2015 yılı Faaliyet Raporu - Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi

Transkript

2015 yılı Faaliyet Raporu - Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
Orman Fakültesi
SUNUŞ
Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit
Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın
Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Orman Fakültesinde halen üç
bölüm bulunmaktadır.
1. Orman Mühendisliği
2. Orman Endüstri Mühendisliği
3. Peyzaj Mimarlığı
(Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır).
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2015 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere
ilişkin hazırlanan “2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu” kamuoyuna sunulmaktadır.
Saygılarımla.
Prof.Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Dekan
2
Orman Fakültesi
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ............................................................................................................................................................... 2
1.GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................. 4
1.1.Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz ....................... 4
2. PERSONEL DURUMU........................................................................................................................... 5
2.1.Bartın Orman Fakültesi Akademik ve İdari Personel Şeması………..……………………………... 5
2.2.Akademik Personel Durumu ................................................................................................................ 6
2.3 İdari Personel Durumu ……………………………………………………………………………… 6
2.4.Görev tanımları…………………………………………………………………………………… 7-9
3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI ................................................................................................... 10
3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2015 Yılı Faaliyet Raporu ............................................................ 10-16
3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2015 Yılı Faaliyet Raporu ................................................................ 17-24
3.3. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2015 Yılı Faaliyet Raporu ............................................ 25-33
3.4. Orman Fakültesi 2015 Yılı Yayın, Faaliyet Türü ve Sayısı ….……………………………………..34
3.5.Lisansüstü Eğitim Görmek Üzere Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgiler ……….. 34
4. ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU .................................................................................. 35
5. BÜTÇE ÖDENEKLERİ ....................................................................................................................... 36
5.1. Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu………………………………………37
6. TESİSLER-KAYNAKLAR ............................................................................................................ 38-41
6.1. Eğitim Alanları
6.2. Hizmet Alanları
6.3. Ambar-Arşiv Alanları
6.4. Teknolojik Kaynaklar
6.5. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
6.6. Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi
6.7.Demirbaşlar Listesi
7. ÖNERİLER ............................................................................................................................................ 42
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ...................................................................................................... 43
3
Orman Fakültesi
ORMAN FAKÜLTESİ
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım)
Bartın Orman Fakültesi 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas
Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, 1993-1994 yılında eğitim-öğretim
faaliyetine başlamış ve 1997’de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve
5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini
devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinin halen üç bölümü
bulunmaktadır:
1. Orman Mühendisliği, 1993-1994
2. Orman Endüstri Mühendisliği, 1995-1996
3. Peyzaj Mimarlığı, 1994-1995
MİSYONUMUZ
Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve
lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen,
bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş,
paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel,
ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel
nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman
kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri
mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler
gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır.
4
Orman Fakültesi
2. PERSONEL DURUMU
2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI
DEKAN
Prof.Dr. Selman
KAYAYILMAZLAR
DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr. Nedim
SARAÇOĞLU
Fakülte Sekreteri
BÖLÜMLER
Orman Mühendisliği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İsmet
DAŞDEMİR
Mustafa KAYA
7 Prof.Dr.
6 Doç.Dr.
11 Yrd.Doç.Dr.
İdari ve Mali İşler
1 Öğr. Gör.
3 Araş.Gör.
1 Prof.Dr.
Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanı Prof.Dr.
Mehmet SABAZ
Personel İşleri
Dekan Sekreterliği
3 Doç.Dr.
9 Yrd.Doç.Dr.
Öğrenci İşleri
1 Öğr.Gör.
3 Araş.Gör.
4 Prof.Dr.
Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm
Başkanı
3 Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr. Bülent KAYGIN
1 Öğr.Gör.
7 Doç.Dr.
7 Araş.Gör.
5
Evrak Kayıt
Bölüm
Sekreterlikleri
Kat Görevlileri ve
Temizlik
Görevlileri
Orman Fakültesi
2.2. Akademik Personel Durumu
*35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar.
BÖLÜM
Prof.
Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Orman Mühendisliği
7
6
11
1
2+1*
Orman Endüstri Mühendisliği
4
7
3
1
7
Peyzaj Mimarlığı
1
3
9
1
3
TOPLAM
12
16
23
3
12+1*
GENEL TOPLAM= 67 Öğretim Elemanı
Fakültemizde 12 Profesör, 16 Doçent, 23 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma
Görevlisi toplam 67 öğretim elemanı görev yapmakta olup, Fakültemiz Bölümleri ve Fen Bilimleri
Enstitüsünde lisans ve lisansüstü dersleri ek-ders ücreti karşılığında vermek üzere 1 Profesör
görevlendirilmiştir.
2.3. İdari Personel Durumu
1 Fakülte Sekreteri
1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD’ de 13/ b-4’e göre görevlendirme)
2 Şef
7 Bilgisayar İşletmeni
1 Memur
1 Tekniker
1 Teknisyen
3 Yardımcı Hizmetli
TOPLAM=17 kişi
1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 7 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Tekniker,
1 Teknisyen, 3 Yardımcı hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak
üzere genel idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari
personelden 3 kişi (1 Şef, 2 Bilgisayar İşletmeni) bölüm sekreteri, 1 Bilgisayar İşletmeni
de Dekan Sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek lisans
ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm, enstitü
müdürlükleri ile Fakülte Dekanlığı
arasındaki yapılması gereken yazışmalar yürütülmektedir.
6
Orman Fakültesi
2.4 Akademik ve İdari Personel Görev Tanımları
DEKAN
Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri
arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel
durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi
ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da
görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli
üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim
kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik
önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasında, eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin
gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun,
tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu
olmak. Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetici olarak elinde
bulundurmak. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen
harcama yetkilileri ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme
Görevlisine talimat vermek. Tasarruf ilkelerine uygun davranmak. Bağlı olduğu süreç ile üst
yönetici/yöneticileri diğer işleri ve işlemleri yapmak.
DEKAN YARDIMCISI
Dekanın verdiği görevleri yapmak. Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek.
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak saklamak. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti
sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. Fakültenin yürüteceği tüm bilimsel,
kültürel ve sosyal organizasyonlarda (Kongre, Seminer, Panel) fakülte sekreteri ile koordineli
çalışarak, Fakülte Dekanınca kendisine verilen görevleri yürütmek ve bu konularda Dekana bilgi
vermek, Dekan adına, Fakültede oluşturulan akademik-idari faaliyetlerle, komisyonların çalışmaları
ile ilgili rapor hazırlayıp Dekana sunmak, Dekan ve Fakülteyi temsil etmek. Fakültenin eğitimöğretim ve genel idari hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon
sağlamak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici (leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri
yürütmek.
BÖLÜM BAŞKANI
Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü
faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yükseköğretim Kurumlarında ve kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans lisans ve
lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve ders vermek, bölümünde
hazırlanan proje hazırlıklarını yapmak ve seminer, panel ve konferansları yönetmek, Yükseköğretim
kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek
programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu
kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
7
Orman Fakültesi
Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi
bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler,
süreli veya ders saati ücretiyle görevlendirilen öğretim elemanıdır.
FAKÜLTE SEKRETERİ
Fakülte idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını
sağlamak, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oy’a katılmaksızın raportörlük görevi
yapmak, bu kurallarda alınan kararların yazılması, üyelere imzalatıldıktan sonra korunması ve
saklanmasını sağlamak, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu
kararlarını ilgili şahıs ve birimlere iletmek, dosyalayıp muhafazasını sağlamak, Fakülte idari
teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak, Dekanlığın
yazışmalarını yürütmek, Dekanlığın protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Dekan
tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar,
fotokopi, yazıcı ve benzeri ofis makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak, bu
makinelerin iş amacı dışında kullanılmasının kesinlikle yasaklanmasını sağlamak, İdari personelin
kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenin aylık ve yıllık kullanım istatistiklerini rapor haline
getirmek, Akademik –İdari personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak, Fakülte
bütçesinin yapılmasını sağlamak, idari teşkilat için kurulan ofislerde yapılması gereken resmi işleri
zamanında eksiksiz ve yasa ve yönetmelik yönergelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol
ve takibini yapmak.
PERSONEL İŞLERİ
Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin özlük İşleri, öğrenci işleri, idari ve mali
işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum ve
kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak, Fakülte Sekreteri
izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek.
DEKAN SEKRETERİ
Dekanlığa gelen konukların karşılanması ve ağırlanması., Dekanın telefon görüşmelerinin
yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek. Dekanın bayram ve özel günlerde kutlama
ve tebrik mesajları hazırlamak. Dekanın maillerini kontrol edip ivedi ve önemli olanların çıktısını
almak ve sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve
dergileri sunmak. İmza için gelen dosyaların giriş çıkışını sağlamak. Fakülteye ait etkinliklerin
dosyasını oluşturmak.
EVRAK – KAYIT
Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak, posta, kurye veya
kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye
iletmek. Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak.
İDARİ VE MALİ İŞLER
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre
sayarak, tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları
sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve Kabul işlemi hemen yapılmayan
taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini
önlemek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
8
Orman Fakültesi
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini
konsolide görevlilerine göndermek. Satın Alma, Doğrudan Temin, Ek ders ücretleri ve yolluk
ödemelerinin hazırlanması, hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk
işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek. Fakülte bütçesini hazırlamak, hazırlanan
bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve
takip etmek, personel maaşlarının hazırlanıp ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile yapılan
personelin giriş çıkış tescillerinin yapılması. Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri
yapmak.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek, öğrencilerin
kayıt dönemi ve ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak, öğrenci kimlik
belgelerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak,
öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek, öğrenci dosyalarını düzenlemek ve saklamak,
öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak, öğrencilerin sağlık ile ilgili
işlemlerini yapmak ve dosyalamak, erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip
etmek, öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak, öğrencilerle
ilgili transkript belgelerini hazırlamak, öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları
hazırlamak, Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
9
Orman Fakültesi
3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI
3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2015 Yılı Faaliyet Raporu
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğr.Gör.:1
Arş.Gör.:2
Prof: 7
Yrd.Doç.: 11
Doçent : 6
1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınları
Yıllar
Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s
1. Gunduz, G., Saracoglu, N., Aydemir, D. 2015. Characterization and Elemental Analysis of Wood
Pellets Obtained from Low-valued Wood Types, Energy Sources, Volume 10, Issue 5, 2015, p 486-491
2. Durkaya, A., Durkaya, B., Makineci, E., Orhan, İ. 2015 “Turkish Pines’ Aboveground Biomass and
Carbon Storage Relationships” Fresenius Environmental Bulletin Vol:24 (11), pp. 3573-3583.
3. ÖZEL, H.B. and BİLİR, N. 2015. Fertility variation and status number in a clonal seed orchard of
Scotch Pine (Pinus sylvestris L.)Fresenius Environmental Bulletin 24(6):2035-2038.
4 .ÖZEL, H.B., UCUN ÖZEL, H., VAROL, T. 2015. Using Leaves of Oriental Plane (Platanus
orientalis L.) to Determine the Effects Heavy Metal Pollution Caused by Vehicles, Polish Journal of
Environmental Studies Vol.24, No:6: 2569-2575
5. ÖZEL, H.B. 2015. The Effects of Origin Difference on Some Chemical Properties of the Fruit of
Chestnut (Castanea sativa Mill.), Romanian Biotechnological Letters, Vol.20 No:6: 10696-10975.
2015
6.NEGARESH,K.,KAYA,Z.,RAHİMİNEJAD,MR.Centaurea sennikoviana (Asteraceae,Cardueae),a
new species from central Anatolia.Turkey. Ann.Bot.Fennici 52;321-327 (2015).
7. Varol, T., Ertugrul, M. 2015. The Impact of the Changing Climate on Fire Activity in Muğla
Region, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.24, No:3: 1363-1371.
