2015 Yılı Faaliyet Raporu

Transkript

2015 Yılı Faaliyet Raporu
T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
2015 YILI FAALİYET RAPORU
BİLECİK, MART 2016
·································································································· 1
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ .......................................................................................................................................................................................... 3
A-MİSYON VE VİZYON ......................................................................................................................................................... 9
1.Vizyon: .............................................................................................................................................................................. 9
2. Misyon:............................................................................................................................................................................. 9
3. İlkeler Bildirimi:............................................................................................................................................................... 9
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ................................................................................................................................. 10
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ................................................................................................................................................. 11
1- Fiziksel Yapı................................................................................................................................................................... 11
1.1 Gayrimenkullerimiz ...................................................................................................................................................... 12
2. Örgüt Yapısı ................................................................................................................................................................... 13
2.1- İdarenin Organları ..................................................................................................................................................... 13
2.1.1- İl Genel Meclisi ........................................................................................................................................................ 13
2.1.2- İl Encümeni .............................................................................................................................................................. 14
2.1.3- Vali........................................................................................................................................................................... 15
2.2- Değişiklikleriyle Birlikte Örgütün Mevcut Kadro Yapısı ............................................................................................ 17
3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ......................................................................................................................................... 17
4.İnsan Kaynakları ............................................................................................................................................................. 19
5.Sunulan Hizmetler ........................................................................................................................................................... 20
6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ......................................................................................................................................... 22
D- DİĞER HUSUSLAR ............................................................................................................................................................... 22
II- AMAÇ VE HEDEFLER ...................................................................................................................................................... 23
A.
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ..................................................................................................................................... 23
B.
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ........................................................................................................................... 29
1- Temel Politikamız: ......................................................................................................................................................... 29
2- Önceliklerimiz:............................................................................................................................................................... 30
C.
DİĞER HUSUSLAR .......................................................................................................................................................... 30
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .............................................................................. 31
A-MALİ BİLGİLER ................................................................................................................................................................... 31
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ............................................................................................................................................ 31
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar..................................................................................................................... 42
3- Mali Denetim Sonuçları ................................................................................................................................................. 42
4- Diğer Hususlar .............................................................................................................................................................. 43
B- PERFORMANS BİLGİLERİ .............................................................................................................................................. 44
1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ ............................................................................................................................................ 44
1.1- İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Faaliyetleri .............................................................................................................. 44
1.2- İç Müdürlüklerimizin Faaliyetleri ............................................................................................................................... 44
1.2.1- Mali Hizmetler Müdürlüğü ...................................................................................................................................... 44
1.2.2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ................................................................................................................... 48
·································································································· 2
1.2.3- Yazı İşleri Müdürlüğü .............................................................................................................................................. 51
1.2.4- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ..................................................................................................................... 52
1.2.5- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ................................................................................................................... 57
1.2.6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü .................................................................................................................................. 59
1.2.7- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ...................................................................................................................... 65
1.2.8- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ......................................................................................................................... 70
1.2.9- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ................................................................................................................. 78
1.2.10- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü .......................................................................................................................... 80
1.2.11. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ................................................................................................................................ 83
1.2.12. Hukuk Müşavirliği .................................................................................................................................................. 86
1.2.13. İlçe Özel İdarelerinin Faaliyetleri.......................................................................................................................... 87
1.3- Diğer Hizmetlerimiz .................................................................................................................................................. 110
1.4- 2015 YILI KÖYDES UYGULAMALARI .................................................................................................................... 111
2- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................................................................................... 114
2.1- Hedef ve Sapmalar .................................................................................................................................................... 114
3- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................................................................................... 120
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................... 121
A- ÜSTÜNLÜKLER .................................................................................................................................................................. 121
B- ZAYIFLIKLAR ................................................................................................................................................................... 122
C- DEĞERLENDİRME .............................................................................................................................................................. 124
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER .................................................................................................................................................. 124
Ek-1 Taşınmaz Listeleri
Ek-2 İç Kontrol Güvence Beyanları
·································································································· 3
SUNUŞ
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Bilecik İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesi İl
Genel Meclisinin 28/11/2014 tarih ve 2014/222 Sayılı kararı ile onaylanarak 23.400.000,00 TL üzerinden
yürürlüğe girmiştir.
2015 yılı Gider Bütçesi tahmini 23.400.000,00 TL olup; Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan
5,767,154.20.-TL Personel Giderleri, 669,920.00.-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri, 8,790,025.80.-TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 110,000.00.-TL Faiz Giderleri,
2,331,200.00.-TL Cari Transferler, 4,554,000.00.-TL Sermaye Giderleri, 1,177,700.00.-TL Yedek
Ödenekler olarak tahmin edilmiştir.
İl Özel İdaresinin 23.400,000.00 TL olarak ön görülen başlangıç bütçesine toplam 10.848.445,50.TL’ lik ek ödenek/ek bütçe kaydı ile (İller Bankası Borçlanması olan 8.629.026,34.-TL dahil) 2015 Mali
Yılı Öz Kaynak Bütçesi büyüklüğü tahminimiz 34.248.445,50.- TL’ ye ulaşmıştır.
2015 yılı Gelir Bütçesi 23.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2015 Mali yılı içerisinde cari
ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum – Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri
Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 67.092.333,76.-TL ödeneğin(Kalkınma
Ajansından hibe olarak kazanılan ancak önceki yıllar gider işlemleri nakdimizden yapılıp; nakdi intikal
eden ve doğrudan gelire alınan 1.220.378,56.-TL ödenek ile beraber 68.312.712,32.-TL)
Tahsisli
Mahiyet ödenek kaydı ve 2014 yılından 2015 Mali yılına devreden 43.229.220,11.-TL ve 10.848.445,50.TL Ek Bütçe/Borçlanma kaydı ile birlikte bütçenin Gelir büyüklüğü 144.569.999,37.-TL’ye ulaşmıştır.
( Nakdi intikal edip gelire alınan; ancak önceki yıllar bütçelenen ödenek ile beraber 145.790.377,93.-TL)
Yazı İşleri Müdürlüğümüzce; 2015 yılı faaliyet döneminde İl Genel Meclisimizce 11 olağan 3
olağanüstü toplam 14 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 213 adet karar alınmıştır. İl Encümenimizce
54 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 279 adet karar alınmıştır. Bilgi Edinme Hakkın Kanunu ve
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde İdaremize 18 adet başvuru yapılmış olup,
yapılan başvurulardan olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru 16 adettir.
BİMER’ e yapılan toplam başvuru 30 adettir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce; 2015 yılı içerisinde; Müdürlüğümüz tarafından
madencilik faaliyetleri kapsamında 35 adet İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 59.500,00.TL İşyeri ve Çalışma Ruhsatı izin ücreti tahsilâtı gerçekleştirilmiştir. 24 adet çocuk oyun grubu alımı
gerçekleştirilmiştir ve köylere kurulumu yapılmıştır. 124.608,00.-TL bedel ile çocuk oyun parkı grubu
malzemeleri alınmıştır. 52.309,00.-TL maliyetle 310 adet Piknik Masası alınmıştır. 3213 sayılı Maden
Kanununun 14. Maddesi gereğince, 2015 yılı içersinde I (a) grubu madenlerden devlet hakkı özel idare
·································································································· 4
payı olarak 70.317,04.-TL tahakkuk yapılmıştır. Bir firmaya 1.710,00.-TL idari para cezası
uygulanmıştır.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gerçek kişi
ve kuruluşlardan 9 adet imar planı başvurusu yapılmış olup, İdaremizce incelemesi tamamlanan planlarla
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri sorulmuş, bunlardan kurum görüşleri tamamlanıp olumlu olan 5
adet imar planı İl Genel meclisinin ilgili komisyonlarında değerlendirildikten sonra onaylanmıştır. 4 adet
imar planının kurum görüşleri tamamlanmadığından işlemleri devam etmektedir.
Müdürlüğümüze yıl içerisinde inşaat izni almak için yapılan başvurular incelenmiş ve köy
yerleşim alanı içerisinde olanların projeleri fen ve sanat kurallarına uygunluğu İdaremiz tarafından
kontrol edilmiş olup, 107 âdeti izin verilmesi için ilgili muhtarlıklara gönderilmiştir. Köy yerleşik alanın
dışında olanlarında projeleri İdaremiz tarafından kontrol edilip, ruhsat için istenen belgeler incelendikten
sonra 40 adet başvuruya yapı ruhsatı verilmiştir. Ayrıca köy yerleşik alanı dışında kalan 12 adet yapının
gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
2015 yılı içerisinde, kültür varlığının koruması amacıyla il ve ilçe belediyelerinden gelen 13 adet
projenin 10’una İdaremizde bulunan kültür katkı payı hesabından toplam 682.187,00 TL katkı
sağlanmıştır. Kalan 3 projeye 2016 yılı kültür katkı paylarından katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce, Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim kurumlarının yakacak,
kırtasiye, su, temizlik malzemesi, akaryakıt, elektrik ve temizlik hizmeti alımları, haberleşme giderleri
karşılanmıştır.
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce, İçme suları çalışmaları için; İl Özel İdaresinden
95.000,00 TL, Genel İdareden 381.753,00 TL olmak üzere toplam 476.753,00 TL ödenek ayrılmış olup,
422.411,82 TL harcama yapılarak projeler tamamlanmıştır. Kanalizasyon çalışmaları için;
İl Özel
İdaresinden 172.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 164.538,91 TL harcama yapılarak projeler
tamamlanmıştır. Tarımsal Hizmetler çalışmaları için; İl Özel İdaresinden 502.500,00 TL, Genel İdareden
808.605,74 TL olmak üzere toplam 1.311.105,74 TL ödenek ayrılmış olup, 1.072.600,37 TL harcama
yapılarak projeler tamamlanmıştır. Sosyal Hayata Katılımda Mekânsal Gelişim; Proje kapsamında
Pelitözü Göleti (GÖLPARK) Kamp-Karavan alanı, Yürüyüş yolları düzenlenmesi ve Engelli Wc-banyo
yapımı projeleri için İl Özel İdaresinden 33.250,00 TL, BEBKA’dan 309.845,50 TL olmak üzere toplam
343.095,50 TL ödenek ayrılmış olup, 321.049,33 TL harcama yapılarak projeler tamamlanmıştır.
·································································································· 5
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce, 14 köyün toplam 42,2 km yol onarımı
gerçekleştirilmiştir. 15 köyün toplam 48,4 km stabilize kaplaması yapılmıştır. 7 köyün toplam 21,60 km
yolu I. kat asfalt kaplama yapılmıştır. 5 köyün 11,60 km II. kat asfalt kaplaması yapılmıştır. Bitümlü
Sıcak Karışım Kaplama programında bulunan 17 köyün 48,00 km yolu yapılmıştır. Greyderli bakım
programında bulunan 1842 km. köy yolunun 750 km.si tamamlanmıştır. 2015 yılı içerinde toplam 5 ekip
ile birlikte çalışılarak köy yollarımızın 899 km’sinin bakımları yapılmıştır. 2014-2015 kış döneminde her
bir köy yolunu ortalama 8‘er kez açmak suretiyle toplam 9040 km yol kat edilmiştir. 17 ayrı kişi, kurum
veya işletme tarafından, 19.640,00.-TL tutarında İdaremizden iş makinesi kiralaması gerçekleştirilmiştir.
Güvenlik güçlerince 24.080 kg kaçak petrol ürünü ele geçirilerek İdaremize teslim edilmiş, 5.650 kg
kaçak akaryakıt ürünü için İlgili mahkemelerce tasfiye kararı verilmiştir. 18 Maden Sahasına ait köy
yolları için Yol Geçiş İzin Belgeleri düzenlenerek, İlgili İşletme ve ocaklara gönderilmiş, daha önceki
yıllarda alınmış olan 76 Yol Geçiş İzin belgeleri içinde süre uzatımı yapılmıştır. İdaremiz makine parkı
için 1 adet Tır (283.277,03.-TL ), 2 adet Greyder (575.763,30.-TL + 607.544,24.-TL ), 1 adet Kepçe
BEBKA destekli ( 132.064,08.-TL ), 3 adet Kamyon (777.233,62.-TL), 2 adet Volkswagen Amarok
(194.959,10.-TL), 2 adet yama silindiri ve römork (181.602,00.-TL), 1 adet Tır Dorsesi ( 70.800,00.-TL),
1 adet Volkswagen Caravella (103.209,11.-TL), 1 adet Volkswagen Crafter ( 119.320,66.-TL) ve 1 adet
Ekskavatör (618.500,08.-TL) satın alınmış ve olmak üzere Toplam 3.488.773,22.-TL ödenek
kullanılmıştır.
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzce, Bilecik İl Özel İdaresi yol şube hizmet binası,
depoları ile genel alt yapı yapım işi bitti. Bilecik İl Özel İdaresi hizmet binası güçlendirme, onarım, ek
bina ve çevre düzenleme işi yapılmıştır. İl Özel İdaresine ait lojman, sosyal tesis ve hizmet binaları küçük
onarımları yapılmıştır. Merkez 112 Acil Çağrı Merkezi Yapım İşi geçici kabulü yapıldı. Eksik ve kusurlu
işlerin giderilmesi için süre verildi.
Eğitim Hizmetleri Sektöründe;
Bilecik, Merkez 16 Derslik Sağlık Meslek Lisesi ve 100 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşi
bitti hizmete açıldı. Bilecik, Merkez 21 Derslik Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım işi bitti bina hizmete
açıldı. Bilecik Merkez 8 Derslik Özel Eğitim Uygulama Merkezi Yapım İşi bitti bina hizmete açıldı.
Bozüyük Saraycık Mevkii 16 Derslik Ortaokul Yapım İşi bitti bina hizmete açıldı. Bozüyük 8 derslik
Özel Eğitim Uygulama Merkezi Yapım işi bitti, bina hizmete açıldı. Bozüyük 24 Derslik Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi Yapım işi bitti, bina hizmete açıldı. Bozüyük 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip
Lisesi Binası 12.02.2015 yılında ihale edildi, iş devam etmektedir. Bozüyük Dodurga MEB 2004-63 Tip
Kapılı Spor salonu Yapım İşi 12.06.2015 tarihinde ihale edildi, iş devam etmektedir. Bilecik Bayırköy
MEB-63 Tip Kapılı Spor salonu Yapım İşi 12.06.2015 tarihinde ihale edildi, iş devam etmektedir.
·································································································· 6
Pazaryeri 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi ve 200 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım işi 01.10.2015
tarihinde ihale edilmiş ve iş devam etmektedir. Bilecik, Merkez Bahçelievler Mevkii 16 Derslikli
Ortaokulu Yapım İşi 30.10.2016 tarihinde ihale edilmiş ve iş devam etmektedir. İlk ve Orta Dereceli
Okullardan 39 okulun ihale ve doğrudan temin büyük ve küçük onarımı yapılmıştır. İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce 2014 yılında yapımı planlanan toplam 40 adet İlk ve Orta dereceli okullardan 5 Grup
halinde deprem güçlendirme, performans analizi ve projelerinin hazırlanması ihaleleri yapıldı 6,7,8,9 ve
10’uncu gruba ait olan işler bitmiştir.
Güvenlik Hizmetleri (Emniyet ve Jandarma) Sektöründe;
2015 Yılında Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen ödeneklerle toplam 80 Lojman ve 1
Sosyal Tesis onarımı yapılmıştır. 2015 Yılında Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma
Komutanlığının 20 binasının onarım işleri yapılmıştır. Bilecik Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı tamamlandı ve teslimi yapıldı.
Kültür ve Spor Hizmetleri;
Söğüt, İsa Sofu Türbesi Restorasyon ve Onarım Projeleri Hazırlanması İşi yapılmıştır. İnhisar
Akköy Camii Restorasyon ve Onarım Projeleri Hazırlanması İşi yaptırılmıştır. Merkez, Malhatun
İlkokulu Restorasyon ve Elektrik Tesisatı Projeleri Hazırlanması İşi yapılmıştır. İnhisar İlçesi Halı Sahası
Tel Örgü İşi yapılmıştır.
Sağlık Hizmetleri Sektöründe;
Bilecik, Merkez 1 Nolu 4 Hekimle Aile Sağlığı Merkezi Bina İnşaatı yapımı bitmiştir. Bilecik,
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Yapım İşi bitmiştir. Söğüt İlçesi Küre Köyü Sağlık Evi Yapım İşi
bitmiştir. Sağlık Müdürlüğüne Bağlı 15 bina ve tesisin doğrudan temin onarım işleri yapılmıştır.
Din Hizmetleri Sektöründe;
Merkez Müftülük Hizmet Binası Onarımı yaptırılmıştır.
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzce; İlimiz sınırları dâhilinde 2015 yılı sonu itibariyle
İdaremize ait toplam 698 adet taşınmaz bulunmaktadır. Mülkiyeti İdaremize ait ve kira geliri elde edilen
toplam 10 adet iş yerinden 2015 yılında toplam 348.282,00.-TL gelir elde edilmiştir. İdaremizin
mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin Genel Sekreterlik Makamının 16/01/2015 tarih ve 420 sayılı
oluru ile oluşturulan taşınmaz bedel tespit komisyonu tarafından rayiç değerleri tespit edilmiş ve kayıt
altına alınmıştır.
·································································································· 7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce; 2014 Yılı faaliyet bilgilerimizi konu alan İl Özel
İdaresi Faaliyet Dergimizin 7. sayısı 2000 adet bastırılarak temin edildi. Bilecik Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü İlimizi temsilen çeşitli müsabakalara katılan ve dereceye girmiş sporculara dağıtılmak
üzere ''50 adet Eşofman Takımı ve 50 Çift Spor Ayakkabı'' temin edilerek İl Müdürlüğüne teslim
edilmiştir. İlimizde faaliyette bulanan Amatör Spor Kulüplerine (Futbol Branşı) dağıtılmak üzere Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü talepleri doğrultusunda 270 çift futbol ayakkabısı (Krampon) temini
gerçekleştirilmiştir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce; 4857 sayılı Kanuna tabi 96 İşçi personel, 7
Sözleşmeli Personel, 99 Memur personel olmak üzere toplam 202 personel ile hizmet verilmektedir. 2015
yılında personel harcamaları için 17.836.093,23.-TL ödenek ayrılmış olup; 17.800.692,72.-TL personel
harcamaları olarak yapılmıştır. 2015 Mali yılında 2 personel emekli olup; 185.995,64.-TL Emekli
İkramiyesi ödenmiştir.
Hukuk Müşavirliğimizce; 2015 yılı içerisinde 72 adet adli, 18 adet idari ve 7 adet tespit
olmak üzere toplam 97 dava takip olunmuştur. 19 adet İcra ve İflas Kanunu uyarınca takip açılmıştır.
·································································································· 8
Sayın Başkan, Değerli İl Genel Meclisi Üyeleri;
Sizlere dağıtılan Faaliyet Raporu ayrıntılarında da görüleceği üzere İlimiz İl Özel İdaresinin kıt
kaynaklarına rağmen siz değerli üyelerin desteği ve personelimizin üstün gayreti ile pek çok sektörde
yüzlerce hizmet gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında yapılan faaliyetlerimizin ve bu yıl uygulamaya konulacak programlarımızın, İlimize,
Yüce Devletimize ve Milletimize hayırlar getirmesini diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.
Ahmet Hamdi NAYİR
Bilecik Valisi
·································································································· 9
A-MİSYON ve VİZYON
1.Vizyon:
Bilecik İl Özel İdaresi olarak vizyonumuz kurumun ekonomik ve insan kaynaklarının etkin ve
verimli kullanarak yönetimde kalite, hizmette insan odaklı olmak suretiyle çağın gerektirdiği medeni
yaşam standartlarına ulaşmak için ilim kültür, tarım, sağlık, imar, ve sosyo-ekonomik gelişmesini
sağlamak, kırsal kalkınmaya önem vermek, görev ve sorumluluklarının paylaşıldığı bir kuruluş haline
gelmektir.
2. Misyon:
Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için
öncelikle alt yapı, eğitim ve sağlık olmak üzere tarım, sanayi, ticaret, çevre düzeni,
korunması,
toprağın
sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin alanlarda
çalışmalar yaparak kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yerinde, etkili, verimli hizmet
sunmak, yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda ilimizin kaynaklarını daha etkin, verimli ve doğru
kullanarak sürekli ilerleme ve gelişme temel ilkesi ile halkımıza hizmet ederek memnuniyetini
kazanmak; kırsal ve kentsel kesimler arasında hizmette denge kurarak gelişmişlik farkını en aza
indirerek esnek, etkin bir yönetim anlayışını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir.
3. İlkeler Bildirimi:
Bilecik İl Özel İdaresi Vizyonuna ulaşmak için aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir.















