KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25

Transkript

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25
KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde:
Spironolakton
25 mg
Hidroklorotiyazid
25 mg
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat
39.7 mg
Gün batımı sarısı
0.751 mg
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Film tablet
Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
•
Konjestif kalp yetersizliği, assit ve/veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik
sendrom ve diğer ödematöz durumlarda,
•
Esansiyel hipertansiyonda,
•
Dijital alan hastalarda; diğer diüretiklerin elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz
kaldığı veya uygun görülmediği durumlarda kullanılır.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:
Ödem (konjestif kalp yetersizliği, karaciğer sirozu veya nefrotik sendrom):
NOLAXEN’in genel kullanım dozu, tek bir seferde ya da bölünmüş dozlar halinde alınabilen
spironolakton ve hidroklorotiyazidin her biri için günlük 100 mg’dır. Ancak hastanın verdiği
yanıta göre 25 mg ile 200 mg arasında doz ayarlanabilir.
1
NOLAXEN kullanımı ile diürez hemen ortaya çıkar ve spironolakton bileşiğinin uzun süreli
etkisine bağlı olarak, ilacın bırakılmasından sonraki 2-3 gün süresince devam eder.
Esansiyel hipertansiyon: Her bir bileşenin titre sonuçlarına dayanarak dozaj değişkenlik
gösterse de; bir çok hasta için spironolakton ve hidroklorotiyazid için günlük optimum doz tek
bir seferde ya da bölünmüş dozlar halinde alınabilen 50 ila 100 mg’dır.
Spironolakton, hidroklorotiyazidin potasyum üzerine negatif etkisini azaltmak için yeterli
olduğundan, hipertansiyon ya da pek çok ödem türlerinin uzun dönem tedavisi sırasında
NOLAXEN ile beraber potasyum takviyesi kullanımı önerilmez.
Uygulama şekli:
Oral olarak alınmalıdır.
NOLAXEN’in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği: Akut renal yetmezlik, böbreklerin atılım mekanizmasında belirgin
bozukluk durumunda kullanılmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Akut ve ciddi hepatik bozukluk durumunda kullanılmamalıdır.
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda spironolakton ve hidroklorotiyazid kombinasyonu kullanılarak yapılmış klinik
çalışmalar olmamasına rağmen, günlük doz, vücut ağırlığının her bir kilogramı için 3 mg
spironolakton olacak şekilde ve bölünmüş dozlarda verilebilir.
Pediyatrik hastalarda etkililik ve güvenlilik kanıtlanmamıştır.
Geriyatrik popülasyon:
Tedaviye en düşük doz ile başlanması önerilmektedir ve maksimum fayda elde etmek için doz
kademeli olarak arttırılabilir. İlaç metabolizmasını ve atılımını değiştirebilecek ciddi karaciğer
ve böbrek rahatsızlıklarında dikkatli olunmalıdır.
2
4.3. Kontrendikasyonlar
NOLAXEN
•
Anüri,
•
Akut renal yetmezlik,
•
Böbreklerin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk,
•
Hiperkalemi,
•
Akut veya ciddi karaciğer yetersizliği,
•
Addison Hastalığı
•
Spironolaktona, tiyazid diüretiklere, süfonamid türevi ilaçlara ya da NOLAXEN’in
içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet
durumunda kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
NOLAXEN kullanımı sırasında potasyum-tutucu diüretikler, ADE inhibitörleri, anjiotensin II
antagonistleri, aldosteron blokerleri, potasyum takviye ediciler, potasyumdan zengin diyet
veya potasyum içeren tuz ikamesi şiddetli hiperkalemiye neden olabileceğinden
uygulanmamalıdır. NOLAXEN kullanan hastada fazla potasyum alımı hiperkalemiye sebep
olabilmektedir. Spironolakton, ADE inhibitörleri veya indometazin gibi nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ile beraber kullanıldığında, diüretik mevcut olsa bile, ciddi
hiperkalemiye sebep olabilir. NOLAXEN’in bahsedilen ilaçlarla beraber kullanımına özellikle
dikkat edilmelidir.
