B - My Memur

Yorumlar

Transkript

B - My Memur
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖ ĞRETİM FAKÜLTESİ
BA - AÇIKÖĞ RETİM OKULLARI
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ - BATI AVRUPA PROGRAMI
2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM P azar 09:00
TEST GRUBUNUZ
B
ÖĞRENCİNİN
0102
SOYADI
ADI : ..........................................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ...........................................................................
SINAV SALON NO : ............................................................................ SIRA NO:
İM ZA :.............................................
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
Soru
Sayısı
Sayfa
No
Testin Adı
Soru
Sayısı
Sayfa
No
35
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4
20
02
BİYOLOJİ 6
20
SEÇMELİ FELSEFE 1
20
04
BİYOLOJİ 7
20
37
TARİH 1
20
06
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2
20
39
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
20
08
ALMANCA 5
20
41
MATEMATİK 3
20
10
HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 4
20
44
TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2
20
12
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 5
20
46
TÜRK EDEBİYATI 2
20
14
SEÇMELİ COĞRAFYA 3
20
48
TÜRK EDEBİYATI 5
20
16
SEÇMELİ ALMANCA 8
20
50
FİZİK 1
20
18
SEÇMELİ İNGİLİZCE 8
20
53
FİZİK 5
20
20
SEÇMELİ FRANSIZCA 8
20
56
FİZİK 7
20
24
İŞLETME 2
20
58
FİZİK 8
20
26
DİL VE ANLATIM 7
20
60
KİMYA 6
20
29
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 4
20
62
BİYOLOJİ 1
20
31
İNGİLİZCE 7
20
64
BİYOLOJİ 4
20
33
TARİH 2
20
67
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR
1.
2.
Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır.
Öğrenciler sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavlarını tam amlasalar bile salonu
terk
edemezler. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A,
B, C ,..., Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.
tuşlar bulunamaz.
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da
mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
8 . K işinin kendi inandığı ve gerçek kabul ettiği
fik ir ve düşüncelere
bağlanmak, kendi
dışındaki görüşlere söz hakkı tanım am ak ve
düşm anlık beslemeye ne ad v e rilir?
1. A m erika ve keşfinden önce Antartika'yı
gösteren dünya haritasını kim çizm iştir?
A)
Barbaros Hayrettin Paşa
B)
Piri Reis
C)
Biruni
D)
Ömer Hayyam
A)
Gıybet
B)
Şirk
C) Tecessüs
D) Taassup
2. A şağıdakilerden hangisi astronom i alanında
İslam m edeniyetine önem li katkıda bulunan
bilim insanıdır?
A)
9. A şağıdakilerden
hangisi
bireyin
bir
başkasına zarar verm eden düşündüğünü ve
dilediğini yapabilm esidir?
Uluğ Bey
B)
El-Ferazi
C)
İbn-i Heysem
D)
El-Kindi
3. "Yiyiniz, içiniz, fakat israf etm eyiniz; çünkü
Allah, israf edenleri sevm ez." sözleriyle
hangi temel hakkın önem i vurgulanm ıştır?
A)
Özgürlük
B)
Mücadele
C)
Hukuk
D)
Hak
10. V ahiy kaç şekilde gelir?
İbadet
A)
1
B)
Özel yaşamın gizliliği
B)
2
C)
Ekonomik
C)
3
Seçme ve seçilme
D) 4
A)
D)
11. A şağıdakilerden hangisi Atatürk'ün İslam iyet
ile ilgili sözlerinden biri d e ğ ild ir?
4. Selçuklu veziri Nizam ülm ülk'ün Bağdat'ta
kurduğu
M edrese
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Din gerekli bir kurumdur.
Dinimiz akla ve mantığa tamamen uygundur.
A)
Gök Medrese
B)
B)
Nizamiye Medresesi
C)
Dinimiz son dindir.
C)
Burûciye Medresesi
D)
Dinimize inananlar, dünyada çoğunluktadır.
D)
Çift Minareli Medrese
12. Toplum hayatında kişilerin b irb irleriyle ve
toplum la olan ilişkilerin i düzenleyen ve
uyulması kanun gücüyle desteklenm iş olan
toplumsal kuralların bütününe ne ad ve rilir?
5. "De ki: O K ur’an R abb’inizden gelen bir
haktır. A rtık dileyen iman etsin,dileyen inkâr
etsin" ayet'i hangi özgürlükle ilg ilid ir?
A)
Yerleşme
B)
Düşünce
C)
Seyahat
D)
İnanç
A)
Örf
B)
Laiklik
C)
Hukuk
D) Adet
13. Fizikte izafiyet (rölativite) teo risin i i]k kez
ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?
6 . Kişinin
bir
başkasına
zarar
verm eden
düşündüğünü ve dilediğini yapabilm esine ne
ad v e rilir?
A)
El- Kindi
Laiklik
B)
C)
İbn Firnas
İbn Havkal
C)
Özgürlük
D)
El- Fergani
D)
Milliyetçilik
A)
Adalet
B)
7. Selçuklu
veziri
Nizam ülm ülk,
M edresesi'ni nerede kurm uştur?
14. "Din
lüzumlu
bir
m illetlerin devamına
kim e aittir?
Nizam iye
m üessesedir.
D insiz
imkân yoktur." sözü
A)
Bağdat
A)
Mehmet A kif Ersoy
B)
Yemen
B)
Mustafa Kemal Atatürk
C)
Şam
C)
Hz. Muhammed
D)
Kudüs
D) Yunus Emre
2
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
20. Sıfırlı ondalık sistem i bulan
aşağıdakilerden hangisidir?
15. "B irb irin izin
gizli
ve
ayıp
hallerini
araştırm ayınız." ayeti hangi hakla ilg ilid ir?
A)
Ekonomik
A)
İbni Heysem
B)
Sağlık
B)
Gazali
C)
Özel yaşamın gizliliği
C)
Ömer Hayyam
D)
Eğitim
D)
Harezmi
bilim
insanı
16. Atatürk'e göre hiçbir kuvvetin Türk Milleti'nin
kalbinden
çıkaram ayacağı
iki
fazilet
aşağıdakilerin
hangisinde
birlikte
verilm iştir?
A)
Din ve özgürlük
B)
Din ve dil
C)
Din ve vicdan
D)
Dil ve tarih
17. Mülkiyet
ve
sendika
kurm a
aşağıdaki
haklardan hangisinin alanına girer?
A)
Eğitim hakkı
B)
Seçme ve seçilme hakkı
C)
Dilekçe hakkı
D)
Ekonomik haklar
18. Allah'ın peygam berlerine dilediklerini
bir şekilde bildirm esine ne ad v e rilir?
A)
Vahiy
B)
Suhuf
C)
Kelâm
D)
İcma
19. T rig o n o m etri’nin kurucularının
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ömer Hayyam
B)
Ali Kuşcu
C)
El-Battâni
D)
Uluğ Bey
en
özel
büyüğü
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ FELSEFE 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
7. A şağıdakilerden hangisi m etafiziğin ele aldığı
problem lerden b irid ir?
1. Dış dünyadaki varlıkların “öz” ve “fo rm ”
olm ak üzere iki ögeden oluştuğunu savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
Empirik
Aristoteles
B)
Etimolojik
B)
Comte
C)
Kozmolojik
C)
Locke
D)
Sosyolojik
D)
Sokrates
8 . A şağıdakilerden hangisi etkinlik olarak bilim
yaklaşım ını savunan düşünürlerden b irid ir?
2. B ilim i ve bilim sel bilgiyi konu alan, bilim in
yapısını, ilkelerini ve kavram larını inceleyen
felsefe dalına ne ad v e rilir?
A)
B)
Bilim felsefesi
Siyaset felsefesi
C)
Estetik
D)
Din felsefesi
A)
Locke
B)
Hempel
C) Thales
D) Toulmin
9. A şağıdakilerden hangisi “Bilgi K uram ı”nın
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
3. Epistem oloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
Bilginin ne olduğunu, nasıl ve ne yollardan
elde edildiğini araştırır.
B)
Yunanca “doğru bilgi” anlamına gelen
“epistem e” ve “akılsal açıklam a” anlamına
gelen “logos” kelimelerinden türemiştir.
C)
Evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili sorulara
cevap arar.
