yANGIN iHBAR SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

Transkript

yANGIN iHBAR SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir
SAGLIK BAKANLIEI
rUnxiYn KAMU HASTANELe ni ruRunnu
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili
yANGIN iHBAR SiSTEnni
vn GAZsONnURME Sisrpui
rnxxir
$ARTNAMESi
1. Ronrsli roMeiNr oeorrrdR
-
-
Dedektor adresli kombine dedektor olacaktrr'
Adresli dedektorlerin; Optik Etkili ( Photoelectric), Srcaklrk ve Srcaklrk ArtrS ( Heat and Rate of
Rise), Kombine ( Multi Sensor) ve Karbonmonoksit versiyonlart bulunmalrdtr'
Duman ve srcaklrk dedektorleri EN54-5 VE EN-54-7 sertifika onaylr olmalrdrr'
2. ADRESLi DUMAN DEDEKTORU
-
Detektor, dumantn r9r[r krrma prensibine gclre galrgmalrdtr'
Mikroiglemcili kontrolltlolacakttr'
Bu iglemci sayesinde detektor kendi kendine karar verme ozellifiine sahip olmalrdrr'
Detektorler defiigik alanlara gore farklr parametreler veya farklr algrlama seviyelerinde
ayarlanabilmelidir.
-
-
Detektor, standart
bir soket
sayesinde montajr edilebilmeli
ve bu soketlerde
elektronik devre olmamalrdrr'
Intelligent adresli detektcir soketleri yaya basmalr olmamall, temasstzlrfrn onlenmesi igin
klips gegmeli olmaltdtr'
Detektorlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalr veya adreslenebilmesi i9in, herhangi bir
ozel adresleme aparatrna gerek olmamaltdtr'
Detektorler, ortam gartlarrndan etkilenmemesi igin yazlhmsal olarak adreslenmeli ve sistem
devreye alrnmasr srrasrnda adresleme segenekleri olmalt, fabrika grkrglr adresli olmamalrdtr'
Detektorler nem, su ve tozlara kargr maksimum korumalt olacaktrr.
Adresli detekt6rler kendi kendilerinitest edebilmelidirler.
gore
Ortam yilzrinden olugan bir kirlenme soz konusu ise detektorler kirlenme miktarrna
kendilerini ayarlamalrlardrr. Bu sayede detektorler, kendilerini ortama uydurmuS olurlar'
gerekiyor)
E$er kirlenme miktarr belli srnrrlal a$ar ise detektor santrale bakrm alarmr(servis
verdirmelidir.
Eger zamanrnda bakrm yaprlmamrgsa detektor bu vaziyette algrlama yapmanln riskli
oldufunu belirten bir kirlilik hatast alarmt verdirmelidir.
yaklagtrIrnr ama henr'iz yangtn
Ayrrca detektorler, ortamdaki rsr veya dumanrn tehlikeli stntra
srnrlnr gegmedifini tespit ederlerse santrale yangtn oncesi "dn alarm" verdirmelidirler'
oC
oC
srcaklrkt a ve %93 bafilr nemde galrSabilecektir.
ile 80
Dedektor -30
Uretim hatalartna karSr 3(ti9) yrl garanti kapsamtnda olacakttr.
ikisine sahip
Detektorler LpcB, uL, FM, VDS, AFNOR, MEA ulUslar araSt onaylartndan en az
olaca ktrr.
-
higbir
Detektcirler EN 54-7' sertifikasrna ve,
normlartna uYumlu olmaltdrr.
lso 9oo1 kalite gtivence
belgesine sahip
ve
cE
T.C.
SAELIK BAKANLIEI
TURK|YE KAMU HASTANELERi KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlili Cenel Sekreterlifi
Bursa AErz ve D
3.
rugonru
-
-
SiRENLER
Elektronik flAgorlti sirenler 19-29VDC gerilimde galr5malrdrr.
En fazla 45 mA akrm harcayarak galrSacaktrr.
