, bilezik ve yüzüklerinizi çıkarmanız gerekir (bunları
geçiµ alanında bırakmamanız daha iyidir). Ellerinizi el alkolü ile dezenfekte
ediniz. Ellerinizi daha sonra hava ile iyice kurutunuz. Yüzüklerinizi
çıkaramazsanız, giriµte bulunan eldivenleri giyiniz. Çocu©unuz için
enfeksiyon tehlikesini mümkün oldu©u kadar sınırlamak için bu tedbirler
gereklidir (bu broµürdeki “enfeksiyon tehlikesi” bölümüne de bakınız).
Ebeveyn olarak günün 24 saatinde ziyarete gelebilirsiniz. Ama bir tek
istisna vardır; ziyaret turu oldu©u zaman. Bu ziyaret turunda özellikle tüm
hastaların hastalık geçmiµi konuµulur. Hastanın özel yaµamı dolayısıyla bu
ziyaret turu esnasında ziyaretçilerin bölümde bulunmaları arzu edilmez.
Ziyaretin mümkün olmadı©ı zamanlar bölümün giriµindeki bildirim
tahtasında yazılıdır. Di©er akraba ve arkadaµlar için saat 11.00-13.00 ve
16.00-19.00 arasında her zaman bir ebeveynle birlikte ziyaret mümkündür.
Bakım bölümümüz için bu ziyaret saatleri haricinde ziyarete gelebilmek için
randevu almak gerekir. Bu durumda da her zaman bir ebeveynin birlikte
gelmesi gerekir. Sizinle birlikte toplam ekstra 2 kiµi daha kuvöze gelebilir.
Erkek ve kız kardeµler elbette her zaman birlikte gelebilirler. Ama bu
durum yaµa ba©lıdır (enfeksiyon tehlikesi kısmına bakınız). On iki yaµından
küçük di©er çocuklar bakım bölümüne giremezler. On iki yaµından küçük
çocukların refakatçi olmadan hastanede gezmeleri yasaktır. Sıfır ile on iki
yaµ arasındaki çocuklar için saat 08.00-16.00 arasında poliklinikte ücretsiz
çocuk kreµi vardır. Bu konuda daha geniµ bilgi almak için µu numaraya
telefon edebilirsiniz: (020) 444 0808.
Ebeveyn ve çocu©un özel yaµamı ile ilgili olarak di©er kuvözlerin yanında
durmamanızı rica ederiz. Bunu sizinle birlikte ziyarete gelenlere de
bildirmenizi bekliyoruz. Bakım ve tedavi çalıµmaları elbette ki ziyaret
esnasında devam eder. Acil vakalar için ya da örne©in bir röntgen
çekilmesi gerekti©inde, bazen yer ve dikkate ihtiyacımız olabilir. Böyle
durumlarda bakım bölümünü terk etmeniz ve salondaki oturma odasında
beklemeniz istenilir.
Dokuzuncu katta VU-kinderstad (Çocuk µehri) bulunmaktadır. Burada
büyük bir oyun yeri, ev odası, Ajax oyuncuları yeri ve benzer pek çok
µeyler vardır. Hasta çocukların oynayabilecekleri ve rahatlayabilecekleri
4
ve hasta olduklarını unutabilecekleri bir yerdir. Ziyarete gelen erkek ve
kız kardeµler de buraya gelebilirler. Ama bunun her zaman bir ebeveynin
refakati altında olması gerekir.
Enfeksiyon tehlikesi
Hastanede her zaman enfeksiyonu önlemeye dikkat edilmesi gerekmektedir.
Neonatoloji yo©un bakım bölümünde direnç eksikli©i nedeniyle
enfeksiyonlara hassas hastalar grubu kalıyor.
7 yaµından küçük erkek ve kız kardeµlerin Neonatoloji yo©un bakım
bölümüne gelmeleri yasaktır. 7 ile 12 yaµ arasındaki erkek ve kız kardeµler,
e©er suçiçe©i hastalı©ını geçirmiµlerse, Neonatoloji yo©um bakım
bölümüne gelebilirler.
Ola©anüstü durumlarda erkek ve kız kardeµlerin ziyarete gelmelerine izin
verilebilir. Bunun için hemµire ile görüµmeniz gerekmektedir. Enfeksiyon
hastalıkları hakkında µüphenizin olması durumunda, ziyaretçinizle birlikte
gelmeden önce telefonla doktor ya da hemµire ile görüµünüz. Hastalar için
büyük enfeksiyon tehlikesi olaca©ından ateµinizin olması durumunda ya
da so©uk yara, grip, ishal ve benzeri durumlarda bunu önceden bildirmeniz
tavsiye edilir.