D)
Başlıca
Kant'tır.
kurucuları
Descartes,
Locke
A)
Doğruluk
B)
Gerçeklik
C)
Süje
D)
Dogma
10. Özü anlamanın yolunun fenom eni bilmekten
geçtiğini,
fenom enden
hareketle
“öz”e
ulaşılabileceğini
savunan
düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
ve
A)
Hobbes
B)
Demokritos
C) Aristoteles
4. “Bu evrende (nesneler dünyasında) duyularla
algılanan varlıklar gerçekte var d e ğ ild ir.
Onlar
yalnızca
görünüşten
ib a re ttir.”
görüşünü savunan Platon’a göre gerçek
varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A)
D)
Husserl
11. Felsefi bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi y an lıştır?
İdealar
A)
Düzenli ve sistemlidir.
İlerleme özelliğine sahiptir.
B)
Canlılar
B)
C)
Cisimler
C)
Birleştirici ve bütünleştiricidir.
D)
Maddeler
D)
Evrenseldir.
5. Felsefenin sözcük
h angisidir?
A)
Bilgelik sevgisi
B)
Nesnel bilgi
C)
D)
Duygu tasarımı
Doğaüstü varlık
anlamı
12. Com te’un
Üç
Hal
Yasası'na
göre
aşağıdakilerden hangisi insan düşüncesinin
g eçirdiği evrelerden biri d e ğ ild ir?
aşağıdakilerden
A)
Metafizik evre
B)
Pozitif evre
C)
Pragmatik evre
D) Teolojik evre
13. A şağıdakilerden hangisi Kuhn’a göre bilim in
gelişim aşam alarından biri d eğild ir?
6 . A şağıdakilerden hangisi bilim sel yöntem in
aşam alarından biri d e ğ ild ir?
A)
Gözlem
A)
Monarşik dönem
B)
Obje
B)
Bunalımlar
C)
Hipotez
C)
Bilim öncesi dönem
D)
Deney
D)
Devrimler
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
14. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
dini
bilginin
20. Ontoloji terim ini ilk kez kullanan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İnanca dayanması
A)
Hegel
B)
Doğaya uygunluk aranması
B)
W olff
C)
D)
Sistematik olması
Dogmatik olması
C) Schelling
D) Fichte
15. Varlık anlayışını, asıl varlığın idea olduğunu
savunan görüşlerle madde olduğunu savunan
görüşlerin sentezinden oluşturan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Husserl
B)
Marx
C)
Descartes
D)
Farabi
16. Doğru
bilginin
im kansızlığını,
insanın
gerçekliğin
bilgisine
erişem eyeceğini
savunan görüşe ne ad v e rilir?
A)
İdealizm
B)
Pozitivizm
C)
Ampirizm
D)
Septisizm
17. A şağıdakilerden hangisi
türlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
öznel
olan
bilgi
Dinsel bilgi
B) Sanat bilgisi
C) Felsefi bilgi
D) Teknik bilgi
18. A şağıdakilerden hangisi varlığı idea olarak
kabul eden düşünürlerden biri d eğ ild ir?
A)
B)
Aristoteles
La Mettrie
C)
Farabi
D)
Platon
19. A şağıdakilerden hangisi insan bilim lerinden
b irid ir?
A)
Astronomi
B)
Jeoloji
C)
Sosyoloji
D)
Matematik
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
TARİH 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1.
İlk resm i Osmanlı vakanüvisi aşağıdakilerden
h angisidir?
6 . Esas aldığı yıl sistem ine göre, değerlerinden
farklı
olan
takvim
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Oruç Bey
B)
Behişti
A)
Miladi takvim
C)
Haça Saadettin Efendi
B)
Hicri takvim
D)
Naima Efendi
C)
Rumi takvim
D)
Celali takvimi
2. Yakın Çağ ile ilgili
hangisi yan lıştır?
aşağıdaki
7. Türklerde ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yan lıştır?
ifadelerden
A)
A)
B)
Sanayi Devrimi gerçekleşmiştir.
Sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
C)
Avrupa ekonomik yönden güç kazanmıştır.
D)
Devletlerarasındaki
artmıştır.
ekonomik
Kadınlar
askerlik
tutulmuştur.
hayatından
B)
İlk düzenli ordu Asya Hun hükümdarı Mete
tarafından kurulmuştur.
C) Eli silah tutan herkes asker sayılmıştır.
rekabet
D) Turan taktiği denilen
kullanmışlardır.
3 . Eski Türklerde, mezarın üstüne hayatta iken
öldürdüğü düşman sayısınca konulan ve
onları tem sil eden taştan insan şekillerine ne
ad v e rilir?
A)
Balbal
B)
Toy
C)
Katun
D)
Tekin
Ariler Hindistan'a kast sistemini getirmiştir.
B)
Hindistan
racalık
adı
verilen
devletçikler tarafından yönetilmiştir.
10.yy'dan sonra Hindistan'da
yayılmaya başlamıştır.
D)
Brahmanizm ve Hinduizm'den başka dinlere
de inanmışlardır.
yöntemi
A)
Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
B)
Toplumda
sağlanmıştır.
C)
Köle sisteminin oluşması engellenmiştir.
D)
Dini ve
milli
kutlanmıştır.
dini
ve
ekonomik
bayram lar
hep
eşitlik
birlikte
9. Tarih bilim inde elde edilen v e rile rin kaynak
ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının
kontrol
edildiği
aşam a
aşağıdakilerden
hangisidir?
küçük
C)
bir savaş
8 . Türklerde sosyal hayat ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yan lıştır?
4 . Hint Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
uzak
Hristiyanlı k
A)
Sentez
B)
Terkip
C) Tahlil
D) Tarama
10. A şağıdakilerden hangisi bir olayın tarihi olay
olarak
kabul
edilebilm esi
için
gerekli
şartlardan biri d e ğ ild ir?
5 . Hikayeci
tarih
yazıcılığının
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Platon
B)
Aristoteles
C)
Heraklit
D)
Heredot
öncüsü
A)
6
Olayın üzerinden belirli bir zaman geçmesi
B)
Olayın yeri ve zamanının bilinmesi
C)
Olayın
geçtiği
bilinmesi
bölgenin
D)
Olay
üzerinde
yapılabilmesi
deney
özelliklerinin
ve
gözlemin
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
16. M.Ö 1280 yılında yapılan Kadeş Antlaşması
kim ler arasında im zalanm ıştır?
11. A şağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti
ve Doğu Roma İm paratorluğu arasında
imzalanan
Anatolyus
A ntlaşm ası’nın
maddeleri arasında yer alm az?
A)
B)
Ticari faaliyetler belirli sınır kasabalarında
yapılacak
Bizans savaş tazminatı ödeyecek
D)
Tuna'nın güneyindeki
arındırılacak
yerler
Hititler - Akadlar
B)
Hititler - Mısırlılar
C)
Sümerler - Babiller
D) Asurlar - Hititler
Bizans'ın ödemekte olduğu vergi üç katına
çıkarılacak
C)
A)
askerden
17. Tarihte bilinen i]k im paratorluğu
uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
12. İnsanlık
tarih in in
i|k
şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
yerleşm esi
A)
Lidyalılar
B)
Babiller
A)
Çatalhöyük
C)
Urartular
B)
Çayönü
D) Akadlar
C)
Sakçagözün
D)
Macunçay
18. Türklerin
kullandığı
aşağıdakilerden hangisidir?
13. Çok tanrılı dinler ve puta tapm acılık gibi
inanç sistem lerinin en yaygın olduğu çağ
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Taş Çağı
B)
Miladi takvim
B)
İlk Çağ
C)
On iki hayvanlı takvim
C)
Yakın Çağ
D)
Hicri takvim
D)
Orta Çağ
A)
Uygurlar
B)
Hunlar
C)
Hazarlar
D)
Kök Türkler
takvim
Rumi takvim
A)
14. Tarihte Türk adını resm i olarak kullanan ilk
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
i|k
kuran
19. Uygurlar en parlak dönem ini hangi hükümdar
zam anında yaşam ıştır?
A)
Kutluk Bilge Kül Kağan
B)
Moyen-Çur Kağan
C)
Böğü Kağan
D)
Baga Tarkan Kağan
15. A şağıdakilerden hangisi Halil İnalcık’a göre,
tarihi araştırm alar yapılırken önem verilm esi
gereken unsurlardan biri d e ğ ild ir?
