Mart 2015 Meclis Karar Özetleri İçin Tıklayınız

Transkript

Mart 2015 Meclis Karar Özetleri İçin Tıklayınız
03 MART 2015
İKİNCİ DÖNEM-ÜÇÜNCÜ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTILARINDA
ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ
Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 1.Birleşimi
03.Mart.2015 günü saat 18.00’da Belediye Meclis Başkanı’nın Başkanlığında Manisa Yunusemre
Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
KARAR NO:32
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Manisa İli Yunusemre İlçesi elektrik şebekesi tevsii projesi kapsamında Muradiye
mahallesinde 56 ve 317 nolu adaların batısında bulunan ve imar planı örneği üzerinde işaretlenen
"PARK ALANI" üzerine Hazır Prefabrik Beton Köşk ( 2,60 m. X 5,50 m. Ölçülerinde) tip trafo tesis
edilmesi ve bu trafo binaları için belirlenen alanların Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl
Müdürlüğüne tahsis edilmesi, söz konusu talep ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat
Dosyasının yeterli karne grubuna sahip Şehir Plancısına yaptırılarak görüşülmek üzere tarafımıza
iletilmesi hususu 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 24. ve 32. Maddeleri gereğince Meclisimizce uygun görülmüş olup, komisyon
raporunun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 33
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Yunusemre İlçesi,Üçpınar Mahallesi 2 pafta 793 parsel nolu taşınmazın yol hattı üzerinde
kalması halinin, Üçpınar Mahallesinde “Revizyon İmar Planı” yapılması halinde göz önünde
bulundurularak düzenlenmesi hususu Meclisimizce de uygun görülmüş olup, komisyon raporunun
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi
KARAR NO: 34
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Tevfikiye Mahallesi (Topçuasım Mahallesi), 878 ada, 91 nolu parselin arka bahçe mesafesi
kullanımı ile ilgili mevcut yapılaşmalar da dikkate alınarak 20L.3b nolu İmar Planında Blok Nizam 7
katlı zemin katlar ticaret üst katlar mesken olarak planlanan adanın güney ve kuzey cephesindeki
yapılaşmaların arka bahçe mesafelerinin 6.75 metre olduğu tespit edilmiş olup söz konusu 878 ada 91
parselin arka bahçe mesafesinin 6,75 metre olması hususu Meclisimizce de uygun görülmüş olup,
komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi
KARAR NO: 35
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Yunusemre İlçesi Demirci Mahallesi 82 parsel nolu taşınmazın 188,32 m² ‘lik alanının
Yunusemre Belediyesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin (e) bendi ve aynı
kanunun 75. maddesinin (d) bendi gereğince Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığına “Fosseptik Tesisi” olarak
kullanıldığı sürece bedelsiz olarak daimi irtifak hakkı kurulması hususu Meclisimizce de uygun
görülmüş olup, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
1
KARAR NO: 36
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Manisa İli Yunusemre İlçesi elektrik şebekesi tevsii projesi kapsamında Muradiye
Mahallesinde İmar Planı örnekleri üzerinde işaretlenen "PARK ALANI", "YEŞİL ALAN" ve "YOL"
üzerinde 17 adet Hazır Prefabrik PB – 3 ( 5,00 m. x 12,00 m. Ölçülerinde) tip trafo tesis edilmesi ve
bu trafo binaları için belirlenen alanların Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğüne tahsis
edilmesi talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. maddesinin 3. bendi uyarınca
incelenerek,
Manisa İli Yunusemre İlçesi elektrik şebekesi tevsii projesi kapsamında Muradiye
Mahallesinde bulunan ve İmar Planı örneği üzerinde işaretlenen trafo alanlarından 2 no’lu trafo
yerinin batı cephesinde yoldan 15 m. çekme mesafesine uyulacak şekilde, 7 no’lu trafo yerinin güney
cephesinde yoldan 15 m. çekme mesafesine uyulacak şekilde, 13 no’lu trafo yerinin doğu cephesinde
yoldan 15 m. çekme mesafesine uyulacak şekilde, diğer trafo yerlerinin ise Gediz Elektrik Dağıtım
A.Ş. Manisa İl Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlarda olacak şekilde Hazır Prefabrik Beton Köşk (
2,60 m. X 5,50 m. Ölçülerinde) tip trafo tesis edilmesi ve bu trafo binaları için belirlenen alanların
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi, söz konusu talep ile ilgili 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Dosyasının yeterli karne grubuna sahip Şehir Plancısına
yaptırılarak görüşülmek üzere tarafımıza iletilmesi hususu 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi
ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. ve 32. maddeleri gereğince, Meclisimizce de uygun