Bakım bölümüne girdi©inizde ceket, saat, bilezik ve yüzüklerinizi geçiµ
bölümünde (giriµ ile bakım bölüm arasındaki yer) çıkarmanız ve ellerinizi
el alkolü ile dezenfekte etmeniz ve ellerinizi daha sonra hava ile iyice
kurutmanız gerekir. Yüzükleri çıkaramamanız durumunda giriµte bulunan
eldivenleri kullanmanız rica olunur. Bakım bölümünde ceket yasaktır;
ceketinizi geçiµ bölümünde bulunan askılara asınız. De©erli eµyalarınızı
bu bölümde bırakmayınız. Yüksek enfeksiyon olasılı©ı nedeniyle sadece
ebeveynlerin bebe©e dokunmaları tavsiye edilir. Bebe©e dokunmadan
önce ve dokunduktan sonra ellerinizi el alkolü ile dezenfekte ediniz. Bakım
bölümünü terk ederken ellerinizi yeniden el alkolü ile dezenfekte etmeniz
gerekir.
Ebeveyn katılımı
Çocu©unuzun durumu elveriµliyse, çocu©unuzun bakımına katılmanızı
isteriz. Ebeveynler/veliler için belli ziyaret saatlerimiz olmamasına ra©men
µu hususlara dikkat etmenizi rica ederiz. Çocu©unuz huzura büyük ihtiyacı
oldu©undan, bakım turları arasında sürekli uyandırılması iyi de©ildir.
Hemµire hangi anlarda çocu©unuza bakıldı©ını size söyleyebilir ve bu
µekilde ziyaretinizi bakım anında yapabilirsiniz. Bunun için hemµire ile
randevulaµabilirsiniz. Belki de çocu©unuzun yanında evden getirece©iniz
bir eµyanın bulunması iyidir. Oyuncak hayvan, oyun kutusu veya küçük bir
5
havlu kuvöze koyulabilir. Önemli olan, kuvöze koyulacak oyuncak hayvan/
havluların hijyenik nedenlerden dolayı kirlendikleri zaman haftada bir kere
evde yıkanmaları gerekti©ine dikkat etmektir. Emzikler hemµire tarafından
her gün kaynatılarak temizlenir.
Çocu©unuza bakan hemµire, durumun uygun olması durumunda, elbiseler
getirmenizi de isteyebilir. Bu durumda beyaz elbise getirmemeniz tavsiye
edilir, çünkü beyaz elbiseler çamaµırhanede kaybolabilirler. Çocu©unuza
bir günlük/hatıra defteri de verebilirsiniz. Deftere hem kendiniz hem de
ziyaretçiler veya hemµire yazabilir.
Çocu©unuzla iliµki
Ekstra bakıma ihtiyacı oldu©undan bebe©iniz Neonatoloji yo©un bakım
bölümünde kalıyor. Bu süre birkaç gün olabilece©i gibi birkaç hafta ve
hatta daha uzun olabilir. Doktor ve hemµireler, çocu©unuzun bedensel
refahı için gerekli olan bakımı sa©lıyor ama bebe©inizin sizin özel güven ve
ilginize de ihtiyacı var.
Hem bebe©inizin geliµme ve büyümesi hem de birbirinizle bir duygu
ba©ının kurulması için ebeveyn ve çocuk arasındaki bedensel iliµki çok
önemlidir. Baba ya da anne duygusu direkt do©uµta ortaya çıkmaz ama
bebe©inizle olan iliµkiniz ile büyümesi gerekir. Çocu©unuza ba©ımlı olmak
istemedi©inizden bebe©inize dokunmak muhtemelen size zor gelebilir.
Bebe©iniz ise sizin dokunuµunuza çok ihtiyacı vardır. Çocu©unuzun
durumu elveriµli ise hemµire ile görüµerek onu kuca©ınıza alabilirsiniz
ya da “kanguru” gibi gö©sünüz üzerinde tutabilirsiniz. Belirtilen son
metot bedensel iliµki ile çocu©un ebeveynlerine alıµmasını sa©layan
bir yöntemdir. Çocu©unuz bu µekilde anne ya da babanın çıplak gö©sü
üzerine uzanır. Bunu saat 22.00’ye kadar yapmak mümkündür.