A)
B)
C)
D)
20. Matem atikte ondalık sayı sistem ini
uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Araştırma yapılacak dönemin diline hakim
olunması
Geçmişte yayınlanan eserlerin incelenmesi
Sadece
Türkiye
toprakları
geçmişin araştırılması
üzerindeki
A)
Sümerler
B)
Mısırlılar
bulan
C) Akadlar
D)
Bilimsel araştırm acılığa önem verilmesi
7
Hititler
İzleyen sayfaya geçiniz.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
B
2016 A Ö O -A Ö L II. DÖNEM 0102-B
6 . Türk
Hava
K uvvetlerinin
tem elini
atan
Osmanlı
devlet
adamı
aşağıdakilerden
hangisidir?
1. Doğrudan
doğruya
m illet
egem enliğine
dayanan, yö neticilerin in halkın oyu ile belli
bir süre için seçildiği devlet şekline ne ad
v e rilir?
A)
Monarşi
A)
Mustafa Reşit Paşa
Enver Paşa
Mahmut Şevket Paşa
B)
Cumhuriyet
B)
C)
C)
Teokrasi
D) Ali Rıza Paşa
D)
Aristokrasi
7. İ]k
Türk
kara
ordusunu
aşağıdaki
hüküm darlardan hangisi kurm uştur?
2. A şağıdakilerden
hangisi
Türkiye
C um huriyeti’nin dayandığı temel ilkelerden
biri d eğ ild ir?
A)
Mete
Atilla
Durağanlık
B)
B)
Devletçilik
C)
I. Murat
C)
Milliyetçilik
D)
II. Mahmut
D)
Laiklik
A)
8 . Montrö
Boğazlar
Sözleşm esi
ile
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
3. A şağıdakilerden
hangisi
Türk
Medeni
Kanunu’nun
getirdiği
yeniliklerden
biri
d eğ ild ir?
A)
Kadınlara boşanma hakkı verildi.
B)
Mirasta ve
sağlandı.
C)
Kadınlara yerel seçimlerde
seçilme hakkı tanındı.
D)
Kadınlara
tanındı.
şahitlikte
dilediği
kadın
mesleğe
A)
Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar
Komisyonu kaldırıldı.
B)
Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan her
iki yönde geçişi serbest bırakıldı.
erkek eşitliği
seçme
girme
ilgili
C) Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan
geçişine tam serbestlik getirildi.
ve
D) Türkiye tarafsız ve savaş dışı ise savaşan
tarafların
savaş
gemileri
Boğazlardan
geçemeyecekti.
hakkı
4 . Türkiye Cum huriyeti rejim ine karşı çıkan ilk
isyan aşağıdakilerden hangisidir?
9. Türkiye, 1929 yılında Briand-Kellogg Paktı’nı
im zalayarak aşağıdakilerden hangisini açıkça
ortaya koym uştur?
A)
Şahkulu İsyanı
B)
Şeyh Sait İsyanı
A)
Savaşı reddettiğini
C)
Canberdi Gazali İsyanı
B)
Osmanlı borçlarını ödemeyi kabul ettiğini
D)
Patrona Halil İsyanı
C)
Eğitimde farklı uygulamalara son verdiğini
D)
Kara sularını 6 milden 12 mile çıkardığını
5. A şağıdakilerden
hangisi
C um huriyetin
ilanının nedenleri arasında yer alm az?
A)
Devlet başkanlığı
çözümlemek
ve
rejim
sorununu
B)
Millî
egemenliğin
tam
gerçekleştirilmesini sağlamak
olarak
10. A şağıdakilerden
hangisi
Atatürkçü
düşüncede, m illî dış politikanın başlıca
ilkelerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
Millî politikayı yürütürken iç teşkilatı
kamuoyunu dikkate almamak
C)
Meclis hükümeti sisteminin ortaya çıkardığı
sorunları çözümlemek
B)
D)
TBMM'nin Londra Konferansı'na katılımını
sağlamak
C)
Millî sınırlarım ız içinde kalmak
D)
Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmak
8
ve
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. A şağıdakilerden
düşüncede m illî
d eğ ild ir?
hangisi
Atatürkçü
güç unsurlarından biri
16. Mustafa
Kemal
A tatürk,
A nıtkab ir’e
defnedilm eden önce aşağıdaki yerlerden
hangisinde hazırlanan geçici bir kabre
konulm uştur?
A)
Sömürü güç
B)
C)
Askerî güç
Siyasi güç
A)
B)
D)
Sosyo-kültürel güç
C) Anadolu Medeniyetler Müzesi
Etnografya Müzesi
Ayasofya Müzesi
D) Topkapı Müzesi
17. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Tuna ve Balkanlar
bölgesinde
kurulan
i|k
önem li
ittifak
aşağıdakilerden hangisidir?
12. A şağıdakilerden hangisi Türk D evletçiliğinin
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Kamu yararına yöneliktir.
B)
C)
Temel amaç hızla sanayileşmektir.
Özel sektöre karşı değildir.
D)
Batıdan alınan bir ekonomik modeldir.
A)
Bağdat Paktı
B)
Varşova Paktı
C)
Küçük Antant
D)
Birleşmiş Milletler
18. Atom
bombası
kullanılm ıştır?
13. Atatürkçü düşüncede halkçılığın dayandığı
temel esaslar aşağıdakilerden hangisidir?
i]k
A)
I. Dünya Savaşı
A)
Irk ve din birliği
B)
II. Dünya Savaşı
Kore Savaşı
B)
Teokratik devlet
C)
C)
Millî egemenlik ve demokrasi
D) Vietnam Savaşı
D)
Oligarşik devlet
kez
hangi
savaşta
19. A şağıdakilerden
hangisi
A tlantik
B ild iris i’nde yer alan ilkelerden biri d e ğ ild ir?
14. Türk
Dil ve
Türk
Tarih
Kurum larının
kurulması A tatürk ilkelerinden hangisiyle
doğrudan ilg ilid ir?
A)
Cumhuriyetçilik
B)
Laiklik
C)
Devletçilik
D)
Milliyetçilik
A)
Sınır düzenlem elerinde milletlerin kendi
kaderlerini belirlemelerine fırsat verilmesi
B)
Doğal kaynaklardan yararlanmada eşitliğin
sağlanması
C) Tüm devletler
sağlanması
için
barış
ve
güvenliğin
D) Toprak genişlemelerine izin verilmesi
20. A şağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
15. Türkiye
C um hu riyeti’nin
Cum hurbaşkanı kim dir?
ikinci
A)
Almanya, Doğu ve Batı Almanya
üzere ikiye ayrılmıştır.
olmak
A)
Fahri Korutürk
B)
Sivil savunma teşkilatları yaygınlaşmıştır.
B)
İsmet İnönü
C)
C)
Celal Bayar
Sovyet
Rusya,
ittifak
devletleriyle
Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalamıştır.
D)
Cemal Gürsel
D)
Irkçı akım lar etkisini kaybetmiştir.
9
İzleyen sayfaya geçiniz.
MATEMATİK 3
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
f : R -» R, f ( x ) = 2 x - 1 0
ise
f 1 (0 )
değeri
( 2 x - 3 )3
aşağıdakilerden hangisidir?
kaçtır?
A)
-1 0
A)
-2 7
B)
2
B)
-3
C)
5
C)
6
D)
10
D)
9
2.
6.
B
ifadesinin
açılım daki
f :R
R , f (x ) = 2x + 1
g :R
R, g (x ) = 1 - x
sabit terim
ve
ise
(f + g )(x ) aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2
B)
x+2
C)
3x
D) x
Yukarıdaki ABDC
|BC|=10 br
ve
dörtgeninde
|AD|=12
br,
m(BED) = 30° olduğuna göre
7.
P (n ,l) + P (n ,0 ) = 5 ise n kaçtır?
ABDC dörtgeninin alanı kaç br2 dir?
24
A)
1
B)
30
B)
4
C)
60
C)
7
120
D)
8
A)
D)
3.
f : R - » R , f ( x ) = 2x + 1
ise
(2f) ( 3)
8. A(0,1)
ve
B (-1,0)
noktalarından
geçen
doğrusunun
denklemi
aşağıdakilerden
hangisidir?
değeri
kaçtır?
