Matematik 1.Dönem Merkezi Sınav Konuları

Yorumlar

Transkript

Matematik 1.Dönem Merkezi Sınav Konuları
KA§ını SoNUNDAYAPıı A(Aı( 1. DöNEM MERKızi sıunv KoNutARı
orüntü Ve
orovprni
1.Doğru, çokgen ve çember mode[|erinden örüntü[er insa etme, cizme ve bu örüntü[erden fraktaI olantan betirteme.
süslemeler
l.Koordinat düzteminde bir cokgenin eksenterden birine göre yansıma, herhangi bir dogfu boyunca öteieme ve orij;n etrdtındaki
dönme altlnda görüntüterini betirleyerek çiZme.
Dönüşüm
Geometrisi
oLAslLlKVE
isrırisrir
TabloVeGrafikler
2.
Şekitterin öteleme[i yansımasını belirleme ve insa etme,
1.
Histogram o[usturma
Ve
kuwetini betirteme ve rasyonel sayı o[arak jfade etme,
'1.Bir tam sayının negatif
2,
Uslü saylar
yorum[ama.
Ondatık kesirterin veya rasyoneI sayı[arın ıendileriyle ıekrarlı carpımılı üs[ü sayı ota.ak yazma ve d"g",ini
3 Üs!ü sayllarla çarpma
4, Çoh büyü< ve cok kücük poz'tif
sAYlLAR
Köklü Saylar
b"t"t"."
ve bö[me is[emteri
sayılaı b:limsel gösterim[e ifade etme.
1
Tam kare doğal saylarla bu sayılann karekökleri arasındaki itiskiyi modelleriyle aglklam9 ve kareköklerini bel]rleme.
2.
Tam kare o[mayan sayı[arın karekök[erini strateji ku[[anarakiahmin etme.
3.
Kareköktü oir sayıyı a
4.
5,
Kareköklü sayıLarla toplama ve çıkarma :ş[em[eri.
Kareköktü sayılarla çarpma ve bö[me iş[em[eri.
6,
0nda[ık kesirlerin karekökleri.
b
seklinde yazma ve a b seklindeki iladede katsayıyı kök'cine aLma,
Fiitimsiyte, fiit ve isim soylu kelime[er araslndaki farkta1
Fiilimsiler lle llgili BiıgiVe
FiiLiMsi
kurallan kavrama ve
Uygulama
CUMLE
.
BlLGlsl
cümleyle ilgili BilgiVe
Kuralları Kavrama ve
Uyqulama
Fjilimsi[erjn i_slevleri.ve kullanım özettikteri
Fiitimsiteri özettikterine uygyn b!çlmde ku[[anı[ması.
Cümtede, fiitimsiye bağ[ı ke[ime veya ke[ime qrup[arını bulma.
Cüm[enin teme[ öge,eri ve özelIikleri
CümLenin yardımcı öğeleri ve özettikteri
1, N4itoz
Cantıtarda büyüme ve üremenin hücre bö[ünmesi il"
."ya"na jelmesi
Mitozu, cekirdek bölünmesi i[e baslayan ve birbirini takip eden evre[er
kromozom[arın önemini ve fark[ı canlı türlerinde kromozom sayı[arının değişebitmesi
lr4itozda
Mitozun can[ı[ar icin önemini, büyüme ve üreme i[e itiskisj.
2.
Kalıtım
kendisi ile anne babas arasındaki benzeriik ve tarklıl,n[arl karSJ[astlrma
Yavru[arın anne-babİy" O"nr"Ji9i
...
"ynısı
olmadıgı cıkarımı
lvlendet'in çatlşmatarının kalıtim aclsından önemi
Gen kavramı hakkııda bitgi
,
baskn ve çekinik genler
Tek karakterin katıbmı ite itgiti problem[e.
insan[arda yaygın o.arak gıırılten bazı kalltsat haSiatlkLar
Akraba evlitiğinin otumsuz sonuçtarı
Genetik hasta[ıktarın teshis ve tedavisinde bitimsel ve teknolojil 9etismelenn eıllsjne ajt örlekter
cANLlLARVE
HAYAT
üN|TE:
Hücre
1.
Bölünmesive kalüm
3, Mayoz
Üreme hücre[erin'n mayoz ite otuştugu çıkaı ımı
lr4ayozu, mitozdan
ayiraı öze[[ik[er
4. DNA ve Genetix Bitgi
kalıtst
bitginin gen[er tarafından taşınması
DNA'rın yapısını sema üzerinde göstererek basit bir DNA moOeti yapma
DNA'ıın kendini nasit eSIedigini ba5it bir modeI yaparak göste-me