görülmüş olup, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 37
İmar Komisyon Raporu Okundu:
“05.08.2014 tarih 63 sayılı Meclis Kararına göre 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatan 12 pafta 1001 parsel, 1 pafta 5080 parsel
ve 7 pafta 5859 parsel ve 381 ada 13 parsel nolu taşınmazlar üzerindeki eski yapılar yıkılamadığından
dolayı söz konusu parsellerin Güncel Tapu Kayıtları üzerindeki "Cins Değişikliği" ve "Şerh
Kaldırılması" vb. işlemleri 31.12.2014 tarihinden önce sonuçlandırılamadığından ruhsata
bağlanamamış olup söz konusu parseller hakkında Ruhsat İşlemlerinin devam ettirilip
ettirilemeyeceği” konusu değerlendirilerek;
12 pafta 1001 parsel, 1 pafta 5080 parsel ve 7 pafta 5859 parsel ve 381 ada 13 parsel nolu
taşınmazlar ile ilgili, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
kapsamındaki işlemlerden dolayı Yapı Ruhsatı İşlemlerinin yetişmediği tespit edilmiş olup parsel
maliklerinin mağduriyetleri göz önünde bulundurularak ilgili Meclis Kararının onaylanmasını takiben
30 gün içerisinde taşınmazların Ruhsat İşlemlerinin tamamlanması hususu Meclisimizce de uygun
görülmüş olup, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 38
İmar Komisyon Raporu Okundu:
“Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2014 tarih 502 sayılı Meclis Kararına
istinaden yapılan NİP-1990,3 PİN numaralı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunan Manisa
ili, Küçük Sanayi 1221 ada 32 nolu parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca gereğinin yapılması ” konusu
değerlendirilerek;
Yunusemre İlçesi, Küçük Sanayi 1221 ada 32 nolu parselde bulunan taşınmazın UİP-9957,1
Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 25. ve 26. maddeleri ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca incelenmiş
olup İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
2
KARAR NO: 39
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Yunusemre Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarihli toplantısında alınan 139 sayılı Meclis
Kararına istinaden Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Tevfikiye Mahallesi 1188 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu
parsellerde bulunan taşınmazlar ile ilgili A Sınıfı Karne Grubuna Sahip Şehir Plancısına yaptırılan
1/1000 öleçkli Uygulama İmar Planı Tadilatının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26.
maddeleri ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca gereğinin yapılması ” konusu
değerlendirilerek;
Yunusemre İlçesi, Tevfikiye Mahallesi 1188 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde bulunan
taşınmazların UİP-9957,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26. maddeleri ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.
maddesi uyarınca incelenmiş olup İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, komisyon raporunun
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 40
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Yunusemre Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihli toplantısında alınan 14 sayılı Meclis
Kararına istinaden Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Uncubozköy Mahallesi 3474 ada 6 nolu parselde
bulunan taşınmaz ile ilgili A sınıfı Karne Grubuna Sahip Şehir Plancısına yaptırılan İmar Planı
Tadilatının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26. maddeleri uyarınca incelenmesi”
konusu değerlendirilerek;
Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi 3474 ada 6 nolu parselde bulunan taşınmaz ile ilgili
D.S.İ. 2. Bölge Müdürlüğünün 25.02.2015 tarih 54495999-754-118588 sayılı yazılarında belirtilen 10
m.’lik Servis Yolunun işlenip parselin doğu cephesinden 3 metre çekme mesafesi verilerek hazırlanan
UİP-9957,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26. maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca
incelenmiş olup İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 41
İmar Komisyon Raporu Okundu:
Manisa ili Yunusemre İlçesi, Güzelyurt Mahallesi sınırlarında bulunan ve Mülkiyeti Spor
Genel Müdürlüğü'ne ait olan 1712 ada 8 parselin güney sınırı ile söz konusu parselin güneyinde
bulunan Park Alanı üzerindeki Atletizm Pistinin güney sınırını oluşturan Y: 577741,68/X: 60591,31
noktası ile Y:57833,72/X:60586,52 noktası arasındaki çizginin içinde kalan bölümün Spor Genel
Müdürlüğü adına tahsis konusu değerlendirilerek;
Yunusemre İlçesi, Güzelyurt Mahallesi sınırlarında bulunan ve Mülkiyeti Spor Genel
