044 - İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Transkript

044 - İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
44
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
YAYlN KATALOGU
(1952. 1985)
Dr. Erol ÖKTEM
Ömer S. ERKULOGLU
Orman Yüksek Mühendisi
Orman Yüksek Mühendisi
Mahmut SEVİMSOY
Orman Yüksek Mühendisi
ORl\.fANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI
Muhtelif Yayınlar Serisi No: 44
---------------------------------------=----
Çağ Matbaası
-"-- Tel : 24 28 4Y ·· ll
8~
56 -
Ankara
ÖN SÖZ
Ormancılık Araştırma
şılaştığı
6
Aralık
Enstitüsü, ülkemiz ormancılığımn karproblemlere bilimsel çözüm yolları bulmak amacıyla
1952'de Bolu'da kumlmuştur.
Kunılduğu
günden bu yana, araştırma sonuçlarından alınan
bilgileri, çeşitli yayınlan ile uygulamaya dağıtma gayretinde olan
Enstitümüzün yayın miktarı bugün 20 bin sayfayı aşmış bulunmaktadır. Pek çoğu Orman İşletme Müdürlüğü ve belirli bir bölümü
Orman Bölge Şefliği düzeyine kadar dağıtılan bu 20 bin sayfalık
yayın; titiz çalışmaların, uzun zaman alan deneme ve incelemelerin,
alın terinin ve meslek sevgisinin ürünüdür. Bu bakımdan, ormancılığımız için çok faydalı bilgiler içerdiğine inandığımız yayınları­
mızdan bütün meslekdaşlarımızm yararlanması en içten dileğimiz­
dir.
Bugüne kadar yapılan çok çeşitli yayının yakından takip edilmesindeki ve hele yıllarca önce basılan kitapların eksiksiz muhafaza edilmesindeki zorluklar nedeniyle, araştırılarak çözümlenmiş
pek çok konuda, yayınlardan yeteri kadar yararlanılamadığı bir
gerçektir. Bu gerçeği dikkate alan Enstitü Müdürlüğümüz, kunılu­
şumuzca bugüne kadar yapılan tüm yayınları içeren bir «Yayın
Kataloğu» düzenlemeye karar vermiştir.
Bu katalogcia yayınlarıınız; vavın sırasına, yazar adlarına,
Oxford Desimal Sistemine ve ağaç türlerine göre ayrı ayrı bölümler halinde verilerek, istenilen konu ve kitapların kolay bir şekilde
bulunması amaçlanmıştır. Böylece pek çoğu Bölge Müdürlüklerimiz,
İşletme Müdürlüklerimiz ve Bölge Şefliklerlmizde mevcut bulunan
yayınlarım1zdan daha fazla yararlanılması mümkün olabilecektir.
Kataloğun hazırlanmasında
gayretlerini esirgemeyen arkadaş­
larıma ve daktilo işlerini yapan Lale Özkeçeci ve Mehtap Sözen'e
teşekkür eder, Enstitümüz kuru1uşunun 33. yılını kutladığımız bugünün anısına düzenlenmiş bulunan Yayın Kataloğumuzun, mesleğimize yararlı olmasını dilerim.
6
Aralık
1985
Dr. Mahir EKİCİ
Enstitü Müdürü
3
1
1
1
1
1
1
1
1
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ...
3
YAYlN KA.TALOGU HAKKINDA A.ÇIKLAYICI BİLGİLER
7
I - Teknik Bülten Serisi . .. ... . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. ...
ll
1. Teknik Bültenler (Yayın Sırasına Göre) ... ... ...
2. Teknik Bülten Yazarları (Alfabetik Sıraya Göre)
3. Teknik Bülten Konuları (Oxford Desimal Sistemine
Göre) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Teknik Bülten Konuları (Ağaç Türlerine Göre)
II -
Muhtelif
Yayınlar
13
36
38
40
41
Serisi ...
Iv1uhtelif Yayınlar (Yayın Sırasına Göre) ... ...
Muhtelif Yayınların Yazarları (Alfabetik Sıraya Göre)
Muhtelif Yayınların Konulan (Oxford Desimal Sistemıne Gore) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Muhtelif Yayınların Konuları (Ağaç Türlerine Göre)
43
50
III- TekP..ik Raporlar Serisi .. . ... . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . ... . . .
53
1. Teknik Raporlar (Yayın Sırasına Göre) ... ... ... ... ...
2. Teknik Rapor Yazarları (Alfabetik Sıraya Göre) ... ...
3. Teknik Rapor Konuları (Oxford Desimal Sistemine
Göre) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Teknik Rapor Konuları (Ağaç Türlerine Göre)
55
60
61
62
Enstitü Dergisi Serisi . .. . .. .. . . .. ... .. . .. . . .. . .. . ..
63
1. Enstitü Dergileri (Yayın Sırasına Göre) . .. ... ...
2. Enstitü Dergisi Yazarları (Alfabetik Sıraya Göre) ...
3. Enstitü Dergisi Konuları (Oxford Desimal Sistemine
Göre) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Enstitü Dergisi Konuları (Ağaç Türlerine Göre)
65
1.
2.
3.
.
4.
IV -
V - Araştırma Bülteni ...
Araştırma
VI-
Bültenleri
51
52
95
98
100
101
(Yayın Sırasına
Göre)
103
Yıllık
Bülten Serisi ....................... .
109
Yıllık
Bültenler (Yayın Sırasına Göre) ...
lll
s
YAYlN KATALOGU HAKKINDA AÇlKLAYlCI BİLGİLER
Okurlarımızın yayın kataloğundan daha kolay yararlanabilme:
si için, Enstitümüz yayın serilerinin tanıtılması ve Kataloğun düzenleniş biçiminin açıklanması gerekli görülmüştür.
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü yayınları, yayının konusu ve
göre, çeşitli seriler altında yayınlanmaktadır. Bu serllerin
ile amaç ve içerikleri aşağıda verilmiştir.
amacına
adları
A.
TEKNİK BÜLTEN SERİSİ
Bu seride, Enstitü Çalışma Programında yeralan projelere dayalı olarak yürütülen, bilimsel araştırmaların yayınlandığı kitaplar
yer almaktadır.
"·
B.
MUHTELİF YAYlNLAR SERİSİ
Bu seride yayınlanan eserler, Enstitü çalışma programında yer
almayaıı ve fakat uzmanlarımızca yurtdışı vb. çalışmalarda gerçekleştirilen araştırmalar ile ormancılığa ve Enstitümüze ilişkin rap~r
ve bilgilerden oluşmaktadır.
C.
TEKNİK RAPORLAR SERİSİ
Belirli bir araştırma projesine dayalı olaral<. yürütülmekten
çok, bazı etüd, deneme ve gözlemler ile literatür. incelemeleri sonucunda düzenlenen çalışmalar bu seride yer almaktadır.
D.
ENSTİTÜ DERGİSİ SERİSİ
Çoğunlukla
Enstitüde görevli araştıncıların bilimsel yazı 've
makalelerinin yayınlandığı bir seridir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır.
· ~·
7
E.
ARAŞTIRMA BÜLTENİ
Her sayısı bir tek yapraktan oluşan, içerisinde uygulamaya
dönük bilgilerin, araştırma özetlerinin ve güncel ormancılık konularının yer aldığı bir seridir. Ayda bir yayınlanmaktadır.
F.
YILLIK BÜLTEN
SERİSİ
Enstitü'nün yıllık çalışma rapor ve programlarının yer aldığı
bu serinin yayınlanmasına 1977 yılından sonra son verilmiştir. Anı­
lan yıldan beri, bu serideki yazılar «Muhtelif Yayınlar» serisinde
yayınlanmaktadır.
'
Yukarıda adları
ve içerikleri verilen 6 seriye, Yayın Kataloğunda ayrı ayrı bölümler halinde ve romen rakamları ile numaralandmlarak yer verilmiştir. Bunlardan; Teknik Bülten, Muhtelif Yayınlar, Teknik Raporlar ve Enstitü Dergisi serilerinin her biri
4 ayrı grup halinde düzenlenmiştir.
1.
Yayın Sırasına
Göre
Bu grubun düzenlenmesinde yayın üzerindeki sıra numarası
esas alınmış, kitabın ya da yazının başlığı, sayfa sayısı, varsa özette kullanılan yabancı dil ve yazar adı verilmiştir.
2.
Yazar
Adiarına
Göre
Belirli bir yazarın çalışmalarının tümünün bir arada değerlen­
dirilmesi veya bu yazara ait belii bir eserin bulunması amacıyla düzenlenmiştir. Alfabetik sıraya göre yazılan yazar adlarının karşısı­
na yazara ait birinci grupta verilen yayınların sıra numaraları yazılmıştır. Birden çok yazarı bulunan yayınlarda, her yazarın adına
ayrı ayrı yer verilmiştir.
3.
Oxford Desimal Sistemine Göre
Yayınların konularına
göre verildiği bu gruptan amaç, ormanentomoloji, botanik, silvikültür vb. dallarında yapılan yayın­
ların bir arada izlenmesine imkan sağlamaktır. Konu grupları, ormancılık literatürünün düzenlenmesinde
dünyada ve ülkemizde
yaygın olarak kullanılan Oxford Desimal Sistemindeki ana başlık­
lara göre belirlenmiştir. Her konu başlığı altında, bu konudaki kitapların 1. gruptaki yayın sıra mımaralan verilmiştir. Bir yayının,
cılığın
8
birden fazla konuyu içermesi durumunda, bu yayma ait
rası, ilgili bütün konulara ayrı ayrı yazılmıştır.
4.
Ağaç
sıra
numa-
Türlerine Göre
Belirli bir
ağaç
cins ya da türüne ait bilgi toplamak istenildiüzere düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, önemli
ağaç cins ve türlerimiz olan Karaçam, Sarıçam, Kızılçam, Ladin,
Göknar, Sedir, Kayın, Meşe ve Kızılağaç'a ait bilgiler içeren yayın­
lar ayrı ayrı belirtilmiş, Fıstıkçamı ile Halepçamı'na bir başlık altında yer verilmiştir. Bu türler dışında kalanlara ise «Diğer Türler»
başlığı altında yer verilmiştir. Diğer grupların düzenlenmesinde olduğu gibi ağaç isimleri karşısındaki numaralar, yayına 1. grupta
verilen yayın sıra numarasını belirtmektedir.
ğinde başvurulmak
Araştırma
alınmış
ve her
Bülteni Serisinin düzenlenmesinde yayın tarihi esas
sayı içerisinde yeralan konular ana başlıklan ile be-
lirtilmiştir.
Yıllık
mesi ile
Bültenierin ise,
sıra numaraları
ve
yayın yıllarının
veril-
yetinilmiştir.
Bu katalogcia yeralan yayınlar, Orman Bölge Müdürlüklerine,
Orman İşletme Müdürlüklerine ve konu ile ilgili olarak Fidanlık
Müdürlüğü, Kereste Fabrikası Müdürlüğü vb. kuruluşlara yıllardır
muntazam olarak gönderilmektedir. Elinizdeki bu katalog, bu yayınlarımızın siz meslekdaşlarımıza
daha fazla yardımcı olmasını
sağlayacaktır.
9
I - TEKNİK BÜLTEN SERİSİ
(1952- 1985)
1.
Teknik Bültenler
(Yayın Sırasma Göre)
2.
Teknik Bülten Yazarları
(Alfabetik Sıraya Göre)
3.
Teknik Bülten Konulan
(Oxford Desimal Sistemine Göre)
4.
Teknik Bülten Konuları
(Ağaç Türlerine Göre)
1 - TEKNİK BÜLTENLER
(Yayın Sırasına
TEKNİK
SIRA
No.
Göre)
BÜLTENiN
________
YAZARI
ADI
---------------
,
Yakacak Odunda Fire Denemeleri Üç Aylık Ara Neticeler
Dr. Rahmi TOKER
(16 s.- ek, İng. ÖZET) 1954.
2
Yabancı Çayır ve Mer'a Bitkileri Adaptasyon Denemeleri Hakkında Ara Neticeler (23 s., İng.
Osman ALPAY
ÖZET) 1954.
3
Çam, Göknar,
Kayın
Meşcerelerinde,
Karışık
Şeritlerde
Tı­
raşlama
Tensil Kesimi Araştır­
maları Ara Neticeleri (15 s. -ek,
Kuddusi SAVRAN
İng. ÖZET) 1954.
4
5
Büyükdüz Tecrübe Ormanında
Servetin ve Tecessümün Tayini
Metodları ve Takip
Edilen
Usuller Hakkında Bazı izahlar Dr. H. ETTER · H. KÜÇÜKKOCA
K. SAVRAN - Ş. ALEMDAG
(32 s.- ek, İng. ÖZET) 1955.
1953 - 1954
Aladağ
Mer'ası Çalışmaları
Tecrübe
(32 s., İng.
ÖZET) 1956.
6 Memleket
Osman ALPAY
Şartlarına
Göre KaÖnleme
Denemeleri 1954 - 1955 (66 s.,
İng.- Al. ÖZET) 1956.
Dr. Rahmi TOKER
yında
7
Ardaklanmayı
Koruyucu Orman Şeritleri ve
Bala' da Koruyucu Orman Şe­
ritleri Tesisi Denemeleri (138 s.,
İng. - Fran. ÖZET) 1957.
T. E. BEŞKÖK
13
SIRA
No.
ADI
YAZARI
Avnalı
8
Relaskop Aleti ve Alet
ile Yapılan Çalışmalarda Sılıhat Derecesi (74 s., İng. ÖZET) Şeref ALEMDAG
1958.
Burhan SOYKAN
9
Ormancıhk Araştırma
Enstitüsü Büyükdüz Araştırma Ormanı Serisi
Orman Amenajman
Planı 1955
1964 (74 s., İng.
ÖZET) 1959.
10
Batı
ll
Türkiye' deki
Karadeniz Sarıçamının
Teknik Vasıfları ve Kullanma
Yerieri Hakkındı:ı. Araştırmalar
(92 s., Al. ÖZET) 1960.
Dr. Rahmi TOKER
larının
Kızılçam
Gelişimi
Ormanve
(160 s.,
Hasılatı
Amenajman Esasları
ÖZET) 1962.
İng.
12
Şeref ALEMDAG
Tokat
Dr. Şeref ALEl\>IDAG
Mıntıkasındaki Doğuka­
yınında Bazı Artım
ve Büyüme
Münasebetleri ve Bu Ormanlara Uygulanacak İdare Müddeti
(61 s., İng. ÖZET) 1963.
Dr.
13
14
14
Dikili Ağaçların Çaplarının Ölçülmesinde Muhtelif Çap Kademeleri Teşkilinin ve Muhtelif
Korupasların Sıhhat Derecelerinin Tayini (46 s., Al. ÖZET)
1964.
Ormancılık Araştırma
Şeref ALEMDAG
B~rhan
SOYKAN
Enstitüsü Bük Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman Planı
1961 - 1970 (155 s., Aİ. ÖZET)
1964.
Burhan SOYKAN
SIRA
No.
ADI
YAZARI
15
Çam Keseböceği (Thaumetopoea pityocampa SCHIFF.) Krizalitinin Toprakta Kalma Müdcleti (12 s., Fr. ÖZET) 1965.
Ömer BESÇELİ
16
Kızılçamlarımızda
Rasyonel Reçine İstihsal Metodu Üzerinde
Araştırmalar (68 s., Al. ÖZET)
1965.
İrfan GÜRSU
17
Bük Araştırma Ormanında Asit
li Reçine İstihsal Metodları İle
Kızılçamlarda Yapılan Reçine
İstihsal Araştırmaları (60 s., Fr.
ÖZET) 1966.
.
İrfan GÜRSU
18
Çam Ormanlarındaki Ölü Örtünün Temizlenmesinde Yerli Tırmıklar İle Üçgen Dişli Tırmıkların İş Randımanları
mından Mukayesesİ
Bakı-
(15 s., Fr.
ÖZET) 1967.
Ali ERDOGAN
Sarıyar
19
Hidro - Elektrik Barajı Rezervuarına Taşınan Rüsubat Miktarının Tesbiti Konusunda Yapılaı;ı Bir Araştırma
ve Bazı Teklifler (43 s., Fr. Hakkı AYDEMİR
ÖZET) 1967.
Kemal AŞK
20
Türkiye' deki
Sançam OrmanVerim Gücü
larının Kuruluşu,
ve Bu Ormanların İşletilmesin­
de Takip Edilecek Esaslar (160
Doç. Dr.
s., İng. ÖZET) 1967.
21
Ş. ALEMDAG
Tokat'ta Arazi Onarım Banketleri Üzerine Bazı Denemeler Hakkı AYDEMİR
(20 s., Fr. ÖZET) 1967.
Kemal AŞK
15
SIRA
No.
ADI
YAZARI
22
Seçme Kutuluşundaki Ormanların Servetlerinin Sistematik
Deneme Sahalan Metoduyla
Tayininde Sıhhat Derecesinin
Tesbiti (57 s., Al. ÖZET) 1967. Burhan SOYKAN
23
Meryemana
Araştırma Ormanı
Kızılağaçlarının
Teknolojik
Özellikleri Üzerine Araştırınalar (46 s., Al. ÖZET) 1967.
İrfan GÜRSU
24
Tahribatının
Orman
Sathi Su
Akımı ve Rüsubat Taşınması
Üzerine Tesirleri (22 s., Fr.
ÖZET) 1967.
25
Değişik
Yönlere Ait
27
28
Artım
Göknar Teldireklerinin Wolmanit-CB ve Tanalitb-C İle
Emprenye
Edilmesine Dair
Araştırmalar (74 s., Al. ÖZET)
1968.
Rıfat İLHAN
Sarıçam
ve Karaçam Tohum
Yastıklarına Mik o rize Aşılama
Tekniği Üzerine Araştırmalar
(48 s., İng. ÖZET) 1968.
Ömer L. ÖZDEMİR
Çeşitli
man
Levha ve
Diş Şekilli
Or-
Hızadarının Kesiş Randı-
manları
29
Artıın
KaHesaplarındaki Sıhhat Derecesi
(19 s., İng. ÖZET) 1967.
Doç. Dr. Şeref ALEMDAG
leınleriyle Yapılan
26
Hakkı AYDEMİR
(44 s., Al. ÖZET) 1968. Dr. Hayati GÜRTAN
Çam
Tomurcuk
Bükücüsü
(Evetria buoliana Schiff.) nün
Biyolojisi ve Mücadelesi (18 s.,
Fr. ÖZET) 1969.
Ömer BESÇELİ
SIRA
ADI
No.
30
Aladağ
YAZAiH
ve Büyükdüz
Mıntıkası
Otlaklarında Zararlı
Ot Mücadelesi (37 s., İng. ÖZET) 1969. Osman ALPAY
31
32
Koruma Yoluyla Otlak
(30 s., İng. ÖZET).
Doğu
Osman ALPAY
(Picea orientalis
Ips Sexdentatus'un Biyolojisi ve Mücadelesi Mahir EK.İCİ
Ömer BESÇELİ
(32 s., Fr. ÖZET) 1969.
L.)
33
Islahı
Ladini
Mıntıkasında
Büyükdüz
Araştırma
Ormanı­
nın Zararlı Eöceklerinin Biyolojisi Koruyucu Tedbirler ve
Mücadelesi (94 s., Fr. ÖZET)
Ömer
1969.
34
BESÇELİ
Antalya Orman Başmüdürlüğü
Örman Yangınla­
rı Problemi ve Yangın Koruma
Şeritlerinin Maliyet ve Bakımı
Üzerine Etüdler (62 s., Fr.
Ali ERDOGAN
ÖZET) 1969.
Mıntıkasında
35
Çam Keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) nin
Biyolojisi ve Mücadelesi (65 s.,
Fr. ÖZET) 1969.
Ömer BESÇELİ
36
Meşcere
37
Hacim
Artımının
TayiKalemi
Metodlarından 4'ünün Arazi Sonuçlarının Mukayesesİ (30 s.,
İng. ÖZET) 1969.
Doç. Dr.
ninde
Kullanılan Artım
Çamkonı
Yetişme
Araştırma
Şeref ALEMDAG
Ormanı
Muhiti
Ünitelerinin
Tesbiti ve Yetişme Muhiti Haritasının Tanzimi Üzerine Araştırmalar (47 s., Al. ÖZET) 1969. İ. Hakkı BOZAKMAN
17
SIRA
No.
YAZfl.ıRI
ADI
38
Değişik
39
1963 Yılından Geçerli Olan Orman Amenajmanı Planhmna
Göre Orman Varlığımız (59 s.,
251 s. Ek, Al. ÖZET) 1969.
Tipli Balta ve Kabuk
Yontma Demirlerinin İş Verimleri (66 s., Al. ÖZET) 1969. Dr. Hayati GÜRTAN
Burhan SOYKAN
40 Büyükdüz Araştırma Ormanın­
da Sarıçam, Göknar, Kayın Karışık Meşcerelerinde Sarıçarnın
Doğal Gençleştirilmesi
(32 s.,
Fr. ÖZET) 1969.
Mehmet VAROL
41
Aladağ Mıntıkasında
42
Kızılçam
(P. brutia). Doğu Ladini (Picea orientalis), Uludağ
Göknan (Abies bornmülleriana)
Tohumlarının Olgunlaşma Zamanı (46 s., İng. ÖZET) 1970.
Turgut E. BEŞKÖK
43
Çamkoru ve Aladağ Mıntıkalarında Otlak Ekimi Araştırma~
ları (63 s., İng. ÖZET) 1970.
Osman ALPAY
Otlak Güb- ·
releme Araştırmaları (46 s.,
İng. ÖZET) 1970.
Osman ALPAY
44 Acalla Undulana Wlsghm'mn
Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar (37 s., Fr.
ÖZET) 1970.
45
46
ış
Sedir (Cedrus libani Barr.) Zararlı Eöceklerinin Biyolojisi ve
Mücadelesi (56. s., Fr. ÖZET)
1971.
lviAHİR EKİCİ
lVIAHİR EKİCİ
Ormangülleri İle Mücadele (62
Mehmet VAROL
s., Fr. ÖZET) 1970.
SIRA
ADI
No.
YAZARI
47
Süleymaniye Onnanı Sivri Meyveli Dişbudaklan (Fraxinus
oxycarpa Willd.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ve Değerlendirme İmkfmla­
n Hakkında Araştırmalar (187
s., Al. ÖZET) 1971.
Dr. İrfan GÜRSU
48
Elektronik Bilgi İşlem Sisteminin Orman Amenajmanında Uygulanması
Hakkında
Araştır-
malar (240 s., Al. ÖZET) 1971. Dr. Burhan SOYKAN
49
Karaçam (Pinus nigra Arnold)
ın Fidanlıklarda Yetiştirilm e
Tekniği Üzerine Bazı Denemeler (51 s., İng. ÖZET) 1971.