Nukteotit, gen, DNA, kromozom kavram[arı arasındak, iIiski
Mutasyon ve modilikasyonu
tanımtayarak ara[arındakj farkı örnekterte acıktama
günümüzdeki uygulamatarı i(e itgiti bitgi[eı
Genelik mühendisligindeki gelismeleüin insantık icin doğurabileceği sonuctar
Genetik müheldisLigindeki gelismeterin o[um[u sonucl.arı
Genetik mühendistiğinin
Biyoteknotojik catlsmatann r'ayatjmrzdakiönemi,{e
5.
itgiti b,tgitopüayarek cat,sma alan[arına örnek[eı verebirme
Canlı[arın Çevreye Adaptasyonu ve Evrim
Cantıların yasadıklaa, ."ua"y"
"dapt"r|onunu
cjrneklerleri
Aynı yasam orlamında bulunan faikıı organizmatarın,
Cantllann cevreseI değisimLere adaptasyontarının
Evrim ite itqiti tarktı qörüslere örnekter
neden benzer adaptasyon[ar getisiirdikleri
biyotojik çesittitiğe ;e evrime katklda bUtUnabitecegine
örıekter
1,
Sıv[arın ve Gazların Kaldırma Kuweti
Bir c.smin havadakive sıvı içindeki ağırlıgını dinamometre i[e tjtçme ve ötçümterini kaydetme.
Cismin havadaki ve sıvı içlndeki ağırtıklarını karsılaştırma.
Cismin sıvı içindeki ağürtıgInın daha az göründügü sonucunu çıkarma.
Sıvı içindeki cisme, svı tarafından yukan yönde bir kuwet uygu[andığını fark etme ve bu kuweti ka[dlrma kuweti o[arak
FlzlKsEL
0LAYLAR
2. üNiTE:
KuwetVe
Hareket
LanIm[ama.
Katdlrma kuwetin;n, cIsme aşagl yönde etki eden kuwetin etk!1!1i azatttlğıso11]cuna
by!m9,
Bir cisme etki eden katdürma kuwetinin büyüktüğünün, cismin baian küsmlnın hacmi ite itişkisi
CiSimterin kü(e5ini Ve hacmini ötcereh yoğuntukiarlnl hesap[ama,
Bir cisme etki eden kaldırma kuwetinin büyüktüğünün, c]ım!n da[dırı[dığl sıvının yoğunluğu ile ili9kisi.
Farkllyoguniuga 5ahip slvltann cisim[ere uygutadığı kaldırma kuwetini kareı[aşt1111ve sonuç!arlYoum!ama,
Bir cismin yoğun[uğu i[e da[dırıtdığı sıvının yoğunlugunu karsllaştırarak yüzme Ve batma otaytarı iÇin bir gene[[eme yapma,
fark etme.
durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuwetinin cismin
Batrya Erken,Açllan
kent selanik
ı.üı.ıiıe,
BiR
KAHRAMAN
DOGUYOR
Atatürk,ün çocUkluk dönemi Ve bu dönemde içinde butunduğu top[Umun sosyaI Ve kü[türeI yapısı.
Mustafa Kemal oku|da
Atatürh'ün öğrenim hayatı ite ii9iti otayve ot9utar,
cepheden cepheye
Mustafa kemal
Atatürx'ün askerlik hayatü ite ilgiti o.ay ve otgutar.
Dört Şehir Ve
ortamın ro[ü
Atatürk,ün fikir hayatının oLugumuna ve gelişimine etki eden Se[anik, Manastır, Sofya ve istanbut Şehirlerindeki
Mustafa kemal
Liderlik yolunda
Atatürk,ün,]919'akadarbuLundUğugörevterVeyaptlğlhizmetter,
osmanll Devleti Hangi
Cephede?
l. Dünya
Geldikleri GiLıi Giderler
tuiumu.
Mustafa kemal
Örnek oLaytardan yota clkarak Atatürk'ün.ceşitti
repheterdek! başanLanyE askeıiyetenekleri
üstlendiğiMiltiMücadetetidertigiaÇıslndanönemi.
savaşl'nda Osmantı Devteti'nin durUmu, topraklannln paylaşı[ması ve işgali
,
Kema['in ve ha[kın
Mondro5 Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıve uygulanması karsısında Osmanlı yönetiminin, Mıstafa
Z,ÜllilE'
MlLLl UYAN|Ş:
YURDUMUZUN
isoaı-iıır
'7 -' ':" 'TEPKlLER
