Çin Tanıtım Eki

Transkript

Çin Tanıtım Eki
01-˙in:01-˙in.qxd
09.01.2009
12:47
Page 1
ÇÝN
ÇÝN
5
bin yýl öncesine dayanan ve hala yaþamaya devam etmekte olan
dünyanýn en eski kültürü. 1,5 milyara yaklaþan nüfusuyla dünyanýn en
kalabalýk ülkesi. “Çin’le ilgili olarak sayýlacak bu “en”lerin sonu kolay
kolay gelmez! 9,6 milyon kilometre kare yüzölçümüyle, Uzak Doðu’dan baþlayarak neredeyse tüm Asya’yý boydan boya kaplayan dünyanýn bu üçüncü en
büyük ülkesi artýk kapýlarýný dýþ dünyaya açýyor! Güçlü sanayisi ve ihraç mallarýyla sýk sýk kendinden bahsettiren ve batýlý ülkeleri ekonomik olarak giderek
daha çok korkutan bu ülke ayný
zamanda turistler için de gezmek ve
görmekle doyulamayacak bir hazine
olduðunu gösteriyor.
B
ir uçtan diðer uca son derecede
deðiþken bir doðayý, her türlü
iklimi ve sonu gelmez deðiþik
manzaralarý ziyaretçilerine böylesine
sunabilecek bir baþka ülke bulmak zordur. 56 deðiþik halk topluluðunun
geleneksel kültürleriyle yaþamaya
devam ettiði bu
ülkenin zengin
folkloru, engin
tarihi, ve bu
geçmiþin
zengin mirasý ülkeye
adým atan
herkesi
büyülemeye yetiyor.
F
akat salt tarihsel geçmiþi deðil, Çin’in
bugünü, ýþýklý gökdelenleriyle modern kentleri, oradaki çaðdaþ, modern yaþam ve alýþ
veriþ olanaklarý da kuþkusuz turistler için son
derece ilgi çekicidir.
SÝZÝ YENÝ UFUKLARA
GÖTÜRÜYOR!
3
Sizler için özenerek düzenlediðimiz
uygun fiyatlý hazýr seyahat paketlerimizden yararlanarak, Çin’de bir kültür
gezisi yapabilirsiniz. Örnegin:
K PEKING
17. Nisan - 22. Mayýs 2005
(toplam 6 gün / 6 gece)
K ÞANGHAY + HANGZHOU
01. - 06. Haziran 2005
(toplam 6 gün / 6 gece)
K PEKIN+ ÞANGHAY + SUZHOU
20. - 28.Temmuz 2005
(toplam 9 gün / 9 gece)
Air China ve Türk Hava Yollarý ile düzenlenen bu turlar üzerine lütfen bürolarýmýzdan ayrýntýlý bilgi isteyiniz.
3
Ayrýca, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki
birbirinden ilginç kentlere ve yörelere
sizin için özel bir program hazýrlayabiliriz. Grubunuz için, örneðin Xi’an’ýn yada
Hongkong ve Macau’nun da dahil
edildiði özel bir tur düzenleyebiliriz.
01-˙in:01-˙in.qxd
09.01.2009
12:47
Page 2
ÇÝN
BÜYÜK BÝR KÜLTÜRE DOÐRU KÜÇÜK TURLAR
Çin bir ülke deðil, baþlýbaþýna deðiþik bir dünyadýr. En yüksek noktasý Himayalarda 8800 metre
yükseklikten, en derin seviyesi Turfan bölgesinde deniz yüzeyinin 154 metre altýna kadar inen,
manzaralarý Göbi Çölü’nden baþlayarak Uzak Doðu’nun Muson ormanlarýna dek sürekli
deðiþkenlik gösteren ve sert kontrastlarla dolu olan bu dev ülkeyi bir seferde gezmek olanaksýzdýr. Günümüz dünyasýnda zamanýn ne denli sýnýrlý olduðu bilincinden hareket ederek, sizler için,
kýsa bir sürede bu ilginç ülkeye “bir göz atma” olanaðý sunabilecek üç deðiþik tur hazýrladýk.