Müdürlüğü'ne ait olan 1712 ada 8 parselin güney sınırı ile söz konusu parselin güneyinde bulunan
Park alanı üzerindeki Atletizm Pistinin yer aldığı Y1: 57718.136 X1:60700.348 - Y2:57906.760
X2:60697.877 - Y3: 57906.579 X3:60685.951 - Y4:57891.538 X4:60677.246 - Y5:57876.544
X5:60659.982 - Y6:57836.369 X6:60591.054 - Y7:57741.708 X7:60591.185 noktaları arasında kalan
bölümün 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi
Meclisimizce de uygun görülmüş olup, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
3
KARAR NO: 42
Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu okundu;
“Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 tarihli toplantısında Çevrek ve Sağlık Komisyonu
Meclisimizce yeniden görevlendirilerek: İlçemiz Sınırları içerisinde yer alan gıda üreticilerin,
(Lokanta, yemek fabrikaları, pastane, fırın kasap vb.) çalışma şartları, halkın talepleri, Belediyemizden
beklentileri belirlemek amacıyla gerekli çalışmanın yapılması hususu ilgili esnaflarımızla Belediyemiz
Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı sonucunda değerlendirilmiş ve aşağıda yazılı tespitlere
yapılmıştır.
1. Sanayi deki esnaf denetimsiz seyyar büfelerden rahatsız, Lokantacılar Odası ve Zabıta ile
beraber çekidüzen verilmesi.
2. Kaldırım müsait olduğunda makul sınırlarda işgale izin verilmelidir, kaldırım işgalleri
kaldırım büyüklüğü ve metresine göre belirlenmelidir.
3. Belediyemiz ruhsat dışı gıda satışını engellemelidir.
4. Ruhsatları yenilerken iştigal konuları denetlenmeli, tek ruhsat ile benzeri birçok işin yapılması
engellenmelidir.
5. Gıda işletmeleri çevre temizliğine dikkat etmeli ve denetlenmeli, hijyen belgeleri denetlenip
olmayanların belirlenip gerekli işlem yapılmalıdır.
6. İşgaliye paraları alımında dengeli ve adaletli olunmalıdır.
7. Tüzük ve Yönetmelikler Lokantacının El Kitabı adı altında toplanıp esnaflarımıza
dağıtılmalıdır.
8. Apartman altı lokanta veya benzeri işletmeler için apartman sakinlerinin hepsinden olur
alınması gerekmektedir.
Yapılan bu tespitlerin yerine getirilmesi sonucunda Halkımız hem daha iyi yemek veya
benzeri gıda temin etmiş olacak hem de esnafımızın iş kalitesi artmış olacaktır.”
Komisyon Raporunun 8. Maddesi “İlgili Yönetmelik mevzuat ve hükümleri çerçevesinde
değerlendirilmesi” şeklinde değiştirilmesine, komisyon raporunun değiştirilmiş haliyle kabulüne,
gıda sektöründeki diğer üreticilerin problemleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için Meclisimizce
komisyonun yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 43
Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu;
“Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuz Meclisimizce yeniden
görevlendirilerek, Yunusemre İlçe sınırlarında faaliyet gösteren doğa sporları (yürüyüş, tırmanma,
bisiklet vb.) ile uğraşan sosyal grup yâda kulüplerin Belediyemizle ortaklaşa Sosyal Sorumluluk
Projeleri gerçekleştirme hususu ile ilgili İl Gençlik Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde,
Belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermek isteyen, yürüyüş spor kulüplerinin ve sosyal
grupların, araç, malzeme desteğinin İl Gençlik Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, Buna
göre:
A-Adımızı kullanmak isteyen Anemon Spor Kulübüne bu iznin verilmesi araç ve ekipman
temini için bu konuda İl Gençlik Spor Müdürlüğü’nden destek alınmasına,
B-Değişik isimler altında faaliyet gösteren yürüyüş kulüplerinin ihtiyaçları ve talepleri, tespit
edilmiş diğer kulüpler ile bir program çerçevesinde destek verilmesine ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü
ile ayni yardım konusunda beraber çalışılmasına,
C- Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak proje üretilip Zafer Kalkınma
Ajansına sunulması” hususu Meclisimizce de uygun görülmüş olup, komisyon raporunun aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4
KARAR NO: 44
Belediye Meclisinin 03.Şubat 2015 tarihli toplantısında komisyonlarımız yeniden görev
alarak, “Yuntdağı Bölgesinde Tarım, Ticari ve Kültürel alanların oluşturulması ” talebi ile
Ortaköy Mahallemizde yerinde yaptığı incelemeler sonucu;
1-Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallere Hizmet Komisyonu:
a) Ortaköy Mahallemizin fiziki yapısı itibarı ile her türlü kırsal kalkınma faaliyetine uygun
olduğu ve buna istinaden bölgede organik tarım konusunda çalışma yapılmalı ve bu tarım
ürünlerinin tanıtımı ve pazarlamasının yapılabileceği merkez kurulmalıdır. Bu merkez de
Yuntdağı kültürünü yansıtan mimari yapıda olmalıdır.