Etkin ve kaliteli bir kamu hizmeti sunmak
Hukuka ve yasalara bağlılık
Katılımcılık
Şeffaflık
Adaletli ve Güvenilir olmak
Verimlilik ve Etkililik
Yenilikçilik
Halk tarafından ulaşılabilir olmak
Azami Tasarruf
Liderlik ve öncülük etme
Hesap verebilirlik
İnsan odaklılık
Etkin denetim
Çevreye duyarlılık
Değişime açıklık
································································································ 10
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesince İl Özel İdarelerinin
yetkileri şu şekil tanımlanmıştır;
1. Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek
ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
2. Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
4. Borç almak ve bağış kabul etmektir.
5. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
6. Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini
yapmak.
7. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine
ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
8. Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa
olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık
periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak,
gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik
kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması
gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler
Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü
temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler,
komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesince İl Özel İdarelerinin
görev ve sorumlulukları şu şekil tanımlanmıştır;
İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
································································································ 11
 Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il
sınırları içinde,
 İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi,
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,
Yapmakla görevli ve yetkilidir.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Bilecik İl Özel İdaresi İl merkezinde Genel Sekreterlik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yol ve
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve Merkez İlçe
Özel İdare Müdürlüğü içine alan mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait 38.657 m2 ve hazineye ait 3.469 m2
olmak üzere toplam 42.126 m2 alan üzerinde bulunmakta olup binaların tamamı İl Özel İdaresi’ne aittir.
Bu alan içerisinde; 2 adet Hizmet Binası (Merkez müdürlüklerin ve birimlerinin bulunduğu), 3
adet Lojman Binası, 1 adet Misafirhane, 2 adet Atölye (içerisinde kaynak, kaporta, marangozhane, motor,
torna, şase, oto elektrik alt birim ve işlerin bulunduğu), 1 adet İkmal Binası, 1 adet Akaryakıt Binası, 1
adet Boru Sundurma, 1 adet Arşiv Binası, 2 adet Ambar (inşaat ve yedek parça malzemelerinin
bulunduğu) ve 2 adet Bekçi kulübesi (yaya ve araç girişleri için) bulunmaktadır.
Gölpazarı, Bozüyük, Yenipazar, İnhisar, Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde, İlçe Özel İdare
Müdürlüklerinin bulunduğu 7 adet hizmet bürosu bulunmaktadır.
Bunun dışında Gülümbe mevkiinde Yeni Asfalt Plent Tesisi ile Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hizmet Binaları, İstasyon Mevkiinde 1 adet Eski Asfalt Plenti, yatırım programlarında ve karla
mücadelede kullanılmak üzere Gölpazarı, Bozüyük İlçelerinde 2 adet şantiye (bakımevi) binası
bulunmaktadır.
································································································ 12
1.1 Gayrimenkullerimiz
1.1.1. İl Merkezinde Bulunan Gayrimenkullerimiz
İlimiz bünyesinde 2015 yılı sonu itibariyle 698 adet taşınmaz bulunmakta olup, detaylı taşınmaz
kayıtları Ek-1' deki tabloda listelenmiştir.
1.1.2. İlçelerimizde Bulunan Gayrimenkuller
Bozüyük İlçesi
Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam Lojmanı, 1 adet eski Kaymakam
Lojmanı(Bozüyük Meslek Yüksekokuluna kiralık) ve muhtelif mevkilerde 89,367.43 m2 tarla ve arsa
vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Gölpazarı İlçesi
Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait muhtelif mevkilerde toplam 210,756.00 m2 tarla ve arsa
vasıflı taşınmazları mevcuttur.
İnhisar İlçesi
İlimiz İnhisar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, 6 adet
lojman ve muhtelif mevkilerde 26,579 m2 arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Osmaneli İlçesi
İlimiz Osmaneli ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 555 m2 1 adet Kaymakam
lojmanı, toplam 18,133 m2 4 adet ilköğretim okulu ve 1 adet 1,420 m2 anaokulu olmak üzere toplam
20,108.00 m2 taşınmazları mevcuttur.
Pazaryeri İlçesi
İlimiz Pazaryeri ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve
muhtelif mevkilerde 961.217,82 m2 arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Söğüt İlçesi
İlimiz Söğüt ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve
muhtelif mevkilerde 88,353.32 m2 tarla ve arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur.
································································································ 13
Yenipazar İlçesi
İlimiz Yenipazar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1.500 m2 yüzölçümlü 1 adet
Kaymakam lojmanı, 2.548,69 m2 yüzölçümlü 1 adet okul binası, 943,70 m2 yüzölçümlü basket sahası ve
151,44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı olmak üzere toplam 5.143,83 m2 taşınmaz mevcuttur.
2. Örgüt Yapısı
Bu bölümde kurumun organları ve kurumsal kadro yapısı üzerinde durularak 2015 yılında kadro
yapısında gerçekleşen değişiklikler açıklanmaya çalışılmıştır.
2.1- İdarenin Organları
04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel
İdaresi’nin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde
bu organların İl Özel İdaresi’yle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.
2.1.1- İl Genel Meclisi
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi’nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere
göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi’ ne kanunla özel yetkiler
verilmiştir. Örneğin, meclis İl Özel İdaresi’nin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl Genel Meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel
Meclisi başkanı tarafından yönetilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla
yükümlüdür. Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir.
Vali’nin önerdiği hususlar gündeme alınır.
İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir.
Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere
il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Yeniden
görüşülmesi istenilmeyen kararlar (…) kesinleşir.
Kanuna göre İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi’ni periyodik olarak denetler. Bunun için İl Genel
Meclisi her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresi’nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile
hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir
denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel
Meclisi’ndeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, çalışmasını
Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın 15’ine kadar Meclis
Başkanlığı’na sunar.
································································································ 14
22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesince İl Genel Meclisi’nin
görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır;
 Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin
performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
 Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara
bağlamak.
 Borçlanmaya karar vermek.
 Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan
ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya
tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş
yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 Şartlı bağışları kabul etmek.
 İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine
karar vermek.
 Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresi’nin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
 Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği
yapılmasına karar vermek.
 Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
 İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
2.1.2- İl Encümeni
Kanuna göre İl Encümeni, Vali’nin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl
kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden
oluşur. Böylece il Encümeni’nin toplam 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. Vali’nin katılamadığı
································································································ 15
encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi
gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin
hesabı inceleyip İl Genel Meclisi’ ne görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür.
İl Encümeni ile Vali arasındaki ilişkiler de önemli olan bir konudur. Kanuna göre Vali kanun,
tüzük, yönetmelik ve İl Genel Meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda
tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, eğer kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, Vali,
kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma
talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. Bu uygulamayla bir taraftan kararların uygulanmasına sürat
getirilmek istenmiş ve diğer taraftan ise Vali’nin de her halükarda gücü ve vesayet yetkisi korunmuştur.
22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesince İl Encümeninin görev
ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır;
1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisi’ ne görüş
bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların
sulhen halline karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
2.1.3- Vali
Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresi’nin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı
zamanda il encümeninin başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresi’nin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak
ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiye İl Özel İdaresi’ni stratejik plana uygun olarak
yönetmek, İl Özel İdaresi’nin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi
hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir.
································································································ 16
Vali’nin stratejik planla ilgili belirli yükümlülükleri vardır. Vali, mahallî idareler genel
seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planı hazırlatmak zorundadır. Stratejik plan; kalkınma planı
ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak hazırlanır. Stratejik plan ve ayrıca ilgili olduğu
yılbaşından önce de yıllık performans planı vali tarafından İl Genel Meclisi’ ne sunulur. Stratejik plan,
varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak
hazırlanır ve İl Genel Meclisi’nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans
planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve İl Genel Meclisi’nde bütçeden önce görüşülerek kabul
edilir.
Kanun Vali’nin görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı
bulunan vali yardımcılarına, İl Özel İdaresi görevlilerine veya ilçelerde kaymakamlara devredebileceğini
belirtmiştir.
22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 30. maddesince Vali’nin görev ve yetkileri şu
şekilde tanımlanmıştır;
1. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel
İdaresi’nin hak ve menfaatlerini korumak.
2. İl Özel İdaresi’ni stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresi’nin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları
meclise sunmak.
3. İl Özel İdaresi’ni Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. İl Encümeni’ ne başkanlık etmek.
5. İl Özel İdaresi’nin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. İl Özel İdaresi’nin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
10. İl Özel İdaresi personelini atamak.
11. İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
································································································ 17
15. Kanunlarla İl Özel İdaresi’ ne verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2.2- Değişiklikleriyle Birlikte Örgütün Mevcut Kadro Yapısı
Bilecik İl Özel İdaresinde 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 12 Birim
Müdürü, 1 Hukuk Müşaviri, 2 Avukat, 8 İlçe Özel İdare Müdürü, 6 Uzman, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 Kontrol Memuru, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 24 Şef, 1 Muhasebeci,
15 V.H.K.İ., 13 Bilgisayar İşletmeni, 2 Ayniyat Saymanı, 1 Ambar Memuru, 4 Şoför, 9 Memur, 33
Mühendis, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Mimar, 10 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Tabip, 2 Sağlık Memuru,
2 Hemşire, 2 Sosya1 Çalışmacı, 1 Veteriner Hekim, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Psikolog, 1 Çocuk Gelişimcisi,
1 Laborant, 1 Çocuk Bakıcısı, 4 Hizmetli, 3 Kaloriferci, 1 Bekçi, 1 Bahçıvan olmak üzere toplam 176
adet memur kadrosu mevcuttur.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
31.12.2015 TARİHLİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU TABLOSU
SINIF
DOLU
BOŞ
TOPLAM
GENEL İDARE HİZMETLERİ
61
43
104
AVUKATLIK HİZMETLERİ
2
0
2
TEKNİK HİZMETLER
34
14
48
SAĞLIK HİZMETLERİ
0
12
12
YARDIMCI HİZMETLER
2
8
10
99
77
176
GENEL TOPLAM
Bilecik İl Özel İdare mevcut kadro cetveli detaylı bir şekilde faaliyet raporunun ilgili bölümünde
gösterilmiştir.
4857 sayılı Kanuna tabi 96 İşçi personel, 7 Sözleşmeli Personel, 99 Memur personel olmak üzere
toplam 202 personel ile hizmet verilmektedir.
3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İl Özel İdaremizin mali içerikli veri girişleri e-İçişleri Projesi üzerinden yapılmaktadır. Program
sayesinde istenilen bilgiler eş zamanlı olarak Merkezi İdare tarafından da görülebilmektedir.
İl Özel İdaremiz Mayıs 2008 tarihinden itibaren evrak yazışmalarını E-İçisleri (E-Bakanlık)
projesi kapsamında gerçekleştirmektedir. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi tarafından 19.08.2010
tarihinde yayımlanan 577 sayılı e-İçişleri Projesi pilot uygulaması konulu genelge ile 01.09.2010
tarihinden itibaren İdaremizde e-imza uygulaması başlamıştır. Bu tarihe kadar e-İçişleri Projesi kullanıcısı
································································································ 18
olan personellerimiz için TUBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’ ne personellerimizin için e-imza
başvuruları tamamlanarak elektronik imzaları temin edilmiştir.
İl Özel İdaremizin kendisine ait, “www.bilecikozelidare.gov.tr” den giriş sağlanabilen 2006 yılı
içerisinde faaliyete geçirilen internet sitesi bulunmaktadır. 2007 yılı içerisinde siteye işlerlik
kazandırılarak duyuru ve haberler şeklinde güncellenmekte, gerekli bilgiler bu alandan halkın bilgisine
sunulmaktadır. Yapılan güncellemelerle yönetim bilgileri dışında Bilecik ilinin tanıtımının sağlanması
açısından kullanıcılara faydalı olacak tanıtıcı bilgilerle zenginleştirilmiştir.
İl Özel İdaremizin, İl Merkezindeki ve ilçelerdeki hizmet binalarının tamamında tam zamanlı
internet kullanımı bulunmaktadır. İnternet erişimi birimler arasında bilgi alışverişinde ve global dünya ile
entegrasyonumuzda etkili bir araç olarak 7 gün 24 saat aktif halde kullanıma hazır olarak tutulmaktadır.
Bunların dışında personelin ihtiyaç duyabileceği geniş açıklamalı özel mevzuat programları da
İdaremizde kullanılmaktadır.
································································································ 19
4.İnsan Kaynakları
································································································ 20
5.Sunulan Hizmetler
İl Özel İdaremiz 2015 faaliyet yılı içerisinde 5302 Sayılı Kanunla kendisine verilen görev ve
hizmetleri imkânları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmış ve bu faaliyet raporunun 3.
bölümü faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler başlığı altında ayrıntıları yazılan hizmetleri sunmuş
veya sunulmasını sağlamıştır.
5.1- Yatırıma Dayalı Hizmetlerimiz
Köy yolları yatırım ve hizmetleri için, köy yollarının onarım, stabilize kaplama, 1. kat asfalt
kaplama, 2. kat asfalt kaplama, tesviye, malzemeli bakım, greyderli bakım, trafik levhası kullanımı,
muhtelif yollarda büz kullanımı ve köy yollarımızda kar mücadelesi yapılarak tüm yolların trafiğe açık
tutulma işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.
İçme suları yatırım ve hizmetleri için, programda bulunan işlerin devamı sağlanmış, bakım onarım
işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Sulama toprak yatırım ve hizmetleri için, sulama göleti programında bulunan kamulaştırma, inşaat
tamamlama ve yeraltı suyu inşaat tamamlama işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.
İnşaat iskân yatırım ve hizmetlerimiz için, kanalizasyon yapımı, fosseptik ve tesis bakım onarım
işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.
5.2- Dış Müdürlükler ile Sunulan Hizmetlerimiz
5.2.1 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
2015 Yılında Birliğimiz hesaplarına İl Özel İdaresinden 273.500,00 TL aktarılmış olup
123.500,00.-TL’si ceviz fidanı ve balya makinesi alımında, çiftçi katkısı olarak 150.000,00 TL’si ise
buğday tohumluğu alımında kullanılmıştır.
5.2.2 İl Sağlık Müdürlüğü
Bütçe imkanları çerçevesinde sağlık tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım
ihtiyaçları desteklenmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki
altyapı ve donanım ihtiyaçlarının desteklenmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Bilecik Merkez 1 Nolu 4 Hekimle Aile Sağlığı Merkezi Bina İnşaatı Yapımı bitmiştir. Bilecik
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Yapım İşi bitmiştir. Söğüt İlçesi Küre Köyü Sağlık Evi Yapım İşi
bitmiştir. Sağlık Müdürlüğüne Bağlı 15 bina ve tesisin doğrudan temin onarım işleri yapılmıştır.
································································································ 21
5.2.3 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü:
Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı olarak 15.396,48.-TL, İl Özel İdare Spor Kulübüne
Malzeme Yardımı olarak 4.194,90.-TL, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Malzeme
Yardımı olarak 12.906,00.-TL bütçe gideri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.2.4 İl Emniyet Müdürlüğü:
2015 Yılında Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen ödeneklerle toplam 80 Lojman ve 1
Sosyal Tesis onarımı yapılmıştır. 2015 Yılında Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma
Komutanlığının 20 binasının onarım işleri yapılmıştır. Bilecik Merkez Bölge Trafik denetleme Şube
Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Tamamlandı ve teslimi yapıldı. Yapılan çalışmalar Plan Proje Yatırım
ve İnşaat Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.2.5 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü:
Söğüt İsa Sofu Türbesi Restorasyon ve Onarım Projeleri Hazırlanması İşi yapılmıştır. İnhisar
Akköy Camii Restorasyon ve Onarım Projeleri Hazırlanması İşi yaptırılmıştır. Merkez Malhatun İlkokulu
Restorasyon ve Elektrik Tesisatı Projeleri Hazırlanması İşi yapılmıştır.
5.2.6 İl Milli Eğitim Müdürlüğü:
İlköğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek için yeni derslikler yaptırmak ve mevcut
altyapının standardını onarım programlarıyla iyileştirmek için çalışmalar yapılmıştır. Halen ADSL ve
internet bağlantısı, kütüphanesi, bilgisayar laboratuarı olmayan ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını
karşılamak için bütçe imkanlarında okullarımızın bir kısmına bilgisayar alınmıştır. Mevcut okulların
donanımlarının arttırılmasına, fiziki imkanlarının iyileştirilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde ayrıntılı
olarak belirtilmiştir.
5.3 Diğer Hizmetlerimiz
Bilgilendirme Hizmeti
İl Özel İdaremiz adına alan adı satın alınarak internet üzerinden bilgilendirme uygulamalarının
hayata geçirilmesi 2006 yılında sağlanmış, E-İçişleri Projesi üzerinden elektronik ortamda yapılan bilgi
edinme başvurularının yapılarak yetkilendirilen personel tarafından mümkün olduğunca hızlı
gerçekleşmesi sağlanmıştır.
································································································ 22
Ruhsatlandırma Hizmetleri:
Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese, maden işletme ruhsatları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları,
tatil günleri çalışma ruhsatları verilmesi ve ilgili harçların (devlet haklarının) tahsil edilmesi sağlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim ve izinlerine ilişkin işlemler yürütülmüştür.
Kiralama Hizmetleri
Gayrimenkullerimize ait kiralama işleri yürütülmüştür. Su ürünleri kiraya verilmesi iş ve işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
································································································ 23
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Mevzuatla verilen görev ve sorumluluklarının tüm birimlerimiz ile eşgüdüm içinde yürütülmesini
sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir.
İl Genel Meclisimizin 27.11.2014 tarih ve 2014/213 sayılı kararı ile kabul edilen 2015-2019 yılları
Bilecik İl Özel İdaresi stratejik planında belirlenen 28 stratejik amacımızı 152 faaliyet ile
gerçekleştirmeyi planlamaktayız.
Bilecik İl Özel İdaresi olarak kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, insan odaklı
hizmetlerimizde çevreye duyarlı, şeffaf ve etkin olarak denetlenebilen faaliyet ve yatırımlarla
vatandaşlarımıza hizmet etmeyi hedeflemekteyiz.
2015-2019 Yılları Arası Stratejik Amaçlarımız
BİRİM ADI
ÜST YÖNETİM VE
GENEL
SEKRETERLİK
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN, PROJE,
YATIRIM VE
İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET
ALANI
STRATEJİK AMAÇ
Bilecik İl Özel İdaresinin mevzuatla verilen görev ve
sorumluluklarının tüm birimleri ile eşgüdüm içinde
yürütülmesini sağlamak.
Kanunlar ile üstlenilen görev ve sorumlulukları (Stratejik plan,
performans planları, mali yılı bütçeleri, yatırım programı,
faaliyet raporu vs.) mevzuatına uygun hazırlayıp uygulanmasını
takip ederek gerekli raporlamaları yapmak.
Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade
edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi ile diğer tüm mali işlemleri mevzuatına uygun
sonuçlandırmak.
Kurumun gelirlerinin etkili bir şekilde toplanmasını temin
edecek sistemler geliştirmek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş İl Düzeyindeki
Eğitim
hedeflere ulaşılmasında bütçe imkanları dahilinde gerekli
Hizmetleri desteği vererek, okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş
standartlara ulaşmasını sağlamak.
Gençlik ve Sporun
altyapısının
güçlendirilip,
spor
hizmetlerinin
Spor
yaygınlaştırılması, her kademede geniş kitlelere yayılmasının
Hizmetleri sağlamak.
Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın
Sağlık
gerekleriyle uyumlu, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti
Hizmetleri
sunumunu desteklemek.
································································································ 24
BİRİM ADI
HİZMET
ALANI
STRATEJİK AMAÇ
Sosyal
Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve
Yardım
gruplara etkin sosyal koruma sağlamak amacıyla sosyal yardım
Hizmetleri kurumlarını desteklemek.
Güvenlik
İlimizdeki can ve mal güvenliğinin artırıldığı suçların önlendiği
Hizmetleri ve huzurlu bireylerin yaşadığı bir toplum oluşturmak.
İMAR VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANAL
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
İlimizin planlı yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin
denetim hizmetleriyle mevzuata uygun modern yaşam alanları
oluşturmak.
İl Özel İdaresi yetki alanlarında bulunan işyerlerinin
denetlenerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir kent yaşamı
oluşturmak.
Amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için eğitim tanıtım
faaliyetleri düzenlemek, gerek yerel yöneticilere gerekse
personele bilgilendirme toplantıları yapmak
Köydes projesi kapsamında, yol, içme suyu, sulama, imar ve
madenlerle ilgili bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında
toplamak.
İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımların
yapılarak, Kent-Kır ve Sosyo-ekonomik gruplar arası farklılığı
azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve
beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunarak, kırsal alt
yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirerek köyden-kente göçü
önlemektir.
Kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörü
desteklenecek, çiftçimizin gelirini artırmaya yönelik tedbirler
almak.
İdarenin üst yönetim kadrosu da dahil olmak üzere tüm
çalışanlarının bilgi ve becerilerini hizmet içi eğitimlerle en üst
seviyeye çıkarmak ve performanslarını artıracak tedbirler
almak.
2015-2019 yıllarını kapsayan önümüzdeki 5 yıllık süreç
içerisinde halkımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması
amacıyla kanunlarla İdaremize ve dolayısıyla birimimize verilen
görevleri yerine getirmeye çalışarak halkımızın refah düzeyinin
yükselmesine, yaşam standardı ve mutluluğunun arttırılmasına
katkı sağlamaktır.
İlimiz mülki sınırları içersinde yerkabuğu derinliklerinde
bulunan jeotermal (sıcak su) kaynak alanlarının tespit edilerek
ilimizin yerel turizm potansiyelinin ve alternatif enerji
kaynaklarının harekete geçirilmesi sağlanacaktır.
İlimiz sınırları içersindeki madencilik faaliyetleri İdaremizce
································································································ 25
BİRİM ADI
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET
ALANI
STRATEJİK AMAÇ
belli bir disiplin ve kararlılık içinde takip edilecektir.
İlimiz sınırları içersinde yer altı ve yer üstündeki doğal kaynak
sularının ticari amaçlı kullandırılması, balık avlak alanlarının
ülke ekonomisine kazandırılması ve İdaremizin gelirlerinin
artırılması için gerekli denetimler ve kiralamalar yapılacaktır.
Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulmasını sağlamak.
İlimiz sanayi ve maden atıklarının İnert Maden Atıkları
sahalarında düzenli depolanması.
İl Özel İdarelerinin 5302 sayılı kanunla belirtilen görev ve
yetkileri dâhilinde çağdaş, hızlı ve kaliteli kamu hizmetleri
sunmak.
Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen
köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale
getirmek maksadıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve
yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını
en aza indirmektir.
İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin
envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının
alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir alım, satım işgallerin
önlenmesi. Kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan
taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin
sağlanması. Özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan
taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin sağlıklı olarak
yürütülmesi.
İlimiz genelinde çeşitli spor branşlarında (futbol, basketbol,
atletizm... vb.) amatör olarak faaliyet gösteren spor kulüpleri ve
sporcularına destekte bulunmak. Görev alanı içindeki Gençlik ve
Spor Hizmetlerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda
öngörülen yönüyle İl Müdürlüğü ile koordineli olarak
planlanmasına destek sağlamak
İlimiz genelindeki Kültür ve Turizm Hizmetlerinin 5302 Sayılı İl
Özel İdaresi Kanununda öngörülen yönüyle İl Müdürlüğü ile
koordineli olarak planlanmasına destek sağlamak; Doğal,
tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi korumak yaklaşımı içerisinde
turizm ile ilgili yatırımları desteklemek.
Görev alanı içindeki Sosyal Hizmetler ile ilgili hizmetlerin 5302
sayılı kanunda öngörülen şekilde İl Müdürlüğü ile koordineli
olarak planlanmasına destek sağlamak.
································································································ 26
2015-2019 Yılları Arası Hedeflerimiz
Sıra
Hedeflerimiz
1
Planlanan ve ödeneği temin edilen hizmetleri koordine ederek %100 oranında gerçekleştirmek.
2
Yıllık bütçe hazırlıkları ve bütçe işlemlerinin yürütülmesi ile yılı bütçesinin tahminlerinin
zamanında ve sağlıklı yapılması.
3
Yıllık bütçe gelir tahminlerinin gerçekleşme oranlarını en fazla %10 sapma ile hesaplamak.
4
5
6
7
8
9
2019 yılının sonuna kadar, 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla muhasebe birimine verilen
bütün görevleri noksansız şekilde yerine getirmek.
Gelir tahsilini hızlandırmak için bankalar ve posta idareleri ile iş birliği imkanlarının
geliştirilmesi.
Tahsil edilemeyen alacakların hukuki işlemlerle tahsilini sağlanması.
Halen okul öncesinde % 25 olan çağ nüfusu okullaşma oranını her yıl % 10 arttırarak plan
dönemi sonuna kadar % 95 okullaşma oranını yakalamak.
İlköğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek için planlama döneminde her yıl yeni
derslikler yaptırmak ve mevcut altyapının standardını onarım programlarıyla her yıl % 30
yükseltmek.
Halen ADSL ve internet bağlantısı, kütüphanesi, bilgisayar laboratuarı olmayan ilköğretim
okullarının ihtiyaçlarını %75 seviyesine çıkarmak.
10
İlköğretim okulları için talep edilen mal ve hizmet alımlarının 2019 yılı sonuna kadar
%100’ünün zamanında karşılanmasını sağlamak.
11
Kent ve kırsal alanda yaşayan tüm yaş gruplarındaki insanların profesyonel ve amatörce spor
yapmalarını kolaylaştıracak alt yapı çalışmaları yapılacak, kulüp ve sporcu sayıları ile Gençlik
Merkezi üyelerinin çoğaltılması sağlanacaktır.
12
Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı ve
donanım ihtiyaçlarının desteklenmesi.
13
Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların
sosyal yardım mekanları ve imkanları geliştirilecektir.
14
Güvenlik hizmetleri kalitesinin artırılması ve suçların önlenmesi amacıyla teçhizat ihtiyaçları
desteklenecektir.
15
Belediye Mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü tesisin 3194 sayılı İmar Kanununa ve
ilgili yönetmeliklerine uygun, planlı ve ruhsatlı yapılmalarının sağlanması.
16
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve
civar tespitini yapmak.
17
Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan alanlarda her türlü haritacılık
hizmetleri(İfraz, tevhit, vs) sonucunda oluşacak yeni parselleri İmar Kanunu ve Yönetmelik
esaslarına göre kontrol etmek ve hazırlanmasını sağlamak.
18
Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat eklerine aykırı olarak
yapılan yapıları İmar Kanunu ve Yönetmelik esaslarına uygun hale getirmek.
19
Ruhsat gerektirmeyen köy yerleşik alanlarında yapılacak binalar için köy yapılarına uygun tip
projeler geliştirmek.
································································································ 27
20
Diğer birimlerin İdaremizle ilgili faaliyetleri doğrultusunda, yapacakları projeler ile ilgili olarak
Halihazır Harita yapılması.
21
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulaması devam ettirilecektir.
22
Ruhsatsız işyerlerinin çalışmasını önlemek, halkın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin
denetim çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
23
Köylerimizde yıkılma tehlikesi bulunan eski ev ve barakaların temizlenmesi ve tehlike arz
etmemesi için gerekli önlemlerin alınması.
24
25
26
Stratejik planın uygulanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
Köy yollarının fiziki ve geometrik standartlarının tespit edilerek sisteme yüklenmesini
sağlamak.
İçme sularının isale hatlarını kaynak ve depoların yerlerini koordinatlarıyla beraber sisteme
yüklenmesini sağlamak.
27
Sulama göletleriyle HES Göletlerinin koordinatlarının sisteme yüklenmesini sağlamak.
28
Köy yerleşik alanlarının ve köylerdeki numarataj işlemlerinin sisteme yüklenmesini sağlamak.
29
Maden sahalarının yerlerini ve bilgilerinin sisteme yüklenmesini sağlamak.
30
Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı yeryüzündeki içme suyu kaynaklarında azalma ve
kurumalar yaşanmakta olup, geçmiş yıllarda yapılan tesislerimizde genelde yer üstü membaa
kaynaklı olduğundan küresel ısınmadan çabuk etkilenmekte ve asgari mevsimde içme suyu
sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle Stratejik Plan Döneminde TESİS GELİŞTİRME
PROJELERİ' ne ağırlık verilerek içme suyu membaları yetersiz hale gelen Köy ve Bağlılarının
içme suyu tesisleri yeterli ve sağlıklı hale getirilecektir.
31
Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere, içme
suyu kapalı şebeke tesisleri tamamlanmış olan Köy ve Bağlılarının Kanalizasyon Şebekeleri ile
atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.
32
33
Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma
imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan 12.539 Ha‟
alana planlama döneminde 200 Ha‟ daha eklenerek, idaremizce sulamaya açılan saha 12.739
Ha‟a ulaşacaktır.
Çiftçi gelirlerinin arttırılması için Hayvan yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırarak
çiftçilerimiz desteklenecektir. Hayvancılığın geliştirilmesi ve Tarıma destek sürdürülecektir.
34
Metan gazının değerlendirilip seracılıkta kullanımına geçilecektir.
35
Organik Tarım için araştırma yapılacaktır.
36
Her yıl hizmet içi eğitim ve sosyal faaliyet programları düzenlenecektir.
Halkımızın ihtiyaç ve sorunlarını karşılayarak refah düzeyi ve yaşam standardını yükselterek
mutluluğunu arttırmak amacıyla İdaremiz görev alanına giren konularda birimlerimize verilen
görevlerin yerine getirilebilmesi için, ihtiyaç duydukları alet, edevat, kırtasiye, büro malzemesi
gibi mal ve malzemelerinin satın alma işlemlerini yerine getirerek desteklenmelerini
sağlamaktır.
37
38
İlimiz sınırları içersinde olabileceği varsayılan jeotermal kaynak alanları, yöre halkı ile de
temasa geçilerek yüzeysel araştırma, inceleme ve istişareler sonucu şüphe hasıl olan alanlar
tespit edilip etütleri yaptırılacaktır.
································································································ 28
39
Planlama döneminde İdaremiz adına ruhsatlı İlimiz Söğüt İlçesi Çaltı Köyü sınırları içersinde
250 metre derinlikte, 39°C sıcaklığında, 13lt/saniye debili olarak bulunan JTE-11/025(BJ-1Çaltı)jeotermal kaynak suyu kuyusunun bölge insanları ve iç turizm amaçlı kullanımına
sunulması sağlanacaktır.
40
İlimizdeki Madencilik faaliyetleri Planlama dönemi boyunca Ülke ekonomisine ve bölge
insanımıza sağladığı yararlar sebebiyle desteklenecek, ancak altyapı ve çevreye verdiği zararlar
nedeniylede gerekli yasal cezai müeyyideler uygulanacaktır.
41
Planlama döneminde Ruhsatsız ve kiralamasız ticari amaçlı su kullanımı engellenerek
gelirlerimiz artırılacaktır.
42
Çöp toplama merkezlerinin yapılması, imkanlar ölçüsünde çöplerin toplanıp bertaraf edilmesi.
43
Tüm köylerimizde 2015-2019 planlama döneminde çöp toplama işinin başlatılması.
44
Tarımda zirai mücadelenin yoğun olduğu bölgelerde tanker yıkama ve doldurma merkezlerinin
oluşturulup atıklarının düzenli toplanması.
45
Dere yataklarının ıslah edilip gerekli çalışmanın yapılması.
46
Belediyelerin üye olduğu katı atık bertaraf tesisine İl Özel İdaresinin üye olması.
İnsan sağlığına zarar veren baz istasyonlarının gelişigüzel her yere kurulmasına izin
verilmemesi.
İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarına arıtma filtre sistemlerinin kurulması.
47
48
49
Maden ocaklarının ve fabrikalarının molozları vahşi depolama değil de düzenli bir şekilde
toplaması, depolaması ve uymayanlara gerekli işlemlerin yapılması.
50
İlimizde İnert Maden Atıklarının belirlenmesi.
51
Yeni İnert Maden Atık Sahalarına mevzuata uygun yer tahsis edilmesi.
52
İdaremizin iç işleyişi, vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemleri ile bilgi edinme haklarını azami
ölçüde kolaylaştırarak, Bilgi işlem, Arşivleme, Evrak kayıt ve dağıtımı işlemleri, modern
teknolojik sistemler kullanılarak mevzuatına uygun yürütülecektir.
53
54
55
56
57
58
% 3 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımız planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir.
Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım
yapılacaktır.
Planlama döneminde içerisinde stabilize kaplamalı köyyollarımızın 100 km’ si 1. kat asfalt
yapılarak İlimizin asfalt oranı % 49’dan % 65’e çıkarılacaktır.
Planlama dönemi içerisinde mevcut asfalt yolları korumak amacı ile toplam 500 km. 2. kat asfalt
kaplama yapılacak ve ayrıca kalan 1. kat asfaltların bakımında kullanılmak üzere yama
malzemesi üretimi yapılacaktır.
Köyyolu ağımızda bulunan ve sık sık kazaların olduğu standardı düşük grup köy yollarımızda
onarım çalışmaları yapılarak standartları uygun hale getirilecek ve sanat yapısı noksanlıkları
giderilecektir.
Planlama dönemi içerisinde yol ağında bulunan köyyollarının periyodik olarak her yıl
tamamının bakımı yapılarak devamlı ulaşıma açık tutulması sağlanacaktır.
