7081 874-00 Mode d`emploi Gebruiksaanwijzing

Transkript

7081 874-00 Mode d`emploi Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanweisung
D
Operating instructions
GB
Gebruiksaanwijzing
NL
Kühlschrank - Box
Mini Refrigerator
Koelkast - Boxmodel
Mode d'emploi
F
Istruzione d'uso
I
Instrucciones de manejo
E
Manual de utilização
P
Mini - Réfrigérateur
Frigorifero - Box
Frigorifico Pequeño
Frigorífico Pequeno
Kullaným kýlavuzu
TR
Buzdolabý - Mini bar
7081 874-00
Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com
KX 1021
1008
İmhayla ilgili notlar
Ambalâj yeniden kullanılabilir malzemelerden üretilmiştir.
- Oluklu ambalâj kartonu/karton
- Köpüklü polistiren form parçaları
- Polietilen folyolar
- Polipropilen sıkma bantları
• Ambalâj malzemesi çocuk oyuncağı değildir - Folyolar
nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!
• Ambalâjı resmi toplama yerlerine götürün.
Kullanım ömrünü tamamlamış cihaz:
Kullanım ömrünü tamamlamış cihazda hâlâ
değerli malzemeler mevcuttur ve bu malzemeler,
tasnif edilip çeşitlerine göre ayrılmamış evsel
atıklardan ayrılarak atılmalıdır.
• Kullanım ömrünü tamamlamış cihazları
kullanılmaz hale getirin. Cihazın fişini prizden
çekin, elektrik kablosunu kesin ve çocukların
kendilerini kilitleyememeleri için kilidi
kullanılmaz duruma getirin.
• Kullanım ömrü tamamlanmış cihaz nakledilirken soğutucu
madde dolaşım düzeneğinin hasar görmemesine dikkat edin.
• Cihazın içerdiği soğutucu madde hakkında gerekli bilgiler, tip
levhası üzerinde belirtilmiştir.
• Kullanım ömrü tamamlanmış cihazların imhası, yürürlükte olan
yerel yönetmelikler ve yasalar doğrultusunda usulüne uygun
ve uzmanca gerçekleşmelidir.
Ýçindekiler
Sayfa
Kurma Cihazýn ebatlarý
Baðlama
Enerji tasarrufuyla ilgili bilgiler
Cihazý açma ve kapama
Sýcaklýðý ayarlama
Ýç aydýnlatma............................................................................ 31
Soðutma
Buz küplerini hazýrlama
Çözdürme
Temizleme................................................................................ 32
Arýza
Devre dýþý býrakma
Kapýnýn yönünü deðiþtirme.................................................... 33
Güvenlik ve uyarý bilgileri
• Ýnsan ve eþyalara zarar dokunmasýný önlemek için, cihazýnýzýn
iki kiþi tarafýndan ambalajýndan çýkartýlýp kurulmasýný tavsiye
ederiz.
• Cihazda herhangi bir arýza olmasý durumunda derhal (cihazý
baðlamadan önce) satýcýya danýþýnýz.
• Güvenli bir þekilde çalýþmasý için cihazý sadece kullaným kýlavuzunda belirtilen talimatlar doðrultusunda monte ediniz ve
baðlayýnýz.
• Hata durumunda cihazýn elektrik baðlantýsýný kesiniz. Fiþini
çekiniz veya sigortayý kapatýnýz veya sökünüz.
• Cihazý þebekeden ayýrmak için baðlantý kablosundan deðil,
fiþinden tutup çekiniz.
• Cihazdaki tamir ve müdahalelerin müþteri hizmetleri tarafýndan
yapýlmasý gerekir, aksi takdirde kullanýcý için önemli tehlikeler
söz konusu olabilir. Ayný durum, elektrik baðlantý kablosunu
deðiþtirmek için de geçerlidir.
• Cihazýn içinde açýk ateþ veya ateþ kaynaklarýyla uðraþmayýnýz. Cihazýn taþýnmasý ve temizlenmesi sýrasýnda, soðuk
devridaimine zarar gelmemesine dikkat ediniz. Hasar durumlarýnda ateþ kaynaklarýný uzak tutunuz ve odayý iyice havalandýrýnýz.