b) Günümüzde şehirde yaşayan vatandaşlarımız yoğun çalışma hayatı dolayısıyla hafta
sonlarında tarımla ilgili faaliyetlerde bulunabilmesi ve bu bölgenin kültürünün yaşatılıp
korunmasına katkı sağlayacak hobi bahçeleri kurulmasına,
2- Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu:
a) Ortaköy Yuntdağı yerleşim alanlarının güzergahı üzerindeki yolların ana aksı üzerinde
bulunmaktadır ve her yıl düzenlenen Yuntdağı “Yörük Şenlikleri” burada yapılmaktadır.
Geniş coğrafyası ve tabii ortamı her türlü sabit ve değişik dönemlerde kültür faaliyeti yapmaya
uygundur
b) Yuntdağı Kültürü (Giyim, kuşam, yemek, sözlü ve yazılı edebiyat, halk oyunu, kullanılan alet
edevat v.b.) sayılan somut ve soyut tüm kavramların yaşatılması Belediyemiz için sosyal,
kültürel ve topluma karşı bir sorumluluktur.
c) Ortaköy Mahallemizde Yuntdağı kültürünü yaşatacak Yuntdağı mimari yapısına uygun taştan
etnografik müze ve benzeri yapıların yapılması ve Manisa halkının bu kültürü tanıması yada
unutmaması için önemlidir.
d) Komisyonumuz yukarıda bahsedilen Kültür Merkezinin Belediyemiz teknik ekipleri
tarafından nerde, nasıl yapılabileceğinin tespit edilmesini ve zamanla hayata geçirilmesini
Meclisimize tavsiye niteliğinde sunmaktadır.
3-Gençlik ve Spor Komisyonu:
Yunusemre Belediyemiz ile “Yuntdağı bisiklet, yürüyüş alanların tespiti” ortak proje üreten ve
Zafer kalkınma ajansından destek almaya hak kazanan “Obasya” ziyaret edilmiştir,
a) Obasya ile Yuntdağlarında 5 adet yürüyüş, bisiklet, kros alanı tespiti yapılmıştır ve yakında
hayata geçecektir. Komisyonumuz Ortaköy mahallemizde de değişik spor alanlarında (Koşu,
yürüyüş, bisiklet, futbol, atıcılık, okçuluk, atletizm) faaliyet yapmaya olanak verecek arazi
vardır.
b) Komisyonumuz Belediye teknik elemanlarımızın bu konuda gerekli çalışmayı yapıp hangi
sporlar için alan açılabileceğini tespit edilmesi,
Komisyon raporlarının aynen kabulüne, Yuntdağ bölgesinin geniş bir coğrafi yapıya sahip
olmasından dolayı komisyonların Meclisimizce yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 45
Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallere Hizmet Komisyonu Raporu okundu;
Belediye Meclisinin 03.Şubat. 2015 tarihli toplantısında Komisyonumuzun yeniden görev
alarak, “Yunt ve Spil Dağlarında kırsal bölgelerdeki mahallelere yapılacak hizmetlerin belirlenmesi”
talebi ile yerinde yaptığı incelemeler sonucu;
Komisyonumuz; Recepli, Sakallı, Asmacık, Uzunlar Mahallelerimizi ziyaret etmiş ve bu
mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmiştir, tespit edilen ihtiyaçlar aşağıdadır.
RECEPLİ MAHALLESİ:
Mahallemiz 220 hane 700 kişidir, büyükbaş hayvancılık önemli geçim koludur.
İhtiyaçları:
1-Düğün salonu ve yanında yemekhaneye ihtiyaç vardır.
