KARACİĞER HASTALIKLARI

Transkript

KARACİĞER HASTALIKLARI
KARACİĞER
HASTALIKLARININ
PATOLOJİSİ
Vücudun En Büyük
Metabolik Merkezidir
Görevleri:





Besinlerdeki karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin
ve vitaminlerin işlenmeleri,
Kandaki metabolitlerin biyodönüşümlerinin
sağlanması
Endojen atıkların ve bazı eksojen
zararlıların detoksifikasyonu
Serum proteinlerinin üretimi
Safra üretimi
Glisson üçgeni
Karaciğer lobuler yapının şematize edilmiş hali
C: V.centralis
P: Kiernan aralığı(portal alan)
KARACİĞERDE
PİGMENTLEŞME
Anhemoglobinojen
Pigmentler:

Melanin
hiperpigmentasyonu:
Konjenital Melanozis,
Edinsel Melanozis,

Lipofuskin
pigmentasyonu:
Hemoglobinojen Pigmentler:
Hemosiderin
pigmentasyonu:
Pigmentler kupferrin
yıldız hücrelerinde
bulunur.
Makrofajlarca(Siderosit) fagosite edilmiş hemosiderin pigmenti
İKTERUS - SARILIK / Safra renkli
maddenin hiperpigmentasyonu
KARACİĞERDE GÖRÜLEN DEJENERATİF
BOZUKLUKLAR
Karaciğerde Paranşim (HidropikBulanık Şişlik) Dejenerasyonu:
Karaciğerde yağlı değişim
Karaciğerde Yağlı Değişim(Hindistancevizi manzarasında)
Karaciğerde Yağlı Değişim
Karaciğerde Yağlı Değişim
Karaciğerde Yağlı Değişim
Mikroskobik bulgular
Sentral yağlanma ve pasif konjesyon
Karaciğerde Yağlı Değişim
Karaciğerde Yağlı Değişim
Sentral yağlanma
Sentral yağlanma (diffuza geçiş)
Diffuz yağlanma
V.centralis
Karaciğerde Yağlı Değişim
KARACİĞERDE NEKROZ
1.Yaygın nekroz:
Sağlam Alan
Nekroz Alanı
Herpes virus enfeksiyonu
2. Zonal nekroz:
a)
Sentrilobuler(Periasiner)
3.Masif nekroz: Karaciğerde bütün bir
lobulusun veya bitişik bulunan
lobulusların nekrozu ile karakteristiktir.
ENFEKSİYÖZ KÖPEK HEPATİTİSİ
(HEPATITIS CONTAGIOSA CANIS)
Mikroskobik Bulgular:


Dokularda ödem, kanama, nekroz
Endotel hücrelerinde karaciğer
paranşim hücrelerinde büyük,
asidofilik, intranükleer inkluzyon
cisimcikleri
İntranükleer eozinofilik inkluzyon cisimcikleri
Hepatitis salmonellosa: Buzağıların
salmonella enfeksiyonlarında görülen
özel bir hepatitistir
Salmonellozis, karaciğer koagulasyon nekrozu
Hepatitis purulenta
Karaciğerin irinli yangısıdır.
SİROZ(HEPATİTİS İNTERSTİTİALİS
CHRONİCA FİBROSA)
Mikronoduler siroz
Mikronoduler siroz
Mikronoduler siroz
Makronoduler siroz
Mikroskobik Bakı
PANKREAS HASTALIKLARI
Organın %80-90’nını gıdaları
sindirmek için gerekli olan enzimleri
salgılayan ekzokrin bezler
%10-15’lik kısmını insülin, glukagon ve
bir takım diğer hormonları salgılayan
endokrin bezler
AKUT PANKREAS NEKROZU
Normal Pankreas Dokusu
yağ dokuda nekroz
Stromada ödem ve fibrine bağlı genişleme
Lobulusların periferindeki paranşim dokuda nekroz
Lökositler nekrotik ve sağlam dokular arasındaki bölgede
Asiner doku stromadan ayrılır, büzüşür, asidofilik bir hal alır ve koagulasyon nekrozuna uğrar
KRONİK İNTERSTİSYEL
PANKREATİTİS

Fibröz doku duktusların çevresinde interlobuler stromaya uzanır ve lobulusları stromaya
bölümlere ayırır.
Fibröz doku; duktusların çevresinden interlobuler stromaya uzanır ve lobulusları bölümlere ayırır
Asinus dokusu fibrozise bağlı olarak atrofiye uğrar
Stromada mononulear hücre infiltrasyonu