Kuv5_yı Miltıye ruhunun
Ve l,vliltı l\4ücadete
basıvor
İ41"]u|]
mitt1
var[ıga düşman cem,yetterin faat;yetleri,
lİ]H; ,iı[
"
yeteneği ite itiskisi.
Mücadeteyi örgütıerken karsıtaşiıgı soruntara butduğu çözüm yo[[arının, onun tidertik
Büyük N4illet N4eclisi
İsyanlara Karşı
Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarı[ma gerekçeleri ve uygu[ama süreci,
Banş Antlaşması ml,
ölüm Fermanı mı?
tutumu,
istanbutyönetimince imzal.anan SevrAntlaşmasl'na karşl Mustafa Kema['in ve Türk milletinin
Hac Nedir Ve Niçin
Hac ibadetinin nası[ve niçin yapıtdığı.
Hac Ve Umre ile ilgili
kavramlar
Haccın insan
Davranışları
üzerindeki Etkisi
isınEri
.emiyetler ve
mitti birtik ve
Mustafa Kemat,in Mitti Mücadetenin hazır[ık döneminde yaptlğl çatlşmatann, mitti bitincin uyandırılması,
beraber [iğin 5aglalması açısından önemi.
"u[u5al egemenli(", 'tam bağımsıztık" ilkeıerive vitanın ot-iıi-inti;gıl
Misak_ı MiL[i,nin kabu[ü ve Büyük M,lleı Meclisi'nin açı[ışının
Eoemenlik Mılletindir
Yaplhr?
z. üNiıE,
ZEK^T, HAc
VE KURBAN
otrru.r, .iiti
Hac ve umre ite llqili mek6n ve kavramların anlaml.arı,
Haccln birey Ve top[um üzerindeki etkiteri.
sağ[adığı,
Hac ve umrenin Müstümantar arası iLetişim ve etkiteşime nası[ katkı
Kurban Nedir Ve Niçin
Kesilir?
önemi,
Kurban ibadetinin anLaml, Sosyat dayanlşma ve yardımLaşma açlsündan
İnsanın Paylaşma ve
Yardlm]aşma İhtivac1
Paytaşma ve yardımtaşmanın bireyve toptum için 6nemi,
İslam'ın Paylaşma ve
Yardımlaşmaya Verdiği
İslam'ın paylaşma ve yardımLaşmaya verdiği önem,
önem
Paylaşma ve
Yardlmlaşma ibadeti
PaytaşmaveyardımLaşmaibadetiotarekzek6tvesadakanınkimLertaEflndan,kim[ere,nelerden,nası[Verileceği.
o!arak Zekat
Toplumsal Dayanlşma
ı. üHirp,
KAZAVE
KADER
Zekdı ve sadakanın birey Ve toptuma katkl[arl,
ibadeti olarak sadaka
Bagka[anna yardım ettiğimizde yaşadüğrm11 duvoular
Yard!mlaşma
kurumlarımız
ÜLkemizdeki sosyaL yardımlaşma kurumLarı,
Allah Her Şeyi
Bir Ölçüye Göre
kaza ve kader kavramLarı
Yaratmlştr.
7
Reading
DeSCribing personal
qualities.
Understanding
short, simp[e texts on fami[iar matterS,
Finding specific, predictab[e information in simp|e everyday material.
Advısing others to do
Something,
UNlT
1
FRlEND5HlP
FUNcTlONs
Locating specific information in lists and isolating the informatıon required.
Us]ng an idea of the overal[ meaning of sho11 texts and utterances to derive the probable meaninq of
context
u
nknown words from the
EXpressing opinionS
and making choİces.
Writing
Inquiring and
Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a shoü1 texi within the tearner's limited Compe
Writing a series of simple phrases and sentences [inked with simp|e connectors tike "and", "but" and "because
expressing how
tence and experience.
cedain/unceıtain one is
ofSomething.
CaLchinq tl.e nain poirı
,
Listening
iı
short, c ear and 5.Tple nescaqes,
Fjnding specific infofmatiOn in simpLe recorded texts.
lnquiring about and
expressing
eXpeCtations.
speaking
Vak;ıg hin/he.seJ uıderslood :I shon contribJtions, even ıhougı pauses, 'aIse süarts and re,ornulation