Ömer L. ÖZDEMİR
SO
Bazı İbreli
Ağaç
Türlerimizin
Saklama Müddetlerinin Tayini Üzerine Denemeler (23 s., İng. ÖZET) 1972. Salih ASLAN
Tohumlannın
51
Kızılçarnda
Ekim Derinliğinin
Tesbiti (9 s., İng. ÖZET) 1972. Abdullah GEZER
52
Aladağ Orman İçi Otlaklarında
Otlatma Şekli ve Kesafeti İle
Hayvansal Verim İlişkileri (56
s., İng. ÖZET) 1972.
Dr.
53
Osman ALPAY
Ankara Civarındaki Bazı Karaçarn ve Sarıçam Kültürlerinde
Görülen Kurumalada İğne Yapraklardaki Besin Maddeleri
Konsantrasyon Seviyeleri Arasındaki İlişkiler (100 s.- Ek.,
Dr. Münir DÜNDAR
Al. ÖZET) 1973.
19
SIRA
No.
ADI
---------------------------------
YAZARI
54
Bolu Massif'inde Araziden Paydalanma Biçimlerinde Yüzeysel
Akışla Su Kaybı ve Toprak Taşınması Üzerine Araştırmalar
(232 s., Fr. ÖZET) 1973.
Dr. Hakkı AYDEMİR
55
Muğla İli Ormanlannda Yangın Önleyici Bazı Tedbirler
Üzerine Araştırmalar (102 s.,
Fr. ÖZET) 1974.
Ali ERDOGAN
56
Türkiye'nin Ekonomik Bakım­
dan Önemli Bazı Ağaç Türlerinin Emprenyesine Ait Araştırmalar (363 s., Al. ÖZET) 1974. Dr. Rıfat İLHAN
57
Yukarı Çulhalı
Orman Köyünün Sosyo-Ekonomik Dokusu
(77 s., İng. ÖZET) 1974.
Yalçın ANIL
58
Aladağ
ve Çamkoru Mıntıkala­
n Ormanlarında Otlatma Zararları İle Orman İçi Otlaklarında Verim, Otlatma Zamanı
ve Otlatma Sistemleri Üzerine
Araştırmalar (106
s., İng.
ÖZET) 1974.
Dr. Osman ALPAY
59
Sarıkamış,
Göle ve Oltu
Mıntı­
kaları Saf Sarıçam Meşcerele­
rinde Hasılat Araştırmaları
(115 s., Al. ÖZET) :1974.
Özdemir ERDEMİR
60
2ô
Ormangülü (Rhododendron sp.)
Odunlarının Bazı Özellikleri İle
Bu Odunların Yonga Levha Yapımında Kullanılma Olanaklarının Laboratuvar Koşullarında
Araştırılması (95 s., Al. ÖZET)
Taner KARACALIOGLU
1974.
SIRA
No.
ADI
YAZARI
61
Demirköy Orman İşletmesiı1in
Orman Köylerinin Ekonomik
Yapılq,rına Olan_ Katkısı Üzerine Araştırmaıa·r (80 s., Fr.
ÖZET) 1975.
Erol DURUÖZ
62
Pseudotsuga taxifolia viridis
Orijin Denemesi (Fidanlık Safhası) (21 s., İng. ÖZET) 1975.
A. Kenan EYÜBOGLU
63
Göknar ve Çam Tomruklarının
Uzun Boylu ve Kabuklu İstİhsa­
linin Memleketimiz Koşulların­
da Sağlayacağı Fayda ve Ortaya Çıkaracağı Problemler Üzerine Araştırmalar (64 s., İng.
ÖZET) 1975.
Musiafa Y. TOPÇUOGLU
64
Kızılçam
(P. brutia Ten.) To-
humlarının Çap - Boy İlişkileri
ve Tohum Boyutlarının Çimlenme ve Fidan Kalitesine Olan
Etkilerinin Araştırılması (39 s.,
İng. ÖZET) 1975.
Salih ASLAN
65
Yeni Maddelerle Kayında
Çatlama ve Ardaklanmanın Önlenmesi Olanaklarının Araştırılması (19 s., İng. ÖZET) 1975.
Fidan SUNAL
66
Andricus (Cynips) Gallaetinctoriae (Olivier) «Mazı Arısıı> Üzerine Araştırmalar (155 s., Fr.
ÖZET) 1975.
Dr. Mahir
67
Bazı
EKİCİ
Türkiye'de Bugüne Değin Yapı­
lan Orman Yolları İnşaatı ve
Bakımı Üzerine Araştırmalar
(22 s., Al. ÖZET) 1975.
Hikmet GÜLAYDIN
21
SIRA
No.
68
YAZARI
ADI
Bala Koruyucu Orman Şeritle­
rinin Mikroklima ve Tarımsal
Ürün Verimine Etkisi (58 s., Fr.
Dr.
ÖZET) 1975.
Hakkı AYDEMİR
69
Dendroctonus micans Kug.'a
Karşı Kimyasal Savaş Olanakları Üzerine Araştırmalar (18 Ömer BESÇELİ
Mahir EKiCi
s., Fr. ÖZET) 1975.
70
Asli Ağaç Türlerimizin Bıçkı
Sanayiinde (Şerit ve Katrak
Testerelerde) Çap Kademelerine Göre Randımanlarının ve
Artıkların Saptanmasına İlişkin
Araştırmalar (47 s., İng. ÖZET) Dr. İrfan GÜRSU
1975.
Erol ÖKTEM
71
Türkiye'de Doğu Ladininin (Picea orientalis Link. ve Carr.)
Yayılış Sahası
Topraklannda
Tespit Edilen Başlıca Özelliklerle Bunlaı: Arasındaki İlişki­
ler (119 s.- Ek, İng. ÖZET) 1975 Emin AKGÜL
72
Lophodermiuın
73
Göknar ve Çam Tomnıklann
Uzun Boylu ve Kabuklu Olarak
Hasadıyla Uygulanmakta Olan
Yöntemin Ekonomik Yönden
İrdelenmesi (97 s. - Ek, İng.
Celal ÇOBAN
ÖZET) 1975.
74
Kızılağacın
pinastri'nin Biyolojisi, Yayılışı ve Mücadelesi
Tamer ÖYMEN
(20 s., İng. ÖZET) 1975.
(Alnus barbata) FiUygun Ekim Sıklığının SaptanA. Kenan EYÜBoGLU
ması (ll s., İng. ÖZET) 1975.
danlıkta Yetiştirilmesinde
22
SIRA
No.
75
YAZARI
ADI
Kızılçaın'da Aşı Tekniği Üzerine
Çalışmalar (31 s., lng. ÖZET)
Dr. Şem'i İKTÜEREN
1975.
76
Sedir
(Cedrus libani Loud)
Alanlarda Dikim
ve Fidanlıklardan Söküm Zamanı (34 s., İng. ÖZET) 1975.
Fidanlarının
77
Güneyde
Kızılçam
Erdoğan GÜVEN
Ağaçlama
Alanlarında
Makinin Kesilmesinde Kullanılan Dört El Aracı­
nın İş Verimi (34 s., AL ÖZET)
Süleyman
1976.
78
79
Yerli Çam Türlerimizin Bazıla­
rının Çelikle Üretimi (20 s., İng.
Dr.
ÖZET) 1976.
DİNGİL
Şem'i İKTÜEREN
Orman Köylüsünün Ormancılık
Kesiminde ve Orman Bölge
Başmüdürlüklerindeki Kentler~
Erol DURUÖZ
de İşiendirilmesi Olanakları Yalçın ANIL
Celal ÇOBAN
(49 s.- Ek, İng. ÖZET) 1976.
80 Stepe Geçiş Yörelerindeki Sarı­
çarn Meşcerelerinde Biyolojik Sıtkı UGURLU
Kütlenin Saptanması (48 s., Baykan ARASLI
Oı;man SUN
İng. ÖZET) 1976.
81
Bazı Ağaç
Türlerimiz
Odunları-
nın Yapışma Özellikleri Üzerine ·
Araştırmalaı·
1976.
82
(33 s.,
İng.
ÖZET) Erol ÖKTEM
Taner KARACALioGLU
Kızılağaç (Alnus barbata C. A.
Mey) Teldirek ve Çit Kazıkları­
nın Çeşitli Metotlarla Emprenyesine İlişkin Araştırmalar (48 Dr. Rifat İLHAN
s.- Ek, İng. ÖZET) 1976.
Osman TAŞKIN.
23
SIRA
No.
ADI
YAZARI
83
Mavi Renk Oluşumunu Kimyasal Yoldan Önlemeğe İlişkin Dr. Rifat İLHAN
Araştırmalar
(27 s.- Ek, İng. Osman TAŞKIN
A. Pamir ERTEN
ÖZET) 1976.
84
Ormancılıkta
85
Ağaç
Servetinin
istenen Doğrulukta Elele Eclil"
mesincle Uygun Örnek Alan Büyüklüğü ve Sıklığının Saptanması (48 s., İng. ÖZET) 1976.
Erdoğan ÖZER
Sıtkı UGURLU
Kızılçam
(Pinus brutia Ten.)
Alanlarda Dikim
ve Ficlanlıklarclan Söküm Zamanı (19 s., İng. ÖZET) 1976.
Fidanlarının
86
87
Yüksel Araştırma
Ormanı Vejetasyon Analizi ve
Doğal Meşcere Tipleri Üzerine
Araştırmalar (38 s., Al. ÖZET)
1976.
Bolu
Arazi
Erdoğan GÜVEN
Şerif
Sınıflanndaki
Değişmelerin
Hava
İ. Hakkı
BOZARMAN
Peryodik
Fotoğrafla­
n Yardımıyla Saptanması
s., Al. ÖZET) 1976.
(24 Baykan ARASLI
Sıtln UGURLU
Patlangaç'ın
88
Otlak Bitkisi Olarak Yetiştirilmesi (48 s., İng.
Dr. Osman ALPA Y
ÖZET) 1976.
89
Kurak Bölgelerdeki Ağaçlanclır­
malarcla Kimyasal Maddeler
Yardımıyla
Tutma Oranını
Arttırma Olanakları Üzerine
Araştırmalar
(46 s.- Ek, Al. Dr. Hermann LOHBECK
ÖZET) 1976.
Artok SUNER
90
Ankara Eymir Gölü
Havzası
Ağaçlandlrma Alanlarında
24
Ku-
SIRA
No.
ADI
YAZARI
Teraslarda, Fidanların
En Uygun Yerlerin
Seçimine Esas Olmak Üzere
Nem Profillerinin Saptanması.
(101 s., İng. ÖZET) 1978.
Dr. Metin BÜYÜKDUMAN
rulan
Dikileceği
91
Ağaçlan dırmalarda Kullanmağa
Elverişli
(Picea orientalis (L.)
Carr.) Fidanların Bazı Morfolojik Yapılarına Göre Tesbiti ve
Bunun Sonucunda Bulunacak
Elverişli Tipteki Fidanlarm Fi
danlıklarda Üretim Oranını Artırma Üzerine Araştırmalar (70
Abdullah GEZER
s., İng. ÖZET) 1978.
Dağuladini
92
(Picea orientalis (L.)
Carr.) Fideciklerinin Morfo Genetik Özellikleri Üzerine
Araştırmalar
(176 <>., İng.
ÖZET) 1978
Dr. Abdullah GEZER
93
Teldirek ve Kazıkiarın Emprenye Edilme Kabiliyederi İle Dayanma Müddetlerinin Tesbitine
Ait Araştırmalar (76 s.- Ek, İn. Osman TAŞKIN
ÖZET) 1978.
A. Pamir ERTEN
94
Kayın
Buharlanmasına İlişkin Araştırmalar (34 Erol ÖKTEM
s., İng. ÖZET) 1978.
Gültekin TELGEREN
95
Yüksel Araştırma
Genel Toprak Karakterleri ve Toprak Haritalan En.ıin AKGÜL
(52 s.- Ek, İng. ÖZET) 1978.
Cemil AKSOY
Bolu -
Kerestesinin
Şerif
Ormaı'ıının
96
Kasnak Ormanı (Eğridir) Florası ve Quercus vulcanica Boiss.
et Heldr. (Kasnak Meşesi)'nin
25
SIRA
No.
YAZARI
ADI
Oluşturduğu
Meşcere
Tipleri
Üzerine Araştırmalar (29 s., İng.
ÖZET) 1979.
Alp
97
GÖKŞiN
Çeşitli
Alan Koşullarında ve ÇeBoyutlarda Kızılçam Yapacak Yuvarlak Odunların Sürütülmesinin Birim Sürelerinin
Saptanması (23 s., AL ÖZET)
Süleyman
1979.
şitli
DİNGİL
98
Pseudotsuga taxifolia (viridis)
Orijin Denemesi (Ağaçlama
Safhası) (25 s., İng. ÖZET) 1979 A. Kenan EYÜBoGLU
99
Aynalı
Relaskop Fh/ d Değerle­
rinden Elde Edilen Ya da Çift
Girişli Hacim Tabloianna Göre
Bulunan Hacimierin Seksiyonlardan Hesaplanan Hacimlerle
Karşılaştırılması (20 s., İng.
ÖZET) 1979.
Erdoğan ÖZER
Sıtkı
UGURLU
100 Türkiye'nin Önemli Kurak Mın­
tıkalarında Karaçamla Ağaçlan­
clırma Tekniği Üzerinde Bazı
Denemeler (133 s., İng. ÖZET)
Ömer L.
1980.
101
102
Akdeniz Bölgesinde Koruyucu
Orman Şeritleri ve Rüzgar Perdelerinden Direkt ve Endirekt
Olarak Paydalanma Değerinin
Tesbiti (84 s., Fr. ÖZET) 1980. Or.
Dağuladini
nın
ÖZDEMİR
Hakkı AYDEMİR
Ağaçlandırmaları­
Başarısında
Etkili
Bazı
Faktörlerin Saptanması Üzerine Araştırmalar (SO s., İng. Dr. Abdullah GEZER
Ömer S. ERKULOGLU
ÖZET) 1980.
26
SIRA
No.
ADI
103
Güneydoğu
104
Kızılçaın
105
Kızılçaın'ın
YAZARI
Anadolu Bölgesinde İyi Gelişme Gösteren Bazı
İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin
Seçimi Üzerine Araştırınalar Dr. Abdullah GEZER
(42 s., İng. ÖZET) 1980.
Dr. Salih ASLAN
(P. brutia Ten.) Türüne Ait Biyolojik Kütlenin Saptanması (32 s., İng. ÖZET) 1980. Dr. Osman SUN
(Pinus brutia Ten.)
Fenolojisi ve Bazı Tohum Özelliklerinin Saptanması (47 s.,
İng. ÖZET) 1981.
Kenan ALPACAR
106 Abies eqı,.ıitrojani aschers et.
Sinten.'den Üstün Özellikte Tohum Sağlama ve Abies bommüllerlana Mattf. ile Hibrit
Yapma Olanakları (109 s., İng.
ÖZET) 1981.
Dr. Salih ASLAN
107
Düzce Cide ve Akkuş Mıntıka­
Saf Doğu Kayını Meş­
celerinin, Doğal Gençleştirıne
Sorunları Üzerine Araştırınalar
(60 s., Al. ÖZET) 1982.
Dr. Artok
larında
SUNER
108 - 112 «Kızılçam ve Sançam
Üzerine Araştırmalar» adı altın­
da bir kitap olarak yayımlandı.
108
Batı
Toros
Kızılçaın Orınanla­
rıJ1da Doğal Gençleştirme
todlarının Araştırılması
Me(12 s.,
Abstract) 1982.
109
Mustafa M. SOLAK
Antalya Orman Bölge
Başmü-
dürlüğü Kızılçaın Ormanların-
da
Yaş Sınıfları
Yönteminin
27
SIRA
No.
ADI
YAZARI
Uygulandığı
110
Alanlara Doğal
Gençliğin Geliş ve Gelmeyiş Durumları İle Nedenlerinin Araştınlması (lO s., Abstract) 1982.
Uğur ŞIRLAK
Kızılçam
(Pinus brutia Ten.)
Öncü Gençliklerinden Yararlanma Olanakları ve Koşulları Üze
rine Araştırmalar (10 s., Abstract) 1982.
Uğur ŞIRLAK
111
Aladağ
(Bolu) Yöresinde Doğal
Yolla Getirilmiş Saf Sarıçam
Gençliklerinin Bakımı Üzerine
Araştırmalar (10 s., Abstract)
1982.
Burhan CEYLAN
112
Kuzeydoğu Anadolu'da Sarıçam
(Pinus sylvestris L.)'ın Bazı Kozalak ve Tohum Özellikleri
Üzerine Araştırmalar (lO s., Dr. Abdullah GEZER
Abstract) 1982.
Dr. Salih ASLAN
113
Ormangülü (Rhododendron
ponticum L.) Odunundan Yonga
Levha Yapılması Üzerine Araştırmalar (60 s., İng. ÖZET) 1982 Dr. Erol ÖKTEM
114- 118
«Orman
Ürünlerine
al tın-
İlişkin Araştırmalar>> adı
da bir kitap olarak
yayımlandı.
114
Önemli Ağaç Türlerimiz Kerestelerinde Kalınlıkta Kuruma
Paylarının Saptanması Üzerine
Araştırmalar (15 s., Abstract) Dr. Erol ÖKTEM
1982.
Dr. Mustafa Y. TOPÇUOGLU
115
Kızılağaç
'28
(Alnus barhata C. A.
Mey.) Odunundan Yonga Levha
SIRA
No.
ADI
Üretimi ve Teknolojik Özellik
lerinin Saptanması (9 s., Zu
sammenfassung) 1982.
116 Doğu Karadeniz Bölgesinde Yuvarlak ve Yarma Odunların
Ster Ağırlıkları, Ster Som Hacimleri İle Türlere Göre Ster
Emsallerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar (12 s., Zusammenfassung) 1982.
117 Marmara Bölgesinde (Trakya'da) Yakacak Odunların Ster
Ağırlıkları, Ster Som Hacimleri İle Türlere Göre Ster Emsallerinin Saptanmasına İlişkin
Araştırmalar (lO s., Abstract)
1982.
118 Doğu Karadeniz
Yöresinde
Odunsu Bitkilere Arız Olan
Mantar Türleri Üzerine Araştırmalar (11 s., Abstract) 1982.
119 Bir Kızılçam (P, brutia Ten.)
Ağacının Simülasyonu İçin Büyüme Modeli (60 s., Summary)
1983.
120
121
YAZARI
Yılmaz KÜÇÜK
Yılmaz KÜÇÜK
Mahmut SEVİMSOY
Cemil AKSOY
Alp GÖKŞiN
Mehmet ABATAY
Dr. Osman SUN
Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Y ayılışları İle Önemli Bazı Morfolojik ve Anatomik Özel
likleri Üzerine Araştırmalar (84
s., Summary) 1983.
Dr. Alp
Göle-
GÖKŞiN
Sarıkamış
Sarıçam
Yöresinde Saf
(P. silvestris L.) Or-
manlarında Doğal Gençleştirme
Yöntemlerinin Saptanması (48
s., Summary) 1984.
Mahmut
SEVİMSOY
29
SIRA
No.
122
123
ADI
YAZARI
Karacasu Devlet Kereste Fabrikasında Stok Planlaması (32 s.,
Summary) 1984.
Dr. Ergün
Ege Bölgesinde Tesis
Edilmiş
Populetumların Sonuçları
(37
s., Summary) 1984.
124- 131
olarak
124
125
Ayhan AKKAN
Güngör SOYSAÇ
«Ağaçlandınna
tırmalan» adı altında
İLTER
Araş-
bir kitap
yayımlandı.
Fıstıkçamı Kozalak ve Tohumuna İlişkin Morfolojik ve Fizyolojik Araştırmalar (37 s., SumDr.
mary) 1984.
Şem'i İKTÜEREN
Günedoğu
Anadolu Bölgesinde
Gösteren Bazı İğne
Yapraklı Ağaç Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar (1983
Yılı Sonuçları) (32 s.- Ekler,
Dr. Salih ASLAN
Summary) 1984.
İyi Gelişme
126
Isı
ve Külün Kızılçam (Pinus
brutia Ten.) Tohumlannın Çimlenme Yeteneği ve Fidan Büyümesi Üzerindeki Etkileri (38 s., Tuncay NEYİŞÇi
Yusuf CENGiZ
Abstract - Summary) 1984.
127
Batı
128
Bolu -
Karadeniz Bölgesinde Karaçam (P. nigra Arnold.) Kültürlerinin Tesisi İçin Uygulanacak Dikim Şekli İle Aralıkları­
nın Tesisi ve Kültür Bakım Giderlerine Etkileri (10 s., AbstSuat TOSUN
ract) 1984.
Şerif
Ormanında
İşleme
30
Yüksel Araştırma
Toprak Hazırlığı ve
Şekillerinin
Sarıçam
SIRA
No.
ADI
YAZARI
P. silvestris L.) ve Uiudağ Göknan
(Abies bornmülleriana
Mattf.) Gençliklerinin Gelişine
ve Gelişimine Olan Etkileri (16
s., Abstract) 1984.
Suat TOSUN
129
Uludağ
Göknan (Abies bornMattf.) Fidanlarında
Yarına Aşı Yöntemiyle Üretim
Tekniğinin Araştırılınası (32 s.,
Suat TOSUN
Abstract) 1984.
ınülleriana
130
Sedirde
(Cedrus libani Loud.)
Olanakları
Üzerine
Araştırınalar (12 s., Suınınary)
Yusuf CENGiZ
1984.
Aşılama
131
Kumullarda Canlı Perde Ön
Kuruluş Yolu İle Kimi İğne
Yapraklı ve Yapraklıların I~u­
ınula
Getirilmesi Olanakları
Üzerine Araştırınalar (16 s.,) Lütfi BÜYÜKYILDIRil'vl
Yusuf CENGiZ
1984.
132
Türkiye'ye ithal Edilen Hızlı
Büyüyen Yabancı Türlerin Bü- Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK
yümeleri Üzerine Araştırınalar M. TULUKÇU · F. TOPLU
A.. A.KKAN ·E. AVCioGLU
(112 s.- Ek, Sumınary) 1985.
133
Doğu Kayınının
134
Dağuladini
(Fagus orientalis Lipsky.) Yapay Yolla Gençleştirilmesi Üzerine Araştırına­ Suat TOSUN
Enver GÜLCAN
lar (61 s., Resume) 1985.
