uygulama esas ve ilkeleri 3

Transkript

uygulama esas ve ilkeleri 3
HAC
ETT
H
FH u r{i.VE Rs:,I r EsI
;q
li x'A it n
$E$lfrilio.KARARIAFI
OTIJRUM TARIHI
oTu$ahil$Ayrsl
03.07,2013
noha,!,.i9.,n"f,'
$'iiraet flEwswtndd,
,
:Gi2:nce:llenzii,ts
olan Egitttft
ue U:ggu:,l.qtta.gg, @gf$ Talxilrnt&nin
BOLOGNA SURBCI KAPSAMINDA GIJNCNLLENMI$ OLAN NGirirVT
PRO GRAI\{LARININ U YGUTAMA E SASLARI VE UY G ULAMAYA
csSI$
rarvivri
l.
0n lisans ve lisaRs 0fretimi:
l 'l' 2013-2014 dgretim ylltnda giincellenmig olan ttinr programlar
uygulalraya
gegilecektir.
L?.2013 giri$lilerden baglamak iizere cilrenci iqytikrine dayah krecli sisrenrinin (AK1'S)
kullarumrna gegilmesi esasttr, Buna ek olarak mevcut (-verel) krecli
sistemi
uygular:r asr siirdiinilecektir.
13.7A13 g'iriglilerden baqlanak iizere0A2S segmeli derc uygulanrasura gepilecektir.
1.4. Tiim programlalda "stajlar" kredilendirilecek ve not verilecektir.
2,
Lisanstistii iifretim:
2'1' 20tr'3'2014 d[retinr yrhnda grincsllenmig
olan trirn progranilar urygular:raya
geEilecektir,
2'?,2013 giri"slilerden baglamak rizere 6{renci igyriktine dayah kre.di
sisteminin (AKTS)
kullanlmrna gegilmesi esasur, Buna: ek olarak fi€vcut (yerel) kredi
sistemi
uygdamasr s iirdiiriilecektir.
2'3^ 2013 giriqliierden ba;lamak iizerc Vs25 seqmeli ders uygulamasrna
gegilecektir.
2,4. Tiim programlarda':stajlar" kredilendir.i lecek ve n<rt veril ecektir.
3.
Difier ilke vc esrshr;
3.1. I Temntuz ?013 tarihinden itibaren, yeni bir takvim belirlenjnceye kacliu,,Egitim
Progranrlarr Bilgi Ycinetinri Sistemi"ne yeni veri giriqi veya
dtizeltrne
yaprlamayacaktu.
3'?' Grincellenmig progtanlarta ilgili olalak intibak iplemler:inde iaktilre
/ yiiksek okul /
enstitii ydnetim kurullan yetkilidir. 2013 dncesi giriqli oflienciler
igin, yeni kreiii
miktanmn tincekl kredi miktanndan yiiksek olmasr halinde, eski kr:edi
miktarr
geperlidir. Ancak, brjlti:n diledifi takdirde, progrem
tamomlanmust
)telerliklerinin
gerekgesiyle ek ders yikleyebilir.
3'3' Intibak iSl.ernledni kolqylaqtrrmak
ve bir cjrnekli.k sa&lamak rizere o'azr o:nek
u)'gulamalara tsoJogna wpb
sayfa'srnda yer
veri.lecektir
://\\'\^rw
3'4' 2013 g-iriqiler igin yeiri programda drrgcirtilen iqyilkiine dayah
1(l..edi mj.ktan (AKTS)
e$asfir, '2013' iincesi glrj$liler igin" eski prograruda iingririilen
toplam (yerel)
rnezuniyet kred j miktarr gecerlidir.
3,5. Ttim'programlara
iliskin '?rogram Bilgi Faketleri" 30 Eyltll 2013 tarihine kadar web
sayfasrnda paylaqrlaoaktrr.
:
;
3.6' T€zsiz yilksok
.1.,2,_2-
lissns
ncla
;-iqlaiariDgnrrir Frojesidersioin,y,eret,kr.edi.si
Olsrdk
j
t
t.
3:.V,
danrpnra.nlk
:
I