59
Planlama dönemi içerisinde grup köyyollarına öncelik verilmek kaydı ile tüm yolların trafik
işaret ve levhaları tamamlanacaktır.
60
Planlama dönemi içerisinde köylü katkıları alınarak 100 köyün köy içi yollarına kilitli parke taşı
döşenecektir.
································································································ 29
61
Tarımsal amaçlı kullanılan arazi yollarımızın yapılıp heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli
önlemin alınması.
62
2019 Yılı sonuna kadar İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kayıt altına
alınarak gayrimenkul envanterlerinin sağlıklı hale getirilmesi ve gayrimenkullerin etkili verimli
olarak kullanımlarının sağlanması.
63
2015 - 2019 Yılları arasında Müdürlüğümüz bütçe imkanlarının el verdiğince İlimiz genelinde
faaliyetlerine devam etmekte olan bir çok farklı branştaki spor kulüplerini ve üyesi sporcularına
malzeme desteğinde bulunarak İlimizin öncelikle Ulusal düzey de gerçekleştirilecek spor
müsabakalarında adından söz ettirmek. İlimizin Sporunun ve sporcularının daha üst düzey
liglerden veya seviyelerde yer alması konusunda destekte bulunmak. Böylelikle spor aracılığıyla
İlimiz tanıtımına fayda sağlayarak turizm gelirlerini artırmak.
64
İlimiz Kültürel değerlerin tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak. Tarihsel, sosyal ve kültürel
çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde turizm ile ilgili yatırımları destekleyerek İlimiz Turizmini
mevcut durumundan daha iyi yerlere yükseltilmesini sağlamak. İlimizde turizm hareketlerinin
gelişmesini temin etmek için diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde
ortak projeler geliştirmek, 2015 - 2019 yılları arasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar
doğrultusunda mevcutta bulunan hibe projelerinden de pay sahibi olabilmek. Böylelikle İlimiz
ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını düşündüğümüz İl Turizm faaliyetlerinin yılın sadece
belirli dönemlerinde değil, yılın 365 günü aktif olacak şekilde tüm yıla yayılmasını sağlamak.
65
Sosyal yardım ve hizmetler ile ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun
olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
1- Temel Politikamız:
22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı maddesi ile mahalli müşterek
nitelikte olmak şartıyla;
Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan,
toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara
mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin il sınırları
içinde,
İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerin belediye sınırları dışında,
5286 Sayılı Kanun ile değişik 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunda belirtilen
görevlerin belediye sınırları dışında,
Yapılması Bilecik İl Özel İdaresi’nin temel politikasıdır.
································································································ 30
2- Önceliklerimiz:
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve İl
Özel İdarelerine görev veren ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince yürütülmesi gereken hizmet ve
yatırımlar kapsamında İdaremizce hazırlanacak 2015 Yılı Bütçesi ve 2015 Yılı Yatırım Programında yer
verilecek yatırım ve hizmetler için ön görülen ödenekler temin edildiği takdirde 2015 Yılı Yatırım
Programında belirtilen işlerin stratejik amaçlar tanımlarında belirtildiği gibi,
Yapılması Bilecik İl Özel İdaresi’nin öncelikleridir.
C. Diğer Hususlar
································································································ 31
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Bilecik İl Özel İdaresinin 2015 mali yılı bütçesi İl Genel Meclisinin 28/11/2014 tarih ve 2014/222
Sayılı kararı ile onaylanarak 23.400.000,00 TL üzerinden yürürlüğe girmiştir.
Bütçeyle ilgili 31.12.2015 tarihi itibari ile alınan Bütçe bilgilerimiz aşağıda gösterilmiştir.
2015 yılı Gider Bütçesi tahmini 23.400.000,00 TL olup; Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan
5,767,154.20.-TL Personel Giderleri, 669,920.00.-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri, 8,790,025.80.-TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 110,000.00.-TL Faiz Giderleri,
2,331,200.00.-TL Cari Transferler, 4,554,000.00.-TL Sermaye Giderleri, 1,177,700.00.-TL Yedek
Ödenekler olarak tahmin edilmiştir.
İl Özel İdaresinin 23.400,000.00 TL olarak ön görülen başlangıç bütçesine toplam 10.848.445,50.TL’ lik ek ödenek/ek bütçe kaydı ile (İller Bankası Borçlanması olan 8.629.026,34.-TL dahil) 2015 Mali
Yılı Öz Kaynak Bütçesi büyüklüğü tahminimiz 34.248.445,50.- TL’ ye ulaşmıştır.
2015 yılı Gelir Bütçesi 23.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2015 Mali yılı içerisinde cari
ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum – Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri
Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 67.092.333,76.-TL ödeneğin(Kalkınma
Ajansından hibe olarak kazanılan ancak önceki yıllar gider işlemleri nakdimizden yapılıp; nakdi intikal
eden ve doğrudan gelire alınan 1.220.378,56.-TL ödenek ile beraber 68.312.712,32.-TL)
Tahsisli
Mahiyet ödenek kaydı ve 2014 yılından 2015 Mali yılına devreden 43.229.220,11.-TL ve 10.848.445,50.TL Ek Bütçe/Borçlanma kaydı ile birlikte bütçenin Gelir büyüklüğü 144.569.999,37.-TL’ye ulaşmıştır.
( Nakdi intikal edip gelire alınan; ancak önceki yıllar bütçelenen ödenek ile beraber 145.790.377,93.-TL)
2015 yılı içerindeki Ek Ödenek kayıtları ve Aktarmalar ile oluşan Gider ve Gelir Bütçesi
gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir.
································································································ 32
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇE VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Personel Giderleri
2015 Yılı Toplam
Gider Bütçesi
17.460.402,14
2015 Yılı Gider
Kesin Hesabı
17.229.331,68
Sosyal Güv.Kur. Dev. Pir. Gid.
2.493.817,82
2.464.678,68
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
16.090.714,64
14.007.088,50
Faiz giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
520.950,91
520.950,90
4.610.358,89
4.398.705,00
101.666.398,97
48.358.796,83
1.466.000,00
1.466.000,00
0,00
0,00
261.356,00
0,00
144.569.999,37
88.445.551,59
2015 yılı Gider Bütçesi 88.445.551,59.-TL olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesini oluşturan
unsurlardan 17.229.331,68.-TL Personel Giderleri,
2.464.678,68.-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri, 14.007.088,50.-TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 520.950,90.-TL Faiz
Giderleri, 4.398.705,00.-TL Cari Transferler, 48.358.796,83.-TL Sermaye Giderleri, 1.466.000,00.-TL
Sermaye Transferleri olarak gerçekleşmiştir.
Yedek Ödenek kalemi zorunlu durumlarda aktarma yapılarak kullanılan bir kalem olup, buradan
harcama yapılmamaktadır. 2015 Mali Yılında 1.377.700,00.-TL Yedek Ödenek kalemlerinden
1.116.344,00.-TL tutar harcama kalemlerine harcanmak üzere aktarılmıştır.
2014 Yılı içerisinde harcanamayıp yasal mevzuatı gereğince ertesi yıla devredilmesi gereken
ödeneklerden 43.229.220,11.-TL ödenek 2015 yılına devredilmiştir.
2015 yılı Gelir Bütçesi 101.106.758,31.-TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir Bütçesini oluşturan
unsurlardan 219.008,02.-TL Vergi Gelirleri, 1.704.785,28.-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
68.312.712,32.-TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 30.870.252,69TL Diğer Gelirler, 147.550,00.-TL ret ve
iadeler olarak gerçekleşmiştir.
································································································ 33
2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2015 Yılı Gelir Bütçesi
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Sermaye Gelirleri
150.000,00
2015 Yılı Gelir Kesin
Hesabı
219.008,02
813.000,00
1.704.785,28
1.800.000,00
0,00
Alınan Bağış ve Yardımlar
67.092.333,76
68.312.712,32
Diğer Gelirler
20.637.000,00
30.870.252,69
Alacaklardan Tahsilatlar
0,00
0,00
Ret ve İadeler (-)
0,00
0,00
2013 Yılından Devreden
43.229.220,11
0,00
Ek Bütçe Kaydı
10.848.445,50
0,00
144.569.999,37
101.106.758,31
TOPLAM
2015 Mali Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi 88.445.551,59.-TL dir.
2015 Mali Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi 101.106.758,31.-TL dir.
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi 2015 yılı Bütçe Gelirlerimiz Bütçe
Giderlerimize göre 12.661.206,72.- TL fazla miktarda gerçekleşmiştir.
2015 Mali yılı 31.12.2014 tarihine kadar olan dönemde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar
ve İlgili Kurum – Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri ve Diğer Cariler
dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 68.312.712,32.-TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı
yapılmıştır. Dolayısıyla Öz Gelirimiz Kesin Hesap Cetveline göre 32.794.045,99.-TL olarak
gerçekleşmiştir.
Ulaşılan 144.569.999,37.-TL Bütçe büyüklüğüne karşılık Net Gelir Tahsilâtımız 101.106.758,31.TL olup, Kesinleşen Giderimiz ise 88.445.551,59.-TL olmuştur.
Bu bakış açısıyla 2015 yılı Bütçe Gelirlerimiz Bütçe Giderlerimize göre 12.661.206,72.-TL fazla
miktarda gerçekleşmiştir.
································································································ 34
Gelir Kesin Hesabımızdaki Net Gelir Tahsilatımız 101.106.758,31.-TL olarak gerçekleşmiş; Net
Tahsilat içindeki Öz Bütçe Gelir tahsilatımız ise 32.794.045,99.-TL (Bağış ve Yardım hariç) olarak
gerçekleşmiştir.
Başlangıç Bütçesi olan 23.400.000,00.-TL’ye ilave olarak, Ek Ödenek/Ek Bütçe’ler ile Öz Gelir
Tahmini Bütçemiz 34.248.445,50.-TL’ye ulaşmış olarak gözükmektedir. Ancak analitik bütçe sistemi
raporlarına göre, Borçlanma tutarı olan 8.629.026,34.-TL bu rakamın içerisinde yer almaktadır.
Borçlanma tutarı hariç tutulduğunda aslında Ek Ödenek/Ek Bütçe’ler toplamı 2.219.419,16.-TL’dir.
Başlangıç bütçesi ile bu rakam toplamı Ek Ödenek/Ek Bütçe’ler ile Öz Gelir Tahmini Bütçemiz olan
25.619.419,16.-TL rakamına ulaşılmaktadır. 32.794.045,99.-TL net tahsilâtla kıyaslandığında % 128,00
oranında gerçekleşmiş olarak gözükmekte ise de, aslında 1.500.000,00.-TL’nin 2014 yılından devreden
safi nakit fazlalığı olduğu düşünüldüğünde; öz bütçe yıllık tahsilât gerçekleşme oranını bulabilmek için,
nakit fazlası 1.500.000,00TL’nin bu rakamdan düşülmesi gerekmektedir. Rakamlarımızı buna göre
yeniden
düzenlediğimizde;
reel
manada
24.119.419,16.-TL’lik
tahsilât
beklentisine
karşılık
32.794.045,99.-TL tahsilât olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak reel bazda tahsilât oranımız ise %
135,96 olarak bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere gelirlerimiz % 35,96 oranında beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.
Gelir Kesin Hesap Cetveline göre Öz Gelir Tahsilatımız 32.794.045,99.-TL gözükmekle birlikte
Ayni Bedeller (145.000,00.-TL’si kapanan belde belediyelerinden devredilen araç bedelleri olup, bu tutar
tahsilat değildir. 1.039.926,00.-TL’si mahkeme kararı uyarınca iptal edilen ceza bedelleri ve encümen
kararı ile iptal edilen tahakkuk bedelidir. Bu tutar da yine tahsilat değildir.) nakit tahsilattan düşüldüğünde
Öz Gelir Tahsilatımız 31.609.119,99.-TL’dir.
2015 Mali İşlem Sürecimiz ve Mali Tablolarımız incelendiğinde, tablolarımızın doğru ve net
hazırlandığı, İdaremizin mali karar ve işlemlerinin zamanında yerine getirildiği ve mali açıdan
saydamlığın ön planda tutulduğu görülebilir.
2015 yılı beklentilerimizi ele aldığımızda, gerek 2015 yılında ek ödenek olarak kullandığımız
nakit fazlalığı, gerek yüksek miktardaki ödenek devri, gerekse İl Genel Meclisince arttırılan 2015 yılı
bütçe büyüklüğü içerisinde; ek kaynak bulunmadıkça ek ödenek verilmesinden kaçınılmasının, mümkün
olduğu ölçüde yeni ek kaynaklar oluşturulmasının ve mevcut ödeneklerden azami ölçüde tasarruf
edilmesinin mevcut mali dengenin korunması için yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
································································································ 35
2015 EK ÖDENEK / EK BÜTÇE DAĞILIMI
MECLİS/VALİ KARARI
TARİH
SAYI
GELİR KARŞILIĞI
GİDER AÇIKLAMASI
Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
198.000,00
İller Bankası Ortaklık Payı
Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım Ve Onarım Giderleri,
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri, Hizmet Alımları,Asfalt Yama
Hizmeti Alım Gideri,Akaryakıt Ve Yağ
Alım Giderleri)
Mali Hizmetler Müdürlüğü (Yedek
Ödenek)
Mali Hizmetler
Müdürlüğü(Danışmanlık Gideri Ve
Faiz Giderleri)
113.125,04
28.11.2014
2014/222
Yol Tahrip Bedeli Olarak
Kuzey Madencilik Ve
Yüce Nakliyat
Firmalarından İntikal Eden
Tutardan Karşılanmak
Üzere
28.11.2014
2014/222
İller Bankası Payı
17.08.2015
2015/123
2014 Yılından Devreden
Nakit Fazlamızdan
Karşılanmak
Üzere(1.500.000,00TL;)
TUTARI
1.300.000,00
200.000,00
2014/222
İller Bankası Payı
28.11.2014
2014/222
Yol Tahrip Bedeli Olarak
Yüce Nakliyat
Firmasından İntikal Eden
Tutardan Karşılanmak
Üzere
28.11.2014
2014/222
İller Bankası Hibesi
28.11.2014
2014/222
İller Bankası Kredi
Kullanılması/Borçlanma
28.11.2014
2014/222
İller Bankası Kredi
Kullanılması/Borçlanma
Asfalt Plent Tesisi
28.11.2014
2014/222
İller Bankası Kredi
Kullanılması/Borçlanma
Mali Hizmetle Müdürlüğü(Faiz GideriDanışma Giderleri)
169.606,12
28.11.2014
2014/222
İller Bankası Kredi
Kullanılması/Borçlanma
2014 Yılı Borçlanma ile iş makinesi ve
Araç Alımı
1.246.949,72
04.12.2015
2015/206
İller Bankası Kredi
Kullanılması/Borçlanma
2015 Yılı Borçlanma ile iş makinesi ve
Araç Alımı
2.318.629,20
28.11.2014
Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü(100
adet çöp konteynır alımı)
Yol Şube Ofis Binaları Depoları ve
Genel Altyapı
2015 EK ÖDENEK / EK BÜTÇE TOPLAMI
326.552,12
50.000,00
31.742,00
2.342.654,01
2.551.187,29
10.848.445,50
································································································ 36
2015 NET BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI
BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ
2014'DEN DEVREDEN ÖZ BÜTÇE ÖDENEĞİ ( 5 FİNANS )
23.400.000,00
2.173.578,38
EK ÖDENEK / EK BÜTÇE
10.848.445,50
NET ÖZ BÜTÇE ÖDENEKLER TOPLAMI
36.422.023,88
2015 YILINDA BÜTÇEYE EKLENEN EK- OLAĞANÜSTÜ / TAHSİSLİ MAHİYET
ÖDENEK TOPLAMI
67.092.333,76
2014 DEN DEVREDEN TAHSİSLİ MAHİYET BÜTÇE ÖDENEĞİ ( 8 FİNANS )
41.055.641,73
PROJE HİBELERİ (Bebka’dan nakdi intikal edip; yılı bütçesinde olmayıp, önceki yıllar
bütçelenen ödenek miktarı)
1.220.378,56
NET TAHSİSLİ BÜTÇE ÖDENEKLER TOPLAMI
109.368.354,05
2015 NET BÜTÇE ÖDENEKLERİ / BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ TOPLAMI
145.790.377,93
·································································································37
·································································································38
İL ÖZEL İDARESİ ÖZ BÜTÇE GELİRLERİ
Hesap
Kodu
Hesap İsmi
01.3.2.52
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
01.6.9.99
Diğer harçlar
03.1.1.01
Şartname basılı evrak form satış
gelirleri
03.1.2.03
BÜTCE
TAHMİNİ
31.12.2015
Açıklama
%
0,00
4.784,23
100%
150.000,00
214.223,79
142,82
60.000,00
46.069,70
76,78
Avukatlık Vekalet Üçreti Gelirleri
0,00
27.381,52
100%
03.01.2.36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
0,00
171,57
100%
03.1.2.53
Eğitim hizmetlerine ilişkin gelirler
650,00
2.035,00
313,08
03.1.2.58
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
18.000,00
180,00
1,00
03.1.2.59
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler
0,00
248.000,00
100%
03.1.2.60
Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler
20.000,00
2.336,33
11,68
03.1.2.99
Diğer hizmet gelirleri
1.000,00
3.377,24
337,72
03.3.1.02
İştirak Gelirleri
0,00
9.998,77
100%
03.6.1.01
Lojman kira gelirleri
81.350,00
115.646,98
142,16
03.6.1.03
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
0,00
41,62
100%
03.6.1.99
Diğer taşınmaz kira gelirleri
557.000,00
1.179.058,61
211,68
03.9.9.99
Diğer çeşitli teşebbüs ve mülkiyet
gelirleri
75.000,00
70.487,94
93,98
05.1.9.03
Mevduat faizleri
2.370.000,00
4.531.750,19
191,21
Elektrik Tüketim Vergisi (Kapatılan Belediyelere gönderilen
Paylar)
Maden Ocakları, Kahvehane, Bakkal vs. İşyeri açma ve
Çalışma Ruhsat Harçları, Yol Geçiş İzin Harçları niteliğindeki
harçlardan oluşmaktadır.
89.210,40.-TL. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı,
141.097,06.-Yol Geçiş İzin Harcı, Karayolları trafik
kanununun 17. maddesine göre verilen İzin Harcı Bedelidir
Vergi Gelirleri
İhale şartname bedelleri ve maden sevk irsaliyesi bedelleri
2012 Yılı ve Öncesinde Tahsil edilen Avukat Vekalet
Ücretlerinin Gelire Alınma İşlemidir
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri (Osmaneli İlçe Özel İdare)
Eğitim hizmetlerine ilişkin gelirler(Osmaneli İlçe Özel İdare)
Su Kiralama ( Alabalık Tesisleri) 2011 Emanet Hesaplarda
Gelire Alınma İşlemidir
Asfalt Katkı Payı (Zübeyir ÇOŞAN-Kuzey Maden ve Yüce
Nakliyat A.Ş.)
Saanen Keçi Bedeli
Oku Kantin Arz Bedeli
Teşebbüs ve
Mülkiyet Geliri
2010-2011-2012 Yıllarına Ait Sörmaş A.Ş. Kar Payı
Lojman Kira Bedelleri
Sosyal Tesis Kira Gelirleri (Osmaneli İlçe Özel İdare)
Taşınmaz Varlıklara İlişkin Kira Gelirleri (Yakup ALEMDAR
Almış olduğu ihale Encümen Kararı İle İptal Edildiğinden
Normal Gelirimiz 817.258,61.TL.2dir
Lojmanlardan Ortak Gider Bedelleri
Faiz gelirleri
Diğer Gelirler
·································································································39
İL ÖZEL İDARESİ ÖZ BÜTÇE GELİRLERİ
Hesap
Kodu
Hesap İsmi
05.1.9.99
Diğer Faizler
05.2.2.51
BÜTCE
TAHMİNİ
31.12.2015
Açıklama
%
0,00
6,46
100%
Merkezi idare vergi gelirlerinden
alınan pay
16.259.000,00
23.138.978,83
142,31
05.2.8.51
Maden işletmelerinden alınan pay
1.900.000,00
1.869.514,51
98,40
05.2.9.99
Diğer paylar
8.000,00
42.448,60
530,61
05.3.2.99
Diğer idari para cezaları
60.000,00
879.710,80
1.466,18
05.3.9.02
Zamanında ödenmeyen ücret
gelirlerinden alınacak gecikme zamları
4.000,00
20.747,20
518,68
05.9.1.01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
15.000,00
42.120,00
280,80
05.9.1.06
Kişilerden alacaklar
14.000,00
55.550,86
396,79
05.9.1.99
Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli
gelirler
7.000,00
289.425,24
4.134,65
Faiz gelirleri
İller bankası payları
Madenlerden Devlet Hakkı Özel İdare Payı
Köylerde bulunan Hazine Arazileri Satışından Alınan Pay
10.706,00.TL Çöp Konteynırı Alımı için İller Bankası A.ş.
Aktarılan Pay (31.742,00.TL)
İdari Para Cezaları (Eyma Ltd.Şti'ne ait 555.158,00.TL ve
Yakup ALEMDAR'a ait 122.968,00.TL İdari Para Cezası
Mahkeme Kararınca İptal Edilmiştir.Muhasebe Kayıtlarının
tutması için gelir kadı yapılmış gibi işlem yapılmış olup
Sayıştay Denetçilerine de bilgi verilmiştir.
Kira Bedellerinin Gecikmesinden
Alacaklarından Kaynaklanan Tutarlar
ve
İdarenin
Diğer
Yakup Alemdar 24.120,00.TL Kum Ocağı İhalesi İptalinden
Dolayı ve Batuhan İnş.Turz.İşl.Dış Tic.A.Ş. 18.000,00.TL Jeo
Termal Su Arama Güvence Bedeli
22.511,54.TL
Ziraat Bankası Halk Bankasının
sehven
hesaplarımızdan ödenen paraların Tahsili, Sehven 12.119,10
Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan Paranın
Tahsili, Sehven 17.166,38.TL Dağ-iş SanTic.Ltd.Şti. Firmasına
Ödenen Paranın Tahsili Kişiler
tarafından İdaremiz
hesaplarından Çıkan Paranın iadesi, Sehven çeşitli firma ve
kişilere ödenen 3.7553,84.TL'nin Tahsili
107.309,19.TL Tarih ve Doğanın Özü Pelitözü Projesi
Kapsamında Gelen, 145.000,00.TL Cihangazi, Tarpak ve Çaltı
Belediyelerinden Devredilen Araçların Kayıt İşlemi
·································································································40
İL ÖZEL İDARESİ ÖZ BÜTÇE GELİRLERİ
Hesap
Kodu
Hesap İsmi
06.1.3.01
Diğer Bina Satış Gelirleri
06.2.2.01
Taşıt Satış Gelirleri
Toplam Öz Bütçe Geliri
BÜTCE
TAHMİNİ
1.500.000,00
31.12.2015
0,00
Açıklama
%
-
Sermaye
Gelirleri
300.000,00
0,00
-
23.400.000,00
32.794.045,99
140,15
·································································································41
İL ÖZEL İDARESİ ÖZ BÜTÇESİNE EK OLAĞANÜSTÜ OLARAK GELİR VE GİDERE EKLENENLER
Hesap
Kodu
Hesap İsmi
BÜTCE
TAHMİNİ
31.12.2015
%
Açıklama
04.2.1.51
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan
3.387.818,00
Muhtar Maaşları İçin Gelen Tutarlar
04.2.1.99
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden
alınan
8.574.571,00
Mülga Köy Hizmetleri Personeli Maaşları İçin Gelene Ödenek
04.2.2.52
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan
29.891.732,86
04.3.1.01
Sosyal güvenlik kurumlarından alınan bağış
ve yardımlar
455.890,28
04.5.1.01
Genel bütçeli idarelerden alınan proje
yardımları
04.5.1.05
Mahalli idarelerden alınan proje yardımları
04.2.2.51
Alt Yapı Hizmetleri İçin Genel Bütceden
Alınan Pay
04.5.2.01
Genel bütçeli idarelerden alınan proje
yardımları
04.5.2.05
Mahalli idarelerden alınan proje yardımları
3.186.605,89
04.5.2.09
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
2.634.378,56
Toplam Ek Olağanüstü Olarak Gelire Alınan
2015 Mali Yılı Tahsisli Ödenekler dahil Gelir Genel
Toplamı
1.251.845,00
29.000,00
1.855.000,00
17.045.870,73
68.312.712,32
101.106.758,31
Milli Eğitim Müdürlüğü Bağlı Okullarının Yapım, Bakım,Onarımları
ve Donatım Giderleri için Gelen Ödenek
Toplum yararı programı kapsamında gelen tutarlar (Türkiye İş
Kurumundan)
1.000.000,00.TL Harmanköy Kanyonu Projesi İçin Gelen Ödeneğin
Gelire Alınma İşlemidir 12.745,00.TL İl Kültür Turizm Müdürlüğü
Hizmet Binası Deprem Analizi Yapımı İçin Gelen 239.100,00.TL
Gölpazarı İlçe Halk Kütüphanesi Deprem Dayanıklılık Testi Ve
Bakım Onarım İçin Gelen
Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı Hesabından İnhisar Akköy
Camii Bakım Onarımı İçin Emanet Hesaplardan Gelire Alınma
İşlemidir
Akaryakıt, Yedek Parça Ve Silindir Ve Römork Alımı İçin (Afet Ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Gönderilmiştir)
Muhtar Maaşları, Mülga Köy Hizmetleri Personel Giderleri, Milli
Eğitim Ödenekleri ve Toplum Yararına Programı dışında kalan
Kurum ve Kuruluşların Ödenekleri(Sağlık,Emniyet,Jandarma,Aile
Sosyal Politikalar vs.)
Bilecik Merkez Ve 6 İlçe Köylere Hizmet Birliğinin Gönderdiği
Ödenek
Söğüt Köydes Ve Bebka Projelerinden Gelen Ödenek
Alınan
Bağış ve
Yardıml
ar ile
Özel
Gelirler
································································································ 42
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Bilecik İl Özel İdaresinin 2015 mali yılı bütçesi İl
Genel Meclisinin 28/11/2014 tarih ve 2014/222 Sayılı kararı ile onaylanarak 23.400.000,00 TL üzerinden
yürürlüğe girmiştir.
Bütçeyle ilgili 31.12.2015 tarihi itibari ile alınan Bütçe bilgilerimiz aşağıda gösterilmiştir.
2015 yılı Gider Bütçesi tahmini 23.400.000,00 TL olup; Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan
5,767,154.20.-TL Personel Giderleri, 669,920.00.-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri, 8,790,025.80.-TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 110,000.00.-TL Faiz Giderleri,
2,331,200.00.-TL Cari Transferler, 4,554,000.00.-TL Sermaye Giderleri, 1,177,700.00.-TL Yedek
Ödenekler olarak tahmin edilmiştir.
İl Özel İdaresinin 23.400,000.00 TL olarak ön görülen başlangıç bütçesine toplam 10.848.445,50.TL’ lik ek ödenek/ek bütçe kaydı ile (İller Bankası Borçlanması olan 8.629.026,34.-TL dahil) 2015 Mali
Yılı Öz Kaynak Bütçesi büyüklüğü tahminimiz 34.248.445,50.- TL’ ye ulaşmıştır.
2015 yılı Gelir Bütçesi 23.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2015 Mali yılı içerisinde cari
ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum – Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri
Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 67.092.333,76.-TL ödeneğin(Kalkınma
Ajansından hibe olarak kazanılan ancak önceki yıllar gider işlemleri nakdimizden yapılıp; nakdi intikal
eden ve doğrudan gelire alınan 1.220.378,56.-TL ödenek ile beraber 68.312.712,32.-TL)
Tahsisli
Mahiyet ödenek kaydı ve 2014 yılından 2015 Mali yılına devreden 43.229.220,11.-TL ve 10.848.445,50.TL Ek Bütçe/Borçlanma kaydı ile birlikte bütçenin Gelir büyüklüğü 144.569.999,37.-TL’ye ulaşmıştır.
( Nakdi intikal edip gelire alınan; ancak önceki yıllar bütçelenen ödenek ile beraber 145.790.377,93.-TL)
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalar ilgili bölümlerde ait oldukları tablolarla birlikte
yapılmıştır.
3- Mali Denetim Sonuçları
Bilindiği üzere İl Özel İdarelerinin denetimi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ nun 38. Maddesi
gereğince iç ve dış denetim olarak iki şekilde yapılmaktadır.
2015 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması aşamasında, İdaremizin iç denetimi İl Genel
Meclisi Denetim Komisyonu tarafından dış denetimi ise Sayıştay denetçileri tarafından
yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda denetçiler tarafından İdaremize zafiyet verecek bir bulguya
rastlanılmamıştır.
································································································ 43
4- Diğer Hususlar
································································································ 44
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1- İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Faaliyetleri
1.1.1- İl Genel Meclisi
2015 yılı faaliyet döneminde İl Genel Meclisimizce 11 olağan 3 olağanüstü toplam 14 toplantı
yapılmış olup, bu toplantılarda 213 adet karar alınmıştır.
1.1.2- İl Encümeni
2015 Yılı faaliyet döneminde il Encümenimizce 54 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 279 adet
karar alınmıştır. Alınan kararların konulara göre dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;
MÜDÜRLÜK İSMİ
KARAR ADETİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
24
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
10
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
67
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
38
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
76
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
35
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
12
5
279
1.2- İç Müdürlüklerimizin Faaliyetleri
1.2.1- Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kadro ve Personel Durumu
Birim faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürü, Mehmet TETİK idaresinde yürütülmektedir.
Muhasebe Servisimiz; V.H.K.İ. İbrahim GÜLER, Şef Bayram ÖZGAN, Mali Hizmetler Uzman
Yrd. Gökhan DURAN ve işçi Ersin YENER tarafından yürütülmektedir.
································································································ 45
Gelir Servisimiz, Muhasebeci kadrosunda görevli Yaşar KİBİR ve Muhasebeci Abdullah ÖZER
tarafından yürütülmektedir. Gelir servisine ilave olarak, 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu
kapsamındaki iş ve işlemleri Avukat İlhami BATUR takip etmektedir. Bu hizmetlerin etkin bir şekilde
takip edilmesi bakımından Müdürlüğümüz emrine görevlendirilen Şef Fehime ÖZMEN’DE gelir
servisimiz bünyesinde görev yapacaktır.
Bütçe Servisimiz Şef Müjdat POLAT ve Bilgisayar İşletmeni Gülşen GÜLNAZ tarafından
yürütülmektedir.
Evrak kayıt işlemleri, işçi Şevkiye ÜNAL eliyle yürütülürken temizlik ve odacılık hizmetlerinde
ise işçi Nuray KORKMAZ görevlidir.
Bunun dışında; İlgili Mevzuatı ve Valilik Makamının Taşınır Mal Yönetmeliği Hakkındaki
Genelge’si doğrultusunda tüm birimlerimiz adına çalışan Taşınır Kayıt Kontrol (Ayniyat) Servisi yapısal
olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü altında bulunmakta olup, iş ve işlemleri Ayniyat Saymanı Gürhan
HALKÖVER, Memur Mahmut UZUN, işçi Kenan ÇOŞGUN ve işçi Şevkiye ÜNAL tarafından
yürütülmektedir.
Birimimiz ile ilgili işlemlerde toplam 15 personel görev almaktadır.
Saymanlık İşlemleri
2015 Mali yılı içerisinde 31.12.2015 tarihine kadar 5754 adet Yevmiye kaydı düzenlenerek toplam
88.445.551,59.-TL tutarında bütçe gideri yapılarak ilgililerine ödenmiştir. Aynı dönemde 9.991.890,02.TL tutarında Avans ve Kredi verilmiş yılı içinde 7.621.318,84.-TL’ si mahsup edilmiştir.
2015 Mali Yılı içerisinde toplam 99.782.402,26.-TL tutarında hesaplarımıza muhtelif Emanetler
olarak alınmış bundan 85.675.023,72.-TL’lik bölümü ilgili kurum, kuruluş ve kişilere tediye edilmiştir.
Müdürlüğümüz ve Diğer Bakanlıklardan İlimizdeki yatırımlar için gönderilen ödenekler ile
birlikte hesaplarımıza 101.106.758,31.-TL tutarında Gelir tahsilâtı sağlanmıştır.
································································································ 46
MALİ BİLGİLER
2016 Mali Yılı Bütçe Bilgileri
İdaremiz 2016 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisinin 27/11/2015 tarih ve 2015/200 sayılı kararı ile
30.000.000,00.-TL olarak onaylanmıştır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma
dağılımı aşağıda gösterilmektedir.
Mali Yıl Sonu Nakit Durumu
31.12.2015 tarihi itibariyle kamu bankalarında bulunan vadeli / vadesiz toplam nakdimiz
75.639.076,87.-TL’dir. Emanetler genel toplamımız 14.107.378,54.-TL’dir. Devreden ödenekler
toplamımız 8 Finans 48.566.706,61.-TL ve 5 Finans 6.082.511,51.-TL olmak üzere toplam
54.649.218,12.-TL’dir.
Borçlanma Bilgileri
2011 yılında İller Bankasından kredi kullanılarak 2 adet Yapım Greyderi, 1 adet Ekskavatör temin
edilmiş ve 1.307.669,00 TL borçlanma yapılmıştır.
2012 yılında ( 2011 yılı borçlanmasının devamı niteliğinde) İller Bankasından kredi kullanılarak 1
adet Hidrolik Kırıcı temin edilmiş ve 40.025,60 TL borçlanma yapılmıştır.
2013 yılında İller Bankasından kredi kullanılarak “Söğüt - Çaltı Jeotermal Kuyusu Delme /
Borulama İşi için 110.000,00 TL borçlanma onayı alınmıştır.
2013 yılında borç anapara ödemesi olarak 462.308,52 TL kaynaktan kesinti yapılmıştır. Bunun
dışında bütçe gideri olarak 46.623,93 TL borç faizi gider olarak işlenmiştir. 3.138,36 TL iki adet ilan
································································································ 47
gideri, 26.202,89 TL 3 Aylık TEDAŞ kesintisi olmak üzere 29.341,25 TL daha bütçe gideri olarak
işlenmiştir. Ayrıca %2’lik ortaklık pay kesintisi olan 235.853,37 TL bütçe gideri olarak işlenmiştir.
Toplam kaynaktan kesilen tutar 774.127,07 TL’dir.
Bu itibarla 2013 yılı 12 aylık İller Bankası payı tahakkukumuz 11.795.059,83 TL, nakit
tahsilâtımız ise 11.020.932,76 TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılında İş Makinesi alımı için 3.000.000,00 TL ve Plent Şantiyesi için 5.000.000,00 TL yeni
borçlanma amaçlı Meclis Kararı alınmıştır. Toplam 8.000.000,00TL tutarındaki borçlanmadan İş
makinesi ve hizmet aracı alımı için 2014 yılı içinde İdaremize teslim edilen araçlar için 1.941.731,31 TL
borçlandırma kayda alınmıştır.
2014 yılında borç anapara ödemesi olarak 338.853,34 TL kaynaktan kesinti yapılmıştır. Bunun
dışında bütçe gideri olarak 13.041,06 TL borç faizi gider olarak işlenmiştir. 1.819,73 TL Danışmanlık
Gideri, 162.838,56 TL TEDAŞ kesintisi olmak üzere bütçe gideri olarak işlenmiştir. Ayrıca %2’lik
ortaklık pay kesintisi olan 335.542,37 TL bütçe gideri olarak işlenmiştir. Böylece 2014 yılında kaynaktan
kesilen miktar 852.095,06 TL’ye ulaşmıştır.
2015 yılında İş Makinesi ve Araç Alımı için 2.300.000,00 TL yeni bir borçlanma amaçlı Meclis
Kararı alınmıştır. Kesintileri ile beraber 2.318.629,20.-TL tutarındaki borçlanmadan; İş makinesi ve Araç
Alımı işinin kesintileri ve mahsubu 2016 yılına devretmiş olup; 2016 yılında İdaremize teslim edilen
araçlar için 2.318.629,20.-TL borçlandırma kayda alınmıştır.(2.271.235,68 TL gider gerçekleşmiştir.)
2015 yılında borç anapara ödemesi olarak 1.048.339,89.-TL kaynaktan kesinti yapılmıştır. Bunun
dışında bütçe gideri olarak 520.950,90.-TL borç faizi gider olarak işlenmiştir. 79.426,83.-TL Danışmanlık
Gideri, 5.780,50.-TL Sigorta Bedeli olmak üzere bütçe gideri olarak işlenmiştir. Ayrıca %2’lik ortaklık
pay kesintisi olan 413.125,04.-TL bütçe gideri olarak işlenmiştir. Böylece 2015 yılında kaynaktan kesilen
miktar 2.067.623,16.- TL’ye ulaşmıştır.
Bu itibarla 2015 yılı 12 aylık İller Bankası payı tahakkukumuz 23.138.978,83.-TL, nakit
tahsilâtımız ise 21.071.355,67.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) İle İlişkiler
2016 Mali Yılı Kalkınma Ajansı Payımız 237.077,65.-TL olup Müdürlüğümüz bütçesi içerisinde
237.150,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Haziran ayı sonuna kadar Kalkınma Ajansı hesaplarına
aktarılacaktır.
································································································ 48
1.2.2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2015 Mali yılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün tahmini bütçesi 7.344.005,72.-TL
olup 2014 Yılı bütçesinden 15.000,00.-TL aktarılarak toplam 7.359.005,72.-TL olup, 2015 yılında yapılan
toplam harcama 7.344.330,70.-TL’dir. Kalan 14.675,02.-TL imha edilmiştir.
2015 Mali yılı içerisinde Maliye Bakanlığından Mülga Köy Hizmetleri personeli için
8.574.571,00.-TL ödenek gönderilmiş olup; 2014 yılından 66.626,23.-TL aktarılmış ve 2015 yılı
bütçesinden 1.380.000,00.-TL ile İŞKUR tarafından 455.890,28.-TL aktarma yapılmış olup; toplam
10.477.087,51.-TL’dir. 2015 yılı içerisinde 10.456.362,02.–TL harcama yapılmış olup; 20.725,49.-TL
2016 yılına devredilmiştir.
2015 yılında personel harcamaları için 17.836.093,23.-TL ödenek ayrılmış olup; 17.800.692,72.TL personel harcamaları olarak yapılmıştır. 2015 Mali yılında 2 personel emekli olup; 185.995,64.-TL
Emekli İkramiyesi ödenmiştir.
1- İl Özel İdaresi Teşkilat yapısı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 ve 36. maddeleri ve Norm
Kadro İlke Standartlarına dair Yönetmelik gereği Birimler ve İl Özel İdaresi kadroları oluşturulmuştur.
2- Bilecik İş Kur İl Müdürlüğüyle yapılan TYP kapsamında İdaremizde personel çalıştırılmıştır.
3- İdaremize 3 adet başka bir kurumdan nakil yoluyla personel alımı yapıldı.
4- 1 adet sözleşmeli personel alımı yapılmıştır.
5- 2015 Yılı Sonu itibarıyla 99 Memur, 96 Daimi İşçi, 7 Sözleşmeli personel olmak üzere toplam 202
kişidir.
6- 2015 yılında temizlik, güvenlik, şoförlük, ve kaynakçı hizmetlerini devam ettirmek için “ Açık İhale
Usulü “ ile İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti için “Pazarlık İhale Usulü" hizmet alımı ihaleleri yapılmıştır.
8- Norm kadro çalışmaları takip edilerek, kadroların yeniden düzenlenmesi sağlandı.
9- Memur ve İşçilerin izin ve sevk işlemlerinin yürütülmesi sağlandı.
10- Memur derece ve kademe terfilerinin yürütülmesi sağlanmıştır.
11- Memurların yan ödeme cetvelleri tanzim edildi.
12-Personelin görevlendirme ve vekalet işleri yürütüldü.
13-Kadro teklif, iptal, ihdas işleri yürütüldü.
14-İşçi personelin puantaj işlemleri her ay düzenli olarak yapılmıştır.
15- İşçilerin derece terfilerinin yürütülmesi sağlanmıştır.
16- İşçilerin Sözleşme gereği ücretlerinin belirlenmesi işlemleri yürütüldü.
17-Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenmesi ile ilgili işlemler yapılmıştır.
18-İş isteklerinin değerlendirilmesi sağlandı.
································································································ 49
19-İşçilerin aylık bildirim listelerinin İş Kurumuna her ay düzenli olarak bildirilmesi sağlandı.
20-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili işlemler yürütüldü.
21-Mevcut kadrolara ait bilgi formu düzenli aralıklarla Valiliğe bildirildi.
22-Öğrencilerin staj istekleri değerlendirilerek, gerekli işlemler yürütüldü.
23-İlgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.
24-Diğer Kurumlara Teknik eleman görevlendirilmesi yapıldı.
25- İşçi personelin Değerlendirme fişleri düzenlenmiştir.
································································································ 50
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
MEMUR, KADROLU İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DURUMU
31/12/2015
M/S
S/S
Genel Sekreter
1 Operatör ( İş Mak. Opr.)
Genel Sekreter Yardımcısı
1 İş Makinesi Operatörü By.
Mali Hizmetler Müdürü
1 Distribütör Operatörü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
0 Asfalt Plent Opr.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
1 İş Makineleri Yağcısı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
1 Aşçı
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü
1 Bina ve Mal Bakımcısı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
1 İşçi
Tarımsal Hizmetler Müdürü
0 Makine Yedek Parça Teknisyeni
Destek Hizmetleri Müdürü
1 Düz İşçi
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü
1 Ustabaşı Atölye
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü
1 İnşaat Ustası
Yazı İşleri Müdürü
1 Asfalt Ustası
Emlak ve İstimlak Müdürü
1 Atölye Ustası
Hukuk Müşaviri
1 Elektrik Tesisat Ustası
Merkez İlçe Özel İdare Müdürü
1 Şoför (Sürücü Opr.)
İlçe Özel İdare Müdürü
6 Şoför (İş Mak. Sür. Opr.)
Şef
15 İş Mak. Şoförü
Ayniyat Saymanı
2 TOPLAM
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
1 Sözleşmeli Personel Sayısı
Avukat
1
Makine Mühendisi
2
İnşaat Mühendisi
8
Ziraat Mühendisi