(Picea orientalis (L.)
Carr.) Odununun İç Morfolojisi Üzerine Araştırmalar (77 s.,
Dr. Mtistafa Y. TOPÇUOGLU
Suınmary) 1985.
31
SIRA
No.
ADI
YAZARI
135 - 140 No. lu «Teknik Bültenler» Ormancıbk A:raştı:rma Enstitüsü Dergisi, Ocak 1985, Cilt:
31 - Dergi No: 61'de yayımlan­
mıştır.
135
Kızılçam
(Pinus brutia Ten.)
Kabuklarında
Tanen Miktarı­
nın Saptanmasına İlişkin Araş­
tırmalar (54
s., Summary) Or.
Ens. Dergisi, Ocak 1985 A. Pamir ERTEN
Cilt: 31, Dergi No: 61.
Osman TAŞKIN
Araş.
136
Bazı Fidanlıklarda Karaçarnın
(Pinus nigra Arnold) Ekimi Sı­
Verilen Azotlu
ve Fosforlu Gübrelerin Fidan
Gelişimine Olan Etkileri (28 s.,
Summary) Or. Araş. Ens. Dergişi, Ocak 1985, Cilt: 31 Dergi
Emin AKGÜL
No: 61.
rasında Toprağa
137
Orman Sanayi Artıklanndan
Yongalama Suretiyle Yararlanma Olanakları Üzerine Araştır­
malar (14 s., Abstract) Or. Araş.
Ens. Dergisi, Ocak 1985, Cilt: 31 Dr. Erol ÖKTEM
Dergi No: 61.
İ. Tuncay ERKAN
138
Batı
Karadeniz Bölgesi Kereste Sanayiinde Yönetim Ekonomisi (14 s., Summary) Or. Araş.
Ens. Dergisi, Ocak 1985, Cilt:
Dr. Engün İLTER
31, Dergi No: 61.
139
Ormangülü (R. ponticum) Yapraklarındaki Furfurol Mik;tarı
(8 s., Zusammenfassung) Or.
Araş. Ens. Dergisi, Ocak 1985, Yılmaz KÜÇÜK
Mehmet DEMELi
Cilt: 31, Dergi No: 61.
32
SIRA
No.
ADİ
YAZAR.l
140
Odun Kökenli Furfurol Kaynakları Üzerine Araştırmalar (14
s., Summary) Or. Araş. Ens.
Dergisi, Ocak 1985, Cilt: 31,
Dergi No: 61.
A. Pamir ERTEN
141
Kuzeydoğu
Anadolu'nun Ekasistemleri (154 s., Summary) Doç. Dr. İbrahim ATALAY
1985.
M. TETİK - Dr. Ö. YILMAZ
142- 147 No lu «Teknik Bültenler» Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Temmuz 1985,
Cilt: 31, Dergi No: 62'de yayımlanmıştır.
142
Antalya Bölgesi
Doğal Kızılçaın
Meşcerelerinde Kuruluş
Biçimi
ve Yaş Dağılıını (15 s., Abstract)
Or. Araş. Ens. Dergisi, Temmuz
1985, Cilt: 32, Dergi No: 62.
Dr. Ünal ELER
143
Türkiye Orınancılık Sektöründe Sern1aye Hasıla Oranının
Saptanması (20 s., Summary)
Or. Araş. Ens. Dergisi, Temmuz
1985, Cilt: 32, Dergi No: 62.
Dr. Osman SUN
144
NPK (15.15.15) Kompoze Gübresinin Fidanlıkta Ladin Fidanıarına Etkileri (26 s., Summary)
Or. Araş. Ens. Dergisi, Temmuz
1985, Cilt: 32, Dergi No: 62.
Hasret ATASOY
145
Sarıkamış
-
Karanlıkdere Araş­
tırma Ormanının Anakaya ve
Toprak Özellikleri İle Toprak
Tipleri (12 s., Abstract) Or.
Araş. Ens. Dergisi,
Temmuz
1985, Cilt: 32, Dergi No: 62.
Mehmet
TETİK
33
SIRA
No.
146
147
ADI
YAZARI
Kızılçam
Ormanlarmda Damgada Geçen Süre (12 s., Abstract)
Or. Araş. Ens. Dergisi, Temmuz Süleyman DİNGİL
Uğur ŞIRLAK
1985, Cilt: 32, Dergi No: 62.
Ağaç
Türlerimiz Odun ve KaKalari Değerlerinin
buklarının
Saptanmasına İlişkin
Araştır­
malar (20 s., Summary) Or.
Araş. Ens. Dergisi, Temmuz A. Pamir ERTEN
Sema ÖNAL
1985, Cilt: 32, Dergi No: 62.
148 Akdeniz Yöresinde Kızılçam ve
Karaçam Kabuklarından Kompost Üretimi (64 s., Summary) Emin AKGÜL
Cemil AKSOY
1985.
149
Türkiye'de Tesis Edilen Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) Orijin Denemelerinde Büyüme ve
Kalite Özelliklerindeki Varyas- Doç. Dr. Yaşar ŞiMŞEK
yonlar Üzerine Araştırmalar Mümtaz TULUKÇU
Ferit TOPLU
(88 s., Summary) 1985.
Tesislerinden Çı­
kan Kükürtdioksit (S02) Gazı~
nın Çevre Ormanlarında Zararlı Etkilerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar (38 s., Zusammenfassung) 1985.
151 Önemli Bazı Ağaç Türleri Tomroklarının
Çeşitli
Kimyasal
Maddelerle Korunmasına İliş­
kin Araştırmalar (45 s., Summary) 1985.
152 Akdeniz ve Ege Bölgelerinde
Orthotomicus erosus Woll'un
Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar (56 s., Summary) 1985.
ıso
34
Göktaş Bakır
Dr. Emin EREN
Pamir ERTEN
Sema ÖNAL
Dr. Oktay ÖZKAZANÇ
Dr. Şem'i İKTÜEREN
Melnnet YÜCEL
SIRA
No.
153
ADI
YAZARI
Yarıkurak Mıntıka Ağaçlandır­
malarmda Zarar Yapan Böcekler Üzerine Araştırmalar (45 s., Dr. Oktay ÖZKAZANÇ
Mehmet YÜCEL
Abstract) 1985.
154 Meryemana Araştırma Ormanı­
nın Toprak Özelliklerinin Saptanması ve Toprak Tiplerinin Hasret ATASOY
Haritasının Yapılması
(56 s., Enver TEKiN
Mahir KÜÇÜK
Summary) 1985.
155
Doğu
Ladini (Picea orientalis
L. Link.) Fidanlarından Alınan
Çelikierin Köklendirilmesi üzerine Araştırmalar (48 s., Sum- Ömer S. ERKULoGLU
Dr. Zati ERON
mary) 1985.
35
TEKNİK BÜLTEN YAZARLARI~'
2 -
(Alfabetik
Sıraya
Göre)
A
D
ABATAY, M.: 118
AKGÜL, E:: 71, 95, 136, 148
AKKAN, A. : 123, 132
AKSOY, C.: 95, 117, 148
ALEMDAG, Ş.: 8, 9, ll, 12, 20,
25, 36
ALPACAR, K.: 105
ALPAY, O.: 2, 5, 30, 31, 41, 43,
52,58,88
ANIL, Y.: 57, 79
ARASLI, B. : 80, 87
ASLAN, S. : . 50, 64, 103, 106,
112, 125
AŞK, K. : 19, 21
ATALAY, İ.: 141
ATASOY, H. : 144, 154
AVCIOGLU, E. : 132
AYDEMİR, H.: 19, 21, 24, S4,
68, 101
DEMELİ,
M. : 139
DİNGİL, S. : 77, 97, 146
DURUÖZ, E. : 61, 79
DÜNDAR, M. : 53
E
EKİCİ, M. : 32, 44, 45, 66, 69
ELER, Ü. : 142
ERDEMİR, Ö. : S9
ERDOGAN, A. : 18, 34, SS
EREN, E. : lSO
ERKAN, İ. T.: 137
ERKULOGLU, Ö. S. : 102, lSS
ERON, Z. : lSS
ERTEN, A. P.: 83, 93, 135, 140,
147, ısı
ETTER,H.: 4
EYÜBOGLU, A. K.: 62, 74, 98
G
B
BESÇELİ,
Ö. :
lS, 29, 32, 33,
35,69
BEŞKÖK,
T. E.: 7, 42
BOZAKMAN, İ. H. : 37, 86
BÜYÜKDUMAN, M. : 90
BÜYÜKYILDIRIM, L.: 131
i
C-Ç
CENGİZ, Y.: 126, 130, 131
CEYLAN, B.: lll
ÇOBAN, C. : 73, 79
(*)
Yazarların
ndır.
karşısındaki
GEZER, A.: Sl, 91, 92, 102, 103,
112
GÖKŞİN, A.: 96, 117, 120
GÜLAYDIN, H. : 67
GÜLCAN, E. : 133
GÜRTAN, H.: 28, 38
GÜRSU, İ.: 16, 17, 23, 47, 70
GÜVEN, E. : 76, 8S
İKTÜEREN, Ş. : 75, 78, 124, 1S2
İLHAN, R.: 26, 56, 82, 83
İLTER, E. : 122, 138
numaralar Teknik Bültenierin
sıra
nurnarala
K
KARACALIOGLU, T.: 60, 81
KÜÇÜK, Y.: 115, 116, 139
KÜÇÜKKOCA, H. : 4
ş
ŞIRLAK,
U.: 109, 110, 146
ŞiMŞEK, Y.: 132, 149
T
L
LÖHBECK, H. : 89
N
NEYİŞÇİ,
T.: 126
ö
ÖKTEM, E. : 70, 81, 94, 113,
114, 137
ÖNAL, S.: 147, 151
ÖYMEN,. T.: 72
ÖZDEMİR, Ö. L.: 27, 49, 100
ÖZER, E. : 84, 99
ÖZKAZANÇ, O. : 152, 153
s
TAŞKIN,
O.: 82, 83, 93, 135
TEKiN, E.: 154
TELGEREN. G.: 94
TETİK, M. : 141, 145
TOKER, R. : 1, 6, 10
TOPÇUOGLU, M. Y.: 63, ~14,
134
TOPLU, F.: 132,149.
TOSUN, S. : 127, 128, 129, 133
TULUKÇU, M.: 132, 149 ·
u
UGURLU, S.: 80, 84, 87, 99
SAVRAN, K.: 3
SEVİMSOY, M.: 117, 121
SOLAK, M. : 108
SOYKAN, B.: 8, 13, 14, 22, 39,
48
SOYSAÇ, G. : 123
SUN, O.: 80, 104, 119, 143
SUNAL, F. : 65
SUNER, A.: 89, 107
V
VAROL, M. : 40, 46
y
YILMAZ, Ö. : 141
YÜCEL, M. : 152, 153
37
3 - TEKNİK BÜLTEN KONULARI*
(Oxford Desimal Sisteme Göre)
ESAS KONULAR
lll
METEOROLOJİ- KLİMATOLOJİ:
114
TOPRAK- TOPRAK İLMİ:
116
HİDROLOJİ- TOPRAK VE SU KORUMASI- EROZYON:
-
90, 95, 145, 148, 154
19, 21, 24, 54, 131
145.7
ENTOMOLOJİ:
150/159
AV HAYVANLARI-AVCILIK- ATICILIK:
160/176
BOTANİK - ORMAN BOTANİGİ :
15, 29, 34, 35, 38, 44, 45, 66, 69, 72, 153
-
10, 20, 74, 92, 120, 124,
125, 132
180/190 BİTKİ VE ORMAN EKOLOJİSİ:
141
32, 37, 53, 71, 86, 96,
220/290
SİLYİKÜLTÜR - GENÇLEŞTİRME - BAKIM VE ISLAH,
PARK VE BAHÇE KURMA: 2, 3, 5, 7, 16, 17, 27, 30, 31,
40,41,42,43,50,51, 52,58, 62,64,68, 75, 76, 78,85,88,89,
91, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
lll, 112, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 144,
149, 155.
300/369
İŞ BiLGİSİ:
370/379
TRANSPORT VE TESİSLERİ :
380/390
İNŞAAT ~ ORMAN MÜHENDİSLİGİ :
410/490
ORMAN KORUMASI: 18, 33, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 53,
55, 58, 66, 69, 150, 152
510/569
28, 38, 63, 73, 77, 146
DENDROMETRİ:
97
4, 8, 11, 12, 13, 20, 22, 25, 36, 43, 59,
80, 104, 142
580/590
GEODEZİ- FOTOGRAMETRİ :
610/630
ORMAN AMENAJMAN! :
87
9, 14, 48, 59, 84, 99
(*) Konuların karşısındaki numaralar Teknik Bültenierin sıra numaralarıdır.
38
640/679
ORMAN İŞLETME EKONOMİSİ:
680/690
ORMAN İDARESi:
710/8ı9
ORMAN MAHSULLERİNİN DBGERLENDİRİLMESİ VE
A.:GAÇ TEKNOLOJİSİ : 10, 23, 47, 60, 134, 147 ·
821/859
ORMAN MAHSULLERİ SANAYİİ: 1, 6, 10, 26, 56, 63,
65, 70, sı, 82, 83, 93, 94, 114, 116, 117, ııs, 122, 138, ısı
860/899
ORMAN MAHSULLERİ KİMYASI VETALİ ÜRÜNLER:
113, 115, 135, 137, 139, 140
900/990
ORMANLAR- ORMANCILIK POLİTİKASI: 43, 57, 61, 79
12, 67, 143
-
YARDlMCI KONULAR
... 015 İSTATİSTİK METODLAR:
119, 143
39.
4 - TEKNİK BÜLTEN KONULARI'~
(Ağaç Türlerine Göre)
ıoo,
1)
KARAÇAM: 3, 4, 18, 27, 49, 50, 53, 56, 70, 72, 78, 83, 89,
103, 125, 127, 136, 147, ı48
2)
SARIÇAM: 4, 10, 20, 22, 27, 29, 37, 40, 50, 53, 56, 59, 63, 70,
72, 73, 78, 80, 81, 83, 86, 89, 93, 103, lll, 112, 114, 116, 121, 128,
145, 147, ısı
3)
KIZILÇAM: ll, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 42, 50, 51, 64, 75, 77, 78,
85, 89, 97, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 119, 125, 126, 131, 135,
142, 146, 147, 148, 152
4)
FISTIKÇAMI - HALEPÇAMI:
S)
LADİN
6)
GÖKNAR: 3, 4, 22, 26, 42, 56, 63, 70, 73, 81, 83, 86, 93, 106,
114, 116, 128, 129, 147
7)
SEDİR
8)
KAYIN: 1, 3, 4, 6, 12, 22, 56, 65, 70, 81, 93, 94, 107, 114, 116,
117, 133, 147, 151
9)
MEŞE:
78, 103, 124, 125, 131
:_ 32, 42, 50, 56, 69, 71, 91, 92, 102, 114, 116, 134, 144,
147, 154, 155
: 44, 45, 76, 130,
ı,
ı47
4, 56, 66, 93, 96, 114, 117, 147
10)
KIZILAGAÇ :
ll)
DİGER
23, 74, 82, ı 15, 1 ı6, 147
TÜRLER: 46, 47, 60, 62, 98, 103, 113, 116, 120, 123,
125, 13L 132, 139, 147, 149
(*) Ağaç türlerinin karşısındaki numaralar Teknik Bültenierin sıra numaralarıdır.
40
II -
MUHTELİF YAYlNLAR SERİSİ
(1952- 1985)
1. Muhtelif
Yayınlar
(Yayın Sırasına
2.
Göre)
Muhtelif Yayıniann Yazarları
(Alfabetik Sıraya Göre)
3. Muhtelif Yayınların Konuları
(Oxford Desimal Sistemine Göre)
4.
Muhtelif Yayınların Konulan
(Ağaç Türlerine Göre)
1 -
MUHTELİF YAYlNLAR
(Yayın Sırasına
MUHTELİF
SIRA
No.
1
Göre)
YAYININ
ADI
YAZARI
Bolu Orman Araştırma İstasyonu 1953 Bülterii (46 s.) 1953.
Ormancılık Araştırma
2
Çarnkoru Tecrübe Ormanında
Ocak Ekimi İle Ağaçlandıı·rna
Denemesi Tatbikat Planı (56
s.) 1953.
Turgut BEŞKÖK
3
Orman İçi Mer'alarının Islahı
ve Bu Mer'aiarda Hayvan Otlatmasının Tanzimine Ait Rapor
Hazırlanması Klavuzu (20 s.)
Osman ALPAY
1954.
4
Orman Yol Şebekeleri. Mefhumu ve Planlaması (12 s.) 1955. Knddusi SAVRAN
5
Otlak Islahı ve Amenajman
lavuzu (112 s.) 1957.
6
7
8
9
Kurak
Mıntıka
Enstitüsü
Kı-
Osman ALPAY
Ağaçlandırma
Tekniği (139 s.) 1958. (Çeviren:
Turgut BEŞKÖK)
FAO
Eksibelerimiz, Önemi ve 1955
Yılında Manavgat'ın Side- Sorkun Eksibesinde Yapılan Denerne Mahiyetinde Ağaçlandırmalar (49 s.) 1961.
Lüttii BÜYÜKYILDIRIM
Hava Fotoğrafları Yardımıyla
Yol 'Güzergahlarının Tayini
Mevzuunda Bir Etüd (47 s.,
İng. ÖZET) 1961.
Şeref ALEMDAG
Cezayir'de Toprak Muhafaza
Tedbirleri (72 s.) 1961.
Kemal
AŞK
43
SIRA
No.
ADI
YAZARI
10
İbre Ekim Yastıklarında Orman Fidanları Yetiştirmenin
Biolojik Esasları (94 s., Al.
ÖZET) 1961.
Dr. Hasan SELÇUK
11
Türkiye Ormancılık Araştırma
Enstitüsü ve Çalışmaları (20 s.)
1962.
Orınancılık Araştırma
Enstitüsü
The Turkish Forest Research
Institute And Its Activities (20
s.) 1962.
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü
12
13
Delikli Kart Sistemi ve Ormancılıkta
Kullanılma
imkanları
(53 s., Zusammenfassung) 1962. Burhan SOYKAN
14
ıs
Türkiye Ormanları, Bugüne Kadar Tatbik Edilen ve Gelecekte
Tatbiki Tavsiye Edilen Silvikültürel Muameleler (118 s.- Ek)
1963. (Çeviren: Dr. Hasan SELÇUK)
Dr.
Türkiye Ormancılık Araştırma
Enstitüsü ve Çalışmaları (27 s.)
1966.
Friedriclı ZEDNİK
Orınancılık
Araştırma
KurnuHarın
16
Tesbiti ve Rüzgar
Perdeleri Semineri Hakkında
Rapor (74 s.) (Teknik Raporlar Turgut BEŞKÖK
Nejat KA YlN
1) 1966.
17
Mıntıkası Sapsız MeAnatomik ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştır­
malar (90 s., Fr. ÖZET) 1966.
Karabük
şelerinin
18
Pedavra
Miktarı
İmalatında
(5. s.) 1966.
Raporlar : 2).
44
İrfan GÜRSU
Zayiat
(Teknik
İrfan GÜRSU
Enstitüsü
SIRA
No.
19
20
ADI
YAZARI
Bolu Mıntıkası Sarıçamlarında
(Pinus silvestris L.) Lif Kıvrık­
lığı (10 s) 1966. (Teknik Raporlar : 3)
Bük
İrfan GÜRSU
Araştırma Ormanında
Saf
Aralama ve Tensil Çalışmaları (7. s.)
Şerif YÜKSEL
1966. (Teknik Raporlar: 4)
Kızılçam Meşcerelerinde
21
Bartın İşletmesi Dumanlı Serisi Ormanlarında Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Baltalığı
Tesisi Çalışmaları (6. s.) 1966.
(Teknik Raporlar : S)
Şerif YÜKSEL
22
Oltu, Göle,
Sarıkamış
Ormanla-
rında Kış Çalışmaları İmkfmla­
rı
(8 s.) 1966. (Teknik Raporlar:
6)
Dr. Hayati GÜRTAN
23
Karacasu - Acarlar Gölü Dışbu­
dak Ormanında Kesim ve Nakliyat (6 s.) 1966 (Teknik Raporlar : 7)
Dr. Hayati GÜRTAN
24
IUFRO'nun Viyana' da Toplanan XIII. Kongresine Ait Rapor (29 s.) 1966 (Teknik Raporlar: 8)
Burhan SOYKAN
25
Trakya Bölgesinde Rüzgar Zararlarını Önlemek Maksadıyla
Yapılacak
Ağaçlandırmalar
Hakkında
Ön Etüd Raporu (12
s.) 1966. (Teknik Raporlar: 9) Turgut BEŞKÖK
26
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yayınları (1953- 1966) (66 s.)
1967.
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü
45
SIRA
No.
27
ADI
YAZARI
Akdeniz Çevresinin Özel Silvikültürel Problemleri . (95 s.)
1967. (Çeviren: Rifat İLHAN) Dr. Friedrich
28 (Teknik Raporlar : 10 - 22>>
adı altında bir kitap olarak ya-
ZEDNİK
yımlanmıştır.
28(A) Sahil Kumul Ağaçlandırmala­
rında Ağaç Türlerinin Ve Ağaç­
lanciırma Tekniğinin
Tesbiti
Denemesi Ara Gözlemleri (1 - 34
s.) (Teknik Rapor: 10) 1968. Lütfi BÜYÜKYILDIRIM
28(B) Burdur'da Erozyonu Önleyici
Tedbirlerin Araştırılması Denemesi (35- 51) (Teknik Rapor:
Mustafa SOLAK
11) 1968.
28(C) Acıpayam İşletmesi Değne Serisi Ağlı Mevkiinde Yaşlı Karaçarn Meşcerelerinin Gençleştirilmesi İmkfmları (52- 63) (TekMehmet VAROL
nik Rapor: 12) 1968.
28(D) Toprak pH'sını Düşürmek İçin
Kullanılan Kimyevi Maddelerden Kükürt, Demir Sülfat, Potasyum- Alüminyum Sülfat ve
Sülfirik Asid'in Karaçam Tohum Yastığındaki Fidelerin Yaşama ve Gelişmeleri Üzerine
Olan Tesirlerinin Tetkiki (64- Şeref GÜNSUR
69) (Teknik Rapor: 13) 1968. Ömer L. ÖZDEMİR
28(E)
Ormancılık Araştınna
EnstitüKaraçam Ekim
Yastıklannda Gübreleme ve
Mikarize Aşılama Denemesi (70 Şeref GÜNSUR
-76) (Teknik Rapor: 14) 1968. Ömer L. ÖZDEMİR
sü
46
Fidanlığında
SIRA
No.
