ARGONARK

Transkript

ARGONARK
ARGONARK
1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA KİMLİĞİ
(basınçlı gaz halinde)
GBF No: 10
91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve
Tebliği’ne (11 Mart 2002-24692) uygun olarak
Hazırlama Tarihi: Temmuz 2002
Yeni Düzenleme Tarihi: Aralık 2004
Revizyon No: 1
Sayfa No: 1 / 6
2
Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi P.K. 80 Gebze
41480 Kocaeli, Türkiye
Telefon: 90 262 751 01 00
Faks
: 90 262 751 01 15
Web adresi: www.bos.com.tr
E-mail: [email protected]
Ürün Adı
Kimyasal Adı
Kullanım Alanı
kullanılmaktadır.
: Argonark
: Argon, CO2, O2 karışımı
: Otomotiv sektörü, çelik konstrüksiyon ve makina imalat sektöründe
2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen
% Hacim
Argon
Formül: Ar
Cas No: 7440-37-1
78’den –
93’e kadar
Karbondioksit
Formül: CO2
Cas No: 124-38-9
Oksijen
Formül: O2
Cas No: 7782-44-7
Par-Pat
Tüzüğü
PELOSHA(2)
Özel hüküm
yok
Özel hüküm
yok
5’den –
20’ye kadar
5000 ppm
MAK(1)
5000 ppm
TWA(4)
1.8’den –
2.2’ye
kadar
Özel hüküm
yok
Özel hüküm
yok
TLV-ACGIH(3)
Basit Boğucu
LD50 veya LC50(5)
Giriş Yolu/
Denek
Özel hüküm yok
5000 ppm TWA
30,000 ppm
STEL(6)
Uygulaması yok
Özel hüküm yok
Özel hüküm yok
Argonark
2/ 6
(1) MAK: Kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada 8 saat çalışacak
olanların sağlıklarını bozmayacak azami miktar
(2) PEL – OSHA: A.B.D İş Güvenliği İşçi Sağlığı İşçi Sağlığı İdaresi’ nce İzin Verilen Maruz
Kalınma Sınırı
(3) TLV – ACGIH: Amerika Devlet Sanayi Hijyeni Görevlileri Birliği, Eşik Sınır Değeri
(4) TWA: 8 saatlik işgünü boyunca maruz kalınabilecek ortalama miktar
(6) STEL: 15 dakika boyunca maruz kalınabilecek azami miktar
3 TEHLİKELERİN TANIMLANMASI
Kokusuzdur, renksizdir, alev alma özelliği yoktur. Basit boğucudur. Bu ürün, kapalı bir alanda
yayılırsa boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin %19.5 üzerinde olması
sağlanmalıdır. Karbondioksite maruz kalmak mide bulantısına ve solunum problemlerine
neden olur. Yüksek yoğunluklar dolaşımın çökmesine kadar varan vasodilasyona neden
olabilir. Basınçlı gazdır. 50°C’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
4 İLK YARDIM UYGULAMALARI
Yüksek konsantasyonlarsa karbondioksite maruz kalmak boğulmaya neden olabilir. Boğulma
etkileri yorgunluk ve bilinç kaybını içerir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkında olmayabilir.
Düşük konsantrasyonlarda karbondioksit hızlı solunum ve başağrısına neden olabilir.
AŞIRI MARUZ KALINAN TÜM VAKALARDA DERHAL TIBBI MÜDAHALE ZORUNLUDUR.
KURTARMA PERSONELİNDE SOLUNUM CİHAZI BULUNMALIDIR. Etkilenen kişiye yardım
edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır.
Etkilenen kişi sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk
uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi
uygulanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.
5 YANGIN İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Yangın ve patlama tehlikesi
Parlayıcı değildir. Yangın ortamında kaldığı zaman tüp harekete bağlı artan basınçtan dolayı
şiddetle yırtılabilir.
Söndürme aracı
Özel bir söndürme aracı gerektirmez. Tutuşan malzemeye uygun söndürme aracı kullanılır.
Yangın ile mücadele talimatı
Yangın söndürme personeli koruyucu solunum cihazı kullanmalı ve koruyucu elbise giymelidir.
Yangına maruz kalan tüpleri alevler söndükten sonra da bir süre daha soğutmaya devam
etmelidir.
6 KAZA SONUCU GAZ YAYILMASINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Etkilenen bölgeden tüm personel tahliye edilmelidir. Uygun koruyucu donanım kullanılmalıdır.
Ortamda uygun havalandırma yapılmalıdır. Sızıntı tüpte veya tüp vanasında ise, 1. Bölümde
belirtilen BOS tesisi aranmalıdır.
7 KULLANMA VE DEPOLAMA
Aşındırıcı gaz değildir, tüm yapı malzemeleri ile birlikte kullanılabilir. İyi havalandırılan yerlerde
kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır, her kullanımdan sonra
ve tüp boşalınca tüp vanası kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydırılmamalı veya
yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum
basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü
regülatör kullanılmalıdır. Gaz tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten
çıkışının hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır.
Kullanım hattından tüpe gaz geri kaçışını engellemek için kullanım hattı üzerinde