Baµka bir hastaneye nakil
E©er çocu©unuzun artık yo©un bakımımıza ihtiyacı kalmazsa, size yakın
bir hastaneye nakledilecek ya da daha önce kaldı©ı hastaneye geri
gönderilecektir. Neonatal yo©un bakım yerleri sınırlı oldu©undan nakil
bazen aniden yapılabilir. Çocu©unuzun nakli, Neonatoloji yo©un bakım
bölümümüze baµka bir a©ır hasta çocu©a uzman bakımımızı sunma
olana©ı verir. Doktor nakil iµlemlerini sizinle görüµecektir. Bazı hastalar
poliklinikteki çocuk doktorlarımız tarafından takip edilecektir. Poliklinikteki
çocuk doktorlarımızdan biri, nakil yapılmadan kısa bir süre öncesinde size
bir davetiye gönderecektir. E©er bunu zamanında yapma olana©ı yoksa, o
zaman bu ziyaret için ev adresinize bir randevu yazısı gönderilecektir.
6
Tedavi sonrası poliklinik bakım
Yo©un bakıma muhtaç tüm çocuklar poliklinikte çocuk doktorlarımız
tarafından takip edilir. Bu hastalar grubunun sorunlu geliµme için yüksek
risk taµıdıkları hususu ülke çapında tespit edilmiµtir. Yeni do©an çocukların
yo©un bakımını de©erlendirmek için özenle takip edilirler. Bu kontrol
iµlemi, Hollanda’da hükümet tarafından tayin edilmiµ ve finanse edilen
“neonatal yo©un bakım” bölümü olan çeµitli merkezlerde yapılır. Gelecekte
tedavi olanakları hakkında bilgilendirilmek için bu gereklidir. Nakil/çıkıµ
anında ya da daha sonra ev adresinize bir randevu verilecektir. Bu
randevuyu de©iµtirmeyi istemeniz durumunda telefonla irtibat kurabilirsiniz.
Telefon numarası davetiye yazısında belirtilir. Randevuya gelememeniz
durumunda, örne©in çocu©unuz hastaneye yatırılmıµsa, bunu bize
bildirmenizi rica ederiz. Sizi çocu©unuzla birlikte tedavi sonrası özel
poliklinik bakımı için bekledi©imiz zamanlar, erken do©an bebekler için 0,
3, 6, 12 ve 24 ay olarak düzeltilmiµtir.
Hastanede kalıµ
Bakım bölümümüzde çocu©unuzla aynı odada kalmanız ya da yanında
yatmanız mümkün de©ildir. Çocu©unuzun durumu için gerekliyse, ya
da eve gidemez bir durumda iseniz “Ronald Mc Donald VU huis” isimli
evde kalma olanaklarından yararlanabilirsiniz. Bu ev VU tıp merkezinin
yanındadır (adres: Amstelveenseweg 627). Hem ebeveynler hem de erkek
ve kız kardeµler hafta sonları Ronald McDonald VU huis evinde kalabilirler.
Bir gecelik oda kirasının fiyatı 12,50 Avro’dur (2009 Nisan itibariyle).
Ço©unuza bakan hemµire boµ oda olup olmadı©ı konusunda size bilgi
verebilir. Daha geniµ bilgi için “Ronald McDonald VU huis” broµürünü
isteyebilirsiniz ya da telefon edebilirsiniz (020 – 301 3333). E©er Ronald
McDonald VU huis evinde sizin için boµ bir yer yoksa, sizin için hastane
misafirhanesinde bir oda bulmak için aracılık yapılacaktır.
Misafirhanedeki çeµitli olanaklardan da yararlanabilirsiniz. Örne©in mutfak
ve ücret karµılı©ında yıkama, kurutma ve ütüleme olanakları vardır.
“Logeren in Gastenverblijf” (Misafirhanede kalma) isimli broµüre bakınız.
Depoziti önceden ödemeniz gerekir. Bazı sa©lık sigortası µirketleri Ronald
McDonald huis evinde kalma masraflarını karµılamaktadır.
Hastanede yemek yeme olana©ı vardır. Ana salondaki “self-service”
(garsonsuz) restoranda yemek mümkündür.
Aynı zamanda personel restoranından yararlanabilirsiniz. Personel
restoranı giriµ katındadır (locatie 0A). Burada chipknip ile yemek ve
içeceklerinizi ödeyebilirsiniz.