2
Jeofizik Mühendisi
1
Harita Mühendisi
3
Jeoloji Mühendisi
1
Maden Mühendisi
1
Elektrik-Elektronik Mühendisi
2
Bilgisayar Mühendisi
1
Çevre Mühendisi
1
Arkeolog
1
Tekniker
10
Teknisyen
2
V.H.K.İ.
6
Bilgisayar İşletmeni
6
Muhasebeci
1
Memur
7
Hizmetli
1
Bekçi
1
Şoför
3
TOPLAM
99
GENEL TOPLAM
13
7
2
1
3
1
1
8
2
22
1
4
1
9
1
1
10
9
96
7
202
································································································ 51
1.2.3- Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğümüzce İl Genel Meclisi, İl Encümeni iş ve işlemleri ile İdaremizin arşiv,
evrak iş ve işlemleri yürütülmüştür. İl Genel Meclisi ve İl Encümenince alınan kararlar tablo halinde İl
Genel Meclisi ve İl Encümeni faaliyetleri bölümünde belirtilmiştir.
Kadro ve Personel Durumu
1 Müdür, 17 personel olmak üzere toplam 18 personelden oluşmaktadır. Müdürlüğümüzce İl
Genel Meclisi iş ve işlemleri, İl Encümeni iş ve işlemleri, Yazı İşleri iş ve işlemleri, Başbakanlık İletişim
Merkezi (BİMER) iş ve işlemleri, Bilgi Edinme iş ve işlemleri, Sosyal Tesisler, Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler iş ve işlemleri, Arşiv Hizmetleri, Bilgi İşlem ve İnternet Hizmetleri, Bina Daire Amirliği, Brifing
ve Protokol Hizmetleri, Genel Evrak Kayıt iş ve işlemleri, Standart Dosya Planı iş ve işlemleri
yürütülmektedir.
Bilgi Edinme Hakkı ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
Bilgi Edinme Hakkın Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde
İdaremize 18 adet başvuru yapılmış olup, yapılan başvurulardan olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere
erişim sağlanan başvuru 16 adettir. 1 başvuru kurumuzu ilgilendirmediği için iade edilmiştir. BİMER’e
yapılan toplam başvuru 30 adettir. Başvurulara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
VERİLER
SAYISI
Bilgi edinme başvurusu toplamı
18
Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular
16
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim
sağlanan başvurular
1
Reddedilen başvurular toplamı
1
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere
erişim sağlanan başvurular
0
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular
0
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı
0
VERİLER
SAYISI
BİMER başvurusu toplamı
30
································································································ 52
Evrak Kayıt
Müdürlüğümüze bağlı Genel Evrak Kayıt Biriminde 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde; 14335
Gelen Evrak, 11784 Giden Evrak olmak üzere toplam 26119 adet evrak kayıt edilmiştir.
Bütçe
BÜTÇE TERTİBİ
AÇIKLAMA
HARCANAN
MİKTAR
HARCAMA
584.737,41.-TL
İl Genel Meclisi Üyelerine
Yapılan Ödemeler
44.11.01.18.00.01.1.1.00.5.01.5
Diğer Personel
44.11.01.18.00.01.1.1.00.5.02.3
İşçiler
6.006,41.-TL
SGK Prim Ödemeleri
44.11.01.18.00.01.1.1.00.5.03.2
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
16.412,90.-TL
Temizlik Malzemesi Alımı
44.11.01.18.00.01.1.1.00.5.03.3
Yolluklar
579,00.-TL
İl Genel Meclisi Üyelerine
Yapılan Yolluk Ödemeleri
44.11.01.18.00.01.1.1.00.5.03.5
Hizmet Alımları
29.950,00.-TL
Eğitim Giderleri
44.11.01.18.00.01.1.1.00.5.03.7
Menkul Mal Alım Giderleri
1.284,64.-TL
İl Genel Meclisi Salonu ve Grup
Odaları Büro Malzemesi Alımı
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
1.150,00.-TL
Kırtasiye, Temizlik
44.11.01.18.00.01.3.9.00.5.03.2
44.11.01.18.00.01.3.9.00.5.03.5
Hizmet alımları
15.000,00.-TL
Posta Pulu
44.11.01.18.00.01.3.9.00.5.03.7
Menkul Mal Alım Giderleri
2.699,96.-TL
Büro Malzemesi Alımı
1.2.4- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Kadro ve Personel Durumu
Birimimizde; 1 müdür, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 adet maden mühendisi ve 1 adet
çevre mühendisi olmak üzere 5 personel hizmet etmektedir.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün gelir bütçesinde yer alan bazı
gelir kalemleri;
GELİR KALEMİNİN ADI
İşyeri Açma ve Çalışma İzin Ücreti
I (a) Grubu Maden Sevk İrsaliyesi Satışı
Bütçe Yılı İçersinde Tahakkuk veya Tahsili yapılan
Tutarlar (TL)
59.500,00.-TL (tahsil edilen)
350,00.-TL (tahsil edilen)
································································································ 53
GELİR KALEMİNİN ADI
Bütçe Yılı İçersinde Tahakkuk veya Tahsili yapılan
Tutarlar (TL)
70.317,04.-TL (tahakkuk eden)
I (a) Grubu Madenlerden Alınan Devlet
Hakkı Özel İdare Payı
Jeotermal Kaynak Arama Harcı Bedeli
I (a) grubu maden ruhsatı süre uzatım
bedeli
I (a) grubu maden ruhsatı ihale bedeli
2.696,57.-TL (tahsil edilen)
132.493,00.-TL (tahakkuk eden)
270.000,00.-TL (tahakkuk eden)
TOPLAM
535.356,61.-TL
Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2015 mali yılı içersinde
gerçekleşen Gelir rakamları yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi oluşmuştur.
GİDERLER
Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı içerisinde;
1. 2015/76891 KİK numaralı Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı ve Çevre Düzenleme Altyapı Yapım işi
(2.etap) ihale ilanının kamu ihale kurumunda yayınlattırılması için, 800,00.-TL (KDV Hariç)
2. 2015/76891 KİK numaralı Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı ve Çevre Düzenleme Altyapı Yapım işi
(2.etap) ihalesi yerel gazete ilan bedeli için, 1.386,72.-TL (KDV Hariç)
3. 2015/76891 KİK numaralı Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı ve Çevre Düzenleme Altyapı Yapım işi
(2.etap) ihalesinde ihale bedeli dahil toplam , 690.179,12.-TL (KDV Hariç) harcama yapılmıştır.
4. 2014/109165 KİK numaralı İnert Atık Düzenli
depolama alanı mevcut dere ve yağmur suyu
uzaklaştırma projesi yapım işi ihale bedeli toplam 937.911,98.-TL (KDV Hariç) harcama yapılmıştır.
5. 2015 yılı içerisinde toplam 24 adet Çocuk Oyun Grubu Alım İşi ihalesi yapılmıştır ve ihale toplam
bedeli 124.608,00.--TL(KDV Hariç) harcama yapılmıştır.
6. 2015 yılı içerisinde yapılan toplam 310 adet piknik masası için 52.309,00.-TL(KDV Hariç) harcama
yapılmıştır.
7. 2015 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası vasıtasıyla 2 adet çöp kamyonu
alınarak Gölpazarı ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine teslim edilmiştir. DMO’dan 2
adet çöp kamyonu alınarak Söğüt ve Bozüyük İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine teslim
edilmiştir. Toplam harcama bedeli 232.971,64.-TL’dir.
8. 2015 yılı içerisinde toplam 475 adet çöp konteynırı alınmış olup toplam 142.793,67.-TL harcama
yapılmıştır.
································································································ 54
9. Kırtasiye gideri 4.671,00.-TL ve baskı cilt gideri 1.700,00.-TL olmak üzere toplam 6.371,00.- TL
harcama yapılmıştır.
A. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI
14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendini değiştiren 5259
sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve İl Özel İdaresinin Yetkilerini ve imtiyazlarını belirleyen 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanunun 7 inci maddesinin (a) ve (g) bendi ile Bakanlar Kurulunca 14.07.2005 tarihinde
kararlaştırılıp, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren
2005/9207 sayılı İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile 3213 sayılı Maden Kanununun
ilgili hükümleri gereğince 2015 yılı içersinde idaremizce düzenlenip verilen ruhsatlar;
MADEN SAHALARINA AİT İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARI
2015 yılı içersinde Müdürlüğümüz tarafından madencilik faaliyetleri kapsamında 35 adet İşyeri
Açma ve Çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.
2015 Yılı içersinde İdaremizce Maden Sahaları için verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının ilçelere ve Maden
Gruplarına göre Dağılımı
MADEN GRUPLARI
Sıra
No
İlçesi
I (a)
Grubu
I (b) Grubu
II (a) Grup
II (b) Grup
IV. Grup
V. Grup
Toplam
1
Merkez
1
3
5
6
-
-
15
2
Bozüyük
-
-
3
-
1
-
4
3
Söğüt
-
3
1
-
1
-
5
4
İnhisar
-
-
-
-
-
-
-
5
Osmaneli
1
-
2
-
-
-
3
6
Gölpazarı
1
-
1
4
-
-
6
7
Pazaryeri
-
-
-
-
-
-
-
8
Yenipazar
-
-
-
2
-
-
2
Toplam
3
6
12
12
2
0
35
B. MADEN İŞLETME RUHSATLARI
3213 sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri çerçevesinde idaremizce yapılan iş ve
işlemler;
································································································ 55
I (a) Grubu Maden Sahalarının Kiraya Verilmesi ve Ruhsatlandırılması İle İlgili İş ve
İşlemleri:
1- I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat Talepleri İş ve İşlemleri:
3213 sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, 2014 yılında idaremize
yapılan müracaatlardan olan, İlimiz Osmaneli İlçesi Selimiye Köyü Kavakderesi mevkiinde Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanda 130.000,00.-TL ile kum-çakıl kiralama sahası ihalesi yapılan
ve Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. uhdesinde kalan dosyaya ait
ruhsatlandırma iş ve işlemleri tamamlanarak 2015/01 sicil numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsatı
düzenlenmiştir.
İlimiz Osmaneli İlçesi Büyükyenice Köyü Sakızkolu mevkiinde Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan alanda 85.000,00.-TL ile kum-çakıl kiralama sahası ihalesi yapılan ve Kar-Çet Mad. Hafr.
Kum Çakıl San. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalan dosyaya ait ruhsatlandırma iş ve işlemleri tamamlanarak
2015/02 sicil numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsatı düzenlenmiştir.
2- Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Hammadde Üretim İzin Taleplerine İlişkin İş ve
İşlemleri:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hammadde Üretim İzin Taleplerine ilişkin olarak 5177 sayılı
Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri çerçevesinde idaremizce
yapılan iş ve işlemler;
1- İlimiz Merkez Vezirhan Beldesi sınırları içersinde, D.S.İ. 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan
Bayırköy göleti projesinde kullanılmak üzere alınacak olan kum-çakıl malzemesi talebi ile ilgili olarak
2015/01 izin numaralı I (a) grubu hammadde üretim izin belgesi düzenlenmiştir.
2- İlimiz Söğüt İlçesi Hamitabat köyü sınırları içersinde D.S.İ. 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak
Savcıbey göleti projesinde kullanılmak üzere alınacak olan kum-çakıl malzemesi talebi ile ilgili olarak
2015/02 izin numaralı I (a) grubu hammadde üretim izin belgesi düzenlenmiştir.
3- İlimiz Gölpazarı İlçesi Demirhanlar köyü sınırları içersinde D.S.İ. 3.Bölge Müdürlüğü tarafından
yapılacak Demirhanlar göleti projesinde kullanılmak üzere alınacak olan kum-çakıl malzemesi talebi ile
ilgili olarak 2015/03 izin numaralı I (a) grubu hammadde üretim izin belgesi düzenlenmiştir.
C- KAYNAK SULARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu ile aynı Kanunun 4. maddesini değiştiren 4916 sayılı Kanun
çerçevesinde;
2015 yılı içerisinde müdürlüğümüz tarafından herhangi bir kiralama işlemi yapılmamıştır.
································································································ 56
D- JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında, 2014 yılı
içersinde idaremize müracaat ederek Jeotermal kaynak ve Doğal mineralli su arama ruhsatı talebinde
bulunan,
1. Net Jeoteknik Jeol. Jeof. Müh. İnş. Son. Mad. Dan. En. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına İnhisar İlçesi
Harmanköy Mevkiinde 1250 hektarlık alana jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmiştir.
2. Osmaneli İlçe Belediye Başkanlığı adına İlimiz Osmaneli İlçesi, Selçuk Köyü İçmeler Mevkiinde
782,11 hektarlık alana doğal mineralli su arama ruhsatı verilmiştir.
Bu arama ruhsatları için toplam 2.696,57 TL. ruhsat harcı alınmıştır.
E- ÇOCUK OYUN PARKI GRUBU ALIMI VE MONTAJI
2015 yılı içerisinde toplam 24 adet çocuk oyun grubu alımı gerçekleştirilmiştir ve köylere
kurulumu yapılmıştır. Bu Köyler İlimiz merkez Gökpınar Köyü, Selöz Köyü, Kurtköy Köyü ve Kavaklı
köylerine, Bozüyük İlçesi Düzağaç Köyü, Aşağıarmutlu Köyü ve Yeşilçukurca Köyü, Pazaryeri İlçesi
Karadede Köyü ve Küçükelmalı Köyü, İnhisar İlçesi Koyunlu Köyü, Yenipazar ilçesi Karahasanlar Köyü,
Gölpazarı İlçesi Büyüksusuz Köyü, Küçüksusuz Köyü, Çengeller Köyü ve Gökçeler Köyü, Osmaneli
İlçesi Boyunkaya Köyü, Kazancı Köyü ve Orhaniye Köyü ve Söğüt İlçesi Gündüzbey Köyü, Küre Köyü
ve Oluklu Köyüdür. Söz konusu işin maliyeti 124.608.00.TL.’dir.
F- MESİRE YERLERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
2015 yılı içerisinde 310 adet Piknik Masası alınmıştır. Piknik masaları İlimiz köyleriyle beraber
Gölpark mesire yerine dağıtımları yapılmıştır. Maliyeti 52.309.00.-TL’dir.
G- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İZİN ÜCRETİ
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile 3213 sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri
çerçevesinde;
2015 yılı içersinde idaremizce düzenlenen 35 adet maden sahası için, idaremiz hesaplarına
59.500,00.-TL İşyeri ve Çalışma Ruhsatı izin ücreti tahsilâtı gerçekleştirilmiştir.
İlgili Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesaplarına da İşyeri ve Çalışma Ruhsatı izin ücreti
59.500,00.-TL tahsilâtı gerçekleştirilmiştir.
································································································ 57
H- MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKI
3213 sayılı Maden Kanununun 14. Maddesi gereğince, 2015 yılı içersinde I (a) grubu
madenlerden devlet hakkı özel idare payı olarak 70.317,04-TL tahakkuk yapılmıştır.
İlgili Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesaplarına da I (a) grubu madenlerden devlet hakkı
köylere hizmet götürme birliği payı olarak 70.317,04.-TL tahakkuk yapılmıştır.
I- İDARİ PARA CEZALARI
2015 yılı içerisinde bir firmaya 1.710,00.-TL idari para cezası uygulanmıştır.
1.2.5- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kadro ve Personel Durumu:
Müdürlüğümüz 01.01.2015 tarihinden itibaren çalışmalarını, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
Erol BANDIRMALIOĞLU, Harita Mühendisi Burak BÖCEK, İnşaat Mühendisi Fatma YANIK,
Arkeolog Gülcan AYDIN, İnşaat Teknikeri Mesut KAHVECİ, Harita Teknikeri Yılmaz ÇAKIR, Harita
Teknikeri İlyas KARAKAYA ve Şoför Mustafa DURMUŞ kadrosuyla yürütülmektedir.
Müdürlüğümüzün görev alanları genel başlıklar halinde aşağıdadır. Bu başlıkların haricinde
kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar yapılmaktadır.
Bütçe
2015 Mali yılında bütçesi ile 103.220,99 TL ödenek ayrılmış olup, bunun 53.738,38 TL’si yıl
içerisinde harcanmıştır.
İmar ve Harita Planlamaları
2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gerçek kişi ve kuruluşlardan 9 adet imar planı başvurusu
yapılmış olup, İdaremizce incelemesi tamamlanan planlarla ilgili
kurum ve kuruluşların görüşleri
sorulmuş, bunlardan kurum görüşleri tamamlanıp olumlu olan 5 adet imar planı İl Genel meclisinin ilgili
komisyonlarında değerlendirildikten sonra
onaylanmıştır. 4 adet imar planının kurum görüşleri
tamamlanmadığından işlemleri devam etmektedir.
İnşaat Ruhsat Bölümü
Müdürlüğümüze yıl içerisinde inşaat izni almak için yapılan başvurular incelenmiş ve köy
yerleşim alanı içerisinde olanların projeleri fen ve sanat kurallarına uygunluğu İdaremiz tarafından
kontrol edilmiş olup, 107 âdeti izin verilmesi için ilgili muhtarlıklara gönderilmiştir. Köy yerleşik alanın
dışında olanlarında projeleri İdaremiz tarafından kontrol edilip, ruhsat için istenen belgeler incelendikten
sonra 40 adet başvuruya yapı ruhsatı verilmiştir. Ayrıca köy yerleşik alanı dışında kalan 12 adet yapının
gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
································································································ 58
İdaremiz yetki sınırları içerisinde ihbar ve şikayetler üzerine yapılan kontrollerde 9 adet kaçak
yapı tespit edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.Maddesi gereği yapı tatil zabtı ile mühürleme
işlemi yapılarak, kaçak yapıların inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Mühürlenen kaçak yapılar 3194 Sayılı
İmar Kanununun 42.maddesi gereğince İl Encümeni kararları ile 596.483,79 TL idari para cezası
uygulanmıştır. Mühürlenen yapıların 4’ü ruhsatlandırmış, 2’si kendisi tarafından yıkılmış, 3’ünün işlemi
ise devam etmektedir.
3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereği yıkılacak derecede 6 adet tehlikeli yapı
belirlenmiş olup; 5 yapının yıkımı mal sahiplerince yapılmış olup; yapı ile ilgili işlemler devam
etmektedir.
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri gereğince; 2015 yılı içersinde idaremizce, 14 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
düzenlenmiştir.
İdaremizce 2014 yılı içersinde; 3213 sayılı Maden Kanunu ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma
Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği kapsamında bulunan Gayri Sıhhi Müesseseler ile Sıhhi (Umuma Açık
İstirahat Eğlence Yerleri) müesseselere, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu kapsamında yapılan idari para cezalarına göre ruhsatsız olarak faaliyette bulunan ve
mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerine toplam 1.175,00 TL idari para cezası uygulaması
yapılmıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemi
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında köy yolları standartlarının
iyileştirilmesi ve içme suyu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının, yeterli ve sağlıklı içme
suyuna kavuşturulması amacıyla başlatılan bir projedir.
Bilecik İl Özel İdaresi olarak KÖYDES Projesi geliştirilerek Tüm Müdürlüklerin verileri sisteme
entegre edilmiştir. Bilecik İl Özel İdaresi çalışmalarında hizmet verimliliğinin ve hizmet kalitesinin
yükseltilmesi, yöneticilere güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve doğru kararlar
verme imkânının sağlayacak kurumsal bir Coğrafi Bilgi Sistemi tasarımını ve kurulumunu
gerçekleştirmek ayrıca KÖYDES kapsamında üretilen ve üretilecek bilgilerin bu sistemle entegre
çalışması ve ayrı bir web ara yüzle NETCAD Yazılım A.Ş. tarafından Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi
Tabanlı Köydes Web Ara yüzü tasarlanmıştır.
································································································ 59
Mobil veri toplama için GNSS Teknik isimli firmadan CHC Marka LT400HT Metrealtı DGPS ve
yazılımı ile veri toplanmaya başlanmıştır. Bu DGPS ve yazılımı ile her müdürlüğün ihtiyacının
karşılanması hedeflemektedir.
Sayısal envanter olarak İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan köy yollarının Kontrol Kesim
Numaralarına göre Yol Güzergahları, Kaplama Cinsleri, Trafik Tabelaları, Sanat Yapıları Köy Yerleşik
Alan ve Civarı Haritaları, Numarataj, Göletler, Maden Sahaları vb. verileri toplanmaktadır.
Kültür Varlıklarının Korumasına Yönelik Çalışmalar
2015 yılı içerisinde, kültür varlığının koruması amacıyla il ve ilçe belediyelerinden gelen 13 adet
projenin 10’una İdaremizde bulunan kültür katkı payı hesabından toplam 682.187,00 TL katkı
sağlanmıştır. Kalan 3 projeye 2016 yılı kültür katkı paylarından katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.
31.12.2015 tarihi itibari ile kültür katkı payı hesabında bulunan kullanılabilir ödenek tutarı
221.723,50 TL’dir.
1.2.6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kadro ve Personel Durumu
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde Kemal ÇELİK Destek Hizmetleri Müdürü, Mehmet
ÇOŞGUN V.H.K.İ., Eren ÜNAL Şef, Ahmet CEYLAN Bilgisayar İşletmeni ve Yusuf ÖKSÜZOĞLU
İşçi olmak üzere toplam 5 personel ile 2015 yılı faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.
Faaliyetlerimiz
Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim kurumlarının yakacak, kırtasiye, su, temizlik malzemesi,
akaryakıt, elektrik, temizlik hizmeti, haberleşme giderleri karşılanmıştır. İdaremiz atölye ve hizmet
binaları onarımları ile hizmet birimlerinin donatım ihtiyaçları müdürlüğümüzce alınmıştır.
A. Bütçe ile Verilen Ödenekler
2015 yılı içersinde Bütçe ile birimimize, 5 finans kodundan 1.851.648,00.-TL ve 8 finans
kodundan 2.166.291,25.-TL olmak üzere toplam 4.017.939,25.-TL ödenek verilmiştir. Verilen mevcut
ödeneğe istinaden yapılan faaliyetler ve bu faaliyetler sonucu harcanan miktarlar aşağıda belirtilmiştir.
VALİ KONAĞI VE VALİLİK HİZMET BİNASI İÇİN YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 Valilik Makamı çay ocağında kullanılmak üzere 1.400,00.-TL. karşılığında 1 adet su
arıtma cihazı alımı,
 Valilik hizmet binasına protokol hizmetlerinde kullanılmak üzere 6.374,70.-TL.
karşılığında 75 m2 protokol yolluk alımı,
································································································ 60
 Valilik Hizmet binasına kullanılmak üzere 1.366,91.-TL karşılığında 19 adet tüp gaz
alımı,
 Vali konağında kullanılmak üzere 18.000,00.-TL. karşılığında yemek odası takımı
alımı,
 Vali konağı hizmetlerinde kullanılan elektrik süpürgesinin tamiri ve konak bahçesinde
kullanılan tarım makinelerinin 400,00.-TL karşılığında periyodik bakımının yapılması,
 Vali konağı hizmetlerinde kullanılan klima ve elektrikli radyatörün 410,00.-TL.
karşılığında bakım ve onarımının yapılması,
 Vali konağı hizmetlerinde kullanılmak üzere 250,00.-TL. karşılığında anten sistemi
montajı yapılması,
 Vali konağı bahçesinde kullanılmak üzere 6.408,20.-TL. karşılığında 7 kalem bahçe
mobilyası alımı,
 Vali konağı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.100,00.-TL. karşılığında zirai malzeme
alımı,
 Vali konağı hizmetlerinde kullanılan jeneratörün 572,62.-TL. karşılığında bakımının
yapılması,
 Vali konağı hizmetlerinde kullanılmak üzere 510,00.-TL. karşılığında 10 çift terlik
alımı,
 Vali konağında kullanılmak üzere 7.300,66.-TL. karşılığında yemek takımı alımı.
 Vali konağında kullanılmak üzere 3.888,00.-TL. karşılığında 14 Kalem Masa Örtüsü
alımı,
 Vali konağında kullanılmak üzere 456,00.-TL. karşılığında 2 adet mutfak malzemesi
alımı,
 Valilik Makamında kullanılmak üzere 835,00.-TL. karşılığında 1 adet elektrikli
süpürge alımı,
 Valilik Hizmet binası Valilik Makam Odasında kullanılmak üzere 2.750,00.-TL.
karşılığında 1 adet klima alımı,
 Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 7.068,20.-TL.
karşılığında 1 kalem video kamera alımı yapılmıştır.
Vali Konağı, Pelitözü Göleti ve İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere;
6.846,33.-TL. karşılığında 62 kalem hırdavat malzemesi alımı yapılmıştır.
16.377,57.-TL. karşılığında 49 kalem elektrik malzemesi alımı yapılmıştır.
Vali Konağı ve İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere;
1.891,40.-TL. karşılığında Klimaların bakım ve onarımları yaptırılmıştır.
································································································ 61
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 İlimiz, İl Emniyet Müdürlüğü’ne Karayolu Trafik Güvenliği Günü kapsamında kullanılmak üzere
297,36.-TL. karşılığında 300 adet davetiye alımı,
 İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere
1.782,98.-TL. karşılığında yazıcı ve kamera yedek parçası alımı yapılmıştır.
 İl Emniyet Müdürlüğü’ne Bilecik Merkez ilçe, Bozüyük merkez ve Söğüt merkezde kullanılmak
üzere, 861.400,00.-TL. karşılığında Plaka Tanıma Sistemi yaptırılmıştır.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 İlimiz, İl Jandarma Komutanlığı’nda kullanılmak üzere 3.846,80.-TL. karşılığında 4 kalem
güvenlik kamerası sistemi alımı,
 İl Jandarma Komutanlığı’nda kullanılmak üzere 4.691,68.-TL. karşılığında 8 kalem yol arama
kapama malzemesi alımı,
 İlimiz Merkez Jandarma Komutanlığı ve Vezirhan Beldesi Jandarma Karakolunda kullanılmak
üzere, 5.999,12.-TL. karşılığında 8 kalem güvenlik kamerası sistemi alımı yapılmıştır.
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne, arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere
38.845,80.-TL karşılığında 16 kalem arama kurtarma malzemesi alımı,
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne arama kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet
malzeme Ofisi aracılığıyla 92.518,61.-TL karşılığında 1 adet Volkswagen Amarok DC 2.0 TDI
180 HP Highline marka araç alımı yapılmıştır.
 İdaremize ait olup İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hizmet binası olarak kullanılan
binanın zemin ve bodrum katlarında bulunup tıkanan kanalizasyon ve tuvalet giderlerinin 450,00.TL karşılığında açtırılması işi yapılmıştır.
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 İlimiz İl Sağlık Müdürlüğü’ne, 34.799,97.-TL karşılığında Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 6
adet salon tipi klima alımı yapılmıştır.
BOZÜYÜK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 21.773,76.-TL karşılığında Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 6 adet monitör ve 6 adet kasa alımı,
 12.211,82.-TL karşılığında 6 adet masaüstü bilgisayar alımı,
 13.912,20.-TL karşılığında 1 adet fotokopi makinesi alımı yapılmıştır.
································································································ 62
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI TEMEL EĞİTİM KURUMLARI İLE İLGİLİ
YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları’nda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla
16.646,85.-TL karşılığında 12 adet mefruşat alımı,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları’nda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla
140.942,21.-TL karşılığında donatım malzemesi alımı,
 İlimiz Merkez Bağımsız Anaokullarında kullanılmak üzere 19.349,64.-TL karşılığında 10 takım
anaokulu oyuncağı alımı,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları’nda kullanılmak üzere 35.400,00.-TL karşılığında 6 takım
ses sistemi alımı,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları’nda kullanılmak üzere 800,04.-TL karşılığında 10 adet
misafir sandalyesi alımı,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları temizlik işini yürütecek personellerin kura çekiminde
kullanılmak üzere 786,80.-TL noterlik ücreti ödemesi,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları hizmetlerinde kullanılan 11 DA 358 plakalı aracın
239,88.-TL karşılığında fenni muayenesinin yapılması,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları hizmetlerinde kullanılan araçların 953,44.-TL karşılığında
lastik tamir ve bakımlarının yapılması,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları hizmetlerinde kullanılan 11 AZ 181 plakalı aracın
700,00.-TL karşılığında bakım ve onarımının yapılması,
 İlimiz Merkez Temel Eğitim Kurumları hizmetlerinde kullanılan 11 AZ 181 plakalı araçta
kullanılmak üzere 800,00.-TL karşılığında 4 adet yazlık lastik alımı iş ve işlemleri yapılmıştır.
Ayrıca; yine 2015 yılı içerisinde,
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İlköğretim Okulları ve Bağımsız Anaokullarının
tahakkuk eden 46.079,39.-TL içme ve kullanma suyu bedeli ödemesi,
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İlköğretim Okulları ve Bağımsız Anaokullarının
ısınma ihtiyaçlarını giderilmesi için tahakkuk eden 205.579,60.-TL Doğalgaz bedeli ödemesi,
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İlköğretim Okulları ve Bağımsız, Anaokullarının
tahakkuk eden 21.286,52.-TL tutarındaki İnternet ve telefon haberleşme giderlerinin ödenmesi,
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İlköğretim Okulları ve Bağımsız Anaokullarının
tahakkuk eden 50.698,93.-TL tutarındaki Elektrik giderlerinin ödenmesi iş ve işlemleri
yapılmıştır.
································································································ 63
İDAREMİZ VE İDAREMİZ HİZMET BİRİMLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
 İdaremiz İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere; 750,00.-TL
karşılığında GPS cihazı TUSAGA aktif kullanım yıllık abonelik bedeli,
 İdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere; 750,00.-TL
karşılığında GPS cihazı aktif kullanım yıllık abonelik bedeli ödemesi yapılmıştır.
 İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere; Kış şartları
nedeniyle kar mücadelesinde bulunan personele verilmek üzere, 2.754,00.-TL karşılığında 250
Kg. kışlık helva alımı,
 900,00.-TL karşılığında GPS cihazı aktif kullanım yıllık abonelik bedeli ödemesi yapılmıştır.
 İdaremiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere; 295,00.-TL
karşılığında 1 adet şef koltuğu alımı yapılmıştır.
 İdaremiz Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5.610,53.-TL karşılığında
Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla iki bilgisayar, bir monitör ve bir adet yazıcı alımı yapılmıştır.
 İdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne, Coğrafi Bilgi Sistemi hizmetinde kullanılmak
üzere 3.351,20.-TL karşılığında 1 adet masaüstü bilgisayar alımı yapılmıştır.
 İdaremiz Hukuk Müşavirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere; 826,00.-TL bedel karşılığında
mevzuat, içtihat programı alımı,
 1.840,80.-TL karşılığında 1 adet lazer yazıcı alımı yapılmıştır.
İDAREMİZİN MAKAM VE HİZMET BİRİMLERİNDE GENEL OLARAK YAPILAN İŞ VE
İŞLEMLER, YAPILAN ÖDEME, SATIN ALMA VE HARCAMALAR:
 İdaremiz İl Genel Meclisi çay ocağı ve misafirhanede kullanılmak üzere, 474,99.-TL karşılığında
Su Arıtma Cihazı Filtresi Takımı ve Elektrikli Şofben alımı,
 İdaremiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde
kullanılmak üzere, 403,56.-TL karşılığında 7,2 m2 perde satın alımı,
 İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere, 8.212,80.-TL
karşılığında 4 kalem toner satın alımı,
 İdaremiz Bozüyük, Gölpazarı Bakımevleri ve İstasyon Plent Şantiyesinde kullanılmak üzere,
2.850,00.-TL karşılığında 5 ton kömür alımı,
 İdaremiz bürolarında ve hizmet birimlerinde kullanılmak üzere, 12.211,82.-TL karşılığında 15
kalem temizlik malzemesi alımı,
 İdaremiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere, 1.121,00.-TL karşılığında 380 cilt taşıt görev
emri kâğıdı bastırılması,
································································································ 64
 İdaremiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere, 826,00.-TL karşılığında 1750 adet makine
kontrol kartı bastırılması,
 İaremiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere, 2.053,20.-TL karşılığında kablosuz İnternet
aktarım cihazı alımı,
 İdaremiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere, 944,00.-TL karşılığında 3 kalem santral bakım
hizmeti alımı,
 İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 8.416,10.-TL karşılığında 10 kalem kırtasiye malzemesi
alımı,
 İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 460,20.-TL karşılığında 2 adet isim kaşesi, 12 adet
evrak kaşesi bastırılması,
 İdaremiz Sivil Savunma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.711,00.-TL karşılığında 4 kalem
yangın söndürme cihazı dolumu,
 İdaremize ait araçlarda kullanılmak üzere 354,00.-TL. karşılığında 10 adet yangın söndürme
cihazı alımı,
 1.800,04.-TL. karşılığında Sakarya Gazetesi Yıllık Abone bedeli (Günlük 10 adet) ödemesi,
 900,00.-TL. karşılığında Değişim Gazetesi Yıllık Abone bedeli (Günlük 6 adet) ödemesi,
 1.200,00.-TL. karşılığında Yarın Gazetesi Yıllık Abone bedeli (Günlük 10 adet) ödemesi,
 1.500.-TL. karşılığında İpekyolu Yıllık Abone bedeli (Günlük 10 adet) ödemesi yapılmıştır.
 İdaremiz bilişim ve bilgi güvenliği ileri teknoloji amaçlı 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika bedeli
1.578,74.-TL. ödenmiştir.
 Yeni çıkan Kanun, Yönetmelik gibi mevzuatları takip etmek amacıyla 195,00.-TL. "Resmi
Gazete" yıllık abone bedeli ödemesi yapılmıştır.
Ayrıca; yine 2015 yılı içersinde,
 İdaremiz hizmet birimlerinde ve Vali Konağında kullanılan içme ve kullanma suyu bedeli olarak
tahakkuk ettirilen 22.162,70.-TL. Su gideri,
 İdaremiz hizmet birimlerinde ve Vali Konağında kullanılan Elektrik bedeli olarak Tahakkuk
ettirilen 161.660,10.-TL. Elektrik gideri,
 İdaremiz hizmet birimleri ve Vali Konağının ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan ve
Doğalgaz gideri olarak tahakkuk ettirilen 189.731,34.-TL. Doğalgaz gideri,
 İdaremiz hizmet birimleri ve Vali Konağının İnternet ve telefon haberleşme ihtiyaçlarının
karşılanması için 70.751,18.- TL. İnternet ve telefon giderleri ödemesi ile ilgili iş ve işlemler
yapılmıştır.
································································································ 65
1.2.7- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde yaptığı yatırım ve hizmetler
aşağıda gösterilmiştir.
YAPIM PROGRAMLARI:
ONARIM VESTABİLİZE: Onarım Programında bulunan 14 köyün toplam 42,2 km yol onarımı
gerçekleştirilmiştir.
STABİLİZE KAPLAMA: Stabilize Kaplama programında bulunan 15 köyün toplam 48,4 km
stabilize kaplaması yapılmıştır.
I.KAT ASFALT KAPLAMA: I.Kat Asfalt Kaplama programında bulunan 7 köyün toplam 21,60
km yolu yapılmıştır.
II. KAT ASFALT KAPLAMA: II. Kat Asfalt Kaplama programında bulunan 5 köyün 11,60 km
kaplaması yapılmıştır.
BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM KAPLAMA: Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama programında
bulunan 17 köyün 48,00 km yolu yapılmıştır. Ayrıca 2015/122, 2015/131, 2015/186, 2015/205, 2015/237,
2015/224, 2015/238, 2015/239, 2015/265 encümen kararları ile aşağıdaki firma ve kurumlara Bsk
üretilmiştir.
ENCÜMEN KARARI
SIRA
NO
TESLİM ALAN KURUM / FİRMA / KİŞİ
MİKTARI
BİRİMİ
SANÇİM BİLECİK ÇİMENTO MADENCİLİK BETON SAN.
TİC. A.Ş
103,00
TON
2015/131
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
57,00
TON
28.09.2015
2015/186
ERŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
18,00
TON
4
12.10.2015
2015/205
BİLECİK BELEDİYESİ
1434,61
TON
5
16.11.2015
2015/237
BİLECİK BELEDİYESİ
1081,00
TON
TARİH
SAYI
1
6.07.2015
2015/122
2
3.08.2015
3
6
28.10.2015
2015/224
7
16.11.2015
2015/238
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
180,00
TON
8
16.11.2015
2015/239
KARİYER MÜHENDİSLİK
263,00
TON
9
7.12.2015
2015/259
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
920,08
TON
10
7.12.2015
2015/265
BİLECİK BELEDİYESİ
672,00
TON
4728,69
TON
TOPLAM:
································································································ 66
KÖY İÇİ VE HAL ÖNÜ SICAK ASFALT SERME: Köy içi ve hal önü sıcak asfalt serme
programında bulunan 33 köyün 30 km sıcak asfalt serme işi yapılmıştır.
BAKIM PROGRAMLARI:
GREYDERLİ BAKIM: Greyderli bakım programında bulunan 1842 km. köy yolunun 750 km.si
tamamlanmıştır.
ASFALT BAKIM: İl Özel İdaremiz uhdesinde bulunan köy yollarında her yıl mutat olarak
rotmiks malzemesi ile asfalt bakımları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar köy yollarımızın kullanım
ömrünü uzatmaktadır. 2015 yılı içerinde toplam 5 ekip ile birlikte çalışılarak köy yollarımızın toplam 899
km yolun bakımları yapılmıştır.
SANAT YAPILARI: 2015Yılı içerisinde Ø 400 mm lik 664,5 mt, Ø 600 mm lik 765 mt ve Ø 500
mm lik 531 mt büz (beton boru) satın alınarak, ihtiyaç duyulan köy yollarına döşenmiştir.
İlimiz Merkez Yeniköy - Deresakarya yolu, Merkez Deresakarya alt yolve Osmaneliİlçesi
Büyükyenice yolunda menfez inşa edilmiştir.
TRAFİK LEVHALARI:
Tedarik edilen malzemeler ile ihtiyaç duyulan yerlerin Trafik
Levhalarına isim yazdırma işi yaptırılarak ihtiyaç duyulan köy yollarına montajları yapılmış ve mevsim
şartlarının uygun olduğu zamanlarda gerekli yerlere montaj çalışması yapılmaya devam edilecektir.
KAR MÜCADELESİ: 2014-2015 kış döneminde her bir köy yolunu ortalama 8 ‘ er kez açmak
suretiyle toplam 9040,00 km yol kat edilmiştir.
ARAZİ YOLLARI: Merkez ve İlçelerde arazi yolu protokolü yapılarak büyük bir kısmında arazi
yolu çalışması yapılarak tarımsal alanların genişlemesi ve ürünlerin daha kolay İlçe Merkezlerine
taşınması sağlanmıştır.
Ayrıca, Protokollü veya protokolsüz olarak, birçok köyümüzde yoğun yağışlar sonucu çiftçilerin
ve köylülerin mağduriyetini gidermek amacıyla iş makinesi ile yol düzeltme çalışması yapılmıştır.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÖDENEĞİ İLE YAPILAN
HARCAMALAR
 1.İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan İş Makinesi ve Araçlarında kullanılmak üzere;
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarında 4.405.824,44.-TL tutarında Akaryakıt, LNG,
Elektrik ve Madeni Yağ alımı yapılmıştır.
 2.Araçların Ruhsat ve Fenni Muayeneleri için 18.278,20.-TL harcanmıştır.
································································································ 67
 3.İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan İş Makinesi ve Araçlarının bakım-onarım giderleri için
toplam 2.118.410,12-TL karşılığı yedek parça ve işçilik satın alınmıştır.
 4.İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan İş Makinesi ve Araçlarında kullanılmak üzere;
101.632,22.-TL tutarında lastik satın alınmıştır.
 5.Sanat Yapıları için 265.570,89.-TL tutarında harcama yapılmıştır.
 6.Köy yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak üzere; 32.855,92.-TL tutarında Trafik İşaret ve
Bilgi Levhaları ile Oto Korkulukları alınmıştır.
 7.İdaremiz makine parkı için 1 adet Tır (283.277,03.-TL ) , 2 adet Greyder (575.763,30.-TL +
