İndir

Transkript

İndir
Priştine, 5 Temmuz 2013
Nr. Ref.: RK456/13
KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI
Başvuru No: KI16/13
Başvurucu
Priştine merkezli “Morina Films” Müdürü Armond Morina
Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi’nin II C. Nr. 13/2011 sayı ve 28 Şubat
2012 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ
Mahkeme Heyeti:
Enver Hasani, Başkan
Ivan Čukalović, Başkanvekili
Robert Carolan, Üye
Altay Suroy, Üye
Almiro Rodrigues, Üye
Snezhana Botusharova, Üye
Kadri Kryeziu, Üye
Arta Rama-Hajrizi, Üye
Başvurucu:
1. Başvurucu Priştine merkezli “Morina Films” Müdürü Priştine mukimi
Armond Morina’dır.
İtiraz Edilen Karar
2. Başvurucu, Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi’nin II C. 13/2011 sayı ve 28
Şubat 2012 tarihli kararına 28 Eylül 2012 tarihinde anayasaya uygunluğuna
itiraz etmiştir. Ancak başvurucu, bu kararla Anayasa’nın hangi maddelerinin
ihlal edildiğini açıkça belirtmemiştir.
İlgili Hukuk
3. Mahkeme, Anayasa’nın 113.7 ve 21.4 fıkraları, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009
tarihli Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan
sonra: “Yasa”) 22. maddesi ve 22.7 ile 27.8 ve Anayasa Mahkemesi
İçtüzüğü’nün (bundan sonra: “İçtüzük”) 32. kuralı ve 56.2. fıkrasına
dayandırılmıştır.
Başvuru Süreci
4. Başvurucu 20 Eylül 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
(bundan böyle: Mahkeme)’ne başvurusunu teslim etmiştir.
5. Anayasa Mahkemesi 25 Mart 2013 tarihinde başvurucudan derece
mahkemelerindeki statüsüyle ilgili ilave bilgi ve kendi davasında Anayasa’nın
hangi maddelerinin ihlal edildiğini belirtmesini istemiştir.
6. Başvurucu 16 Nisan 2013 tarihinde Mahkeme’den KI16-13 numaralı
başvurusunun İstinaf Mahkemesince nihai bir karar çıkarılmasına dek geçici
olarak çekilmesini talep etmiştir.
7. Üyeler Robert Carolan (başkan), Ivan Čukalović ve Enver Hasani’den oluşan
Ön İnceleme Heyeti, Raportör Yargıç Altay Suroy’un ön inceleme raporunu 14
Haziran 2013 tarihinde inceledikten sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun
kabul edilmezliğini önermiştir.
Olguların Özeti
8. Sofrada Misafir film projesinin müellifi sıfatıyla başvurucu, Kültür, Gençlik
ve Spor Bakanlığı (bundan böyle: KGSB) ile bu projenin bu bakanlıkça olası
finansmanı konusunda müzakere etmekteydi.
9. KGSB 27 Eylül ve 4 Ekim 2006’da yapılan toplantılarda başvurucunun film
projesini ilke olarak benimsemiştir.
10. KGSB, Sofrada Misafir film projesini destekleyeceğini 9 Ekim 2006 tarihinde
başvurucuya bildirmiştir.
11. KGSB 30 Ocak 2007 tarihinde başvurucuyla akdettiği sözleşmeyle bu projenin
uygulanmasında her iki tarafın sorumlulukları ve KGSB’nin sübvansiyon
tutarını belirlemiştir.
12. KGSB 19 Eylül 2008 tarihinde başvurucuyla akdettiği sözleşme ekinde
Sofrada Misafir film projesinin ilk aşamasının gerçekleştirilmesi için KGSB
2
ile başvurucunun mutabık kaldıkları yükümlülüklerin yerine getirilmesi
konusunda Bakanlığın niyeti teyit edilmiştir.
13. KGSB 20 Ekim 2008 tarihinde Sofrada Misafir film projesinin ilk aşamasının
gerçekleştirilmesi için tahsis edilen fonları başvurucuya aktarmıştır.
14. KGSB Genel Sekreteri 15 Nisan 2010 tarihinde Sofrada Misafir film
projesinin gerçekleştirilmesi sürecini izleyecek dört kişilik bir komisyon
kurmuştur.
15. KGSB İç Denetim Departmanı 30 Haziran 2010 tarihinde Sofrada Misafir
film projesi evrakının denetimini yapmıştır.
16. KGSB 27 Ağustos 2010 tarihinde başvurucuya gönderdiği bir yazıda KGSB İç
Denetim Departmanı bulguları ve KGSB Komisyonu raporuna dayanılarak
Sofrada Misafir film projesine desteğin kesilmesinin kararlaştırıldığını
bildirmiş ve başvurucudan bu projenin ilk aşamasında tahsis edilen fonların
iadesi talep edilmiştir.
17. KGSB Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi’ne dava açarak başvurucunun
(Morina Films) film projesinin gerçekleştirilmesi için aldığı sübvansiyonun
iadesini talep etmiştir.
18. Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi 28 Şubat 2012 tarihinde çıkardığı II. C. nr.
13/2011 sayılı kararla KGSB’nin dava dilekçesini temellendirilmiş olarak
onamış ve başvurucuyu yasal faiz ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere
sübvansiyon fonlarını iade etmeye yükümlü kılmıştır.
19. Başvurucu, Ticaret Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı 21 Mayıs 2012
tarihinde itiraz dilekçesi vermiştir.
20. Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi başvurucunun itirazını süresi geçmiş olarak
22 Ağustos 2012 tarihinde reddetmiştir.
21. Başvurucu, Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı Kosova
Yüksek Mahkemesi’nde itiraz dilekçesi sunmuş ve itiraz dilekçesini yasal süre
içerisinde sunduğunu iddia ederek Yüksek Mahkeme’den itiraz edilen kararın
iptalini talep etmiştir.
22. Başvurucu, Yüksek Mahkeme’deki yargılama sürecinin halen devam ettiğini
bildirmiştir.
Başvurunun Kabul Edilirliği
23. Başvuru kabul edilirlik koşulları Anayasa’da belirtilmiş ve Yasa ile İçtüzükte
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
24. Mahkeme konuyla ilgili olarak Anayasa’nın 113.7 fıkrasına atıfta bulunmak
ister. Fıkra şöyledir:
3
Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra bireyler, kamu
otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal edildiğinde
dava açma haklarına sahiptirler.
25. Yukarıda belirtildiği şekilde Yüksek Mahkeme’deki yargılama süreci halen
devam etmektedir. Bu şekilde başvurucu yararlanabileceği tüm kanun
yollarını halen tüketmemiş olup başvuru erken yapılmıştır. Sonuç olarak
başvurucunun Yüksek Mahkeme’nin nihai kararı çıktıktan sonra yasal süre
içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne anayasal denetim için yeni başvuru
yapmaya hakkı vardır.
26. Ayrıca başvurunun esas incelemesine geçmeden önce Mahkeme,
başvurucunun İçtüzüğün 32. kuralında belirlenmiş kıstasları yerine getirip
getirmediğini incelemelidir.
27. İçtüzüğün 32. kuralı bu konuya ilişkin kısmında şunu öngörmüştür:
Başvuru ve Cevapların Geri Çekilmesi
(1) Taraflar, duruşmaya başlanmadan önce veya duruşma yapılmadan
karara bağlanan davalarda, Mahkeme karar almadan önce herhangi
bir zamanda başvurularını geri çekebilirler.
(2) Geri çekilmesinden bağımsız olarak Mahkeme ilgili başvuruyu
karara bağlayabilir. […]
28. Mahkeme yukarıda açıklana koşulları dikkate alarak başvuru hakkında bir
karar almak için bir neden tespit etmemiştir. Sonuç olarak bu başvuru
kayıttan dürülecektir.
4
BU SEBEPLERDEN DOLAYI
Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Yasa’nın 23. maddesi ve İçtüzüğün 32. kuralı uyarınca
Anayasa Mahkemesi’nin 14 Haziran 2013 tarihinde yapılan duruşmasında
oybirliğiyle:
I. Başvurunun kayıttan düşürülmesine,
II. Kararın taraflara bildirilmesine,
III.Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 20. madde 4. fıkrası uyarınca Resmi
Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.
IV. İşbu karar derhal yürürlüğe girer.
Raportör Yargıç
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Altay Suroy, imza
Prof. Dr. Enver Hasani, imza
5