8. Ertugrul, M., Varol, T. 2015. The relationship between fire number and burned area in Antalya,
Izmir and Muğla regions in Turkey. Journal of Environmental Biology. 36 (2): 399-403
9. Çelebi, B., Karagöz, A., Öktem. M.A., Çarhan, A., Matur, F., Özkazanç, N.K, Babür, C., Kılıç, S.,
Sözen, M., Karataş, A., Duröaz, R. (2015) Bartonella species in wild small mammals in Western Black
Sea Region of Turkey Ankara Üniv Vet Fak Derg, 62, 183-187, 2015
10. Bolat, İ., Şensoy, H., and Davut, Ö., 2015. Short-term changes in microbial biomass and activity in
soils under black locust trees (Robinia pseudoacacia L.) in the northwest of Turkey. Journal of Soils
and Sediments, DOI: 10.1007/s11368-015-1144-0, URL: http://link.springer.com/10.1007/s11368-0151144-0
11. Öztürk, M., Bolat, İ., and Ergün, A., 2015. Influence of air–soil temperature on leaf expansion and
LAI of Carpinus betulus trees in a temperate urban forest patch. Agricultural and Forest Meteorology,
Volume 200, Pages 185–191 http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2014.09.014
10
Orman Fakültesi
2) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları
Yıllar
Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s
1.Özel, H.B., KIRDAR, E., BİLİR, N. 2015. The Effects of Magnetic Field on Germınation of The
Seeds of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) and Growth of Seedlings, The Journal of
Agriculture and Forestry, 61(3):195-206.
2. Atmış, E., Günşen, H.B., 2016. Kentleşmenin Türkiye ormancılığının dönüşümüne etkisi (19902010 Dönemi). Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66(1): 16-29. DOI:
10.17099/jffiu.63633
3. Atmış, E., Günşen, H.B., 2016. 2015 Genel Seçimlerinde Siyasi Partiler ve Ormancılık İlişkileri.
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (in review)
4. Akbulut G., Atmiş E. ve Günşen H.B., 2015. Farklı ilgi gruplarının milli park algıları üzerine bir
değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,
15(1): 133 – 145
5. Atmış, E., 2015. Türkiye’de Orman Mühendisliği Eğitim-Öğretimini Etkileyen Güncel Politikaların
Değerlendirilmesi. Orman Mühendisliği Dergisi. Sayı: 10-11-12.
6. Özkazanç, N. K. (2015) Büyük Kulaklı Yarasa (Myotis bechsteinii (Khull, 1817). Orman ve Av
Dergisi. Yıl 2015 Ocak Şubat Sayı:1 S.: 39-32 Çankırı
2015
7. Özkazanç, N. K. (2015) Kır Baykuşu (Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). Orman ve Av Dergisi.
Yıl 2015 Mayıs Haziran Sayı:3 S.: 33-36 Çankırı
8. Özkazanç, N. K. (2015) Kara kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774). Orman ve Av
Dergisi. Yıl 2015 Temmuz Ağustos Sayı:4 S.: 34-37 Çankırı
9. Bolat, İ., Melemez, K., Özer, D., 2015. The influence of skidding operations on forest soil
properties and soil compaction in Bartin, Turkey. European Journal of Forest Engineering 1 (1): 1-8.
10. Bolat İ., Kara Ö., Tunay M. 2015. Effects of Seasonal Changes on Mıcrobial Bıomass and
Respiratıon of Forest Floor and Topsoil Under Bornmullerian Fir Stand, Eurasian Journal of Forest
Science 3(1): 1-13.
11. Ayşe GENÇ LERMİ, Şahin PALTA The Effects of Different Sowing Dates of Feedleneck
(Phacelia tanacetifolia) During the Autumn and Spring Sowing Periods on the Forage Yield and
Quality, Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2015:1
12. Gençay, G. 2016. Orman Sınırları İçinde Tapu İptali Kararlarının Mülkiyet Hakkını İhlal Etmesi
Sorunu, Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 2016, 66 (1): 75-89. DOI:
10.17099/jffiu.16953
13. Tunay M., Emir T. (2015) Ormancılık Üretim İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yasal Çerçevede
Değerlendirilmesi, SDÜ Turkish Journal of Forestry, 2015, 16(2):195-202.
14. Saraçoğlu, N. 2015. Odundan Döşeme Tahtasına. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 52, Sayı: 1-23, Ocak/Şubat/Mart 2015, s. 25-26, Ankara.
3) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ,
BAP, v.s)
Yıllar
Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje Adı ve
Numarası, Toplam Bütçesi
2015
Daşdemir, İ. Türkiye Ormancılığı İçin Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi (Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Proje No: 10.5301/2014-2018). (Danışman). Bütçesi: 96.500 TL.
Daşdemir, İ. Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi (Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Proje No: 19.7712 /2014-2017). (Danışman). Bütçesi: 28.650 TL.
Daşdemir, İ. Sakarya ve Kocaeli İllerinde Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinde SosyoEkonomik Yapı ve Talep Analizi (Çevre Ve Orman Bakanlığı Proje No: İzt-373 (5309)/20112015). (Araştırmacı). Bütçesi: 21.890 TL.
Atmış, E., Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Altyapısının ve Sosyal
Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar, Bartın Üniversitesi BAP Projesi. 2013-2015
5. Atmış, E., Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümü’nde Ekoturizm Potansiyeli Belirlenerek
11
Orman Fakültesi
Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi. BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi).
2014-2015
6. Atmış, E., Türkiye’de Muhafaza Ormanlarının Güncel Durumunun Araştırılması. BAP Projesi.
2014-2016
7. Atmış, E., Ekorota Bartın: Doğal ve Kültürel Koridorların Haritalanması. BAKKA (Batı
Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi) 2015 Yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programı. Proje
No: TR81/15/YÖRESEL/0069 2015-2016
8. Durkaya, A. Proje No:BAP-2012-1-37 B.Ü BAP Projesi “Enerji Plantasyonlarının Biyokütle
Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi” Proje Araştırmacı.
9. Durkaya, B. Proje No:BAP-2012-1-37 B.Ü BAP Projesi “Enerji Plantasyonlarının Biyokütle
Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi” Proje Yürütücüsü.
10. Varol, T. Orman Yangınları ile Mücadelede İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanakları
(BAP Proje No:2014-FEN-A-011). (Yürütücü). Bütçesi: 16.000 TL.
11. Özkazanç, N. K Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu İli Sınırlarında
Kalan Bölümünün Makrofungus Florası BAP 2013-2-107 nolu proje (Proje Yürtücüsü) Bütçe:
3.950 TL
12. Özkazanç, N. K Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın İli Sınırlarında Kalan
Bölümünün Makrofungus Florası BAP 2013-2-108 nolu proje (Proje Yürtücüsü) Bütçe: 3.950 TL
13. Özkazanç, N. K Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümü’nde Ekoturizm Potansiyelinin
Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi. BAKKA TR81/14/Sosyal/0051
(Araştırmacı) Bütçe: 107.000 TL.
14.Özkazanç, N. K Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Kumluca, Sökü ve Ardıç Orman İşletme
Şefliklerindeki Memeli Hayvanların Popülasyon Ekolojilerinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi
BAP 2014-FEN-A-005 (Proje Yürtücüsü-devam ediyor) Bütçe: 16,000
15. Özkazanç, N. K TR 15/Yöresel/0069 nolu “Ekorota Bartın: Doğal ve Kültürel Koridorların
Haritalanması (Araştırmacı Devam ediyor) Bütçe: 120.000
16. Bolat, İ, ve Şensoy H. Farklı Arazi Kullanım Biçimlerinin Toprağın Mikrobiyal Biyokütle ve
Aktivitesi Üzerine Etkisi, , Proje Kod No: BAP 2014-FEN-A-0122, Proje Yöneticisi, 2014-…..
(Devam Ediyor). Bütcesi: 15.935,58 TL
17. Ayşe GENÇ LERMİ, Şahin PALTA . Bartın Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarında Arı
Otunda (Phacelia tanacetifolia) Ot ve Tohum Verimi ile Arı Merası Olarak Kullanılma
Olanakları Üzerine Etkileri, Bartın Üniversitesi, BAP, Proje no: BAP-2012-2-65. Bütçe: 5000 TL
18. Emir, T. BAP-2013.2.114 nolu Ormancılıkta Motorlu Testere Operatörlerinin Maruz Kaldığı
Titreşimlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi adlı Bilimsel Araştırma Projesi. (Araştırmacı)
Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri
Yıllar
Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer
1. Saracoglu, N. 2015. Energy Production From Forest Residues in Turkey. 3 rd International
Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science. Valencia Polytechnic University,
3-5 June 2015, Valencia/Spain.
2. Saracoglu, N. 2015. Energy Production From Forest Residues. Napoli Frederico II University, 20-24
July 2015 Napoli/Italy.
2015
3. ÖZEL, H.B., KIRDAR, E., AYAN, S., ÖNER, N., ÜZGÜN, S., EFE, M. 2015. Determination of
Relationship among Climate Change –Elevation Gradient and Plant Community in the KonyaKarapınar and Meke Arid Basin, International Scientific Forum on Rehabilitation and Restoration of
Degraded Forests in Astana-Kazakhstan (8-12 June 2015), Proceedings Book Vol.I:25-29.
4. ÖZEL, H.B., ÇOBAN, S., KIRDAR, E., ÖNER, N. 2015. Investigation of Vegetation Cover
Accompanying to Haloxylon sp. in Konya-Karapınar District. International Scientific Forum on
Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests in Astana-Kazakhstan (8-12 June 2015),
Proceedings Book Vol.I:32-37
5. ÖZEL, H.B., KIRDAR, E., KALMAZ KAPTAN, R. 2015. Determination of the Factors Affecting
the Success Natural Regeneration in Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Forests (Devrek12
Orman Fakültesi
Pürenkaya Case Study), 10th International Beech Symposium, IUFRO Working Party: Silviculture and
Biology of Beech, 1-5 September 2015, Kastamonu-Safranbolu, TURKEY.
6. ÖZEL, H.B., AYAN, S., KIRDAR, E., KALMAZ KAPTAN, R. Effects of Climate Change on Seed
Production in Seed Stands of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) in the Bartın Region in
Turkey, 10th International Beech Symposium, IUFRO Working Party: Silviculture and Biology of
Beech, 1-5 September 2015, Kastamonu-Safranbolu, TURKEY
7. Atmiş, E. ve Günşen, H.B., 2015. Kent Yaşamında Önemi Anlaşılmayan Bir Değer: Kent
Ormanları. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi. 16-17 Nisan 2015, Eskişehir, Türkiye.
8. Atmiş, E., Günşen, H.B., Özkazanç, N.K., Artar, M. and Çinis, F., 2015. A Forestry Service That
Cannot Reach Urban People: Urban Forests. XIV World Forestry Congress, Durban, South Africa, 711 September 2015.
9. UCUN ÖZEL, H. and ÖZEL, H.B. 2015. Determination of Heavy Metal Pollutions Level in Pure
Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Forests in the Çaycuma Dıstrict in Turkey, 10 th International
Beech Symposium, IUFRO Working Party: Silviculture and Biology of Beech, 1-5 September 2015,
Kastamonu-Safranbolu, TURKEY
10. ÖZEL, H.B. and BİLİR, N. 2015. Determination of genetic gain of pyramidal black pine (Pinus
nigra subsp. pallasiana var. pyramidata) populations in Turkey, 6th Balkan Botanical Congress 2015
(14-18 September 2015), University of Rijeka, Crotia, Proceedings: 43-46.
11. ÖZEL, H.B. and BİLİR, N. Growth Performances and Eco-Physiological Characteristics in
Seedlings of Pedunculate oak (Quercus robur L.) Origins in Turkish Coppice Forests, FPS COST
ACTION FP1301, Eurocoppice Conference, Ecology and Silvicultural Management of Coppice
Forests in Europea (21-23 October 2015), Transylvania University, Proceedings:13-17, BucharestROMANIA
12. Varol, T., Özel, H.B. 2015. The Efficiency of Mechanization in Weed Control in Artificial
Regeneration of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.). World Academy of Science, Engineering
and Technology International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering,
26-27 January 2015. Part XVI. 2261-2264. İstanbul, Turkey.
4) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri
Yıllar
Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer
1. Karakaya, S. - Daşdemir, İ. 2015. Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinin Talep Yapısını
Etkileyen Faktörler (Sakarya ve Kocaeli Örneği). IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar
Kongresi, Bildiriler Kitabı, s. 273-284, 15-17 Ekim, Trabzon.
2. Güngör, E. - Daşdemir, İ. 2015.Orman Kaynaklarının Stratejik Planlanması Kapsamında İşlevsel
Alan Tahsisinin Optimizasyonu. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler
Kitabı, s. 342-355, 15-17 Ekim, Trabzon.
3. Saraçoğlu, N. 2015. Yenilenebilir Enerjinin Türkiye ve Dünya İçin Önemi. BÜYENARUM Paneli,
22.12.2015, Bartın.
4. Günşen, H.B. ve Atmiş, E., 2015. İç Göçlerin Orman Köylerinde ve Ormancılık Çalışmaları
Üzerindeki Etkileri. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı. 15-17
Ekim 2015. Trabzon. s:177-190.