ÞANGHAY
Geçen yüzyýl içinde oldukça sönük ve içine kapanýk bir dönem geçiren bu kent
artýk uykusundan uyanýyor. Bir yanda yeni kentin gösteriþli mimarisiyle
modernleþirken diðer yanda geleneksel mahalleleri, tapýnaklarý, pazarlarý
park ve bahçeleriyle yabancýlar için bir çekim merkezi haline geliyor. Fransýz
Mahallesi ve nehir boyunca uzanan sömürgecilik döneminin kalýntýlarýný
görmek gerekiyor.
PEKÝN
Her ne kadar Tiananmen Meydanýnda hala ceketleri boðazlarýna dek düðmeli
eski Maocular Tai Chi yaparken görülse de, bu kent artýk koþar adým yeni bir
yüzyýlda yürüyor ve bütün Çin’i de peþinden sürüklüyor. Sanki bütün kent bir
estetik ameliyat geçirmekte ve her geçen gün çehresini modernleþtirmekte.
Yine de burada Yasak Kent, Yaz Sarayý, Cennet Tapýnaðý Parký, Lama Mabedi
ve Çin Seddi gibi geçmiþin en görkemli ve çarpýcý kalýntýlarýný görmek olanaðý
var.
PEKÝNG TURU (Uçuþ dahil 6 gün / 6 gece)
1. Gün: Peking'e varýþ.
Karþýlama ve Jianguo Hotel'e (4*) ya da ayný kategoriden bir baþka otele
transfer.
2. Gün: Çin Seddi
Bütün gün boyunca Çin Seddi'ni gezi ve Ming Mezarlarýný ziyaret edeceðiz..
Daðlarýn arasýndan kývrýlarak yolunu bulan ve aydan görülen tek insan
MACAU
ÞANGHAY + HANGZHOU TURU
Macau, her ne kadar biçimsel olarak Çin Halk Cumhuriyeti’ne aitse de kente
damgasýný vurmuþ olan Portekiz kolonyalizmi ve bir Asya “Las Vegas”ý oluþu
bu kenti Asya’nýn en ilginç kentlerinden biri haline getiriyor. Uzun yýllar
Hongkong’un gölgesinde kalmýþ olan kent artýk, aslýnda bir Çin-Lusiten sentezi olan, kendine özgü ikili karakteriyle öne çýkýyor. Burada geleneksel Çin
mabetleri, görkemli katedral harabeleri, pastel renkli kolonyal villalar, eski
kaleler ve bir zamanlar korsanlarýn barýnaðý olan küçük adacýklar görülmeye
deðer yerler olarak ziyaretçileri kendine çekiyor.
(Uçuþ dahil 6 gün / 6 gece)
1. Gün: Þanghay’a varýþ
Bu yýlýn baþýnda “dünyanýn en büyük limaný” ünvanýný kazanan bu tarihi
kent ayný zamanda "Asya'nýn Parisi" olarak anýlmaktadýr. Tur rehberimiz
tarafýndan karþýlanacaksýnýz ve Boolong Hotel'e (4*) yada ayný kategoriden
bir baþka otele transferiniz yapýlacak. Akþam yemeðine dek istirahat edebilir
ya da yakýn çevreyi kendi baþýnýza keþfetmeye çýkabilirsiniz..
2. Gün: Þanghay’da þehir turu
Bu gün tam günlük bir þehir turuna ayrýlmýþtýr. Bu tur sýrasýnda Burma'dan
yüz yýl önce getirtilen akikden yapýlmýþ iki Buda heykelinin bulunduðu "Jade
Buda Mabedi"ni ziyaret edeceksiniz. Eski kentin dar sokaklarý arasýnda
gezinirken sivri uçlarý yukarý doðru kývrýk damlarý, geleneksel kýrmýzý duvarlarýyla ilginç klasik Çin mimarisi ve geleneksel küçük dükkanlar sizi 18. YY'a
geri götürecek. Bundan sonra Çin'de "Beþinci Avenü" olarak tanýnan Nanjing
Road'daki dükkanlarý gezeceksiniz.