Eğer hipokalemiden şüpheleniliyorsa (parestezi, kas zayıflığı, yorgunluk, bardikardi, şok)
elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi EKG değişimleri
ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.
Hiperkalemi gelişirse NOLAXEN hemen kesilmelidir ve gerek olursa serum potasyumunu
normal düzeye düşürmek için aktif (kalsiyum klorid çözeltisi, sodyum bikarbonat çözeltisinin
intravenöz uygulaması ve / veya hızlı etki eden insülin preperatları ile glikozun oral ya da
parenteral uygulaması gibi) önlemler alınmalıdır. Bu uygulamalar gerektiği takdirde
tekrarlanmalıdır. Sodyum polistiren sülfonatlar gibi katyonik değiştirici reçineler oral ya da
rektal yoldan uygulanmalıdır. Devam eden hiperkalemi için diyaliz gerekebilir.
3
Spironolaktonun, amonyum klorür veya kolestramin ile birlikte kullanıldığı durumlarda,
hastalarda “hiperkalemik metabolik asidozis” rapor edilmiştir.
Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler hepatik komaya sebep olabileceği için
karaciğer bozukluğu olan hastalarda NOLAXEN dikkatle kullanılmalıdır.
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda veya aşırı potasyum alımında hiperkalemi ortaya
çıkabilir ve ölümcül olabilecek kardiyak düzensizliklerine yol açabilir.
Tiyazidler ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda azotemiye sebep olabileceği için
NOLAXEN bu hasta gurubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda
ilacın birikim etkisi görülebilir.
Tiyazidler diğer antihipertansif ilaçların etkisini arttırabilir veya potansiyalize edebilir.
Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı alerji
gelişebilir.
Tiyazidler de dahil olmak üzere sülfonamid türevlerinin sistemik lupus eritematozu aktive
ettiği ya da şiddetlendirdiği bildirilmiştir.
NOLAXEN geçici BUN artışına sebep olabilir. Tedavi sona erdirildiğinde normal seviyesine
geri döner. Daha önceden böbrek yetmezliği durumu mevcut ise BUN artışı devam edebilir.
Bazı dekompanse hepatik siroz hastalarında, normal böbrek fonksiyonuna sahip olsa bile,
genellikle hiperkaleminin eşlik ettiği, geri dönüşümlü hiperkloromik metabolik asidoz
görüldüğü bildirilmiştir.
Ağız kuruluğu, susama, uyuşukluk ve rehavet ile kendini gösteren, düşük sodyum serum
seviyesi ile teşhis edilebilen dilüzyonal hiponatremi, NOLAXEN ve diğer diüretiklerin
birlikte kullanımı sırasında görülebilir. Dilüzyonal hiponatremi, sıcak havalarda ödemli
hastada oluşabilir. Yaşam tehlikesi içeren hiponatremi gibi durumlar haricinde, sodyum
takviyesi yerine suyun azaltılması daha uygun bir tedavidir.
4
Hepatik komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük-tuz sendromu
nadiren NOLAXEN kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile
oluşmadığı için dilüzyonal hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için NOLAXEN kullanımı
sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.
Tiyazidler bazı hastalarda hiperürisemiye ve gut ataklarının oluşumuna neden olabilirler.
Ayrıca hipomagnezemiye sebep olabilecek derecede idrarda magnezyum atılımını arttırdığı
görülmüştür. Kolesterol ve trigliserid seviyesindeki artışlar tiyazid diüretik tedavisi ile ilişkili
olabilir.
Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi
sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.
Tiyazidler idrarda kalsiyum atılımını düşürebilir. Tiyazidler intermitan ve çok hafif serum
kalsiyum artışına sebep olabilir. Belirgin hiperkalsemi, gizli hiperparatiroidinin göstergesi
olabilir. Paratiroid fonksiyon testleri yapılmadan önce tiyazid alımı bırakılmalıdır.
Hiperkalsemi ve hipofosfatami ile paratiroid glandındaki patalojik değişimler, uzun süreli
tiyazid tedavisi sırasında görülebilir.