2-Kanalizasyon dereye akıyor ve bu sahada köyün içme suyu sondajları bulunuyor bu kanalizasyonun
ucu farklı bir yere uzatılmalıdır.
3-Parke taşı ihtiyacı vardır.
4-Durak ihtiyacı vardır.
5-Uzun yıllar kullandıkları İzmir Kınık İlçesi sınırlarında kalan fakat tapusunun köye ait olduğu
cazibeli suyu kullanılamamaktadır.
5
6-Geleneksel Köy Hayır zamanı oluşan kalabalık ve trafiği rahatlatma konusunda çalışmalar
yapılmalıdır.
SAKALLI MAHALLESİ:
Mahallemiz 80 hane 220 kişidir, büyükbaş hayvancılık geçim kaynağıdır. İlköğretim toplama
merkezidir.
İhtiyaçları:
1-Okul bahçesinin düzenlenmesi, istinat duvarına ihtiyaç vardır. Okulda öğrenci sayısı 101’ dir. Okul
bahçesinde çocukların spor yapabilmesi için spor alanlarına ihtiyaç vardır.
2-Parke taşı ihtiyacı vardır.
3-Kanalizasyon yoktur.
4-Musa Giyik adlı akıl özürlü kişi (65 yaş) virane bir evde oturmaktadır.
5-3 adet hayvan içme suyu Göletinin temizlenmesine, 2 adet yeni Gölet yapılmasına ihtiyaç vardır.
ASMACIK MAHALLESİ:
Mahallemiz 100 hane 350 nüfusa sahiptir yoğun şekilde büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
İhtiyaçları:
1-Bölgeye veteriner tarım danışmanının her gün uğraması talebi vardır.
2-Parke taşı ihtiyacı vardır.
3-Yeni yapılan içme suyu sondajının su deposuna bağlanmasına ihtiyaç vardır.
4-Aşılanacak çok sayıda çitlembik ağacı bulunmaktadır. Ceviz ve Antep fıstığı fidanı talebi vardır.
5-Muhtar hanımın hayvancılık kooperatifi kurma çalışması bölgenin hayvancılık geleceği için önem
arz etmektedir.
UZUNLAR MAHALLESİ:
Mahallemiz 100 hane 300 nüfusa sahiptir.2000 adet büyükbaş hayvana sahiptir. Yüksek miktarda
günlük süt üretimi vardır.
İhtiyaçları:
1-Kanalizasyonun hiç olmadığı tespit edilmiştir.
2-Parke taşı ihtiyacı vardır.
3-Kahve yanı yağmur suyu tahliyesi için 40 metre korige boruya ihtiyaç vardır.
4-Arazide çok sayıda çitlembik ağacı bulunmakta ve aşılanması istenmektedir.
5-Kuran Kursu yapılmak amacı ile tadilata ihtiyacı olan bir bina bulunmaktadır.
6-Kullanılmayan okulun sosyal salon haline dönüştürülmesine ihtiyaç vardır.
7-Çocuk oyun parkı talebi vardır.
8-Mülkiyeti Belediyemize ait imam evi denilen binanın bakımı gerekmektedir. Aynı bina süt tankı
koyma durumun Belediyemizin de ihtiyacını görecektir.
9-Mahallenin içinde bulunan Geleneksel Köy Hayır yerinin etrafının duvar örülmesi gerekmektedir.
Burada bu sayede kış aylarında düğün yapma imkanı olacaktır.