XI’AN
Bir zamanlar Çin’in doðusundan Orta Asya’ya uzanan ticaret yollarýnýn
düðüm noktasýydý ve önce Roma sonra da Bizans’ýn merkezi Constantinople
ile dünyanýn en büyük kenti ünvaný yarýþý yapmaktaydý. Günümüzde ise
ünvaný turistik olarak hýzla büyüyor. Bunu en baþta, 1974’de keþfedilen
seramik ordusuna borçlu. Buradaki kýral mezarý kazýlarýndan çýkan, her biri
hakiki büyüklükte olan ve hiç biri birbirine benzemeyen 10 bine yakýn piþmiþ
topraktan asker ve atlardan oluþan bu muazzam ordu artýk dünyanýn 8.
harikasý olarak tanýnýyor. Kentin surlarý, Müslüman mahallesi ve neolitik
zamanlardan kalma Banpo kenti Xian’ý muhakkak görülmeye deðer bir turistik hedef haline getirmiþ bulunuyor. Peking’den 16 saat mesafede olan bu
yöreye vakit kazanmak için uçakla da gitmek mümkün.
PEKÝNG + ÞANGHAY + SUZHOU TURU
(Uçuþ dahil 9 gün / 9 gece)
1. Gün: Peking’e varýþ
Karþýlama ve Jianguo Hotel'e (4*) ya da ayný kategoriden bir baþka otele
transfer.
2. Gün: Çin Seddi ve Ming Mezarlarý
Bütün gün boyunca Çin Seddi'ne gezi ve Ming Mezarlarýný ziyaret edeceksiniz. Ve bu heyecan verici günün sonunda da dünyaca meþhur Pekin
ördeði'nin tadýna da bakacaðýnýz güzel bir akþam yemeði yiyeceksiniz.
3. Gün: Yasak Kent
Gün boyunca "Yasak Kent" ve bir çok tarihsel olaya þahit olan Tian'anmen
Meydaný'nda inþa edilmiþ olan dünyanýn en büyük kýraliyet sarayý "Yaz
Sarayý"ný ziyaret edeceðiz. Engin bir tarihsel geçmiþe sahip olan bu saray
yapýsý olan Çin Seddi, Gobi Çölü'ne doðru 6.600 km uzayýp gider. Ýnsanlýk
tarihinin en büyük eserlerinden biri olan bu duvara adým attýðýnýz anda
duyulan hissi hiçbir fotoðraf yansýtamaz!
Bu günün sonunda dünyaca meþhur Pekin ördeði'nin tadýna vararak bir
akþam yemeði yiyeceksiniz.
3. Gün: Yasak Kent
Gün boyunca "Yasak Kent" ve bir çok tarihsel olaya þahit olan Tian'anmen
Meydaný'nda inþa edilmiþ olan dünyanýn en büyük kýraliyet sarayý "Yaz
Sarayý"ný ziyaret edeceðiz. Engin bir tarihsel geçmiþe sahip olan bu saray
imparator Pu Yi'nin 1924'de tahttan indirilmesine kadar içindeki ilginç
köþkler, pavyonlar, mabetler ve bahçeleriyle, Ming ve Quig sülalelerini
barýndýrmýþtýr.
4. Gün: Cennet Mabedi
Sabah kahvaltýsýndan sonra 670 hektar araziye yayýlmýþ bir parkýn içinde
bulunan ve geçmiþi Ming Hanedanlýðýna kadar uzanan "Cennet Mabedi”
ziyaret edilecek. Çin dinsel mimarisinin en ilginç örneklerinden biri olan 130
ayak yüksekliðindeki bu mabet, iyi bir hasat dilemek üzere bir tek çivi bile
kullanýlmadan inþa edilmiþtir.
Bu ziyaretten sonra kendi baþýnýza da Peking'i keþfetmek için zaman bulacaksýnýz.
5. Gün: Peking’den ayrýlýþ
Geri dönüþ yolculuðu için hava alanýna transfer ve uçuþ.
