seminerde enerji oturumu

Transkript

seminerde enerji oturumu
Ýmece Evi
seminerde enerji oturumu
28PazartesiENERJÝ Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarý ve bunlarýn doðal yaþamýn içinde
kullanýlmasý (Gökhan Can +Erdal Özen)Ýmeceevi Ekolojik Yaþam Seminerlerinin Ýkinci GünüDOÐAL Y
ÝÇÝNDE TEMÝZ VE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Gökhan Can Ýmeceevinin
elektronik çözümler uzmaný elektrik teknikeri arkadaþýmýz Gökhan, sözlerine “Neden temiz
yenilenebilir enerji kaynaklarý arayýþý içindeyiz?” sorusuna yanýt vererek baþladý:
“Çünkü fosil yakýtlarýn (kömür, petrol ve doðalgaz) aksine bunlarda emisyon (havaya
kirletici ve sera etkisi yapan gaz atýlmasý) yok; atýk (sývý ve katý) ürün yok; yakýt ve oksije
tüketimi yok ve dýþa baðýmlý deðil”. Ve devam etti:Dünyadaki bütün enerji kaynaklarý güne
enerjisinden oluþmuþtur. Güneþ yaþamýn kaynaðýdýr. Ben bugün size güneþ enerjisi uygulamalarýnd
sadece güneþ fýrýnlarýnýn ve parabolik (iç bükey) bir ayna þeklindeki bir televizyon çanak
anteninden yapýlabilen güneþ tenceresini anlatacaðým. Güneþ fýrýný aynen yazýn siyah asfalt yol
yumurta piþirme haberleri gibi siyah yüzeyleri güneþ ýþýnlarý yansýtmayýp tutmasý ilkesine göre
Ancak siyah zeminde tutulan ýsýnýn dýþarý kaçmayýp ýsýnýn piþirme sýcaklýðýna gelmesi için tenc
üzerine konduðu siyah zeminin bulunduðu bölümün üzeri bir camekanla kapatýlýr ve fýrýnýn yan ve
duvarlarý cam pamuðuna benzeyen mümkünse ekolojik bir izolasyon yapýlýr. Son olarak cam yüzeyli
camekandan içeri giren güneþ ýþýnlarýn çoðaltmak ve ýsýyý daha da arttýrmak için güneþin aksi y
menteþe ile baðlanmýþ ve iç yüzü düz ayna olan bile ek yansýtýcý daha eklenmelidir.Parabol ayna
güneþ tenceresi ise en kolay iç yüzeyi alüminyum folyo kaplý bildiðimiz çanak anten güneþe uygu
bir þekilde yerleþtirilir ve odak noktasýna denk gelen (TV kablosunun baðlandýðý uç kýsým-LNB)
bölgeye siyah bir tencere (piþirme kab, çaydanlýk vb) konur. Gökhan sözlerinin bitimine yakýn
güneþin buluttan sýyrýlmasý üzerine odak noktasýnda oluþan ýsýnýn ne kadar yüksek olduðunu
ellerimizle anlamamýzý deneyerek gösterdi.Erdal Özen Sunuþu Ýmeceevi’nin yaratýcý ve soru
çözücü mekanik destek uzmaný tornacý dostu Erdal seminerine imeceevinin kendisine yaptýrdýðý su
koçu pompasýný hem gösterdi hem nasýl çalýþtýðýný göstererek anlattý. Su koçu pompasý en az bir
yüksekten düþen bir su kaynaðýna baðlanan giriþ aðzýndan giren suyun yaklaþýk 1/100’ünü k
kesik yükselterek istenen yükseklikteki (en az 10 metre) bir depoya suyu pompalýyor. Eðer
suyun giriþ yüksekliði daha fazla ise daha yüksek yerlere pompalýyor.(örn: 100 metre).Daha
sonra hem rüzgar enerjisinde hem de doðru akým üretmede kullanýlan içinde doðru akým çevirici
konjektörü de içeren birkaç çeþit elektrik alternatörünü ve çalýþma ilkelerini gösterdi.Bir baþ
olan dinamonun (elektrik üreteci) rüzgar türbinlerinde ve bisiklete baðlanmýþ þekilde kullanýla
çeþidini de gösterdi ve çalýþma mekanizmasýný göstererek anlattý. Dinamodan gelen elektrik aküy
verlyor. Arada bir küçük kontrol lambasý (eðer akým aküye gitmiyorsa dinamonun bozulmamasý için
devir (dinamoyu oluþturan mýknatýs düzeneði içinde dönen elektrik bobininin dakikadaki dönüþ sa
sayýsý 700’in üzerine çýkýnca elektrik (5 amper, 12 voltluk, 60 wattlýk) aküye dolmaya
(þarj etme) baþlýyormuþ. Þarj baþlayýnca kontrol lambasý sönüyor.Ýnverter ise doðru akýmý cihaz
istediði alternatif akýma çeviren cihazdýr. Yani 12 volt elde edilen elektriði istendiðinde
220 volta çevirir. Aküler genelikle 90 amper kuru akü (kalsiyum-kuru akü ki bunlar denizaltý
veya uçak aküsü imiþ) olursa iyi olur (araba aküleri slu akü imiþ). Eðer daha uzun çalýþmasý ve
bitmesi (þarj edilemez hale gelmesi problemi) yaþanmamasý için ise yen üretilen ve 190 amper
gücündeki uzun ömürlü aküler varmýþ. Cihaz fiatlarý ile ilgili bir soruya Erdal ikinci el fiatl
(toplama) için alternatörü 150 ytl, invertörü 200 YTL’ye aldýðýný söyledi. Yenileri daha
pahalý (4-5 misli) imiþ tabii ki. Doðru akým için baþlangýç devri 700 ve üzeri 7000 devire kada
olabilir, sabit olmasý çok önemli deðil, ama alternatif akým iki devirde sabit olmalýdýr.Ben
(Umur) Erdal’a ve Gökhan’a ortak bir soru ile LED ampullerin CFL (tasarruflu
) ampuller cinsinden nasýl hesaplanarak ihtiyaç belirlememiz gerektiðini sordum. Onlar pek
iyi anlatamadýlar ama ben doðru ampulle çalýþan LED ampullerinin odalarýmýzý aydýnlatmada
yetersiz kalacaðýný ve ayný amaçla kullanýlamayacaðýný anladým. Zira LED ampuller sadece dbine
yaklaþýk 1-2 metre uzaklýðý iyi aydýnlatabiliyor (tek dalga boyu ve kendine has özelliði
gereði).Bilgisayar baþý her zaman boþ olmuyor ve olsa da çok sýcak ve karasinek tacizleri ile
sýkýntýlý bir yer. Epey geriden gelmemin nedeni biraz da budur. Bu günlük de bu kadar. Sevgiler
http://www.imeceevi.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 17:40