Komisyon raporunun aynen kabulüne, Yuntdağ bölgesinin geniş bir coğrafi yapıya sahip
olmasından dolayı komisyonların Meclisimizce yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 46
İdari ve Hukuk İşleri Komisyon Raporu Okundu:
05.11.2014 tarih ve 780 Sayılı Başkanlık Olur’u ile kurulan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği Biriminin, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununda belirtilen, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, işveren ve
çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerini içeren, 5 (beş) bölüm, 165 (yüzaltmışbeş)
madde ve 23 (yirmiüç) sayfadan oluşan “ İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” Meclisimizce de
uygun görülmüş olup, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 47
İdari ve Hukuk İşleri ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları Okundu:
“6360 Sayılı Kanunla, Belediyemize devronulan işyerlerinin, İşyeri Açma ve Çalıştırma
Ruhsatının yenilenerek, ücretinin belirlenmesi” konusu değerlendirilerek;
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre İlçemiz sınırları içerisinde yer
alan işyerlerinden, yalnızca “Ruhsat Yenileme Bedeli” olarak KDV dahil 10,00 TL. (OnTL)
alınması Meclisimizce de uygun görülmüş olup, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
6
KARAR NO: 48
İdari ve Hukuk İşleri ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları Okundu:
Belediyemiz tarafından sunulacak hizmetlerde kalitenin arttırılması, kaynakların etkili ve
verimli kullanılması ve hizmet gereği ihtiyaç duyulan Etüd, Proje, Toplu Konut ve Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü 03 Şubat 2015 tarihli Meclis Toplantısında 29 Sayılı Meclis Kararı ile
kurulmuştur.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37.maddesinin 1.fıkrasında
belirtilen “bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçe tertibi açılmayan
ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılmasının” belirtildiği anlaşıldığından,
Komisyon raporlarının ekinde bulunan listede Etüd, Proje, Toplu Konut ve Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğünün Gelir ve Gider Bütçesi 3.000.000,00TL (üçmilyonTL) olarak
belirlenmesine ve İlgili Müdürlüğün 3 (üç) bölümden oluşan toplam 33 (otuzüç) madde olarak
hazırlanan Birim Yönetmeliği, Meclisimizce de uygun görülmüş olup, komisyon raporlarının aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 49
5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi hükmüne istinaden ve İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 2015/8 Nolu Genelgesinin 6.maddesi (c)
bölümünde: “İl ve İlçe Belediyelerinde ise Belediye Meclisince Norm Kadro İlke ve
Standartlarnına uygun olarak mevcut müdürlüklerden birinin bu genelgedeki iş ve işlemleri
yürütmek üzere Muhtarlıkları Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılacak olan Müdürlükçe
sağlanacaktır.”denilmektedir. Bu nedenle Belediyemiz tarafından sunulacak hizmetlerde kalitenin
arttırılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılması için hizmet gereği ihtiyaç duyulan ve İlgili
Müdürlüğün teklifinde “Kırsal Hizmetler Müdürlüğü” olarak belirtilen Hizmet Birimi oluşturulması
talebinin, İlgili Genelge gözönünde bulundurularak, “Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar
Müdürlüğü” olarak oluşturulmasının uygun olduğuna, oluşturulan bu müdürlüğün bütçe ve
yönetmeliğinin hazırlanmak üzere ilgili komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 50
Belediye Meclis Üyesi Şule UYGUR 'un, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin
7.fıkrası uyarınca, Belediye Meclisinin görev süresini aşmamak üzere 16.02.2015 tarihinden itibaren
Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğinden, aylık ödeneğinin Belediye Başkanına
verilen ödeneğin 2/3'ü kadar aylık ödenek olarak verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 51
Adalet ve Kalkınma Partisine mensup, Belediyemiz Meclis Üyesi Şule UYGUR’un
Komisyon Üyeliğinden istifası ile boşalan, “Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın
Komisyonuna,”Belediye Meclis Üyesi Can MERCÜL'ün Belediye Meclis Başkanlığına verdikleri
sözlü önergede;
Boşalan Komisyon Üyeliği için Belediyemiz Meclis Üyesi Ozan OTÇUOĞLU’nu aday
gösterdiği ve yapılan seçim neticesinde;
Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu için yapılan gizli oylama açık
tasnif sonucu;
Ozan OTÇUOĞLU.......................................
31 oy alarak,
Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyon üyeliğine Belediyemiz Meclis
Üyesi Ozan OTÇUOĞLU’nun seçilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 52
Adalet ve Kalkınma Partisine mensup, Belediyemiz Meclis Üyesi Ayşe HEKİMOĞLU’nun
Meclis Üyeliğinden istifası ile boşalan, “Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna,” Belediye Meclis Üyesi
Can MERCÜL'ün Belediye Meclis Başkanlığına verdikleri sözlü önergede;
Boşalan Komisyon Üyeliği için Belediyemiz Meclis Üyesi Ozan OTÇUOĞLU’nu aday
gösterdiği ve yapılan seçim neticesinde;
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;
Ozan OTÇUOĞLU.......................................