aı e very evioenı.
ConstrLct,ng pl'a5es o1 ldmit a, top cs witn sıl l'cie"ı ease to hano[e sıort excnanges, oesp te Ve} nOl ceaD[e heS lat or ar
Asking for and giving
information about
habits and pastimes.
o
false Starts,
ln]eractingwitl,easoıab.eeaseinStrJCtU,edSitJaüionsald5l^orlÇonve-saıio".,oıovdedtheo,1-eıoersonleos,ne(escary
questionS and eXChange ideas and infornation on familiar topics in predictab[e everyday situations
Reading
Understand!nq Shoüt, simple texts on familiar matters.
Following and giV'ng
simple instructions.
Describing Simple
proceSseS.
UNlT 2
Drawing Simple
conclusions.
ROAD T0
sUccEss
lmparting and
seeking factual
information:
identiı/ing,
asking, and
describing personal
qualities.
I
Finding specific, predictab[e information in simp[e everyday materJaL such as travet guides, bfochures, etc
l
UnderStanding concepts and their re|ationships and grouping them.
i
Locating specific information jn iists and isotating the information required-
Locating the tOpic sentence and sUpporting details and examp[es.
writing
Making no[es
Taking notes
Undertining, hightighting, circting key concepts.
Summarizing in the form of lists and charts
T,ars[er-iı9 ir'ormal:o1
Li5tening
Catching the main point in shoü1, cLear and simple messages.
Finding specific informatjon in sımple recorded texts.
Speaking
Delivering Very 5hort reheaTsed announcements of predictabLe, iearnt content which are intelligible to [isteners who are
prepared tO concentrate.
Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefty give reason5 and exptanations for
opinions, plans and actions.
Coping with a timited nUnber ol stra gl^ifomard lottow up q-estiorS.
Reading
Seeking and giving
Understanding
information
Find'ng spec [ic, prediclabIe ilfo.matio1 in sinoıe everydav mate.ial.
Warning others to take
care or to refrain from
doing something,
instructing or
Locating soecific inloı maıion in l.sts ard iso,at ng the in{o-natioı ı equi-ed,
Using an jdea Of the overaLL meaning of shoft texts and utterances on everyday topics of a concrete type to derive the probabte
meaning of unknown words from the context.
short, simp[e texts on famitiar matters.
writin9
directing others to do
something.
Writ,ng shoa,5imoie no'es ald messages.e.at.n9 |o ma[[e.5'n a-edS ot,Tmeoid[e 1eAd.
Seeking and gjving
Caıchirg tıe ma'ı poiıl lr Snon, clea- aıo sinp.e messages.
Listening
advice
UNlT 3
lMPROVİNG
suggestjng a course
ofaction.
0NE,s LOOKs
Responding to offers
and suggestions.
Findjng specjfic information in simp[e recorded texts.
LSing ar io€a ol the oveı all
meaıiıq
of
meaıiıg
ııknown wo.ds fron
-l-e
ol S1o( te\tS dnd Jttelances on everyoay ıopics o'a coıcrete lype to de.ive the p-obable
coltext.
Speaking
Describing everyday aspects of hls/her environment
Using simp[e descriptive [anguage to make brief statements.
Drawing Simple
conclusions and
making
recommendations.
F noing
oıı ald
paSsing on Straigl-''orua.d 'acı ua. in-o.nalio1