YAZARI
ADI
28(F) Tokat - Daylıhacı Kôyü Civeklidere Mevkiindeki Bozuk Meşe
Baltalıklannın Islahı ve Koruya Tahvili Mevzuunda Ön Çalış­
malar (77- 85) (Teknik Rapor:
15) 1968.
İ. Hakkı BOZAKMAN
28(G) Çamkoru Araştırma Ormanın­
da, Saf Sarıçam Sıklığında Yapılan Ayıklama Kesimlerinin
Meşcere Gelişimine Tesirleri
(86- 93) (Teknik Rapor: 16)
1968.
Mehmet VAROL
28(H) Bingöl Düzağaç Mevkiindeki
Bozuk Meşe Baltalıklarının Islahı Üzerine Bir Ön Çalışma
(94 - 97) (Teknik Rapor : 17)
1968.
28(İ)
İ. Hakkı BOZAKMAN
Karaçam (Pinus nigra Arnold)
Tohumunun
Damping OH.
Mantan Hastalıkianna Karşı
İlaçlanması (98 - 104) (Teknik
Rapor: 18) 1968.
Ömer
28(J) Burdur
Dolaylarındaki
L. ÖZDEMİR
Ağaç­
landıı·malarda
Toprak İşleme­
si ve Ekim Dikim Metodlanyla
Türlerin Başarı Üzerindeki Tesirlerinin Tesbiti Denemesi Ara
Raporu (lOS -140) (Teknik Rapor: 19) 1968.
Lütfi BÜYÜKY(ILDIRIM
28(K) Karabucak Okaliptüs Ormanında Yabani Diri Örtü İle Kim
yevi Mücadele (141 - 145) (Teknik Rapor: 20) 1968.
İ. Hakkı BOZAKMAN
47
SIRA
No.
ADI
'
YAZARt
28(L) Demirköy
Çakmaktepe Serisi
Kayının Tabii
Tensili Üzerine Bir Ön Çalışma
(146- 151) (Teknik Rapor: 21)
1968.
Mehmet VAROL
Ormanlarında
28(M) Bük
Araştırma
Ormanında
Ağaçlandırma Tekniği
Üzerine
Denemeler Ara Raporu (152 182) (Teknik Rapor : 22) 1968. Lütfi BÜYÜK"'iiLDIRIM
29
30
31
Orman Amenajman Planlarının
Yaş Sınıfları Düzenine Göre
Tanziminde Saha Kontrol Metodlarının Uygulanması (48 s.,
Ing. ÖZET) 1968.
Doç. Dr.
Ş. ALEMDAG
Yaylacılık
(155 s.) 1969. (Çevirenler : Münir DÜNDAR, Hadi Kurt LEiDENFROST
CANVER)
Otto PASCHER
Orman Bakanlığı Yayın Kata(1939- 1971) (178 s.) 1972. Selahattin MÜDERRiSoGLU
Loğu
32
Pinus contorta Duglas'ın Gövde Çelikleriyle Üretimi Üzerinde Çalışmalar (242 s., Summary) 1973.
Dr.
Şem'i iKTÜEREN
33
Kontraplaklarda Yapışma Direncinin Saptanması (164 s.,
Summary) 1975.
Erol ÖKTEM
34
Jipsli Topraklar (36 s.) 1975.
Emin AKGÜL
Metin BÜYÜKDUMAN
35
Mazı (ll
Dr. Mahir EKiCi
36
Ağaç
Teldirek ve Çit KazıklaPratik Yöntemlerle Emprenye Edilme Olanakları (23 s.)
1980.
A. Pamir ERTEN
rının
48
s.) 1976.
SIRA
No.
37
ADI
İstatistiksel
YAZARI
Değerlendirme
Yöntemleri ve
(376 s.) 1980.
38
39
40
41
42
Uygulamalar
Dr. Osman SUN
Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1981 Yılı Çalışma Raporu
1982 Yılı Çalışma Programı
(126 s.)
Orınancılık Araştırma
Enstitüsü
Konseyi
Toplantısı Tutanak Özetleri (28
Mart - 1 Nisan 1983) (75 s.)
Ormaııcılık Araştırma
Enstitüsü
«1984» Ormancılık Araştırma
Projeleri Çalışma Grupları ve
Araştırma
Konseyi Tutanak
Özetleri (113 s.)
Ormaııcılık Araştırma Enstitüsü
Onnancılık Araştırma
tırma
Yılı Yeni Başlayan Araş
Projeleri (173 s.) 1985.
Kayın
(El
«1984»
Kitabı
1984 Yılı
Çalışma
Enstitüsü
Ormaııcılık Araştırma
Enstitüsü
Ormaııcılıl< Araştırma
Enstitüsü
Dizisi : 1) (88
s.) 1985.
43
Ormancılık Araştırma
Raporu- 1985
(132 s.
Yılı Çalışma Programı
Ekler) 1985.
49
MUHTELİF YAYlNLARlN YAZARLARI'~
(Alfabetik_ Sırçıya _Göı:e)
2-
A
ALEMDAG, Ş. : 8, 29
ALPAY, O.: 3, 5
ANONYMUS : 28
AŞK, K.: 9
AKGÜL, E.: 34
K
KAYIN, N. : 16
L
LEİDENFROST, K. : 30
B
M
BEŞKÖK, T. E.:
2, 6, 16, 25
B.OLJJ ORMANCILIK ARAŞ.
İSTASYONU: 1
BÜYÜKYILDIRIM, L.: 7
BÜYÜKDUMAN, M. : 34
c
CANVER. H. : 30
D
DÜNDAR, M. : 30
MÜDERRİSOGLU, S. : 31
0-Ö
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ: ll, 12, 15, 26,
38. 39, 40, 41, 42, 43
ÖKTEM, E. : 33
P-R
E
PASCHER, O.: 30
EKİCİ. M. : 35
ERTEN, A. P:: 36
ETTER, H. : .4
F
FAO: 6
i
İKTÜEREN, Ş. : 32
İLHAN, R.: 27
G
GÜRSU, İ.: 17, 18, 19
GÜRTAN, H. : 22, 23
S.-
ş.
SELÇUK, H.: 10, 14
SOYKAN, B. : 13, 24
SUN, O.: 37
y
YÜKSEL, Ş. : 20, 21
z
ZEDNİK, F. : 14, 27
(*) Yazarların karşılarındaki numaralar Muhtelif Yayınların sıra numara
larıdır.
3 -
MUHTELİF
YAYlNLARlN KONULARI'~
(Oxford Desimal Sistemine Göre)
O.D.C.
No.
111
114
116
145.7
150/159
160/176
180/190
220/290
300/369
370/379
380/390
410/490
510/569
580/590
610/630
640/679
680/690
710/819
821/859
860/899
900/990
... 015
... 094.5
('T
ESAS KONULAR
METEOROLOJİ - KLİMATOLOJİ :
TOPRAK- TOPRAK İLMİ: 34
14
HiDROLOJi - TOPRAK VE SU KORUlVIASI - EROZYON :
5, 7, 9, 16, 25
ENTOMOLOJİ : AV HAYVANLAR! - AVCILIK- ATICILIK:
BOTANİK - ORMAN BOTANİGİ: BİTKİ VE 0Rl\1AN EKOLOJİSİ: SİLYİKÜLTÜR- GENÇLEŞTİRME - BAKIM VE ISLAH
PARK VE BAHÇE KURMA: 2, 3, 5, .6, 10, 14, 20, 21, 27,
30, 32, 42
İŞBİLGİSİ : 22, 23
TRANSPORT VE TESİSLERİ :
İNŞAAT - ORMAN MÜHENDİSLİGİ : 8
ORMAN KORUMASI: DENDROMETRİ:. GEODEZİ - FOTOGRAMETRİ : 8
ORMAN AMENAJMAN! : 29
ORMAN İŞLETME EKONOMİSİ :
ORMAN İDARESi : 4
ORMAN MAHSULLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ VE
AGAÇ TEKNOLOJİSİ : 17
ORMAN MAHSULLERİ SANAYİİ : 18, 19, 33, 36
ORMAN MAHSULLERİ KİMYASI VETALİ ÜRÜNLER:
35
ORMANLAR - ORMANCILIK POLİTİKASI: ll, 12, 15, 24
YARDIMCIKONULAR
İSTATİSTİK METODLAR: 37
TANITMA - PROPAGANDA: 31, 38, 39, 40, 41, 43
Konuların karşısındaki
numaralar Muhtelif
Yayınların sıra numarasıdır.
51
4 - MUHTELİF YAYlNLARlN KONULARI*
(Ağaç Türlerine Göre)
3, 10, 14, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 İ, 28 J, 36
1)
KARAÇAM:
2)
SARIÇAM:
3)
KIZILÇAM:
4)
HALEPÇAMI- FISTIKÇAMI:
S)
GÖKNAR:
6)
LADİN :
10, 14, 18
7)
SEDİR
10, 14, 27, 28 J
8)
KAYIN:
9)
MEŞE:
10)
11)
:
2, 10, 14, 19, 22, 28 G, 36
14, 20, 27, 28 A, 28 B, 28 J, 28 M
7, 27, 28 A, 28 B
10, 14, 18
14, 28 L, 36, 42
14, 17, 28 B, 28 F, 28 H, 35, 36
KIZILAGAÇ :
10, 14, 36
DiGER TÜRLER:. 7, 10, 14, 21, 23, 27, 28 A, 28 B, 28 J, 28 K,
32, 36
(*) Ağaç türlerinin karşısındaki numaralar Muhtelif Yayınların sıra numarasıdır.
52
III -
TEKNİK RAPORLAR SERİSİ
(1973- 1985)
1.
Teknik Raporlar
(Yayın Sırasına Göre)
2.
Teknik Rapor Yazarlan
(Alfabetik Sıraya Göre)
3.
Teknik Rapor Konuları
(Oxford Desimal Sistemine Göre)
4.
Teknik Rapor Konulan
(Ağaç Türlerine Göre)
1 -
TEKNİK RAPORLAR
(Yayın Sırasına
TEKNİK
SIRA
No.
Göre)
RAPORUN
ADI.
YAZARI
------·------------------------1 Memleketimizin Başlıca Kereste Piyasa Merkezlerinde Kereste Boyutları Bakın~ından Piyasanın Talep Durumu
(39 s.)
1973.
Dr.
2
3
Emir Gölü Çevresinde Taşınan
Toprak Miktarı ve Islah Tedbirlerinin Bu Miktara Etkisi
(24 s., Resume) 1973.
Dr.
İrfan GÜRSU
Hakkı AYDEMİR
Picea orientalis . (L.) CaıT.'te
Yaz Sonu Dikimi Olanaklannın
Saptanması (15 s., Summary) A. Kenan EYÜBOGLU
1977.
Hasret ATASOY .
4 - 7 «Telr.nik Raporlar» olarak
bir kitap halinde yayımlandı.
4
Erozyona Maruz Kalmış Sahalarda Yapılan Hidrolojik Ağaç­
landıtmalarda Karşılaşılan Sorunların Tesbiti ve Yapılacak
Araştırmalar Hakkında (3 - 29 Muhlis GEYİK
Dr. Hakkı AYDEMİR
s.) 1979.
5
Akdeniz Defnesi (Laurus nobiYusuf CENGiZ
lis) (31- 41 s.) 1979. ·
6
Göktaş Bakır Tesislerinden Çı­
kan S02 Gazının Çevre Ormanlarındaki Zararlı Etkileri Üzerine Çalışmalar (43- sı s.) 1979. A.
Keuaıi-
EYÜBOGLU ·
ŞS
SIR,\
No.
7
ADI
YAZARI
Ladin Ağaçlanduma Alanların­
da Gübreleme İle Sağlanacak
Boy Büyümesi Vasıtasıyla Ot
Boğma Tehlikesinin Önlenmesi
Üzerine Araştırmalar (53- 67 s.)
1979.
Enveı· TE~İN
8 · 18 No. lu «Teknik Raporlar>>
Ormancılık Araştırma EnstitüsU, Ocak 1984 Dergisi, Cilt: 30Dergi No: 59'da yayımlanmıştır.
Nejat GİRAY
8
Gövde Analizi (5- 44 s.)
9
Uludağ
Göknan'nda
(Abies
bornmülleriana) Çap ve Yaş
İlişkileri (45- 58 s.)
Nejat GİRAY
10 Stebe Geçiş Zonundaki Sarıçarn Meşcerelerinde Gecikmiş Sıtkı UGURLU
Aralamalarm Etkileri (59- 80 s.) Erdoğan ÖZER
Doğu
ll
Karadeniz Yöresi Saf Ladin (P. orientalis «L.» Link.)
Meşcerelerinin
Doğal Yolla Ömer S. ERK.ULoGLU
Gençleştirilmesi Üzerine Çalış- A. Kenan EYÜBOGLU
malar (81- 97 s.)
Hasret ATASOY
12
Picea orientalis (L.) Carr.'te A. Kenan EYÜBoGLU
Yaz Dikimleri (98- 112 s.)
Hasret ATASOY
13
Güneydoğu
de
Anadolu BölgesinUygu-
Yapılan Ağaçlanduma
lamaları
Hakkında
Raporu (113 · 122 s.)
14
56-
İnceleme
Sıtkı UGURLU
Mehmet OYAN
Batı Karadeniz Yöresinde AGM
ce Yapılan Ağaçlandırmalarda
Yerli ve Yabancı Kimi Ağaç
Türlerinin Gelişmelerine İliş­ İhsan AKAN
Suat TOSUN
kin Saptamalar (123 - 132 s.)
SIRA
No.
ADI
YAZARI
- - - - - - - - - - - - - · - - - - · - - - ------·--
15
Batı Karadeniz Bölgesinde Karaçam Kültürlerinin Tesisi İçin
Uygulanacak Dikim Şekli İle
Aralıkların Kimi Tesis Giderlerine Etkilerinin Saptanması İhsan AKAN
(133- 143 s.)
Suat TOSUN
16
Doğu Anadolu
Bölgesinde İb­
reli Orman Ağaçları Fidanı Yetiştirilen Orman Fidanlıkların­
da Kimyasal Yol İle Yabancı
Ot Savaşımı (144- 168 s.)
Erdoğan ÖZER
17
Müzik Aletleri Yapımında Kullanılan Yerli Ağaç Türleri ve
Özellikleri (169- 193 s.)
Sema ÖNAL
18
·-----
Ormanlarımızcla Yetişen
Yen en
Üretim Tekniği ve
Değerlendirilmesi (194- 211 s.) Mehmet ABATAY
Mantarlar,
19-27 No. lu «Teknjk Raporlar>>
Enstitüsü, Temmuz 1984 Dergisi, Cilt:
30- Dergi No: 60'da yayımlan­
Ormancıhk Araştırma
mıştır.
19
20
Antalya Bölgesi Doğal Kızılçam
(Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Hazırlama ve Aralama
Kesimlerinin Tepe Gelişimi ve
Tohum Verimine Etkileri Üzerine Araştırmalar (5- 18 s.)
Prof. Dr. S. ÜRGENÇ
Doç. Dr. M. BOYDAK
Dr. Turan ÖZDEMİR
Burhan CEYLAN
Antalya Bölgesi Doğal Kızılçam
(Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Ayıklama Kesimleri (Sık- Dr. Turan ÖZDEMİR
lık Bakımı) ve Etkileri Üzerine Dr. Ünal ELER
Araştırmalar (19- 28 s.)
U&>Ur ŞIRLAK
57
SIRA
No.
ADI
Yft.ZARI
21
Antalya Bölgesi Doğal Kızılçam
(Pinus brutia Ten.) Meşrecele­
rinde Aralama ve Hazırlama
Kesimlerinin Artım ve Büyüme Yönünden Etkilerinin Araş­
Dr. Ünal ELER
tırılması (29- 40 s.)
22
Sıklığın Doğu
23
Ladini (Picea ori- A. Kenan EYÜBoGLU
entalis Link.) Fidanıarına Etki- Hasret ATASOY
Mahir KÜÇÜK
si (41 - 50 s.)
Bolu Orman İşletme Müdürlüğünün Gençleştirme Alanların­
da
s.)
24
Başarının
Kontrolu (51- 62
Hasan GÖRGÜN
Ağaç Teldireklerinin Üretimi,
Taşınması ve İstiflenmesi Sıra­
sında Yapılan Yanlış Uygulamalar İle Bunların Giderilme
Çareleri ve Direklerde Oluşan
Çatlakların Kimyasal ve Mekanik Yollarla Önlenmesi Üzerine Dr. Mustafa TOPÇUoGLU
Metin GÜLENÇ
Araştırmalar (63- 72 s.)
25
26
27
Kesim Zamanının Ar- İ. Tuncay ERKAN
İlyas ÖZLÜ
daklanmaya Etkisi (73- 80 s.)
Devlet Orman İşletmeleri ve
Devlet Kereste Fabrikaları Depolarındaki Stok Tomruk ve
Kereste Ürünlerimizin Dışsatım
Dr. Ergün İLTER
Olanakları (81- 96 s.)
Antalya Yöresi Ormanlarında
Üretim İşi ve İşçilikleri (97 Süleyman DİNGİL
127 s.)
Kayında
28-32 No. lu ((Teknik Raporlar»
Enstitüsü Ocak 1986 Dergisi, Cilt: 32Dergi No : 63'de yayımlanmlŞ­
.Ormancılık Araştınna
tır.
5 00
SIRA
No.
28
ADI
YAZARI
P. x. Eur. İ- 214 Ağaçlandırma­
Fidan Yaşı - Fidan Sı­
nıfı - Fidan Kökü Etmenlerinin
Büyüme Üzerine Etkilerinin
Araştırılması (57 - 64 s.)
Dr. Şem'i İKTÜEREN
larında
29
Antalya Doyran Yöresi (P. brutia Ten.) Ormanlarında Yangın­
ların Tarihsel Özellikleri (65 92 s.)
Tuncay
NEYİŞÇi
30
Karaçam Orijinieri Arasındaki
Kuraklığa ve Dona Dayanma
Farklılıkları (93 - 110 s.)
Dr. Artok SUNER
31
Antalya
Bölgesi
Fıstıkçamı
Ağaçlarının Ağaçlandırma
larındaki Fıstık
mi (lll~ 121 s.)
32
Alanve Odun VeriDr. Ünal ELER
Fidanlık
Yükseltisinin Doğuladini Fidan Morfolojisine Etkisi
(123- 144 s.)
Hasret ATASOY
59
2 -
TEKNİK RAPOR YAZARLARI*
(Alfabetik
Sıraya
Göre)
I-İ
A
ABATAY, M.: 18
AKAN, İ. : 14, 15
ATASOY, H.: 3, ll, 12, 22, 32
AYDEMİR, H.: 2, 4
B
İKTÜEREN, Ş.:
İLTER,E.
K
KÜÇÜK, M. : 22
BOYDAK, M.: 19
c
CENGiZ, Y. : 5
CEYLAN, B.: 19
D
DİNGİL, S. : 27
28
: 26 /
N
NEYİŞÇİ,
T.: 29
0-Ö
OYAN, M.: 13
ÖNAL, S;: 17
ÖZDEMİR, T.: 19, 20
ÖZER, E. : 10, 16
ÖZLÜ, İ.: 25
E-F
ELER, Ü.: 20, 21, 31
ERKAN, İ.T. : 25
ERKULOGLU, Ö. S.: ll
EYÜBOGLU, A. K.: 3, 6, 11,
12, 22
G
GEYİK, M.: 4
GİRAY, N.: 8, 9
GÖRGÜN, H. : 23
GÜLENÇ, M. : 24
GÜRSU, İ.: 1
S-Ş
SUNER, A. : 30
ŞIRLAK, U. : 20
T
TEKİN, E.: 7
TOPÇUOGLU, M. Y. : 24
TOSUN, S. : 14, 15
U-Ü
UGURLU, S.: 10, 13
ÜRGENÇ, S.: 19
("') Yazarların karşısındaki numaralar Teknik Rapor sıra numarasıdır.
60
3 -
TEKNİK RAPOR KONULARI'~
(Oxford Desimal Sistemine Göre)
O.D.C.
No.
ESAS KONULAR
- KLİMATOLOJİ:
TOPRAK- TOPRAK İLMİ: HiDROLOJi - TOPRAK VE SU KORUMASI - EROZYON :
2, 4
145.7
ENTOMOLOJİ : 150/159 AV HAYVANLAR! - AVCILIK- ATICILIK:
160/176 BOTANİK - ORMAN BOTANİCİ: 5
180/190 BİTKİ VE ORMAN EKOLOJiSi: 220/290 SİLYİKÜLTÜR- GENÇLEŞTİRME - BAKIM VE ISLAH
PARK VE BAHÇE KURMA: 3, 7, 10, ll, 12, 13, 14, 15,
16, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 32
300/369 İŞBİLGİSİ : 27
370/379 TRANSPORT VE TESİSLERİ :
380/390 İNŞAAT - ORMAN MÜHENDİSLİGİ :
410/490 ORMAN KORUMASI : 6, 29
510/569 DENDROMETRİ: 8
580/590 GEODEZİ - FOTOGRAMETRİ :
610/630 ORMAN AMENAJMAN!: 9, 21, 31
640/679 ORMAN İŞLETME EKONOMİSİ : 26
680/690 ORMAN İDARESi : 710/819 ORMAN MAHSULLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ VE
AGAÇ TEKNOLOJİSİ: 1, 17, 24, 25
821/859 ORMAN MAHSULLERİ SANAYİİ: 860/899 ORMAN MAHSULLERİ KİMYASI VETALİ ÜRÜNLER:
18
900/990 ORMANLAR- ORMANCILIK POLİTİKASI:
YARDlMCI KONULAR
... 015 İSTATİSTİK METODLAR : ... 094.5 TANITMA-PROPAGANDA: -
111
114
116
METEOROLOJİ
(*) Konuların karşısındaki numaralar Teknik Rapor sıra numarasıdır.
61
TEKNİK RAPOR KONULARI*
4 -
(Ağaç
Türlerine Göre)
1)
KARAÇAM:
2)
SARIÇAM:
3)
KIZILÇAM:
4)
FISTIKÇAMI - HALEPÇAMI :
5)
LADİN:
6)
GÖKNAR:
7)
SEDİR:
17, 27
8)
KAYIN:
6, 25
9)
MEŞE:
10)
(*)
10, 14, 16, 23, 24
19, 20, 21, 27, 29
Ağaç
31
3, 6, 7, ll, 12, 17, 22, 32
6, 9, 14, 23, 27
DiGER TÜRLER:
sıdır.