7
Araba parkı
VU tıp merkezi civarında çeµitli ücretli araba parkı yerleri vardır.
Çocu©unuzun üç günden daha uzun bir süre Neonatoloji bölümünde
kalması gerekti©inde, geçerli tarife ücretini ödeyerek garaj için “çıkıµ
kartı” alabilirsiniz. Arabanızı poliklinik binasının altında park edebilirsiniz.
Çocu©unuza bakan hemµire ilk ziyaretlerinizin birinde size bir çıkıµ kartı
baµvuru formu verebilir. Bu baµvuru formu ile ve daha geniµ bilgi için VU
tıp merkezi ana giriµ resepsiyonuna baµvurabilirsiniz.
Ebeveyn odası
Ebeveynler için bir bekleme odası vardır (C ve D binaları arasında 8’inci
katta). Kapı kilidinin kodunu hemµireden isteyebilirsiniz. Bu ebeveyn
odasında kahve/çay içmek için otomatik makine vardır. Bu ebeveyn
odasında (ve bütün hastanede) sigara içmek yasaktır. Birden fazla kiµiyle
ziyarete gelmeniz durumunda ana giriµteki ana salonu kullanmanız rica
olunur. Bu µekilde mümkün oldu©u kadar daha çok ebeveyn bu ebeveyn
odasını kullanabilir. Aµa©ıda bulunan ana salonda telefon açmanız
mümkündür. Bunun için telefon kartınızın olması gerekir. Hastane
aletlerine zarar verme tehlikesi nedeniyle cep telefonu kullanmak yasaktır
ve bu nedenle bu telefonların hastanede kapatılması gerekir.
VU tıp merkezinde cep telefonu kullanmak için çeµitli özel yerler vardır. Bu
yerler etiketle belirtilmiµtir.
Çocu©unuzun verileri hakkında önemli bilgi
Çocu©unuzun bakımı esnasında tarafımızdan toplanan tüm bilgiler
kayıtlara iµlenir (bilgisayarda veya baµka µekilde) ve güvenli bir µekilde
korunur. Gelecekte çocu©unuz ile birlikte yeniden bize geldi©inizde bu
bilgiler kullanılır. Bu bilgiler aynı zamanda bilimsel araµtırmalar için ya da
bakım bölümümüzün çocuk doktorları tarafından da kullanılabilirler. Ayrıca,
bakımın kalitesini ve yeni do©an bebeklerin bakımını de©erlendirmek ve
gerekti©inde düzeltmek amacıyla üçüncü µahıslar (baµka çocuk doktorları,
do©um uzmanları, jinekoloji uzmanları) tarafından da kullanılabilir. Bu
durumlarda bilgiler her zaman anonim kullanılır. Yani söz konusu bilgilerin
kime ait oldu©u hiçbir µekilde bilinmez. Bu hem sizin hem de çocu©unuzun
ve çocuk doktorunun özel yaµamını korumak için gereklidir. Kalite
denetimi için çocu©unuzun bilgileri “Landelijke Neonatologie Registratie”
isimli kuruma bildirilir. Bu kurum “Landelijke Verloskunde Registratie”
isimli kurum ile birlikte “Perinatale Registratie Nederland” isimli kurumu
teµkil etmektedir. Çift sayımı önlemek için bu veriler anonim olarak
kaydedilmemesi tercih edilir.
8
Çocu©unuza ait bilgilerin bilimsel araµtırma, kayıt ya da kalite denetimi için
kullanılmasına bir itirazınız varsa, bunu bize bildirmenizi rica ederiz. Bu
durumda verilerinizi sadece çocu©unuzun gelecekteki muhtemel bakımı
için kayıtlara iµleyip muhafaza edece©iz ve bilimsel araµtırma, kayıt ya da
kalite denetimi için malzeme olarak kullanmayaca©ız.
Bilimsel araµtırma
Bilimsel araµtırma için ço©unlukla hastaların iµbirli©i gereklidir. Çocu©unuzun
benzer bir araµtırmaya katılmasını isteyip istemedi©iniz sorulabilir.