0,6 W gakar rgrk ve L m' de 87dBA - 1OOdBA arastnda ses verebilecek ve ses giddeti
ayarlanabilecektir,
Krrmrzr renkte ABS malzemeden imal edilmig olacak ve hem dahili hem de harici kullanrma
uygun olacakttr. (1P44 - lP55 - lP66)
FlSgorlri siren;-20C ile 60C srcaklrkta ve %0- bairl nemde galrSabilecektir'
Uretim hatalarrna kargr 3(rig) yrl garanti kapsamtnda olacakttr,
Fl6gorlri Sirenler LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR, MEA uluslar arasl onaylarrndan en az ikisine
sahip olacaktrr,
FlAgorlil Sirenler, EN54-3 sertifikasrna ve ISO 9001 Kalite gtivence belgesine sahip CE
Normlartna uyumlu olmalrdrr.
yangrn santralinden; Asansor, enerji kesilmesi, klima otomasyon yangln kontaklarl, Dogalgaz
v.s sistemlerin kumandast igin proje firmasr taraftndan bila bedel olarak gizilip onaya
su n u laca ktt r.
ADRESLEME TU6OUTU
5.
Bilgiiglem ve trafo kabininde bulunan yangrn sondtirme sistemlerini adrese dayalr ihbar
panelinde gorebilmek igin modtil olmalrdrr.
Modtiller mevcut sisteme uyumlu olmalrdrr.
ZON MODULU
-
Konvansiyonel yangtn detekt6rlerini gruplar halinde adreslenebilir sisteme ba[lamak iEin
kullan rlacakttr,
6.
Zonal adresleme modri[ine 20 taneye kadar konvansiyonel detektor ve slnlrslz saytda
manuel alarm butonu bafilanabilecektir
Bu detektorlerin baflr oldufiu zon devresi krsa devre ve kopukluklara karSt denetlenerek
artza durumlartnt da panele bildirecektir.
Uretim hatalarrna kargr 3(u9) yrl garanti kapsamrnda olacaktrr'
Modrjller LpcB, uL, FM, VDS, AFNOR, MEA uluslar arast onaylarrndan en az ikisine sahip
olacaktrr,
uyumlu
Modril, EN54, e uygun ve ISO 900L Kalite gtivence belgesine sahip CE Normlartna
olmaltdrr.
AKU
- Akii 12V 7 A olacakttr.
- Bilgiiglemde bulunan yangtn sondr.irme paneline uygun olacakttr.
- Panele slfacakttr'
- Baktmstz kuru akti olacakttr'
- t kutuplart olacakttr'
- Yrlklenici firma taraftndan sistem test edilecektir'
- En az2ytl Saranti kapsamlnda olacakttr'
T.C.
SAELIK BAKANLIEt
TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterli[i
Bursa AErz ve Dis SaElrEt Merkezi
7, YANGIN
-
Yangrn gartlarr altrnda (750"C rsr ve alev altrnda)sabit galrgmak koSuluyla (FE-180) L80 dakika
-
enerji iletimini stirdtirebilen, aleve dayantkh, halogen free kablo olmaltdrr.
Kablonun yanarak zehirli gaz gtkarmamahdtr.
ince 9ok telli elektrolitik bakrr olmalrdrr.
izolasyonu silikon kauguk kompound olmalrdrr,
Ayrrcr Polyester bant olmalrdrr.
Ekranr toprak teliyle birlikte altiminyum polyester olmaltdrr.
Cok ytiksek tstya ve yangtn gartlartna dayanrklr olmalldrr.
DrS krlrf rengi turuncu olmalrdtr,
Kablo kesiti 2x2x0,80 kesitlerinde olacakttr'
Kablo J-SH(SI)SH FE18O E30/E9O yangrn alarm kablosu yaprsrnda olmalrdrr.
-
8.