62
15, 27, 30
türlerinin
5, 14, 17, 27, 28
karşısındaki
numaralar Teknik Raporun
sıra
numara-
IV -
ENSTiTÜ DERGi SERISI
(1952- 1985)
1.
Enstitü DergUeri
(Yayın Sırasına Göre)
2.
Enstitü Dergisi Yazarları
(Alfabetik Sıraya Göre)
3.
Enstitü Dergisi Konuları
(Oxford Desimal Sistemine Göre)
4.
Enstitü Dergisi Konuları
(Ağaç Türlerine Göre)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 -
ENSTiTÜ DERGiLERİ
(Yayın Sırasına Göre)
DERGİDEK.İ
YAZININ
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
i
jt954- Sayı:
ı
!1
Dergi Çıkarken
1 GÜLÇÜR, M. :
2
SAYFA
SELÇUK, H. : Meşcerelerin Tabii Hayat Çağları ve
Bu Çağlarda Faaliyette Bulunan Silvikültürel Müdahaleler . .. ... . .. . .. .. . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . .
3
4 - 11
3
GÜLÇÜR, M. : Su Havzalarında Erozyonun İncelenn1esi ... .. . ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 - 18
4
TOKER, M. : Maden ve Tel Direklerinin Emprenyesi
ve Bu Hususta Memleket Ormancılığına Düşen işler 19-26
5
SAVRAN, K. : Tabii Tensil Metodlan ve Muhtelif
Fayda ve Mahzurları .. . ... .. . . .. . . . . .. ... 27 - 32
Metodların
ı
1
i
1
6
7
ı
1954- Sayı: 2
i
1
•
ATAKAN, M.: Aralama Kesimlerine Başlama Zamanı ve Aralamalarda Ölçü ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1·8
KÜÇÜKKOCA, A. H. : Aralama Kesimlerinin Tesirleri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9- 13
8
ALPAY, O.: Ormancı, Orman, Otlatma ve Mer'a Münasebetleri . .. . .. . . . . . . .. . ... .. . .. . . .. ... .. . ...
14 - 22
9
ERSOY, O.:
Orman İçi Mer'alann Islahı ............ 23-27
10
GÜLÇÜR, M.: Tesviye Hendeklerinin Erozyon ve
Kurak Mıntıka Ağaçlandırmaları Bakımından Ehemn1iyetleri .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . ... .. . .. . . . .
28 · 40
ll
VARIŞUGİL,
trol ve
Islahı
A. : Sel Yarıntılarının Çeşitleri, Kon... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
41 • 56
65
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
12
TOKER, R. : Maden Direği İstİhsalinde Gözönünde
Tutulması icabeden Teknik Esaslar ...
57-71
13
ÖZTÜRK, E. :
Kontralit ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72- 76
14 BEŞKÖK, T.:
Menşernin
Ağaçlandırma Çalışmalarında Tohum
İklim ve Toprak Vasıfları Bakımından
Önemi .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . ... ... . .. ... ... . . . 77 - 84
15
YALTIRIK, F.: Baltalık ve Korulu Baltalıkları Koruya Çevirme Metodları .............................. 85-93
jt956- Sayı: 3\
16 ALPAY, O.:
Çamkoru Civarı Orman İçi Mer'aları ...
7- 13
17
GÜLÇÜR, M.: Erozyon Kontrolu Çalışmalarında
Kudzu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14- 19
18
TOKER, R. : Orman İşletmelerinde Çalışan Ölçme,
· Kesme ve Depo Memurlarını Kendi Branşlarında Nasıl Yetiştirebiliriz ................................... :
20-28
19
SAVRAN, K.: Ormancılık Araştırmalarında Daimi
Deneme Sahaları ... . .. . .. . . . . . . . .. . .. ... ... .. . . .. . .. . .. 29 - 40
20
BEŞKÖK, T.:
21
KASIMoGLU, N.:
22
ÇINAR, S. Z.: Orman İçi Çayır, Mer'alarımız ve
Önemi . . . . .. . . . .. . .. . .. . ... . .. .. . . . . .. . ... .. . .. . .. . .. . 69 - 70
Kum Kasalarında Tohum Çimlendirme Denemeleri . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .. ... ... . ..
41 - 57
j 1956- Sayı: 4
Fidanlık Topraklannın Islahı ...
ı
23 · GÜLÇÜR, M. : Su Havzalarının Erozyon Bakımından Etüdü Nasıl Yapılır ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24
5- 10
BEŞKÖK, T.:
humlarında
25
58-68
Orman Ağaç ve Ağaççık Türleri ToUyuklama ve Giderilmesi Çareleri .. . .. . ll - 22
ALPAY, O.: Otlaklarımızda Halen Takip Edilen Otlatma Tarzının Sahip Olduğu Kayıplar ... ... .. . ... .. . 23 - 32
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
26 ÇINAR, S. Z.:
Ş.
Mer'a Ekimi
SAYFA
.................. 33-44
Fidanlıklarda Toprağın
27
GÜNSUR,
28
TOKER, R. : Sun'i Kurutma ve Kereste Fabrikalarımız İçin Önemi ... .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . ... 53 - 64
29
SEÇKiN, M. : Ağaçların Ferdi Kabiliyetlerinin Reçine Verimi Üzerine Tesiri ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65-68
11957 -
:
Sayı
Cilt 3 -
1
Ehemmiyeti 45 - 52
ı
30 BEŞKÖK, T.- ALEMDAG, Ş.: Güney ve Güneydoğu
İngiltere' de Gördüklerimiz .. . . .. .. . .. . . .. .. . ... .. . . ..
3 - 13
31
SELÇUK, H.: İbre Örtüsü ve Mul Toprağının Çimlenme Üzerindeki Tesirleri ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 · 18
32
KASIMOGLU, N.: Fidanlıklarda Yabancı Otlarla
Mücadelede ve Toprağın Sterilize Edilme~inde Kiroyevi İlaçların Kullamlması .. . .. . . .. .. . ... .. . .. . ... .. . ı 9 - 26
33
ÇINAR, S. Z.: Otlak Çalışmalarımızın Ümit Verici
. . . .. . . .. ... .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 27 - 30
Rakamları
34
TOKER, R. :
Orman
İşlerinde
İçin Alınması U\zımgelen
35
Kazaları Önlemek
Tedbirler .. . .. . .. . ... .. . .. . 31 - 41
SEÇKİN,
M.: Dikili Ağaçlarda Reçine İstihsalinde
Reçine Verimini Arttıran Bazı Faktörler ... ... ... ...
1.1957- Cilt 3 -
S~yı 2
1
36 ALEMDAG, Ş. : Takimetride Ufki Mesafe ~D)'nin,
Şahıli Mesafe (h)' m Hesabında Jordan ve JadanzaHammer Cedvellerinin KulJanılışı ............. :. ... ...
37
38
SOYKAN, B; : Çamkoru Tecrübe Ormanı Serisi Orman Amenajman Planının Tanziminde Tecessümün
Meyer Metoduna Göre Hesaplanması ... ...
ÇINAR, S. Z.:
42
Mer'alardaki Yabani Otlar
3- 8
9- 21
22-27
67
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
39 TOKER, R. : Ormancia Nakliyat İşlednde Kullanılan Motorlu Çekme, Kaydırma, Kaldırma, Havai Hat
Makine ve Tesisleri, Memleketimiz İçin Önemi . .. ... 28 - 40
40 SEÇKiN, M. :
Ağaçların
41
Eğik Ağaçların
Kurtarılması
Kesim ve Takılı Kalan
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41-45
UZUNER, A. R. : Orinancılık Araştırmalarında Matematik istatistiğin Önemi .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 46 - 59
ırns=ciı-;;-·=-s~yı ı ı
42
43
ALEMDAG, Ş.: Ormancılık Araştırma Enstiüsü Ya.yınları . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. .
3-6
ÇINAR, S. Z. : Otlaklarda Bozulma Emareleri ve Bozulma Sebepleri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7- 14
44
TOKER, R. : Memleketimizde Orman işçisi Problemi Halledilmesi imkanları ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15- 31
45
SEÇKiN, M.: Reçine Verimine Tesir Eden Çap, Taç,
Boy Nisbetleri ve Çap Artımı Faktörleri ... ... ...
32 - 36
46
UZUNER, A. R.:
47
SELÇUK, H. : Serbest Silvikültür Metodu ve Silvikültürel Planlamanın Ana Hatları ... ... ... ... ... ... 44-51
48
ÖZDEMİR, Ö. L. : Orman Ağaçları Tohumlarının
Dezenfekte Edilmesi .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . ... .. . 52 - 55
49
GÜRSU, İ. : Fransa' da Reçine İstihsali Yapılan Sahil Çamı Ormanlarının Hususiyederi ve Tabi Tutuldukları Silvikültürel Muameleler . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . 56 - 64
ı _1958 -
Cilt 4 -
50 GÜRTAN, H. :
larının Teşkili
51
68
Senelik Halka Ölçen Aletler ...... 37-43
~~yı ~_ı
Odun İstİhsalinde Çalışan İşçi Postave Bir Kişilik İşçi Postaları ... ... ... ...
3- 12
TOKER, R. : Kayın Tomruklarının Hazırlanmasında
Gözönünde Tutulacak Esaslar . . . .. . .. . .. . . .. .. . ... .. . 13 - 20
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
S2
SEÇKiN, M. : Reçine ve Dünya Memleketlerinde ve
Türkiye'de Reçine İstihsali ... ... ... ... ... ... ... ...
21-28
53
GÜRSU, İ.:
S4
UZUNER, A. R. : Şüceyratla Kimyevi Mücadele Metodları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 3S - 41
SS
ETTER, H. : Türkiye' de Dikili Damganın Yapılması
ve Kesilecek Dikili Ağaç Hacminin Sıhhatle Hesaplanması (Çeviren : ALEMDAG, Ş.) ... ... ... ... ... ... ... ... 42- 48
S6
ÖZDEMİR, Ö. L. : Dikim Zamanı ve Pratikte Kullanılan Dikim Şekilleri . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'.. 49 - 58
S7
ALEMDAG, Ş.: Türkiye'deki Ladin + Göknar Meşce­
relerinin Kuruluşları, Ağaç Servetleri ve Tecessümleri
Üzerine Bazı Müşahadeler ...... :.. . .................· S9 -72
S8
ALPAY, O.: Senenin MuhtelifAylarında Orman Otlatmasının Zararları ... . .. ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 73 - 79
S9
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ : Ormancı~
lık Araştırma Enstitüsü Dergisi 4. Cildinin Mevzuu
Esasına Göre Fihristi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reçine İstİhsalinde Rasyonalizasyon
lt959- Cilt 5 - Sayı 1
1------------=-60 GÜRTAN, H.: Motorlu Zincir Desterelerinin Memleketimizdeki Kullanma İmkfmları Hakkında Düşünceler ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29-34
80
3- 10
61
OSMANLIOGLU, M. H.: Orman Ekonomisinin Araştırma Konuları Neler Olabilir ... ... ... ... ... ... ... ... ll- 16
62
TOKER, R. : Kurutma, Buharlama Tesislerinin Muhafazası ve Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 17 - 28
63
GÜRSU, İ. : Haşebin Yanmasının Önlenmesi imkan29-34
ları ........ .
69
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
64
UZUNER, A. R. : Araştırma Zaviyesinden Doğu Karadeniz BöJgesi Ormanıarına Umumi Bir Bakış .. . ... 35 -43
65
AKINCI, M. Y. : Ormancılık Araştırmalarında Yetişme Muhiti Envanterinin Yeri, Manası ve Önemi .. . 44- 50
66
SELÇUK, H.: Ormanlarımızda Bugün İçin Tatbiki
Gereken Silvikültürel Muameleler . .. ... .. . .. . ... . . . 51 - 58
67
ALEMDAG, Ş. : Meşcere Hacim Artımının Tayininde
Sclmeider, Pressler ve Meyer Metodlannın Verdiği
Neticeler ... ... . .. .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. .. . 59 - 69
68
AŞK,
69
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ : Ormancılık Araştın11a Enstitüsü 1958 Yılı İçerisindeki Yayınları . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 77 - 78
Türkiye' de Ormancılık Toprak Muhafazası Çalışmalarmda Gözönünde Tutulacak Bazı Hususlar . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . ,. . . .. . . .. ... . .. . .. . .. . .. 70 - 76
K. :
1
j 1959- Cilt 5 - Sayı 2
70
71
TOKER, R. :
lenme Şekli
Lif Levhaları, Kullanma Yerieri ve İş-
GÜRSU, İ. : Kereste
Tutkallar ...
3-23
Sanayiinde
Kullanılan
Tabii
24-39
72
TUNCER, İ. G. : Reçinenin Toplanması, Taşınması
ve Muhafazası .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . ... .. . .. . 40 - 44
73
UZUNER, A. R. : Meryemana Uidin Araştırma Orn1anı ........................................... ..
45-
so
74
ÖZDEMİR, Ö. L.:
75
SELÇUK, K. : İşletmeciliğimizin Silvikültürel Cephesi 57- 64
70
Mikorizelerin Fidanlıklar İçin
51-56
Önemi ............................................ .
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
76
ALEMDAG, ş.: Türkiye'deki Saf Ladin Meşcereleri­
nin Kuruluşları, Ağaç Servetleri ve Tecessümleri Üzerinde Bazı Müşahadeler .. . . . . . .. ... . . . .. . . .. .. . .. . .. . 65 - 77
77
SOYKAN, B. : Kontrol Metodu ve İsviçre' deki İnki~
ş af Seyri .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..
.. .
78 - 94
78
SEÇKiN, M. :
79
ALPAY, O.: Otlaklarda Hasılat Tesbiti ve Otlatma
Plfmı Tanzimi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ··' ...... 101 - 109
80
AŞK,
81
GÜNSUR, Ş.: Topraktaki Gıda Maddeleri ve Bunlarla Bitkilerin Dış Görünüşleri Arasındaki Münasebet ... ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... 128 - 1308
K. :
11960 -
Orman Yangınları
95- 100
Tokat İli Killikkıram Mer'alarının Islahı 110- 127
Cilt 6 -
Sayı
1
ı
Bir gençleştirme Deneme Planı •...
82
UZUNER, A. R. :
83
BÜYÜKYILDIRIM, M. L. :
Erozyon,
Gradoni
ve
Ağaçlama
84
SELÇUK, H. : Bakım Müdahalelerinde
Bazı Herbisitler .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ..
3 -5
6-22
Kullanılan
23-31
85
ALPAY,, O.: Su Muhafazası Tedbirleri İle Otlak Islahı ........ .
32-37
86
AŞK,
87
GÜRTAN H. : Odun İstihsalinde İş Planı ve İşin
M eşeere ve Ağaç Başında Düzenlenmesi ...
58-66
88
OSMANLIOGLU, M. H.: İşletmedlik ve
İdaresi ................................ .
K. : Islah Barajlarında Küvetlerin Dimenziyon,
Form ve İnşaat Tekniği ... . .. ... ... ........ .
38-57
Personel
67-73
71
SIRA
No.
89
YAZARI, KONUSU
SAYFA
GÜRSU, i.: Haşebin Emprenyesiride Kullanılan Yeni Emprenye Maddeleri .............................. 74-77
90 ORMAi\ICILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ : Ormancılık Araştırma Enstitüsünün 1959 Yılı İçerisindeki
Yayınları .. . ... .. . .. . .. . .. .
... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 78 - 79
ı
91
BEŞKÖK, T.:
lerdeki
92
S~;yı. 2
Cil! 6 -
j 1960. -
Ağaçlandırma Sahalarında İlk Sene-
Başarı
ÖZDEMİR,
1
i
Derecesini Tahmin Usulleri
Ö. L. :
... ... ...
3- 14
«Damping- Off» Mantari Hasta-
lığını Önleyici Tedbirler ve Bununla Mücadele
Onnan
15-21
22-25
Otlatması
93
ALPAY, O.:
94
GÜRTAN, H. : Ormancılıkta Kullanılan Alet ve Malzemenin Norınlandırılması ve Muayenesi .. . .. . . .. . .. 26 - 30
95
GÜRSU,
Vasıfları
Tokat Mıntıkası Kayınlarımn Teknik
Üzerinde Yapılan bir Çalışma ... ... ... ... 31-41
ı
Cilt 7 -
1961 -
İ. :
Sayı
1 1
96
BEŞKÖK, T. E.:
97
EREL, M. : Güneybatı Almanya «Nagold» Devlet Tohum İstasyonu Mıntıkasmda Orman Ağacı Tohumlannıh Toplanmasında Cari Kaide ve Bilgiler ... ... ... 17-24
98
ALEMDAG, Ş.: Türkiye'deki Ladin + Sarıçam Meş­
cerelerinin KuruLuşları, Ağaç Servetleri ve Tecessümleri Üzerinde Bazı Müşahadeler .. . .. . .. . .. . ... .. . ... 25 - 38
99
BESÇELİ,
Ö.:
Tohum
Haşere
Hazırlanması, Teşhisi
ve
Meşcereleri
Numunelerinin
Muhafazası
3-16
Toplanması,
... ... ... ... ... 39-42
100 AYIK, B.: Lif Levha ve Yonga Levha İnıali İçin Lüzumlu Maddeler .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... .. . 43 - 48
n
SIRA
No.
101
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ: Ormancılık Araştırma Enstitüsünün 1960 Yılı İçerisindeki
Yayınları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 - 50
1961- Cilt 7 -
102
SAYFA
YAZARI, KONUSU
Sayı
2
SELÇUK, H.: Trabzon- Gümüşhane Arası ve Meryemana Araştırma Ormanı Ağaç ve Ağaççık Türleri,
Kuzeydoğu Karadenizde Denize inen Sahil Boyu Sançam (P. silvestris) Ormanlarımız
3- 10
Amenajmanı
ll - 18
103
ALPAY, O.:
104
AŞK,
105
ÖZDEMİR, Ö. L. :
K.:
Otlak
Çürük
................. .
Yamaçların Sağlamlaştırılması
Malç'ın Ormancılıkta Kullanma
Yeri .............. .
i
1
1962- Cilt 8 -
41-46
Sayı
1 i'
'
'
106
19-40
ALEMDAG, Ş.: Hasılat Çalışmalarında Eğrilerin
Doğrular Halinde Gösterilmesi ... ... ... ... ... ... ... ...
3-21
107
GÜNSUR, Ş.: Toprak Reaksiyonu ve Bunun Bitki
Besin Maddesiyle Olan Münasebeti ... ... ... ... ... ... 22-33
108
BEŞKÖK, T. E.:
Ormancılıkta İyi Vasıflı Tohum
Elde Etme Yönünde Kaydo1unan
109
Gelişmeler
... ... ... 34- 43
SELÇUK, H.- BOZAKMAN, İ. H.: Demirköy Devlet
Orman İşletmesi Ormanlarında ll ve 12 Ekim. 1961
44-78
Günlerinde Yapılan Ekskürsiyon
1962- Cilt 8 -
J10
ALPAY, O.:
Yayiacılık
ll I
SOYKAN, B. :
Artırnın Kambial Sahaya M üsteniden
.. . ... . . . .. . ... . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . 17 - 29
Hesaplanması
112
ve Problemleri
3- 16
ÜNLÜ, M. : Orman Fidanlıklarında Kuş Tahribatının Atmacalada Önlenmesi ve Bu İş İçin Yetiştirilen
Atmacaların Bakımı .................................... 30-32
73
SIRA
No.
SAYFA
YAZARI, KONUSU
------------------------
113
ÖZDEMİR, Ö. L. :
114
ALEMDAG, Ş.: Türkiye'de Hava Fotoğraflannın
Orman Amenajman Planlannın Tanziminde Kullanılmasına Ait İlk Çalışmalar ve Bazı Tavsiyeler
43- 69
jt963 -
115
AŞK,
Cilt 9 -
Fidanlık Envanterinin Yapılması 33 - 42
Sayı
1
ı
Orman Açmalarının Toprak Taşınması ve
Sathi Akım Üzerine Tesirleri ... ... ... ... ... ... ... ...
K. :
3- 18
116
UZUNER, A. R. -KAPTAN, R.: Artvin ve Ayancık'ta Kurulması Mütasavver Sun'i Tahta Fabrikalarına
Ait Avan Proje ........ .
19-41
117
BÜYÜKYILDIRIM, L. : Ormancılıkta Fizyolojik ve
Genetik Çalışmalar .. . ... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . . .. .. . .. . 42 - 44
118
ALEMDAG, Ş.: The position of red heart formatian
in eastern beeches of Tokat region ... ... ... ... ... ... 45-61
119
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ : Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün 1961 Yılı İçindeki Yayınları .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 62 - 63
ı
1 1963- Cilt 9 -
Sayı
2 i
-1
3- ı 7
Orman Envanteri ve Önemi
120
SOYKAN, B. :
121
BOZAKMAN, İ. H. : Doğu Anadolu Mıntıkasında
Bulunan Bazı Meşe Türlerinin Botanik Özellikleri ve
Dağılışiarı .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
ı8
- 3ı
122
ALEMQAG, Ş. : Düzenlenmiş Çizgiler Grafikleri ve
Kızılçam Ağaç Hacim Tablosunun Bu Metodla ifadesi 32- 49
ı23
BESÇELİ, Ö.:
radı
124
74
Böcekleri
Büyükdüz
Araştırma Ormanının
Za-
so- 57
EKICI, .M. : Çam Keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff - Cnethocampa pityocampa Schiff) nın
Biyolojisi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58- 67
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
1964 125
Cilt 10 -
Sayı
SAYFA
1
KARI\MANOGLU, K.: Edremit Kazdağı (Ida) Bitkileri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3-35
126
BÜYÜKYILDIRIM, L. : Burdur Şehri Civarındaki
Çıplak Tepelerin Ağaçlandırılması Şartlannda Ön
Müşahadeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 - 53
127
AYDEMİR, H. :
54-93
Toprak Erozyonu
11964- Cilt 10- Sayı 2
Ormancılık
3- 17
Rusyasındaki
Kum1u Toprak.. . ... .. . .. . . .. . .. 18 - 30
Biometri ve
128
SUN, O. :
129
SOLAK, M. :
Avrupa
ların Ağaçlandırılması Çalışmaları
130
KÖSE, Ş.:
balık
Meryemana Araştırma Ormanında TurTeşekkülü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 36
131
KARAMANOGLU, K.: Ankara, Çubuk, Karagöle Bir
Botanik Gezisi ve Vejetasyonun Bitki Coğrafyası Yönünden incelenmesi . .. . .. . . . .. . . .. ... .. . .. . .. . . .. . . . 37 - 4 ı
132
ERDEMİR,
ö. :
sılat Çalışmaları
Ormancılıkta Hasılat Bilgisi ve Ha. . . . . . .. . . .. .. . . .. ... ... . .. .. . . .. ... .. . 42 - 47
______________ ,
i 1965- Cilt 11- Sayı 1
ı
133
i
i
KARAMANOGLU, K. : İç Anadolu Stepinde Toprak
Erozyonuna Karşı Koruyucu Yastık (Polster) Bitkileri
3 - ı9
134
KÖSE, Ş.: Meryemana Araştırma Ormanında Doğu
Ladini (Picea orientalis Link. Carr.) Olgun Kozataklarındaki Tohum Sayısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 24
135
ALEMDAG, Ş. : Meşcerede Göğüs Yüzeyinin, Çap
Dağılışının ve Hacminin Tayininde Prizmaların Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 41
136
ERDEMİR,
ö. :
sılat Çalışmaları
Ormancılıkta Hasılat Bilgisi ve Ha-
42-
so
T5
SIRA
No.