Discrssing practicai 'ssıes in a simp[e way when add-essed clear[v,
s|
owly ar d oi-et t.y
Fxplairing wl^al s/he lj^es or oislikes about someıhing.
using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture to ctarify what he/she wants to say.
Describing people
(personal
Communicating in sjmpLe and rOutine tasks requiring a simpLe and direct exchange of information
on famiLiar and routine
appearance, qUaJities)
PaliCİPatİng 'n shor1 conve-sat,onsin rou[,ne con.exrs on.opics of in!ereSı,
matters.
Asaiı9 ano answering questions
aoouL l^ab'ıs and
ı
outine,,
Reading
LJnde.standing short, simp[e texts on fam'liar matters.
Fiıoing speci'ic, predictabIe'nlormatjoı
in simo[e everyday
mater,al
Locating specific information in [ists and iso[ating the information required
Locating the topic 5entence ano supporting detailS ald eXanples,
writing
"but" and "because",
tike "and",
Writing a series of simple phrases and sentences Linked with simple connectors
lmpaıting and
seeking factual
information.
Writing very 5hort, basic descriptions of events and pastactivities,
Expressing surprise.
Talking about past
UNIT
/ü
DREAMs
events and states in
the past.
Understanding and
produCing simple
narratives.
Expressing (in)ability
in the pasl
picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner's limited
competence and eXperience.
Listening
Catching the main point in short, clear and simp[e messages,
Finding specıfic information in simple recorded texts.
Speaking
Interacting with reasonab[e ease in structured situationS and 5hoftconversations,
Understanding enough to manage simpte, rout!ne 9xchange5 without Undue effort,
factuaL information.
Deaıing with prrcticat everyday demands: finding out and passing on straightforuard
Asking and answering queStions abouİ past events and aciiviiie5,
Using simpLe techniques to start; maintaining, or ending a shoft conversation,
lnitiating, maintaining and ctosing simp[e, faCe to-face conrersation,
Askirg for attenlioı,
lndicaLing when he/sl-,e is following.
Asking very simpty for repetition when he/she does nOt understand,
phrases
Askinq for c[arificat;on about key words or phrases not understood using stock
uislu §oNuNDAYAPıIACAK
0LAslLlKVE
israrisrix
Deneyse[, teorik Ve özneI o[a51[lgl açlklama.
oIasllık Çeşitleri
Baolm[l Ve bağımSlZ o[ay[arı açık[ama
olay Çeşitleri
lim
oLayların olma o[asıLıklarını hesaplama.
Bagımlıve
RasyoneI sayı[ar ite irrasyoneL sayılar arasındaki {arkl açıklama,
Gerçek Sayılar
SAYILAR
2. DöNEM MERKEZİ sıırnv KoNUIARı
Gerçek sayıLar kümesini oluşturan sayı kümeterini be[irtme,
ve
Standart sapmay hesaptama,
Atatürk'ün matematik a[anlnda yaptıgı ça[ışma[arın önemini açıklama,
üçg"n. ii.i ı."n". u.rntugunun topt"m,reyafarkı ite üçüncü kenannln uzunt99u
Üçg"n* k"nu. riuntuktarı
_
UÇgenler
iLe
1raslndaki
i[iŞkiYi betirteme,
be[irteme,
bu kenarlann karş191ndaki açıtarın öLçüleri arasındaki itişkiyi
cizme,
Yeterli sayıda elemanınlı ölcüleri ve, ten bir üçgeni
yüksektigi insa etme,
Üçgende kenaro.1ay, kenar orla oikme, aç,ortay ve