Spironolakton kullanımı ile jinekomasti gelişimi görülebilir, NOLAXEN tedavisinin
durdurulması ile normale döner. Ancak nadiren jinekomastinin yok olmayıp, kaldığı
görülmüştür.
NOLAXEN laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği
ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları
gerekir.
NOLAXEN her dozunda 0.751 mg gün batımı sarısı içermektedir. Gün batımı sarısı alerjik
reaksiyonlara sebep olabilir.
5
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
NOLAXEN’in digoksinin yarılanma ömrünü arttırdığı görülmüştür. Bu durum serum
digoksin konsantrasyonunu ve akabinde digitalis toksisiteyi arttırır. Digoksin, spironolakton
ile birlikte alındığında digitalizasyon dozunun düşürülmesi gerekli olabilir. Bu gibi hastalar
dikkatle izlenmelidir.
Antihipertansif ilaçların etkilerini arttırabileceğinden tedaviye NOLAXEN eklendiğinde bu
ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir. Özellikle böbrek bozukluğu olan hastalarda, ADE
inhibitörleri aldosteron üretimini azalttığından, NOLAXEN ile birlikte rutin olarak
kullanılmamalıdır.
Karbenoksolon ile spironolaktonun birlikte kullanımı her iki ajanın da etkinliğini azaltabilir.
Steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar, diüretiklerin natriüretik etkinliğini prostaglandin
intrarenal sentezini inhibe etmek suretiyle azaltmaktadır.
Lityum ve tiyazidlerin eş zamanlı kullanılması zehirlenmeye yol açabilen lityum klirensini
düşürebilir.
Hem spironolakton hem de hidroklorotiyazid norepinefrine vasküler cevabı azaltır.
NOLAXEN ile tedavi görmekte olan hastaların lokal veya genel anestezi almak zorunda
kalmaları durumunda dikkatli olunmalıdır.
Alkol, barbitüratlar ya da narkotiklerin NOLAXEN ile beraber kullanımı ortostatik
hipotansiyon oluşmasına yol açabilir.
Antidiyabetik ilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar): Antidiyabetik ilaçların dozaj
ayarlaması gerekebilir.
Kortikosteroidler, ACTH: Yoğun elektrolit tüketimi, özellikle hipokalemi, oluşabilir.
Kas iskelet gevşeticiler (tubokurarin gibi): Kas gevşeticilere verilen cevabı arttırabilir.
6
Aspirin, indometazin ve mefenamik asit’in spironolaktonun diüretik etkisini azalttığı
görülmüştür.
Spironolakton, antipirinin metabolizmasını artırır.
Tiyazid içeren bazı ilaçların emilimi kolestiramin ve kolestipol ile birlikte kullanıldığında
azalır.
Amonyum klorid veya kolestiramin ile birlikte verilen spironolaktonun hiperkalemik
metabolik asidoza yol açtığı rapor edilmiştir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ait bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Pediyatrik popülasyon
Pediyatrik popülasyona ait bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
NOLAXEN’in hamilelikte kullanımının güvenilirliği henüz saptanmamıştır.
Bu nedenle, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların, tedavi süresince doğum kontrolü
uygulaması düşünülebilir.
7
Gebelik dönemi
Spironolakton:
Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda teratojenik etkiler gözlenmemiştir. Spironolakton
verilen tavşanlarda ise gebelik oranında azalma, rezorpsiyon oranlarında yükselme ve canlı
doğum sayısında azalma görülmüştür. Yüksek dozda spironolakton alan sıçanlarda
embriyotoksik etkilere rastlanmamıştır. Ancak erkek sıçan fetüslerinde doza bağlı olarak
plazma prolaktin düzeyinde ve ventral prostat ve seminal vezikül ağırlıklarında azalma
görülürken dişi fetüslerde lüteinize edici hormonun daha fazla salgılandığı ve ovaryum ve
uterus ağırlığında artış görüldüğü raporlanmıştır. Sıçanlar üzerinde gerçekleştirilen başka bir
çalışmada ise erkek sıçan fetüslerinde feminizasyon gözlenmiştir.