137
YAZARI, KONUSU
EKİCİ, M. :
Sünger Örücüsü (Lymantria dispar L.)
nün Biyolojisi ve Mücadelesi ... ...
51-56
137a AKGÜL, E.:
Radyoaktif İzotoplar
57-61
İş ve Enerji ........ .
62-75
138
GÜR TAN, H. :
139
SOYKAN, B. : Relaskop Aleti,
Tatbik Şekli ve Bazı Temenniler
;
Memleketimizdeki
76-92
---------------ı
! 1965 - Cilt H ,_______
140
SAYFA
Sayı
2 1l
---
LANE, D. R.- JENSEN, E. C.:
mn Seçimi ve Çözümü
Araştırma Konuları-
3-22
Karamanbayırı
Örnek Devlet Orman
İşletmesi Ormanlarının Silvikültür Problemleri ... ... 23-49
141
PAMAY, B.:
142
VAROL, M. : Erbaa - Çatalan ve Niksar - Akıncıköy
Sedir Meşcereleri ve Alınması Gerekli Silvikültürel
Tedbirler Hakkında Bazı Tavsiyeler ... .. . .. . ... .. . ... SO- 63
143
GÜRTAN, H.: Beslenme Problemi ve Orman İşçilerinin Beslenmesi . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . ... ... .. . 64 - 81
144
İLHAN, R. :
ye
Metodları
Göknar ve Ladin Direklerinin Empren.. . .. . . . . .. . ... . . . . . . .. . ... ... .. . .. . .. . ... 82 - 93
1966- Cilt 12- Sayı 1 \
-
145
146
147
CHARARAS, C.: Picea orientalis'e Anz Olan Ips
sexdentatus ve Diğer Kabuk Böcekleri (Çeviren:
KARAGÖZ, O.) . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . ... .. . . .. . .. .. . .. . 3 - 37
AYDEMİR, H.: Çığlara Karşı Teknik Mücadele ve
Korunma Tedbirleri .. . ... ... . . . ... ... ... ... .. . ... . .. 38 - 84
SUN, O. : Ormancılık Araştırmalannda İstatistiki
Uygulamalar . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 85 - 98
ı
148
76
·---1
1966 -
Cilt 12 -
Sayı ıl
BEŞKÖK, T. E.: Üstün Ağaçlar, Önemleri, Seçim
Esaslan ve Kızılçam (Pinus bnıtia Ten.) Üstün Ağaç-
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
---------------------------
lannın
Seçiminde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar .. . ... .. . .. . ... ... . .. ... . .. . .. .. . .. . . .. . . .
Ormancılıkta
3 - 50
149
GÜLAYDIN, H.:
150
TOPÇUOGLU, M. Y.: Biikilerde Hastalık Amillerinden Mantarlar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89- 108
151
İLHAN,
Havai Hatlar
51-88
Yapılarda Kullanılan Ağaç
R.:
Malzemede
Gelen Koruyucu Tedbirler ............ 109- 125
Alınması Utzım
Sayı 1
1967 -- Cilt 13 -
\
----------------~---1
152
ÖZDEMİR,
Ö. L: Radyoizotoplarm Ormancılık Araştırmalarmda Kullanılması ... ... ... ... ... ... ... ...
153
BESÇELİ, Ö.:
154
İLHAN,
155
HOŞGÖREN,
157
158
19-22
R. : Silvikültürel Müdahalelerin Teknolojik
Özellikleri Üzerindeki Tesirleri ... ... ... ... ... ... ... 23- 37
Ü.: Dikili Ağaç Hacim Tablolarının
Relaskopla Ölçülen Boy Şekil Emsali (th/d) Yardı­
mıyla Tanzimi ve Tatbikatında Görülen Aksaklıklarm İrdelenmesi . .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. ... . .. . . . . .. . .. ...
ı
156
Dendroctonus micans Kugelann
3- 18
38
!
Sayı 2 !
--------1
1967- Cilt 13 -
BESÇEÜ, Ö. - EKİCİ, M. : Biyolojik Mücadele ve
Formica Rufa L. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. .
3-8
DÜNDAR, M. : Ankara Civarında Çam Plantasyanlarında Gözlenen Kumma Olaylan İle Ağaçların Mineral Besin Maddesi Alımı Arasındaki İlişkiler . .. . ..
9 - 18
BEŞKÖK, T. E. - ÖZDEMİR, Ö. L.: Hızlı Gelişen
Ağaç Türleri İle Yapılacak Endüstriyel Ağaçlandır­
malarm Önemi ve Bu Konuda Uygulanmakta Olan
Bir Araştırma Projesi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19-31
159
ÖZDEMİR,
tip
ö.
Şekilleri
L. :
ve
En Çok Kullanılan Deneme Ter.. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . 32 - 44
Bunların Kritiği
77
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
l968- Cilt 14- Sayı 1
160
SAYFA
ı
VAROL, M. : Çamkoru Araştırma Ormanı Sığır Yatağı Mevkiindeki Sarıçam Meşcerelerinin Bakımı ve
Gençleştirilmesi Üzerine Çalışmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 - 23
161
DÜNDAR, M. : Değişik Yetişme Muhitinde Bazı
Önemli Orman Ağaçlarının İbre ve Yapraklarmdaki
Besin Maddesi Konsantrasyonları . . . .. . .. . . . . ... . .. .. . 24 - 48
162
AKGÜL, E. : Tuzlu ve Alkali Topraklar İle Bunların
Islahı . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 49 - 60
163
YILDIRIM, E. : Bolu Aladağ Ormanlarında Alt Tesisi Göknar Olan Sarıçam Meşcerelerinde Artırola İlgili Demostratif Çalışmalar ve Düşünceler ... ... ... 61-72
164
BESÇELİ, Ö.- EKİCİ, M.: Çam Pamuklu Biti (Monophlebus hellenicus Genn.) ve Aneılı k .. . . . . . .. .. . 73 - 78
11968- Cilt 14165
2
1
KOBACHIDZE, D. : Dev Soymuk Böceği (Dendroctonus micans Kugel) (Çeviren: ACATAY, G.) ... ... ...
2- 10
Ormancılık Çalışmalannda Örneklemeler 11 - 25
166
SUN, O. :
167
BESÇELİ, Ö. - VAROL, M. - EKİCİ, M.: Posof Ormanlarmda Tahribat Yapan Dendroctonus micans
Kug. Üzerinde Bir Etüd ... ... .. . . .. .. . ... .. . ... ... ... 26 - 40
168
DURUUÖZ, E.: Halihazır Mevzuat Karşısında Zati
Yapacak ihtiyacının Tevzii, Kullanma Yer ve Şekille­
ri İle Asgari Odun Sarfını Gerektirecek Standart Köy
Yapı Tipleri Üzerine Etüdler ... ... ... ... ... ... ... ... 41 - 88
169
VAROL, M. - ANIL, Y.: Pırnakpınar Mevkiindeki
Bozuk M eşe Bal tahklarının Ko m ya Tahvili Üzerine
Çalışmalar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89- 101
11969- Cilt 1578
~ayı 1- j
SIRA
No.
170
SAYFA
YAZARI, ,KONUSU
DURUÖZ, E. : Orman
Kredi Meselesi
Köylerinde
Kooperatif
ve
3- 15
Kablo İle Nakliyat ... ... ... ... ... 16-37
171
GÜLAYD!N, H.:
172
ÖZDEMİR, Ö. L. : Standart Solvent ve Dowfume
MC-2 nin Karaçam Tohum Yastıklarında Tatbiki
38 - 47
173
BÜYÜKYILDIRIM, M. L. : Güneyde İki Yerde Yapılan Herbisit Uygulamaları ve Sonuçları ... ... ... ... 49- 61
174
AKGÜL, E. : Çamkonı (Kızılcahamam) Araştırma
Ormanında Muhtelif Bonitetlerde Topraktaki Başlıca
Besin Maddelerinin Derinliklere Göre Tesbiti İle Bunlar Arasındaki Münasebetlerin Araştırılması .. . . . . .. . 62 - 71
175
İLHAN, R.: Ahşap Konıma Tekniğinin Sağladığı
Faydalar ve Bu Sahada Kullanılan Önemli Kimyasal
Konıyucu Maddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 - 102
176
TOPÇUOGLU, M. Y.: Kayınlarımızda Özçürüklüğü
Nisbeti ve Randımana Tesiri ........................ 103- 112
11969- ~il!_~5-
Sayı 2\
Ağaçlandırmada
177
ANIL, Y.:
178
SOYKAN, B. : Yaş Sınıfları Amenajman Metodu,
Türkiye Ormanlarında Uygulanması Şekli ve Bazı
Görüşler
. .. . . . .. . ... .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .
179
180
Yeni Bir Metod: Nisula
3-8
9 - 27
OSJVl.ANUoGLU, H.: Orınan ve Orman Sanayii Geliştirme Özel Fon Projesi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28- 38
ÖKTEM, E.: Memleketimizde Kayın Kerestesi Bu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39- 51
harlanması
181
SUN, O.:
Ormancılık
İşlemlerine
ramlanmanın Uygulanmasına Değin
Doğnısal ProgEsaslar . . . .. . ... 52 - 60
ö. L. : Eucalyptus camaldulensis'in Dikim Zamanı ve Gübrelenmesi Üzerine Araştırmalar 61-68
182
ÖZDEMİR,
183
ÖZDEMİR,
Ö. L.:
Okaliptus Menşe Denemesi ...... 69-74
79
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
Bilimsel Metod ve Araştırma Projelerinin
.. . .. . . ..
... . .. ... .. . .. . ... .. . .. . ...
184 SUN, O.:
Planlanması
1970 185
186
SAYFA
75
Cilt 16 -·
USLU, S. Toprak Erozyonuna Tesir Eden Faktörler
ve Bunun Türkiye'deki Durumu ... ... ... ... ... ... ...
5- 15
ERDOGAN, A.: Bük Araştırma Ormanı Yangın Koruma Planı ... ... ... ... ... ... ... ...
16-31
187 ALPAY, O.:
Otlatma Sistemleri ..................... 32-41
188
GÜNSUR, Ş. - KARAHAN, O. : Ankara Civarındaki
Karaçamlarda (P. nigra arnold) İbre Döken Hastalığı 42 - 54
189
İLHAN, R.: Odun lifleri Morfolojik Yapısının Kağıt ve Selülozun Mihanik! Özelliklerine Olan Etkisi ... 55-65
190
ŞENER, K. :
ilişkisi . . . . . .
Ekasistem ve Çok Taraflı Paydalanma
. .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. 66 - 70
\~zo-cnt ~6
191
_sayl2l
ACATAY, A.: Trakya Mıntıkasındaki Meşe Monokültürü, Bunun Koruya Tahvil ve Değiştirilmesi Zarureti
3- 12
ö.- EKiCi, M.: Çam Keseböceği Biyolojisi ve Mücadelesi Konusunda Yapılan Araştırmalardaki Son Gelişmeler . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 13 - 37
192
BESÇELİ,
193
AYDEMİR, H. : Türkiye' de Yarı Kurak İklim ve Orman İlişkileri .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
38 - 58
194
AKGÜL, E. :
195
İLHAN,
R. :
Doğu La dininin Önemi . .. .. . .. . .. . .. . 59 - 62
Kerestenin Mihaniki Yoldan Kalite Sı­
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63-76
nıflarına Ayrılması
11971 ::- Cilt 17 -
196
80
Sayı 1 ı
MÜDERRİSOGLU, S.:
lunan Ard ıç Türleri ve
Türkiye'de Doğal Olarak BuÖzellikleri .. . ... .. . . .. .. . . ..
3 - 54
SIRA
No.
197
SAYFA
YAZARI, KONUSU
İLHAN, R. :
Yonga Makinalarının Kereste FabrikaSon Ekonomik ve Teknolojik Ge. . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .
55 - 64
larında Yarattığı
lişmeler
198
EYÜBOGLU, K. A. :
Pseudotsuga (Douglas- Fir) ... 65 - 75
199
EYÜBoGLU, K. A.:
Alnus barhata
ağaç)
200
(Sakallı kızıl-
................. .
76-82
ERDOGAN, A. : Güney Anadolu Ormanlarında Yangın Söndürme Ekiplerinin Organizasyonu ve Ekipmanları Üzerinde Bazı İncelerneler ... ... ... ... ... ... 83- 104
__!?71- Cilt 17- ~~-~-·
201
202
Af<..JONYMUS: TRT Muhabirinin Soruları İle Orman
Bakanı Sayın Prof. Dr. Selahattin İnal'ın Cevaplan
3-6
ÇANAKÇIOGLU, H. : Feromonlar ve Böceklerle Savaş İınkfmları .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . ..
7 - 16
203
SOYKAN, B.: Elektronik Bilgi İşlem Tesislerinin
Ormancılık Bilim Dalına Uygulanmasında Bazı Son
Gelişmeler ,.. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 17 • 44
204
MÜDERRİSOGLU, S.- YAHYAOGLU, Z.:
Hazırlama
todla Kompost
ve
Eokoınit
Hızlı Me-
. .. ... .. . ... .. . 45 · 64
205
BUYUKYILDIRIM, L.: Yeni Dikim Silahları ve Fidan Fişekieri İle Yapılan Dikimler British Colombia'da Ağaçlandırına Hızını Arttırınıştır · .. . ... .. . .. . .. . 65 • 68
206
GİRJ\Y,
manı)
N.: Muhtelif Yaşlı Ormanlar (Seçme Or.. . .. . ... .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . ... .. . 69 · 90
}972 -
1
207
ı
PEKER, H. : Türkiye' de Orman işletmeciliği ve lşletıne Ekonomisi Bakımından Rasyonalizasyon imkanları
208
Cilt 18- Sayı 1
Üzerine Araştırmalar
D!NGİL, S. :
sim El
... ... ... ... ... ... ... ...
3 · 19
İşçi Eğitim Kampları ve Modern Ke-
Araçları
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . 20 · 42
81
SIRA
No,
209
YAZAR!, KONUSU
GÜVEN, E.:
43- so
Gübreleme .............. .
210 ÖKTEM, E.:
YongaLevha Sanayiinde Mekanizasyon 51-56
11972- Cilt 18- Sayı 2
211
SAYFA
ı
ACATAY, G.: Türkiye'de Otlatmanın Orman Ürünleri Miktan Üzerine Etkisi ... ... ... ... ... ... ...
212
ANIL, Y.:
213
DURUÖZ, E. :
Bir «Aile Monografisi» Denemesi
3- 10
ll- 24
Bölge ve Su Toplama Havzası - KalÜzerine .................. 25-38
Kınma Havzası Kavramları
214
215
SUN, O.: Ormancılık Çalışmalarında Yürütülecek
Projelere İlişkin Birbirini izleyen İşlem Akımlarının
. Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi Yöntemleri
39 - 56
TEKE, T.:
Örgütlerde Beşeri Organizasyon ...
11973- Cilt 19- Sayı 1
216 ACATAY, G.:
217
Kuş
!
Koruma ve Yuva
BEŞCELİ, Ö. - EKİCİ,
57-76
M. :
Sandıkları
...
3-29
Entegre Mücadele ... ... 30- 38
218. ÇOBAN, C.: Motorlu Zincir Testerelerinin İş Kazaları ve İşçi Sağlığı Yönünden İrdelenmesi .. . ... ... .. . 39 - 53
219
İKTÜEREN, Ş.:
yasyonlar
Orman Ağaçlarında Fenatipik Var.. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 54 - 61
220 KARACALIOGLU, T.: Odun MateryaldeKama Dişli
Birleştirme Metodu
... . . . . .. . . . . .. .. . ... .. . .. . ... .. . 62 - 72
221
MÜDERRİSOGLU,
daki
222
223
Degrade Seçme Kuruluşun... 73- 105
ÖKTEM, E.: Yonga - Levha Yapımında Kullanılan
. Tutkallar ve Tutkallama Tekniği ..................... 106- 115
TAŞKIN,.
·-- da
82
S. :
Ormanların Doğal Gençleştirme Olanakları
O.:
Ağaç Kabuklarının
Kullamlması
Liflevha Yapımın....................................... 116- 122
SIR.4.
No.
224
YAZARI, KONUSU
SAYFA
-----------------------------------------
TOPÇUOGLU, M. Y. : Üzeri Boyanmış Ahşapta Rutubetin Zararları ... ... ... . .......................... 123- 128
i 1973 -
ciıt ..ı 9 - -Say~z-1
•
225
!
ÇETİK,
R.- DÜZENLİ, A.: Ankara Çevresinde Yetişen Bazı Step Bitkileri Tohumlannın Çimlenme Güçleri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. 27
226
TAŞKIN,
O.: Liflevha Yapımında Kullanılan Metotlar ve Teknolojik Safhaları ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 28- 36
227
ARASLI, B.: Hava Fotoğraflarının Ormancılıktaki
Yeri ................................................... 37.44
228
İKTÜEREN, Ş.:
dan
Fıstıkçamı
Orman - Halk İlişkileri Bakımın. . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . ...
45 - 54
Mantar
Meşesi
229
ALPACAR, K.:
230
KARACALIOGLU, T.- UGURLU, S.: Ormancılık Araştırma Enstitüsü Kütüphanesinde Bulunan Yerli ve
Yabancı Süreli Yayınlar
... ... ... ... ... ... ... ... 71-75
'
(Quercus suber)
55 -70
1
! 1974- Cilt 20- Sayı l !
-·-----;1
!
231
ÖZDEMİR, Ö. L. - ASLAN, S.: Ormancılıkta Radyasyon ve Buna İlişkin Bir Uygulama ... .. . .. .
3-9
232
ERDOGAN, A.: Büyükdüz Araştırma Ormanı Yangın Koruma Planı .. . . .. ... ... . .. . . . .. . ... ... ...
10- 27
233
SUN, O.: Yöresel Düzeyde Yapılacak Planlama ve
Amenajman Çalışmalarına Temel Olacak Ağaç - Meşcere Özelliklerine İlişkin Bilgilerin Toplanmasında
izlenecek Ağaç Serveti Envanteri ve Bazı Öneriler ... 28-46
234
TAŞKIN,
Karadeniz Bölgesinde Açınacılıktan
ve Fındığın Yöre Halkına
... ... ... .. . ... ... ... ... ... ...
47- 56
O.:
Kazanılan Fındık Alanları
Katkısı
235
UGURLU, S. :
Tele- Relaskop ... ... ... ... .. . . .. ... ... 58- 66
83
SIRA
No;
YAZARI, KONUSU
1974- Cilt 20
236
ANIL, Y.:
SAYFA
=&;2 ı
Orman Köylerinin Oluşumuna Tarihsel
... . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... ... . . . .. . . .. .. . 3 - 10
Açıdan Bakış
237
ALPACAR, G. : Bük Araştırma Ormanı Arbareturnuna Ait Ölçü ve Gözlemler ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 11 - 22
238 · ·ALPACAR, K. : Tohum Bahçelerinin Kuruluşu - Amacı ve Kızılçam, Sedirde Yapılan Pratik Aşı Uygulama Sonuçları . .. . .. .. . ... . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . 23 - 34
239
240
AYDEMİR, H. : Ankara Çevresinde Yapılan Ağaçlan. dırmalarda Görülen Kurumaların Gerçek Sebebi - I 35 - 40
BİBER,
241 ·çAGLAR, Y.:
242
243
Genel Anlamda İş Güvenliği
Y. A.:
Ücretler ve Orman İşçileri
41- so
sı-
56
DURUÖZ, E. : Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü'nün (ORKÖY) Fonksiyonu ve Halk Sektörü ... 57- 72
DİNGİL,
. riı.esine
S. :
İlişkin
Maki ve Ormangüllerinin Yok E dilBir Derleme .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . . .. 72 - 79
244
SUN, O. : Karaçam - Tek Ağaç Hacim Bağıntıları
Üzerine Bir İnceleme ................................. 80-90
245
VAROL, M. - YILMAZ, N. : Ormancılık Kütüphanelerinin Oxford Desimal Tasnif Sistemine Göre Dü91 - 103
zenlenmesi .. . .. . ... .. . .. . .. . .. .
11975- Cilt.21246
AYDEMİR,
Sayı 1 ı
H. : Ankara Çevresinde Yapılan Ağaç­
Görülen Kurumaların Gerçek Sebebi-II
landırmalarda
247
248
84
E.: Doğal Denge, Erozyon ve Yurdumuz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3- 8
GÖRCELİoGLU,
9- 14
SAKMAN, E. - KARACALioGLU, T.- ERTEN, P.:
Düzce Devlet Kereste Fabrikasında Girdilerin Sınıf­
landırılması ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15- 46
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
Pazarlamanın
SAYFA
Tanımı
249
TEKE, T. :
250
TEKiN, E.: Ladinde (Picea orientalis L.) (NPK)
Gübreleme Denemesi .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . ... . .. 52 - 57
251
AYDEMİR,
Bilimsel
47-52
Kurak ve Yarı - Kurak Bölgelerde
. .. ... . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. 58 - 62
i-----;
1975 -Cilt 21 - Sayı 2 i
H. :
Buharlaşmanın Azaltılması
1
252
253
ÇAGLAR, Y. : Odun Kökenli Ürün Sanayilerinde
Ürün Kalitesinin İstatistiksel Denetimi ... ... ... ...
3- 19
ÇETİK, R. - DÜZENLİ, A. :
Kepekli Boğazı Atatürk
Fitososyolojik ve Fi.. . ... ... ... ... ... ...