• Tabaný, çekmecelerini, kapýlarýný vs. üzerine basmak veya
dayanmak için kullanmayýnýz.
• Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel rahatsýzlýklarý olan
kiþiler (ve çocuklar) veya gerekli deneyim veya bilgiye sahip
olmayan kiþiler için uygun deðildir, ancak bu durumdaki kiþilerin güvenliðinden sorumlu olanlar cihazýný kullanýmý öðretirse
ve ilk kullanýmlara nezaret ederlerse bu kiþiler de cihazý kullanabilir. Çocuklarýn cihazla oynamadýðýndan emin olmak için
çocuklar sürekli kontrol edilmelidir.
• Soðuk yüzeylerle veya soðutulan/dondurulan malzemelerle
uzun süreli tensel temastan kaçýnýn. Acýya, uyuþukluk hissine
ve donmaya neden olabilir. Uzun sürecek deri temasýnda koruyucu önlemler alýn, örneðin eldiven kullanýn.
• Dondurmayý, dondurulmuþ suyu veya buz küplerini, dolaptan
çýkartýr çýkartmaz ve çok soðuk olarak tüketmeyiniz. Düþük
sýcaklýklardan dolayý bir “yanma tehlikesi” vardýr.
• Çok fazla bekletilmiþ gýdalarý kullanmayýnýz - gýda zehirlenmesine yol açabilirler.
• Cihaz, gýdalarýn soðutulmasý, dondurulmasý ve saklanmasýna
ve buz oluþturmaya yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Evdeki kullanýma uygun olarak tasarlanmýþtýr. Ticari alandaki kullanýmýnda, sektör için geçerli kurallara uyulmalýdýr.
• Cihazda, patlayýcý maddeler veya propan, bütan, pentan vs.
gibi yanýcý maddeler içeren sprey kutularý saklamayýnýz. Dýþarý
çýkan gaz, elektrikli parçalardan dolayý tutuþabilir. Bu tip sprey
kutularýný, üzerinde basýlý olan içindekiler bilgilerinden veya bir
ateþ simgesinden tanýyabilirsiniz.
• Cihazýn içinde elektrikli aletler kullanmayýnýz.
Soðutucu bölme
Buz kabý
Kapaklý ýzgara
Sýcaklýk düðmesi
Cam raf
Model plakasý
Kapý rafý
Sebze kaplarý
30
Bu kullaným kýlavuzu birden fazla model için geçerli olduðundan,
burada belirtilen deðerlerden sapmalar olabilir.
Ýklim sýnýfý
Cihaz, iklim sýnýfýna göre, sýnýrlý ortam sýcaklýklarýnda çalýþtýrýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu deðerlerin aþýlmamasý gerekir! Cihazýnýz için geçerli olan iklim sýnýfý, model plakasýnda basýlýdýr.
Ýklim sýnýfý
SN
N
ST
T
Ortam sýcaklýðý
+10° ila +32 °C
+16° ila +32 °C
+16° ila +38 °C
+16° ila +43 °C
Kurma
• Fýrýný kalorifer ve benzeri yanýnda, doðrudan güneþ ýþýnlarýna
maruz kalan kurulum yerlerinden uzak durunuz.
• Kurulum yerindeki zeminin yatay ve düz olmasý gerekir. Düzensizlikleri ekteki çatal anahtarla ayarlama ayaklarý üzerinden
dengeleyiniz. Cihazýn arkasýný doðrudan duvara dayayabilirsiniz.
• Cihazı her zaman doğrudan duvara kurun.
• Havalandýrma ýzgaralarýnýn ayarýnýn deðiþtirilmemesi gerekir.
Havalandýrmanýn yeterli olduðundan emin olunuz!
• Derin dondurucunun üzerine, örneðin mikrodalga fýrýn, ekmek
kýzartma makinesi vs. gibi ýsý yayan herhangi bir cihaz koymayýnýz.