KABTO
TEKNiK
o
OZrllirleni
Standart : VDE 0815'e gcire izolasyon direnci : >1.00 M? x km Efektif kapasite (800 Hz)
: j.20 nF/km Qalrgma gerilimi : 300V Test gerilimi (AC 50 Hz) : 800V QalrSma srcaklr[r : 60"C l+180 "C Min, brikrilme yangapr :7,5 x Kablo gapr Alev test : IEC 332.L & IEC
332.3 izolasyon devamlrlrfr (FE 180) : IEC 331 (TS 3164 Ex-Proof)
KABLO KANALI
Kablo kanalr beyaz renkte olacakttr.
Kablo kanalt kendinden yaprgkanlr olacaktrr'
Kablo kanalr 2'ger metre boylarda olacaktrr.
Kablo kanalr 16x16 mm ebatlartnda olacaktrr.
Kablo kanalr toplam 20 m olacakttr.
9.
FOTOSELLi KAPI HAREKETL| KANATLARIN Oe6igirui
A ve B blok arasrndaki girig kaprsr gergeveleri bozuk oldufundan gergeveleri de[i5mesi
gerekmektedir.
Qergeveler var olan fotoselli kaprya uygun olmalrdtr.
Qergeveler camlt olacakttr.
Qergevelerin etrafr fitilli olacaktrr.
camlar gergeve igerisine drizgrin monte edilip silikonla nacakttr.
Ytiklenici firma taraftndan test edilip teslim edilecektir'
10. BAR|YER EMNIYET FOTOSELi
Personel girigindeki kollu bariyere uygun fotosel olacakttr'
Arrzalr fotosel yenisiyle defigecektir'
Fotoseller takrm halinde defliSecektir'
YLiklenici firma taraftndan kollu bariyer test edilip teslim edilecektir'
SAGLIK BAKANLIEI
HASTANELoRi xuRuwtu
KAMU
rUnxivn
Birlifi Genel Sekreterlifi
Hastaneleri
Bursa Kamu
ve Di
Merkezi
11. cAZLr S6ruOUnrUE S|STEMi
-
Binalarrnrn yangtna kargr korumak Lizere, otomatik COZ sistemleri ile donattlmast,
otomasyonu saflayacak olan yangtn alarm sisteminin yaptlmasr igin, testlerinin yaptlmast,
devreye alrnmasr ve kullanrcr personelin efitilmesini kapsamaktadtr.
a) sisreuiru
TEKNiK
ozrllirlrni
Otomatik gazlr scindrirme sisteminin ttim hesaplarr VdS, NFPA 2OO1 ve ISO L4520-9
esaslarrna gdre yaptlacakttr.
Sistemde yer alacak olan Ekipmanlar EN, CE Belgeli olmalrdtr. Silindirler, VdS Onaylr hidrolik
hesap sonucunda ortaya grkan ihtiyag miktartna en uygun boyutta ve r.ireticinin standart
imalatr olmalrdrr,
Avrupa direktifi 97 123I cE v e 99 I 36 I CE Ku rallarrna uygun olmaltd tr.
EN onaylr olan en uygun kapasiteler 40, 67, 80 L kapasitelerdir, Bu ttip kapasitelerinden
sistemde kullanacafitmtz 67 L kapasitelidir'
67 L kapasitelitripr.in olgrileri gap:273 mm olmalrdtr. Vana 9rkr5 gapr l'" olmaltdtr'
Ureticinin ve montaj firmasrnrn uluslararasr akredite bir kuruluStan altnmtg ISO 9001-2000
kalite belgesine sahip oldu[u belgelenecektir.
Silindir iginde CO2 bulunacakttr.
igletme basrnct 60 bardan a5a[r olmayacakttr.
gaprnda bilyeli tip ve iki tarafr
Qek Valf Bronz malzemeden imal edilmig 25.4mm ba[lantr
drgtan digli olacakttr.
yr.iksek Basrng Hortumu SAE 100 RlAT ve EN853 koduna uygun 4Ocm uzunlu[unda iki tarafr
25.4mm rakorlu gelik spiralli olacaktrr,
Drigrik Basrng Hortumu 530mm uzunlufunda %" iki taraft rakorlu gelik spiralli SAE 100 R7
koduna uygun olacakttr.