A)
3
B)
5
C)
D)
7
14
9.
C)
y = 2x + 1
D)
y = 1-2x
A = {3 ,4 ,5 ,6}
küm esinin
elem anları
kullanılarak kaç tane 2 basamaklı doğal sayı
yazılabilir?
Yukarıdaki
ABCD
paralelkenarında
|AE|=|EF|=|FB|, |DG|=|GC| ve EFG üçgeninin
alanı 6 br2 olduğuna göre ADGE dörtgeninin
alanı kaç br2 dir?
A)
4
B)
8
C)
16
D)
24
10. Köşeleri A(0,0), B(3,0) ve C(3,3) olan üçgenin
ağırlık
m erkezinin
koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
10
A)
(2,1)
B)
15
B)
(0 , 3)
C)
20
C)
(3/2,1)
D)
45
D)
(3/2,3)
10
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
18. A(0,0) ve B(3,4) noktaları arasındaki uzaklık
kaç b irim d ir?
11. 5 !+ 4 !
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3
B)
4
5
7
A)
3
C)
B)
9
D)
C)
12
D)
24
12. Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç
derecedir?
A)
60
B)
72
C)
108
D)
120
13. A = {0,1,3,5}
küm esinin
elem anları
kullanılarak kaç tane 2 basamaklı doğal sayı
yazılabilir?
A)
7
B)
8
C)
12
D)
16
14.
19. Bir madeni para ile bir zar beraber atılıyor.
Madeni paranın yazı veya zarın üst yüzüne
gelen sayının 6 olma olasılığı kaçtır?
f ( x ) = 2x +1
ve
A)
g : R -» R, g (x ) = 1 + x
ise
(fog)(0)
değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
0
B)
1
C)
3
D)
5
15. f : R -» R, f ( x ) = 3x
fonksiyonu
ile
1/12
B)
1/6
C)
3/8
D)
7/12
ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Tersi yoktur.
B)
Bire-bir fonksiyondur.
C)
Örten fonksiyondur.
D)
Tek fonksiyondur.
16. y = 3x + 7 doğrusunun eğim i kaçtır?
A)
0
B)
3/7
C)
3
D)
7
17. 10
elemanlı
bir
kümenin
2
perm ütasyonlarının sayısı kaçtır?
20. Azra babasının kendisine aldığı şifreli çantaya
rakam lar
kullanarak
3
haneli
bir
şifre
belirleyecektir.
elemanlı
Buna göre Azra kaç farklı şifre oluşturabilir?
A)
2
A)
10
B)
10
B)
100
C)
45
C)
1.000
D)
90
D)
10.000
11
İzleyen sayfaya geçiniz.
TRAFİK VEİLK YARDIM BİLGİSİ 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
6 . Yaralıya
sağlık
görevlilerinin
yardım ı
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılm ası ya
da
durumun
daha
kötüye
gitm esini
önleyebilm ek amacıyla olay yerinde, tıbbi
araç gereç aranm aksızın, mevcut araç ve
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulam alara ne ad
v e rilir?
1. Vücuda zehirli bir maddenin girm esi sonucu
normal fonksiyonların bozulmasına ne ad
v e rilir?
A)
Zehirlenme
B)
Şok
C)
Koma
D)
Bayılma
2. I.
II.
III.
IV.
B)
I ve IV
I, II ve III
D)
I, II ve IV
Beşik yöntemi
Çekme yöntemi
C)
Köprü tekniği
D)
İtfaiyeci yöntemi
A)
Zabıta 153
B)
İtfaiye 110
C)
Polis İmdat 155
D)
Jandarma imdat 156
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
I ve III
D)
II ve III
bulgulardan
A)
D) Altın beşik yöntemi
B)
Dış göğüs masajı çalışan kalbe uygulanır.
Kalp tam olarak durmadan göğüs masajına
başlanmalıdır.
D)
Hasta yum uşak bir zemin üzerine yatırılır.
Kazazede hareket ettirilmeye çalışılmalıdır.
B)
Kazazede düz olarak sırt üstü yatırılmalıdır.
Kazazedenin mümkün olduğunca
hava soluması sağlanmalıdır.
D)
Kazazede
aşırı
korunmalıdır.
sıcak
ve
şok
Karşılıklı durarak kaldırma tekniği
B)
Köprü tekniği
C)
Kaşık tekniği
10. A şağıdakilerden hangisi doku ve organ nakli
yapılabilm esi için uygun durum lardan biri
d e ğ ild ir?
5 . Şok durum unda uygulanacak ilk yardım ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
C)
hangileri
9 . A şağıdakilerden
hangisi
sedye
üzerine
y erleştirm e tekniklerinden biri d e ğ ild ir?
Kalp durmasında ilk 5 dakika içinde
başlanılırsa kalbi tekrar çalıştırmak mümkün
olabilir.
C)
A)
Rehabilitasyon
Yukarıdaki
b elirtisid ir?
4 . Kalp masajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
C)
8 . I. Deri soğuk ve nemlidir.
II. Nabız düzenli ve dolgundur.
III. Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
3. Yürüyem eyen ya da bilinci kapalı olan
yaralının tek kişi tarafından alınıp omuzda
taşındığı taşım a yöntem ine ne ad v e rilir?
A)
B)
İlk yardım
7 . A şağıdakilerden hangisi gerekli durum larda
aranabilecek 112 acil telefon hattının dışında
diğer yardım isteme telefon num aralarından
biri değildir?
Yalnız IV
C)
Tedavi
B)
D) Teşhis
Hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi
Solunumun değerlendirilmesi
Dolaşımın değerlendirilmesi
112 acil yardım servisinin aranması
Yukarıdakilerden
hangileri
kazazedenin
bilinci kapalı ise hızla değerlendirilm esi
gereken
ilk
yardım ın
“A B C ”si
adım larındandır?
A)
A)
A)
Bağış yapacak kişinin sağlığında izninin
alınması veya akrabalarından izin alınması
B)
Hekimlerin
istemeleri
C)
Ölümcül
olan
hastanın
hayatının
kurtarılmasının organ ya da doku nakline
bağlı olması
D)
Organ ya da dokusu alınacak
hayatını kaybetmiş olması
tem iz
soğuktan
12
performanslarını
artırmak
kişinin
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. Deri
üzerinde
kızarıklıkların
yüzeysel yanıklara ne ad v e rilir?
görüldüğü
17. B ir travm a sonucu deri ya da deri altı
dokusunun bütünlüğünün bozulm asına ne ad
ve rilir?
A)
1. Derece yanıklar
B)
2. Derece yanıklar
A)
Sokma
3. Derece yanıklar
4. Derece yanıklar
B)
Sıyrık
C)
Kırık
C)
D)
ra
ra
D)
12. A şağıdakilerden hangisi taşıtların ilk yardım
çantasında olması gerekenlerden b irid ir?
A)
Kan şekerini yükseltecek serum
B)
Ağrı kesici
C)
Yara bandı
D)
Yara merhemi
18. A şağıdakilerden hangisi burun kanamasında
yapılması
gereken
ilk
yardım
uygulam alarından biri d e ğ ild ir?
13. A şağıdakilerden hangisi donma durum unda
yapılacak
ilk
yardım
uygulamalarından
b irid ir?
A)
El ve ayak askı pozisyonda tutulur.
B)
Donuk bölge ovulur.
C)
Ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılılır.
D)
Kuru giysiler giydirilir ve sıcak
verilir.
14. A şağıdakilerden
hangisi
b elirtilerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Hastanın
sağlanır.
B)
Hastanın
sıkılır.
uzman
burun
bir
doktora
gitmesi
kanatları 5 dk.
süre ile
C)
Hasta yürütülür.
D)
Hastanın başı hafifçe öne eğilir.
içecekler
zehirlenm e
A)
Zehirlenmenin miktarına göre bilinç kaybı ve
bayılma
B)
Mide bulantısı
C)
Kalp-dam ar
ve
solunum
işlevlerinin hızlanması
D)
İshal ve kusma
19. İç kanam alarda ilk yardım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yan lıştır?
sistemlerinin
A)
Hasta hareket ettirilmemelidir.
B)
112 Acil Yardım Servisi
yardım istenmelidir.
C)
Üstü örtülerek
önlenmelidir.