31 oy alarak,
Kültür ve Sosyal İşler Komisyon üyeliğine Belediyemiz Meclis Üyesi Ozan
OTÇUOĞLU’nun seçilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
7
KARAR NO: 53
Adalet ve Kalkınma Partisine mensup, Belediyemiz Meclis Üyesi Ayşe HEKİMOĞLU’nun
Meclis Üyeliğinden istifası ile boşalan, “Çevre ve Sağlık Komisyonuna,” Belediye Meclis Üyesi Can
MERCÜL'ün Belediye Meclis Başkanlığına verdikleri sözlü önergede;
Boşalan Komisyon Üyeliği için Belediyemiz Meclis Üyesi Ozan OTÇUOĞLU’nu aday
gösterdiği ve yapılan seçim neticesinde;
Çevre ve Sağlık Komisyonu için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;
Ozan OTÇUOĞLU.......................................
31 oy alarak,
Çevre ve Sağlık Komisyon üyeliğine Belediyemiz Meclis Üyesi Ozan OTÇUOĞLU’nun
seçilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 54
Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin 05 Şubat 2015 tarihli yazısı ile dünyada iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak üzere Orta Avrupa Ülkeleri Avusturya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Ülkelerine 23-29 Mart 2015 tarihleri arasında Katı Atık ve Altyapı
Teknik İnceleme Gezisi düzenlemiş olduğu bildirilmiştir.
Katı Atık ve Altyapı Teknik İnceleme Gezisine; Belediye Başkanımız Dr. Mehmet ÇERÇİ,
Meclis Üyelerimizden Necip DENKTAŞ, İsmail KADIOĞLU ve Temizlik İşleri Müdür Vekili
H.İbrahim ÖZCAN ile İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Saniye ALTAY’ın görevlendirmelerinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 55
Belediye Meclisimizin 27 Ekim 2014 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe
giren, Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin 10.maddesi gereğince, 4 Aralık 2014 tarih ve 152 sayılı Meclis
Kararı ile Sosyal Yardım Komisyonu üyeliğine seçilen Meclis Üyesi Ayşe HEKİMOĞLU’nun Meclis
Üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan komisyon üyeliğine, Belediye Meclis Üyesi Gürkan
KOYUNCU’nun seçilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 56
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince,
Bu nedenle münhal bulunan 3. ve 5. Derece 2 (iki) adet Muhasebeci Kadrolarının, 1. Derece 1
(bir) adet Etüd Proje, Toplu Konut ve Kentsel Dönüşüm Müdürü ile 1. Derece 1 (bir) adet Kırsal
Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü kadrosu olarak değiştirilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu yazısının ekinde bulunan, (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği
Cetvelinin, uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 57
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince,
Muğla İline bağlı Kavaklıdere Belediyesi ile Belediyemiz arasında Yerel Yönetimler alanında
ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak, yurtiçi proje, program ve deneyimlerini karşılıklı
uygulama amacıyla Kardeş Şehir (Belediye) olunmasına,
Kardeş Şehir (Belediye) ilişkilerinin kurulması yönünde gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,
anlaşmanın imzalanması konusunda Yunusemre Belediye Başkanımıza yetki verilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 58
Mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait Laleli Mahallesi 1045 ada, 1 nolu parselde bulunan 3.670 m2
yüzölçümlü taşınmazın (Laleli İlkokulu Bahçesi) 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesi (d) bendi
gereğince; 25 (yirmibeş) yıl süreyle Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne (Yeni Okul Binası ve
Bahçe yapımı için) tahsisinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
8
KARAR NO: 59
Yunusemre İlçesi, “Bağyolu Göleti ve Sulama Tesisi” işletmesinin bakım, onarım ve
işletilmesinin bir bütün olarak devredilebilmesi konusunun; 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (a)
bendi: “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin
yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” hükümleri
gereğince, Yunusemre İlçesi, Bağyolu Göletinin işletme ve bakım işlerinin bir bütün olarak
Belediyemiz tarafından işletilmesine, Devlet Su İşleri Manisa 2.Şube Müdürlüğü ile Belediyemiz
arasında protokol (sözleşme) yapmaya, her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımıza
yetki verilmesinin, uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Dr. Mehmet ÇERÇİ
Meclis Başkanı
M. Arif ALKAN
Katip Üye
9
Taner ÇİÇEK
Katip Üye

Benzer belgeler

Mart 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız

Mart 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız kadrosunun 1. Derece olarak değiştirilmesine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği cetvelinin kabulünün uygun olduğuna oy...

Detaylı

Nisan 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız

Nisan 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız Komisyonlarımızın çevre mahallelerin istek ve taleplerini yerinde incelemek için yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. KARAR ...

Detaylı