Gebe kadınlar üzerinde herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
Hidroklorotiyazid:
Hidroklorotiyazid verilen gebe fare ve sıçanlarda üreme toksisitesi bulunmamıştır. Tiazid
grubu diüretikler plasental bariyeri geçerek plasental perfüzyonu azaltabilir ve uterus
tembelliğine yol açarak doğum olayını engelleyebilir.
Tiazid grubu diüretiklerin gebeliğin özellikle ilk üç ayında kullanımına ilişkin çalışmalar
sınırlıdır. Tiazidlerin farmakolojik mekanizmasının oluşturduğu etkiye göre bu gruptaki
diüretikler gebeliğin ilk iki ve ilk üç ayında plasental perfüzyon riskini artırabilir ve sarılık,
sıvı-elektrolit dengesinin bozulması ve trombositopeni gibi fatal ve neonatal etkilerin
görülmesine neden olabilir.
Tiazid grubu diüretikler azalan plazma hacmi ve artan plasental hipoperfüzyon riski nedeniyle
gebeliğe bağlı ödem, hipertansiyon ve ya preeklampsi görülen hastalarda kullanılmamalıdır.
Tiazidler esansiyel hipertansiyon görülen gebe kadınlarda başka bir tedavi seçeneğinin
belirlenemediği istisnai koşullar haricinde kullanılmamalıdır.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve-veya embriyonel/fetal gelişim ve-veya
doğum ve-veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara
yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
8
NOLAXEN’in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar-risk değerlendirmesi
yapıldıktan
sonra
olmalıdır.
NOLAXEN
gerekli
olmadıkça
gebelik
döneminde
kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi
Spironolakton:
Spironolaktonun ana aktif metaboliti olan kanrenon anne sütünde tespit edilmiştir.
Hidroklorotiyazid:
Anne sütünde tiazid grubu diüretikler az oranlarda gözlemlenmiştir. Yüksek dozda alınan
tiazidler aşırı diüreze bağlı olarak süt salgılanmasını engelleyebilir. Emzirme döneminde
NOLAXEN kullanımı önerilmemektedir. Eğer NOLAXEN emzirme döneminde kullanılırsa,
dozlar mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır ya da bebek beslenmesi için alternatif bir
yöntem tayin edilmelidir.
Üreme yeteneği/Fertilite
Spironolakton:
Dişi fareye uygulanan Spironolakton fertiliteyi azaltmıştır. İnsanlara yönelik potansiyel risk
bilinmemektedir.
Hidroklorotiyazid:
Fare ve sıçanlara uygulanan Hidroklorotiyazid fertiliteyi etkilememiştir. İnsanlara yönelik
potansiyel risk bilinmemektedir.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Bazı hastalarda uyku hali ve sersemlik rapor edilmiştir. Hastalar, araç ve makine kullanımı
gibi aktivitelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
4.8. İstenmeyen etkiler
Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100,<1/10); yaygın
olmayan ( > 1/1000, <1/100); seyrek (>1/10000, <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor
(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
9
Spironolakton:
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Lökopeni, (agranülositoz da dahil),
Endokrin hastalıkları
Bilinmiyor: Jinekomasti, iktidarsızlık, ereksiyonu koruyamama, menstürel düzensizlikler,
menopoz sonrası kanamalar
Sinir sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Sersemlik, zihin karışıklığı, ataksi, baş ağrısı, uyuşukluk
Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor: Mide kanaması, ülser, gastrit, diyare, kramp, kusma, mide bulantısı
Hepato-bilier hastalıklar
Bilinmiyor: Kolestatik/hepatoselüler toksisite
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Bilinmiyor: Böbrek yetersizliği
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Bilinmiyor: Huzursuzluk, ateş, ürtiker, anafilaktik reaksiyonlar, vaskülit, makülopapüler ya da
eritematoz kütanöz erüpsiyon
Spironolakton kullanan hastalarda göğüs kanseri görüldüğü bildirilmiştir, ancak ilaç
kullanımının etkisi veya ilişkili olduğu kanıtlanmamıştır.