D)
Hastaya bol su içirilmelidir.
vücudun
aranarak
ısı
tıbbi
kaybetmesi
15. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kem ik
dokusunda
oluşan
ayrılm aya
veya
bu
sebeplerle kem iğin anatom ik bütünlüğünün
ve devamlılığının bozulmasına ne ad v e rilir?
A)
Burkulma
B)
Kırık
C)
Çıkık
D)
Kopma
20. I. Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
II. Çıkık eklem yerine oturtulmalı
III. 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım
istenmeli
16. Deri bütünlüğünün bozulm adığı, ancak iç
kanama ve şişm enin görüldüğü kırık türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Çıkık
vakalarında
ilk
yardım
olarak
yukarıdakilerden hangileri yapılm alıdır?
A)
İleri derecede kırık
A)
Yalnız I
B)
Kapalı kırık
B)
I ve II
C)
Hafif kırık
C)
I ve III
D)
Açık kırık
D)
I, II ve III
13
İzleyen sayfaya geçiniz.
TÜRK EDEBİYATI 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
7. Mesnevi türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi y an lıştır?
1. “Üç Ş ehitler Destanı” adlı destan aşağıdaki
şairlerden hangisine a ittir?
A)
Fazıl Hüsnü Dağlarca
A)
Beyitlerle yazılır.
B)
Mehmet A kif Ersoy
B)
Beyit sayısı sınırlıdır.
C)
Rıza Tevfik Bölükbaşı
D)
Ahmed Paşa
C) Aruzun kısa kalıpları tercih edilir.
D) Uyak birliği yoktur.
8 . “Şu Çılgın T ü rk le r” adlı romanın
aşağıdakilerinden hangisidir?
2. Geleneksel
Türk tiyatrosu
örneği
olan
“K aragöz” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
A)
B)
Oyun başlıca “Giriş, Muhavere, Fasıl ve
Bitiş” bölümlerinden oluşur.
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Gölge oyunudur.
Karanlık bir yerde
mekânda oynanır.
D)
Bu oyuna eskiden hayal-i züll adı verilirdi.
seyircinin
olduğu
bir
9. Aşağıdaki m üzikli tiyatrolardan hangisi lirik
dram olarak da b ilin ir?
A)
3. Geleneksel Türk tiyatrosu örneği olan “Orta
oyunu” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
A)
Dört tarafı
oynanır.
seyircilerle
çevrili
B)
Doğaçlama olarak oynanır.
C)
Kahramanlar tip değil, karakter olarak temsil
edilir.
Operet
B)
Bale
C)
Opera
D)
Komedi müzikal
bir alanda
10. Tiyatroda
trajedi
doğmuştur?
hangi
ülkede
hangisi
Ömer
12. A şağıdakilerden hangisi denem e
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
türünün
A)
Oyun belli bir konu etrafında çalgı, raks,
şarkı, taklitler ve konuşmalardan meydana
gelir.
4 . “Şehnam e” adlı eser aşağıdaki
türlerinden hangisine örnektir?
5.
Sait Faik Abasıyanık
Melih Cevdet Anday
D) Turgut Özakman
B)
C)
D)
Eski Yunan
C)
Bizans
D)
Roma
11. Aşağıdaki
eserlerden
S eyfettin’e aittir?
mesnevi
Şehrengiz mesneviye
A)
Ses
B)
Cenk destanları mesnevisine
B)
Son Kuşlar
C)
Ahlaki ve didaktik mesneviye
C) Yüksek Ökçeler
D)
Dini ve tasavvufi mesneviye
D)
La Fonten’in “Toprak Tencere ile Bakır
T encere” adlı hikâyesini aşağıdaki şairlerden
hangisi manzum hale g etirm iştir?
Behçet Necatigil
B)
Orhan Veli Kanık
C)
Y usuf Ziya Ortaç
D)
Oktay Rifat
türü
Sümerler
B)
A)
A)
yazarı
Nalınlar
A)
Makale ya da fıkra uzunluğunda yazılması
B)
Belli konularda yazılması
C)
Ele alınan düşüncelerin kanıtlama gereği
duyulmaması
D)
Duygu ve düşüncelerin samimi bir şekilde
dile getirilmesi
13. A şağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan m etinler arasında yer alm az?
6 . “V esiletü’n-Necat”
adlı
eser
aşağıdaki
mesnevi türlerinden hangisine örnektir?
A)
Dini ve tasavvufi mesneviye
A)
Roman
B)
Cenk destanları mesnevisine
B)
Anı
C)
Ahlaki ve didaktik mesneviye
C)
Günlük
D)
Aşk hikâyeleri mesnevisine
D)
Mektup
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
14. A şağıdakilerden hangisi eleştiri
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
türünün
20. “Z iy a ’ya
M ektuplar” adlı
aşağıdakilerden hangisidir?
Kesin yargılara varılması
A)
Ahmet Haşim
B)
İncelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerinin
birlikte ele alınması
B)
Atilla İlhan
C)
Cahit Sıtkı Tarancı
C)
Eleştirmenin geniş bir bilgi birikimine sahip
olması
D)
Cemal Süreya
D)
Bir sanat eserinin, bir sanatçının gerçek
değerini ortaya koymak amacıyla yazılması
A)
eserin
yazarı
15. Bir
yazarın
ya
da
sanatçıların
gezip
gördükleri yerleri edebî bir anlatımla ele
aldığı yazılara ne ad v e rilir?
A)
Mektup
B)
Anı
C)
Gezi
D)
Günlük
16. “Şair
D ostlarım ”
adlı
kitap
yazarlardan hangisine aittir?
A)
aşağıdaki
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B)
Orhan Asena
C)
Ceyhun  tuf Kansu
D)
Oktay Akbal
17. “A yrılıklar” adlı
hangisine aittir?
ş iir
A)
Faik Ali Ozansoy
B)
Behçet Necatigil
C)
D)
Celal Sahir
Ali Canip Yöntem
aşağıdaki
şairlerden
18. A şağıdakilerden
hangisi
Ruşen
Ünaydın’ın eserlerinden b irid ir?
A)
B)
Eşref
Günübirlik
Esenlik Bildirisi
C)
Şafak
D)
Atatürk'ü Özleyiş
19. İngiliz edebiyatında deneme türünün başarılı
yazarları aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilm iştir?
A)
Bacon - James Joyes
B)
Virginia W oof - Huxley
C)
Bacon - Huxley
D)
Charles Dickens - James Joyes
15
İzleyen sayfaya geçiniz.
TÜRK EDEBİYATI 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1.
6 . Osmanlı D evleti’nde toplum u tem sil eden
p iram id in en alt noktasında aşağıdakilerden
hangisi yer alır?
Fenelon’un
Telem aque
(Telemak)
isimli
romanı 1859 yılında kim tarafından Türkçeye
çevrilm iştir?
A)
Şinasi
A)
Askerler
B)
Agâh Efendi
B)
Zanaatçılar
C)
Y usuf Kamil Paşa
C)
Halk
D)
Namık Kemal
D)
Padişah
7. Tanzim at Dönem inde çıkarılan ilk özel Türkçe
gazete aşağıdakilerden hangisidir?
2. Namık Kemal ş iirle rin d e aşağıdakilerden
hangisine ağırlık v e rm em iş tir?
A)
Hürriyet
B)
Halk
C)
Aşk
Millet
D)
A)
B)
Ceride-i Havadis
Tasvir-i Efkar
C) Takvim-i Vekayi
D) Tercüman-ı Ahvâl
8 . Tanzim at
Fermanı'nın
hazırlanış
aşağıdakilerden hangisidir?
