Tropheus - Akvaryumum

Transkript

Tropheus - Akvaryumum
www.akvaryumum.com
Tropheus
Komik yüzleri, renklerinin güzelliði ve diðer cichlidlere göre aþýrý hareketli olmalarýndan dolayý hobiciler tarafýndan soytarý cichl
diye adlandýrýlmýþlardýr. Ýlk olarak büyük iktiyolog Boulenger (1898) tarafýndan isimlendirilen Tropherus morrilerin sonraki yapý
çalýþmalarda 6 türü daha tespit edilmiþtir. Bu türler, Tropheus brichardi, T.duboisi, T.polli, T.annectens, T.moori ve
T.sp.black’tir. Bazý türleri gölün sadece belli bölgelerinde yaþarken.....
Komik yüzleri, renklerinin güzelliði ve diðer cichlidlere göre aþýrý hareketli olmalarýndan dolayý hobiciler tarafýndan soytarý cichl
diye adlandýrýlmýþlardýr. Ýlk olarak büyük iktiyolog Boulenger (1898) tarafýndan isimlendirilen Tropherus morrilerin sonraki yapý
çalýþmalarda 6 türü daha tespit edilmiþtir. Bu türler, Tropheus brichardi, T.duboisi, T.polli, T.annectens, T.moori ve
T.sp.black’tir. Bazý türleri gölün sadece belli bölgelerinde yaþarken, diðer 4 tür ise T.polli,T.brichardi, T.annectens,
T.sp.black gölün birçok bölgelerinde deðiþik renk varyasyonlarý göstererk yaþamlarýný sürdürürler. Tropheus türlerinin, aðýz yap
çeneleri alt çenelerinden daha uzun, diþler bikuspid –çift çenekli- kýsa tip olduðundan mükemmel yosun kazýyýcýlardýr.
Kayalarýn üzerindeki diatomlarýn ve diðer yosunlarýn haricinde saç algleri denilen uzun tip yosunlarý da arada sýrada tüketirler.
Ayrýca þunu da belirtmeliyim ki herbivor -otçul, yalnýzca bitkisel beslenen- balýklarýn bir özelliði de mide yapýlarýnýn hemen hem
olmayýþýdýr. Yosun ve türevlerini tüketen bu balýklar, mideleri yerine boylarýnýn 4-5 kez daha büyüklüðünde baðýrsak sistemine
Yine bu balýk türünün belki de en tanýnmýþý olan Tropheus duboisi, benim ilk beslediðim türdü. 1988 yýlýnda Almanya’d
beyaz bantlý türünden 5 adet 4 cm boyda getirmiþtim. Bu balýklarýn bir de sarý bandlý olan Mashwa duboisi türü vardýr. Bunlar d
türlerden daha az bulunurlar ve biraz da pahalýdýrlar. Beyaz bantlý duboisiler gölün kuzey bölümündeki biotoplarda bulunurken,
Maswa türleri ise Tanzanya’nýn Kabago burnu denilen biotoplarda yaþamlarýný sürdürürler. Getirmiþ olduðum duboisileri
Malawi türleriyle birarada tutuyorum. Tabi ki Malawi türlerine verdiðim yemleri onlarda kaçýnýlmaz olarak yiyorlardý. O zamanlar
Tropheuslar hakkýnda pek fazla bilgim olmadýðýndan, özel olarak hazýrladýðým bol proteinli yemleri tüketmelerinde sakýnca
görmüyordum. Yaklaþýk 1 ay sonra duboisilerden ikisi dropsi olarak öldüler. Balýklarýn bu þekilde ölmeleri beni derin bir araþtýrm
yöneltti. Bu balýklardan bahseden kitaplarý okuyarak beslenmeleri hakkýnda ne kadar yanlýþlar yaptýðýmý öðrendim. O yýllarda
yýlýna kadar kalan 3 duboisiyi son derece saðlýklý bir þekilde büyüttüm ve hatta ayný yýl 2 kez de yavru aldým. Ýlk yumurtlamas
yavru, ikicisindeyse 6 yavru dünyaya getirdiler. Bir þanssýzlýk sonucu diþilerden birini, özellikle yumurtlayaný kaybettim. Erkek
balýðý ve diðerlerini bir arkadaþýma verdim. Sonraki yýllarda 1995-1998 Almanya’daki bir firmadan bu balýklarýn tam 23