2015
5. Atmiş, E., Günşen, H.B., Özkazanç, N.K., Artar, M. ve Çinis, F., 2015. Batı Karadeniz Bölgesindeki
Kent Ormanlarının Kaynak Değerlerinin ve Yönetim Şekillerinin Değerlendirilmesi. IV. Ormancılıkta
Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı. 15-17 Ekim 2015. Trabzon.s:16-28.
6. Yıldız, D. ve Atmış, E., (2015). Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nde Azalmakta Olan Orman
suçlarının Analizi. . IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı. 15-17
Ekim 2015. Trabzon.s: 150-161.
7. Atmış, E. (2015). Bartın Platformu’nun Termik Santral Karşıtı Mücadelesinin Boyutları. TMMOB
10. Enerji Sempozyumu. 3-5 Aralık 2015. Samsun-Sinop.
8. Özgül, F., Durkaya, B., Kaptan, S. 2015. Diyarbakır Çermik Orman İşletme Şefliğine Bağlı Orman
Köylülerinin Sosyo-Ekomomik ve Sosyo-Kültürel Durum Analizi. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik
Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı. s.169-176, 15-17 Ekim, TRABZON
9. Durkaya A., Durkaya, B., Kaptan, S. 2015. Orman Köylülerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel
13
Orman Fakültesi
Durumları ile Orman Köylüsü-Orman İdaresi Çatışmalarının Yöresel Olarak Değişimi. IV.
Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı. s.223-242, 15-17 Ekim,
TRABZON
10. Durkaya A., Durkaya, B., Kaptan, S. 2015. Orman Amenajmanında Katılımcılık Süreci, Sorunları,
Çözüm Önerileri:Çatalca Örneği. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler
Kitabı. s.335-341, 15-17 Ekim, TRABZON
11. Özel, H.B. 2015. Bartın-Kumluca yöresi sarıçam (Pinus sylvestris L.)+kayın (Fagus orientalis
Lipsky.)+göknar (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Karışık meşcerelerinde yapılan
aralama bakımı çalışmalarında ortaya çıkan zararların tesbiti ve alınabilecek silvikültürel önlemler,
Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu (4-6 Haziran 2015-Ilgaz), Bildiriler Kitabı Cilt: II,
358-372.
12. Özgül, F., Durkaya, B., Kaptan, S. 2015. Diyarbakır Çermik Orman İşletme Şefliğine Bağlı Orman
Köylülerinin Sosyo-Ekomomik ve Sosyo-Kültürel Durum Analizi. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik
Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı. s.169-176, 15-17 Ekim, TRABZON
13. Varol, T. 2015. Üst Yapısız Orman Yollarında Yüzey Erozyonun Hesaplanmasında Kullanılan
Modellerin Karşılaştırılması. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu. 4-6 Haziran 2015:
434-450.
14. Melemez, K., Bolat, İ., Özer, D. 2015. Traktör ile Sürütme Çalışmalarında Toprağın Nem
İçeriğinin Toprak Sıkışıklığı Üzerine Etkisi, Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6
Haziran 2015, Ilgaz, Türkiye.
15. Bolat, İ., Şensoy, H., Özer, D. 2015. Fiğ (Vicia sativa) ve Yonca (Medicago sativa) Ekimi Yapılan
Toprakların Mikrobiyal Biyokütle C ve N İçeriklerinin Değerlendirilmesi, Ekoloji 2015 Sempozyumu,
06-09 Mayıs 2015, Sinop, Türkiye.
16. Gençay G. 2015. Orman Mülkiyeti Açısından Bir Sorun Analizi,
Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı, 15-17 Ekim, Trabzon.
IV. Ormancılıkta Sosyo-
17. Gençay G., Gençay E., 2015. Bartın’da 6292 Sayılı Kanun Uygulamaları ve 2B Arazilerinin
Satışından Elde Edilen Gelirler. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler
Kitabı, 15-17 Ekim, Trabzon.
18. Birben, Ü., Gençay, G. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler (2/B) Üzerinde Zilyetlik ve Hukuki
Niteliği. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı, 15-17 Ekim,
Trabzon.
19. Tunay M., Emir T. (2015) Farklı Ağaç Türleri Üzerinde Motorlu Testerelerden Operatöre İletilen
El Kol Titreşimlerinin İncelenmesi, 21.Ergonomi Kongresi, 2-4 Ekim 2015, Isparta.
6) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri
Yıllar
Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer
1. Pollen morphology of some Centaurea species (Asteraceae) in Turkey. 6.ncı Balkan Botanik
Kongresi. 14-18.9.2015, Rijeka-HIRVATİSTAN
2014
2. Atmış E., Günşen, H. B., Özkazanç, N. K., Artar, M., Cinis, F., (2015) Batı Karadeniz Bölgesindeki
Kent Ormanlarının Kaynak Değerlerinin Yönetim Şekillerinin Değerlendirilmesi IV. Ormancılıkta
Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi15-17 Ekim,2015 Trabzon
3. Özcan, A. U., Özkazanç, N. K., (2015) Çankırı-Kırıkkale Karayolunda Yaz Sezonunda Memeli
Yaban Hayvanları İle Araç Çarpışmaları Sıcak Noktalarının Belirlenmesi. XII: Ulusal Çevre ve Ekoloji
Kongresi 14-17 Eylül 2015 Muğla. Bildiri Özetleri Kitabı s.:53
7) Orman Mühendisliği Bölümünün Kitapları veya Kitap Bölümleri
Yıllar
Yazarlar, Kitap/Bölüm Adı, Yayınlayan Kurum, No, vs. Sayfalar, Yer
1. Daşdemir, İ. 2015. Ormancılık İşletme Ekonomisi (3. Baskı). Bartın Üniversitesi Yayın No: 10,
Orman Fakültesi Yayın No: 6, ISBN 978-605-60882-8-5, 407 s., Bartın.
2014
2. Görmüş, S., Atmiş, E., Artar, M., Özkazanç, N.K., Günşen, H.B., Cengiz, S., Tekebaş, S., 2015.
Küre Dağları Milli Parkı Köy Tasarım Rehberleri (Bartın Bölümü). ISBN: 978-605-9895-05-7. Bartın
Üniversitesi Yayın No: 20, Orman Fakültesi Yayın No: 10. 234s.
14
Orman Fakültesi
8) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri
Yıllar
Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz)
1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi.
2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi.
3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler
(Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
4. Yüksek Lisans Tezi- Bartın Yöresi Ormanları Su Üretiminin Ekonomik Analizi.
5. Yüksek Lisans Tezi-Odun Hammaddesi Üretiminde İş Güvenliği ve Risk Analizi
Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
1. Yüksek Lisans Tezi – İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam Meşcerelerinde Biyokütle
Tablolarının Düzenlenmesi
2. Yüksek Lisans Tezi- Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam Meşcerelerinde Biyokütle
Tablolarının Düzenlenmesi
3. Yüksek Lisans Tezi- Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü
Sarıçam Meşcerelerinde Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi
4. Yüksek Lisans Tezi- Türkiye’de Odun Peleti Üretim Tesislerinin Durumu, Üretim Özellikleri ve
Sorunları
5. Yüksek Lisans Tezi – Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sahil Çamı Meşcerelerinde Biyokütle
Tablolarının Düzenlenmesi
Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU
1. Yüksek Lisans Tezi –Farklı Ceviz Orijinlerinin Büyüme Üzerine Etkisi.
Prof. Dr. Erol KIRDAR
1. YL Tezi: Bartın İli Coccinellidae (Insecta: Coleoptera)Türleri
2. YL Tezi: Bartın İli Carabidae (=Coleoptera) Türleri
3. YL Tezi: Çanakkale Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü Scarabaeidae (Coleoptera) Türleri
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
2015
Doktora Tezi. Damla Yıldız. Korunan Alanlarda Çatışma Yönetimi: Küre Dağları Milli Parkı Örneği
Yüksek Lisans tezi. Beste Duman. Türkiye’de Muhafaza Ormanlarının Güncel Durumunun
Araştırılması
Yüksek Lisans Tezi. Fatma Cinis. Batı Karadeniz Bölgesinde Kent Ormanlarında Kullanıcı Özellikleri
Yüksek Lisans Tezi. İlkay Daşlı. Tabiat Parklarının Yönetiminin Değerlendirilmesi (Ankara Örneği)
Prof. Dr. Erdoğan ATMİŞ
1. Yüksek Lisans Tezi - Mor Çiçekli Orman Gülü Toprak Üstü ve Toprak Altı Biyokütle Miktarlarının
Belirlenmesi
2. Yüksek Lisans Tezi- Uludağ Milli Parkı’nda 1994-2014 Döneminde Arazi Kullanım Değişimleri,
Orman Kuruluşu Değişimleri ile Karbon Stok Miktarlarında Oluşan Değişimlerin Belirlenmesi
3. Yüksek Lisans Tezi- Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü’nün Maki Alanlarının Biyokütle Depolama
Kapasitelerinin Araştırılması
4. Doktora Tezi- Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması
Doç. Dr. Ali DURKAYA
1. Yüksek Lisans Tezi –Sakarya-Karasu Yöresindeki Saf Doğu Kayını Ormanlarında Sıklık Bakımın
Boy ve Çap Gelişimi Üzerine Etkisi.
2. Yüksek Lisans Tezi-Farklı Ceviz Çeşitlerinin Aşı Başarısı Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL
1. Yüksek Lisans Tezi - C7 Adıyaman Bölgesinde yetişen Centaurea,Psephellus ve Cyanus cinslerine
ait Bitkilerin Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri
2. Yüksek Lisans Tezi- Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın Bölümü’nde bulunan Zoni Yaylası ve
etrafının florası
3. Yüksek Lisans Tezi- C1,2 İzmir Bölgesinde yetişen Centaurea ve Cyanus cinslerine ait Bitkilerin
Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri
Doç. Dr. Zafer KAYA
1. Yüksek Lisans Tezi - Çerkeş Orman İşletme Şefliği Doğal ve Plantasyon Genç Sarıçam
Bireylerinin Toprak üstü ve Toprak Altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi
2. Yüksek Lisans Tezi- Saf ve Karışık Meşcerelerde Karbon Depolama Kapasitelerin Biyokütle
15
Orman Fakültesi
Modelleri ve BEF Katsayıları Yardımıyla Tespitinin İncelenmesi
3. Yüksek Lisans Tezi- Karabük İlinde Çeşitli Ağaç Türlerinin Kesim Artıklarının Biyokütle
Miktarlarının Belirlenmesi
4. Yüksek Lisans Tezi- Denizli Acıpayam Yöresi Kızılçam Ormanlarında Meşcere Ağaç Sayısı, Hacim
Ve Hacim Artımının Çap Basamaklarına Dağılımının Modellenmesi
5. Yüksek Lisans Tezi- Kızılcahamam İşletme Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinde Biyokütle
Araştırmaları
Doç. Dr. Birsen DURKAYA
1. Yüksek Lisans Tezi - Saf ve Karışık Meşcerelerde Karbon Depolama Kapasitelerin Biyokütle
Modelleri ve BEF Katsayıları Yardımıyla Tespitinin İncelenmesi (Eş danışman)
2. Yüksek Lisans Tezi- Bartın Bölgesinde Arazi Sınıflarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi.
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL
Yüksek Lisans Tezleri
1. Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası
(Merve YILMAZ-Temmuz 2015)
2. Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası
(Yağmur YEŞİLBAŞ- Temmuz 2015)
3. Bartın- Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Memeli Hayvanların Popülasyon Ekolojilerinin
Belirlenmesi (Mehmet HORASAN Devam Ediyor)
4. Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde Yayılış Yapan Ardıç (Juniperus spp.) Türleri Üzeinde
Fungal Süksesyonların Belirlenmesi (Aslıhan DEMİR Devam Ediyor)
Doktora Tezleri
5. Step Bölgede Mammalia Sınıfı Yaban Hayvanları İle Araç Çarpışmalarının Modellenmesi:
Kırıkkale-Çankırı Karayolu Örneği (Ali Uğur ÖZCAN Devam Ediyor)
Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ
1. Yüksek Lisans Tezi - Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera
Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların Belirlenmesi.
Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA
1. Yüksek Lisans Tezi - Devlet Ormanlarında Verilen Maden İzinlerinin Hukuksal Açıdan İncelenmesi
(Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
2. Yüksek Lisans Tezi - Türkiye’de Çevre ve Orman Mevzuatı Açısından Hayvan Haklarının
İncelenmesi ve AB Mevzuatı ile Kıyaslanması
Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY
16
Orman Fakültesi
3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2015 Yılı Faaliyet Raporu
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Prof: 1
Arş.Gör: 3
Doç.:3
Öğr.Gör: 1
Yrd.Doç.: 9
SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlar
Açıksöz S., Cetinkaya Ciftcioglu G., Uzun O., Erduran Nemutlu F. & Ilke, E. F., 2015. Linkages among
ecotourism, landscape and natural resource management, and livelihood diversification in the region of Suğla
Lake, Turkey, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, DOI:
10.1080/13504509.2015.1086906.
Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk, Complete intra-annual cycle of leaf area index in a Platanus orientalis L.
Stand, Plant Biosystems-An international journal dealing with all aspects of plant biology, DOI:
10.1080/11263504.2015.1054446, 2015.
Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk, Influence of air–soil temperature on leaf expansion and LAI of Carpinus
betulus trees in a temperate urban forest patch, Agricultural and Forest Meteorology, 200, 185-191, 2015.
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Görmüş, S., Atmiş, E., Artar, M., Özkazanç, N.K., Günşen, H.B., Cengiz, S., Tekebaş, S., 2015. Küre
Dağları Milli Parkı Köy Tasarım Rehberleri (Bartın Bölümü). ISBN: 978-605-9895-05-7. Bartın Üniversitesi
Yayın No: 20, Orman Fakültesi Yayın No: 10. 234s.
Arş. Gör. Ahmet Ergün, “A Planning Approach On Creation Of Archeopark For Izmir Yesilova-Yassitepe
Archeological Sites” kitap bölümü çalışması devam etmektedir.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 20. Yıl Kitapçık çalışması devam etmektedir.
17
Orman Fakültesi
SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlar
Özturk, M., Bolat, I. and Ergün, A. (2015) Influence of air-soil temperature on leaf expansion and LAI of
Carpinus betulus trees in a temperate urban forest patch. Agrıcultural And Forest Meteorology, 200; 185191.
Cengiz Gökçe G., Barış M. E. 2015. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)- Stratejik Çevresel
Değerlendirme (SÇD) İlişkisi ve Peyzaj Planlama Sürecinde Stratejik Çevresel Değerlendirmenin Önemi.
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Özel sayı 3, s: 782-792, Ankara.
Ulusal Dergilerde Yayınlar
Uluslararası Sözlü Bildirileriniz
Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Is Tourism Sustainable In Amasra?, 4th Le:Notre Institude Landscape Forum,
21-25 Nisan 2015, Poster.
Açıksöz, S., Bollukcu, P. ve Çelik D. 2015. Yerel Yönetim ve Yerel Halkın Ekoturizm Algısı: BartınSöğütlü Köyü Örneği. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
(EITOC 2015- I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators) Bildiriler /
Proceedings, Vol. II., 28-30 Mayıs, s. 813-820, Konya.
Cengiz Gökçe, G. ve Açıksöz, S. 2015. Kültürel Peyzaj Bileşenleri ve Turizm İlişkisinde Görsel Peyzaj
Analizi: Nallıhan- Beydili Köyü Örneği. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler
ve Göstergeler (EITOC 2015- I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and
Indicators) Bildiriler / Proceedings, Vol. I., 28-30 Mayıs, s. 409-419, Konya.
Açıksöz, S. ve Bollukcu, P. 2015. Kırsal Peyzajın Temel Sorunlarının Hızlı Kırsal Değerlendirme Yöntemi
İle Belirlenmesi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. SSHIF 2015 Social Sciences and Humanities in Focus.
Book of Abstract. September 16-18, Warsaw, Poland, p. 21.
Bollukcu, P. ve Açıksöz, S. 2015. Doğal Peyzaj Envanterine Dayalı Ekolojik Birimlerin Belirlenmesi:
Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. SSHIF 2015 Social Sciences and Humanities in Focus. Book of Abstract.
September 16-18, Warsaw, Poland, p. 21-22.
Doç. Dr. Bülent Cengiz, Landscape Architecture Education in Turkey CELA 2015 Conference 24-28 March
2015.
Doç. Dr. Bülent Cengiz, Sustainable Urban Design Strategies for Historical Urban Landscapes: Case Study
of İznik City (Turkey) CELA 2015 Conference 24-28 March 2015.
Doç. Dr. Bülent Cengiz, The Analysis of Urban Space for Traditional Street in Safranbolu (Turkey)
MACODESU 2015 18-20 September 2015
Cengiz, B., Cengiz, C. and Keçecioğlu, P. 2015. “Transformation of Historic Urban Landscape: A Case
Study of Bartın City, Turkey”. 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of
Sustainability. MACODESU (Marine Coastal Development Sustainability) 2015. September 18-20, pp 135,
(Abstract). Trabzon, Turkey. (Tam metin basım aşamasında)
Cengiz, B., Cengiz, C. and Keçecioğlu Dağlı, P. 2015. “Character and Perception of Changes in Urban
Cultural Landscape: Bartın, Amasra, Safranbolu (Turkey)”. 1st International Congress on Engineering,
18
Orman Fakültesi
Architecture and Design 2015. 13-14 November,2015. pp 74, (Abstract). Kocaeli, Turkey. (Tam metin basım
aşamasında)
Atmiş, E., Günşen, H.B., Özkazanç, N.K., Artar, M. and Çinis, F., A Forestry Service That Cannot Reach
Urban People: Urban Forests, XIV World Forestry Congress, Durban, South Africa, 7-11 Eylül 2015.
Artar, M., S. Görmüş, S.Cengiz. Landscape Assessments in Bartin (TR) via Green Infrastructure Approach,
MACODESU – Trabzon, 17-20 Eylül 2015.
Cengiz, C., Cengiz, B. and Keçecioğlu, P. 2015. “Public Awareness and Sensitivity Level About
Environmental Problems in Bartın City (Turkey)”. 1st International Conference on Sea and Coastal
Development in the Frame of Sustainability. MACODESU (Marine Coastal Development Sustainability)
2015. September 18-20, pp 108, (Abstract). Trabzon, Turkey.
Cengiz, C. and Keçecioğlu Dağlı, P. 2015. “Examining Spatial Analysis Towards Pedestrian Comfort Level
in Historical Environment In The Case Study of Bartın City”. 1st International Congress on Engineering,
Architecture and Design 2015. 13-14 November, 2015. pp 76, (Abstract). Kocaeli, Turkey. (Tam metin
basım aşamasında)
Yrd. Doç. Dr. Ercan Gökyer, Bartın İli Dağlık Alanlarında Ekoturizm Faaliyetlerinin Coğrafi Bilgi
Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi Ekoloji 2015 Sempozyumu 06-09Mayıs 2015.
Yrd. Doç. Dr. Ercan Gökyer, Bartın İli Dağlık Alanlarında Ekoturizm Faaliyetlerinin Coğrafi Bilgi
Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi.
Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk, Bartın Çayı Havzasında Mevcut Yerleşim Alanları için Arazi Kullanım
Uygunluk Sınıflandırması, Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09Mayıs 2015.
Yrd. Doç. Dr. B. Niyami Nayim, Evaluation of Physical Environment Properties in Fagus orientalis
Lipsky. (Oriental Beech) Dominated Ecosystems with Zonal Statistical Analyses. IUFRO 10. International
Beech Symposium, Kastamonu University, Kastamonu1-6 September 2015.
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim, Bartın Kentsel Mekanında Yeni Yapılaşmaların Nehir Habitatı ve Yaban
Hayatına Olan Etkilerinin İncelenmesi, . Uluslararası Yeşilçağ (GreenAge) Sempozyumu, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 15-17 Nisan 2015, Sözlü.
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim, Sürdürülebilir Kentler İçin Bir Katkı: Yaşayan Duvarlar, 3. Uluslararası
Yeşilçağ (GreenAge) Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 15-17
Nisan 2015, Sözlü.
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim, Definition of Fagus Orientalis Lipsky. (Oriental Beech) Dominated
Biotopes in Güzelcehisar, Mugada and Kızılkum Region of Bartın Province, IUFRO 10. International Beech
Symposium, Kastamonu University, 1-6 September 2015, Poster.
Koçan, N., Ergün, A., (2015). Kritik-Analitik Düşünce (KAD) ve Peyzaj Proje Süreci.), , “1st International
Symposium on Critical and Analytical Thinking”, 10-12 Nisan 2015, Sakarya.
Koçan, N., Ergün, A., 2015, “How to be Mediatorship The Concept Creatıon of The Landscape Project?,
“1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015)” 9-13 Eylül 2015
Bosna-Hersek.
Koçan, N., Ergün, A., “Doğal ve Kültürel Miras Alanlarının Turizm Açısından Yorumlanması: Amasra
Kenti Örneği”, I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, Kastamonu, sözlü
bildiri.
19
Orman Fakültesi
Arş. Gör. Gizem Cengiz Gökçe, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) – Stratejik Çevresel Değerlendirme
(SÇD) İlişkisi ve Peyzaj Planlama Sürecinde Stratejik Çevresel Değerlendirme’nin İrdelenmesi, IV.
International Conference on Science Culture and Sports, 22-26 Mayıs 2015, Sözlü.
Arş. Gör. Gizem Cengiz Gökçe, Kültürel Peyzaj Bileşenleri ve Turizm İlişkisinde Görsel Peyzaj Analizi:
Nallıhan-Beydili Köyü Örneği, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and
Indicators (EITOC), 28-30 Mayıs 2015, Sözlü.
Arş. Gör. Gizem Cengiz Gökçe, Enerji Etkin Peyzaj Planlama: Danimarka Hedebygade Blok Kentsel
Ekolojik Yenileme Projesi Örneği, International Symposium On Global Perspectives On Social Sciences and
Humanities Theory and Practice, 16-18 Eylül 2015, Sözlü.
Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı, Transformation of Urban Space in Historical Environment: A Case Study
of Bartın City, Turkey, MACODESU 2015, 18-19.09.2015
Ergün, A., Koçan, N., 2015, Planners / Desıgners’ Choıce And Reflectıons On Project In Landscape
Plannıng And Desıgn 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) 0913 Eylül 2015, Bosna-Hersek.
Ulusal Sözlü Bildirileriniz
Karadeniz N., Açıksöz S., Uzun O. 2015. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretiminde Peyzaj Planlamanın Yeri ve
Geleceğe Dair Öneriler. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı Bildiriler Kitabı (10-12 Nisan 2014),
(Ed. V. Ortaçeşme), s. 187-206, Antalya.
Dilaver Z., Açıksöz S. 2015. Yaşam Boyu Öğrenme Çerçevesinde Peyzaj Mimarlığı: Okul Öncesi,
İlköğretim ve Ortaöğretim Dönemindeki Çocuklar. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı Bildiriler
Kitabı (10-12 Nisan 2014), (Ed. V. Ortaçeşme), s. 277-298, Antalya.
Doç. Dr. Bülent Cengiz, Transformation of Historic Urban Landscape: A case Study of Bartın City, Turkey
MACODESU 2015 18-20 September 2015.
Doç. Dr. Bülent Cengiz, Kültürel Miras Bağlamında Selimiye Camii ve Yakın Çevresinin Tarihi Kentsel
Peyzaj Özellikleri GREENAGE III Symposium 15-17 April 2015.
Demirci, Ç., Ö.C. Atakul , S. Mutlu.M. Artar., Ekoloji Sempozyumu 2015- Sinop, 6-9 Mayıs 2015.
Artar, M., Ç.Demirci, Ö.C. Atakul. Amasra Kentinde Peyzaj Yönetimi; UNESCO Dünya Miras Geçici
Listesi ve Süreç, Ekoloji Sempozyumu 2015- Sinop, 6-9 Mayıs 2015.
Artar, M. Pedallar Kente Değerse: Sürdürülebilir Ulaşım Mümkün müdür? Uluslararası Katılımlı Çevre Ve
Ulaşım Çalıştayı, 13-14 Mayıs 2015.
Atmiş, E., Günşen, H.B., Özkazanç, N.K., Artar, M. ve Çinis, F. Batı Karadeniz Bölgesindeki Kent
Ormanlarının Kaynak Değerlerinin ve Yönetim Şekillerinin Değerlendirilmesi, IV. Ormancılıkta SosyoEkonomik Sorunlar Kongresi, 15-17 Ekim 2015.