607.544,24.-TL ), 1 adet Kepçe BEBKA destekli ( 132.064,08-TL ), 3 adet Kamyon (777.233,62TL), 2 adet Volkswagen Amarok (194.959,10.-TL), 2 adet yama silindiri ve römork (181.602,00.TL), 1 adet Tır Dorsesi ( 70.800,00.–TL), 1 adet Volkswagen Caravella (103.209,11.-TL), 1 adet
Volkswagen Crafter ( 119.320,66.-TL)ve 1 adet Ekskavatör (618.500,08.–TL) satın alınmış ve
olmak üzere Toplam 3.488.773,22.-TL ödenek kullanılmıştır.
 8.Ayrıca, İller Bankası kredisi ile 3 adet Greyder (2.271.535,68.-TL ) için 2015 Yılı içerisinde
Satın alma İşlemleri yapılmıştır.
 9.Kilitli Parke Taşı Meydan ve Sokak Düzenlemeleri için 10.499,64.-TL ödenek kullanılmıştır.
 10.İdaremiz uhdesinde bulunan köy yollarında; Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri için
6.630.731,81-TL, Asfalt Yama Hizmeti Alım Giderleri 772.266,14.-TL ödenek kullanılmıştır.
 11.Sigorta Hizmet Alımları için 71.801,74-TL ödenek kullanılmıştır.
2015 YILI İŞ MAKİNESİ KİRAYA VERİLMESİ
2015 Yılı içerisinde 17 ayrı kişi, kurum veya işletme tarafından, 19.640,00.-TL tutarında
İdaremizden iş makinesi kiralaması gerçekleştirilmiştir.
KAÇAK AKARYAKIT
2015 ve daha önceki yıllarda yakalanan depolarda bekletilen 143.250 kg ürünün tasfiye iadesi için
gerekli yazışmalar yapıldı. 2015 Yılı içerisinde Güvenlik güçlerince 24.080 kg kaçak petrol ürünü ele
geçirilerek İdaremize teslim edilmiş, 5.650kg kaçak akaryakıt ürünü için İlgili mahkemelerce tasfiye
kararı verilmiştir, tasfiyesi için çalışmalara devam ediliyor. 16.000 ürün şahıslara iade edildi.
································································································ 68
YOL GEÇİŞ İZİN BELGELERİ
2015 Yılı içerinde toplam 18 Maden Sahasına ait köy yolları için Yol Geçiş İzin Belgeleri
düzenlenerek, İlgili İşletme ve ocaklara gönderilmiş, daha önceki yıllarda alınmış olan 76 Yol Geçiş İzin
belgeleri içinde süre uzatımı yapılmıştır.
İHALE BİLGİLERİ
4737 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi ile 13 ihale, 21/ F maddesi ile 18 ihale ve 22/D-B
maddelerine göre Doğrudan Temin yöntemiyle 304 alım yapılmış ve Mal, Malzeme Alımları ile Hizmet
Teminleri (Asfalt Bakım- Yama İşlerinin Yaptırılması İşi, Motorin ve Fuel- Oil4 –Kalorifer Yakıtı Satın
Alınması, Agrega –Granüler Malzeme ve Mıcır Satın Alınması, Bitümlü Asfalt Malzemesi Nakli İşi,
Köprü Onarım ve Genişletme İnşaatı İşi, Yedek Parça ve İşçilik Alımı, Lastik Alımı, Benzin Alımı,
Menfez ve Büz Satın Alınması , Zorunlu Trafik Sigortası Alımı, Araç ve Telsiz Alımı, Madeni Yağ
Alımı, Trafik İşaret ve Bilgi Levhası Alımı, Taş Duvar Yapım İşi) gerçekleştirilmiştir.
2015 Yılı içerisinde 2248 TON (15-19) MM VE 4950 TON (19-25) MM YIKANMIŞ
MICIR ALIMI;
 MERKEZ: Çakırpınar- Dereşemsettin Yoluna:196 Ton (15-19) mm Yıkanmış Mıcır, Okluca
Yoluna:1022 Ton (19-25)mm Yıkanmış Mıcır, Gülümbe-Çukurören Yoluna:320 Ton (19-25)mm
Yıkanmış Mıcır, Deresakarya Yoluna: 597 Ton (19-25) mm Yıkanmış Mıcır
 BOZÜYÜK: Erikli-Ormangözle Yoluna:655 Ton (19-25)mm Yıkanmış Mıcır, Göynücek Yoluna:
746 Ton (19-25)mm Yıkanmış Mıcır
 OSMANELİ : Büyükyenice Yoluna(92+140): 92 Ton (19-25)mm ve 140 Ton (15-19) mm
Yıkanmış Mıcır, Kızılöz Yoluna (335+430)335 Ton (19-25) mm ve 430 Ton(15-19) mm
Yıkanmış Mıcır Soğucakpınar (2. Kat) yoluna:1281 Ton (15-19) mm Yıkanmış Mıcır
 PAZARYERİ : Karadede Kav. Günyurdu Kav. (320+210) 238 Ton (19-25) mm ve 201 Ton (1519) mm Yıkanmış Mıcır
 SÖĞÜT: Küre-Hamitabat:411 Ton(19-25) mm, TCK-Yeşilyurt Yoluna: 381 Ton (19-25) mm ve
Kızılsaray-Savcıbet-Hayriye Yoluna 153 Ton (19-25) mm Yıkanmış Mıcır
7975 TON (0-25) MM PLENT MİKS TEMEL (PMT) ALIMI;
1.OSMANELİ: BüyükyeniceYonuna:1108 Ton Kızılöz Yoluna: 4064 Ton
Kav.-Günyurdu Kavşağı Yoluna: 2802 Ton (0-25) mm PMT
41964 TON (0-25) MM PLENT MİKS TEMEL (PMT) ALIMI;
PAZARYERİ:Karadede
································································································ 69
1.KISIM : BOZÜYÜK-Ormangözle Yolu
2. KISIM : BOZÜYÜK-Göynücek Yolu
3.KISIM : SÖĞÜT-Küre-Hamitabat Yolu
4. KISIM : SÖĞÜT-TCK –Yeşilyurt Yolu
5. KISIM : SÖĞÜT-Kızılsaray-Savcıbey-Hayriye Yolu
6. KISIM : MERKEZ-Okluca Yolu
7. KISIM : MERKEZ:Gülümbe- ÇukurörenYolu
8. KISIM : MERKEZ-Deresakarya Yolu
25000 TON AGREGA ALIMI;
1.PLENT ŞANTİYESİNE (0-5)mm:10200 ton, (5-12)mm: 5400 ton,(12-19)mm:5400 ton, (19-25)mm:
4000 ton Granüler Malzeme
3718 TON PMT ALIMI;
1.Gölpazarı Bayat- Tck Karayoluna :3718 ton pmt
6978 TON PMT ALIMI;
1.Bozcaarmut Girişi Gölet Yoluna :6978 Ton Pmt
HİSARCIK-ORTACA
KÖYYOLUNA
PMT
TEMİNİ
VE
SERME-SULAMA-
SIKIŞTIRMA YAPIM İŞİ;
1.Hisarcık-Ortaca Köyyoluna Pmt Temini Ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım İşi : 5426 Ton
ASFALT PLENT ŞANTİYESİNE AGREGA ALIMI (20.750 TON);
1.PLENT ŞANTİYESİNE (0-5)mm:8466 ton, (5-12)mm: 4482 ton,(12-19)mm:4482 ton, (1925)mm:3320 ton Granüler Malzeme
ASFALT PLENT ŞANTİYESİNE AGREGA ALIMI (20.750 TON);
1.PLENT ŞANTİYESİNE (0-5)mm:8466 ton, (5-12)mm: 4482 ton,(12-19)mm:4482 ton, (1925)mm:3320 ton Granüler Malzeme
ASFALT PLENT ŞANTİYESİNE AGREGA ALIMI (20.750 TON);
································································································ 70
1.PLENT ŞANTİYESİNE (0-5)mm:8466 ton, (5-12)mm: 4482 ton,(12-19)mm:4482 ton, (1925)mm:3320 ton Granüler Malzeme
2015 Yılı içerisinde İdaremiz Araç ve İş Makinelerinde Toplam;
940.645 lt motorin, 11.500 lt benzin ( 46.636,80.-TL), 435.744 SM3LNG (asfalt plent yakıtı) ve
7160 kg madeni yağ kullanılmıştır.
1.2.8- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Kadro ve Personel Durumu
Tümer AKSULU Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü, Can DOĞAN İnşaat Mühendisi, Metin
CEYHAN Jeoloji Mühendisi, Suat Zafer MERİÇELLİ Elektrik-Elektronik Mühendisi, Seda
KAHRAMAN Harita Mühendisi, Pınar ALKUŞ Jeofizik Mühendisi, Özbey AVŞAR Yüksek Ziraat
Mühendisi, Deniz SARAÇ Ziraat Mühendisi, Onur PAŞA İnşaat Mühendisi, Emrah YILMAZ Orman
Mühendisi, Feti MİĞAL Jeoloji Mühendisi, Mustafa SEYMEN Harita Teknikeri, Tevfik DİNÇ İnşaat
Teknikeri, Yaşar KÜLHAN İnşaat Teknikeri, Cavit YILDIRIM Tekniker, Hasan Kayhan YILMAZ Şef,
Aysun TOPAL Şef, Emine AŞIK V.H.K.İ, İlhan KABAK Şoför, Kadir ÇAKICI İnşaat Ustası, Zeki
NALBANT Satın Alma Görevlisi-Şenör, Faruk ÖZBEY Planlama-Şenör, Burhan ERGÜN İnşaat Ustası,
Recep AVCI İnşaat Ustası, Erkan ÜNSAL Şoför, Ahmet YILMAZ Şoför olmak üzere toplam 26
personelle 2015 yılı faaliyetlerini yürütmüştür.
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüze 2015 yılında;
* İçme suları çalışmaları için; İl Özel İdaresinden 95.000,00 TL, Genel İdareden 381.753,00 TL
olmak üzere toplam 476.753,00 TL ödenek ayrılmış olup, 422.411,82 TL harcama yapılarak projeler
tamamlanmıştır.
* Kanalizasyon çalışmaları için; İl Özel İdaresinden 172.000,00 TL ödenek ayrılmış olup,
164.538,91 TL harcama yapılarak projeler tamamlanmıştır.
* Tarımsal Hizmetler çalışmaları için; İl Özel İdaresinden 502.500,00 TL, Genel İdareden
808.605,74 TL. olmak üzere toplam 1.311.105,74 TL ödenek ayrılmış olup, 1.072.600,37 TL harcama
yapılarak projeler tamamlanmıştır.
* Sosyal Hayata Katılımda Mekansal Gelişim; Proje kapsamında Pelitözü Göleti (GÖLPARK)
Kamp-Karavan alanı, Yürüyüş yolları düzenlenmesi ve Engelli Wc-banyo yapımı projeleri için İl Özel
İdaresinden 33.250,00 TL, BEBKA’dan 309.845,50 TL olmak üzere toplam 343.095,50 TL ödenek
ayrılmış olup, 321.049,33 TL harcama yapılarak projeler tamamlanmıştır.
································································································ 71
2015 Yılı yapılan yatırım ve hizmetlerimiz aşağıda gösterilmiştir.
A. İÇMESULARI ÇALIŞMALARIMIZ
PLANLANAN
PROJE
( Ad )
BİTEN
PROJE
( Ad )
FİZİKİ
%
PROGRAM
ÖDENEĞİ
( TL )
HARCAMA
( TL )
MADDİ
%
AÇIKLAMALAR
YENİ İHALELİ
İŞLER
11
11
%100
275.000,00
275.000,00
%100
Bitti.
BAKIM ONARIM
İŞLERİ
1
1
%100
119.000,00
107.763,26
%91
47 Köye Malzeme
Verildi.
ASKERİ
GARNİZON
SONDAJ İŞLERİ
1
1
%100
82.753,00
39.648,56
%48
Bitti.
TOPLAM
13
13
%100
476.753,00
422.411,82
%89
İŞİN ADI
1- YENİ İHALELİ İŞLER: Programda bulunan 11 adet içme suyu projesinin 4 adedi KÖYDES ‘ten, 7
adedi Özel İdaremiz tarafından tamamlanmıştır.
2- BAKIM ONARIM İŞLER: 47 Köy ve Ünitelere malzeme yardımı yapılmıştır.
3- SONDAJ İŞLERİ:
Programda bulunan Merkez 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı sondaj
projesinin yapımı tamamlanmıştır.
B. KANALİZASYON ÇALIŞMALARIMIZ
Yapılan yatırım ve hizmetlerimiz aşağıda gösterilmiştir.
PLANLANAN
PROJE
( Ad )
BİTEN
PROJE
( Ad )
FİZİKİ
%
KANALİZASYON
YAPIM İŞLERİ
6
5
%83
1.000
-
KANALİZASYON
BAKIM ONARIM İŞLERİ
1
1
%100
121.000
114.538,91
%95
FOSSEPTİK YAPIM İŞLERİ
2
2
%100
50.000
50.000
%100
SOS.HAY.KATILIMDA
MEKANSAL GELİŞİM
3
3
%100
343.095,50
321.049,33
%94
TOPLAM
12
11
%92
515.095,50
İŞİN ADI
PROGRAM
ÖDENEĞİ
( TL )
MADDİ
%
HARCAMA
( TL )
485.588,24
-
%94
································································································ 72
1- KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ: Programda bulunan 6 adet kanalizasyon projesinden 5 köyün
kanalizasyonu tamamlanmıştır. 1 köyün (Söğüt-Zemzemiye-Yenimahalle) kanalizasyon projesi devam etmektedir.
2- KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ: Kanalizasyon korige borusu alımı tamamlanmış
olup, 45 köye ihtiyaçları kadar dağıtımı yapılmıştır.
3- FOSSEPTİK YAPIM İŞLERİ: Programda bulunan 2 adet fosseptik projesi tamamlanmıştır.
(Gölpazarı-Arıcaklar, Söğüt-Borcak)
4- SOSYAL HAYATA KATILIMDA MEKANSAL GELİŞİM: Kamp karavan alımı, Yürüyüş Yolları
Düzenlenmesi, Engelli WC-banyo Yapımı projeleri tamamlanmıştır.
TARIMSAL HİZMETLER ÇALIŞMALARI:
PROGRAM
ÖDENEĞİ
( TL )
PROGRAM
( Ad )
UYGULAMA
( Ad )
FİZİKİ
%
1.GÖLET İNŞAATLARI
-
-
-
-
-
-
2. GÖLETTEN SULAMA TESİSİ
-
-
-
-
-
-
3.YERÜSTÜ SULAMA TESİSİ
3
3
%100
70.000
70.000
%100
4.TARIMSAL ENH. PROJELERİ
2
2
%100
265.000
85.685,23
%32
5.HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ
1
1
%100
400.000
400.000
%100
6.TARIMSAL HİZMETLER
12
10
%83
576.105,74
516.915,14
%90
GENEL TOPLAM
18
16
%89
1.311.105,74
1.072.600,37
%82
İŞİN ADI
HARCAMA
( TL )
MADDİ
%
1- GÖLET İNŞAATLARI: Programda bulunan 1 adet proje (Bozüyük-Dombayçayırı) ödenek
yetersizliğinden programdan çıkarılmıştır.
2-GÖLETTEN SULAMA TESİSİ: Programda bulunan 3 adet proje (Merkez-Bahçecik, OsmaneliAvdan-Oğulpaşa) ödenek yetersizliğinden programdan çıkarılmıştır.
3-YERÜSTÜ SULAMA TESİSİ: Yer Üstü Sulama programında bulunan 3 adet sulama tesisi projeleri
(İnhisar-Çayköy, Gölpazarı-Derecikören-Söğütçük) tamamlanmıştır.
4-TARIMSAL ENH. PROJELERİ: Tarımsal ENH. Projeleri programında bulunan 2 adet (İnhisarKaraağaç, Osmaneli-Çerkeşli) projeleri tamamlanmıştır.
5-HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ: Hayvan içme suyu göleti programında bulunan 1 adet (HİS)
(Osmaneli-Akçapınar Gaziler Mah.) projesi tamamlanmıştır.
6- TARIMSAL HİZMETLER: Tarımsal Hizmetler Programında bulunan 12 projeden 10 adet proje
tamamlanmıştır.
································································································ 73
C. BÜTÇE UYGULAMALARI
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüze 2015 yılında Özel İdaremizden 883.750,00 TL, genel
bütçeden 1.500.204,24 TL olmak üzere toplam 2.383.954,24 TL ödenek ayrılmış olup, 2.028.203,75 TL
harcama yapılmıştır.
Bu ödeneklerden;
İçme suları yatırımlarına 476.753,00 TL, Kanalizasyon ve altyapı yatırımlarına 515.095,50 TL,
Tarımsal Sulama yatırımlarına 1.311.105,74 TL, İçme suyu depolarına klor alımı, ilan giderleri ve
kırtasiye alımları için 81.000,00 TL ayrılmıştır.
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüze 2015 yılı için;
İçmesuyu Onarımlarına 56.000,00 TL ödenek ayrılmış olup ek ödenek ve aktarmalarla birlikte
119.000,00 TL olan bütçenin 107.763,26 TL’si harcanmıştır. Bununla polietilen ve PVC boru ve fitings
malzemeleri alınmıştır.
Askeri işler içmesuyu yapımı için 82.753,00 TL ayrılmış olup,39.648,56 TL’si Merkez 2.
Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı su sondajı yapımı işinde kullanılmıştır.
Pazaryeri Esemen Köyü İçmesuyu İnş. Yapımı için ek ödenek ile 100.000,00 TL verilmiş olup,
100.000,00 TL Pazaryeri KHGB’ ne aktarılmıştır.
Söğüt Hamitabat Köyü İçme Suyu İnş. Ve ENH Yapımı için verilen 175.000,00 TL Söğüt KHGB’
ne aktarılmış ve iş ikmal edilmiştir.
Kanalizasyon Bakım Onarımlarına 100.000,00 TL ayrılmış olup aktarma ile 121.000,00 olan
bütçenin 114.538,91 TL’si ile Ø 200 mm Koruge Kanalizasyon Borusu ve ek parçaları alınmıştır.
Fosseptik yapımlarına 50.000,00 TL ayrılmış olup, Söğüt Borcak Köyü foseptik yapımı için Söğüt
Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılmış ve Borcak Köyü fosseptiği ikmal edilmiştir.
Sosyal Hayata Katılımda Mekansal Gelişim Projesi için Pelitözü Göleti Kamp Karavan Alanı
Yapımı, Yürüyüş Yolları Yapımı ve Engelli Wc- Banyo Yapımı işleri için 343.095,50 TL
Müdürlüğümüze ayrılmış olup, planlanan işler tamamen bitmiş ve 321.049,33 TL harcanmıştır.
Yerüstü Sulama Tesisi Programında bulunan İnhisar Çayköy Sulama Kanalı İnş için ek ödenek ile
70.000,00 TL verilmiş olup, 70.000,00 TL İnhisar KHGB’ ne aktarılmış ve iş ikmal edilmiştir.
································································································ 74
Tarımsal ENH programında bulunan İnhisar Karaağaç Mah. ENH Yapımı için ek ödenek ile
verilen 65.000,00 TL’nin 35.685,23 TL’si harcanmıştır.
Tarımsal ENH programında bulunan 200.000,00 TL’ nin 50.000,00 TL’ si Osmaneli Çerkeşli
Trafo Yapımı için KHGB aktarılmış ve iş ikmal edilmiştir.
Osmaneli Gaziler HİS Göleti yapımı için ek ödenek ile 400.000,00 TL verilmiş olup, Gaziler HİS
Göleti için 400.000,00 TL Osmaneli KHGB’ ne aktarılmış ve iş ikmal edilmiştir.
Sertifikalı Hububat Tohumu Kullanımının Yaygınlaştırılması projesi kapsamında verilen
150.000,00 TL ödenek TAHAGEL’ e aktarılmıştır.
Biyolojik Çeşitlilik ve izleme Projesi 123.605,74 TL. ödenek ile tamamlanmıştır.
Yem Bitkileri Alımı Projesi: Çiftçi desteklemeleri amacı ile 2015 yılı bütçesinden nüfus dağılımı
oranında KHGB’ne toplam 50.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.
Meyveciliği Geliştirme Projesi: Çiftçi desteklemeleri amacı ile 2015 yılı bütçesinden nüfus
dağılım oranında KHGB’ ne toplam 100.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.
Tarım Makinaları Alımı Projesi: Çiftçi desteklemeleri amacı ile KHGB’ne toplam 30.000,00 TL
ödenek aktarılmıştır.
TAHAGEL Katkı Payı: İdaremize ait 2015 yılı katkı payı tutarı olan 23.500,00 TL ödenek
TAHAGEL’ e aktarılmıştır.
Tarım alanlarındaki mevsimlik işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi kapsamında 50.000,00 TL
ödenekle Wc-Duş Kabin alımı yapılmış ve İnhisar-Hamitabat ve Çaltı arasında paylaştırılmıştır.
Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi yapımı 49.000,00 TL ödenek ile devam etmektedir.
Genel Hizmetler/Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 81.000,00 TL ayrılmış olup, 47.603,32 TL’si
içme suyu dezenfektan (klor) alımı, kırtasiye alımı, su analizi, menkul mal alımı ve ilan giderleri için
harcanmıştır.
2014 Yılı Bütçe uygulamaları detayı aşağıda gösterilmiştir.
Kurumsal
Sınıflandırma
Fonksiyonel
Sınıf
FİN.
TİPİ
EKON.
SINIF
44.11.01.17.00
06.3.0.17
5
06.7
İÇME SUYU
ONARIMLARI
44.11.01.17.00
06.3.0.17.02
5
06.5.
İÇMESUYU YAPIM
GİDERLERİ
AÇIKLAMA
Başlangıç
Ödeneği
( TL )
Ek Ödenek
( TL)
Aktarılan
Ödenek
( TL )
TOPLAM
Ödenek
( TL )
Harcanan
( TL )
Kalan
Ödenek
( TL )
50.000,00
5.000,00
39.000,00
94.000,00
91.409,98
2.590,02
1.000,00
-
-
1.000,00
-
1.000,00
································································································ 75
Kurumsal
Sınıflandırma
Fonksiyonel
Sınıf
FİN.
TİPİ
EKON.
SINIF
44.11.01.17.00
06.9.9.17.02
5
06.7
KANALİZASYON
TESİSLERİ BAKIM
ONARIM GİDERLERİ
44.11.01.17.00
06.3.0.17.01
8
06.7
İÇMESUYU
ONARIMLARI
44.11.01.17.00
06.9.9.17.03
5
067.7.90
44.11.01.17.00
02.1.0.17.01
8
44.11.01.17.00 02.1.0.17.001
44.11.01.17.00
AÇIKLAMA
Başlangıç
Ödeneği
( TL )
Ek Ödenek
( TL)
Aktarılan
Ödenek
( TL )
TOPLAM
Ödenek
( TL )
Harcanan
( TL )
Kalan
Ödenek
( TL )
16.000,00
116.000,00
114.538,91
1.461,09
24.000,00
16.353,28
7.646,72
100.000,00
-
-
24.000,00
FOSSEPTİK YAPIMI
GİDERLERİ
50.000,00
-
-50.000,00
50.000
50.000,00
-
06.5.7.08
ASKERİ İŞLER
İÇMESUYU YAPIMI
5.753,00
-
-
5.753,00
3.363,56
2.389,44
8
06.5
ASKERİ İŞLER
İÇMESUYU YAPIMI
-
77.000,00
-
77.000,00
06.9.9.17.05
5
06.7
GÖLPARK BAKIM
ONARIM İŞLERİ
-
36.000,00
-36.000,00
0
-
0
44.11.01.17.00 06.3.0.17.004
8
06.5
SÖĞÜT HAMİTABAT
KÖYÜ İÇMESUYU İNŞ.
VE ENH
-
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
0
44.11.01.17.00 06.9.9.17.001
5
06.5
KANALİZASYON
YAPIMLARI
1.000,00
-
-
1.000,00
-
1.000,00
44.11.01.17.00 01.3.9.17.003
5
06.7
KANALİZASYON
BAKIM ONARIMLARI
MALZEME ALIMI
-
5.000,00
-
5.000,00
-
5.000,00
44.11.01.17.00 01.3.9.08.019
5
06.5
SOSYAL HAYATA
KATILIMDA
MEKANSAL GELİŞİM
-
14.500,00
18.750,00
33.250,00
44.11.01.17.00 01.3.9.08.019
8
06.5
SOSYAL HAYATA
KATILIMDA
MEKANSAL GELİŞİM
-
312.450,00
-2.604,50
309.845,50
44.11.01.17.00
01.3.9
5
03.2.
TÜKETİME YÖNELİK
MAL VE MALZEME
ALIMLARI
46.000,00
10.000,00
56.000,00
-20.000,00
36.000,00
24.730,20 11.269,80
44.11.01.17.00
01.3.9
5
03.5
HİZMET ALIMLARI
14.000,00
2.000,00
20.000,00
-7.900,00
28.100,00
6.763,76 21.336,24
44.11.01.17.00
01.3.9
5
03.7
MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ
HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
4.000,00
-
7.900,00
11.900,00
11.894,40
5.60
44.11.01.17.00
04.2.1.00.00
05
03.02
TÜKETİME YÖNELİK
MAL MALZ. ALIMI
5.000,00
-
-
5.000,00
4.214,96
785,04
44.11.01.17.00 04.2.1.09.003
05
03.02
YEM BİTKİLERİ ALIMI
50.000,00
-
-
50.000,00
50.000,00
-
44.11.01.17.00 04.2.1.09.004
05
03.02
MEYVECİLİĞİ
GELİŞTİRME PROJESİ
100.000,00
-
-
100.000,00
100.000,00
-
44.11.01.17.00 04.2.1.09.005
05
06.01
TARIM MAKİNALARI
ALIMI PROJESİ
30.000,00
-
-
30.000,00
30.000,00
-
44.11.01.17.00 04.2.1.09.007
05
05.03
TAHAGEL PAYI
23.500,00
-
-
23.500,00
23.500,00
-
44.11.01.17.00 04.2.1.09.014
05
06.05
SEBZE
SINIFLANDIRMA VE
PAKETLEME TESİSİ
YAPIMI
-
-
49.000,00
49.000,00
44.11.01.17.00 04.2.1.09.023
05
06.05
TARIMSAL ENH
YAPIMLARI
200.000,00
-
-
200.000,00
44.11.01.17.00 04.2.1.09.024
08
06.05
PAZARYERİ ESEMEN
KÖYÜ İÇMESUYU İNŞ.
-
-
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-
44.11.01.17.00 04.2.1.09.025
08
06.05
İMHİSAR ÇAYKÖY
SULAMA KANALI İNŞ
-
-
70.000,00
70.000,00
70.000,00
-
36.285,00 40.715,00
11.203,83 22.046,17
309.845,50
0
327,34 48.672,66
50.000,00
150.00,00
································································································ 76
Başlangıç
Ödeneği
( TL )
Aktarılan
Ödenek
( TL )
Kalan
Ödenek
( TL )
EKON.
SINIF
44.11.01.17.00 04.2.1.09.026
08
06.05
İNHİSAR KARAAĞAÇ
ENH YAPIMI
-
65.000,00
-
65.000,00
44.11.01.17.00 04.2.1.17.001
08
06.05
OSMANELİ GAZİLER
HİS GÖLETİ YAPIMI
-
400.000,00
-
400.000,00
400.000,00
-
44.11.01.17.00 04.2.1.17.002
08
03.02
SERTİFİKALI
HUBUBAT TOHUMU
KULLANIMININ
YAYGINLAŞTIRILMASI
-
150.000,00
-
150.000,00
150.000,00
-
50.000,00
-
-
50.000,00
39.482,80
517,20
-
-
123.605,74
123.605,74
123.605,00
0,74
Fonksiyonel
Sınıf
AÇIKLAMA
44.11.01.17.00 05.2.0.17.001
05
03.07
TARIM
ALANLARINDAKİ
MEVSİMLİK İŞÇİLERİN
YAŞAM ŞARTLARININ
İYİLEŞTİRİLMESİ
44.11.01.17.00 05.4.0.09.001
08
03.05
BİLECİK İLİ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
VE İZLEME PROJESİ
Ek Ödenek
( TL)
TOPLAM
Ödenek
( TL )
FİN.
TİPİ
Kurumsal
Sınıflandırma
Harcanan
( TL )
35.685,23 29.314,77
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüze 2015 yılında ayrılan ödeneklerin harcama detayı aşağıda
gösterilmiştir.
TOPLAM
Ödenek
( TL
FİN.
TİPİ
EKON.
SINIF
AÇIKLAMA
44.11.01.17.00 06.3.0.17.001
5
06.7.7.90
İÇME SUYU BAKIM
ONARIM GİDERLERİ
94.000,00
44.11.01.17.00 06.03.0.02
5
06.5.7.08
İÇME SUYU YAPIM
GİDERLERİ
1.000,00
44.11.01.17.00 06.3.0.17.01
8
06.7.
İÇME SUYU BAKIM
ONARIM
44.11.01.17.00 06.9.9.17.005
5
06.7
GÖLPARK BAKIM
ONARIM İŞLERİ
44.11.01.17.00 02.1.0.17.001
8
03.5
ASKERİ İŞLER
İÇMESUYU YAPIM
GİDERİ
5.753,00
3.363,56 Sondajı
44.11.01.17.00 02.1.0.17.001
08.
06.5
ASKERİ İŞLER
İÇMESUYU YAPIM
GİDERİ
77.000,00
36.285,00
44.11.01.17.00 06.9.9.17.002
5
06.7.7.90
KANALİZASYON
TESİSLERİ BAKIM
ONARIM GİDERİ
116.000,00
44.11.01.17.00 06.9.9.17.003
5
06.5.7.90
FOSSEPTİK YAPIMI
GİDERLERİ
50.000,00
44.11.01.17.00 06.9.9.17.001
5
06.5
KANALİZASYON
YAPIMLARI
1.000,00
44.11.01.17.00 06.3.0.17.004
8
06.5
SÖĞÜT HAMİTABAT
KÖYÜ İÇMESUYU İNŞ.
VE ENH
44.11.01.17.00 01.3.9.17.003
5
06.7
44.11.01.17.00 01.3.9.08.019
5
06.5
Kurumsal
Sınıflandırma
Fonksiyonel
Sınıf
KANALİZASYON
BAKIM ONARIMLARI
MALZEME ALIMI
SOSYAL HAYATA
KATILIMDA
MEKANSAL GELİŞİM
Harcanan
( TL )
91.409,98
AÇIKLAMALAR
İçme suyu
tesislerinde kullanılmak üzere
malzeme alımı yapıldı.
- Harcama yapılmadı.
İçme suyu
tesislerinde kullanılmak üzere
24.000,00 16.353,28 malzeme alımı yapıldı.
İçmesuyu
36.000,00 36.000,00 aktarılmıştır.
175.000,00
5.000,00
33.250,00
ve
Kanalizasyon
Bütçesine
Bilecik Merkez Tugay Komutanlığı Mevcut Su
Bilecik Merkez Tugay Komutanlığı Mevcut Su
Sondajı
Kanalizasyon tesislerinde kullanılmak üzere
114.538,91 koruge boru ve ek parçaları alımı
gerçekleştirildi.
50.000,00
Söğüt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
hesabına foseptik yapımı için aktarılmıştır.
0 Harcama yapılmadı.
175.000,00 KHGB aktarıldı.
0 Harcama yapılmadı.
11.203,83
Pelitözü Göleti sosyal hayata katılımda
mekansal gelişim projesinde kullanılmıştır.
································································································ 77
Kurumsal
Sınıflandırma
Fonksiyonel
Sınıf
FİN.
TİPİ
EKON.
SINIF
AÇIKLAMA
TOPLAM
Ödenek
( TL
Harcanan
( TL )
AÇIKLAMALAR
309.845,50
Pelitözü Göleti sosyal hayata katılımda
mekansal gelişim projesinde kullanılmıştır.
44.11.01.17.00 01.3.9.08.019
8
06.5
SOSYAL HAYATA
KATILIMDA
MEKANSAL GELİŞİM
309.845,50
44.11.01.17.00 01.3.9
5
03.2.
TÜKETİME YÖNELİK
MAL VE MALZEME
ALIMLARI
36.000,00
24.730,20 Tıbbı malzeme ve Kırtasiye alımları yapıldı.
44.11.01.17.00 01.3.9
5
03.5
HİZMET ALIMLARI
28.100,00
6.763,76 Su Analizi ve İlan Giderleri için kullanıldı.
44.11.01.17.00 01.3.9
5
03.7
MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ
HAK ALIM,BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
11.900,00
44.11.01.17.00
04.2.1.00.00
5
03.2
TÜKETİME YÖNELİK
MAL VE MALZEME
ALIMLARI
5.000,00
44.11.01.17.00
04.2.1.09.014
5
06.5
44.11.01.17.00
05.4.0.09.001
8
03.05
BİLECİK İLİ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
VE İZLEME PROJESİ
123.605,74
44.11.01.17.00
04.2.1.09.003
5
03.2
YEM BİTKİLERİ ALIMI
50.000,00 50.000,00 KHGB’ne aktarılmıştır.
44.11.01.17.00
04.2.1.09.004
5
03.2
MEYVECİLİĞİ
GELİŞTİRME PROJESİ
100.000,00
100.000,00 KHGB’ne aktarılmıştır.
44.11.01.17.00
04.2.1.09.005
5
05.3
TARIM MAKİNELERİ
ALIMI PROJESİ
30.000,00
30.000,00 KHGB’ne aktarılmıştır.
44.11.01.17..0
0
04.2.1.09.023
5
06.05
TARIMSAL ENH
YAPIMLARI
200.000,00
44.11.01.17.00
04.2.1.09.007
5
05.3
TAHAGEL PAYI
23.500,00
44.11.01.17.00
04.2.1.09.024
8
06.5
PAZARYERİ ESEMEN
KÖYÜ İÇMESUYU İNŞ.
100.000,00
44.11.01.17.00
04.2.1.09.025
8
06.05
İNHİSAR ÇAYKÖY
SULAMA KANALI İNŞ.
70.000,00
70.000,00 KHGB’ ne aktarılmıştır.
44.11.01.17.00
04.2.1.09.026
8
06.5
İNHİSAR KARAAĞAÇ
ENH YAPIMI
65.000,00
35.685,23 İş İkmal Edilmiştir..
44.11.01.17.00
04.2.1.17.001
8
06.05
OSMANELİ GAZİLER
HİS GÖLETİ YAPIMI
400.000,00
400.00,00 KHGB’ ne aktarılmıştır.
44.11.01.17.00
04.2.1.17.002
8
03.02
SERTİFİKALI
HUBUBAT TOHUMU
KULLANIMININ
YAYGINLAŞTIRILMASI
150.000,00
150.000,00 KHGB’ ne aktarılmıştır.
03.07
TARIM
ALANLARINDAKİ
MEVSİMLİK İŞÇİLERİN
YAŞAM ŞARTLARININ
İYİLEŞTİRİLMESİ
50.000,00
44.11.01.17.00
05.2.0.17.001
5
SEBZE
SINIFLAMDIRMA VE
PAKETLEEM TESİSİ
YAPIMI
49.000,00
11.894,40
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı için
kullanıldı.
4.212,96 Malzeme alımı yapıldı.
327,34 Aplikasyon işlemi yapıldı.
123.605,00 Biyolojik Çeşitlilik envanteri izleme işi.
50.000,00 Osmaneli KHBG’ ne aktarılmıştır.
23.500,00 TAHAGEL’e aktarılmıştır...
100.000,00 Pazaryeri KHGB’ ne aktarılmıştır..
39.482,80
Tarım alanlarındaki mevsimlik işçilerin Wcduş kabin alımı
································································································ 78
1.2.9- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE
Bilecik İl Özel İdaresi Yol Şube Hizmet Binası, Depoları ile Genel Alt Yapı Yapım İşi bitti.
Bilecik İl Özel İdaresi Hizmet Binası Güçlendirme, Onarım, Ek Bina ve Çevre Düzenleme İşi
yapılmıştır.
İl Özel İdaresine ait lojman, sosyal tesis ve hizmet binaları küçük onarımları yapılmıştır.
Merkez 112 Acil Çağrı Merkezi Yapım İşi Geçici Kabulü yapıldı. Eksik ve kusurlu işlerin
giderilmesi için süre verildi.
Bu işler için 5 finansından 5.423.289,24 TL 8 finansından 4.544.201,67 TL. Harcanmıştır.
EĞİTİM HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE
Bilecik, Merkez 16 Derslik Sağlık Meslek Lisesi ve 100 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşi
bitti hizmete açıldı.
Bilecik, Merkez 21 Derslik Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım işi bitti bina hizmete açıldı.
Bilecik Merkez 8 Derslik Özel Eğitim Uygulama Merkezi Yapım İşi bitti bina hizmete açıldı.
Bozüyük Saraycık Mevkii 16 Derslik Ortaokul Yapım İşi bitti bina hizmete açıldı.
Bozüyük 8 derslik Özel Eğitim Uygulama Merkezi Yapım işi bitti bina hizmete açıldı.
Bozüyük 24 Derslik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yapım işi bitti bina hizmete açıldı.
Bozüyük 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip lisesi Binası 12.02.2015 yılında ihale edildi iş devam
etmektedir.
Bozüyük Dodurga MEB 2004-63 Tip Kapılı Spor salonu Yapım İşi 12.06.2015 tarihinde ihale
edildi iş devam etmektedir.
Bilecik Bayırköy MEB-63 Tip Kapılı Spor salonu Yapım İşi 12.06.2015 tarihinde ihale edildi iş
devam etmektedir.
Pazaryeri 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi ve 200 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım işi
01.10.2015 tarihinde ihale edilmiş ve iş devam etmektedir.
································································································ 79
Bilecik, Merkez Bahçelievler Mevkii 16 Derslikli Ortaokulu Yapım İşi 30.10.2016 tarihinde ihale
edilmiş ve iş devam etmektedir.
İlk ve Orta Dereceli Okullardan 39 okulun ihale ve doğrudan temin büyük ve küçük onarımı
yapılmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2014 yılında yapımı planlanan toplam 40 adet İlk ve Orta dereceli
okullardan 5 Grup halinde deprem güçlendirme, performans analizi ve projelerinin hazırlanması ihaleleri
yapıldı 6,7,8,9 ve 10’uncu gruba ait olan işler bitmiştir.
Bu işler için 5 finansından 667.581,03 TL 8 finansından 16.329.492,97 TL. Harcanmıştır.
GÜVENLİK HİZMETLERİ(EMNİYET VE JANDARMA) SEKTÖRÜNDE
2015 Yılında Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen ödeneklerle toplam 80 Lojman ve 1
Sosyal Tesis onarımı yapılmıştır.
2015 Yılında Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığının 20 binasının
onarım işleri yapılmıştır.
Bilecik Merkez Bölge Trafik denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı tamamlandı ve
teslimi yapıldı.
Bu İşler İçin 08 Finans Tipinden 3.470.624,48 TL harcanmıştır.
KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE
Söğüt, İsa Sofu Türbesi Restorasyon ve Onarım Projeleri Hazırlanması İşi yapılmıştır.
İnhisar Akköy Camii Restorasyon ve Onarım Projeleri Hazırlanması İşi yaptırılmıştır.
Merkez, Malhatun İlkokulu Restorasyon ve Elektrik Tesisatı Projeleri Hazırlanması İşi
yapılmıştır.
İnhisar İlçesi halı Sahası Tel Örgü İşi yapılmıştır.
Bu işler için 5 finansından 18.939,00.-TL 8 finansından 29.000,00.-TL Harcanmıştır.
SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE
Bilecik, Merkez 1 Nolu 4 Hekimle Aile Sağlığı Merkezi Bina İnşaatı Yapımı Bitmiştir.
Bilecik, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Yapım İşi Bitmiştir.
································································································ 80
Söğüt İlçesi Küre Köyü Sağlık Evi Yapım İşi Bitmiştir.
Sağlık Müdürlüğüne Bağlı 15 bina ve tesisin doğrudan temin onarım işleri yapılmıştır.
Bu işler için 8 finansından 2.021.754,87 TL. Harcanmıştır.
DİN HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE
Merkez Müftülük Hizmet Binası Onarımı yaptırılmıştır.
Bu iş için 8 finansından 125.038,30.-TL harcanmıştır.
1.2.10- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İl Genel Meclisimizin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca ve 10.
maddesinin (l) bendi gereğince 02/11/2010 tarih ve 2010/159 karar sayılı ''Norm Kadro Değişikliği''
kararı ile kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aktif olarak faaliyete geçtiği Ocak 2011'den
bugüne kadar İlimizin ve İdaremizin kültürel faaliyetleri ile tanıtım işleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü ile, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün mal ve malzeme alımları ile İlimizi tanıtıcı
faaliyetlerde birlikte çalışmaları gibi birçok sportif, kültürel ve eğitime destek faaliyetlerinde
bulunulmuştur.
Müdürlüğümüz personelini; Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cahide NALBANT,
Bilgisayar
İşletmeni Onur Alp NAĞAS ve Teknisyen Metin BURULDAY oluşturmaktadır.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 2015 Mali Yılı Hizmetleri:
2014 Yılı faaliyet bilgilerimizi konu alan İl Özel İdaresi Faaliyet Dergimizin 7. sayısı 2000 adet
bastırılarak temin edildi.Toplam Maliyet : 16.284,00 TL
2015 Yılı EMITT Fuarına ( Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü 4 personelin konaklama ve günlük harcırahları karşılanmış olup, Toplam Maliyet :
2.473,02 TL
İlimizin tanıtımı ve genç kuşaklara gelenek ve kültürlerimizin aktarılabilmesi amacıyla 81 İlde
Kültür-Şehir / BİLECİK Tanıtım Kitabı 2000 adet olarak yaptırılmıştır.Toplam Maliyet: 19.800,40 TL
İl Özel İdaresi Spor Kulübüne ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde;
40 Çift Yarı profesyonel krampon, 5 adet 4 Numara Futbol topu,) 5 adet fifa onaylı 5 numara
futbol topu temin edildi. Toplam Maliyet : 4.194,90 TL
································································································ 81
2015 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Müftülüğü'ne;2 adet 3 x 10 m branda
afiş, 2 adet 3 x 1,5 m branda afiş, 4 adet roll up alınarak teslim edildi. Toplam Maliyet: 2.260,88 TL
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün talebi üzerine 35x50 Cm Ebatlarında 1090 adet,
Aileler İçin 24250 adet ve Çocuklar İçin 16150 adet Güvenli İnternet Afiş ve Broşür Temin İşi
gerçekleştirilmiştir.Toplam Maliyet: 4.161,03 TL
İl Özel İdaresi Plent Şantiyesi Açılış Organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen organizasyon
etkinlikleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.Toplam Maliyet: 8.260,00 TL
İlimizde kamu yararına çalışan ve lisans eğitimi alan öğrencilerin barınmalarını sağlayan bir
vakıfın gündelik hayat işlerinde kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları malzemeler temin edilerek teslim
edilmiştir.Toplam Maliyet: 7.998,04 TL
Bilecik Üniversitesi Bilecik Şehir Mezarlığında gerçekleştireceği kültürel ve tarihsel amaçlı
çalışma kapsamında ihtiyaç duydukları hizmet alımı işi gerçekleştirilmiştir.Toplam Maliyet: 991,20 TL
Bilecik Erkek Yetiştirme Yurdu öğrencilerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1 adet çamaşır
makinesi temin edilerek yurt yönetimine teslim edilmiştir.Toplam Maliyet:1.139,88 TL
24 Kasım 2015 Öğretmenler Gününde Dağıtılmak Üzere Bilecik Valiliği emri ile İdealist
Öğretmen adlı kitaptan hazırlatılarak 1000 adet materyalin basım işi gerçekleştirilmiştir.Toplam Maliyet:
5.400,00 TL
İlimizde faaliyette bulanan Amatör Spor Kulüplerine (Futbol Branşı) dağıtılmak üzere Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü talepleri doğrultusunda 270 çift futbol ayakkabısı (Krampon) temini
gerçekleştirilmiştir.Toplam Maliyet:15.396,48TL
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilecik Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile
yapılan ''Dikkat Eksikliği Başucu Kitabı'' basım işi 1000 adet olarak gerçekleştirilmiş olup, İl
Müdürlüğüne teslimi yapılmıştır.Toplam Maliyet: 4.366,00 TL
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İlimizi temsilen çeşitli müsabakalara katılan ve
dereceye girmiş sporculara dağıtılmak üzere ''50 adet Eşofman Takımı ve 50 Çift Spor Ayakkabı'' temin
edilerek İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir.Toplam Maliyet: 12.906,00 TL
2015 Berlin ITB Uluslararası Turizm Fuarına katılmak üzere Bilecik Valiliğince görevlendirilen
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeline avans verilmesi,Toplam Maliyet: 4.729,55 TL
································································································ 82
2015 Mali Yılı içerisinde çeşitli iş ve işlemlerde kullanılmak üzere hizmet alım avansları, malzeme temini
ve belirli gün ve haftalar için ilgili davetiyelerin basım işleri için,Toplam Maliyet: 6.507,80 TL
Bunların dışında 2015 Mali Yılı içerisinde Kar Amacı Gütmeyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
95.000,00 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Bu ödenek aktarımları;
 50.000,00 TL Bilecik Merkez İlçe Kapalı Yüzme Havuzu Kompleksi içerisinde mevcut
bulunan fitness salonuna alınan spor aletleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğüne,
 35.000,00 TL Bilecik Söğüt ilçesinden başlayıp Çanakkale İlimize kadar devam eden ve
gelenekselleşmiş '' Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turu kapsamında kullanılmak üzere
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne,
 Pazaryeri İlçesi Kınık Köyünde varlığını devam ettirmeye çalışan ve unutulmaya yüz
tutmuş Kınık Çömlekçilik faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere Pazaryeri
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) hesaplarına 10.000,00 TL
ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 267.951,51 TL toplam 2015 Mali Yılı Bütçemizin
211.869,18 TL ödenek harcaması gerçekleştirilmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ; 2016 Mali Yılında da sosyal, kültürel ve ihtiyaç duyulan
daha bir çok alanda projeler üretecek ve destek vermeye devam edecektir.
2015 Mali Yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe ve Projelerin Bütçe-Fiziki Gerçekleşme
Oranları
Kurumsal
Fonksiyonel
Finans
Ekonomik
44.11.01.14
08.1.0.00.000
5
06.01
44.11.01.14
08.1.0.14.001
5
03.02
44.11.01.14
08.1.0.14.002
5
03.02
44.11.01.14
08.2.0.00.000
5
03.02
44.11.01.14
08.2.0.00.000
5
03.05
Ayrıntı Adı
Mamul Mal
Alımları
Amatör Spor
Kulüplerine
Malzeme Yardımı
İl Özel İdare Spor
Kulübüne
Malzeme Yardımı
Tüketime Yönelik
Mal Ve Malzeme
Alımları
Hizmet Alımları
Bütçe
Ödeneği
Toplamı
(TL)
Bütçe
Giderleri
Toplamı
(TL)
Bütçe
Gerçekl
eşme
Oranı
%
Fiziki
Gerçekle
şme
Oranı %
1.000,00
0
0
0
48.500,00
28.951,48
60
100
5.000,00
4.994,90
99
100
62.000,00
55.231,11
90
100
11.999,20
1.991,20
17
100
································································································ 83
44.11.01.14
08.2.0.00.000
5
03.06
44.11.01.14
08.2.0.00.000
5
03.07
44.11.01.14
08.2.0.00.000
5
05.03
44.11.01.14
08.2.0.14.001
5
05.03
44.11.01.14
08.2.0.14.001
5
03.07
44.11.01.14
08.2.0.14.002
8
03.05
44.11.01.14
10.9.9.00.000
5
03.02
44.11.01.14
10.9.9.00.000
5
05.03
44.11.01.14
10.9.9.14.002
8
06.01
44.11.01.14
10.9.9.14.003
5
05.04
Temsil Ve
Tanıtma Giderleri
Menkul
Mal,Gayrimaddi
Hak Alım, Bakım
Ve Onarım
Giderleri
Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
El Sanatları
Geliştirme Projesi
El Sanatları
Geliştirme Projesi
Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım,Bakım ve
Onarım Giderleri
Tüketime Yönelik
Mal Ve Malzeme
Alımları
Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
Bilecik Yetiştirme
Yurdu Sevgi
Evleri Mal Ve
Mamul Alımları
Muhtaç Asker
Ailelerine Yardım
TOPLAM
21.000,00
16.562,57
79
100
1.000,00
0
0
0
85.000,00
85.000,00
100
100
10.000,00
10.000,00
100
100
10.000,00
10000
(Aktama
ile
Düşülen)
---------
-----------
8.000,00
7.999,04
100
100
10.000,00
0
0
0
8.000,00
0
0
0
1.352,31
1.139,88
85
100
3.100,00
0
0
0
267.951,51
211.869,18
79
100
1.2.11. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Kadro ve Personel Durumu
Müdürlüğümüz çalışmalarını, Emlak ve İstimlâk Müdürü Ayhan ÖZTÜRK, Şef Ceyhan
TANRIKULU, Memur Ayhan UĞUZ ve Celalettin BUDAK kadrosuyla yürütmektedir.
Kamulaştırma, Taşınmaz Tahsis, Devir ve Satış İşlemleri Kapsamında Yapılan Faaliyetler
İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin
tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir alım, satım işgallerin önlenmesi, Kamu kurum
ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin
sağlanması. Özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin
sağlıklı olarak yürütülmesi işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
································································································ 84
A) Kamulaştırma İşlemlerine İlişkin Yapılan Faaliyetler