ithal etmiþtim. Türler arasýnda neler yoktu ki? Yellow Kaiser mooriden, belki de en önemli tür olan Ýlangi’ye kadar.
Ýlangiler en nadir ve oldukça yüksek fiyatlara pazarlanan türlerdir. Zambia devletinin sýnýrlarýndaki gölün en uç kýsmýnda Nkam
koyu denilen Ýlangi bölgesinde bulunurlar. Ýlangiler, Tropheus moorilerin grubundadýr. Ýlangilerin bulunduðu bu koy son derece
tehlikeli timsahlarýn yaþadýklarý bölgelerdir. Ayrýca çok küçük ve bol kayalýklý yerler olduðundan toplanýlmalarý çok zor olmakta
ise sabýr isteyen bi iþtir. Tropheus türlerinin arasýnda en az yavru veren bu Ýlangi denilen balýklar öylesine de kavgacýlardýr ki
yaptýklarý kovalamacalar sonucunda birbirlerini yaralayýp öldürebilirler de. Genel olarak gölün güney bölgelerinde yaþayan
T.mooriler ve kuzeyinde yaþayan T.sp.blackler içgüdüleri en güçlü olan olan bölgeci türlerdir. Akvaryumdaki en büyük erkek kend
bölgesinde büyük bir sýnýr çizecek ve oraya herhangi bir diþiyi ve güçsüz, zayýf erkekleri sokmayacaktýr. Bu sýnýrlar yaklaþýk 1
cm’lik bir akvaryumda 60-80 cm kadar olabilir. Sýnýrýn dýþýnda da rahatlýkla gezen bu dominant karakterdeki erkek balý
diðer balýklara pek dokunmaz, ta ki kendi bölgesine girene kadar. Þu ana kadar ayný akvaryumun içinde iki dominant erkeði pek
görmedim. Gerçi ona meydan okuyan erkek balýklar arada sýrada ortaya çýkmaktaydý. Ama sadece birkaç dakika sonra tekrar
ayný þekilde saklandýklarý bölgelere çekililerdi. Doðla yaþam alanlarýnda ise, 20 T.sp.black, 100 kadar T.moori türü ayný kayala
üzerinde sürüler oluþturarak yosunlarý kazýdýklarý yapýlan çalýþmalarda görülmüþtür. T.brichardiler ve T.polliler ise tamamen de
þekilde bölgecidirler. Bu türleri 400 litrenin altýndaki akvaryumlarda birkaç tane tutmak çok zordur. O kadar bölgecidirler ki
mütemadiyen birbirlerini kovalayýp kavga ederler. Bu nedenle, bu türleri en az 7-9 adet olarak birarada tutmalýsýnýz. Ýlginçtir ki
bu balýklarýn üretimlerinde davranýþ özellikleri farklýlýk göstermektedir. Mesela, T.moorilerden veya T.duboisilerden bir üretim
akvaryumuna 1 erkek, 5-6 adet diþi balýk konurken, T.brichardilerde ise ayný sayýda erkek ve diþiyi birarada tutmak mümkün
olmaktadýr. Bu türleri karýþýk bir akvaryumda tutmak istiyorsanýz, mutlaka birbirlerine renk desenleri benzemeyen türleri
seçmelisiniz. Çünkü bu balýklar arasýnda melezlenmelere çok sýk rastlanýlmaktadýr. Bilhassa akvaryumlarda bilinçsizce yapýla
melezlenmeler türler arasýnda karýþýklýklara yol açmaktadýr. Tropheus moori chimba ile T.moori moliro türünü birarada tutarsan
balýklarýn melezlenmeleri için kaçýnýlmazz bir ortam yaratmýþ olursunuz. Bunun yerine T.moori kaiserikola ie T.moori-red chimb
veya T.moori-red chilanga türlerini birarada tutabilirsiniz. Bulunduklarý akvaryumlar kesinlikle 300 litrenin altýnda olmamalý ve
akvaryumlarýnda kayalýklardan maðaralar ve holler yapmalýsýnýz. Bitkisel yemlerle beslendiklerinden akvaryumlarýnýza