geri döndürmesiz vana (check valve) takılı olmalıdır.
Tüpteki gaz başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarılmamalıdır.
Argonark
3/ 6
Tüpler, fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı
maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışların
uzağında tutulmalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C’yi aşmaması gerekir. Tüplerin
düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. “ilk giren
ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları
önlenmelidir. Depolama veya kullanım alanlarında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.
GAZ TÜPLERİ İÇİN GENEL UYARI: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpü veya kriyojenik gaz tüpü
(LC) kapalı bir alanda örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station vagon aracın
içinde taşınmamalıdır. Bir kaçak sızıntı yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden
olabilir.
8 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA
Havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesine neden olabilecek
konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır.
yüksek
İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki durum (gaz,sıvı, katı)
Gaz
Ergime noktası
Uygulaması yok
Koku ve görünüm
Renksiz, kokusuz gaz
Özgül ağırlık (Hava=1)
Havadan ağır
Çözünürlük (H2O)
Çok düşük
Kaynama noktası (1 atm’de)
Uygulaması yok
Ph
Uygulaması yok
Yağ/su dağılım katsayısı
Uygulaması yok
Koku eşiği
Uygulaması yok
10 KARARLILIK VE REAKTİVİTE
Normal şartlarda kararlıdır.
11 TOKSİKOLOJİK BİLGİ
Gebelik sırasında oksijen eksikliği insanlarda ve deney hayvanlarında gelişim bozukluklarına
neden olmuştur.
60.000 ppm (%6) karbondioksite 24 saat boyunca maruz kalan gebe farelerde, emriyo ve
fetüste zehirlenme etkileri meydana gelmiştir. Benzer yoğunluklarda karbondioksite maruz
kalan memelilerde üreme sisteminde zehirlenme etkileri görülmüştür.
Yüksek yoğunluklarda karbondioksit solumak koma ve ölüm ile sonuçlanan dolaşım
yetersizliğine neden olabilir. Düşük yoğunluklarda karbondioksit solunmasının kronik, zararlı
etkileri bilinmemektedir.
12 ÇEVRE BİLGİSİ
Yayınlanmış herhangi bir veri yoktur.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
Tüpte kalan gaz veya kullanılmayan gaz havaya atılmamalıdır. Tüp (veya gazın içinde bulunduğu
başka cins bir kabı) uygun tehlike ikaz etiketi üzerinde olarak, vana muhafazası veya tüp kapağı takılı
olarak, varsa vana tapası takılı olarak, BOS’a veya BOS Yetkili Satıcısı’na iade edilmelidir.
Kullanılmayan gaz uygun şekilde bertaraf edilecektir.
Argonark
4/ 6
14 ULAŞIM BİLGİLERİ
Parametr
e
A.D.R
Tehlike
sınıfı
2
Doğru sevk adı
BASINÇLI GAZ,
N.O.S ARGON
KARBONDİOKSİT,
OKSİJEN
Tehlike
sınıf kodu
1A
Etiket
bilgisi
2.2
Tanımlam
a no
UN 1956
Sevk etiketi
PARLAYICI
VE ZEHİRLİ
OLMAYAN
GAZ
2
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
Tehlikeli karışım olarak sınıflandırılmamıştır.
Mevzuat risk ibareleri:
Yok.
Mevzuat güvenlik tavsiyeleri:
Yok.
16 DİĞER BİLGİLER
BOS’a ait basınçlı gaz tüpleri, BOS A.Ş.’nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş
tarafından tekrar doldurulamaz.
Sözlü olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi
Bu belgenin hazırlanışında mümkün olduğunca özen gösterilmesine rağmen, BOS A.Ş. olarak
herhangi bir garanti verilmesi ve burada bulunan bilgilerin doğru ve eksiksiz olmalarına ilişkin
bir iddia da bulunulması söz konusu değildir. Bu bilgilerin kullanıcının amaçlarına uygunluğu
ile ilgili veya kullanımından doğan sonuçlardan dolayı BOS A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Gerçek ve/veya tüzel kişiler burdaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunluğu konusunda
kendileri karar vermelidir.

Benzer belgeler

KARBONDİOKSİT GAZ

KARBONDİOKSİT GAZ Kuru karbondioksit aşındırıcı değildir ve tüm yapı malzemeleriyle birlikte kullanılabilir. Nem içeren karbondioksit, karbonik asit oluşması nedeniyle, genellikle aşındırıcıdır. Nemli karbondioksit ...

Detaylı

PROPAN

PROPAN 11 TOKSİKOLOJİK BİLGİ Gebelik sırasında oksijen eksikliği insanlarda ve deney hayvanlarında gelişim bozukluklarına neden olmuştur.

Detaylı

Azotprotoksit

Azotprotoksit özelliği sonucu yanıcı ve alevlenir malzemelerde yangın ve patlama riskini arttırır. Yüksek miktarlarda maruz kalındığında anestezik etki yapar. Ürünün bilerek yanlış kullanımı zararlı veya öldürüc...

Detaylı