• Yangın tehlikesinden dolayı buzdolabının/dondurma cihazının
üzerine yanan mum, lamba veya açık alevi bulunan diğer herhangi bir eşya yerleştirmeyin.
• Soðutucu madde devridaiminde herhangi bir sýzýntý olmasý
durumunda, cihazýn kurulduðu odada tutuþabilir bir hava-gaz
karýþýmýnýn oluþmamasýný saðlamak için, cihazýnýzýn kurulduðu odanýn, Norm EN 378 uyarýnca her 8g R 600a soðutucu madde dolum miktarý baþýna 1 m3 kadar bir hacme sahip
olmasý gerekir. Soðutucu madde miktarýyla ilgili bilgiler için
cihazýn iç kýsmýndaki model plakasýna bakýnýz.
• Nem nedeniyle yangın tehlikesi!
Akım taşıyan parçalar veya elektrik bağlantısı ıslandığında kısa
devre oluşabilir.
- Cihaz, kapalı alanlardaki kullanıma göre tasarlanmıştır. Cihazı
dışarıda veya nemli ya da sıçrayan suların bulunduğu alanlarda
kullanmayın.
• Dikkat! Yanlış taşımadan dolayı yaralanma ve hasar görme
tehlikesi vardır!
- Cihazı ambalajlı olarak taşıyın.
- Cihazı dik konumda taşıyın.
- Cihazı yalnız taşımayın.
Baðlama
Kurulum yerindeki akým türü (alternatif akým) ile gerilimin, model
plakasýnda belirtilenlerle ayný olmasý gerekir. Model plakasý, üst
çekmece rafýnýn yanýnda, solda, iç duvara takýlýdýr. Prizin 10 A
veya daha yüksek olan bir sigortayla korunmuþ olmasý gerekir. Prizin ayrýca cihazýn arka tarafýnda ve kolay eriþilir olmasý da gerekir.
•Cihazı, başka cihazlarla birlikte bir dağıtım prizi üzerinden
bağlamayın - aşırı ısınma tehlikesi bulunur.
• Cihazý sadece gerektiði þekilde topraklanmýþ bir korumalý
priz üzerinden baðlayýnýz.
Enerji tasarrufuyla ilgili bilgiler
• Cihazýn kapýsýnýn uzun süre boyunca ve gereksiz yere açýk
býrakýlmasýný önleyiniz.
• Dondurulacak olan gýdalarý sýnýflarýna göre düzenleyiniz, belirtilen saklama süresini aþmayýnýz.
• Cihaza koymadan önce sýcak gýdalarýn oda sýcaklýðýna gelene
kadar soðumasýný saðlayýnýz.
• Buz tabakasý oluþtuðu takdirde cihazýn buzunu eritiniz. Soðukluk geçiþi iyileþir ve enerji sarfiyatý düþer.
Cihazýn ebatlarý [mm]
h
a
g
e
e'
d
c
c'
630
554
610
624
653
1129
562
591
Cihazý açma ve kapama
Cihazý devreye sokmadan önce içini temizlemenizi tavsiye
ederiz (Daha ayrýntýlý bilgiler için bakýnýz „Temizleme“).
• Sýcaklýk düðmesini 1 saða çevirerek, „0“ konumundan
„1“ konumuna getirdiðinizde cihaz çalýþýr.
Sýcaklýðý ayarlama
Sýcaklýk, sýcaklýk düðmesinden 1 ayarlanýr.
Konum „1“ = en düþük soðutma gücü,
en yüksek sýcaklýk
Konum „7“ = en yüksek soðutma gücü,
en düþük sýcaklýk
Sýcaklýðýn, (kurulum yerindeki) ortam sýcaklýðýna, kapýyý
açmanýn sýklýðýna ve doldurma oranýna baðlý olarak
deðiþtiðini unutmayýnýz; gerekirse sýcaklýk düðmesini
tekrar ayarlayýnýz.