20- 44
Ormanı Ağaçlandırma Alanının
toekolojik İncelenmesİ
Japonya Ormancılığı ......... 45-73
254
ERKULOGLU, Ö. S.:
255
GÜLAYDIN, H. : Ormanlarda Taşıma (Nakliyat)
Soıunu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
. ..... 74-82
256
SUN, O.:
Dikili- Devrik
Ağaçların
Dı,3
Yüksekliği Alanlarının Karşılaştırılması
\ı976 257
Cilt 22-
Sayı 1
ve Göğüs
... ... ... ... 83-92
1
ARASLI, B. : Hava Fotoğraflarında Radyal Nokta
Kayması Sorunu ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. .
3 - 15
258
BOZAKl'.rlAN, İ. H. - AKSOY, C.: Bolu Aladağ Orman İşletmesi Kartalkaya Serisinin Bazı Doğal Gençleştirme Sahalarında Yapılan Toprak ve Flora Etüdleri ................................................... 16-27
259
DURUÖZ, E. : Orman Bölge Şefliğinde Orman Köylü ilişkisinin İşgücü ve Gelir Yönünden İncelenmesİ ................................................... 28-43
260
TAŞKIN, O.: Deneme imalatına geçen Artvin Liflevha Fabrikasının İleride Karşılaşabileceği Bazı So-
runlar . .. . .. .. . . . . .. . .. . ... ... . .. ... .. . .. .
. .. ... ... .. . 44 - 50
85
SIRA
No.
261
YAZARI, KONUSU
-----
YAHYAOGLU, Z.: Kantitatif Bir ÖzelHğin Kahtım
Derecesinin (Heritability) Saptanması ve Önemi
51- 59
1 1976- Cilt 22-
262
263
264
265
SAYFA
Sayı 2 ı
BİBER, Y. A.:
Hava Hattı Taşımacılığında Kopan
Kablolarm Eklenmesi . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
1- 6
DÜZENLİ, A.: Hasan Dağının Bitki Ekolojisi ve
Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması .. . ... ... ...
7- 53
ERİK, S. : Step - Orman Geçiş Bölgesinde Yer Alan
Karagöl Çevresinin Vejetasyonu Üzerine Ekolojik ve
Sosyolojik Bir Araştırma ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... 54- 77
GİRAY,
N.:
Deliocourt'un Göğüs Çapı - Gövde SaDerecesi
78- 89
yısı Dağılış Eğrisi Hesabında Sıhhat
266
GÖKŞİN, A.: Sorbus Caucasica zinserl.'nın Yeni
Bir Varyetesi var. yaltırıkii Gökşin var. nova ... ... ... 90-93
267
ÖKTEM, E.: Kabuktan Paydalanma Olanaklan ve
Yongalevha Yapımında Kabuk ..................... 94- 101
268
ALEMDAG, Ş. · SUN, O. : Meşcere Artırnlarını Simgeleyen Unsurlarm Analizi ve Bunlara İlişkin Tanımlar ...................................................... 102- 113
269
TELGEREN, G.: Memleketin1izde Yetişen Saçlı Meşe Ağaçlarının Kabuklarmdan Yararlanma Olanakları .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 114 - 128
270
UGURLU, S .. ÖZER, E. : Bük Yöresi Kızılçarnlarında Çap - Çift Kabuk Kalınlığı ilişkisi .. . .. . .. . .. . .. . 129 - 131
271
ULUOCAK, N.: Mera Vejetasyonu Etütlerinde
Önemli Kantitatif Özellikler ........................... 132- 144
ı
272
86
1977 -
Cilt 23
-S-~~_!_~
ALPACAR, K. : Pinus taeda Fidanlarının Ambalajlama ve Saldamalan İçin Kraf- Polyethlene Torbaların
Kullanılması .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .
3 - J1
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
273
AYKIN, R. : Aynalı Relaskov Aleti İle Dikili Ağaç
Gövde Hacminin Saptanması İlkeleri ve Bugüne Kadarki Uygulamalar Hakkında ... ... ... ... ... ... ... ... 12-41
274
DİNGİL,
mancılık
S.:
Türkiye'de
Araştırma
IUFRO
Kurumları
(Uluslararası
Birliği)'nin
Or-
Doğal
Gençleştirme
Kongresi
275
GİRAY,
Karadeniz Bölgesi Ağaç Türleri ......... 51-61
276
TOKMANOGLU, T. : XVI
Kongresi Öneril~ri ...
277
N.:
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 43 - 49
ncı Uluslararası
IUFRO
63-70
UGURLU, S .. ÖZER, E. : Kızılçarularda KÜtük ÇaYararlanarak Göğüs Çapının Hesaplanması 71-77
pından
278
ULUOCAK, N.: Mera Vejetasyonunu
temleri ........ .
11977- Cilt 23-
279
ÇETİK,
R. :
79-90
:
ve Bucak Sedir Or... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ÖZDEMİR, T.:
ları
Yön-
Elmalı, Çığlıkara
manları Florası
280
Sayı 2
Ölçme
3- 102
Araştırma Ormanları ve
Konusunda
Düşünceler
Planlama.. . ... ... .. . .. . ... .. . .. . . .. 103 - lll
281
SEVİMSOY,
282
SUNAL, F.:
283
TAŞKIN,
284
TEKE, T. : Antalya Ambalaj Fabrikası Mamullerinin Pazarlanması Sorunu ve incelenmesi ............ 139- 155
285
YÜCEL, M.: Şavşat Ormanlarındaki Dentroctonus
micans Tehlikesi ve Savaşı ... ... ... ... ... ... ... ... ... 156- 160
O.:
M. - ARGIMAK, Z.:
Şeker
Akçaağacı
Reçineyle İlgili Bir Çalışma ...
Ağaç
Tel
Direği
Sorunu ......
112-124
... 125-134
... 135-138
11978- Cilt 24______:::.___
286
AKGÜL, E. :
Toprak Haritalan
3-7
87
SIRA
No.
287
288
YAZARI, KONUSU
ANIL, Y.:
25 Yılı
Ormancılık
ANŞİN, R. :
Trabzon - Meryemana Araştırma OrmaSistematik Dizini ... ... ... ... ... ... ... 38- 64
Enstitüsü'nün
9-37
nı Florasının
289
Araştırma
SA\'FA
AYKIN, R. : Ardıç Çift Girişli Kabuklu Gövde Hacim Tablosu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65- 140
290 SEREZ, M. : Dendroctonus micans (Kug.)'ın Biyolojik Savaşında Rhizophagus grandis (Gyll)'in Önemi 141 - 143
----------
1978 -
---ı
Cilt 24- Sayı 2 ·ı
1- - - - - - - - - - - - - - - - -
/
AKGÜL, E. : Şavşat Yöresinde Rastlanan Podsolümsü Topraklara Örnek bir Kesitin. incelenmesi
3-7
292
ANIL, Y.:
9- 19
293
BİBER, Y. A.: Orman Ürünleri Taşımacılığına Genel
Bir Bakış ve Bu Kesimde Kamyomın Öyküsü ...... 21-27
294
DİNGİL, S. : İşçi Eğitiminde ve Uygulamada Kesim
ve Tomruklama ... ... ... . .. ... ... .. .
28- 48
295
EYÜBOGLU, A. K.:
296
TOSUN, S.: Yapraklı Ağaç Türlerinde Elle İstif
Edilmiş Selüloz (Kağıt Sanayii) Odunlarının Hacim
Fazlalaşması .. . .. . . .. ... . . . ... .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . ... 67 - 80
291
,.
1
Tokat Sel Bölgesi ve ORKÖY ... ... ... ...
49-65
Picea (Ladin)
----------------
1979 ........ C~It
~~=-~)'_1_!_
297
GİRAY,
298
TAŞKIN, O.:
299
VURDU, H. : Üç Yaşındaki Kavağın Gövde ve Dal
Odunu İle Kabuğundan Yapılan Kraft Kağıtlarının
Karşılaştırılması ... ... .. . ... .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . 19- 28
300
KILINÇ, M. :
N.:
Orman
... ... ... ...
3- 10
Ağaç Tel Direği Üretim ve Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ... . .. . . . ... .. . ll - 17
Kırıkkale
sındaki Serpantİn
88
Bakımı Planlaması
- Kalecik ve Elmadağ AraFormasyonun Florası ... ... .. . ... 29- 40
SIRA
No.
301
SAYFA
YAZARI, KONUSU
------------------------------------------·----BİBER,
Y. A.: Dayanak (istinat) ve Kaplama (Pere)
..... .
41-58
Duvarları
302
303
OSMANLioGLU, H. M.: Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün Kuruluşu, Bugünü ve Sorunları .. . . .. . . .
SEREZ, M. : Doğu Ladini (Picea orientalis (L.)
Link.)'nin Doğal Yayılış Sahalarının Muhtelif Mıntı­
kalariyle Gövdesinde Zarar Yapan Eöcekierin Muka19-24
yesesi
304 AKGÜL, E. : Orman Fidanlıklarında
Kalkerin Önemi .. . ... .. . .. . .. . .. . ...
305
3 - 17
EYÜBOGLU, A. K.:
pH ve Aktif
Fidan ...
25 - 30
31-67
cnt 26-=s~~l ı ı
1980,__________
306
------ı
YEŞİLKAYA, Y.:
Intersepsiyon Ölçümünde Otomasyon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5- 16
307
TETİK, M.: Yukarı Kura Havzası ve Posof Çevresinin Doğal Bitki Örtüsü .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 17 - 39
308
ERKULOGLU, ö. S.:
malarda Kullanılmak
309
Ladin Çeliklerinin AğaçlandırKöklendirilmesi ...... 41-48
Amacıyla
SEVİMSOY, M.:
ve
Titrekkavak (Populus tremula L.)
(Pinus silvestris L.) Büyüme ve Artım
... .. . . .. .. . .. . ... ... .. . ... .. . .. . ... ...
49 - 57
Sarıçam
İlişkileri
310
ÖZER, E.: Sarıkamış Yöresi Sarıçamlarında ÇapÇift Kabuk Kalınlığı ilişkisi ve Sarıçam Hasılat Tablosunda Verilen Genel Çap - Çift Kabuk Kalınlığı ilişkisi Değerleri İle Karşılaştırılması .. . .. . .. . .. . .. . .. . 58 - 63
311
DEMETÇİ, E. Y.: 48° Kuzey Paralel Bölgesinde Kerestenin Kurutulmasında Güneş Enerjisinin işleyişi 65 - 75
312
KÜÇÜK, Y.:
Çit Kazıklarında Dayanım Süresi ...... 77-88
89
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
1980- Cilt 26- Sayı 2
SAYFA
l
---------·--------1
313
ATALAY, İ.: Türkiye ve Dünyanın Ana Akarsulannda Taşınan Yüzer Haldeki Sediment Miktarları .. . ...
314
ÖZKAZANÇ, Ö.:
315
ELER, Ü.:
pılabilmesi
316
5 - 39
Libya'da Vadi Kuf Ulusal Parkı ... 40-54
Birbirini Tamamlayan Araştırmalar YaYönünden Araştırma Ormanları . . . .. . .. . 55 - 57
ERTEN, P. A.:
Dördüncü
Beş Yıllık Kalkınma Planı
1980 Yılı İcra Planının 299 Sayılı Tedbir Maddesine
Ilişkin Görüşler
317
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58- 67
UMUT, B. : Işığın Si per Altındaki Kayın (Fagus silvatica L.) Gençliği Üzerine Etkisi ... ... ... ... ... ... 68- 84
1981- Cilt 27- Sayı l
318
319
320
!
ERON, Z.: Orman Varlığımız, Ekolojisi, Yangın Zararları ve Korunması . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÖZER, E. :
narak Göğüs
ALAGÖZ, A. :
manniana)
Sarıçarularda
Kütük
Çapının Bulunması
Doğu
5 - 19
Çapından Yararla... .. . . . . .. . .. . .. . .. . 20 - 23
Karadeniz Göknan (Abies nordSonradan Olgunlaşması . .. 24- 29
Tohumlarının
321
DEMETÇİ, E. Y.: Finlandiya'da Odun Kökenli Levha Endüstrisi . . . . .. . .. . .. . .. ... ... . .. . .. . .. . . .
30 - 33
322
ANIL, Y.:
1
i 1981 323
324
325
Ülkeler Ormancılığı Kaynakçası ... ... ... 34-79
------··
Cilt 27-
Sayı 2 ı
ATALAY, İ.: Erzurum Ovası ve Yakın Çevresinin
Ana Ekolojik Koşulları ... ... .. . .. . .. . ... . .. .. . ... ... ...
ERON, Z. : Toprakta Yangınlar İle Oluşan Su- Dışlama Özelliği . . . . . . . .. ... . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. . 31 - 48
İLTER,
E.:
Bir Kereste
Fabrikası
tanmasında Örnek Olay Yöntemi
90
5 - 30
1\tlal Hattının Sap.................. 49-62
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
---------------------------326
YÖNELLİ, V.:
mı?
327
Ekmek Pişirmek mi? Tahıl Yakmak
........... .
63-72
ÖNAL, S. - DEMETÇİ, E. Y. :
Ormanlarda Odun Özellikleri
ı
1
1982 -
Sayı- -1-
Cilt 28 -
'-----------
328
Yoğun Bakım Görmüş
73- 103
'
1.
1
ÖZDEMİR, T.: Yaş Sınıflan Metoduna Göre Düzenlenen Amenajman Planları Uygulamaları ve Silvikültürel Sorunlar ... .. . . .. .. . ... .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . ...
5 - 18
329
EYCE, B.: Bir Bölge Vejetasyonunun İnceleme Metodu ve Haritasının Yapımı ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19-29
330
SEVİMSOY, M.: Marmara Bölgesinde Meşe ve Kayın Meşcerelerinde Bakım ve Gençleştirm~ . . . . . . . . . 31 - 36
331
DEMETÇİ, E. Y.:
332
GİRAY, N.:
333
SARIBAŞ,
Ağaç Kabuklarından Yararlanma
Olanaklan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37- 56
57-71
QUEBEC'te Orman Envanteri
M. :
Türkiye
Kavakçılık Kaynakçası
...
73- 115
1982- Cilt 28- Sayı2
334
335
336
ERON, Z. : Akdeniz Ülkelerinde Orman Yangını Sorunu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5-36
ATALAY, İ.: Oltu Havzasındaki Oligosen Çökellerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Aşınma Üzerindeki Etkileri ... . .. ... . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . ... ... ... 37 - 52
EKİM, T. - İLARSLAN, R.:
nın
(BOLU)
Florası
Yedigöller Milli Parkı'... . . . .. . .. . .. . . . . . . . ... . .. ... .. . .. . 53 - 67
337
GİRAY, N.: Ağaçlarda Kütük Çapı, Orta Çap, Göğüs
Çapı İlişkileri . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 - 79
338
AYKIN, R. - MERİÇ, K. : Batı Karadeniz
ğişikyaşlı Göknar Koru Ormanlarının Üç
me Ortamında Amaç Çapı Saptanmasına
Araştırma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bölgesi DeAyrı Yetiş-
İlişkin Bir
... ... ... ... 81 - 114
91
SIRA
No.
339
YAZAR!, KONUSU
SAYFA
TOSUN, S. : Kayının Doğal Yolla Gençleştirilmesi
Üzerine Kuşların ve Kemiricilerin Etkileri ......... 11S- 12S
11983- Cilt 2_9·--------''----
340
ŞİMŞEK, Y.: Türkiye Koşullarında İbreli Türlerde
Tohum Transferlerine Ait Bazı Görüşler ... ... . .. ...
S - 2S
341
PİRDAL, M. - ÖZTÜRK., M.: Türkiye'nin Bitkisel
Hammaddelerinin Değerlendirilmesi ... . .. . .. . .. .. . .. . 27 - 39
342
ÇEViK, İ. : Karaçam Yap ay M eşeerel erinde İlk Aralamalar ve lVIeşeere Yapısına Olan Etkileri... ... ...
40-61
343
DEMETÇİ,
344
E. Y. - ÖNAL, S.:
SAKALLIOGLıU,
mı)
ve
H.:
Enerji Ormanları
63-83
Karaçomak Barajı (Kastamo-
Civarı Florası
84- 108
34S
TOLAY, U.- ERTAN, E.- SOYSAÇ, G.- DERELİ, M.:
Kavaklarm Köklenmeksizin Toprak Seviyesinden Kesilmesj Halinde Köklerin Yeniden Sürgün Vermesini Önliyecek Yöntemler ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109- 113
346
SARIBAŞ,
347
TOSUN, S. : Kayının Doğal Yolla Gençleştirilmesi
Üzerine Kuşlarm ve Kemiricilerin Etkileri ......... 147- ıso
M. :
Kavak
11983- Cilt 29348
Ağaçlarnalarında
Sulama ... llS- 14S
Sayı 2 ı
ANŞİN,
R. - GERÇEK, Z. : Cumhurbaşkanlığı Köş­
kü Park ve Ağaçlandırma Alanında Bulunan Odunsu
Bitkiler ... ... . .. ... ... .. . . .. ... . . . ... ... ... .. . .. . . .. ...
S - 12
349
ERON, Z.: F. Almanya'da Yapılan İnceleme Gezisi
Notları ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13- 27
350
AVCIOGLU, E.:
m esi
351
92
Okaliptus Yetiştiriciliği
ve İşlet29- S1
SAKALLIOGLU, H.: Klimaks: Teorileri ve Çeşitleri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53- 66
SIRA
No.
YAZARI, KONUSU
SAYFA
352
TOSUN, S.: Kayının (Fagus silvatica L.) Tohum Verimi Üzerine .Mineral Gübrelemenin Etkisi
67- 90
353
YÖNELLİ,
V. :
Guay-ule
Doğal
Kauçuk
91 - 94
ı_!984- ~=-Cilt_ ~~-- Sa~!_~ ı
«8- 18» NOLU TEKNİK RAPORLAR OCAK
DERGİSİNDE yayımlanmıştır. Adları TEKNİK
1984
RA-
PORLAR DİZİNİNDEN bulunabilir.
lı9S'!__-=_cnt ~o -=-~-ı;ı~ı3_l
«19-27» NOLU TEKNİK RAPORLAR TEMMUZ 1984
DERGiSiNDE yayımlanmıştır. Adları TEKNİK RAPORLAR DİZİNİNDEN bulunabilir.
354
355
ŞiMŞEK,
Y.: Orijin Denemelerinin Metodolojisi ve
Problemleri ... .. . . .. . .. ... ... . .. .. . . .. ... ... ... .. . ... 111 - 127
İLTER,
man
E. SUN, O.:
Kaynaklarından
Doğu
Karadeniz Yöresinde OrYararlanma Olanakları ...... 129- 148
Yozgat Çamlığı Milli Parkının Florası 149- 164 ·
356
SAYIN, B.:
357
İLTER, E.: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Küçük
Kapasiteli Orman Ürünleri Sanayii .................. 165- 176
ı·1985- Cilt 31 - Sa~~~
«135- 140» NOLU TEKNİK BÜLTENLER OCAK
1985 DERGİSİNDE yayımlanmıştır. Adları TEKNİK
BÜLTENLER DİZİNİNDEN bulunabilir.
11985
~ Cilt 31- Sayı 2 ı
«142-147» NOLU TEKNİK BÜLTENLER TEMMUZ
1985 DERGiSiNDE yayımlanmıştır. Adları TEKNİK
BÜLTENLER DİZİNİNDEN bulunabilir.
93
SIRA
No.
358
YAZARI, KONUSU
SAYFA
ERKULOGLU, Ö. S. - GİRAY, N.: Şerif Yüksel Araş­
tırma Ormanı Seçme İşletme Sınıfmda Silvikültürel
Uygulamalar ... ...
........................... 114- 144
1986- Cilt 32-
1
359
EKİCİ,
360
ERKULOGLU, Ö. S. : Üstün Ağaç Seçim Esasları ve
Dağuladininde Üstün Ağaç Seçimi . .. ... ... ... ... ... 17- 37
361
ŞiMŞEK, Y. : Leuce Seksiyonuna Dahil Kavak Türlerinin Vegetatif Yolla Üretilmeleri ... ... ... ... ... ... 39-55
M. - ÖZKAZANÇ, O.:
Ips typographus L. ...
«2.8- 32» NOLU TEKNİK RAPORLAR OCAK 1986
DERGiSiNDE yayımlanmıştır. Adları TEKNİK RAPORLAR DİZİNİNDEN bulunabilir.