Koruma-Kullanım İlişkileri ; Ekoturizm ve Sürdürülebilirlik Tartışmaları Yrd. Doç. Dr. Canan Cengiz,
Safranbolu Geleneksel Yerleşim Dokusunun Ekolojik Kent Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi
GREENAGE III Symposium 15-17 April 2015.
Koçan, N., Kayadaleren, S.,”Jeomorfolojik Yapılar ve Çevre Estetiği”, “1. Ulusal Çoruh Öğrenci Kongresi”,
24-26 Nisan 2015, Artvin, Sözlü Bildiri.
Koçan, N., “İl Olduğu Yıllarda Uşak Kenti İmar Durumu”, “Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan
Algılama Birliği VIII. Teknik Sempozyumu”, 21-23 Mayıs 2015, Konya, Sözlü Bildiri.
20
Orman Fakültesi
Koçan, N., “UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeopark Alanları Ulusal Listesine Öneri Sunma Çalıştayı”
2 Ekim 2015, Ankara, davetli uzman.
Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, vs.)
Yrd. Doç. Dr. Deniz Çelik (Yürütücü) Doç. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ (Yardımcı Araştırmacı), “Planlama
Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği”. BAP-2012-1-49 Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, 2015, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
Doç. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ (Yürütücü) Yrd.Doç.Dr. Pınar BOLLUKCU (Yardımcı Araştırmacı) Yrd.
Doç. Dr. Deniz Çelik (Yardımcı Araştırmacı), “Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü”.
BAP-2012-1-41 Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, 2015, Bartın
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
Açıksöz, S., Bollukcu, P. ve Çelik D. 2015. Yerel Yönetim ve Yerel Halkın Ekoturizm Algısı: BartınSöğütlü Köyü Örneği. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
(EITOC 2015- I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators) Bildiriler /
Proceedings, Vol. II., 28-30 Mayıs, s. 813-820, Konya, “Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü
Köyü”. BAP-2012-1-41 Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın,
2015.
Açıksöz, S. ve Bollukcu, P. 2015. Kırsal Peyzajın Temel Sorunlarının Hızlı Kırsal Değerlendirme Yöntemi
İle Belirlenmesi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. SSHIF 2015 Social Sciences and Humanities in Focus.
Book of Abstract. September 16-18, Warsaw, Poland, p. 21, “Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi:
Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği”. BAP-2012-2-21 Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
Proje Yürütücüsü, Bartın.
Bollukcu, P. ve Açıksöz, S. 2015. Doğal Peyzaj Envanterine Dayalı Ekolojik Birimlerin Belirlenmesi:
Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. SSHIF 2015 Social Sciences and Humanities in Focus. Book of Abstract.
September 16-18, Warsaw, Poland, p. 21-22, “Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı
Havzası Örneği”. BAP-2012-2-21 Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü,
Bartın.
Doç. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ, Arş. Gör. Gizem CENGİZ GÖKÇE, “Kültürel Peyzaj - Turizm İlişkisine
Yönelik Kırsal Kimlik Koruma Modeli: Nallıhan Örneği”. BAP-2014-1-FEN-C-001 Nolu Bartın
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, 05.12.2014 (Devam ediyor), Bartın
Üniversitesi.
Erdoğan ATMİŞ, H. Batuhan GÜNŞEN, N. Kaan ÖZKAZANÇ, Mustafa ARTAR, Fatma ÇİNİS, Batı
Karadeniz Bölgesi’ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi
Üzerine Araştırmalar, Bartın Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü.
Sevgi Görmüş, Erdoğan ATMİŞ, Mustafa ARTAR, N. Kaan ÖZKAZANÇ, H. Batuhan GÜNŞEN, Serpil
TEKEBAŞ, Ahat DELİORMAN, Serhat CENGİZ, A. Süha KARAYILMAZLAR, Küre Dağları Milli Parkı
Bartın Bölümünde Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi, BAKKA.
Mustafa Artar- Sevgi Görmüş- Cemil Aktaş- Serhat Cengiz-Çiğdem Demirci- Gizem Özdemir- Ömer Can
Atakul, Bartın Kentinde Yeşil Altyapı Yaklaşımı İle Peyzaj Değerlendirmeleri, BAP.
Sevgi Görmüş – Mustafa Artar (7 kişi ile birlikte), Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik
Süreç Etkileşimi, TUBİTAK.
Mustafa Artar- Çiğdem Demirci, . UNESCO Yolunda Amasra: Süreç, Alan Yönetimi ve Peyzaj Planlama
(BAP Projesi)- Proje No: 2014-FEN-C-003, BAP.
21
Orman Fakültesi
Sevgi GÖRMÜŞ, Erdoğan ATMİŞ, N. Kaan ÖZKAZANÇ, Mustafa ARTAR, H. Batuhan GÜNŞEN,
İlksen ATEŞOĞLU, Ahat DELİORMAN, Serpil TEKEBAŞ, Erdem KOÇ, Ayşegül YAYLI, Ekorota Bartın:
Doğal ve Kültürel Koridorların Haritalanması, BAKKA.
Proje No: BAP-2011-2-27 Bartın Güzelcehisar Kıyı Yerleşiminin Ekolojik Planlaması. Kapsamlı Araştırma
Projesi Yürütücü: C. Cengiz Araştırmacı: B. Cengiz, B. Bekci, DA.Tekdamar Bartın Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi
Safranbolu Geleneksel Yerleşim Dokusunun Ekolojik Tasarıma Yönlendirici Etkisi Üzerinde Bir Araştırma
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Canan Cengiz Araştırmacı: F.K.AŞKIN Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projesi, Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi,
Sarı Nayim, Y. ve Nayim, B.N. Bartın İli Güzelcehisar-Kızılkum Yerleşimleri Arasındaki Biyotop
Karakteristiklerinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:
2013.2.112, Bartın.
Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans, Çalıştaylar, Söyleşi ve
Teknik Geziler
Prof. Dr. Mehmet Sabaz, PEM 472 Peyzaj Planlama Proje VI dersi kapsamında teknik gezi, 23-27 Şubat
2015, Beykoz-İstanbul.
Prof. Dr. Mehmet Sabaz, Uluslararası Flowershow Dış Mekan Süs Bitkileri Fuarı, 26-28 Kasım 2015,
İstanbul.
Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Haklar ve Sınırlar Paneli, Toplumsal Cinsiyet
Eşit(siz)liğinin Mekâna Yansıması, 29 Nisan2015, Konuşmacı.
Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, TMMOB 1. Kadın Sempozyumu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 17 Ocak 2015,
Ankara.
Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu 19. Toplantısı (PEMAT 2015), 28-30
Mayıs 2015, Kahramanmaraş.
Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Non-Violent Conflict Management. Educational Strategies For Peaceful
European Integration and Co- Existence.( 2013-1-GB2-GRU06-11036 3, Grundtvig Öğrenme Ortaklığı
Projesi), 25-29 Mart 2015, İspanya.
Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, TÜBİTAK-ULAKBİM Yazar ve Editörler İçin Eğitim Semineri , 4 Mart 2015,
Ankara.
Açıksöz, S., Cengiz Gökçe, G. 2015. Teknik Gezi. PEM 360 Kırsal Peyzaj Planlama Dersi, 16 Nisan,
Nallıhan-Karacasu Köyü, Ankara.
Açıksöz, S., 2015. Açılış Konuşması. Proje Tecrübe Paylaşımı ve AB Projelerinin Hazırlanması Eğitimi. AB
Projeleri ve Diğer Ülkeler Projeler Koordinatörlüğü, Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, 9 Kasım, Bartın.
Açıksöz, S., 2015. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen “Erasmus+
Bilgilendirme ve Yönlendirme Toplantısı. 24 Kasım, Zonguldak.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, Köy Tasarım Rehberleri Seminerleri, Bartın Valiliği KDMP Stratejiler,
19/02/2015, Konuşmacı.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, Köy Tasarım Rehberleri Seminerleri, KDMP Ulukaya Ziyaretçi Merkezi,
KDMP Stratejiler, 20/02/2015, Konuşmacı.
22
Orman Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, Köy Tasarım Rehberleri Seminerleri, Amasra Turizm ve Otelcilik Uygulama
Oteli, KDMP Stratejiler, 21/02/2015, Konuşmacı.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, Ekoturizm Potansiyeli ve Köy Tasarım Rehberleri Seminerleri Arıt, KDMP
Ulukaya Ziyaretçi Merkezi, KDMP Stratejiler, 13/03/2015, Konuşmacı.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, Ekoturizm Potansiyeli ve Köy Tasarım Rehberleri Seminerleri, Ulus
Öğretmenevi, KDMP Ulukaya Ziyaretçi Merkezi, KDMP Stratejiler, 14/03/2015, Konuşmacı.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, Mimarlık Haftası 2015 Etkinlikleri, Dünya Mirası Amasra'da Kültür ve Peyzaj
İzleri, 09/10/2015, Konuşmacı.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, Bartın Bisiklet Festivali, Bartın, 22-25 Ekim 2015.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, 100.Yıl Çanakkale Şehitleri Buluşması- Bisiklet Turu, Çanakkale, 4 Nisan
2015.
Arş. Gör. Gizem Cengiz Gökçe, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Haklar ve Sınırlar” Panelİ, 29.04.2015 Bartın.
Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı, “Mekansal Gelişimde Sosyolojik ve Ekolojik Yaklaşımlar”, Doktora
semineri, 08.06.2015, Konuşmacı.
Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı, ““Genç Türkiye Zirvesi”, 10-12.04.2015, İstanbul.
Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı, “Yücel Çağlar ile Söyleşi”, 30.04.2015, Bartın.
Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı, “"Sektör, Peyzaj Mimarlığı ve Güncel Uygulamalar" konulu söyleşi,
11.05.2015, Bartın.
Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı, 19 Kasım 2015- “YÖK Kültür Sanat Söyleşileri”, Bartın.
Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı, 20 Kasım 2015- “Proje Tecrübe Paylaşımı, Bartın Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK Projelerinin Hazırlanması” eğitimi, Bartın.
Doktora/Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları
Onur Öztürk, Kocaeli ve Sabancı Üniversiteleri Merkez Yerleşkeleri Dış Mekanlarının Peyzaj mimarlığı
Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Prof. Dr. Mehmet Sabaz.
Çiğdem Bogenç, Sürdürülebilir Tarihi Kent Gelişimi İçin Peyzaj Planlama: Safranbolu Örneği Prof. Dr.
Mehmet Sabaz.
F. Şeyma Öksüz Kef, Hobi Bahçelerinin Planlama ve Tasarım İlkeleri: Konya Örneği, Doç. Dr. Sebahat
Açıksöz.
Hasan Yıldırım, Açık Yeşil Alan Sisteminin Korunması ve Sürdürülebilirliği: Erzincan İli Kemaliye İlçesi
Örneği, Doç. Dr. Sebahat Açıksöz.
Dürdane Kaya Özdemir, Kent Kimliğinin Sürdürülebilirliği İçin Peyzaj Yönetim Anlayışı: Amasra Örneği,
Doç. Dr. Sebahat Açıksöz.
23
Orman Fakültesi
Gizem Cengiz Gökçe, Kültürel Peyzaj-Turizm İlişkisine Yönelik “Kırsal Kimlik Koruma Modeli”: Nallıhan
Örneği, Doç. Dr. Sebahat Açıksöz.
Temel Olğun, Bartın ve Ankara Kenti Parklarındaki Çocuk Oyun Alanlarının Peyzaj Kalitesi Açısından
Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma, Doç. Dr. Bülent Cengiz.
Durmuşali Tekdamar, Kentsel Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Planlanması ve Tasarımı: Amasra Örneği,
Doç. Dr. Bülent Cengiz.
Başak Ertem Mutlu, Kentsel Yeşil Altyapı Kapsamında Bolu Kent Ormanı’nın Çok Fonksiyonlu Kullanım
Özelliklerinin İrdelenmesi, Doç. Dr. Bülent Cengiz.
Çağlar Burak Yayla, Bartın Tarihi Kentsel Peyzaj Özelliklerinin Yeniden Canlandırılması Üzerinde Bir
Araştırma, Doç. Dr. Bülent Cengiz.
Mehmet Cemil Aktaş, Kentsel rehabilitasyon ve yeşil altyapı entegrasyonu-İstanbul Örneği, Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Artar.
Çiğdem Demirci, UNESCO Yolunda Amasra: Süreç, Alan Yönetimi Ve Peyzaj Planlama, Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Artar.