Akþam yemeðinden sonra Huangpu Nehri'nin sahiline doðru bir gezinti
yapacak ve nehrin þahane gece manzarasýnýn tadýna varacaksýnýz.
3. Gün: Þanghay - Hangzhou
Bu gün ülkenin içlerine doðru, Çin'in en güzel kentine gidilecek. Bir Çin
atasözüne göre " Gökte cennet vardýr, yeryüzünde ise Hangzhou ve Suzhou".
Burada "Altý Harmoni Pagoda"sýný ve Ýpek Müzesini ziyaret edeceðiz. Sonra
da Baolong Hotelde (4*) ya da ayný kategoride bir otelde kalacaðýz.
4. Gün: Hangzhou - Þanghay
Bugün, kentin en güzel manzarasýný oluþturan Batý Gölü'nü ve Lingyin
Mabedi'ni gezeceðiz ve öðleden sonra da Þanghay'a döneceðiz. Akþam
yemeðinden sonra ise dünyaca meþhur Þanghay Akrobatlarý'ný seyretmeye
gideceðiz. Geceyi Boolong Hotel'de (4*) yada ayný kategoriden bir baþka
otelde geçireceðiz.
5. Gün: Þanghay’dan ayrýlýþ
Bu gün, havaalanýna transfer saatine kadar serbest kalan zamanýnýzý arzu
ettiðiniz þekilde deðerlendirebilirsiniz.
imparator Pu Yi'nin 1924'de tahttan indirilmesine kadar içindeki ilginç
köþkler, pavyonlar, mabetler ve bahçeleriyle, Ming ve Quig sülalelerini
barýndýrmýþtýr.
4. Gün: Cennet Mabedi
Sabahtan 670 hektar büyüklüðündeki þahane bir parkýn içindeki "Cennet
Mabedi"ni ziyaret edeceðiz. Ýyi bir hasat dileðiyle tanrýya adanmýþ olan bu
tapýnak geçmiþiyle Ming Hanedanlýðýna kadar uzanýr ve Çin dinsel
mimarisinin en baþta gelen örneklerinden biri olarak kabul edilir.
5. Gün: Þanghay
Sabahtan havaalanýna transfer ve Þanghay'a uçuþ. Þanghay'ýn klasik
mimarisiyle süslü tarihi, dar sokaklarý ve geleneksel küçük dükkanlarýnda
sömürgecilik dönemlerinden kalma bir atmosfer bulacaksýnýz. Bundan sonra
ise hedef, geçmiþle tam bir zýtlýk oluþturan Çin’in “5th Avenue”sü...
6. Gün: Sozhou
Bugün, Çin'in ipekçilik merkezi olarak da bilinen "bahçeler kenti" Suzhou'ya
günlük bir geziye ayrýlmýþ. Burada, ülkenin en meþhur üç bahçesinden biri
olan Tiger Hill'i gezecek ve gemiyle Grand Canal'da bir kanal sefasý yapacaksýnýz.
7. Gün: Þanghay
Bugün Jade Buddha Temple ve Çin'e ait 120.000'den fazla tarihi ve arkeolojik esere evsahipliði yapan Shanghai Art Museum'u gezeceðiz.
Akþam yemeðiyle birlikte, dünyaca meþhur Þanghay akrobatlarýný seyredeceðiz.
8. Gün: Þanghay’dan ayrýlýþ
Bugün ayrýlýþ günü. Havaalanýna transfere kadar serbest zamanýnýz olacak.
SAMET TOUR TURÝZM VE TÝCARET LTD. ÞTÝ.
Merkez: Halaskargazi Cad. No. 113/2 Þiþli-Ýstanbul-Türkiye TEL:+90.212.343 83 33(pbx) FAX: +90.212.343 84 13
Eminönü Ýrtibat Ofisi: Hasýrcýlar Cad. No. 614 Hasýrcýlar Ýþ Merkezi Eminönü-Ýstanbul-Türkiye TEL:+90.212.519 53 05 FAX:+90.212.519 53 08
[email protected] I http: www.samettour.com