Hidroklorotiyazid
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Aplastik anemi, agranülositoz, lökopeni, hemolitik anemi, trombositopeni
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Bilinmiyor: Elektrolit düzensizliği, hiperglisemi, glikozüri, hiperürisemi
10
Sinir sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Sersemlik, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk
Göz hastalıkları
Bilinmiyor: Geçici bulanık görüş, ksantopsi
Kardiyovasküler hastalıklar
Bilinmiyor: Ortostatik hipotansiyonun da dahil olduğu hipotansiyon
Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor: Gastrointestinal bozukluklar, pankreatit, diyare, kusma, siyaladenitis, kramp,
konstipasyon, gastrik iritasyon, bulantı, anoreksiya
Hepato-bilier hastalıklar
Bilinmiyor: Sarılık (intrahepatik kolestatik sarılık), diyare, kusma, siyaloadenitis, kramp,
konstipasyon, gastrik iritasyon, bulantı, anoreksiya
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Bilinmiyor: Eritem multiform, pruritus
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Bilinmiyor: Kas krampları
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Bilinmiyor: Böbrek bozukluğu, böbrek yetmezliği
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Bilinmiyor: Anafilaktik reaksiyonlar, nekrotize edici ajanlar (vaskülit ve kütanöz vaskülit)
pnömoni ve pulmoner ödem içeren solunum yolu rahatsızlığı, ışığa karşı duyarlılık, ateş,
ürtiker, kızarıklık, purpura, güçsüzlük
11
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem
taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine
olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; eposta: [email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Belirtiler
Akut doz aşımı sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, makulopapular ya da eritamatoz
döküntü, kusma veya diyare şeklinde kendisini gösterebilir.
Nadiren hiponatremi, hiperkalemi gelişebilir veya ciddi karaciğer hastalığı olan hastalarda
hepatik
komaya
neden
olabilir,
fakat
bu
etkiler
akut
doz
aşımı
ile
pek
ilişkilendirilmemektedir.
Hiperkalemi semptomları parestezi, güçsüzlük, flasid paraliz veya kas spazmı şeklinde ortaya
çıkar ve klinik açıdan hipokalemiden ayırt edilmesi zor olabilmektedir. Elektrokardiyografik
değişiklikler potasyum düzensizliklerinin belirgin erken işaretleridir.
Tedavisi
Kusturma yapılabilir, lavaj uygulanabilir. Belirli bir antidot tanımlanmamıştır. İlacın
bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit replasmanı genel
destekleyici tedavidir. Hiperkalemi için, potasyum alımı azaltılmalı, potasyum kaybına neden
olan diüretikler, intravenöz glukoz ve düzenli insülin veya oral iyon değiştirici reçineler
kullanılmalıdır. Kalıcı hiperkalemi diyaliz gerektirebilir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu: Aldosteron antagonistleri
ATC kodu: C03EA01
12
NOLAXEN birbirini tamamlayıcı aksiyon mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı diüretik
ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave diüretik ve antihipertansif etki sağlar. Buna ek
olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma
indirilmesini sağlar.
Spironolakton, kompetitif aldosteron antagonisti olarak, distal renal tübüllerde aldosterona
bağlı sodyum-potasyum bölgesine bağlanarak diüretik etkisini gösterir. Hidroklorotiyazid,
distal renal tübüllerde kortikal dilüe edici segmentte tekrar absorbe edilmesini önleyerek, su
ve sodyumun atılımını arttırır.
NOLAXEN esansiyel hipertansiyonu olan pek çok hastada sistolik ve diastolik kan basıncını,
aldosteron salgılanması limitler içinde olsa bile, belirgin ölçüde düşürücü etkiye sahiptir.
Spironolakton ve hidroklorotiyazid kan basıncı, vücut ağırlığı, plazma hacmi ve dönüşebilir
sodyum miktarını azaltıcı etkiye sahiptir. Spironolakton ve hidroklorotiyazid bir arada
verildiğinde her bir bileşenin diüretik ve antihipertansif etkisi arttırılmış olur.