Şule Yıldız Omur, Kamusal Alanlarda Mekânsal Karakterin Kentsel Tasarım ve Görsel Peyzaj Kalitesi
Bağlamında İrdelenmesi; Sarıyer Büyükdere Kıyı Bandı Örneği. (2012- devam etmekte) (15.04.2015 tez
konusu değişimi) Yrd. Doç. Dr. Canan Cengiz.
Anıl Özvar, Bartın İli Kıyı Kesimi Alan Kullanım Değişimlerinin Kıyısal Peyzaj Planlama Açısından
İrdelenmesi (2014-devam etmekte) Yrd. Doç. Dr. Canan Cengiz.
Türker Oğuztürk, Peyzaj Değişiminin Amasra Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Ercan Gökyer.
Gamze Özler, Peyzaj Bağlantılılığının Bartın Kenti Örneğinde Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Ercan
Gökyer.
Tuba Karakaş, Hızlı Kentsel Gelişmenin Doğala Yakın Habitatlara Etkisinin Değerlendirilmesi: Ankara İli
Bağlıca ve Yapracık Yerleşimleri Örneği, Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim.
Sedanur Güney, İstanbul’da Uygulanan Yeşil Çatı ve Dikey Bahçe Örneklerinin Sürdürülebilirliğinin
Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim.
Seda Özlem Kılıç, Eskipazar (Karabük) İlçe Merkezi ve Yakın Çevresine Ait Biyotopların Haritalanması,
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim.
Hakan Rüzgar, Adıyaman İli ve Yakın Çevresinin Turizme Yönelik Rekreasyonel Peyzaj Potansiyelinin
Peyzaj Planlama İlkeleri Doğrultusunda Belirlenmesi, Yrd. Doç. Dr. Nurhan Koçan.
24
Orman Fakültesi
3.3. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2015 Yılı Faaliyet Raporu
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğr.Gör.; 1
Yrd.Doç.; 3
Arş.Gör.; 7
Doç.Dr.; 7
Prof.Dr.: 4
1.
SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar
Makaleler (Hakemli yurtdışı dergilerde yayımlanmış olanlar SCI)
A) HEAT TREATED WOOD - NYLON 6 COMPOSITES
Author(s): Aydemir, D; Kiziltas, A; Kiziltas, EE; Gardner, DJ; Gunduz, G
Source: COMPOSITES PART B ENGINEERING
Volume: 68 Pages: 414-423
DOI: 10.1016/j.compositesb.2014.08.040 Published: JAN 2015
Accession Number: WOS:000344823700046
ISSN: 1359-8368
eISSN: 1879-1069
Makaleler (Hakemli yurtdışı dergilerde yayımlanmış olanlar SCI-Expanded)
(A) EFFECT OF HEAT TREATMENT OF WILD CHERRY WOOD ON ABRASION
RESISTANCE AND WITHDRAWAL CAPACITY OF SCREWS
Author(s): Aytin, A; Korkut, S; AS, Ö; Ünsal, Ö; Gunduz, G
Source: DRVNA INDUSTRIJA
Volume: 66 Pages: 297-303
doi:10.5552/drind.2015.1440Published: 2015
ISSN 0012-6772
25
Orman Fakültesi
(B) THERMAL ANALYSIS OF MICRO AND NANO LIGNOCELLULOSIC REINFORCED
STYRENE MALEIC ANHYDRIDE COMPOSITE FOAMS
Author(s): Aydemir, D; Kiziltas, A; Gardner, DJ; Han, YS; Gunduz, G
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 231-239
DOI: 10.1080/1023666X.2015.1012792 Published: APR 3 2015
Accession Number: WOS:000352314700004
ISSN: 1023-666X
eISSN: 1563-5341
(C) NATURAL FILLERS - FILLED STYRENE MALEIC ANHYDRIDE COPOLYMER
COMPOSITES
Author(s): Aydemir, D; Kiziltas, A; Gunduz, G; Kiziltas, A; Han, Y; Gardner, DJ
Source: WOOD RESEARCH Volume: 60 Issue: 1 Pages: 167-174
Published: 2015
Accession Number: WOS:000350927800016
ISSN: 1336-4561
Sezgin Koray Gülsoy, Ayben Kiliç Pekgözlü, Asli Ceren Aktaş “Utilization of the pomegranate tree
(Punica granatum L.) in the paper industry “ Turk J Agric For, 39, (2015), 295-299.
Ozbay, Gunay, Pekgozlu, Ayben Kilic ; Ozcifci, Ayhan. “The effect of heat treatment on bio-oil
properties obtained from pyrolysis of wood sawdust”. Eur. J. Wood Prod. (2015) vol: 73 Issue:4
pp.507-514 Springer-Verlag.
Sivrikaya, H., Can, A., De Troya, T., Conde, M. (2015). Comparative biological resistance of
differently thermal modified wood species against decay fungi, Reticulitermes grassei and
Hylotrupes bajulus. Maderas. Ciencia y tecnología 17(3): 559 – 570.
Gülsoy, S.K., Öztürk, F. 2015. Kraft pulping properties of European black pine cone. Maderas, 17(4):
875-882.
Gülsoy, S.K., Kılıç Pekgözlü, A., Aktaş, A.C. 2015. Utilization of the pomegranate tree (Punica
granatum L.) in the paper industry. Turkish Journal of Forestry, 39: 295-299
Aydemir, Deniz; Kiziltas, Alper; Gardner, Douglas J.; Han, Y., Gunduz, G. (2015). Thermal
Analysis of Micro- and Nano-Lignocellulosic Reinforced Styrene Maleic Anhydride Composite
Foams. Internatıonal Journal of Polymer Analysıs and Characterızatıon, 20 (3): 231-239.
Kaygin, Bulent; Kaplan, Deniz; Aydemir, Deniz (2015). Paulownia Tree as an Alternative Raw
Material for Pencil Manufacturing. Bioresources, 10(2): 3426-3433.
Aydemir, Deniz (2015). Morphological and Thermal Properties of Cellulose Nanofibrils Reinforced
Epoxy Nanocomposites. Drvna Industrija, 66 (1): 35-40.
Aydemir, Deniz; Kiziltas, Alper; Gunduz, Gokhan, Han, Yousoo (2015). Natural fillers-filled
styrene maleic anhydride copolymer composites. Wood Research, 60 (1): 167-174.
Aydemir, Deniz; Kiziltas, Alper; Kiziltas, Esra Erbas; Douglas Gardner, Gunduz, Gokhan
(2015). Heat treated wood-nylon 6 composites. Composites Part B-Engineering, 68: 414-423.
26
Orman Fakültesi
Gençer, A., and Şahin, M. (2015). "Identifying the conditions required for the NaOH method for
producing pulp and paper from sorghum grown in Turkey," BioRes. 10(2), 2850-2858.
Ayhan Gençer, 2015. The utilization of kiwi (Actinidia deliciosa ) pruning waste for kraft paper
production and the effect of bark on paperproperties Drewno, 195.
2.
SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlarınız
Çabuk Y., Karayılmazlar S., Aytekin A., Onat S., M., Kurt R., (2015): A regression analysis
of fiberboard production, import and export amounts in Turkey, with projections to 2021,
Turkish Journal of Forestry, Türkiye Ormancılık Dergisi, 16(1): 27-35.
BAKTERİYEL SELÜLOZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU (THE PRODUCTION
AND CHARACTERIZATION OF BACTERIAL CELLULOSE)
Author(s): Gökhan Gündüz, Nejla Aşık, Deniz Aydemir, Ayşenur Kılıç.
Source: Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi - Journal of Forestry, ISSN 1306-2182, (10)2: 1-10.
(2015).
THE SILENT HEROES: EFFECTIVE MICROORGANISMS
Author(s): Surhay Ragimoglu Allahverdiev, Natalia Olegovna Minkova, Denis Viktorivich Yarigin,
Gökhan Gündüz
Source: Düzce University Journal of Forestry, ISSN 1306-2182, (10)2: 24-28. (2015)
Gokhan Gunduz, Nejla Asik, Deniz Aydemir, Ayşenur Kılıç (2015). Bakteriyel Selüloz Üretimi
ve karakterizasyonu. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 10(2): 1-10.
Ayhan Gençera,*, Ufuk Özgül, 2015. Yaygın fındık (Corylus avellana L.) odunundan soda yöntemi
ile kâğıt hamuru üretim parametrelerinin belirlenmesi, Turkish Journal of Forestry.
Ayhan GENÇER 2015.Research On The Suitability Of Broomcorn Stalks For Paper Production And
The Effects Of Hot-Water Pre-Treatment On Paper’s Properties. JMEST. Vol.8
Ayhan GENÇER, Ufuk ÖZGÜL, Saadettin Murat ONAT, Fadime YURDAKURBAN Hikmet
YAZICI 2015. Feasibility Of Redwood Wood For Paper Production And The Effects Of Beating On
Paper‟s Properties JMEST. Vol.10
Çabuk Y, Karayılmazlar S, Aytekin A, Onat S M ve Kurt R (2015) A Regression Analysis of
Fiberboard Production Import and Export Amounts in Turkey, With Projections to 2021, Turkish
Journal of Forestry, 16(1):27-35.
Ünlü, E. İmren, E. Gümüş, M. Battaloğlu, M. ve Aktaş, C. (Ed.). (2015) Matematiğe Giriş
Çanakkale: Paradigma Akademi (ISBN-ISSN: 9786056592119)
Sivrikaya, H., Can, A., Troya, D.T., Conde, M., Comparative biological resistance of differently
thermal modified wood species against decay fungi, Reticulitermes grassei and Hylotrupes bajulus,
Maderas. Ciencia y tecnología 17(3): 559 - 570, 2015
27
Orman Fakültesi
3. SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı
Yayınızın Yılı
Yayınınıza
Aldığınız
Atıf Sayısı
2015
5
2014
1
2013
3
2012
7
2011
4
2010
8
2009
2
2005
5
2005
5
2004
3
4. Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz
Kurban H., Tankut A. N., Melemez K., “Ergonomic and Structural Analysis of Classroom Furniture A
Case Study for High Schools in Bartin, Turkey” XXVII’th International Conference Research for
Furniture Industry, 17-18 September 2015 Ankara,Turkey.
Sözen E., Tankut A. N. “Determination of Fire Performance of Reinforced Plywood Construction
Made of Woven Glass Fiber”, COST FP 1404 Fire Safe Use of Bio-Based Building Products, 20-21
April 2015. Barcelona /Spain.
Tankut A.N., “Some Physical and Mechanical Properties of Laminated Wood Panels Prepared with
Nanoparticles Filled Poly (vinyl acetate)Adhesive”, COST FP 1404 Fire Safe Use of Bio-Based
Building Products, 20-21 April 2015.
Sivrikaya, H. Ekinci, E. Can, A. Tasdelen, M. Gokmen,K. (2015) Effect of heat treatment on the
weathering and hardness properties of some wood species. Proceedings of the 11th Meeting of the
Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE) September 14-15, Poznan,
Poland
Can, A., Sivrikaya, H. (2015) Improving the performance of scotch pine (pinus sylvestris) wood
surface. Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and
Engineering (WSE) September 14-15, Poznan, Poland
28
Orman Fakültesi
Can, A. Sivrikaya, H.Improvıng the Performance of Scotch Pıne (Pınus Sylvestrıs) Wood Surface. 11th
Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE). September 1415, Poznan, Poland, Page 223-231, 2015
Sivrikaya, H.1 Ekinci, E.1 Can, A.1 Tasdelen, M.1 Gokmen,K. Effect Of Heat Treatment On The
Weathering And Hardness Properties Of Some Wood Species. 11th Meeting of the Northern European
Network for Wood Science and Engineering (WSE). September 14-15, Poznan, Poland, Page 83-91,
2015
Kurban H., Tankut A. N., Melemez K., “Ergonomic and Structural Analysis of Classroom Furniture A
Case Study for High Schools in Bartin, Turkey” XXVII’th International Conference Research for
Furniture Industry, 17-18 September 2015 Ankara,Turkey.