94
7- 16
2 -
ENSTiTÜ DERGİSİ YAZARLARI"'
(Alfabetik Sıraya Göre)
BEŞKÖK, T. E.: 14, 20, 24, 30,
A
ACATAY, A. G.: 165, 191,211,
216
AKGÜL, E.: 137a, 162, 174,
194, 286, 291, 304
AKINCI, M. Y. : 65
AKSOY, C. : 258
ALAGÖZ, A.: 320
ALEMDA:G, Ş. : 30, 36, 42, 55,
57, 67, 76, 98, 106, 114, 118,
122, 135, 268
ALPACAR, K.: 229, 238, 272
ALPACAR, G.: 237
ALPAY, O.: 8, 16, 25, 58, 79,
85, 93, 103, 110, 187
ANIL, Y.: 169, 177, 212, 236,
287, 292, 322
ANONYMUSS: 201
ANŞİN, R. : 288, 348
ARASLI, B.: 227, 257
ARGIMAK, Z. : 281
ASLAN, S.: 231
AŞK, K. : 68, 80, 86, 104, 115
ATAKAN, M. : 6
ATALAY, İ.: 313, 323, 335
AVCIOGLU, E.: 350
AYDEMİR, H.: 127, 146, 193,
239, 246, 251
AYIK, B.: 100
AYKIN, R.: 273, 289, 338
91, 96, 108, 148, 158
240, 262, 293,
301
BOZAKMAN, İ. H.: 109, 121,
258
BÜYÜKYILDIRIM, M. L.: 83,
117, 126, 173, 205
BİBER, Y. A.:
c
CHARARAS, C.:
145
ç
CAGLAR, Y.: 241, 252
ÇANAKÇIOGLU, H. : 202
CETİK, R.: 225, 253, 279
CEVİK, İ. : 342
ÇrNAR, S. Z. : 22, 26, 33, 38, 43
ÇOBAN, C.: 218
D
DEMETÇİ, E. Y.: 311, 321, 327,
331, 343
DERELİ,
DİNGİL,
M. : 345
S.: 208, 243, 274, 294
DURUÖZ, E.: 168, 170, 213,
242, 259
DÜNDAR, M.: 157, 161
DÜZENLİ, A. : 225, 253, 263
E
B
BESCELİ,
ö.:
EKİCİ, M. : 124, 137, 156, 164,
99, 123, 153,
156, 164, 167, 192, 217
{:")-y~~~;~rın
karşılarındaki
167, 192, 217, 359
336
EKİM, T. :
numaralar Dergi
yazılannın sıra numaralandır
95
ELER, Ü.:
315
ERDEMİR, Ö.: 132, 136
ERDoGAN, A.: 186, 200, 232
EREL, M.: 97
ERİK, S. : 264
ERKULOGLU, Ö. S.: 254, 308,
358, 360
. ERON, Z. : 318, 324, 334, 349
ERSOY, O.: 9
ERTAN, E.: 345
ERTEN, A. P.: 248, 316
ETTER, H. : 55
EYCE, B. : 329
EYÜBOGLU, A. K.: 198, 199,
295, 305
JENSEN, E. C.:
K
KAPTAN, R. : 116
KARACALIOGLU, T.: 220, 230,
248
KARAGÖZ, O. : 145
KARAHAN, O. : 188
KARAMANOGLU, K.: 125, 131,
133
KASIMOGLU, N.: 21, 32
KILINÇ, M. : 300
KOBACHIDZE, D.: 165
KÖSE, Ş. : 130, 134
KÜÇÜK, Y.: 312
KÜÇÜKKOCA, A.H.: 7
G
L
GERÇEK, Z. : 348
GİRAY, N.: 206, 265, 275, 297,
332, 337, 358
GÖKŞİN, A. : 266
GÖRCELİOGLU, E. : 247
GÜLAYDIN, H.: 149, 171, 255
GÜLÇÜR, M.: 1, 3, 10, 17, 23
GÜNSUR, Ş.: 27, 81, 107, 188
GÜRSU, İ.: 49, 53, 63, 71, 89, 95
GÜRTAN, H.: 50, 60, 87, 94,
138, 143
GÜVEN, E.: 209
H
HOŞGÖREN, Ü.:
155
i
İKTÜEREN, Ş.:
İLARSLAN, R. :
İLHAN, R.: 144,
219, 228
336
151, 154, 175,
189, 195, 197
E.: 325, 355, 357
İLTER,
96
140
LANE, D. R.:
140
M
MERİÇ, K. : 338
MÜDERRİSOGLU, S.:
196,
204, 221
o
ORMANCIUK ARAŞ. ENS. :
59, 69, 90, 101, 119
OSMANLIOGLU, M. H.: 61, 88,
179, 302
ö
ÖKTEM, E. : 180, 210, 222, 267
ÖNAL, S. : 327, 343
ÖZDElVIİR, Ö. L. : 48, 56, 74,
92, 105, 113, 152, 158, 159,
172, 182, 183, 231
ÖZDEMİR, T. : 280, 328
ÖZER, E.:. 270, 277, 310, 319
ÖZKAZANÇ, O.: 314, 359
ÖZTÜRK, E. : 13
ÖZTÜRK, M.:
341
p
PAMAY, B.: 141
PEKER, H. : 207
PiRDAL, M. : 341
s
SAKALLioGLU, 'H.: 344, 351
SAKMAN, E. : 248
SARIBAŞ, M. : 333, 346
SAVRAN, K.: 5, 19
SAYIN, B. : 356
SEÇKiN, M.: 29, 35, 40, 45,
52, 78
SELÇUK, H.: 31, 47, 66, 84,
102, 109
SELÇUK, K. : 75
SELÇUK, M. : 2
SEREZ, M. : 290, 303
SEVİMSOY, IvL: 281, 309, 330
SOLAK, M. : 129
SOYKAN, B.: 37, 77, 111, 120,
139, 178, 203
SOYSAÇ, G. : 345
SUN, O.: 128, 147, 166, 181,
184, 214, 233, 244, 256, 268,
355
SUNAL, F.: 282
TELGEREN, G. : 269
TETİK, M.: 307
TOKER, M.: 4
TOKER, R. : 12, 18, 28, 34, 39,
44, 51, 62, 70
TOKMANOGLU, T. : 276
TOLAY, U.: 345
TOPÇUOGLU, M. Y.: 150, 176,
224
TOSUN, S.: 296, 339, 347, 352
TUNCER, İ. G.: 72
u
UGURLU, S.: 230, 235, 270, 277
ULUOCAK, N.: 271, 278
UMUT, B.: 317
USLU, S. : 18$
UZUNER, A. R. : 41, 46, 54, 64,
73, 82, 116
u
ÜNLÜ, M. ; 112
V
VARIŞLIGİL, A. :
VAROL, M.:
169, 245
VURDU, H.:
11
142, 160, 167,
299
ş
y
ŞENER,
K.: 190
ŞiMŞEK, Y. : 340, 354, 361
T
TAŞKIN,
O.: 223, 226, 234,
260, 283, 298
TEKE, T. : 215, 249, 284
TEKiN, E.: 250
YAHYAOGLU, Z.: 204, 261
YALTIRIK, F.: 15
YEŞİLKAYA, Y.: 306
YILDIRIM, E. : 163
YILMAZ, N. : 245
YÖNELLİ, V. : 326, 353
YÜCEL, M. : 285
97
3· -
.ENSTiTÜ DERGİSİ KONULARI*
(Oxford Desimal Sistemine Göre)
ESAS KONULAR
111
ENTQMOLOJİ
114-'
TOPRAK - TOPRAK İLMİ:
291, 304, 324
116
HiDROLOJi- J:OPRAK VE SU KORUMASI- EROZYON:
3, 10, ll, 17, 23, 68, 86, 104, 115, 127, 133, 146, 184, 193,
247, ısı, 292, 313, 335
145:7
ENTOMOLOJİ:
150/159
AV HAYVANLARI - AVCILIK- ATICILIK:
160/176
BOTANİK -ORMAN BOTANİ(iİ: 76, 117, 121, 125, 148,
198, 199, 219; 225, 227, 228, 229, 266, 281, 288, 295, 344,
348~ 356
180/190
BİTKİ ve
ORMAN EKOLOJiSi: 10!, 131, 157, 161, 196,
239, 246, 253, 258, 263, 264, 275, 279, 300, 306, 307, 318,
323, 329, 336, 344, 351, 352, 356
220/290
SİLYİKÜLTÜR - GENÇLEŞTİRME - BAKlM -iMAR ve
ISLAH- PARK, BAHÇE KURMA: 2, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16,
20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 43, 47, 48, 49, 54,
. 56, 57, 58, 66, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 85, 91, 93, 96, 97, 98,
102, 103, 105, 108, 110, 112, 113, 126, 129, 134, 141, 142,
152, 158, 160, 169, 172, 173, 177, 182, 183, 187, 191, 204,
205, 206, 209, 221, 231, 237, 238, 250, 261, 265, 272, 274,
297, 3,Q5, 308, 314, 317, 320, 327, 328, 330, 339, 340, 342,
345, 346, 347, 350, 352, 354, 358, 360, 361
300/3"69
-
KLİMATOLOJİ:
137a
81, 107, 130, 162, 174, 286,
192, 217, 303, 359
İşBİLGİSİ: 34, 39, 40, 44, 50, 51, 55, 60, 74, 87, 94, 138,
143, 208, 218, 240, 294
370/379
'I'Rı\NŞ!PORT ve TESİSLERİ:
380/390
İNŞAAT - ORMAN MÜHENDİSLİGİ :
(*)
Konuların karşısındaki
numaralarıdır.
·
149, 171, 262, 293
301
numaralar Enstitü Dergisindeki
yazıların
sıra
410!490
ORMAN KORUMASI: 78, 84, 92, 99, 123, 124, 137, 145,
150, 153, 156, 164, 165, 167, 186, 188, 200, 202, 231, 232,
234, 243, 285, 290, 318, 324, 334, 339, 347
510/569
DENDROMETRİ:
19, 37, 46, 65, 67, 76, 98, 106, lll, 120,
122, 132, 135, 136, 139, 155, 163, 166, 203, 268, 27_3, 277,
289, 319
580)590
GEODEZİ - FOTOGRAMETRİ:
610/630
ORMAN AMENAJMAN!: 77, 114, 139, 178,206, 233, 270,
296, 309, 310, 332, 337, 338
640/679
ORMAN İŞLETME EKONOMİSİ : 207, 248, 255, 325
680/690
ORMAN İDARESi : 88
710/819
ORMAN MAHSULLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ ve
AGAÇ TEKNOLOJİSİ: 154, 179, 249, 284, 298, 327
821/859
ORMAN MAHSULLERİ SANAYİİ : 4, 12, 28, 61, 62, 63,
71, 89, 95, 100, 118, 144, 151, 175, 176, 180, 189, 195, 220,
222, 224, 283, 311, 312, 321, 325, 357
860/899
ORMAN MAHSULLERİ KİMYASI ve TALİ ÜRÜNLER:
13, 35, 45, 52, 53, 7~ 72, 116,197, 21~ 223,226,260,267,
269, 282, 299, 326, 331, 341, 353
900/990
ORMANLAR - ORMANCILIK ve POLİTİKASI : 8, 18, 25,
30, 41, 42, 61, 64, 73, 94, 109, 140, 168, 170, 190, 194; 201,
211, 212, 213, 216, 236, 241, 242, 259, 271, 278, 292, 316,
343,355
114, 227, 257
YARDIMCI KONULAR
06
TEŞKiLAT VE
FİNANSMAN :
PLANLAMA, DARİLİ EKONOMİ
215
010
ARAŞTIRMA - TEST - TECRÜBE :
015.5 İSTATİSTİK METOTLAR:
017
CİHAZ, ALET v.s.:
MUHTELİF:
214
244, 252, 256
235
094.5 TANITMA, PROPAGANDA:
315, 322, 333, 349
0.99
VE
245, 254, 276, 280, 287, 302;
230
99
4 -
ENSTiTÜ DERGiSi KONULARI*
(Ağaç Türlerine Göre)
1)
KARAÇAM:
356
12, 24, 96, 124, 157, 161, 172, 188, 244, 340, 342,
2)
SARIÇAM :
319, 340
12, 14, 24, 96, 98, 102, 157, 160, 163, 258, 309, 310,
3)
KIZILÇAM:
340
12, 24, 96, 124, 148, 164, 238, 270, 277, 288, 331,
4) : FISTIKÇAMI - HALEPÇAMI :
24, 228
LADİN: 2, 24, 57, 73, 76, 98, 134, 144, 145, 153, 165, 167, 194,
. 250, 285, 295, 303, 308, 340, 359, 360
5)
6)
GÖKNAR:
358 .
7)
SEDİR:
8)
KAYIN: 2, 12, lS, 20, S1, 73, 95, 109, 141, 161; 176, 180, 296,
3i7: 330, 339, 347, 3S2
.
9)
MEŞE
2, 20, 24, 57, 144, 161, 163, 206, 221, 258, 320, 338,
24, 96, 124, 142, 238, 279
: 6, 12, lS, 24, 109, 121, 141, 161, 169, 191, 229, 269,
296, 330,. 343
10) . KIZILAGAÇ :
109, 199, 312
11). DiGER TÜRLER : 6, 12, 15, 20, 24, 56, 102, 109, 141, 158, 182,
183, 196, 198, 237, 266, 272, 281, 289, 299, 309, 345, 346, 3SO, 361
(*) AğaÇ türlerimn karşılarındaki numaralar Enstitü Dergisindeki yazının
sıra numarasını
100
göstermektedir.
V - ARAŞTIRMA BÜLTENİ
(1981 . 1985)
1981 Mayıs ayında yayımına başlanan ve
her ay bir yaprak olarak çıkarılan Araş­
tırma Bülteni'nde uygulamaya dönük
araştırma sonuçları ile gUncel ormancı­
lık konuları verilmektedir.
ARAŞTIRMA BÜLTENİ'NDE
YAYlMLANAN
YAZlLAR DiZİNİ
SIRA
No. YIL·AY
ı
2
3
1981.
ı
1981-2
1981-3
KONULAR
-
Başlarken.
-
Doç. Dr. İbrahim ATALAY'ın Konferansı.
Ladinin Gençleştirilmesi.
-
Karanlıkdere Araştırma Ormanı.
«TOAG» · Araştırıcılanmızı Dinledi.
Bültenimiz Çıkarken.
Yayınlarımız Hızlanıyor.
Güneydoğu
Anadolu
Umut Veriyor.
Ağaçlandırmaları
Uygulayıcılada Başbaşa.
Yeni Bir Üvez.
Bir Uzmanımız Daha
Doktorasını
Ta-
mamladı.
-
Uygulayıcılada Başbaşa.
(Kızılçamlarda Kütükçapı
-
Göğüsçapı
ilişkisi)
4
1981.4
-
Kızılçam Ormanlarında Yangınların
Ta-
rihsel Görünümü
Damgada Geçen Süre.
Kumullarda Ağaçlandırma.
Uygulayıcılada Başbaşa.
(Göknadarda
Kütükçapı
-
Göğüsçapı
ilişkisi)
-
Dizel
Ağacı.
Rollandalı
Genel Müdürler Enstit_ifmi;izü
Gezdiler.
5
1981 . 5
-
Ağaçlandırma Alanlarının
Ormancılık Araştırma
Temizlenmesi.
Enstitüsü Dergisi'-
nin 53. Sayısı Yayımlandı.
.......,. Döviz Kaynaklarımızdan Biri : MAZI.
{03
SIRA
No. YIL-AY
6. 1981-6
KONULAR
-
Uygulayıcılada Başbaşa.
-
(Bitmeyen Soruı1 : ARDAKLANMA)
Kayında Ortaçap.
-
Ağaç
Türleri ve
Kabuklarının
Kalori De-
ğerleri.
-
SedirAraştırma Ormanı.
(Güney Anadolu Or.
7
1981 -7
Araş.
-
Uygulayıcılada Başbaşa.
-
(Yine MAZI)
Önemsiz Gibi Görünenler.
-
Böl. Md.)
Türkiye' de Hızlı Gelişen Türleri e Endüstriyel Ağaçlandırmalar Simpozyumu
Yapıldı.
8
1981-8
Karışık Ormanların Gençleştirilmesi Konulu Ekskürsiyon Karabük te Yapıldı.
Enstitümüz Uzmanlarından Cemi! AKSOY Doktorasını Tamamladı.
Güçlü Bir Riper Geliştirildi.
~ Sarıçam
ve Karaçam
Ormanlarında
<<Do-
ğal Gençleştirme» Tartışıldı.
-
Müzik Aletleıi Yapımında Kullanılan YerAğaç Türleri ve Özellikleri.
Kitap Sergimiz Sürüyor.
li
-
Uygulayıcılada Başbaşa.
(Prof. Dr. İbrahim ATAY'ın Uyarısı)
9
104
1982-0CAK
Akaryakıt Ağacı İçin Dilekçe.
- Enstitü Kurulumuz Toplanıyor.
- Bu Yıl Yapılacak Simpozyum.
- Yayınlarımız.
- Uzmanlarımızın Bildirileri.
- Biyogaz Semineri.
-Pipo ve ERİCA.
SIRA
KONULAR
No. YIL·AY
ıo
ı1
1982 ·ŞUBAT
1982 · MART
-
Enstitü Kurulumuzun Çalışmaları.
Doç. Dr. Uçk.un GİRAY'ın Konferansı.
Türkiye'nin Uluslararası Başarısı.
Meslektaşla İletişim ve Yayınlanmız.
-
Orta Çap İçin Kolaylık.
Dr. Osman TAŞKIN «FAO» Danışma Komitesine Seçildi.
Orman Yangınları Konusunda Bir Konferans, Bir Araştırma.
-
Topyakıt Yapımı.
11A 1982- NİSAN
-
Tomruklarda Kereste Randımanı.
Odun ve Enerji.
Türkiye' de Ormancılık Araştırmaları.
Japonya'da Yapılan İlginç Bir Araştırma.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Seminer.
12
1982 ·MAYIS
-
ıSter Odun Kaç Metreküptür.
Çal İlçesi Özel Kültür Orınanları.
Kerestede Nemlilik.
Mantar Meşesi.
13
1982 ·HAZİRAN
-
Temel Ağaçlarımızın Ürün Çeşidi.
-
Kızılçamda Ürün Çeşidi.
İzmir'deki Uluslararası Toplantı.
14
15
1982- TEMMUZ
1982 · AGUSTOS
-
Şeker Akçaağacı.
Kayının Gençleştirilmesi.
Bitkilerle
Sağlıklı Yaşam.
Barutağacı.
İlginç
Kağıt
Bir Konferans.
Semineri.
Orta Çap Tartışmaları.
Anadolu Ormanlarında İnceleme
Gezisi Yapıldı.
Yayınlanmız Elinize Geçiyor mu?
Prof. Dr. Fikret SAATÇİOGLU'na «Şeref
Doktoru» Ünvanı Verildi.
Doğu
lOS
SIRA
No. YIL·AY
16
1982 ·EYLÜL
KONULAR
-
«Orman Sanayi Envanteri 1981»
Bitirildi.
Ağaçtan Elde Edilen Sıvı Yakıt.
Çalış-
ması
17
18
1982. EKİM
1982- KASIM
Teşekkür.
-
Doğu Anadolu Ormancılığına İlişkin
-
Öneriler
Düzeltme.
Reçine Üretiminde Şunlara Dikkat Ede~
lirn.
-
Göğüsyüzeyi Hesabında Kolaylık.
Bursa İşletmesinde Araştırıcı - Uygulayıcı İşbirliği.
19
1982 · ARALIK
-
Fakülte, Araştırma ve Uygulama İşbirliği.
Orman Ürünleri Standartlan.
Reçine Toplantısı.
Sığla Ormanlarımız ve Sığla Yağı.
20
1983 - EKİM
-
Bıraktığımız Yerden.
Enstitümüzün Yeni Kuruluşu.
Ormancılık Müzesi.
Seralarda Emprenyeli Ahşap Kullanımı.
21
1983 ~KASIM
-
Kavaklık Kuracaksanız.
5 Yılda 4 Metre Boy.
Aspirin Gibi.
-
Orman Fakülteleri Haftası Kutlandı.
<;Toprak işlemesi» Değil «Toprak~ Hazır-
22
1983 · ARALIK
lığı».
23
24
1984 - OCAK
ÖZEL SAYI
Hektarda 150 000
Ağaç.
-
Bilimsel Falı.
Kavakçılıkta Gübreleme ve Budama.
Meraklı Orrnancılara Notlar.
-
Cumhurbaşkanı Sayın
Kavaklık Kııracaksanız.
Enstitü
2000
Çalışma Grupları Toplandı.
Yılının
Kenan EVREN'in
TÜBİTAK Bilim Ödülleri Dağım Törenin-
de Yaptıkları Konuşma.
106
SIRA
No. YIL-AY
25
26
1984 ·ŞUBAT
1984 · MART
KONULAR
Otuz
Yılın Hesabı.
-
Meşcerede «Kapalılık».
-
Madendirek Pazarlamasında Ster.
Ormanlardan Payımıza Düşenler:
Dünya Ormancılık Günü ve Çevre Ko-
«Çambalı» Nasıl Oluşuyor?
runması.
27
1984- NİSAN
-
Enstitümüz 1983- 1984 Yılı Çalışmaları.
Yangına Dayanıklı Bitki Türleri.
Geçen Sayımızdaki Y anlışlık.
28
1984 ·MAYIS
-
Türkiye' de Erozyon.
Erozyonculara Notlar.
.
Bitkilerin Sti Kullanımını Azaltmak. İçin.
Enstitü Derginıiz.
29
1984- HAZİRAN
-
Kapalılık.
30
1984- TEMMUZ
-
Silvikültüre İlişkin Yazılar.
31
1984 · AGUSTOS -
32
1984- EYLÜL
-
Ağaçlandırmaya İlişkin Yazılar.
«Günlük» Ormanlarımızı Kurtarabiliriz.
Seçme Ormanları Konusunda Yeni Bir
Araştırma.
33
1984- EKİM
-
Reçine Üretim Çalışmaları Biterken.
-
IUFRO (YUFRO) Nedir?
«Kızılçamın Doğal Gençleştirme
Tekni.
ğindeki Gelişmelerı>.
34
1984 - KASIM
-
Defne Yaprağı ve Üretimi.
Dr. Yaşar ŞiMŞEK Doçent Oldu.
Kunduz Ormanlarında Silvikültür Semineri.
35
1984 - ARALIK
-
Cennet
Ağacı.
«Ormancılık
Bilimi Toplumun Hizmetin-
de».
-
Ahşap
Malzemenin
Korunması
Semineri.
107
SIRA
No. YIL-AY
36
KONULAR
1985- OCAKŞUBAT-MART
37 1985 - NİSAN
-
Kayının Buharlanması.
Kayın
Konusundaki Çalışmalarımız.
Bültenimizle İlgili Bir Açıklama.
Şiddetli Kıştan
-
Geriye Kalanlar.
Adana Orman Bölge Müdürlüğünde Silvikültür Semineri.
Meşe Konusundaki Çalışmalarımız.
38
1985- MAYIS
-
Reçine Üretiminde Önemli Konular.
39
1985- HAZİRAN
-
Kayın Kitabı.
İki Seminer.
40
1985- TEMMUZ
-
Odun Dışı Ürünlerimiz.
Yeni Yayınlarımız.
41
1985- AGUSTOS
-
3 Yaşındaki 20 Metre Boy
Türk Fındığının Geleceği Tehlikede.
Sığlayağı Üretiminde Bir Yenilik.
42
1985- EYLÜL-
-
-
Meryemana Araştırma Ormanı
Ülkemize Döviz Kazandıran Bir Ağaçcık
(MAHLEP).
Meşe ve Kayın Yakacak Odununda Ağırlıkta Fire Miktarları.
Yeni Yayınlarımız.
-
PWN Çam Ormanlarında Ölüm Saçıyor.
Dendroctonus micans Kug. ve Biyolojik
EKİM
-
43
1985 ·KASIM
Savaş.
44
1985 - ARALIK
Ips typographus L. Türkiye'de.
Orman Ürünleri Endüstri Kongresi.
Yeni Yayınlarımız.
-Yuvarlak Yapacak Odunlarda Kuruma
Payları.
108
Dr. Osman SUN Doçent oldu.
Yeni Yayınlarımız.
VI -
YILLIK BÜLTEN SERİSİ
(1952. 1977)
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü'nün Yıl­
Bölüm Başkan­
lıkları ve Araştırma Müdürlükleri itibariyle tanıtıcı ve her yıl bir adet yayınla­
nan «Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni»
1952 yılından 1977 yılına kadar düzenli
olarak 26 sayı çıkarılmış ve daha sonra
lık Çalışma Programını
yayından kaldırılmıştır.
YILLIK BÜLTEN SERİSİ
Sıra
No:
Yayın Yılı
----ı
1952
2
3
4
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
5
6
7
8
9
10
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
111
1
1
1
1
1

Benzer belgeler