Ýç aydýnlatma
Ampul verileri: 15 W (kesinlikle 15 W‘den yüksek ampul
takmayýnýz), gerilimin model plakasýndaki verilere uygun
olmasý gerekir.
Duy: E 14.
Ampulü deðiþtirme:
Fiþini çekiniz veya önceden çalýþtýrýlmýþ sigortayý
kapatýnýz veya sökünüz.
Elinizi arka taraftan kapaðýn içine doðru uzatýnýz, ampulü
sökünüz ve deðiþtiriniz.
31
Soðutma
Çözdürme
Havadaki sirkülasyondan dolayý soðutma alanýnda farklý sýcaklýk
bölgeleri oluþur. Sebze kaplarýnýn hemen üstü ve arka duvar en
soðuk olan bölgelerdir.
Bu nedenle gýdalarýn, aþaðýdaki yerleþtirme örneðine göre yerleþtirilmesi gerekir.
Uzun süre çalýþtýrýldýktan sonra soðutucularda bir kýraðý veya
buz tabakasý oluþabilir. Aþýrý kalýnlýktaki kýraðý veya buz tabakalarý, enerji sarfiyatýný artýrýr.
Kýraðý tabakasýný arada bir plastik bir kazýyýcý ile temizleyiniz.
Bir buz tabakasý oluþtuðunda, soðutucularýn eritilmesi ve iç
bölmenin temizlenmesi gerekir.
Yerleþtirme örneði
➊ Tereyaðý, peynir
➋ Yumurta
➌ Þiþeler
➍ Donmuþ gýdalar, buz küpleri
➎ Hamur iþleri, hazýr gýdalar, içecekler
➏ Et, sucuk, mandýra ürünleri
➐ Meyve, sebze, salatalar, yeþillikler
Dikkat
• Kolay kokan veya tadý kolay bozulan gýdalarla sývýlarý daima
kapalý kaplarda veya üstü örtülü olarak saklayýnýz; yüksek
yüzdeli alkolü sadece sýkýca kapalý ve dik olarak saklayýnýz.
• Meyve, sebze ve salatalar, poþetsiz olarak çekmecelerde
saklanabilir.
• Ambalaj materyali olarak yeniden deðerlendirilebilir plastik,
metal, Alüminyum ve cam kaplar kullanýlabilir.
• Çözdürmek için cihazý kapatýnýz. Fiþini çekiniz.
• Çözdürme iþlemini hýzlandýrmak için rafýn içine sýcak, ancak
kaynamayan su dolu bir kap yerleþtiriniz.
• Çözdürme iþlemi sýrasýnda cihazýn kapýsýný açýk býrakýnýz.
Kalan çözdürme suyunu bir bezle siliniz ve cihazý temizleyiniz.
Çözdürmek için mekanik tertibatlar veya üreticinin tavsiye ettikleri dýþýnda benzeri daha baþka suni yardýmcý alet
kullanmayýnýz.
• Damlama kabýný buzluk rafýnýn altýndan çekiniz, boþaltýnýz ve
kurulayýnýz.
Temizleme
Temizlemeden önce cihazý prensip olarak devre dýþý
býrakýnýz. Fiþini çekiniz veya önceden çalýþtýrýlmýþ sigortayý
kapatýnýz veya sökünüz.
Ýç bölmeyi, donaným parçalarýný ve dýþ duvarlarý, ýlýk su ve biraz
deterjanla temizleyiniz. Asla kum veya asit içeren temizlik ve
kimyasal maddeler kullanmayýnýz.
Buz küplerini hazýrlama
• Buz kabýnýn dörtte üçünü suyla doldurunuz ve soðutucu
bölmede donmasýný bekleyiniz. Buz küplerini kaplarýndan
çýkartmak için kabý çevirebilir veya buz
kabýný kýsa bir süre için akan suyun
altýna tutabilirsiniz.
32
Buharla temizlik cihazlarýnda çalýþmayýnýz!
Hasara uðrama ve yaralanma tehlikesi.
• Elektrikli parçalara ve havalandýrma ýzgarasýna temizlik suyu
girmemesini saðlayýnýz.