The Effect of Used Boric Acid on Fire Properties of Particleboard, Bio-based Building Products
and Fire Safe Design of Buildings - Recent Developments 2nd MC meeting and 1st meetings of WG1,
WG2 and WG3, Barcelona (Spain) 20-21 Nisan 2015
5. Ulusal Sözlü Bildirilerimiz
Tankut A. N., Kurban H., Bakır K., Melemez K., “Sandalye Üretimi Yapılan Bir İşletmede Gürültü
Faktörünün Ergonomik Açıdan İncelenmesi”, “3. Ulusal Mobilya Kongresi” Konya, Türkiye, Nisan
2015
Nurgül Tankut, Eser Sözen. Metal Birleştirme Elemanı ve Kavelalı Birleştirme Kullanılarak Elde
Edilen Masif Sandalye İskeletlerinin Yorulma Performanslarının Belirlenmesi. III. Ulusal Mobilya
Kongresi, 10-12 Nisan 2015. KONYA
Mobilya Üretiminde Kullanılan Bazı Ticari MDF Levhaların Özellikleri. 3.Ulusal Mobilya Kongresi
10-12 Nisan, Konya, 2015
Mobilya Üretiminde Kullanılan Panellerden Salınan Formaldehit Emisyonu ve İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri. 3.Ulusal Mobilya Kongresi 10-12 Nisan, Konya, 2015
SİLİKON YAĞININ BAKTERİYEL SELÜLOZ ÜRETİMİNDE VERİME OLAN ETKİSİ
Author(s): Gökhan GÜNDÜZ, Deniz AYDEMİR, Nejla AŞIK, Havva GÜMÜŞ
Source: UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu Düzce, 10-12 Eylül 2015.
Leyla Aktürk, Nuray Balcı, Deniz Aydemir (2015). Lamine Kayın Panellerin Fiziksel ve Mekanik
Özellikleri Üzerine Lif Dolgulu Epoksi Tutkallarının Etkisi. Ulusal Mühendislik Araştırmaları
Sempozyumu (UMAS), 10-12 Eylül 2015, Düzce Üniversitesi, Düzce.
Mobilya Üretiminde Kullanılan Panellerden Salınan Formaldehit Emisyonu Ve İnsan Sağlığı
Üzerine Etkileri, 3.Ulusal Mobilya Kongresi- Konya, 10-12 Nisan 2015
6. Uluslararası/Ulusal Posterlerimiz
Sivrikaya, H., Can, A. (2015). Accelerated weathering of wood treated with Tall oil combined with
additives. (Poster) Advances in modified and functional surfaces, Final COST meeting of COST
Action FP1006 at Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, April 7 - 9, 2015
Sivrikaya, H., Can, A. Accelerated weathering of wood treated with Tall oil combined with additives.
Advances in modified and functional bio-based surfaces” at the Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, Greece, 7-9 April 2015
29
Orman Fakültesi
Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Gürültü, Titreşim Ve Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin
İncelenmesi, Tübitak 1002, Proje Araştırıcısı, 2015.
7. Yürüttüğünüz/Görev Aldığınız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP,
v.s)
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR (Proje Yetkilisi): Proje Numarası ve Adı:
TR81/14/Sosyal/0051: Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümünde Ekoturizm Potansiyelinin
Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi. Bartın Üniversitesi, BAKKA, KDMP Müdürlüğü.
Proje Bütçesi: 106.000 TL. Proje Süresi: 2014-2015 (Devam ediyor).
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR (Proje Yürütücüsü): Proje Numarası ve Adı: 2013.1.75: TR81
Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Analizi ve Rekabet Gücü Açısından
Değerlendirilmesi, BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) Proje Süresi: 2013-2015 (Devam ediyor).
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR (Researcher): Proje Kodu ve Adı: TU1401: Renewable Energy
and Landscape Quality (RELY), Proje Süresi: 2014-2018, Proje Lideri: Prof. Dr. Michael ROTH
(Germany)
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR (Consultant): Proje Kodu ve Adı: FP1304:Towards robust
projections of European forests under climate change (PROFOUND) Proje Süresi: 2014-2018, Proje
Lideri: Dr. Christopher REYER (Germany)
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR (Consultant): Proje Kodu ve Adı: FP1301: Innovative
management and multifunctional utilization of traditional coppice forests-an answer to future
ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice), Proje
Süresi:2013-2017, Proje Lideri: Prof. Dr. Gero BECKER (Germany)
Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin
Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042 TÜBİTAK, COST, Proje
Araştırıcısı, Devam ediyor.
Lignoselülozik Materyaller ile Hazırlanan Polipropilen Kompozitlerin Termal Özellikleri Üzerine
Nano Bor Nitrür (BN) ve Nano Titanyum Dioksit (TiO2) Partiküllerinin Etkisi. Bartın Üniversitesi
BAP-2014-FEN-A-006, Yürütücü, 2014- Devam ediyor.
Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Gürültü, Titreşim Ve Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin
İncelenmesi, Tübitak 1002, Proje Araştırıcısı, 2015.
Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin
Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042. TÜBİTAK COST Projesi.
Araştırmacı. (devam ediyor).
-Mobilya Ayak Kayıt Birleştirmelerinde Odun Polimer Kompozitlerinin Mekanik Performansının
Deneysel Olarak Araştırılması. 2014-FEN-A-009, BAP, Araştırmacı (devam ediyor).
-Lignoselülozik Materyaller ile Hazırlanan Polipropilen Kompozitlerin Termal Özellikleri Üzerine
Nano Bor Nitrür (BN) ve Nano Titanyum Dioksit (TiO2) Partiküllerinin Etkisi. 2014-FEN-A-006,
BAP, Araştırmacı (devam ediyor).
30
Orman Fakültesi
Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mobilyada
Kullanılabilirliği. 2013.1.90, BAP, Proje Yürütücüsü. 2015.
Odun Unu ve Mikrokristalin Selülozla Desteklenmiş Polihidroksibütirat (PHB) Kompozitlerinin
Karakterizasyonu / 2014-FEN-A-007 Gökhan Gündüz, Şenay Sabancı / BAP Proje Yöneticisi
Bakteriyel Selüloz Üretiminde EM-Teknolojisinin Etkisi / 2013.2.103 Ayhan Gençer, Gökhan Gündüz
/
Proje Araştırıcısı BAP
Odunun Bazı Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Incelenmesi Deniz Aydemir, Gökhan Gündüz
/
Proje Araştırıcısı BAP
Kraft kağıt hamuru üretiminde bazı bor bileşiklerinin kağıt hamuru verimi ve polisakkarit bileşimine
etkileri. TÜBİTAK 113O146. Uluslararası,2013-2015. Yürütücü.Tamamlandı.
Göller Yöresindeki Ballıbabagiller (Lamiaceae) Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Kültüre
Alınması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Tübitak 3501 Ulusal Genç
Arastırmacı Kariyer Gelistirme Programı .2014-2017. Araştırmacı.
Bakır Azol ve Su İtici Maddelerle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemenin Dış Ortam Performansının
Araştırılması. Bartın Üniversitesi BAP Projesi, Yürütücü, Proje Kod No: BAP-2012-1-38
Kraft kagıt hamuru üretiminde bazı bor bilesiklerinin kagıt hamuru verimi ve polisakkarit bilesimine
Etkileri. TÜBİTAK 113O146, Araştırmacı.
"Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mobilyada
Kullanılabilirliği", BAP, Araştırmacı, 2013-2016.
"Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin
Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi", TÜBITAK PROJESI, Proje
Yürütücüsü, 2013-2016.
"Bazı Odun Özelliklerinin ANSYS Programıyla İncelenmesi", BAP, Proje Yürütücüsü, 2013-2015.
Araştırmacı, Bakır azol ve su itici maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemenin dış ortam
performansının araştırılması. Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Kod No: 2012-1-38
Yonga Levha Üretiminde Sodyum Karboksimetilselüloz Kullanımının Formaldehit Emisyonuna Etkisi
Bartın Üniversitesi, BAP, (Araştırmacı)
8. Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar
11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE)
September 14-15, Poznan, Poland
Advances in modified and functional surfaces, Final COST meeting of COST Action FP1006 at
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, April 7 - 9, 2015
31
Orman Fakültesi
III. Ulusal Mobilya Kongresi, 10-12 Nisan 2015. KONYA
COST Action FP1404 Management Committee Meeting, Working Group Meeting 20-21 April 2015.
Barcelona /Spain
COST Action FP 1404 Fire safe use of bio-based building product 6-7 October Berlin /Almanya
Advances in modified and functional bio-based surfaces” at the Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, Greece, 7-9 April 2015
Wood Surface. 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering
(WSE). September 14-15, Poznan, Poland
9. Danışmanlığını Yaptınız Doktora/Yüksek Lisans Tezleri
Gülay ŞENER : TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Analizi ve
Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi(Devam ediyor)
Rıfat KURT: İstatistiksel Kalite Kontrol İle Kayıpların Minimizasyonu ve Bir Orman Endüstri
İşletmesinde Uygulama (Devam ediyor)
Seda TOPALOĞLU: Devam ediyor.
Ünal FARSAK: Devam ediyor.
Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Gürültü, Titreşim ve Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İşçi
Sağlığı Açısından İncelenmesi, Hasan KURBAN, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2015.
Mustafa ZOR, 2011. Odun Plastik Kompozitleri ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik
performansının Deneysel ve Nümerik Olarak Araştırılması (devam ediyor)
Serkan ÖZDEMİR, 2012. Yoğunlaştırılmış kavak kaplamadan üretilen bükülmüş lamine kaplama
malzemenin taşıyıcı elemanlarda kullanılabilirliği (devam ediyor)
Eser SÖZEN, 2012. Farklı nano partiküller ile modifiye edilmiş termoset tutkalların karakterizasyonu
ve ahşap levha sektöründe kullanımı (devam ediyor)
Yaman, Cengiz. 2015. Mudurnu Yöresindeki Tarihi Ahşap Evlerde Kullanılan Göknar ve Karaçam
Ağaç Türlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın
Üniversitesi. Bartın Orman Fakültesi.
Çetin, Esra. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi. Bartın Orman Fakültesi. Devam ediyor.
Günesen, Mutlu. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi. Bartın Orman Fakültesi. Devam ediyor.
Süheyla Esin Köksal GÖKNAR
KISIMLARDA İNCELENMESİ
ODUNUNUN HİDROLİK
İLETKENLİĞİNİN
FARKLI
Tolunay Şanlı HÜCRE ÇEPERİ BİOMİMETİĞİ KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME
ÜRETİMİ
32
Orman Fakültesi
Nejla Aşık FARKLI BESİ ORTAMI VE YÜZEY-HACİM ORANLARI KULLANILARAK
BAKTERİYEL SELÜLOZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Toros Göknarı (Abies cilicica) Reçinesinin Kimyasal Analizi. 2013-2015.E.Güner.Tamamlandı.
Kızılçam (Pinus brutia teen.) Odunu, Kağıt hamuru ve siyah çözeltisinde polyozların tespiti.Muhsin
Taş. 2015-devam ediyor
Doktora Tezi (Arş.Gör. Ahmet Can)
Yüksek Lisans Tezleri (Hilmi Aksoy, Mehmed Taşdelen, Kadriye Gökmen)
Göksu Şirin (2015). Anizotropik Yönlerde Çınar Ağacının Bazı Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi,
Doktora tezi, 120 Sayfa.
Orhan Kelleci (2015). Osun Polimer Kompozitlerinin El Aletleri yapımında Kullanılabilirliği.
Doktora Tezi, Devam Ediyor.
Gülyaz Al (2015). Nanopartikül İlaveli PLA ve PHB Biyokompozitlerinin Bazı Özelliklerinin
Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 156 Sayfa.
Gülşen Uzun (2015). Solvent Yöntemiyle Hazırlanan PHB Kompozitlerinin Özellikleri Üzerine Biyodolgu Maddelerinin Etkilerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Devam Ediyor.
Havva Gümüş (2015). PLA ve PHB Karışımları ve Karışımların Özellikleri Üzerine Nano-TiO2 ve
Selüloz Nanofibrillerin Etkileri, Yüksek Lisans tezi, Devam Ediyor.
Mizgin Alsan (2015). Isıl işlem görmüş odun ununun Polipropilen kompozitlerin özellikleri üzerine
etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Devam Ediyor.
Emine Aslı Aydoğan (2015). Epoksi kompozitlerinin Özellikleri Üzerine Selüloz Nanofibrillerin
Etkileri, yüksek Lisans Tezi, Devam Ediyor.
Leyla Aktürk, Cüneyt Üstündağ, Mahmut Özaydın; ders döneminde danışmanlıkları yapılıyor.
Ayşin Aşkın, Doktora tezi ( devam ediyor),Türkiyede’ki Büyük Ölçekli Mobilya İşletmelerinin Yapısı
ve İnovasyon Çalışmalarının Belirlenmesi.
Nurcan Akyıl Şahin, Yüksek Lisans tezi (devam ediyor), Orman Endüstri Sektörü Çalışanlarının İş
tatmin Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın İli Örneği.