3 . Sanatta sosyal gayeyi esas alan, edebiyatı
toplum ile toplumun m eselelerinin hizm etine
veren, 1860-1895 yılları arasında etkili olan
edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Devrin gereksinim lerine uygun Batı esasları
doğrultusunda yeniden yapılanm ak
A)
Tanzim at Edebiyatı
B)
B)
C)
Batı Edebiyatı
Çağdaş Türk Edebiyatı
Osmanlı
olmak
C)
Savaşlardaki yenilgiye son verm ek
D)
Edebiyatı Cedide
D)
Ordudaki
atmak
4 . Tanzim at
Ferm anı’nın
ilanından
sonra
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki ülkelerden
hangisinin kültürü
ve
edebiyatı
örnek
alınm ıştır?
amacı
Devleti'ndeki
değişen
değişimlere
disiplin
engel
anlayışına
el
9. "Türkçenin roman türünde eser yazm aya
uygun olup olm adığını" denem ek amacıyla
İntibah adlı romanı kaleme alan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İngiltere
A)
Hüseyin Rahmi Gürpınar
B)
B)
Abdülhak Hâmit Tarhan
C)
Fransa
Rusya
C)
Namık Kemal
D)
İran
D)
Muallim Naci
5. Tanzim at Dönemi Türk Edebiyatında tutsaklık
ve insan ticareti üzerine yazılm ış eserlerin en
ünlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
10. Divan
edebiyatında,
ölen
bir
kişinin
arkasından,
onun
kahram anlıklarını,
y iğ itlik le rin i anlatan ş iirle re ne ad v e rilir?
A)
Sergüzeşt
A)
Koşma
B)
İbret
B)
Mersiye
C)
Şıpsevdi
C)
Sav
D)
Zemzeme
D)
Koşuk
16
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
16. Rom antizm akım ının öncüsü Fransız yazar,
aşağıdakilerden hangisidir?
11. Türk edebiyatında sahnelenen i]k tiyatro
eseri ve yazarı, aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilm iştir?
A)
J.J. Rousseau
A)
Vatan yahut Silistre - Namık Kemal
B)
Gustave Flaubert
B)
Celalettin Harzemşah - Namık Kemal
C) Voltaire
C)
D)
Sabr u Sebat - Abdülhak Hâmit Tarhan
Afife Anjelik - Recaizâde Mahmut Ekrem
D) Victor Hugo
17. Aşağıdaki
şair ve yazarlardan
hangisi
toplumsal konular yerine bireysel konularda
yazan sanatçılardan b irid ir?
12. Tanzim at Dönemi Türk Edebiyatında yazılan
ilk makale aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
Cezmi
A)
Sami Paşazâde Sezaî
B)
Namık Kemal
C)
Taaşsuk-ı Talat ve Fitnat
C) Ziya Paşa
D)
Son Pişmanlık
D) Ahm et Mithat Efendi
13. A şağıdakilerden hangisi, Muallim
eserleri arasında yer alm az?
A)
Füruzan
B)
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C)
Şerare
D)
Ateş-pare
N aci’nin
18. A şağıdakilerden hangisi,
eserlerinden b irid ir?
A)
Kem al’in
Safahat
B)
Çalıkuşu
C)
Sergüzeşt
D) Zavallı Çocuk
14. Edebiyat kurallarını öğreten T a lim -i Edebiyat
adlı
eserin
yazarı
aşağıdakilerden
h angisidir?
19. Türk edebiyatında Şinasi tarafından yazılan
ilk tiyatro eseri, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Şemsettin Sami
A)
Macera-yı Aşk
B)
Ah met Vefik Paşa
B)
Karabelâ
C)
Recaizâde Mahmut Ekrem
C)
Şair Evlenmesi
Ahm et Mithat Efendi
D) Zavallı Çocuk
D)
Namık
20. Ziya Paşa’nın eski edebiyatım ızda olmayan
düşünceleri
ele
aldığı,
toplumu
b ilinçlendirm eye
çalıştığı,
toplumun
sorunlarına
çare
aradığı
eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
15. Recaizâde Mahmut E krem ’in m irasyedilik
anlayışını ve Batılılaşmayı yanlış algılayan
zihniyeti
eleştirdiği,
konusunu
gerçek
hayattan
alan
eseri
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Eşber
A)
Emile
B)
Harabat
B)
Terkib-i Bend
C)
Afife Anjelik
C)
Harabat
D)
Araba Sevdası
D) Zafernam e
17
İzleyen sayfaya geçiniz.
FİZİK 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1.
A şağıdakilerden
büyüklüktür?
A)
Kuvvet
B)
Kütle
C)
D)
Zaman
Hacim
hangisi
7.
vektörel
B irçok varlık ve olayın doğasında olan
kuvvet, hareket, enerji, madde, ışık ve atom
gibi
konularla
ilgilenen
bilim
dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Fizik
Kimya
C)
Jeoloji
D) Biyoloji
2. Eşit kollu terazi aşağıdakilerden
ölçmekte kullanılır?
A)
Eylemsizlik
B)
Hacim
C)
Uzunluk
D)
Kütle
3 . Hızın birim
v e rilir?
A)
hangisini
8 . I. Vektörel bir büyüklüktür.
II. Hızlanan bir otomobil ivmeli hareket yapar.
III. Birimi m/ s2 dir.
İvme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
zamandaki
değişim ine
ne ad
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
II ve III
D)
I, II ve III
Anlık durma
B)
Anlık sürat
C)
Yer değiştirme
D)
İvme
4. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
9.
gazların
A)
Atom ya da molekülleri öteleme hareketi
yapması
B)
Sabit hacim ve belirli şekilleri olmaması
C)
Sıkıştırılamaması
D)
Belirli bir kütlesinin olması
A şağıdakilerden hangisi
olarak gösterilem ez?
A)
Tungsten ampul
B)
C)
Floresan lambalar
Kuzey ve güney kutup ışıkları
D)
Güneş
10. I.
II.
III.
5. Fiziksel bir sistem in ya da sürecin yapısını
açıklayan gösterim e ne ad v e rilir?
A)
Deney
B)
Model
C)
Değişken
D)
plazmaya
örnek
Sabit hacimlerinin olması ve
bulundukları kabın şeklini alması
Kolayca sıkıştırı labilmesi
Atom yada moleküllerinin öteleme hareketi
yapabilmesi
Sıvıların özellikleriyle ilgili yukarıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
II ve III
B)
I ve III
C) Yalnız II
Çıkarım
D) Yalnız I
6 . Kenar uzunluğu 1m olan bir küpün kenar
uzunlukları iki katına çıkarılırsa, dayanıklılığı
ne kadar değişir?
11. Fiziğin hangi dalındaki gelişm eler sayesinde
ışığın
fiber
kablolar
içinde
aktarılm ası
mümkün olm uştur?
A)
2
A)
Hareket
B)
1
B)
Isı
C)
0,5
C)
Optik
1,5
D)
Mekanik
D)
18
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
12. A şağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür?
A)
hareketi
aşağıdakilerden
Alan
B)
Uzunluk
C)
Hız
D)
17. Ötelenme
hangisidir?
Hacim
13. Öz
kütlenin
h angisidir?
A)
kg/m
B)
kg/m 2
C)
CN co
W E
D)
birim i
Dalga
B)
Atom
C)
Mekanik
D)
Isı
Saatin akrep ve yelkovanının hareketi
B)
Balkonda bırakılan bir topun düşmesi
C)
Saz telinin hareketi
D)
Uçak pervanesinin hareketi
aşağıdakilerden
18. A şağıdakilerden
örnektir?
14. Radar, radyo, telsiz gibi cihazlar fiziğ in hangi
dalında
yapılan
çalışm alar
sonucu
g eliştirilm iştir?
A)
A)
hangisi
dönme hareketine
A)
Yaya bağlı kütlenin hareketi
B)
Düz bir yoldaki otomobilin hareketi
C)
Rüzgar türbini kanatlarının hareketi
D)
Gitar telinin hareketi
19. Doğada kendiliğinden gerçekleşen olayları
anlam ak ve açıklayabilm ek için doğrudan
duyu organları ile veya farklı araç gereçlerle
toplanan verilerden sonuç çıkarm aya ne ad
ve rilir?
15. Bir otom obil E sk iş e h ir’den A nkara’ya 250 km
yol alarak 2,5 saatte ulaşıyor. Otom obilin
sürati kaç km/h dir?
A)
75
B)
100
A)
Gözlem
C)
125
B)
Çıkarım
D)
135
C)
Delil
D)
Deney
16. I.
Sürtünme kuvveti,sürtünen yüzeye uygulanan
toplam dik kuvvetle doğru orantılıdır.
II. Sürtünme kuvveti,cisimlerin tem as yüzeyinin
alanına bağlıdır.
III. Sürtünme kuvveti,sürtünen yüzeylerin cinsine
bağlıdır.