-çg"nl",O"
ju,tlannı açıktama, Üç9enLerde benzerlik şafttannı açıkLama:
"ştİl,
Pythagores (Pisagor) bağıntlslnı o[uşturma,
oran[annı belirleme
Oik ılçqendeli dar açı[ann trigonometrik
GEoMETRi
Üçgenlerde ölçme
ÖrüntüIer ve llişkiler
uvsu!9m9
ÜçgenLerde benzerlik şartlarını problemlerd9
uygu[ama:
eghagoras Iei=9or) bağıntısını probtem[erde
oran[arını problemlelde uyguLama
Dik üçgendeki dar açltann trigonometrjk
i[işkileri açıklama
Özel sayı örüntülerinde sayı[ar arasındaki
6zOeJk
ite denl<tem
arasındaki farkı açıklama,
Özdeştixleri modetterle açık[ama,
cebirsel ifadeler
oLAslLlKVE
iSTATısTıK
otasü Durumlarl
Belirleme
DenklemIer
CebirseL ifadeleri çarpan[anna ayırma
yapma ]r'€ lfadeler] sad9teştirme]
Rasyonet cebirselİfadeier ite iş[em
kavramını açıklama ve hesap[ama,
Kombhasyon
farkı açıklama,
Permutaryon re ko,bin"=yon u",,nd"ki
cözme,
,asyonel
denk[emleri
Bir bitinmeyenti
cebirseL yöntem!erle gözm9:
ooq.u="r Jenlt"m sistemterini
sistem[erini 9rafikteri kuL[anarak çöme,
Doİİusat denkiem
iLe açıktama:
Doğrunun eğimini modetleri
denklemi arasındaki iiişkiyi belirleme,
n"a.,nıın
J' -"- eoimi ile
I
GEOMETRI
Geometrik cisimler
"
ve yüzey acınımını çizme,
;belirleme
" PriZmavl ;n5a etne, temeI e[emanta,"
ve yüzeyacınımInı€ızre,
be[rleme
e[emantarını
temeI
eia"aiOi in9"
"t*"
açınlmınl cızme,
beürteme,insa etme ve yüzey
Xonİnin t"a"l a",an[arını
etme,
in9a
be[ir[erve
Kürenin teme[ elemanlarını
beLirleme Ve insa etme,
ilz; .;;;;";,""in ,i"in
;;
"c"İİ,,u,"r,
r,"uL*,,,"
","
n"sitini
Vdpılarİn görünümlerini çizme,
ma, cok küplülerte olu9iurutan
cok küp!i][erLe olus[uü
Cizimleri veriten yapıları
9
Cüm!9de vylgu!9nmak istenen ifade
Cümtedeki fiitterin çatı özellikleri.
i.l- ," ıiit.il.t"t"iinin
CUMLE
BlLGlsl
cümleyle
"nıu-
uu
ıuıı"nım özettikteri.
kurattı ve devrjk cüm[elerin an[am ve kuttanım özettikteri,
i|gili Bi|gi Ve
Kurallan Kavrama ve
Uygulama
Kgt]plaşm1? cüm!e y€nltaln
1
v9
!uru!uş
kuttanımözettjkleri
Cümtenin ifade ettiği antam öze[likleri.
Cüm[eler arasındaki antam itişkiteri.
Cümteye h6kim olan duygu.
Batan bir cisme etki ed91 k9ldllmg kgwet|ni1,
ci
min ağ11!1ğlld9l dah9 kü!ük otm9sL:
, Bircismeetkiedenka[dırmakuwetinin,cisminyerdeğiştirdiğisıvınınağır[ığınaeşitbüyüktükteveyukarıyöndeotması.
Ga!911ıda 9191mtere bir kaLdırma huweıi uygu[aması.
' Sıvı[arın ve gaztarın kaldırma kuwetinin]ek!9!oj]d9!! ky!!9!]m]na ö!n9klel ve bu!!ar]n günlük haygttakl önemi]
FiziKsEL
0LAYLAR
k9w9!ib91 19 o!a9k
elme
2. üNiTE:
Birim yüzeye elki ede1
kuwetve Hareket
Basınç, kuwet ve yüzey a[anı arasındaki itişkiyi örnekterte açıklama.
o1k
1!9de
İ,r,l"rİn r" |".t".,n Uasıncının baglı oldu9u faktörleri ifade etme.
a;rİ"İ"
luwetin cesitli etken[erden kaynak[anabiteceğini
="b;p "l""
slvl[ann Ve gaZ[arın, basıncı, her yönde aynl büyüktükie iletmesi.
tark etme,
g"r19"n na9lry1 1!9tm9 Q19ltiklerin!n lekryLojid9tltq!!911m a!9nla11
""
Basıncın, qünLük hayattaki önemini açıktama ve tekno[oiideki uyqu[ama[arına örneklerverme.
Sİ",!"İ,"
;
'1.
Periyodik Sistem
, Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemi
Periyodiksistemdegruptarıveperiyottarıgd;t;.;;,"r;;;ptr.1.1İ"t".""İl"İi"or"t1lltulnllİp1l"şt,.."
Meta[, ametaI ve yarı metal özettikterini
İ""v"Oil t.Uİ""r" ,"l t"l"l
"J"
J"n"
karsılaştırma.
İ"l ."t"tt".in, =9 t"ofında
ise daha cok ameta|!9l n b!tı
Metatterin, ametatterin ve yarı meta[[erin güntük yasamdaki ku[[anım a[antanna öTnekler verme.
ıdı]9unu fark etme.
Metatterin elektron vermeye, ameta[[erin e[ektron atmaya yatkın o[dugunu fark etme,
Anyon[arın ve katyontarın periyodik sistemdeki grup numaraLarı i[e yük[eri aras nda i[iskj kurma
N4etaI
atomtan iLe ametaI atom[an araslnda iyonik bağ otuşacağlnl tahmin etme.
AmetaI atom[arı ara.
"a"
l"""t""İ
O"|
"tusturması.
VeriLen basit ya|İtaraa r,unjİ trİO"gl"nn l,yonik bag veya kovatent bağ)bu[unduğunu tahmin etme,
J.
^lmyasat
lepklmeLer
Yükü bilinen iyontar,r otusturduğu bilesikterin formütterini yazma.
Çok aLom[u yaygln iyonlarln o[uşturduğu bitesiklerin {M9(N03ız,
hesap[ama.
ııaeioa giriı
formü[[erinde eLement atom[arlnln SaylsInl
Kimya5al bir tepkimenin gerçekLeştiğini deneyle gösterme.
Klmytsat d9ğişlmialomtar aras] bağ!arın kopması ve yeni bağ!ar]n otuim9|] teme[inde açık[ama.
,
Kimyasat oeğişimterde atomların yok olmadlğlnl Ve yeni atom[arın o[usmadığınl, küttenin korunduğun,
MADDEVE
DEGişiM
:^
üırıirp:
Maddenin Yaplsl Ve
özeIlıkleri
n"ıi.t."
Basii klmy:sat j9ıkime den\t9m!9111
yöntemi ile denklestirme.
şayna
Yanma tepkime[erini tanımtayarak basit yanma tepkimeterinin denltemterini yazma.
4. Asit-Baz Tepkimeteri
Asitteri ve baztarı; dokunma, tatma ve 9örme duyutarı i[e itgiti clzettikleri|le tanıma.
A5itteriLeH+iyonu;baztariteOHiyonuamsındai[iskikurma,
PH'ın, bir Çözettinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ö[cüsü otdugunu antama ve asilıik ba;tık ile pH skala5ı
aıasında ilişki kurma.
SanaYide kultanıtan bastüca asitleri ve baztarı; piyasadaki adtaı, sistemİtik adta.ı ve lormü[[eri i[e tanıma.
Gıdatarda ve temizlik matzemelerinde yer a[an en yaygJn asit ve baz[arı isimteriyre tanıma.
GünLük yasamında sık karsıtastıEımız bazı ürünterin pH'tarını yaklasık otamk bilme.
Asjtter ite baztafln etkitesimini deney ile gdsterme, bu etkitesimi "notİatleşme tepkimesi" otarak
adtandırma, notrallesme
sonucu neter oluştuğunu beIirleme.
A5it-baz Çözettiterini kuttanırken neden dikkatli otması gerektiğini aclkt;ma; kimyasat
maddeler icin tehtike isaretlerinin
an[am[arını be[irtebilme.
Asit[erin ve baz[arın 9üntük kuttanİmdaki esya Ve malzeme[er üzerine olumsuz etkisinden
kacınmak için neter yapılabiteceğini
açlk[ama.
Endü_stride atlk madde otarak havaYa bırakı[an 5O2 ve N02 gazlarının asit yağmur[an
oluşturdugunu ve bun[arın cevreye zarar
Verdiğini fark etme,
Sulan, havayı ve topragı kirleten kimyasallara karsı duyartıtık
5.
,
Su Kimyası ve Su Arıtımı
Sert su, yumu5ak su kavramtarı ve serttigin neden istenmeyen
blr özetlik otdugu.
su{arda 5erttiğ jn nasıl gideriteceği.
Sutarın arıtımında klorun mikrop ötdürücütük etkisinden yarartanıtması.
10