İnert (Katı Atık) Depolama Alanı yapılması düşünülen 64 adet parselden 46 parselin idaremiz adına
tescil işlemleri tamamlanmış, 8 parselin bedel tespit ve idaremiz adına tescil davaları devam
etmektedir.

Okul alanı için İl Encümeninin 11/03/2013 tarih ve 2013/027 nolu kararı ile kamu yararı kararı alınan
İlimiz Merkez İstiklal (Ertuğrulgazi) Mahallesinde bulunan tapunun 676/5 parselinde kayıtlı 4.970,00
m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup 2.218,40 m2 nin idaremiz adına
tescil işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 2.751,60 m2 için bedel tespit ve tescil davası açılması için
kamulaştırma evrakları İdaremiz Hukuk Müşavirliğine gönderilmiş olup bedel tespit ve idaremiz
adına tescil davası devam etmektedir.

İlimiz Gölpazarı İlçesi Üyük Köyü Bozbelen Mevkiinde bulunan 432 parsel nolu 3.700,00 m2
taşınmaz için İl Encümeninin 23/09/2013 tarih ve 2013/161 nolu kararı ile kamu yararı kararı alınmış
olup, söz konusu parselin bedel tespit ve idaremiz adına tescil davası devam etmektedir.

POMEM’in 28/11/2014 tarih ve 719 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda İlimiz, Merkez, İsmetpaşa
Mah. 299 Ada 3 Parsel numaralı 9.738,00 m2’lik taşınmazın Ekrem AVCI’ya ait 2.922 m2’lik kısmı
için İl Encümeni’nin 16/02/2015 tarih ve 2015/024 nolu kararı ile kamu yararı kararı alınmıştır. Söz
konusu parselin II. Derece Arkeolojik Sit alanında kalması nedeniyle Bilecik Müze Müdürlüğü
Uzman Personeli tarafından hazırlanan rapor Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
gönderilmiş olup gelecek olan görüş yazısına göre kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir.

İlimiz Merkez Örenköy Köyünün 2014 yılında tahribata uğrayan köy yolunun güzergahının
değiştirilmesi amacıyla İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 217/1, 218/1, 219/1-2-3-4
ve 222/1 Nolu parseller için İl Encümeninin 09/03/2015 tarih ve 2015/039 nolu kararı ile kamu yararı
kararı alınmış olup, kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Taşınmazların malikleri ile uzlaşma
sağlanamadığından söz konusu parsellerin idaremiz adına tescili için bedel tespit ve tescil davası
açılması amacıyla kamulaştırma evrakları İdaremiz Hukuk Müşavirliğine gönderilmiş olup bedel
tespit ve idaremiz adına tescil davaları devam etmektedir.

İlimiz, Merkez, Gülümbe Köyünde bulunan 3782 nolu parsel için İl Encümeninin 04/05/2015 tarih ve
2015/083 nolu kararı ile kanalizasyon atık suyu ve yağmur suyu deşarj hatlarının bu parselde deşarj
olması nedeniyle mağduriyetin önlenmesi ve ileride İdaremiz veya Üniversite tarafından arıtma tesisi
yapılması için kamu yararı kararı alınmış olup, parsel malikleri ile uzlaşma sağlanamamıştır. Söz
konusu taşınmaz için bedel tespit ve tescil davası açılabilmesi için kamulaştırma evrakları İdaremiz
Hukuk Müşavirliğine gönderilmiş olup bedel tespit ve idaremiz adına tescil davası devam etmektedir.
································································································ 85
B) Taşınmaz Tahsis ve Devir İşlemleri Kapsamında Yapılan Faaliyetler

Yeni Devlet Hastanesi arsası için 24/12/2012 tarih ve 2012/193 nolu kararı ile kamu yararı alınan ve
04/01/2013 tarih ve 2013/05 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile İdaremize satın alma yetkisi verilen ve
İdaremiz adına tescil işlemleri tamamlanan taşınmazlar Sağlık Alanı olarak kullanılmak üzere Maliye
Hazinesine devredilmiştir.

İlimiz, Merkez, Pelitözü Köyü Civi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 2236-2246-2266 nolu
parsellerin İnert Atık Sahası olarak kullanılmak üzere idaremize kesin tahsisi yapılmıştır.

İlimiz, Merkez, Bayırköy Beldesinde bulunan Mülkiyeti Bayırköy Belediyesine ait 2 pafta 3289 nolu
parselde bulunan taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere İdaremize devir
edilmiş, devir alınan taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığına kapalı spor salonu yapılmak üzere tahsis
edilmiştir.

İlimiz, Bozüyük, Dodurga Beldesinde bulunan mülkiyeti idaremize ait tapunun 8 pafta 348 nolu
parselinde kayıtlı bulunan taşınmaz Dodurga Beldesi Dodurga İlkokulu Kapalı spor salonu projesinin
uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir.

İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi No:17 adresinde bulunan taşınmaz Rektörlük İrtibat Bürosu ve
Sürekli Eğitim Merkezi olarak Kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 05/03/2015 tarih ve 2015/46
nolu kararı ile 5 yıl süre ile kira karşılığında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edilmiştir.

İlimiz, Merkez, İsmetpaşa Mahallesinde (Beşiktaş Mahallesi) bulunan müliyeti İdaremize ait 854 ada
3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yurt binası ve geiye kalan arsasına 20 Derslikli Teknik
Lise Yapımı (Hayme Ana) için Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir.

İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde (Hürriyet Mahallesi) bulunan tapunun 468 ada 256 nolu
parselinde kayıtlı taşınmazın Bodrum katı İl Encümeninin 14/09/2015 tarih ve 2015/179 sayılı kararı
ile Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin güçlendirme çalışmaları tamamlanıncaya kadar
okul malzemelerinin konulması için tahsis edilmiştir.

İlimiz, Gölpazarı İlçesi Orta Mahallede bulunan mülkiyeti İdaremize ait 177 ada 6 parselde kayıtlı
bulunan taşınmaz 16 Derslikli İHL ve 100 Öğrencili Pansiyon Yapımı için İl Genel Meclisinin
02/09/2015 tarih ve 2015/128 nolu kararı İle Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir.
C) Taşınmaz Envanter Çalışmaları

İlimiz sınırları dahilinde 2015 yılı sonu itibariyle idaremize ait toplam 698 adet taşınmaz
bulunmaktadır.

İdaremizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin Genel Sekreterlik Makamının 16/01/2015 tarih ve
420 sayılı oluru ile oluşturulan taşınmaz bedel tespit komisyonu tarafından rayiç değerleri tespit
edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
································································································ 86
D) Kira Gelirlerine İlişkin Bilgiler
Mülkiyeti İdaremize ait ve kira geliri elde edilen toplam 10 adet iş yerinden 2015 yılında toplam
348.282,00.-TL gelir elde edilmiştir.
1.2.12. Hukuk Müşavirliği
Kadro ve Personel Durumu
Hukuk Müşaviri nezdinde; Hukuk Müşaviri Sema ARIKAN, Avukat Fuat SELBES ve Büro
Görevlisi Oktay KAPLAN tarafından yürütülmektedir.
2015 yılı içerisinde 72 adli 18 idari 7 tespit olmak üzere toplam 97 dava takip olunmuştur. 19 adet
İcra ve İflas Kanunu uyarınca takip açılmıştır.
Müşavirliğimizce; 2015 yılı Tüketime Yönelik Malzeme Alımı bütçesinden 1.814,73.-TL, Görev
Giderleri (dava harç ve yargılama giderleri) bütçesinden 137.028,13.-TL harcama yapılmıştır.
Hukuk Müşavirliği, Valilik makamına bağlı olarak görev yapar. Bilecik İl Özel İdaresinin ve bağlı
birimlerinin hukuki danışmanlığı ve kurum ile ilgili tüm davaların takibi, bu birim tarafından yürütülür.
Hukuk Müşavirliğinin Görevleri;
 Vali veya Genel Sekreter tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki
konulara ilişkin işlemleri yapmak.
 İdare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak; adli-idari
ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların
dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak.
 Müşavirin katılması gereken meclis, encümen, komisyon gibi toplantılara iştirak etmek.
 Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak müşavirliğe intikal ettirilen raporlar hakkında
Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda gerekli kanuni yollara başvurmak.
 İdare adına takip edilen dava ve icra dosyalarından gönderilen her türlü tebligatı almak, bunların
cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ve takiplerini sağlamak.
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince oluşturulmuş olan
“1.Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri İnceleme Komisyonu”nda müşavirliğimiz avukatları tarafından
komisyon üyeliği görevi yürütmek ve ilimiz sınırları içerisindeki çeşitli Gayrisıhhî müesseselerde
mahallinde incelemelerde bulunmak ve talepleri hukuki yönden tetkik etmek.
································································································ 87
 Genel Sekreterin oluru ile özel idare birimlerinin yazılı istekleri üzerine kendileriyle işbirliği yaparak
anlaşma, protokol, şartname, vekâletname, ibraname, her türlü düzenleyici işlem ve sair belgelerin
hazırlanmasında yardımcı olmak.
 Müşavirliğin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve meclise sunmak.
 Vali, Genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.
 Hukuk Müşaviri görevlerin yerine getirilmesinde Vali ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
1.2.13. İlçe Özel İdarelerinin Faaliyetleri
1.2.13.1 Merkez İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet Merkez İlçe Özel İdare Müdürü kadrosu olup, Merkez İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevi
İbrahim DEMİR tarafından yürütülmektedir.
1.2.13.2 Bozüyük İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet İlçe Özel İdare Müdürü ve 1 adet Şef kadrosu olup, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Mehmet
DEMİRCİ ve Şef Nesrin KUL tarafından yürütülmektedir.
Gelen Giden Evrak İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze 2015 yılı içinde 345 adet resmi evrak gelmiş, ayrıca 245 adet
evrak Müdürlüğümüzden gönderilerek işlem görmüştür.
Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam Lojmanı, 1 adet eski Kaymakam
Lojmanı(Bozüyük Meslek Yüksekokuluna kiralık) ve muhtelif mevkilerde 89,367.43 m2 tarla ve arsa
vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
Özel İdare Müdürlüğüne ait aracı bulunmamaktadır.
Saymanlık İşleri
Özel İdare Müdürlüğümüzce 398 adet yevmiye evrakı düzenlenmiş olup 1.366.353,91.-TL bütçe
gideri yapılmıştır. Ağırlıklı olarak eğitim harcamaları içinde okulların onarımları ile yine okulların
elektrik, su, yakacak ve taşıma giderlerine ait ödemeler ile muhtar ve personel giderlerine ait harcamalar
································································································ 88
yapılmıştır. Bu giderlerin 592.470,61.-TL'si İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, 630.245,24.-TL'si muhtar
ücretleri geriye kalan 143.638,06.-TL'si İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze aittir.
Yapılan giderler için 2015 yılında İl Özel İdaresinden 1.376.892,52.-TL nakit gönderilmiştir.
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2015 Yılı Bütçesi ile 125.354,48.-TL ödenek konulmuş olup 833.180,34.-TL ek ödenek verilmiş,
aktarma suretiyle 540.812,38.-TL ödenek verilmiş, 1.607.875,20.-TL ödenek elde edilmiş olup
1.366.353,91.-TL ödenek yılı içerisinde harcanmış olup 238.236,14.-TL'lik ödenek 2016 yılında
kullanılmak üzere devir yapılmıştır.
Gelirler
Yardımcı Hesap
Hesap
Kodu Kod Kod Kod Kod
1
2
3
4
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (2015)
BÜTÇE GELİRLERİ
800
03
800
03
1
800
03
1
1
800
03
1
1
800
03
1
2
800
03
1
2
800
03
2
800
03
2
1
800
03
2
1
800
03
6
800
03
6
1
800
03
6
1
800
5
800
5
9
800
5
9
1
800
05
9
1
1
99
99
1
6
6.564,14
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6.501,64
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
3.417,24
Mal Satış Gelirleri
400,00
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
400,00
Hizmet Gelirleri
3.017,24
Diğer Hizmet Gelirleri
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni
Gelirleri
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma
İzni Gelirleri
Malların Kullanma veya Faaliyette Bul. İznine
İlişkin Diğer Gelirler
Kira Gelirleri
3.017,24
Taşınmaz Kiraları
3.074,40
Lojman Kira Gelirleri
3.074,40
10,00
10,00
10,00
3.074,40
Diğer Gelirler
62,50
Diğer Çeşitli Gelirler
62,50
Diğer Çeşitli Gelirler
62,50
Kişilerden Alacaklar
62,50
································································································ 89
Gider Harcama Cetveli
Fonksiyonel Finans
Ekonomik
Kod
Kodu
Açıklama
TUTAR
01.1.1.00
5
03.2.3.1
Yakacak Alımları
10.110,63
01.1.1.00
5
03.2.3.3
Elektrik Alımları
4.592,10
01.1.1.00
5
03.5.2.2
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
307,50
01.1.1.00
5
03.5.2.3
Bilgiye Abonelik Giderleri
848,00
01.1.1.00
5
03.8.2.1
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
14.986,00
01.3.1.00
5
01.1.1.1
Temel Maaşlar
35.915,62
01.3.1.00
5
01.1.2.1
Zamlar ve Tazminatlar
58.591,33
01.3.1.00
5
01.1.4.1
Sosyal Haklar
3.945,91
01.3.1.00
5
02.1.6.1
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
12.308,51
01.3.9.00
5
03.2.1.1
Kırtasiye Alımları
519,96
01.3.9.00
5
03.5.2.2
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
806,50
01.3.9.00
5
03.5.2.3
Bilgiye Abonelik Giderleri
706,00
01.3.9.00
8
01.5.1.1
Muhtarların Ücretleri
09.1.1.00
8
03.2.1.3
Periyodik Yayın Alımları
3.280,40
09.1.1.00
8
03.5.2.2
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
4.086,50
09.1.1.00
8
03.5.2.3
Bilgiye Abonelik Giderleri
6.294,75
09.1.2.00
5
03.2.3.1
Yakacak Alımları
240.859,01
09.1.2.00
5
03.2.3.3
69.169,90
09.1.2.00
5
03.2.7.11
Elektrik Alımları
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik MakineTeçhizat Alımları
09.1.2.00
5
03.2.9.90
Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları
10.926,80
09.1.2.00
5
03.5.1.4
Müteahhitlik Hizmetleri
9.492,40
09.1.2.00
8
03.5.1.4
Müteahhitlik Hizmetleri
18.260,26
09.1.2.00
8
03.5.4.1
İlan Giderleri
1.636,32
09.1.2.00
8
03.8.1.2
Okul Bakım ve Onarım Giderleri
128.118,69
09.1.2.00
8
06.7.2.3
Sıhhi Tesisat Giderleri
30.217,44
09.1.2.00
8
03.2.3.1
Yakacak Alımları
1.180,15
09.1.2.00
8
06.1.1.3
Okul Mefruşatı Alımları
34.969,89
09.9.9.00
8
06.1.2.2
Bilgisayar Alımları
14.956,50
TOPLAM
630.245,24
19.021,60
1.366.353,91
································································································ 90
Sıra No
Köy Adı
Yardım
Konusu
Yardım Amacı
Yardımın Yapıldığı
Tarih
Miktarı
1
Kovalıca
İçme Suyu
Elektromotopomp Alımı
14.04.2015
8.909,00
2
BozalanKuyupınarKapanalan
İçme Suyu
İçme Suyu By-Pass Yapımı
28.04.2015
37.892,37
3
Gökçeli
Köprü
Mevcut Köprüye İlave Genişletme
28.04.2015
17.759,76
4
Kızıltepe
Cami Duvar Yapımı Malzeme Alımı
28.04.2015
6.750,00
5
Kapanalan
Mezarlık Çevre Duvar Yapımı Malz. Alımı
28.04.2015
11.000,00
Mezarlık Çevre Duvar Yapımı Malz. Alımı
28.04.2015
11.100,00
Mezarlık Çevre Duvar Yapımı Malz. Alımı
28.04.2015
7.500,00
Yeşilçukurca
6
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
7
Osmaniye
8
Kozpınar
Kanalizasyon
Korige Boru Alımı
28.04.2015
7.114,75
9
Alibeydüzü
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Odası Bina Onarımı Malz. Alımı
28.04.2015
15.000,00
10
Delielmacık
İçme Suyu
İçme Suyu Depo Onarımı Malz. Alımı
28.04.2015
7.500,00
11
Hamidiye
İçme Suyu
Elektromotopomp Alımı
28.04.2015
6.490,00
12
Ormangüzle
Cami Çatı Onarımı Ve Boya Malz. Alımı
18.05.2015
4.850,00
13
Ketenlik
Mezarlık Çevre Duvar Yapımı Malz. Alımı
18.05.2015
8.000,00
14
Akçapınar
Köy Konağı Çatı Onarımı Ve Boya Malz. Alımı 18.05.2015
4.000,00
15
Günyarık
16
Karaağaç
17
Camiliyayla
18
Kuyupınar
19
Revnak
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
İçme Suyu
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
İçme Suyu
Köy Orta
Malı Yapım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Konağı Onarım Malzemesi Alımı
18.05.2015
2.000,00
Sondaj Yapımı
18.05.2015
40.887,00
Cami Onarımı Malzemesi Alımı
26.06.2015
2.100,00
Mezarlık Çevre Duvar Yapımı Malz. Alımı
26.06.2015
4.000,00
Su Borusu Alımı
26.06.2015
1.200,00
Cami Onarımı Malzemesi Alımı
26.06.2015
1.250,00
Mezarlık Çevre Duvar Yapımı Malz. Alımı
15.07.2015
6.000,00
20
Hamidiye
21
Yenidodurga
22
Akçapınar
İçme Suyu
Depo Onarımı
15.07.2015
24.190,00
23
Aksutekke
Köprü
Menfez
Yol Geçiş
11.08.2015
4.389,60
································································································ 91
Sıra No
Köy Adı
Yardım
Konusu
Yardım Amacı
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Yardımın Yapıldığı
Tarih
Miktarı
Köy Konağı
11.08.2015
4.000,00
Köy Konağı
11.08.2015
7.000,00
24
Çokçapınar
25
Çaydere
26
Cihangazi
İçme Suyu
Klorlama
11.08.2015
4.500,00
27
Dombayçayır
Köy Orta
Malı Yapım
Onarım
Köy Konağı
07.09.2015
3.500,00
28
Kandilli
İçme Suyu
Depo Onarımı
27.10.2015
35.100,91
29
Günyarık
İçme Suyu
Depo Onarımı
27.10.2015
25.720,70
30
Metristepe
İçme Suyu
Depo Onarımı
13.11.2015
23.600,00
31
Yeniçepni
İçme Suyu
Depo Onarımı
13.11.2015
20.060,00
32
Eceköy
İçme Suyu
Depo Onarımı
21.12.2015
34.425,61
33
Karabayır
İçme Suyu
Depo Onarımı
27.11.2015
55.824,63
34
Alibeydüzü
İçme Suyu
Depo Onarımı
23.11.2015
40.529,18
35
Erikli
İçme Suyu
Klorlama
23.11.2015
4.850,00
36
Kızılcapınar
İçme Suyu
Klorlama
23.11.2015
4.850,00
Toplam
503.843,51
Köylere Yardımlar
KÖYLER İÇİN İL ÖZEL İDARESİNDEN GELEN
13.02.2015
74.410,00 TL
14.04.2015
74.410,00 TL
20.05.2015
59.528,00 TL
TOPLAM
208.348,00 TL
PROJELİ OLARAK GELEN
YAPILAN HARCAMA
503.843,51 TL
Yapılan Harcama
Kalan
44.256,74 TL
0,00 TL
0,00 TL
60.000,00 TL
15.04.2015 25.000,00 TL
Tohum Alımı
07.09.2015 60.000,00 TL
Aksutekke Piknik Alanı
Düzenleme
07.09.2015 26.000,00 TL
Selektör Alımı
27.000,00 TL
0,00 TL
23.11.2015 20.000,00 TL
Kar Bıçağı Alımı
20.000,00 TL
0,00 TL
01.12.2015 10.000,00 TL
Aksutekke Piknik Alanı
Düzenleme
0,00 TL
10.000,00 TL
91.256,74 TL
70.000,00 TL
TOPLAM 141.000,00 TL
································································································ 92
1.2.13.3 Gölpazarı İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet İlçe Özel İdare Müdürü Kadrosu olup, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hüseyin YAMAN ve
bilgisayar işletmeni ÖZKAN ERCAN tarafından yürütülmektedir.
Gelen Giden Evrak İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz gelen- giden evrak işlerini Kaymakamlık Makamı ile e-İçişleri
programından yürütmektedir.
Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait muhtelif mevkilerde toplam 210,756.00 m2 tarla ve arsa
vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait herhangi bir resmi araç bulunmamaktadır.
Saymanlık İşleri
Özel İdare Müdürlüğümüzce 320 adet yevmiye evrakı düzenlenmiş olup, 850.280,56.-TL bütçe
gideri yapılmıştır. Yapılan giderler için İl Özel İdaresinden 958.936,13.-TL nakit gönderilmiştir.
HARCAMA CETVELİ
FONKSİYONEL
KOD
FİNANS
KODU
EKONOMİK
KOD
AÇIKLAMA
TUTAR
01.1.1
05
03.02.02.01
Su Alımı
267,20
01.1.1
05
03.02.02.02
Temizlik Malzeme Alımı
1.220,72
01.1.1
05
03.02.03.01
Yakacak Alımı
8.103,70
01.1.1
05
03.02.03.03
Elektrik Alımı
1.467,70
01.1.1
05
03.05.01.01
Etüt Proje Ekspertiz G.
7.670,00
01.1.1
05
03.05.02.02
Telefon Gideri
407,00
01.1.1
05
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Gid.
310,50
01.1.1
05
03.05.05.06
Lojman Kiralama Gid.
4.800,00
01.1.1
05
03.07.03.02
Mak. Teç. Bak. On. Gid.
513,30
01.1.1
05
03.08.02.01
Lojman Bak. Onarım G.
5.497,30
01.3.1
05
01.01.01.01
Temel Maaşlar
33.574,34
································································································ 93
HARCAMA CETVELİ
FONKSİYONEL
KOD
FİNANS
KODU
EKONOMİK
KOD
AÇIKLAMA
TUTAR
01.3.1
05
01.01.02.01
Zamlar Tazminatlar
63.998,51
01.3.1
05
01.01.04.01
Sosyal Haklar
3.306,61
01.3.1
05
02.01.06.01
Sosyal Güv. Prim Ödeme
9.792,68
01.3.1
05
02.01.06.02
Sağlık Pirimi Ödemeleri
5.161,26
01.3.1
05
03.03.01.01
Yurt İçi Geçici Görev Y.
1.029,16
01.3.9
05
03.02.01.01
Kırtasiye Gideri
1.558,94
01.3.9
05
03.05.01.03
Bilgisayar Hizmeti Alımı
200,60
01.3.9
05
03.05.02.01
Posta Telgraf Giderleri
300,00
01.3.9
05
03.05.02.02
Telefon Giderleri
1.273,95
01.3.9
05
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Gideri
328,25
01.3.9
05
03.07.01.01
Büro Mal Malzeme A.
430,00
01.3.9
05
03.07.01.02
Büro Mak. Tec. Alımı
1.589,84
01.3.9
08
01.05.01.01
Muhtar Ücretleri
586.759,29
09.1.1
08
03.02.02.01
Su Alımları
241,00
09.1.1
08
03.05.02.02
Telefon Ödemeleri
210,00
09.1.1
08
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik G.
159,50
09.1.2
05
03.02.02.01
Su Alımları
3.140,00
09.1.2
05
03.02.03.01
Yakacak Giderleri
15.151,20
09.1.2
05
03.02.03.03
Elektrik Alımları
7.911,90
09.1.2
05
03.05.02.02
Telefon Giderleri
914,00
09.1.2
05
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Gider.
730,00
09.1.2
08
03.02.03.01
Yakacak Alımları
8.375,64
09.1.2
08
03.05.02.02
Telefon Giderleri
741,25
09.1.2
08
03.08.01.02.
Okul Bak. Onarım G.
29.585,22
09.1.2
08
06.07.07.01.
Hizmet Binası Bakım On
19.588,00
09.9.9
08
06.01.01.01
Büro Mefruşat Alımı
4.325,00
09.9.9
08
06.01.01.03
Okul Mefruşat Alımı
19.647,00
TOPLAM
850.280,56
································································································ 94
1.2.13.4 İnhisar İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet İlçe Özel İdare Müdürü Kadrosu olup, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Erol KAZAN tarafından
yürütülmekte ve kurumda ayrıca Memur Mithat GÜÇLÜDAĞ görev yapmaktadır.
Gelen Giden Evrak İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz gelen- giden evrak işlerini Kaymakamlık Makamı ile e-İçişleri
programından yürütmektedir.
Bina Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
İlimiz İnhisar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, 6 adet
lojman ve muhtelif mevkilerde 26,579 m2 arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Araç-Makine parkı ve Teçhizat Durumu
İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait araç bulunmamaktadır.
Saymanlık İşlemleri
Özel İdare Müdürlüğümüzce 282 adet yevmiye evrakı düzenlenmiş olup 273.557,52.-TL bütçe
gideri yapılmıştır. Yapılan giderlerin 8 finansal kodundan okulların elektrik, su, yakacak ve okul bakım
onarım ve okul mefruşatına ait ödemeler 44.627,67.-TL muhtar ödenekleri 138.206,25.-TL TOPLAM
182.833,92.-TL 5 Finansal kodundan Kaymakamlık Makamı ve personel giderlerine ve Özel İdare
Müdürlüğüne ait 90.723,60.-TL harcamalar yapılmıştır. Toplam bütçe giderleri 273.557,52.-TL olup,
yapılan giderler için İl Özel İdaresinden 240.000,00.-TL nakit gönderilmiştir. Bütçe geliri olarak Lojman
kira geliri olarak 14.952,00.-TL’dir.
Gider Harcama Cetveli
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
Tutar
01.1.1.00
5
01.5.1.90
Diğer Personele Yapılan Ödemeler
-
01.1.1.00
5
03.2.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
11.267,60
01.1.1.00
5
03.5.
Hizmet Alımları
1.314,75
01.1.1.00
5
03.7
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım
Onarım
3.499,88
01.1.1.00
5
03.8.
Gayri Menkul Bakım Onarım
-
01.3.9.00
5
01.1
Memurlar
58.806,32
································································································ 95
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
Tutar
01.3.9.00
5
02.1.
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
8.458,52
01.3.9.00
5
03.2.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları
995,78
01.3.9.00
5
03.5.
Hizmet Alımları
1.827,75
01.3.9.00
5
03.7
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve
Onarım
1.400,00
09.1.2.00
5
03.2
Elektrik alımları
3.153,00
01.3.9.00
8
01.5.1.01
Muhtarların Ücretleri
138.206,25
09.1.2.00
8
03.2.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
3.135,40
09.1.2.00
8
03.5.
Hizmet Alımları
1.296,75
09.2.1.00
8
03.8
Okul Bakım ve Onarım Giderleri
8.455,88
09.2.1.00
8
06.7
Hizmet Binası
19.741,40
09.9.9.00
8
06.1
Okul Mefruşatı Alımları
11.998,24
TOPLAM
273.557,52
Gelirler
Özel İdare Müdürlüğümüzce 14.952,00.-TL bütçe geliri yapılmıştır.
YARDIMCI HESABIN
KODU
ADI
03.6.1.01
Lojman Kira Geliri
TOPLAM
BÜTÇE GELİRLERİ
BORÇ
ALACAK
14.952,00
14.952,00
Köylere Yardımlar
İnhisar Özel İdare Müdürlüğümüzce, Köylere daha etkin hizmet götürülmesi ve kaynakların daha
verimli kullanılması amacıyla 5355 Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu çerçevesinde İlçe bazında
oluşturulan İnhisar İlçesi Köyleri hizmet Birliğince İl Encümenince alınan kararlar doğrultusunda ve
KÖYDES projeleri kapsamında gönderilen ödeneklerle 2015 yılı içerisinde Özel İdare ve Köyleri Hizmet
Birliğince yapılan çalışmalar aşağıya çıkartılmıştır.
································································································ 96
Çalışmalarımızın dökümü aşağıda çıkartılmıştır.
YARDIM
KURUMU
KÖYDES
Köyün Adı
Harcama
Miktarı
YAPILAN ÇALIŞMANIN ADI
Hisarcık
189.918,00
Hisarcık Ortaca Yolu 1. Kat Asfalt Yapımı
Toplam
189.918,00
Köyleri Hizmet Birliği
Çayköy
2.900,00
Köyleri Hizmet Birliği
5 Köye
5.940,00
Köyleri Hizmet Birliği
Köylere
8.850,00
Köyleri Hizmet Birliği
Tarpak
5.000,00
Eski Okulun Bakım Ve Onarımı
Köyleri Hizmet Birliği
Muratça
1.000,00
Köy Camisinin Su Oluklarının Değiştirilmesi
Köyleri Hizmet Birliği
Samrı
15.689,00
Köy Konağı Çatısı Ve Önüne Güneşlik Yapılması
Köyleri Hizmet Birliği
Tozman
3.250,00
Tozman Köyüne Jenaratör Alımı
Köyleri Hizmet Birliği
Tozman
12.500,00
Sel Felaketinde Köy Muhtarlığına Yapılan Yardım
Köyleri Hizmet Birliği
Tozman
9.034,20
Tozman Köyüne Verilen İftar Yemeği Yardımı
Köyleri Hizmet Birliği
Köylere
8.201,00
Karla Mücadelede Özel Araçlara Verilen Benzin
İl Özel İdaresi
Koyunlu
24.998,30
Koyunlu Köyü İstinad Duvarı Yapımı
İl Özel İdaresi
Tarpak
26.642,71
Tarpak Köyü İçme Suyu İnşaatı
İl Özel İdaresi
Akköy
12.248,00
İstinad Duvarı Ve Kanalizasyon Loğarı Yapımı
Köyleri Hizmet Birliği
Koyunlu
5.000,00
İçme Suyu Ve Kanalizasyon Hatları Bakım Onarımı
Köyleri Hizmet Birliği
Tozman
2.000,00
İçme Suyu Şebekesi Bakım Ve Onarımı
Köyleri Hizmet Birliği
Koyunlu
740,00
Köy Odası Bakım Ve Onarımı
İl Özel İdaresi
Köylere
12.200,00
Çilekçiliği Geliştirme Projesi
Köyleri Hizmet Birliği
Akköy
1.500,00
Köy Evi Bakım Onarım
TOPLAM
Köykonağı Kapı Pencerelerinin Pvc Yapımı
Akköy-Harmanköy-Tozman-Hisarcık-Samrı Köylerine Kar
Küreği Alımı
Köylerimizdeki Elektrik Kesintilerinde Kullanmak Üzere
Jenaratör Alımı
157.693,21
2015 yılında Köylerimizde yapılan çalışmalarda toplam 347.674,21.-TL gider olmuştur.
1.2.13.5 Osmaneli İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet İlçe Özel İdare Müdürü kadrosu olup, İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevi Ramazan
MAZLUM tarafından yürütülmektedir.
································································································ 97
Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait araç bulunmamaktadır.
Gelen Giden Evrak İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze 2015 yılı içinde 216 adet resmi evrak gelmiş olup, 139 adet resmi
evrak Müdürlüğümüzden gönderilerek işlem görmüştür.
Ruhsat İş ve İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze 2015 yılı içinde 1 adet işyeri açma ruhsatı müracaatı olmuş ve 1
adet işyeri açma ruhsatı verilmiştir.
Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve 4 ilköğretim okulu ile 1
anaokulu olmak üzere 20,108.00 m2 taşınmazları mevcuttur.
Saymanlık İşleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce 375 adet yevmiye evrakı düzenlenmiş olup, 700.901,61.-TL
bütçe gideri yapılmıştır.
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
TUTAR
01.1.1.00
05
03.02.02.01
Su Alımları
345,96
01.1.1.00
05
03.02.02.02
Temizlik Malzemesi Alımları
520,00
01.1.1.00
05
03.02.03.01
Yakacak Alımları
3.261,12
01.1.1.00
05
03.02.03.02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
500,00
01.1.1.00
05
03.02.03.03
Elektrik Alımları
1.495,80
01.1.1.00
05
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
256,00
01.1.1.00
05
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
599,25
01.1.1.00
05
03.07.01.90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
2.999,98
01.1.1.00
05
03.08.02.01
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
13.500,00
01.3.1.00
05
01.01.01.01
Temel Maaşlar
18.266,28
01.3.1.00
05
01.01.02.01
Zamlar ve Tazminatlar
33.868,30
01.3.1.00
05
01.01.03.01
Ödenekler
240,00
01.3.1.00
05
01.01.04.01
Sosyal Haklar
2.573,77
01.3.1.00
05
02.01.06.01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
4.477,98
01.3.1.00
05
02.01.06.02
Sağlık Primi Ödemeleri
2.686,82
01.3.1.00
05
03.03.01.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
541,00
01.3.9.00
05
03.02.01.01
Kırtasiye Alımları
520,00
01.3.9.00
05
03.02.02.02
Temizlik Malzemesi Alımları
520,00
01.3.9.00
05
03.05.02.01
Posta ve Telgraf Giderleri
500,00
································································································ 98
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
TUTAR
01.3.9.00
05
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
837,25
01.3.9.00
05
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
919,00
01.3.9.00
05
03.07.03.90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
472,00
01.3.9.00
08
01.05.01.01
Muhtarların Ücretleri
342.736,25
09.1.1.00
08
03.02.03.01
Yakacak Alımları
6.028,61
09.1.1.00
08
03.02.03.03
Elektrik Alımları
5.608,08
09.1.1.00
08
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
708,50
09.1.1.00
08
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
797,75
09.1.2.00
05
03.02.01.01
Kırtasiye Alımları
23.869.86
09.1.2.00
05
03.02.02.01
Su Alımları
20.189,94
09.1.2.00
05
03.02.03.01
Yakacak Alımları
26.551,62
09.1.2.00
05
03.02.03.03
Elektrik Alımları
24.229,08
09.1.2.00
05
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
1.228,00
09.1.2.00
05
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
2.333,25
09.1.2.00
08
03.02.03.03
Elektrik Alımları
3.915,35
09.1.2.00
08
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
1.889,00
09.1.2.00
08
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
3.081,25
09.1.2.00
08
03.08.01.02
Okul Bakım ve Onarım Giderleri
33.713,28
09.1.2.00
08
03.08.09.01
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
12.508,45
09.1.2.00
08
06.07.02.01
İnşaat Malzemesi Giderleri
39.756,81
09.1.2.00
08
06.07.02.90
Diğer Giderler
241,90
09.2.1.00
08
06.07.02.01
İnşaat Malzemesi Giderleri
4.979,07
09.2.2.00
08
06.07.02.01
İnşaat Malzemesi Giderleri
9.676,00
TOPLAM:
653.942,56
Köylere Yardım Faslından Yapılan Çalışmalar:
Köyün Adı
Adliye
Ağlan
Akçapınar
Avdan
Niçin Verildiği
Verilen Malzeme
Tutarı
Sulama Saati
3.000,00
İçme Suyu Pompası
1.000,00
İçme Suyu Depo Onarımı
34.888,28
Tuvalet Yapımı İçin Tuğla Ve Çimento Alımı
2.524,98
Wc Yapımı İçin Malzeme Alınması
2.350,00
Umumi Wc Yapımı İçin Pencere Ve Kapı Yaptırılması
2.360,00
Sulama Göleti Elektrik Trafosu Alımı
15.000,00
Gölet Etrafına Himaye Çiti Yapılması
16.744,20
100 Adet 2metrelik Beton Direk Alınması.
1.062,00
Köy Konağı Kirişlerini Desteklemek Üzere Demir Direk Takviyesi
Yapılması
1.300,00
Köy Konağının Pvc Pencere Ve Kapılarının Değiştirilmesi
2.973,60
································································································ 99
Köyün Adı
Niçin Verildiği
Verilen Malzeme
Tutarı
15 Torba Çimento
180,54
500 M Parke Taşı
4.425,00
Bereket
İçme Suyu Panosu Tanir Bedeli
1.500,00
Borcak
Borcak Köyü Misafirhanesi İçin İnşaat Malz. Alımı
11.525,00
500 M Parke Taşı
4.637,40
Ciciler
500 M Parke Taşı
4.484,00
Çerkeşli
Trafo Yapılması
54.083,97
504 Metre 10 Atü Temiz Su Borusu Alımı
16.057,44
İçme Suyu Hattı İçin Boru Alımı
4.796,70
İçme Suyu Depo Onarımı
33.135,07
Tuvalet Yapımı İçin Çimento Alımı
1.469,10
Tuvalet Yapımı İçin Kapı Ve Pencere Yaptırılması
3.186,00
1000 M Parke Taşı
9.274,80
Köy Konağı Pvc Doğrama İşleri Yapımı
1.534,00
1500 M Parke Taşı
13.841,40
1500 Metre Parke Taşı
15.753,00
1000'lik Büz Alımı
1.699,20
300 Metre 40`Lık Su Borusu Alınması. Pompa Tamir Bedelinin Ödenmesi
1.050,00
Kazanca Köyü İçin Dalgıç Pompa Tamiri
1.534,00
Balçıkhisar
Belenalan
Boyunkaya
Büyükyenice
Çiftlik
Dereyörük
Düzmeşe
Ericek
Günüören
Hisarcık
Kazancı
Kızılöz
Medetli
50 Torba Çimento Alınması
599,74
Pvc Doğrama Yapım İşi
2.500,00
Hal Binasına Kuruluk Yapılması
53.009,79
İçme Ve Kullanma Suyu Sondajı İşi
34.031,20
500 M Parke Taşı
4.637,40
İçme Suyu Deposu Onarımı Yapılması
32.846,21
Tarımsal Sulama Amaçlı 4 Adet Akıllı Sayaç Alımı
8.000,00
Çimento, Demir V.B. Malzeme Alınması
2.580,00
Asfalt Yapımı İçin İlave
34.139,00
İçme Suyu Pompası Alınması
2.500,00
Oğulpaşa
Orhaniye
Sarıyazı
Selçik
······························································································· 100
Köyün Adı
Niçin Verildiği
Verilen Malzeme
Tutarı
432 Metre 200' Lük Koriger Boru Verilmesi
Selimiye
Selimiye Köyüne 140 Adet Eğri Tel Direği Alımı
1.569,40
İçme Suyu Pomp. Ve Okul Çevr. Çit Teli Ve Çimento
2.740,00
İçme Suyu Denetim Ve Tahlil Yapılması
2.000,00
Köy Konağı Pvc Doğrama İşleri Yapımı
3.422,00
Su Pompası Alınması
2.500,00
Su Kanalı İçin 14 Metre 1000 Mm Beton Büz Alınması
2.643,20
Soğucakpınar
Seçim İçin Minibüs Kiralama Bedeli
Genel
Toplam Köylere Yardım
400,00
457.487,62
Köylere Yardım İçin Gönderilen Ödenek 13.02.2015
69.044,00
Köylere Yardım İçin Gönderilen Ödenek 14.04.2015
69.044,00
Çerkeşli İçin Gönderilen Ödenek
50.000,00
Köylere Yardım İçin Gönderilen Ödenek 20.05.2015
55.235,00
TOPLAM
243.323,00
1.2.13.6 Pazaryeri İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet İlçe Özel İdare Müdürü ve 1 adet Şef kadrosu olup; İlçe Özel İdare Müdürü olarak Mustafa
SEZGİN, Şef olarak Adem TEKİN görevlendirilmiştir. İlgili personeller aynı zamanda Köylere Hizmet
Götürme Birliği iş ve işlemlerini de yürütmektedir.
Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait araç bulunmamaktadır.
Gelen Giden Evrak İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze 2015 yılı içinde 432 adet resmi evrak gelmiş, ayrıca 207 adet
evrak Müdürlüğümüzden gönderilerek işlem görmüştür.
Ruhsat İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce 2015 yılı içerisinde Köylerimizde faaliyet gösteren Gayri Sıhhi
Müesseselere 2 adet Kahvehane ve 1 adet Bakkaliye olmak üzere toplam 3 adet İşyeri ruhsatı verilmiş, 6
adet Kahvehane ve 2 adet Bakkaliye olmak üzere 8 adet İşyeri ruhsatı iptal edilmiştir.
······························································································· 101
Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve muhtelif mevkilerde
961,217.82 m2 arsa ve okul binaları vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Saymanlık İşleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce 214 adet yevmiye evrakı düzenlenmiş olup 603.985,74 TL bütçe
gideri yapılmıştır. Yapılan giderlerin 101.148,74 TL’si İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, 332.106,00 TL’si
Muhtar Maaşlarına, geriye kalan 170.731,00 TL’si İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze aittir. Yapılan
giderler için İl Özel İdaresi’nden 623.405,00 TL nakit gönderilmiştir.
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
01.1.1.00
5
03.02.02.02
Temizlik Malzemesi Alımları
01.1.1.00
5
03.02.03.01
Yakacak Alımları
6.179,83
01.1.1.00
5
03.02.03.02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
1.092,20
01.1.1.00
5
03.02.03.03
Elektrik Alımları
1.866,80
01.1.1.00
5
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
527,25
01.1.1.00
5
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
907,00
01.1.1.00
5
03.08.02.01
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
15.694,00
01.1.1.00
8
06.07.07.03
Lojmanlar
18.926,20
01.3.1.00
5
01.01.01.01
Temel Maaşlar
38.161,92
01.3.1.00
5
01.01.02.01
Zamlar ve Tazminatlar
63.254,00
01.3.1.00
5
01.01.04.01
Sosyal Haklar
5.043,75
01.3.1.00
5
02.01.06.01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
10.393,06
01.3.1.00
5
02.01.06.02
Sağlık Primi Ödemeleri
6.230,93
01.3.9.00
5
03.02.01.01
Kırtasiye Alımları
519,56
01.3.9.00
5
03.02.02.02
Temizlik Malzemesi Alımları
519,20
01.3.9.00
5
03.05.01.03
Bilgisayar Hizmeti Alımları
200,60
01.3.9.00
5
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
695,50
01.3.9.00
8
01.05.01.01
Muhtarların Ücretleri
09.1.1.00
8
03.02.03.03
Elektrik Alımları
376,80
09.1.2.00
5
03.02.03.01
Yakacak Alımları
32.608,27
09.1.2.00
5
03.02.03.03
Elektrik Alımları
7.345,24
TUTAR
519,20
332.106,00
······························································································· 102
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
09.1.2.00
8
03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
2.495,25
09.1.2.00
8
03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
5.019,25
09.1.2.00
8
03.08.01.02
Okul Bakım Onarım Giderleri
33.571,32
09.2.1.00
8
06.07.07.01
Hizmet Binası
19.732,61
TUTAR
TOPLAM
603.985,74
Köylere Yardımlar
Pazaryeri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile Köylere daha etkin hizmet
götürülmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla 5355 Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu
çerçevesinde Bilecik il Özel İdaresince Pazaryeri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine İlçemiz
Köylerine dağıtılmak üzere Köylere yardım faslından 166.048,00 TL ve çilek üretiminin
yaygınlaştırılması projesi kapsamındaki (Malçlı Çilek Yetiştiriciliği Projesi) işlerde kullanılmak üzere
60.000,00 TL olmak üzere toplam 226.048,00 TL ödenek ve nakit para aktarımı yapılmıştır.
2015 YILI KÖYLERE YAPILAN YARDIM LİSTESİ
KÖYÜN ADI
YARDIMIN KONUSU
YARDIMIN
MİKTARI
İlçemiz Köyleri
Karla Mücadele Köy Yolları Açma Kepçe Çalışması Hizmet alımı
24.839,00
Kınık Köyü
Köy Konağı Taban Döşemesi Malzeme Alımı
5.000,00
Büyükelmalı Köyü
Sulama Göleti Volanlı Vana Malzeme Alımı
3.609,62
Bozcaarmut Köyü
Köy Konağı Çatı Onarımı Malzeme Alımı
7.500,00
Nazifpaşa Köyü
İmamevi Bakım-Onarımı İnşaat Malzemesi Alımı
7.500,00
Gümüşdere Köyü
Su Tahliye Kanalı Yapımı 120 m3 Hazır Beton Alımı
16.992,00
Küçükelmalı Köyü
Köprü Genişletme Çalışması Kutu Menfez Alımı
973,50
Günyurdu Köyü
Köprü Genişletme Çalışması Kutu Menfez Alımı
1.840,80
Dereköy Köyü
175 m. Korige Kanalizasyon Borusu Alımı
4.956,00
Karadede Köyü
Camii Kalorifer Tesisi Yapımı Malzeme Alımı
3.500,00
Küçükelmalı Köyü
İzcievi Bakım Onarımı İnşaat Malzemesi Alımı
25.783,00
Kınık Köyü
Çömlekçiliği El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Derneğine Mutfak
Malzemesi Alımı
2.000,00
Sarnıç Köyü
Köy Konağı Yapımı İnşaat Malzemesi Alımı
2.306,90
······························································································· 103
2015 YILI KÖYLERE YAPILAN YARDIM LİSTESİ
KÖYÜN ADI
YARDIMIN KONUSU
YARDIMIN
MİKTARI
Küçükelmalı Köyü
Cenaze Yıkama Aracı Garaj Yapımı Malzeme Alımı
4.999,66
Burçalık Köyü
(Cami,Köy Konağı,Mezarlık ve WC) Bakım-Onarım işleri İnşaat
Malzemesi Alımı
3.500,00
Karaköy Köyü
35 mt. 800.lük Korige Kanalizasyon Borusu Alımı
6.938,40
Günyurdu Köyü
Yol Yapım Çalışması 450 mt. Geçmeli Beton Bordür Taşı Alımı
2.920,50
Günyurdu Köyü
Kır Çeşmesi İçmesuyu Borusu Alımı
5.133,00
Arpadere-Günyurdu
kavşağı
Yoluna Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapımı için
80.000,00
Güde Köyü
İçmesuyu Tesisi Bakım-Onarımı yetmeyen ödeneği için
5.157,81
Gümüşdere Köyü
Köy Konağı Çatı Onarımı Malzeme Alımı
2.000,00
Karadede Köyü
Camii Minaresi İnşaat Malzemesi Alımı
3.500,00
Sarıdayı Köyü
İmamevi PVC Malzeme Alımı
1.250,00
İlçemiz Köyleri
Arazi Yollarının Bakım Onarımı Akaryakıt Alımı
7.872,38
TOPLAM
230.072,57
1.2.13.7 Söğüt İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet memur 1 adet İlçe Özel İdare Müdürü Kadrosu olup, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Yüksel
ŞAFAK tarafından yürütülmektedir.
Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
Özel İdare Müdürlüğüne ait taşıt ve iş makinesi bulunmamaktadır.
Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve muhtelif mevkilerde
88.353,32 m2 tarla ve arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur.
Saymanlık İşleri
Özel İdare Müdürlüğümüzce 298 adet yevmiye evrakı düzenlenmiş olup 776.418,77.-TL bütçe
gideri yapılmıştır. Ağırlıklı olarak eğitim harcamaları içinde okulların onarımları ile yine okulların su,
yakacak, elektrik, telefon giderlerine ait ödemeler ile muhtar ödenekleri, personel giderlerine ait
harcamalar yapılmıştır. Bu giderlerin 363.589,74.-TL si İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, 309.979,04.-TL
······························································································· 104
si muhtar ücretleri, geriye kalan 102.849,99.-TL si İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze aittir. Yapılan giderler
için 2015 yılı içerisinde İl Özel İdaresinden 670.000,00.- TL nakit gönderilmiştir.
Gelirler
Özel İdare Müdürlüğümüzce 3.187,52.-TL bütçe geliri yapılmıştır.
BÜTÇE GELİRLERİ
YARDIMCI HESABIN
BORÇ
KODU
ADI
03.6.1.01
Lojman Kira Geliri
ALACAK
3.187,52
TOPLAM
3.187,52
Giderler
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
Tutar
01.1.1.00
5
03.2.2.02
Temizlik Malzemesi Alımları
782,14
01.1.1.00
5
03.2.3.01
Yakacak Alımları
11.996,42
01.1.1.00
5
03.2.3.03
Elektrik Alımları
2.278,40
01.1.1.00
5
03.5.2.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
1.440,75
01.1.1.00
5
03.7.1.90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
3.000,00
01.1.1.00
5
03.7.3.02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gideri
1.103,00
01.1.1.00
5
03.8.2.01
Lojman Bakım ve Onarım Gideri
8.496,00
01.3.1.00
5
01.1.1.01
Temel Maaşlar
19.393,75
01.3.1.00
5
01.1.2.01
Zamlar ve Tazminatlar
37.807,25
01.3.1.00
5
01.1.4.01
Sosyal Haklar
3.484,11
01.3.1.00
5
02.1.6.01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
5.260,08
01.3.1.00
5
02.1.6.02
Sağlık Primi Ödemeleri
3.155,09
01.3.9.00
5
03.2.1.01
Kırtasiye Alımları
1.040,00
01.3.9.00
5
03.5.2.01
Posta ve Telgraf Giderleri
2.504,50
01.3.9.00
5
03.5.2.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
1.108,50
09.1.2.00
5
03.2.1.01
Kırtasiye Alımları
14.019,30
09.1.2.00
5
03.2.3.01
Yakacak Alımları
33.670,66
09.1.2.00
5
03.2.3.03
Elektrik Alımları
13.117,28
09.1.2.00
5
03.2.7.09
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler
3.750,04
09.1.2.00
5
03.2.7.11
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine –Teçhizat Alımları
3.000,00
01.3.9.00
8
01.5.1.01
Muhtarların Ücretleri
309.979,04
09.1.1.00
8
03.2.1.01
Kırtasiye Alımları
3.492,39
09.1.1.00
8
03.2.2.02
Temizlik Malzemesi Alımları
4.749,20
09.1.1.00
8
03.2.2.02
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
14.250,03
09.1.1.00
8
03.5.2.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
430,75
······························································································· 105
Fonksiyonel
Kod
Finans
Kodu
Ekonomik
Açıklama
Tutar
09.1.2.00
8
03.2.1.01
Kırtasiye Alımları
12.486,16
09.1.2.00
8
03.2.2.01
Su Alımları
3.200,00
09.1.2.00
8
03.2.2.02
Temizlik Malzemesi Alımları
12.497,00
09.1.2.00
8
03.2.3.01
Yakacak Alımları
100.175,87
09.1.2.00
8
03.2.3.03
Elektrik Alımları
11.505,30
09.1.2.00
8
03.5.1.04
Müteahhitlik Hizmetleri
1.805,40
09.1.2.00
8
03.5.2.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
10.208,50
09.1.2.00
8
03.8.1.02
Okul Bakım ve Onarım Giderleri
46.543,75
09.1.2.00
8
06.7.2.01
İnşaat Malzemesi Giderleri
39.957,45
09.1.2.00
8
06.7.2.90
Diğer Giderler
9.968,40
09.2.1.00
8
06.7.2.90
Diğer Giderler
7.965,00
09.2.2.00
8
06.7.2.90
Diğer Giderler
9.996,96
09.9.9.00
8
06.1.1.03
Okul Mefruşatı Alımları
1.749,90
09.9.9.00
8
06.1.2.90
Diğer Makine Teçhizat Alımları
5.050,40
TOPLAM
776.418,77
Köylere Yapılan Yardımlar
Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği aracılığı ile köylere daha etkin hizmet götürülmesi ve
kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla 5355 Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu çerçevesinde
Bilecik İl Özel İdaresince Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliğine İlçemiz köylerine dağıtılmak üzere;
1- Köylere yardım olmak üzere 120.584,00.-TL
2-Oluklu Köyü Kilitli Parke Taşı Alımı için 30.000,00.-TL
3-Hamitabat Köyü İçme ve Kullanma Suyu İnşaatı yapımı için 175.000,00.-TL
4-Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 25.000,00.-TL
5-Tuzaklı, Gündüzbey ve Zemzemiye köylerine kanalizasyon borusu alımı için 48.234,00.-TL
6-Borcak köyü fosseptik yapımı için 50.000,00.-TL
7-Köydes kapsamında asfalt yapımı için 355.128,00.-TL olmak üzere toplam 803.946,00.-TL para
aktarımı yapılmıştır.
2015 Yılında İlçemize bağlılığı bulunan aşağıdaki köylerimize kilitli parke taşı alımı ile ilgili
çalışma yapılmıştır.
······························································································· 106
KÖYÜN ADI
Borcak Köyü
Hayriye Köyü
Kızılsaray Köyü
M2
PARASAL TUTARI
648,08 m2
6.752,61.-TL
2
1.178,34 m
13.501,18.- TL
341,10 m2
3.368,91.-TL
2
Oluklu Köyü
6.351,11 m
63.001,47.-TL
Ortaca Köyü
589,15 m2
6.743,42.-TL
2
6.745,00.-TL
Savcıbey Köyü
648,08 m
1.728,22 m2
18.007,01.-TL
Yakacık Köyü
2
1.645,92 m
18.004,02.-TL
Çaltı Köyü
1.700,00 m2
25.000,00.-TL
Tuzaklı Köyü
Dudaş Köyü
2
600,00 m
9.500,00.-TL
Kepen Köyü
400,00 m2
4.000,00.-TL
2
15.000,00.-TL
Küre Köyü
860,00 m
TOPLAM
16.690,00 m2
189.623,62.-TL
2015 Yılında İlçemize bağlılığı bulunan aşağıdaki köylerimizde köylerdeki hırsızlıkların
önlenmesi amacıyla kamera sistemi çalışması yapılmıştır.
KÖYÜN ADI
ADET
PARASAL TUTARI
Akçasu Köyü
4
7.500,00.-TL
Geçitli Köyü
2
4.000,00.-TL
Hamitabat Köyü
6
9.000,00.-TL
Kayabalı Köyü
4
5.500,00.-TL
Kepen Köyü
4
6.500,00.-TL
Sırhoca Köyü
3
5.000,00.-TL
Yeşilyurt Köyü
4
8.000,00.-TL
Ortaca Köyü
4
8.000,00.-TL
TOPLAM
31
53.500,00.-TL
KÖYÜN ADI
NE İÇİN VERİLDİĞİ
PARASAL TUTARI
Dereboyu Köyü
Köy Konağı
10.000,00.-TL
Gündüzbey Köyü
Köy Konağı
10.000,00.-TL
Kepen Köyü
Selektör Binası Çatı Aktarımı
4.500,00.-TL
Akçasu Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Borcak Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Çaltı Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Dömez Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Geçitli Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.500,00.-TL
Hayriye Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
······························································································· 107
KÖYÜN ADI
NE İÇİN VERİLDİĞİ
PARASAL TUTARI
Kepen Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Kızılsaray Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Küre Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
7.000,00.-TL
Savcıbey Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Rızapaşa Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Tuzaklı Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Yakacık Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Yeşilyurt Köyü
Kar Kürüme Bıçağı
1.458,00.-TL
Köydes
2015 Yılında İlçemize bağlılığı bulunan köylerimizde verilen Yardımların Köy Bazında Genel
Listesi
S.NO
KÖYÜ
1
AKÇASU
2
BORCAK
3
DEREBOYU
4
ÇALTI
5
6
7
DÖMEZ
DUDAŞ
GEÇİTLİ
8
GÜNDÜZBEY
9
HAMİTABAT
10
HAYRİYE
Tutar
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kamera Sistemi ve Hal Binasının Bakım ve Onarımı
19.000,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
6.752,61
Kilitli Parke Taş işçiliği
2.250,00
Mezarlık Bakımı
10.000,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
25.000,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş işçiliği
13.000,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
9.500,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.500,00
Kilitli Parke Taş işçiliği
12.000,00
Kamera Sistemi
4.000,00
Köy Konağı
10.000,00
Kilitli Parke Taş işçiliği
9.000,00
Kamera Sistemi ve 100 adet Sandalye 10 adet Masa
Alımı
10.000,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
13.501,18
Kilitli Parke Taş işçiliği
4.000,00
Kanalizasyon Bakım ve Onarımı
6.000,00
11
KAYABALI
Kamera Sistemi,Masa ve Sandalye alımı
9.500,00
12
KEPEN
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Bordür
Metre
Karesi
648,08
1.700,00
600,00
1.178,34
······························································································· 108
S.NO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
KÖYÜ
KIZILSARAY
KÜRE
OLUKLU
ORTACA
SAVCIBEY
SIRHOCA
RIZAPAŞA
TUZAKLI
YAKACIK
YEŞİLYURT
ZEMZEMİYE
ORTAK
KULLANIM
Tutar
Bordür
Metre
Karesi
Kilitli Parke Taş Yapımı
4.000,00
Selletör Binası Bakımı
4.500,00
Kamera Sistemi
6.500,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
3.368,91
Kilitli Parke Taş işçiliği
3.625,00
Taş Duvar Örümü
5.000,00
Köy Minaresi Bakım ve Onarımı
3.000,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
7.000,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
15.000,00
Düğün Salonu Yapımı
10.000,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
30.000,00
3.230,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
18.001,47
1.571,11
Kilitli Parke Taş Yapımı
15.000,00
1.550,00
Kilitli Parke Taş işçiliği
5.250,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
6.743,42
Kamera Sistemi ve İmam Evinin Bakım ve Onarımı
10.000,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
6.745,00
Kilitli Parke Taş işçiliği
2.250,00
Gasilhane Yapımı
10.000,00
Kamera Sistemi ve Köy Camisin Tabanının Değişimi
9.500,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Köy Konağı PVC Yapımı
1.298,00
Kanalizasyon Yapımı
9.500,00
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
18.007,01
Kanalizasyon Borusu Alımı
10.049,82
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kilitli Parke Taş Yapımı
18.004,02
Kar kürüme Bıçağı Alımı
1.458,00
Kamera Sistemi ve Köy Aş Evi Bakım ve Onarımı
19.000,00
Güneş Enerjili Klorlama Mak.
5.451,60
Karla Mücadele Konusunda Mazot Alımı
3.658,00
Köylere Sinek İlacı Alımı
1.404,20
GENEL TOPLAM
444.356,24
400,00
341,10
150,00
860,00
589,15
648,08
1.728,22
1.645,92
400,00
16.690,00
······························································································· 109
Hamitabat Köyü İçme ve Kullanma Suyu İnşaatı yapımı için 175.000,00.-TL ödenek idaremize
intikal etmiş olup, KDV hariç 117.500,00.-TL bedelle ihalesi yapılarak iş geçici kabul aşamasındadır.
Bağcılığı geliştirme projesi kapsamında 25.000,00.-TL ödenek idaremize intikal etmiş olup ancak;
projede 10.000 adet bağ alımı olması nedeniyle çiftçilerin bağlarını kendileri temin etmiş olması
nedeniyle projenin bağlara telli terbiye sistemi yapılması konusunda projenin değişliğine gidilmiş olup,
işin uygulaması mevsimin kış olması nedeniyle 2016 yılı Nisan ayına bırakılmıştır.
Tuzaklı, Gündüzbey ve Zemzemiye köylerine kanalizasyon borusu alımı için 48.234,00.-TL
ödenek idaremize intikal etmiş olup; Tuzaklı köyüne İl Özel İdaresince kanalizasyon borusu verildiği
projenin tamamlanabilmesi için bu hususta Bilecik İl Özel İdaresinden yaklaşık maliyet istenerek Köylere
Hizmet Birliğinden projenin tamamlanması konusunda Tuzaklı köyüne 10.049,82.-TL lik boru alımı
gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 38.184,18.-TL lik ödenek 2016 yılında kullanılmak üzere devir
edilmiştir.
Borcak köyü fosseptik yapımı için 50.000,00.-TL ödenek idaremiz hesaplarına intikal etmiş olup;
iş ihale edilerek 2016 yılı ocak ayında işin geçici kabulü yapılarak tesis kullanıma açılmıştır.
KÖYDES programı kapsamında Köyleri Hizmet Birliğinden 355.128,00.-TL aktarılmış olup,
ödenekle Küre-Hamitabat yoluna 1 km 1. kat asfalt, Yeşilyurt köyüne 1 km 1. kat asfalt, Söğüt-Hayriye
yoluna 1 km 1. kat asfalt olmak üzere toplamda 3 km 1. kat asfalt yapımı Bilecik İl Özel İdaresince
gerçekleştirilmiştir.
1.2.13.8 Yenipazar İlçe Özel İdaresi
Kadro ve Personel Durumu
1 adet İlçe Özel İdare Müdürü kadrosu olup, İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevi V.H.K.İ. Osman
AYGÜNEŞ tarafından vekâleten yürütülmektedir.
Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait protokolle Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere devredilen 11 AZ
494 plakalı bir adet 2006 model Honda 1,6 marka araç olup Kaymakamlık Makam Aracı olarak
kullanılmaktadır. Makine ve araç parkı bulunmamaktadır.
Gelen Giden Evrak İşlemleri
İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze 2015 yılı içinde 213 adet resmi evrak gelmiş, ayrıca 250 adet
evrak müdürlüğümüzden gönderilerek işlem görmüştür.
······························································································· 110
Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
İlimiz Yenipazar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1.500 m 2 yüzölçümlü 1 adet
Kaymakam lojmanı, 2.548,69 m2 yüzölçümlü 1 adet okul binası, 943,70 m2 yüzölçümlü basket sahası ve
151,44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı olmak üzere toplam 5.143,83 m2 taşınmaz mevcuttur.
Saymanlık İşleri
Özel İdare Müdürlüğümüzce 220 adet yevmiye evrakı düzenlenmiş olup 2015 Yılı içinde
331.721,08.-TL personel giderlerine ödeme yapılmış olup, bu tutarın 299.791,80.-TL’si muhtar
maaşlarıdır.
2015 Yılında nakit toplamı 463.197,89.-TL olup 2015 Yılı içinde 441.259,45.-TL harcama
yapılmıştır. Banka nakdimiz 22.524,96.-TL’dir.
Bütçe gelirleri toplam 3.477,21.-TL olup 2.410,00.-TL’si lojman kira geliri, 1.057,21.-TL’si
çeşitli gelirlerdir. Yapılan giderler için İl Özel İdaresinden 463.197,89.-TL nakit gönderilmiştir.
1.3- Diğer Hizmetlerimiz
Bilgilendirme Hizmeti
İl Özel İdaremiz adına alan adı satın alınarak internet üzerinden bilgilendirme uygulamalarının
hayata geçirilmesi 2006 yılında sağlanmış, 2007 yılında siteye işlerlik kazandırılarak bilgilendirme
hizmetinin mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2010 yılından itibaren bilgi edinme
başvuruları e-İçişleri Projesi üzerinden Bilgi Edinme modülü üzerinden görevli personel tarafından
kontrol edilmektedir.
Ruhsatlandırma Hizmetleri
Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese, maden işletme ruhsatları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları,
tatil günleri çalışma ruhsatları verilmesi ve ilgili harçların (devlet haklarının) tahsil edilmesi sağlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim ve izinlerine ilişkin işlemler yürütülmüştür.
Kiralama Hizmetleri
Gayrimenkullerimize ait kiralama işleri yürütülmüştür. Su ürünleri kiraya verilmesi iş ve işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
······························································································· 111
1.4- 2015 YILI KÖYDES UYGULAMALARI
2015 Yılı KÖYDES Projelerinin uygulamaları İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılmış
olup, sekretarya işleri Valilik onayı ile Birim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür. İlimize 2015 yılı içerisinde
Köy yollarına 2.444.603 TL, içme sularına 1.594.337 TL, Yönetim Giderlerine 45.782 TL olmak üzere toplam
4.084.722 TL ödenek gönderilmiş olup, geçmiş yıllar artan ödenekler ile uygulaması yapılan projelerin durumu
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.
KÖY YOLLARI
Köy yolları projelerine sene başında 2.444.603,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, geçmiş yıllar
projelerinden artan 213.745,00 TL ödenek aktarılarak toplam 2.463.248,00 TL ödenek ile çalışmalar
başlamıştır. Tamamlanan 17 proje ile 29,20 km. I. Kat asfalt, 10,10 km II. Kat asfalt ve 955 m2 köy
içlerine parke taşı alımı tamamlanmış olup, 1 projenin alt yapısı tamamlanmış fakat olumsuz hava
ÖNCEKİ
YILLAR
ARTAN
ÖDENEK
(TL)
II.KAT
ASFALT
(Km)
DEVAM
EDEN
PROJE
(AD)
I.KAT
ASFALT
(Km)
2015 YILI
TAHSİS
EDİLEN
ÖDENEK
(TL)
MERKEZ
593.177
0
593.177
4
4
6,50
1,50
BOZÜYÜK
548.303
0
548.303
2
2
4,30
0
139.060
139.060
2
2
İNHİSAR
186.100
0
0
OSMANELİ
512.596
62.404
575.000
3
3
4,80
PAZARYERİ
160.000
0
160.000
1
1
3,00
SÖĞÜT
355.128
0
355.128
3
3
7,40
89.299
12.281
92.580
2
2
3,20
2.444.603
213.745
2.463.248
17
18
29,20
İLÇE ADI
GÖLPAZARI
YENİPAZAR
TOPLAM
HARCAMA
(TL)
BİTEN
PROJE
( AD)
1
1
TOPLAM
PROJE
(AD)
PARKE
TAŞI
(m2)
şartlarından dolayı asfalt atılamamıştır.
4,50
1
4,10
955
10,10
955
······························································································· 112
İÇME SULARI
İçme suları projelerine sene başında 1.594.337,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, geçmiş yıllar
projelerinden artan 89.534,00 TL ödenek aktarılarak toplam 1.564.151,00 TL ödenek ile 31 proje
tamamlanmıştır.
İLÇE ADI
MERKEZ
2015 YILI
TAHSİS
EDİLEN
ÖDENEK
(TL)
ÖNCEKİ
YILLAR
ARTAN
ÖDENEK
(TL)
235.000
BOZÜYÜK
HARCAMA
(TL)
4.317
239.317
BİTEN
PROJE
(Ad)
İHALE
AŞAMASINDA
PROJE
(Ad)
DEVAM
EDEN
PROJE
( AD)
TOPLAM
PROJE
(AD)
4
4
17
17
0
0
820.000
765.280
0
0
OSMANELİ
78.804
78.804
1
1
PAZARYERİ
225.000
310.217
3
3
6
6
31
31
GÖLPAZARI
İNHİSAR
SÖĞÜT
YENİPAZAR
TOPLAM
85.217
0
0
235.533
170.533
1.594.337
89.534
1.564.151
KÖYDES PROJELERİ GENEL İCMALİ
SEKTÖRÜ
2015 YILI
TAHSİS
EDİLEN
ÖDENEK
( TL)
GEÇMİŞ
YILLAR
ÖDENEĞİ
(TL)
TOPLAM
ÖDENEK
(TL)
YAPILAN
HARCAMA
(TL)
BİTEN
PROJE
( AD)
DEVAM
EDEN
PROJE
( AD )
İHALE
AŞ.
(AD)
TOPLAM
PROJE
(AD)
KÖY
YOLLARI
2.444.603
213.745
2.658.348
2.463.248
17
1
-
18
İÇME
SULARI
1.594.337
89.534
1.683.871
1.564.151
31
-
-
31
GENEL
TOPLAM
4.038.940
303.279
4.342.219
4.027.399
48
1
-
49
······························································································· 113
Yukarıda açıklamaları yapılan 2015 yılı yatırım uygulamalarından sonra oluşan İl Özel İdaresinin
31.12.2015 tarihi itibariyle Envanter Durumu aşağıda gösterilmiştir.
İÇME SULARI HİZMETLERİ
İÇMESUYU DURUMU
YERLEŞİM YERİ
NÜFUS ( 2014 )
KÖY+MAH
NÜFUS
KÖY
MH.
TOP.
KÖY
MH.
TOP.
%
%
245
40
285
33939
3063
37002
100
100
SUYU YETERSİZ
-
-
-
-
-
-
-
-
SUSUZ
-
-
-
-
-
-
-
-
245
40
285
33939
3063
37002
100
100
3
3
6
7296
371
7667
-
-
GENEL TOPLAM
248
43
291
41235
3434
44669
-
-
KAPALI ŞEBEKE TESİS
241
36
277
33926
3063
36989
97
100
ÇEŞMELİ SİSTEM TESİS
4
4
8
13
0
13
3
0
245
40
285
33939
3063
37002
100
100
KÖY+
MAH.
NÜFUS
SULU
TOPLAM
BELEDİYELİ BELDELER
TOPLAM
KANALİZASYON HİZMETLERİ
YERLEŞİM YERİ
NÜFUS ( 2011 )
DURUMU
KÖY
MH.
TOP.
KÖY
MH.
TOP.
%
%
KANALİZASYONU OLAN
205
20
225
32281
2381
34662
79
94
KANİZASYONU OLMAYAN
40
20
60
1658
682
2340
21
6
TOPLAM
245
40
285
33939
3063
37002
100
100
FOSSEPTİK
39
1
40
7897
266
8163
18
24
TARIM HİZMETLERİ
Adet
PROJE
( Ad )
SULANAN SAHA
( Ha )
SULAMA GÖLETİ
12
34
1461,5
HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ ( HİS )
10
10
1174 Ad. Büyük Baş
YER ÜSTÜ KÜÇÜK SULAMALAR
83
149
8336,84
YER ALTI SUYU SULAMALARI
3
8
299,5
TOPRAK MUHAFAZA
8
9
325
DRENAJ ve TOPRAK ISLAHI
8
8
1119
DURUMU
······························································································· 114
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2.1- Hedef ve Sapmalar
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesine istinaden hazırlanan ve İl Genel
Meclisimizin 27.11.2014 tarih ve 2014/213 sayılı kararı ile kabul edilen 2015-2019 yılları Bilecik İl Özel
İdaresi stratejik planında belirlenen Stratejik Planındaki hedefler doğrultusunda 2015 yılına ait
Performanslara ait hedef ve sapmaları aşağıda belirtilmiştir.
Su ve Kanal Hizmetleri Sektöründe;
Faaliyet 1- Planlama dönemi boyunca her yıl Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı içme suyu yetersiz
hale gelen mevcut içme suyu kapalı şebeke tesislerimizden yeterli içme suyu temin edildiği takdirde 10
adet köy ve bağlılarına TESİS GELİŞTİRME PROJESİ uygulanarak yeterli içme suyuna kavuşturulacak,
20 adet köy ve bağlılarının İkmal-Bakım ve onarımları köylü devlet işbirliği çerçevesinde yapılacak, HJE
Etütleri sonucuna göre ihtiyaç duyulan köy ve bağlıları için yeni sondaj kuyusu açılması, kuyu yenileme
çalışmaları tamamlanacaktır.
 Planlanan dönemden 2015 yılı içerisinde 47 köyümüzde İkmal bakım-Onarım çalışmaları
tamamlanmıştır.
Faaliyet 2- Sağlık Bakanlığınca belirtilen kriterlerde depoların sıhhi konuma kavuşturulması için her yıl 8
adet köyde depoların içinin fayans kaplanması, tel örgü içine alınması, klorlama cihazı alınması,
paslanmaz malzeme kullanılarak depo bakım ve onarımları yapılacaktır.
 Planlanan dönemden 2015 yılı içerisinde toplam 41 köyümüzde depo içi fayans kaplama ve depo
etrafı tel çit, 11 köyümüzde ise depo içi fayans kaplama işi yapılmıştır.
Faaliyet 3- İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik gereği analiz sonuçlarına göre uygun
olamayan içme ve kullanma suyu tesislerine “Arıtma Tesisi” kurulacaktır.
 Planlanan dönemden 2015 yılı içerisinde 1 adet (Merkez-Selbükü) Arsenik Arıtma Tesisi yapımı
tamamlanmıştır.
Faaliyet 4 - Planlama dönemi boyunca her yıl sağlıklı su kullanımının sağlanması için, içme suyu
depolarının köylü devlet işbirliğiyle temizletilmesi ve klorlanması sağlanacak, ödenek oranında klor alımı
yapılarak talep edilen muhtarlıklara verilecektir.