Sürtünm e
kuvveti
ile
ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?
yukarıdaki
20. A ğaçlar köklerinden aldıkları litrelerce suyu
hangi ilkeye göre yapraklarına taşırlar?
A)
Yalnız I
A)
Yapışm a(adezyon)
B)
Yalnız II
B)
Tutma(kohezyon)
C)
I ve III
C) Yüzey Gerilimi
D)
II ve III
D)
19
Kılcallık
İzleyen sayfaya geçiniz.
FİZİK 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
B
Şekilde görülen eğik düzlemin üzerinde
bulunan kütlesi 2 kg olan bir cisim ile yüzey
arasındaki sürtünm e katsayısı 0,5 dir. Cisim
üzerine uygulanan sürtünm e kuvveti kaç
Şekilde görülen eğik düzlemin A noktasında
bulunan 1 kg kütleli cisim durgun halden
harekete başlıyor. Cism in 2 saniye sonra hızı
Newton (N)dur? (g=10m /s2 , cos37°=0,6)
kaç
m/s
olur?
(g=10m /s2
Sürtünm eyi ihmal ediniz.
A)
6
B)
8
A)
12
C)
10
B)
10
D)
12
C)
6
D)
2
sin37°=0,6)
5. İlk hızı 5m/s olan bir araba düzgün olarak
4m /s2'lik ivme ile hızlanıyor.
saniye sonra hızı kaç m/s olur?
2.
Sürtünme kuvveti, daima cismin hareket yönü
ile zıt yönlüdür.
II. Sürtünme
daima
mekanik
enerjiyi
ısı
enerjisine dönüştürür.
III. Sürtünme
kuvvetini
yüzeydeki
pürüzler
oluşturur.
Arabanın
2
I.
Sürtünm e
kuvveti
ile
ilgili
ifadelerden hangileri doğrudur?
A)
I ve II
B)
I ve III
C)
II ve III
D)
I, II ve III
A)
7
B)
10
C)
13
D)
15
yukarıdaki
5N
5N
5N
V
3 . Aşağıdaki fiziksel büyüklüklerden
skaler büyüklüktür?
A ralarında 120° olan 5 N büyüklüğünde üç
kuvvet O noktasında bulunan cism e etki
em ektedir.
Bileşke
kuvvet kaç
Newton
(N)'dur? (cos60°=0,5)
hangisi
A)
Konum
A)
15
B)
Isı
B)
10
C)
Kuvvet
C) 5
D)
İvme
D)
20
0
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
7. Hızı 20m/s olan bir yolcu treni, istasyona
yaklaşırken
yavaşlam aya
başlıyor.
Tren
10. I.
İvme-zaman grafiğinin altında kalan alan hız
değişimini verir.
II. Hız-zaman grafiğinin eğimi yer değiştirmeyi
verir.
III. Hız-zaman grafiğinin altında kalan alan yer
4m /s2'lik ivme ile yavaşlayarak 4 saniyede
durm aktadır. Trenin duruncaya kadar aldığı
yol kaç m etre(m) dir?
değiştirmeyi verir.
A)
60
B)
50
C)
30
D)
10
Şekildeki
İvm e-zaman ve hız-zaman grafikleri ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
F
kuvvetinin
Fx
bileşeni
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
I ve II
D)
I ve III
kaç
Newton(N)'dur? (cos53°=0,6 sin53 °=0,8)
A)
2
B)
4
C)
6
D)
8
11.
Şekilde görüldüğü gibi sürtünm esiz bir
yüzeyde durm akta olan 5 kg kütleli cism e üç
kuvvet aynı anda etki etm ektedir. Bu cism in
Sürtünm e katsayısının 0,2 olduğu yatay
düzlemde
20N
büyüklüğündeki
kuvvetle
çekilen cism in kuvvet-ivm e grafiği şekildeki
ivm esi kaç m /s2 dir?
gib id ir. Cism in ivm esi kaç m/s2 dir?
A)
5
A)
2
B)
10
B)
8
C)
20
C)
16
D)
25
D)
892
21
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
14.
Şekildeki
A
vektörünün
iki
boyutlu
koordinat sistem inde Ax ve Ay bileşenleri
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
verilm iştir?
A)
B)
6;4
5;4
C)
5; 3
D)
3;3
Şekilde görüldüğü gibi serbest bırakılan
cisim , yayı 10 cm sıkıştırabildiğine göre yay
sabiti kaç N/m dir? (g=10m /s2)
A)
1000
B)
1400
C)
2400
D)
2600
13. I. Momentum vektörel bir büyüklüktür.
II. Momentumun korunumu yalnız çarpışmalara
uygulanır.
III. Hareket
etmeyen
cisimlerle
olan
çarpışmalarda momentum korunmaz.
Momentumla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
Şekilde
görülen
kütle
dağılımı
verilen
sistem in Kütle M erkezinin (KM) x-koordinatı
kaç m etre(m) dir?
A)
I, II ve III
A)
B)
I ve III
B)
15/5
C)
I ve II
C)
13/2
D)
Yalnız I
D)
9/5
22
23/6
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
16. I. Palangalar makara sistemleri ile oluşur.
II. Basit makaralarda işten kazanç sağlanmaz.
III. Eğik düzlem üzerinde bir cisim ağırlığından
daha küçük bir kuvvetle hareket ettirilir.
Basit m akinalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
A)
Yalnız I
B)
I ve II
C)
I ve III
D)
I, II ve III
Yukarıdaki şekildeki noktasal cism e 10N
büyüklüğünde iki kuvvet etki etm ektedir.
Kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton(N)'dur?
(cos60°=0,5)
A)
1073
B)
573
C)
572
D)
10
19. Torkun (moment)
hangisidir?
A)
birim i
aşağıdakilerden
m/s
B)
N.m
C)
kgm/s
D)
N/kg
17.
T gerilm esi kaç Newton (N) dur? (g=10m /s2)
Şekilde görüldüğü gibi A aracı batıya doğru
10m/s hızla, B aracı ise doğuya doğru 10m/s
hızla
gitm ektedir.
B aracında
bulunan
gözlemci A aracını kaç m/s hızla ve hangi
yönde gidiyor görür?
A)
12
A)
10;Doğu
B)
15
B)
10;Batı
C)
24
C)
20;Doğu
D)
26
D)
20;Batı
Şekildeki
ağırlıksız
m akara
ile kurulan
sürtünm esiz sistem serbest bırakılıyor. İpteki
23
İzleyen sayfaya geçiniz.
FİZİK 7
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
7.
1. Çıkışındaki
sarım
sayısı
80
olan
bir
transform atörün g irişin e 220 volt luk bir
altern atif akım uygulanırsa çıkıştan 10 volt
luk bir gerilim alındığına göre girişteki sayım
sayısı kaçtır?
A)
2.
2400
B)
1760
C)
1200
D)
800
Cism in birim zamanda yaptığı
gelme sayısına ne ad ve rilir?
A)
Genlik
B)
Periyot
C)
Uzanım
D)
Frekans
8 . E lektrik
enerjisi
ile
ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?
Kaynama ve buharlaşm a ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi y an lıştır?
A)
Sıvı yüzeyi arttıkça buharlaşma artar.
B)
Kaynama sıvının hızlı bir şekilde gaz haline
dönüşmesi olayıdır.
C)
Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar.
D)
Sıvılar sadece belli sıcaklıklarda buharlaşır.
Konveksiyon yolu ile yayılım
B)
Işıma yolu ile yayılım
gidip
aşağıdaki
A)
Bir tam dönme için geçen zamana periyot
denir.
B)
Pil elektrik
dönüştürür.
C)
Doğru akım kaynağı DA olarak sembolize
edilir.
enerjisini
kimyasal
enerjiye
D) Türkiye de değişken akım gerilimi 50 Volt
tur.
3. Sıcaklıkları
farklı
iki
cisim
b irb irin e
dokundurulduğunda iki cisim arasında ısı
alış-verişi olur. Isının bu şekilde yayılım ına ne
ad v e rilir?
A)
tam
9.
C) İletim yolu ile yayılım
D) Soğurma yolu ile yayılım
4.
Hız ve sürat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
Sürat, hız vektörünün
etmektedir.
B)
Periyot birimi s-1 dir.
büyüklüğünü
Şekildeki sistem in yay sabiti nedir?
ifade
C) Hız skaler bir büyüklüktür.