• Her þeyi bir bezle iyice kurulayýnýz.
• Isý deðiþtiricili (cihazýn arka tarafýndaki metal ýzgara) soðutucunun yýlda bir kez temizlenmesi veya tozunun alýnmasý gerekir.
• Cihazýn iç kýsmýndaki model plakasýný hasara uðratmayýnýz
veya sökmeyiniz; müþteri hizmetleri için önemlidir.
Arýza
Kapý açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi
Cihazýnýz, arýzalanmayacak ve uzun bir kullaným ömrüne sahip
olacak þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Buna raðmen çalýþma
sýrasýnda herhangi bir arýza ile karþýlaþtýðýnýz takdirde, arýzanýn
olasý kullaným hatalarýndan kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný
lütfen kontrol ediniz, çünkü bu durumda garanti süresi içinde de
masraflar sizden alýnýr.
Þekil T: Gerekli olduðunda kapý açýlýþ yönü deðiþtirilebilir.
Bu iþlemi Þekil Tde açýklanan sýralamaya göre
gerçekleþtirin.
Aþaðýdaki hatalarý, olasý nedenlerini kontrol ederek kendiniz
giderebilirsiniz:
• Cihaz çalýþmýyor.
- elektrik fiþi prize düzgün bir þekilde takýlmýþ mý,
- prizin sigortasý saðlam mý.
• Gürültü çok fazla, aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz:
- cihaz saðlam zeminde duruyor mu,
- yanýndaki mobilya ve eþyalar, çalýþan soðutucudan kaynaklý
olarak titriyor mu. Soðuk devridaimindeki akým gürültülerinin
önlenemediðini unutmayýnýz.
• Sýcaklýk yeterince düþük deðil, aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz:
- ayarlama, „Sýcaklýðý ayarla“ bölümüne göre yapýlmýþ mý, doðru
deðer ayarlanmýþ mý;
- çok aþýrý miktar taze gýda yerleþtirilmiþ mi;
- ayrý olarak yerleþtirilmiþ termometre doðru deðeri gösteriyor
mu.
- Havalandýrma saðlam mý?
- Kurulum yeri bir ýsý kaynaðýnýn çok yakýnýnda mý?
Yukarýda belirtilen nedenlerden hiçbiri söz konusu olmayýp,
arýzayý kendiniz gideremediðiniz takdirde lütfen size en yakýn
müþteri hizmetlerine baþvurunuz.
Lütfen
aletin adýný ➊,
servis numarasýný- ➋,
➌ alet numarasýný
-tip levhasýnda bulunmaktadýr- (bakýn.
çizelge). Model plakasý, sebze
kaplarýnýn yanýnda, solda, iç duvara
takýlýdýr.
Devre dýþý býrakma
Cihaz uzun bir süre boyunca devre dýþý býrakýldýðýnda: Cihazý
kapatýnýz, fiþini çekiniz veya takýlý bulunduðu sigortalarý kapatýnýz veya sökünüz. Cihazý temizleyiniz ve koku oluþumunu
önlemek için kapýsýný açýk býrakýnýz.
Soðutucu madde devridaiminde sýzýntý olup olmadýðý kontrol
edilmiþtir.
Cihaz, geçerli güvenlik kurallarına ve 2006/95/AT ve
2004/108/AT sayılı AB yönergelerine uygundur.
Üretici bütün tip ve modelleri sürekli olarak geliþtirir. Bu nedenle
þekil, donaným ve teknolojide deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutmak zorunda olmamýzý bu nedenle lütfen anlayýþla karþýlayýnýz.
33

Benzer belgeler

7081 874-01 Mode d`emploi Gebruiksaanwijzing

7081 874-01 Mode d`emploi Gebruiksaanwijzing olarak titriyor mu. Soðuk devridaimindeki akým gürültülerinin önlenemediðini unutmayýnýz. • Sýcaklýk yeterince düþük deðil, aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz: - ayarlama, „Sýcaklýðý ayarla“ bölümüne gö...

Detaylı