Uddeholm Impax Supreme

Transkript

Uddeholm Impax Supreme
Uddeholm Impax Supreme
ISO/DIN
AISI
Teslim Sertliði
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
S
» 1.2738 ESR
» P20
290-330 HB
0,37
0,3
1,4
2,0
1,0
0,20
0,008
Özellikleri
Uygulama Alanlarý
• Ön sertleþtirilmiþ plastik takým çeliðidir.
Impax Supreme, cam elyaf takviyeli aþýndýrýcý
• Çok iyi parlatýlabilirlik,
plastikler ile PVC benzeri korozif plastikler
• Kolay iþlenebilirlik,
dýþýnda kalan tüm termoset plastiklerin
• Temiz ve homojen mikroyapý,
þekillendirilmesinde, kalýp, maça, itici olarak
• Homojen sertlik daðýlýmý,
kullanýlýr. Plastik enjeksiyon kalýp ve maçalarý,
• Yüksek tokluk,
ekstrüzyon kalýplarý, þiþirme kalýplarý, çeþitli
• Kaynak edilebilme,
takým ve tutucular, metal ekstrüzyonda pres
• Alevle ve nitrürleme ile sertleþebilme
gömlekleri, çeþitli makina parçalarý: miller,
• Kolay desen alabilme
diþliler, kolonlar vb. Ön sertleþtirilmiþ olduðu
• Yüksek mukavemet
için ýsýl iþlemde meydana gelen çarpýlma riski
olmadan kullanýlabilir. Böylece ýsýl iþlem ve
iþleme maliyeti olmadan kullanýlabilir.
Mekanik Özellikler
Yüzey Ýþlemleri
Çekme
Basma
Akma
Sýcaklýk
Dayanýmý
Dayanýmý
Dayanýmý
(°C) (MPa, N/mm²) (MPa, N/mm²) (MPa, N/mm²)
Nitrürleme sonucunda kalýp yüzeyinde
aþýnmaya ve korozyona dirençli sert bir tabaka
oluþturulur. Bu tabaka özellikle plastiðin kalýba
20
990
1080
1000
200
830
980
900
yapýþmasýný önlediði (sarmayý engellediði)
için tercih edilir. Sert ve aþýndýrýcý, katký içeren
Sýcaklýk ( 0C)
Darbe Tokluðu (J)
plastiklerde, sýcak yolluk gibi uygulamalarda
aþýnma dayancýný artýrmak için nitrürleme
uygulanabilir. Vakum nitrürleme ile kalýp
yüzeylerinde yanma/tufal meydana gelmez
20
13
200
30
ve kalýp yüzeyi bozulmadan nitrürlemeden
çýkar, bu da plastik kalýplarý için son derece
önemlidir.
Süre
(Saat)
Derinlik
(mm)
Sertlik
(Hv0.2)
Nitrürleme
20
0,30
650
525 °C’de (Gaz)
30
0,35
650
2
0,10
700
Fiziksel Özellikler
Sýcaklýk
0
C
20
Yoðunluk
(g/cm3)
7,8
7,75
Isýl Genleþme
Katsayýsý
-
12,7*10-6
Isýl Ýletkenlik
(W/m 0C)
29,0
29,5
Kaynak
Metodu
Kaynak
Sýcaklýðý
Elestiklik Modülü
(MPa)
205000
200000
ARK
Kaynaðý
200-250
0
C
Özgül Isý
(J/kg 0C)
460
-
TIG
200
Nitrokarbürleme
570 °C’de (Gaz)
Kaynak
200-250
0
C
Elektrot/
Kaynak
Tel Tipi Sonrasý Sertlik
IMPAX
WELD
320-350 HB
IMPAX
TIG
320-350 HRc
Isýl Ýþlem
Ýþlem
Sertleþtirme Ortamý
Sýcaklýk
Yumuþak
Tavlama
Gerilim
Giderme
700 0C
Yað
550 0C
Kademeli Soðutma (450-550°C)
Sertleþtirme
-
Önýsýtma
500-600 0C
Östenitleme
850 0C
-
Meneviþleme
Östenitleme
Tutma
Meneviþ Öncesi
Sýcaklýðý [°C]
Süresi [dak]
Sertlik [HRc]
-
-
-
En düþük meneviþ süresi 2 saat
-
-
-
-
En düþük meneviþ sýcaklýðý: 180 °C
Tokluk Eðrisi
Meneviþ Diyagramý
Darbe tokluðu/J
Sertlik (HRc)
100
55
90
80
50
70
60
45
40
50
35
40
30
30
20
10
100
200
300
400
500
600
700°C
0
-100
Meneviþleme Sýcaklýðý °C
-50
0
50
Sýcaklýk °C
Ýþleme
Kesme Parametreleri
Karbür ile Kaba Ýþleme
Karbür ile Hassas Ýþleme
Kesme Hýzý, Vc (m/dak)
80-150
150-190
Paso, f (mm/r)
0,2-0,4
0,1-0,2
2-4
-2
Kesme, ap (mm)
Karbür Tipi
P20-P40
P10-P20
100
150°C

Benzer belgeler

Uddeholm Vanadis 23

Uddeholm Vanadis 23 Tabaka derinliði, µm

Detaylı

Uddeholm Sverker 21

Uddeholm Sverker 21 aþýndýrýcý plastiklerde plastik kalýplarýnda ve

Detaylı

Uddeholm Sverker 3

Uddeholm Sverker 3 Fiziksel Özellikler Sýcaklýk

Detaylı

Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme

Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme arýndýrýldýðýndan daðlama özelliðide çok iyidir.

Detaylı