Benzer belgeler

İndir

İndir Llamkos hisselerini mahkeme emanetine bırakılmış (lis prendens) kaydı altına alınması emrini vermesini talep etmiştir. Hukuki dayanak 5. Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın (bunda sonra: “Anayasa”), 1...

Detaylı

İndir

İndir 2. Priştine Bölge Mahkemesi’nin AC. Nr. 440/07 sayı 17 Aralık 2007 tarihli kararı ile Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. I. nr. 41/2008 sayı ve 13 Ağustos 2010 tarihli kararı. Hukuki dayanak 3. Anaya...

Detaylı

İndir

İndir Priştine, 12 Temmuz 2012 Nr. Ref.: RK 275/12

Detaylı

İndir

İndir ve otoriteleri uzun süreden kaynaklanan “karışıklıktan” korumak olduğunu vurgulamak ister (bkz. P.M.-Birleşik Krallık Davası no:6638/03 sayı ve 24 Ağustos 2004 tarihli kararı).

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI 19. Başvurucu, Ticaret Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı 21 Mayıs 2012 tarihinde itiraz dilekçesi vermiştir. 20. Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi başvurucunun itirazını süresi geçmiş olarak 22 Ağu...

Detaylı

İndir

İndir Başvurucular bu karara Priştine Bölge Mahkemesi nezdinde itiraz etmişlerdir. 32. Priştine Bölge Mahkemesi 31 Ocak 2011 tarihinde (Ac. nr. 490/2010 sayılı karar) başvurucunun itirazını onamış ve baş...

Detaylı

İndir

İndir 1558/2006 sayılı kararına ilişkin Bayan Isma Bunjaku’nun ikinci kez açtığı İdari Uyuşmazlık Davası hakkında karar aldığında iknci dava dilekçesi kabul edilmş, ÇSRB İtiraz Heyetinin 31 Mayıs 2006 ta...

Detaylı