dikeceðiniz bitkiler sert yapraklý anubias ve cryptorcryn türleri olmalýdýr. Beslenmelerine gelince, üretimhanede onlar için ufak bi
besi akvaryumu hazýrlamýþtým. Bol güneþ gören bu akvaryumun içine birkaç kaya yerleþtirip yosunlanmalarýný beklerdim, daha
yosunlanan kayalarý alýp, bu balýklarýn bulunduklarý akvaryuma koyardým. Birkaç gün içinde kayalarýn üzerindeki yosunlar tüke
yeniden besi akvaryumununa koyup yosunlarýn oluþmasýný beklerdim. Tabi ki bu süre içerisinde, balýklar aç durmuyolardý.
Dediðim gibi bitkisel besinlerle beslendiklerinden sürekli yem araþtýrmasý yaparlar. Etçil cichlidler gibi bir kerede yemi tutup
köþelerine çekilmezler. Bitkisel besin olarak spirulina, haþlanmýþ bezelye ve biraz da kaliteli pul yem karýþtýrýp çok güzel bir mix
karmasýný günde iki kez vererek doymalarýný saðlýyordum. Ama piyasadaki petshoplarda o kadar güzel yemler var, ki birkaç se
öncesine kadar yoktu. Bitkisi bol olan yemlerden tamamen spirulina katkýlý yemlere kadar bol çeþitler bulunmaktadýr. Bu balýkla
son derece temiz ve yüksek pH’lý 7,5-8 dereceli sularda tutmak için güçlü filtrelerle donatýlmýþ akvaryumlar gerekmekted
Suyun % 10 kadarýný 10 günde bir deðiþtirmek te bu balýklar için olumlu sonuçlar verecektir. Filtrenizi biyolojik olarak çalýþtýrma
Her su deðiþiminde akvaryumunuza ekleyeceðiniz sudan hemen sonra bakteriyolojik enzim inhibitörlerini de eklerseniz,
ortamdaki yaralý bakteriler çoðalcak, böylece çok daha saðlýklý bir biotop yaratmýþ olacaksýnýz. Ayrýca bu bakteriler sayesinde
balýklarýnýzýn baðýþýklýk sistemleri de kuvvetlenecek, kolay kolay hastalanmayacaklardýr. Tabi ki oturmuþ, olgun bir akvaryum
balýklar için tehlike oluþturacak patojenlerin dahil olmasý dýþardan akvaryuma verdiðiniz bayat veya balýklarýn sindirim sistemin
uygun olmayan yemlerden gelecektir. Bu nedenle mutlaka balýklarýnýzýn türlerine göre olan yemlerden vermelisiniz. Tropheus
türleri iç hastalýklara -Malawi bloat- çok çabuk yakalanýp ölebilirler. Tedavileri oldukça zor olduðundan her zaman hasta balýklar
http://www.akvaryumum.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 20:31
www.akvaryumum.com
kurtulamayabilirler. Uygun olmayan yemler en çok dropsiye neden olurlar. Hastalýklar ve tedaviler ayrýca anlatýlmasý gereken
konular olduðundan baþka bir sayýmýzda, yeri geldiðinde bahsetmek istiyorum. Tropheuslarla ilgili anlatacak o kadar çok þey va
ki daha türlerin genel daðýlýmlarýný ve renk varyasyonlarýný baþka bir makalede ele alabileceðiz.
http://www.akvaryumum.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 20:31

Benzer belgeler

Frontosa

Frontosa Yine bu balýk türünün belki de en tanýnmýþý olan Tropheus duboisi, benim ilk beslediðim türdü. 1988 yýlýnda Almanya’d beyaz bantlý türünden 5 adet 4 cm boyda getirmiþtim. Bu balýklarýn bir de...

Detaylı

Cichlid - Akvaryumum

Cichlid - Akvaryumum köþelerine çekilmezler. Bitkisel besin olarak spirulina, haþlanmýþ bezelye ve biraz da kaliteli pul yem karýþtýrýp çok güzel bir mix karmasýný günde iki kez vererek doymalarýný saðlýyordum. Ama piy...

Detaylı