5.2. Farmakokinetik Özellikler
Genel Özellikler
Spironolakton:
Emilim:
Yiyeceklerin spironolakton absorpsiyonu üzerine etkisi (iki adet 100 mg spironolakton tablet)
ilaç kullanmayan sağlıklı 9 gönüllü üzerinde tek doz çalışma ile değerlendirilmiştir.
Yiyeceklerin etkisi ile, metabolize olmayan spironolaktonun biyoyararlanımı % 100 oranında
artmıştır. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir.
Dağılım:
Spironolakton ve metabolitleri plazma preteinlerine %90’dan daha fazla bir oranla bağlanır.
Biyotransformasyon:
Spironolakton hızlı ve yaygın bir şekilde metabolize edilir. Spironolakton genel olarak aktif
metabolitlerine şu oranlarda metabolize olmaktadır: Sülfür içeren metabolitler (%80) ve
kısmen kanrenon (% 20).
13
Eliminasyon:
Spironolaktonun yarılanma ömrünün kısa (1.3 saat) olmasına rağmen aktif metabolitlerinin
yarılanma ömrü uzundur (2.8 ila 11.2 saat arasında değişmektedir).
Metabolitlerin atılması öncelikli olarak idrarla, ikincil olarak da safra yoluyla feçes ile
gerçekleşmektedir.
Günlük 100 mg spironolaktonun 15 gün süreyle tokluk koşullarında sağlıklı gönüllülerde
uygulanmasını takiben, t maks , pik plazma konsatrasyonu (C maks ) ve eliminasyon yarılanma
ömrü (t 1/2 ) spironolakton için sırasıyla; 2.6 saat, 80 ng/ml ve ortalama 1.4 saat olmuştur.
7- alpha-(thiomethyl) spironolakton ve kanrenon metabolitleri için sırasıyla; t maks 3.2 saat ve
4.3 saat, C maks 391 ng/ml ve 181 ng/ml ve t 1/2 13.8 saat ve 16.5 saat olmuştur.
Spironolakton metabolitlerinin farmakolojik aktivitesi bilinmemektedir. Bununla beraber
adrenalektomize edilen sıçanlarda, spironolakton ile kıyaslandığında, C, TMS ve HTMS
metabolitlerinin antimineralokortikoid aktivitesi sırasıyla 1.10,1.28 ve 0.32 bulunmuştur.
Spironolakton ile kıyaslandığında sıçan böbrek aldosteron reseptörlerine bağlanma değerleri
sırasıyla 0.19, 0,86 ve 0,06 bulunmuştur.
İnsanlarda üriner elektrolit kompozisyonunda sentetik mineralokortikoid, fludrokortizonun
dönüşümü için TMS ve 7-alpha thiospironolakton potensi, spironolakton ile kıyaslandığında
0.33 ve 0.26 bulunmuştur. Bununla beraber bu steroidlerin serum konsantrasyonları
belirlenemediğinden, azalan in vivo aktivitesi için bir sebep olarak absorpsiyonlarının
tamamlanmaması ve/veya ilk-geçiş metabolizması reddedilememektedir.
Hidroklorotiyazid:
Emilim:
Hidroklorotiyazid oral uygulamayı takiben hızlıca emilir. Hidroklorotiyazidin etkisi 1 saat
içinde gözlenmeye başlar ve 6 ila 12 saat devam eder. Hidroklorotiyazid plazma
konsantrasyonu pik seviyesine 1 ila 2 saatte ulaşır ve 4 ila 5 saatlik yarılanma ömrü vardır.
Dağılım:
Hücreler dışındaki alanda dağılır, böbrek dışında hiç bir dokuda birikmez.
14
Biyotransformasyon:
Belirtilmemektedir.