Bu konu hakkında size önceden bilgi verilir ve çocu©unuzun araµtırmaya
katılıp katılmamasına karar vermeden önce muhtemel sorularınızı her
zaman sorabilirsiniz. Aynı zamanda “tıbbi bilimsel araµtırma” broµürünü
doktordan isteyebilirsiniz. Bu broµürde araµtırmanın siz ve çocu©unuz için
ne anlam taµıdı©ını geniµ µekilde okuyabilirsiniz. Ö©rencilerin e©itimi için
çocu©unuz ve sizin bir ders salonuna gitmeniz istenilebilir. Tıp bilimi ve
nihayetinde baµka hastaların tedavisi için iµbirli©iniz önemlidir. Bu nedenle,
mecbur olmamanıza ra©men, araµtırma için iµbirli©i yapmanızı önemli
buluyoruz. Bunu reddetmeniz, çocu©unuzun doktoru ile olan irtibatınız ya
da çocu©unuzun tedavisi için hiçbir µekilde olumsuz etki yaratmaz.
Hasta bilgilendirme masası
VU tıp merkezi poliklini©inde hasta ve ziyaretçiler için hasta bilgilendirme
masası bulunmaktadır. Soru, tavsiye ve muhtemel problemleriniz için
buraya baµvurabilirsiniz. Hasta bilgilendirme görevlileri sorunuzu mümkün
oldu©u kadar direkt yanıtlamaya çalıµacaktır. E©er buna imkan yoksa,
sorunuzun yanıtını arayacak ya da sizi bir baµka görevliye havale
edecektir. Aynı zamanda hasta dernekleri hakkında bilgi alabilirsiniz ve
muhtemel µikayetlerinizi konuµabilirsiniz. Ayrıca çeµitli küçük kitapçık,
broµür ve büyük hasta derneklerinin di©er bilgilendirme malzemelerini
alabilirsiniz. Hasta bilgilendirme masası poliklinik binalarının ana
salonundadır ve Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 09.00-16.300
arasında açıktır. Telefon da edebilirsiniz: (020) 444 0700.
Hak ve yükümlülükler
Bilgi edinme hakkınız vardır. VU tıp merkezinin “Rechten en plichten”
(Hak ve yükümlülükler) isimli bir broµürü vardır. Bu broµürü her bakım
bölümünde ve hasta bilgilendirme masasından temin etmek mümkündür
ve özel yaµam, hasta verilerini kullanmak, hasta dosyasını incelemek,
meslek sırrı ve µikayet düzenlemesi gibi konular hakkında bilgiler
içermektedir.
9
Hasta dernekleri
Hollanda’da pek çok hasta derne©i aktiftir. Hasta derne©i belli bir
hastalı©ı olan hastaların çıkarlarını korur. Hasta çıkarlarını genel anlamda
koruyan bazı dernekler de vardır. Bu dernekler ço©unlukla çeµitli konular
hakkında bilgiye sahiptirler. Üstelik gerekti©inde tecrübelerini birbirlerine
anlatmaları için derneklerin üyelerini birbirleriyle irtibata getirir. Örne©in
“Kuvöz çocuklarının Ebeveynleri Derne©i“ gibi hasta dernekleri hakkındaki
bilgileri, hasta bilgilendirme masasından ve bakım bölümündeki idari iµler
görevlisinden ya da hemµireden alabilirsiniz.
Son olarak
Muhtemel sorularınız için, çocu©unuza bakan hemµireye ve Neonatoloji
yo©un bakım bölümündeki bakım ekibi µeflerine baµvurabilirsiniz. Bu
görevliler hafta içi günlerde saat 07.30 – 16.00 arasında görevlerinin
baµındadır.
Bakım ekibi µeflerinin odası, giriµteki idari iµler görevlisinin resepsiyonun
yanındadır.
Çocuk klini©ine yatırılmayla ilgili daha geniµ bilgileri Opname in de
kinderkliniek isimli broµürde okuyabilirsiniz.
Bu broµüre henüz sahip de©ilseniz bunu idari iµler görevlisinden
isteyebilirsiniz.
10
Genel ziyaret adresi
VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Telefon: (020) 444 4444
Yazıµma adresi
VU medisch centrum
Çocu©un adı-soyadı ve bakım bölümü
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bakım bölümü telefon numaraları
IC neonatologie, locatie 8D105
Algemeen verpleegeenheid: (020) 444 3020
Unit 1 (8 D 109):
(020) 444 3023 veya 444 3026
Unit 2 (8 D 101):
(020) 444 3030 veya 444 3031
11
888014T
VU medisch centrum©©
Nisan 2009
www.VUmc.nl
12

Benzer belgeler