Untitled - Ana Dili Eğitimi Dergisi

Transkript

Untitled - Ana Dili Eğitimi Dergisi
AnaDiliEğitimiDergisi
JournalofMotherTongueEducation
ADED–JOMTE
www.anadiliegitimi.com
ISSN:2147-6020
2016Kış,Cilt:4Sayı:1
2016Winter,Volume:4Issue:1
GenelYayınYönetmeni
EditorinChief
Doç.Dr.MehmetKURUDAYIOĞLU
YayınYönetmenleri
Editors
Doç.Dr.BayramBAŞ
Doç.Dr.BilginerONAN
Doç.Dr.ÖzayKARADAĞ
Doç.Dr.SaitTÜZEL
II
AnaDiliEğitimiDergisi
JournalofMotherTongueEducation
ADED–JOMTE
www.anadiliegitimi.com
ISSN:2147-6020
2016Kış,Cilt:4Sayı:1/2016Winter,Volume:4Issue:1
BUSAYININEDİTÖRLERİ/EDITORSOFTHISISSUE
Assoc.Prof.Dr.SaitTUZELUniversityofCanakkaleOnsekizMart,Turkey
Assoc.Prof.Dr.SmaragdaPAPADOPOULOUUniversityofIonnina,Greece
YAYINDANIŞMAKURULU/ADVISORYBOARD
Prof.Dr.AbdurrahmanGÜZEL
BaşkentÜniversitesi
Prof.Dr.AlemdarYALÇIN
GaziÜniversitesi
Prof.Dr.FirdevsGÜNEŞ
BartınÜniversitesi
Prof.Dr.HayatiAKYOL
GaziÜniversitesi
Prof.Dr.MuratÖZBAY
GaziÜniversitesi
Prof.Dr.MusaÇiFCİ
UşakÜniversitesi
Prof.Dr.SelahattinDİLİDÜZGÜN
İstanbulÜniversitesi
Prof.Dr.CelalDEMİR
AfyonKocatepeÜniversitesi
III
2016Kış,Cilt:4Sayı:1/2016Winter,Volume:4Issue:1
İÇİNDEKİLER
SAYFA
CONTENTS
PAGES
Editörlerden
FromEditors
I-V
SaitTUZEL,SmaragdaPAPADOPOULOU
Bakhtin’sInfluence:ΑDialogicApproachtoTeachingofArgumentation
Bahtin’inEtkisi:ArgümantasyonÖğretimindeDiyalogTemelliBirYaklaşım
FotiniEGGLEZOU
TürkçeDerslerindekiDinlemeMetinlerindeDinlemeYöntem/Tekniği-MetinTürüİlişkisi
TheRelationshipbetweenListeningMethod/Technique-TextTypeinListeningTextsof
TurkishCourses
ÖmerKEMİKSİZ
TürkçeDersiÖğrenciÇalışmaKitaplarındakiOkumaEtkinliklerininMetinYapısıAçısından
Değerlendirilmesi
AssessmentoftheReadingActivitiesinTurkishLanguageCourseStudents’Workbooksin
TermsofTextStructure
MehmetTEMİZKAN
YansıtıcıGünlükYazmaUygulamasınaİlişkinÖğrenciGörüşleri
StudentsViewsRegardingofReflectiveJournalWriting
RemziCAN,BehçetALTUNTAŞ
TheUseofStereotypesandClichédPhrasesinGreekJournalisticDiscourse-ATeaching
ProposalRelatedtoLanguageCourses
YunanistandakiGazetecilikSöylemindeSterotiplerinveKilişelerinKullanımı:DilSınıflarına
YönelikBirÖğretimÖnerisi
NikolettaTSITSANOUDIS-MALLIDIS
TürkçeÖğretmeniAdaylarınınDinlerkenNotAlmaStilleri
TurkishLanguageTeacherCandidates’Note-TakingStyleswhileListening
GürkanTABAK,AdnanKARADÜZ
YabancılaraTürkçeÖğretimindeMotivasyonaİlişkinÖğrenciGörüşleriveSınıfiçiGözlemler
ViewsofStudentsabouttheirMotivationinTeachingTurkishasaForeignLanguageand
ClassroomObservations
NurşatBİÇER
TeachingReadingandWritinginMotherTongueforChildrenwithVisualImpairments
GörmeEngelliÇocuklaraAnaDillerindeOkumaveYazmaÖğretimi
PanagiotisGIOTIS
1-14
15-30
31-52
53-63
64-72
73-83
84-99
100-118
IV
İlköğretim6.SınıfÖğrencilerininYazılıAnlatımlarındaKullandıklarıZamanEkleriÜzerineBir
İnceleme
AStudyonTenseSuffixesUsedby6thGradeStudentsinTheirWrittenExpressions
SalihKürşadDOLUNAY
MikroÖğretimTekniğininTürkçeÖğretmenAdaylarınınKonuşmaBecerilerineEtkisi
TheEffectofMicroteachingonPre-ServiceTurkishLanguageTeachers’SpeakingSkills
KenanBULUT,FatmaAÇIK,ÖmerÇİFTÇİ
TürkçeninYabancıDilOlarakÖğretimindeKullanılanDersKitaplarınınSözcükÖğretimi
AçısındanDeğerlendirilmesi
AssessmentofTextbooksforTeachingTurkishasaForeignLanguageintermsof
VocabularyTeaching
FidanUĞUR,NahideİremAZİZOĞLU
AStudyofFormulaicLanguageinTraditionalGreekTalesandItsCulturalImplicationsin
LanguageTeaching
YunanMasallarındakiBasmakalıpSözlerveDilÖğretimindekiKültürelEtkileriÜzerineBir
Çalışma
SmaragdaPAPADOPOULOU
119-133
134-150
151-166
167-173
V