Eliminasyon:
Hidroklorotiyazid sadece çok az bir metabolik değişime uğrar ve idrarla dışarı atılır.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Spironolakton:
Sıçanlardaki spironolakton çalışmaları, karaciğer ve endokrin organlarda tümorojen etkisi
olduğunu, erkek sıçanlarda, tiroid ve testis bening adenomada istatistiksel yönden belirgin
artış ve karaciğerde doza bağlı proliferatif değişikliklerde artış olduğunu göstermiştir. Bir
diğer çalışmada, erkeklerde hepatoselüler adenoma ve testiküler interstisyel hücre tümöründe
belirgin artış ve her iki cinsiyette de tiroid foliküler hücre adenoması ve karsinomada artış
görülmüştür. Ayrıca dişilerde bening uterin endometriyal stromal poliplerde dozla ilişkili
olmayan ancak istatistiksel yönden anlamlı artışlar görülmüştür.
Metabolik aktivasyon mevcut değilken, spironolakton veya potasyum kanrenoat (kanrenoat,
spirinolaktona kimyasal açıdan benzeyen bir bileşiktir ve aynı zamanda insanlarda majör
metabolitidir.), in vitro memeli testlerinde mutajenite göstermemiştir. Metabolik aktivasyon
varlığında, spironolakton bazı in vitro memeli testlerinde negatif mutajenite göstermiştir,
diğer memeli testlerinde bir sonuca varılamamıştır (belli belirsiz pozitif).
Hidroklorotiyazid:
National Toxicology Program (NTP) yardımıyla yürütülen fare ve sıçanlardaki iki yıllık
çalışmalar, hidroklorotiyazidin dişi fare, ya da dişi ve erkek sıçanlarda karsinojenik
potansiyeli
olmadığını
göstermiştir.
Bununla
beraber,
NTP
erkek
farelerde
hepatokarsinojenisite için bulunan kanıtları şüpheli bulmuştur.
100 mg/kg ve 4 mg/kg’a kadar olan dozlarda hidroklorotiyazidin verildiği, dişi ve erkek
cinsiyetinin üzerindeki etkilerin araştırıldığı, sırasıyla, fare ve sıçan çalışmalarında çiftleşme
ve gebelik süresince hidroklorotiyazidin fertilite üzerine bir etkisi görülmemiştir.
15
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Laktoz monohidrat
Mikrokristalin selüloz tip 101
Mısır nişastası
Polivinilprolidon K30
Sodyum nişasta glikolat
Magnezyum stearat
Opadry II orange 85F230087
•
Polivinil alkol
•
Makrogol/Peg
•
Talk
•
Gün batımı sarısı (E110)
•
Titanyum dioksit (E171)
•
Sarı demir oksit (E172)
•
Mavi indigo karmin aluminyum lak (E132)
6.2. Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
6.3. Raf ömrü
24 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 20, 30, 50 ve 100 film tablet içeren şeffaf PVC-Alu
blister ambalajda karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve
“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
16
7. RUHSAT SAHİBİ
World Medicine İlaç San. ve Tic A.Ş.
Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, P.K.:34212,
Güneşli, Bağcılar, İstanbul
Tel: +90 212 474 70 50
Faks: +90 212 474 09 01
8. RUHSAT NUMARASI (LARI)
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi:
Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ
17

Benzer belgeler

Kısa Ürün Bilgisi

Kısa Ürün Bilgisi seyreden gut hastalığı belirgin hale gelebilir. Elektrolit dengesizliği: Serum elektrolit düzeyleri, diüretik tedavisi alan bütün hastalarda olduğu gibi, İRBECOR PLUS tedavisi sırasında da uygun ar...

Detaylı

KÜB - MSD

KÜB - MSD muhtemel nedeni siyah hipertansif popülasyonda düşük renin düzeylerinin prevalansının daha yüksek olmasıdır. Yardımcı maddeler: Bu tıbbi ürün her dozunda 8.48 mg potasyum içerir. Bu dozda potasyuma...

Detaylı

ruhsat başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler

ruhsat başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler Kan ve lenf sistemi hastalıkları Bilinmiyor: Lökopeni, (agranülositoz da dahil), Endokrin hastalıkları Bilinmiyor: Jinekomasti, iktidarsızlık, ereksiyonu koruyamama, menstürel düzensizlikler, menop...

Detaylı