Planlanan dönemden 2015 yılı içerisinde klor alımları tamamlanmış olup, ihtiyaç çerçevesinde
dağıtımları yapılmıştır.
Faaliyet 5 - İçme suyu kaynaklarının yasal sınırlar içerisinde kesinlikle kirletilmemesi ve hiçbir şekilde
yatırım izni verilmemesi sağlanacaktır.
 Müdürlüğümüzden istenen görüş yazılarında içme suyu kaynaklarının kirletilmemesi ve tahribata
uğratılmaması için yasal sınırlar çerçevesinde şartlı yatırım izni veya izin verilmemektedir.
······························································································· 115
Faaliyet 6 - İçme suyu tahlillerinin yapılabilmesi için Halk Sağlığı Müdürlüğü ile gerekli işbirliği yapılıp
tahlil laboratuarı İlimize kazandırılacaktır.
 İçme suyu tahlillerinde parametrelerin çok olması uzmanlık alanını gerektirmektedir. Bundan
dolayı ihtiyaç duyulan içme suyu tahlilleri halk sağlığı laboratuarlarına ödeneği karşılığında
yaptırılmaktadır. Ayrıca Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğüne de numuneler alınarak analizler
yapılmaktadır. Faturaları İdaremize gönderilmektedir.
Faaliyet 7 - Planlama dönemi boyunca her yıl içme suyu kapalı şebeke tesisi bulunan köy ve bağlılardan
5 adetinin kanalizasyon şebekesi yapım projesi uygulanacaktır.
 Planlanan dönemden 2015 yılında 5 adet köyümüzün kanalizasyon şebekesi yapılmış olup
planlama dahilindedir.
Faaliyet 8 - Planlama döneminde Kanalizasyon şebekesi mevcut olan köy ve bağlılardan 8 adetinin atıksu
tesisi ( Fosseptik ve/veya Doğal Arıtma ) yapılacaktır.

Planlanan dönemden 2015 yılında 2 köyümüze fosseptik şebekesi yapılmış olup, planlama
dâhilindedir.
Faaliyet 9 - Her yıl 10 adet köy ve bağlılarının Kanalizasyon şebekelerinin ikmal, bakım ve onarımları
köylü devlet işbirliği ile yapılacaktır.

Planlanan dönemden 2015 yılında 45 adet köy ve bağlılarına idaremiz ambarlarından malzeme,
makine parkımızdan iş makinesi yardımı yapılarak işçiliği köylü tarafından olmak üzere bakım
onarımları yapılmıştır.
Faaliyet 10 - Kanalizasyon şebeke sistemi yapımlarında, katkı sağlayan köylere öncelik verilecek olup,
köylü-devlet işbirliği uygulanacaktır.
 Kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörü desteklenecek, çiftçimizin gelirini
arttırmaya yönelik tedbirler almaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet 11 - Planlama döneminde iki adet sulama göleti yapılarak 200 Ha‟nın üzerinde alan sulamaya
açılması hedeflenmiştir.
●
Planlanan dönemden 2015 yılında Sulama Göleti Projeleri ödenek yetersizliği nedeniyle
gerçekleştirilememiştir.
Faaliyet 12 - Sulamaya açılacak alanlarda kapalı sistem dağıtım şebekesi uygulanacak ve damlama
sulama tekniklerinin kullanımı teşvik edilmesi hedeflenmiştir.
● Planlanan dönemden 2015 yılında Damlama Sulama Projeleri ödenek yetersizliği nedeniyle
gerçekleştirilememiştir.
Faaliyet 13 - Hayvancılığı teşvik ve küçük sulama imkânlarını sağlamak maksadıyla her yıl bir adet
Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti veya sulama havuzu yapılması hedeflenmiştir.
······························································································· 116

Bu dönemde 2015 yılında 1 adet (Osmaneli-Akçapınar Gaziler HİS inşaatı tamamlanarak
çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Faaliyet 14 -İhtiyaç duyulan alanlarda basınçlı su kullanımı ve damlama sulama tekniklerinin
uygulanması veya yer altı sularının kullanılması maksatlı tarımsal amaçlı Enerji Nakil Hattı (ENH)
projelerinden planlama döneminde en az 5 adet Tarımsal Amaçlı ENH. Tesisi hayata geçirilmesi
hedeflenmiştir.

Bu dönemde 2015 yılında 2 adet (İnhisar-Karağaç ve Osmaneli-Çerkeşli) ENH tesisleri yapılarak
çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Faaliyet 15 - Yerüstü Sulama Suyunun bulunması halinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yerüstü suları
değerlendirilerek basınçlı kapalı sistem sulama tesisi projelerinden 3 adet proje planlama döneminde
hayata geçirilerek çiftçilerin hizmetine sunulması hedeflenmektedir.

Bu dönemde 2015 yılında 3 adet (Gölpazarı- Derecikören ve Söğütçük, İnhisar-Çayköy) sulama
tesisleri yapılarak çiftçimizin hizmetine sunulmuştur.
Faaliyet 16 - İlimizde bulunan su kanallarının bakımının yapılıp hem su kaybının hem de çevreye zarının
önlenmesi.

Bu dönemde 2015 yılında İdaremiz kaynakları ve vatandaş-köylü işbirliği ile su kanallarının
bakımları ve temizliği yapılmıştır.
Faaliyet 17 - Planlama döneminde Hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksatlı her yıl yem
bitkileri tohumu alımı ve dağıtımı projeleri desteklenmesi hedeflenmiştir.
●
Bu dönemde Müdürlüğümüzün bütçe imkanları doğrultusunda çiftçimizin ihtiyaçlarına paralel
yem bitkisi tohumu alımı ve dağıtımı, ilgili kurumlarla işbirliği çerçevesinde sağlanmıştır.
Faaliyet 18 - Planlama döneminde gerektiğinde kaliteli ve yüksek verimli ıslah edilmiş hububat
tohumluğu alımı ve dağıtım projeleri desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu dönemde Müdürlüğümüzün bütçe imkanları doğrultusunda çiftçimizin ihtiyaçlarına paralel yem
bitkisi tohumu alımı ve dağıtımı, ilgili kurumlarla işbirliği çerçevesinde sağlanmıştır.
Faaliyet 19 - Planlama döneminde ilimizde kaliteli ve yüksek verimli ıslah edilmiş meyve fidanı dikimi
teşvik edilecek, üretimi destekleme maksadıyla fidan alım ve dağıtım projeleri desteklenecektir.

Bu dönemde Müdürlüğümüzün bütçe imkanları doğrultusunda çiftçimizin ihtiyaçlarına paralel
kaliteli ve yüksek verimli ıslah edilmiş meyve fidanı alım ve dağıtımı, ilgili kurumlarla işbirliği
çerçevesinde sağlanmıştır.
Faaliyet 20 - Planlama döneminde çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine alımı bütçe
imkanları ölçüsünde gerçekleştirilecektir.

Bu dönemde 2015 yılında tarım makineleri alımı için ödenek Bozüyük Köylere Hizmet Götürme
Birliği’ne aktarılmıştır.
······························································································· 117
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Sektöründe;
Faaliyet 1 - 2015-2019 yılları arasında her yıl 50 km olmak üzere stabilize kaplı köy yollarımızda toplam
250 km stabilize bakım yapılacaktır.
 2015 yılı içinde 15 köy yolunda toplam 48,4 km stabilize kaplama yapılmıştır.
Faaliyet 2 - Planlama döneminde içerisinde stabilize kaplamalı köy yollarımızın 100 km‟ si 1. kat asfalt
yapılarak İlimizin asfalt oranı % 49‟dan % 65‟e çıkarılacaktır.
 Gerek stabilize güzergahların gerekse yıpranan asfalt kaplamaların satıh kalitesini arttırmak
amacıyla 2015 yılında 21,60 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılmıştır.
Faaliyet 3 - Planlama dönemi içerisinde mevcut asfalt yolları korumak amacı ile toplam 500 km. 2. kat
asfalt kaplama yapılacak ve ayrıca kalan 1. kat asfaltların bakımında kullanılmak üzere yama malzemesi
üretimi yapılacaktır.
 Asfalt yollarımızın kullanım ömürlerini arttırmak amacıyla 2015 senesinde 11,60 km 2. kat asfalt
sathi kaplama çalışması yapılmıştır.
Faaliyet 4 – Köy yolu ağımızda bulunan ve sık sık kazaların olduğu standardı düşük grup köy
yollarımızda onarım çalışmaları yapılarak standartları uygun hale getirilecek ve sanat yapısı noksanlıkları
giderilecektir.
 İdaremiz bünyesinde bulunan yollarda ihtiyaç doğrultusunda grup köy yollarımızın onarım
çalışmaları yapılarak karayolu standardında 10 m platform genişliğinde standardı yüksek yollar
imal etmekteyiz.
Faaliyet 5 - 2015-2019 yılları arasında ağımızda bulunan köy yollarında her yıl 15 km. onarım çalışması
yapılarak toplam 75 km. yolun standartları yükseltilecektir.
 Tüm ilçelerimize ait grup köy yolları standart geliştirme projeleri hazırlanmış olup idaremize
ulaşan ödenekler doğrultusunda 2015 yılı içerisinde 14 köyün toplam 42,2 km yol onarımı
gerçekleşmiştir.
Faaliyet 6 - 2015-2019 yılları arasında onarım çalışması yapılan köy yollarında kullanılmak üzere her yıl
muhtelif çaplarda büz ve menfez alınarak köy yollarımızın sanat yapısı ihtiyaçları karşılanacaktır.
 2015 senesi içerisinde muhtelif çap ve ebatlarda ihtiyaç görülen tüm noktalara imkanlar
doğrultusunda büz döşemesi yapılmıştır.
Faaliyet 7- Planlama dönemi içerisinde yol ağında bulunan köy yollarının periyodik olarak her yıl
tamamının bakımı yapılarak devamlı ulaşıma açık tutulması sağlanacaktır.
 Her sene olduğu gibi 2015 senesinde de İdaremize ait greyderler ile ihtiyaç sırası ile tüm
yollarımızda greyderli bakım yani reglaj çalışması yapılarak yollarımızım ömrü uzatılmaktadır.
······························································································· 118
Faaliyet 8 - 2015-2019 yılları arasında taşımalı sistemle öğrenci taşınan köy yolları başta olmak üzere
tüm yollarımızda karla mücadele çalışmaları yapılarak yolların sürekli ulaşıma açık tutulması
sağlanacaktır.
 Yılı içerisinde kar yağışlı dönemlerde müdürlük olarak müdüründen işçisine özverili bir çalışma
yürüterek tüm köy yollarımız kısa sürelerde kar küreme çalışması yapılmıştır. 2014-2015
döneminde 9040,00 km kar mücadelesi yapılmıştır.
Faaliyet 9 - 2015-2019 yılları arasında İlimiz sınırlarında bulunan 243 köyde arazi yolu yapım – bakım
çalışmaları yapılacaktır.
 2015 yılı içerisinde 24 köy muhtarlığı ile protokol imzalanarak arazi yolları çalışması yapılmıştır.
Faaliyet 10 - Planlama dönemi içerisinde grup köy yollarına öncelik verilmek kaydı ile tüm yolların
trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır.
 2015 yılı içerisinde çeşitli trafik levhası alımları yapılarak köy yolları güvenli sürüş standartlarına
yükseltilmiştir.
Faaliyet 11 - Planlama dönemi içerisinde köylü katkıları alınarak 100 köyün köy içi yollarına kilitli parke
taşı döşenecektir.
 2015 yılı içerisinde kilitli beton parke taşı çalışması yapılmamıştır.
Faaliyet 12 - Tarımsal amaçlı kullanılan arazi yollarımızın yapılıp heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli
önlemin alınması.
 Yol güzergahlarımıza özellikle yoğun yağışlı dönemler sonrasında meydana gelebilen heyelanlar
ekiplerimiz acil müdahalesi ile kısa sürede temizlenmiştir.
Faaliyet 13 - Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş
yaşam standartlarına uygun hale getirmek maksadıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve
yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza irdirmektir.
 Bu amaçla 42,2 km onarım, 48,4 km stabilize, 21,60km 1. kat asfalt sathi kaplama ve 11,60 km 2.
kat sathi kaplama, 48,00 km BSK kaplama, 30,00 km köy içi ve hal önü Bsk imalatı yapılmıştır.
Faaliyet 14 - Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım
yapılacaktır.
 2015 yılı programımız doğrultusunda idaremize ait makine parkı ile 15 köyde 48,4 km stabilize
malzemeli bakım çalışması yapılmıştır.
Faaliyet 15 - 2015 yılında Bitümlü sıcak karışım yapan yeni plent tesisi kurularak asfalt bakımlarının
daha sağlıklı yapılması sağlanacaktır.
 İdare olarak teknolojiyi yakın takip ederek asfalt üretim sistemlerimizi bir üst seviyeye çıkarma
amaçlı plent tesisimiz kurulmuştur.
······························································································· 119
İmar Kentsel ve İyileştirme Hizmetleri Sektöründe;
Faaliyet 1 - İlimizin planlı yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin denetim hizmetleriyle mevzuata
uygun modern yaşam alanları oluşturmak.
 Yetki alanımızda, denetimler yapılarak modern yaşam alanları oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Faaliyet 2 - Belediye Mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü tesisin 3194 sayılı İmar Kanununa
ve ilgili yönetmeliklerine uygun, planlı ve ruhsatlı yapılmalarının sağlanması.
 İlgili Kanunu ve yönetmeliklere uygun, planlı ve ruhsatlı tesislerin yapılması sağlanmaktadır.
Faaliyet 3 - Çevre düzeni planı çerçevesinde İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun İmar Planları
yaptırılarak plansız yapılaşmaya izin verilmeyecektir.
 İlgili Kanun, yönetmelik ve çevre düzeni planına uygun imar planları yapılmaktadır.
Faaliyet 4 - Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan
ve civar tespitini yapmak.
 Yetki Alanımızda ki köy ve mezraların, köy yerleşik alan ve civar tespitleri tamamlandı.
Faaliyet 5 - Tüm planlı alanların terk ve ihdas yapılmadan yapılaşma izni verilmeyecektir.
 Planlı alanlarda ki yapılaşma izni, haritacılık işlemleri tamamlandıktan sonra verilmektedir.
Faaliyet 6 - Kaçak yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İzinsiz yapılan yapılar tespit edilip, gerekli cezai
işlemler uygulanacaktır ve ruhsatlandırılması sağlanacaktır.
 Kaçak yapılara 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddesine göre işlem yapılmaktadır.
Faaliyet 7 - Ruhsat gerektirmeyen köy yerleşik alanlarında yapılacak binalar için köy yapılarına uygun
tip projeler geliştirmek.
Köy yerleşik alanlarda yapılacak yapılar için 4 adet tip projeler geliştirilmiştir.
Faaliyet 8 - Diğer birimlerin İdaremizle ilgili faaliyetleri doğrultusunda, yapacakları projeler ile ilgili
olarak Halihazır Harita yapılması.
 Diğer birimlerin yapacakları projeler ile ilgili Halihazır haritaları yapılmaktadır.
Faaliyet 9 - İlimizde belediye mücavir sınırları dışında kalan tüm köylerin numarataj çalışmaları ve levha
çalışmaları tamamlanmış olup, ilave yapılacak ruhsatlı ve izinli yapılan yapılara numaraları verilip
levhalama çalışmaları tamamlanacaktır. Daha önce yapılan numaratajda tespit edilecek eksik ve yanlışlar
düzeltilecektir.
 Ruhsatlı ve izinli yapılan yapılara kapı numarası verilmektedir.
Faaliyet 10 - İşyeri açma ve çalışma yönetmeliğine uygun olarak tüm iş yerlerinin kapsamında denetim
ve ruhsatlandırmaları yapılarak kayıt altına alınması sağlanacaktır.
 İşyeri açma ve çalışma yönetmeliğine göre denetim ve ruhsatlandırma yapılmaktadır.
······························································································· 120
Faaliyet 11 - Köylerimizde yıkılma tehlikesi bulunan eski ev ve barakaların temizlenmesi ve tehlike arz
etmemesi için gerekli önlemlerin alınması.
 Tespit edilen eski evler ile ilgili İmar Kanunun 39. maddesine göre işlemler yapılmaktadır.
Faaliyet 12 - Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM ruhsatları Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmaya ve
denetlenmeye devam edecektir. Merkez ilçe dışında kalan diğer ilçelerde sıhhi müessese ruhsatları ilgili
İlçe Müdürlüklerince verilmeye ve denetlenmeye devam edecektir.
 G.S.M. ve Merkez köylerde S.M. İşyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmektedir.
Faaliyet 13 - Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde Numarataj uygulaması devam ettirilecektir.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde Numarataj uygulamasına başlanmıştır.
Faaliyet 14 - 2010 yılı içerisinde İhale yolu ile İdaremize yaptırılan 75 m2, 110 m2, 140 m2, 200 m2
yüz ölçümlü tip projeler isteyen vatandaşlara ücretsiz verilmektedir.
 İdaremizce 4 adet tip proje yaptırılmış olup; talep halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
2015 yılı faaliyet döneminde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler İdaremizin 2015–2019 yıllarını
kapsayan Stratejik Planı, 2015 yılı Yatırım Programı belirtilen amaç ve hedeflerin 2015 yılı faaliyet
dönemindeki gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi sonucu 2015 yılı faaliyet raporunda bulunan
performans bilgileri ve performans sonuçları tabloları elde edilmiştir.
TOPLAM
PROJE
(Ad)
BİTEN
PROJE
(Ad)
PROJE
UYGULAMA
ORANI
(%)
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
YOL ve ULAŞIM
HİZMETLERİ MÜD.
84
83
99%
16.459.672
14.591.899
89%
SU ve KANAL
HİZMETLERİ MÜD.
43
40
93%
2.302.954
1.980.600
86%
PLAN PROJE YATIRIM ve
İNŞAAT MÜD.
74
46
62%
45.645.533
28.830.809
63%
ÇEVRE KORUMA ve
KONTROL MÜD.
10
8
80%
3.605.007
2.613.611
72%
KÜLTÜR ve SOSYAL
İŞLER MÜD.
5
5
100%
166.000
145.513
88%
216
182
84%
68.179.166
48.162.432
71%
BİRİM ADI
İL ÖZEL İDARESİ
GENEL TOPLAMI
HARCAMA
ORANI
(%)
······························································································· 121
IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
1. Etkin bir internet sitemizin varlığı
2. E-devlet, e-içişleri internet programı kullanımı ve bilgi depolama sisteminin varlığı
3. Bilecik ilinin geniş tarihi ve kültürel mirası
4. İlimizde Sivil Toplum örgütlerinin varlığı
5. İdaremizce desteklenen yoksullukla mücadele kapsamındaki mikro kredi bürosunun ilimizde etkin ve
açık olması
6. Modern tarımsal sulama sistemlerinin çiftçilerimizce benimsenip talep ediliyor olması
7. Tarımsal Enerji sistemlerinin çiftçilerimizce talep görüyor olması
8. Yüksek verimli meyve fidanı, yem ve hububat tohumluğu projelerinin idaremizce destekleniyor ve
çiftçilerimizce benimseniyor olması
9. İdaremizin bir amatör spor kulübüne sahip olması
10. Amatör spor kulüplerinin malzeme ihtiyaçlarının idaremizce desteklenmesi
11. Futbol branşında faaliyet gösteren amatör kulüplerin diğer kulüplere göre etkin ve devlet
yardımlarından daha çok faydalanıyor olması
12. İdaremizce Gençlik ve Spor altyapı ihtiyaçlarının her yıl desteklenmesi
13. Sivil savunma planlarımızın hazır olması
14. Kuruluştan kurtuluşa tarih turizmi projesinin yapılıyor olması
15. Gençlik merkezlerinin varlığı
16. Çevre ve atık yönetimi mevzuatının gelişiyor olması
17. Engellilere yönelik mevzuat ve projelerin geliştirilmesi
18. Sağlık alt yapı yatırımlarının varlığı
19. Aile Hekimliği projesinin uygulanması
20. Sosyal yardım hizmetlerinde alt yapı yatırımlarının varlığı
21. İlimizde Kent Güvenlik Sisteminin (mobese) ve araç plaka okuma sisteminin varlığı
22. Toplum Destekli Polislik projesinin varlığı ve idaremizce desteklenmesi
23. İçme suyu kalite ve standartları mevzuatının geliştirilmesi
24. Eğitim alt yapı ihtiyaçlarının idaremizce yüksek oranda desteklenmesi
25. Taşımalı eğitim sisteminin yaygınlaşması
26. Eğitimde internet kullanımı oranının artması
27. Nüfus artış hızına oranla fiziki eğitim alanlarındaki artış hızının dengeli oluşu
28. Bilim Sanat Merkezlerinin varlığı
······························································································· 122
29. Öğrenci Yurdu ihtiyacının idaremizce desteklenmesi
30. Özerk bütçeye sahip olmamız
31. Kendi karar mekanizmamızın hızlı ve güçlü olması
32. Üst yöneticinin Vali olması
33. İdari yapı olarak gelişmeye ve yeniliklere açık olmamız
34. İlçe teşkilatlarımızın olması
35. Personelimizin deneyimli olması
36. İş makinelerimizin varlığı
37. Ödemelerin zamanında yapılması
38. Bütçesini kendisinin yapması ve kendi Meclisinin onaylaması
39. Ulaşım ve İletişim kolaylığı
40. Hedef kitle ile yakın irtibat ve iletişim
41. Valinin İl Özel İdaresinin başı ve temsilcisi olması nedeniyle diğer Kamu Kurumlarıyla ilişki ve
işbirliğinin hızlı kurulması, buna bağlı olarak bürokrasinin azaltılması
42. İdaremizin hizmet götürmekle yükümlü olduğu coğrafi alanın geniş olmayışı nedeniyle hizmet
sunumunda ve kontrol hizmetlerinde denetim ve etkinlik kolaylığının sağlanması
43. KÖYDES Projesinin uygulanması
44. Hizmet binamızın ve çalışma için gerekli olan bilgisayar, internet, telefon gibi araç gereçlerimizin
yeterli olması
45. İl Genel Meclisi ve personelimizin uyumlu çalışması
46. Halkımızın kurumumuza ve devlete olan güven ve bağlılığı
B- Zayıflıklar
1. Kırsal kesimde yeterli halk desteğinin yeterince sağlanamaması
2. İlimizin köy ve devlet yolu alt yapı standardına göre, arazi ve orman yollarındaki standartların çok
düşük olması
3. İlimiz köylerinde yüksek oranda kurulu kanalizasyon sistemine rağmen fosseptik ve doğal arıtma
sistemlerinin oranlarının çok düşük oluşu
4. Mevcut karayolu sanat yapılarının yetersizliği ve modernizasyon ihtiyacı
5. Yol ve trafik güvenliği için trafik işaret ve levhalarının yetersizliği
6. Trafik işaret ve levhalarının vatandaşlarca kısa sürede tahribata uğratılması
7. Yetersiz su kaynakları ve uygunsuz zeminlerde gölet ve sulama taleplerinin çokluğu
8. Ekonomik ömrünü doldurmuş sulama sistemlerinin varlığı
9. Turistik otel, konaklama vb. tesislerin olmayışı, hediyelik eşya/ürün azlığı
10. Turizm ve seyahat acentelerinin azlığı
11. Tarihi ve kültürel mirasımızın turizm potansiyelinden, yeterince yararlanılamaması
······························································································· 123
12. Plansız ve kaçak yapılaşma eğilimleri
13. Hafriyat ve atıklarda usulsüz uygulamaların varlığı
14. Evsel atıkların düzensiz bertaraf ve depolanması
15. Arıtma sistemlerinin yetersiz olması
16. Engellilere yönelik ortak hizmet projelerinin yetersizliği
17. İçme suyu kaynaklarının kirlenmesi
18. Okul öncesi eğitim alt yapı ihtiyacının artması
19. Mevcut eğitim kurumlarının modernizasyon ihtiyacı
20. Makine parkımızda bulunan araç ve iş makinelerinin model yılı olarak yaşlı durumda olması ve sık
arıza yapması
21. Mermer fabrikalarının ve maden ocaklarının, ağır tonajlı kamyonlarının yollarımızın ekonomik
ömrünü azaltması
22. Öz gelirlerimizin yeterli olmaması
23. Personele yönelik kurum içinde ve dışında yeterli bir sosyal faaliyetin olmaması
24. Özel İdareye gelir getirici kaynakların azlığı
25. Meslek içi teknik eğitimin yetersizliği
26. Küresel ısınmadan dolayı içme sularının yetersiz hale gelmesi, yer altı suyu ihtiyacının çoğalması, bu
durumunda terfili sistem içme suyu tesisi yapma zorunluluğundan yatırım maliyetlerinin yükselmesi
27. Faaliyetlerimizin çoğunluğu alt yapı tesisleri olduğundan yeterince tanınmaması
28. Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar
29. Toprak, su analiz laboratuarı yokluğu
30. Mevzuatın (tanımlanan işlere bağlı olarak) yetersiz olması
31. Köy yollarının standardının genelde düşük oluşu
32. Zabıta teşkilatının olmaması
33. Tahsilat sistemimizin zayıf olması
34. Hizmet bölgemizde toplum refahına yönelik üst yapı ihtiyacının çokluğu
35. OSB.’ lerin doluluk oranlarının yetersizliği
36. Miras Hukuku ve Coğrafi şartlar sonucunda tarım arazilerinin küçük parçalar halinde olması
······························································································· 124
C- Değerlendirme
2015 – 2019 dönemini kapsayan İdaremiz Stratejik Planında ayrıntılı bir şekilde açıklandığı ve
önerildiği gibi yıllık yatırım programlarının hazırlanması, İdaremizin temel amaç ve hedeflerine ulaşmayı
sağlayacak yatırım ve hizmet konularına ödenek ayrılması, bütçe disiplininin mutlak suretle sağlanması,
bütçe ve yatırım programı ile yapılan ödenek tahsislerinin idaremiz öz kaynakları ve kapasitesi ile orantılı
bir şekilde yapılması İdaremizin performansını yükseltecektir.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
2015 – 2019 dönemini kapsayan İdaremiz Stratejik Planında belirtilen temel amaç ve hedeflere
uygun bir şekilde İdaremiz bütçesinin ve yıllık yatırım programlarının hazırlanması, öncelikle İdaremizin
temel amaç ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yatırım ve hizmet konularına ödenek ayrılması, bütçe
disiplininin mutlak suretle sağlanması, bütçe ve yatırım programı ile yapılan ödenek tahsislerinin
İdaremiz öz kaynakları ve kapasitesi ile orantılı bir şekilde yapılması, norm kadro ile İdaremize tahsis
edilen memur kadrolarına personel atanması, İl Özel İdarelerine genel bütçe ödeneklerinden yapılan
yardımların arttırılması ile birlikte yeni gelir kaynaklarının Özel İdareler için mümkün kılınması İdaremiz
tarafından sunulan yatırım ve hizmetlerin niteliklerinin yükselmesini ve İdaremizden beklenen
performansın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Benzer belgeler