Benzer belgeler

3. Cihazm dis. yuzeylerini olusturan rnalzeme paslanmaya karst

3. Cihazm dis. yuzeylerini olusturan rnalzeme paslanmaya karst 24. Cihaz Ozerinde OgfO grup sigorta, 3 fazin varliginr kontrol ederek fazfandan bir tanesinin olmarnasf durumunda distilasyon i§lemin/ durduracsk termik buiunacaktir, 25. Cinaz 400 V. 50 Hz. (3 fa...

Detaylı

Makaleyi Yazdır - Edebiyat Fakültesi Dergisi

Makaleyi Yazdır - Edebiyat Fakültesi Dergisi aç .perdeltk. bır oyundur. Oyunkişileri: Meg. (a.l~.bkbtr>kadm), Petey. (altmışlık bir adaUıJ..St-an1ey (~,ya1q~_~Jfblt adam), Lti.lu (yimU1!k' bh7~ kıZ),' Q~berg(eınnlt; "~... adam) .ve M<:Cann

Detaylı

ral 9016

ral 9016 Systems and Sliding Systems in 2007 and today exporting over 30 countries in the World. Himsan Alurnlnvum ve Panjur Aksesuarlan San. Tic. Ltd. Sti., thanks to our valuable customers for their suppo...

Detaylı

EMEC 20 4 onferansl`nda Istanbul`a tam not.•.

EMEC 20 4 onferansl`nda Istanbul`a tam not.•. land Irma projeleri ile istanbul, kolayllkla toplanh ve etkinlik sektoriiniin ba~kenti haline gelebilir. istanbul, sadece nice­ lik meselesi degil, aynl zamanda iistiin kalite sunan, tarihi mek6n­ ...

Detaylı

rnc Genter

rnc Genter Understanding enough to manage simpte, rout!ne 9xchange5 without Undue effort, factuaL information. Deaıing with prrcticat everyday demands: finding out and passing on straightforuard

Detaylı