33
Orman Fakültesi
3.4. Orman Fakültesi 2015 Yılı Faaliyet Türü ve Sayısı
Faaliyet Türü
2015
Sempozyum ve Kongre
44
Konferans
Panel
19
Seminer
Tiyatro
Tören
3
Konser ve Sergi
Turnuva
Çalıştay
9
TOPLAM
75
3.5. Orman Fakültesi 2015 Yılı Yayın Türü ve Sayısı
Yayın Türü
2015
Uluslararası Makale
40
Ulusal Makale
10
Uluslararası Bildiri
52
Ulusal Bildiri
41
Kitap
9
152
TOPLAM
3.6.Lisansüstü Eğitim Görmek Üzere Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgiler
35.MADDE
BİRİM ADI
1416 SAYILI
ÖYP
(ÖYP HARİCİ)
KANUN
TOPLAM
Y.L
Doktora
Y.L
Doktora
Y.L
Doktora
Y.L
Doktora
Orman
Fakültesi
-
1
-
-
-
--
-
-
TOPLAM
-
1
--
--
--
--
-
--
GENEL
TOPLAM
1
--
--
34
--
Orman Fakültesi
4. ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU
2014-2015 Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı,
Mezun Öğrenci Sayısı- Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı
BÖLÜMÜ
ORMAN
MÜHENDİSLİĞİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
ORMAN ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
TOPLAM
MEVCUT
ÖĞRENCİ
SAYISI
KAYDI SİLİNEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
MEZUN ÖĞRENCİ
SAYISI
255
168
8
6
98
47
47
470
1
15
53
198
Disiplin Cezalarının Dağılımı (2014-2015 Öğretim Yılı)
BÖLÜM
VERİLEN CEZALAR VE SAYILARI
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ UYARI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
~~
~~
~~
~~
KINAMA
KISA SÜRELİ
UZAKLAŞTIRMA
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
1
YÜK.
ÖĞR.
UZUN SÜRELİ
KUR.
UZAKLAŞTIRMA ÇIKARMA TOPLAM
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
1
Disiplin Cezalarının Dağılımı (2014-2015 Öğretim Yılı)
BÖLÜM
PEYZAJ MİMARLIĞI
YB. DİL. HAZIRLIK SINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
VERİLEN CEZALAR VE SAYILARI
UYARI
~~
~~
~~
~~
~~
KINAMA
KISA SÜRELİ
UZAKLAŞTIRMA
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
YÜK.
ÖĞR.
UZUN SÜRELİ
KUR.
UZAKLAŞTIRMA ÇIKARMA TOPLAM
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
Disiplin Cezalarının Dağılımı (2014-2015 Öğretim Yılı)
BÖLÜM
ORMAN ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
VERİLEN CEZALAR VE SAYILARI
UYARI
~~
~~
~~
~~
KINAMA
KISA SÜRELİ
UZAKLAŞTIRMA
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
35
YÜK.
ÖĞR.
UZUN SÜRELİ
KUR.
UZAKLAŞTIRMA ÇIKARMA TOPLAM
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
Orman Fakültesi
2014-2015 Eğitim -öğretim yılında Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü IV. sınıf öğrencisi 15 (on beş) gün süreyle
uzaklaştırma cezası almış olup, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinden disiplin cezası
alan olmamıştır.
5. BÜTÇE ÖDENEKLERİ
2015 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri ve Yapılan Harcamalar
2015 MALİ YILI ORMAN FAKÜLTESİ BÜTÇESİ
ÖDENEK FASILI
03.2.
Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımı
03.3.
Yolluklar
Bütçeyle Verilen
Serbest Kalan
Harcanan
Kalan
25.000
25.000,00
Ek Ödenek
76365.00
23.981,14
1.018,86 TL
25.000
101365.00
Ek Ödenek
7268.00
71.122,80
30242,2
7.500
14.768
14.483,70
284,3
14.994,15
5,85
4667,08
332,92
03.5.
Hizmet Alımı
03.7.
Menkul Mal Alımı
Bakım Onarım
Gideri
15.000
15.000
03.8.
Gayri Menkul Mal
Bakım Onarım
5.000
5.000
* 03.3 Harcama kalemine 13.500 TL Ek Ödenek aktarılmıştır.
** 03.5 Harcama Kalemine 5.000 TL Ek Ödenek aktarılmıştır.
BİRİMİN ADI
SATINALMA
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
2015 GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER
Temizlik malzemesi, Laboratuar malzemesi, Kırtasiye malzemesi, Yazıcı
ve Fotokopi Toner
malzemesi alımları bedeli olarak .23.981,14 TL ödeme yapıldı.
Laboratuar malzemesi ,Elektronik Eşya ve Makine Techizat bakım, Büro
Malzemesi
Bedeli olarak 14.994,15 TL ödeme
yapıldı
Yurtdışı,Yurtiçi geçici görev yolluğu, gideri olarak 71.122,80 TL ödeme
yapıldı
Haberleşme , posta gideri ve Katılım ücreti olarak 14.483,70 TL ödeme
yapıldı
Hizmet Binası ,Laboratuar ve Derslik bakım ve onarım Gideri 4667,08 TL
Ödeme yapıldı
36
Orman Fakültesi
ORMAN FAKÜLTESİ 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ
37
Orman Fakültesi
6. TESİSLER
Fakültemiz 28.087 m2 kapalı alana sahiptir. Orman Fakültesi Binasında, Orman Mühendisliği, Peyzaj
Mimarlığı ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri ve Dekanlık genel idari hizmetlerinin
yürütülmesi için 100 adet oda mevcuttur. Öğretim Üyeleri ofisleri, amfiler ve laboratuvarlar
bulunmaktadır. Amfiler, bilgisayar sınıfı, kimya ve botanik laboratuvarlarından Üniversitemizde
bulunan tüm akademik birimler yararlanmakta, Binamızda ayrıca Uzaktan Eğitim Uygulama Merkezi,
Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Merkezi, Dış İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi
Birim Koordinatörlükleri, çalışma ofisleri ve koordinatör odaları bulunmaktadır.
Ayrıca
Rektörlüğümüze bağlı diğer akademik birimlerde görev yapan öğretim elemanlarının kullanımı için 8
adet oda tahsis edilmiştir.
6.1. Eğitim Alanları
Alan
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
0-25
26-50
51-75
76-100
101-150
X
Anfi
Sınıf
Laboratuar
X
Teknoloji Sınıfı
Proje Çizim
Salonu
X
Toplam
Bölümü
Amfi
Laboratuar
ORM
Bölümü
4
10
PEM
Bölümü
2
ORE
Bölümü
4
8
Toplam
10
18
Bilgisayar
Sınıfı
Proje
Çizim
Salonu
1
Herbaryum
Yeterlik
Derecesi
Kul.Süresi
1
Yeterli
Tam
Yeterli
Tam
Yeterli
Tam
Yeterli
Tam
3
1
3
1
6.2. Hizmet Alanları
Hizmet Alanları
Ofis Sayısı
Alan m2
Personel Sayısı
Akademik Personel
65
1343
67
İdari Personel
10
150
17
6.3. Ambar-Arşiv Alanları
38
Orman Fakültesi
Alan Adı
Adet
Alan (m2)
Ambar
1
180
Arşiv
1
30
6.4. Teknolojik Kaynaklar
Ambarda Olanlar
Kullanımda Olanlar
Masa Üstü
Bilgisayar
130
Taşınabilir
Bilgisayar
36
Toplam
166
25
6
31
6.5. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
İdari Amaçlı
(Kullanımda
Olanlar)
İdari Amaçlı
(Ambarda
Olanlar)
Eğitim Amaçlı
(Kullanımda
Olanlar)
Eğitim
Amaçlı
(Ambarda
Olanlar)
Toplam
Projeksiyon
-
-
20
12
32
Video
-
-
-
-
-
12
-
43
10
65
Akıllı Tahta
-
-
-
-
-
Barkod okuyucu
-
-
-
-
-
Optik Okuyucu
-
-
-
-
-
Baskı Makinesi
-
-
-
-
-
Fotokopi
Makinesi
1
Yazıcılar
-
4
39
2
7
Orman Fakültesi
Faks
1
1
1
1
4
Kameralar
-
-
6
1
7
Televizyonlar
-
-
4
1
5
Tarayıcılar
1
-
5
1
7
Slayt Makinesi
-
-
1
-
1
Ses Sistemleri
Teksir ve
Çoğaltma
Makineleri
-
-
-
-
-
Genel Toplam
15
-
1
-
3
1
4
29
87
132
6.6. Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi
Hesap Kodu
Dayanıklı Taşınırlar
253.02.01
Görüntüleme Bilgi Toplama ve Takip Cihazları
253.02.01
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
253.02.02
İnşaat Makineleri ve Aletleri
253.02.03
Atölye Makineleri ve Aletleri
253.02.04
İş Makineleri ve Aletleri
253.02.05
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile
Aletleri
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler
253.02.10
253.03.02
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve
Araçları
Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
253.03.04
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
253.03.05
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Cihazlar
253.03.06
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Aletler
253.03.07
Müzik Aletleri ve Aksesuarları
253.03.01
Ölçü
Birimi
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Miktarı
Adet
Adet
4
10
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
29
107
33
301
1
1
21
5
104
3
7
6.7.Demirbaşlar Listesi
Hesap Kodu
Dayanıklı Taşınırlar
Ölçü Birimi
Miktarı
255.01.02
255.01.05
255.02.01
255.02.02
255.02.03
255.02.04
255.02.05
255.02.06
255.02.99
Temsil ve Tören
Hastanede Kullanılan
Bilgisayar ve Sunucular
Bilgisayar Çevre Birimleri
Teksir ve Çoğaltma makineleri
Haberleşme Cihazları
Ses Görüntü ve Sunum Cihazları
Aydınlatma Cihazları
Diğer Büro Makineleri Ve Aletleri
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
31
14
221
104
10
83
132
1
23
40
Orman Fakültesi
255.03.01
255.03.03
255.03.05
255.04.01
255.07.01
255.07.02
255.07.03
255.08.01
255.08.02
255.09.01
255.09.99
255.10.03
255.12.02
255.99.02
Grubu
Büro Mobilyaları
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
Yemek Hazırlama Ekipmanları
Kütüphane Mobilyaları
Basılı Yayınlar
Görsel ve İşitsel Kaynaklar
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
Doğa Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
Diğer Spor Amaçlı Kullanılan
Demirbaşlar
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve
Araçları
Büro Malzemeleri
Seyyar Tanklar ve Tüpler
41
Adet
Adet
39
24
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
13
1
16
5
51
1265
5
16
Adet
2
Adet
20
Adet
Adet
3
7
Orman Fakültesi
ÖNERİLER
1. Fakülte binası çatısının onarılarak 4. kattaki öğretim elemanlarına tahsis edilen ofislere su akıntı ve
damlamalarının önüne geçilmesi.
2. Fakültemiz Akademik-İdari Personel ve öğrenci giriş-çıkış kapılarının düzenlenmesi.
3. Fakülte binasının dış cephe boyasının yaptırılması.
4. Fakülte içerisindeki akademik personel ofislerinin öğrenci koridorlarından ayrılması için koridorlara
alüminyum doğrama kapı yaptırılması.
5. Bina içerisindeki koridorlar ile laboratuvar, amfi ve proje çizim stüdyoları duvarlarının tabandan itibaren
1,5 veya 2 metre yağlı boya ile boyanması ayrıca diğer alanların da badana ve boyalarının yapılması.
6. Engelli öğrenci ve personelin binamızdaki katlara rahatlıkla ulaşabilmeleri için asansör yapılması ayrıca,
bina dışından yangın merdivenlerinin yapılması.
7. Fakülte binasının dış cephe ısı yalıtımı ile amfilerde ses izolasyonlarının yapılması.
8. Mobilya Üretim ve Dekor Atölyesinden ısı merkezine kadar telle çevrili alanların çevre duvarlarının
yapılması. Fakülte binasının alt katında mevcut olan su deposu, ısı ve su motorları ile ve pompalarının
bulunduğu mekanlar açık olup, buraların çevrilip kilitlenerek, sadece görevli teknik elemanların deneticilerin
girebileceği konuma getirilmesi.
42
Orman Fakültesi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim 20/01/2016.
Prof.Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Dekan
43

Benzer belgeler

2013 Yılı Faaliyet Raporu - Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi

2013 Yılı Faaliyet Raporu - Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplu...

Detaylı