Solenoid Vana L %" UNEF rakor baflantrlr L80mm yrikseklifinde 110mm geni5liginde 105 cm
derinlipinde 2.5 kg afrrlrfrnda 24 V ile galr5acak tipte olmalrdtr.
CO2 Nozulg /r" ba|lantr olgrilri ve aluiminyum malzemeden imal edilmiS olacaktrr.
pnomatik Vanalar silindirlerin rizerinde tek govde, piring malzemeden ve iki tarafrnda 3/8"
hortum baflantr grkr5r bulunacakttr.
Nozullar, silindir i.izerinde yer alan vana gruplart, tetikleme mekanizmalart manuel sondr'irme
tetikleyicisi, pilot hortumlar ithal ve tek firmaya ait olacakttr.
Birden fazla silindirden olugan scindtirme gruplarrnda, ilk silindir igin ana tetikleme
mekanizmasr ikinciden itibaren her silindir igin ayrr bir yardrmcl tetikleme mekanizmast
monte edilecektir,
Birden fazla silindirden oluqan sondrirme gruplartnda, kullanrlan manifold tlzerinde check
valve yer alacakttr.
Manifold r.izerinde pressure switch yer alacakttr.
paneline sinyal
Gaz bogaldrgrnda elde edilen sinyal sondtjrme paneline ve ana yangln alarm
verecek 5ekilde 2 x L.5 Jy Sty kablo ile baflantr yaprlacaktrr,
Dedektcirler Vds ve LPCB Onaylr, EN 54 ve CE Belgeli olacakttr'
.K\W
\/\
T.C.
SAELIK BAKANLIEI
TURK|YE KAMU HASTANELER| KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlifi
Bursa AErz ve Dis SaElrEr Merkezi
b)
-
-
MONTAJ, DEVREYE ALMA VE TESTLER
Montaj oncesinde sunulacak olan izometriye ve VdS onaylr hidrolik hesaplara gcire idarenin
onayr alrnacak ve daha sonra montaja baglanacaktrr.
Borular ve fitings TSE, GOST onaylr en az 42 bar basrnca dayanrklr olacak SCH 40 dikigsiz gelik
gekme ve dovme gelik olacaktrr.
Silindirlerin ankrajr yaprlacak ve duvara monte edilecektir.
Borular, srzdrrmazllk testine tabi tutulacaktrr.
Sistem tamamen bittikten sonra ve idarenin onayr ile devreye alrnacaktrr.
ldare, sistemin manuel de veya otomatikte brrakrlmasrna karar verecektir.
Sistem kurulmadan 6nce monte edilecek olan yerin uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu sistem mevcut olan adrese dayah yangtn ihbar sistemine entegre edilmesi gerekmektedir.
c) PROJE VE E6iTiM VE GARANT|
- Sistem devreye alrnmasrndan once kullanrcr personele efiitim verilecektir.
- Teslimden sonra montaj ve imalat hatalarrna kargr 2 yrl garantili olacakttr.
- Teslimatta, kullanro personele, L aylrk, 6 aylrk bakrm ve kontrol listeleriteslim
o
a
edilecektir.
Yukarrdaki malzemelerin iggilipi, montajr ve nakliyesi ytiklenici firma taraftndan yaprlacakttr.
iglem srrasrnda olugabilecek her trirlr.i hasar, zarar ve ziyan yUklenici firma tarafrndan
ka rgr I a n aca ktr r,
i5in yaprmr srrasrnda alrnmasr gereken her trirltj ig grivenlifi konusunda gerekli tedbirleri almak
denetimi yapmak yti klenici firma sorum lulufiunda olacakttr,
AIi
ER
Elektri
ek4isyeni
Nev
Mehmet
M
idari ve