4N/m
D)
5 . M erkezcil ivme ve m erkezcil kuvvet ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
B)
2N/m
B)
C) 5N/m
D) Çizgisel sürat birimi s/m dir.
A)
A)
10N/m
10. A şağıdakilerden hangisi doğru akım kaynağı
d e ğ ild ir?
Viraj alan bir araba merkezcil kuvvete örnek
olarak verilebilir.
A)
Merkezcil ivme, çizgisel hız
yönündeki değişimine bağlıdır.
B)
Pil
C)
Jeneratör
D)
Dinamo
vektörünün
C)
Merkezcil kuvvet F=v/r2 ile formülize edilir.
D)
Merkezcil
doğrudur.
ivmenin
yönü
daima
merkeze
11. Isı ile ilgili
yan lıştır?
6 . Bir ışığın bir ortam dan başka bir ortam a
geçişinde doğrultu ve hızını değiştirm esine
ne ad ve rilir?
A)
Yansıma
B)
Kırılma
Akü
C) Kırınım
D) Girişim
24
aşağıdaki
A)
Isı iletim katsayısı
cinsine bağlıdır.
ifadelerden
sadece
hangisi
maddelerin
B)
Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
C)
İki cismin ısı alışverişinde biri ısı alır biri ısı
verir.
D)
Maddelerin donma ve erime ısıları birbirine
eşittir.
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
18. Işık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
12. Odak uzaklığı 40 cm olan bir ince kenarlı
mercekteki
görüntünün
boyu
cism in
boyunun 4 katı büyüklüğündedir. Görüntü
gerçek olduğuna göre cism in m erceğe
uzaklığı kaç cm ’dir?
A)
Çukur aynanın odağındaki cismin görüntüsü
yine odakta olur.
B)
Düz aynada görüntü zahiridir.
A)
20
B)
30
C) Yansıma kanunlarına göre,
yansım a açısına eşittir.
C)
40
D)
D)
50
Işık, hem dalga
göstermektedir.
hem
gelme
tanecik
açısı
özelliği
13. I. Sığaç birimi Farad (F) dır.
II. Bir sığacın değeri dielektrik geçirgenliğine
bağlı değildir.
III. Sığaçlar devrelere seri ve paralel olmak üzere
iki farklı şekilde bağlanabilirler.
Sığaçlar ile ilgili yukarıdaki
hangileri doğrudur?
A)
Yalnız I
B)
Yalnız III
C)
I ve III
D)
I, II ve III
ifadelerden
14. Basit harm onik hareketle ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
aşağıdaki
19. A şağıdakilerden hangisi sığaçların kullanılm a
nedenlerinden biri d e ğ ild ir?
Basit harmonik hareket sağlayan yaylar, seri
ve paralel bağlama olmak üzere iki çeşittir.
Dünya'nın
Güneş
etrafında
dönüşü
sönüm süz basit harmonik harekete örnek
olarak verilebilir.
C)
Yay sabiti birimi Newton/kilogram dır.
D)
Denge
konumunda
maksimum olur.
bileşke
A)
AC akımı geçirip DC akımı engellemek
B)
Kısa devrede elektrik enerjisini çok hızlı
boşaltmak
C)
Elektrik enerjisi üretmek
D)
Elektrik
enerjisini
depolamak
kuvvet
arm atürler
arasında
15. A şağıdakilerden hangisi ana renklerden biri
d eğ ild ir?
A)
Yeşil
B)
Sarı
C)
Kırmızı
D)
Mavi
16. A şağıdakilerden
hangisi
ışığın
özelliğini gösteren bir olaydır?
A)
Polarizasyon
B)
Girişim
C)
Kırınım
D)
Fotoelektrik olay
tanecik
2 0 . Isı ile ilgili
doğrudur?
17. 50 gram suyun sıcaklığını 60 K arttırm ak için
gerekli
ısı
m iktarı
kaç
jo u le’dür?
(csu=4,18J/gK)
A)
15000
B)
12540
C)
6270
D)
3340
25
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
A)
Işıma yolu ile yayılma için maddesel bir
ortama gerek vardır.
B)
Kışın koyu renkte, yazın ise açık renk giysi
giymenin nedeni ısı enerjisinin soğurulması
olayı ile ilgili değildir.
C)
Isıyı katilar
iletirler.
D)
Sıcak
olan
cisim ler
sıcaklıkları azalır.
sıvı
ve
gazlardan
ısı
daha
iyi
verdiklerinde
İzleyen sayfaya geçiniz.
FİZİK 8
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. I.
Kovalent Bağ: Ametal atomların kararlı bir
yapıya ulaşmasıyla oluşan bağ türüdür.
II. iyonik Bağ: Biri metal diğeri ametal olan
iyonik maddelerin elektron oluşan bağ
türüdür.
III. Metalik bağ kovalent bağ ile benzerlik
gösterir.
Bağlarla
ilgili
yukarıdaki
hangileri doğrudur?
A)
I ve II
B)
I ve III
C)
II ve III
D)
I, II ve III
4.
I.
II.
III.
Güneş, enerjisini yukarıdaki tepkim elerden
hangileri ile sağlar?
ifadelerden
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C) Yalnız III
D)
5.
2. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
Füsyon tepkimesi
Fisyon tepkimesi
Döteryum-Trityum tepkimesi
x-ışınlarının
A)
Elektromanyetik spektrumda x-ışınlannın
yerinin Gamma ışınlarının dalga boyundan
daha küçük ve ultraviyole ışınlarının dalga
boyundan daha büyük dalga boyuna sahip
olması
B)
X-ışınlannın frekanslarının çok küçük, dalga
boyları çok büyük olması
C)
X-ışınlannın
hızlandırılmış
elektronların,
metal bir hedefe çarptırılarak ivmeli hareket
yaptırılmasıyla oluşması
D)
X-ışınlannın enerjisinin E= e.V formülü ile
bulunması
I ve II
Atom, iyon veya molekül yapıları belirli bir
düzende olmayan m addelere ne ad v e rilir?
A)
Yarı iletken
B)
Kristal madde
C) Süper iletken
D) A m orf madde
6 . Y arılanm a ömrü 25,5 saat olan 231Th
elem entinin ortalam a öm rü kaç saniyedir?
A)
5,7.10- 6 s
B)
7,5.10- 6 s
C) 57.10- 6 s
D)
75. 10- 6 s
3. Duyu organlarımızı ve bazı araçları kullanarak
yapılan incelemeye gözlem denir.
Yukarıdaki
bilgiye
göre,
aşağıdaki
gözlem lerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)
Bir odanın kenar uzunluğunun metre ile 4 m
olarak ölçülmesi
B)
Bir cismin kütlesinin terazi ile ölçülerek 4 kg
bulunması
C)
Aynı anda harekete geçen iki yarış
arabasından, öne geçenin daha süratli
olduğunun söylenmesi
D)
Hava sıcaklığının
olarak ölçülmesi
termometre
ile
7.
Aynı atom ların ya da farklı atom ların serbest
elektronlarının
yer
değiştirm esi
sonucu
oluşan güçlü bağa ne ad v e rilir?
A)
27o C
26
Hidrojen bağı
B)
Van der W aals bağı
C)
Metalik bağ
D)
İyonik bağ
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
8.
I.
II.
III.
a (Alfa)
y (Gama)
p (Beta)
12. B ir X-ışını tüpündeki elektronların hızı 2.104
m /s’dir. Buna göre oluşan X-ışınlarının
m aksimum frekansı kaç Hz değerindedir?
(me=9,1.10-31 kg, h=6,626.10-34 j.s)
Atom
numarası Z olan bir radyoaktif
çekirdek,
yukarıdaki
ışım alarından
hangilerini
yaparsa
çekirdeğin
atom
numarası Z+2 olur?
A)
9.
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
Yalnız III
D)
I ve II
1022
tane
atom
içeren
bir
X
A)
2,74.10 11
B)
2,74.10- 1 1
C)
2,74.10-23
D)
18,2.10-2 3
radyoaktif
elem entin yarılanm a süresi 1. 104 saniyedir.
Bu durum da X radyoaktif elem entin aktifliği
(R) Bq cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?
A)
0,693.1020
B)
0,693.1018
C)
0,693.1016
D)
0,693.1014
10. A şağıdakilerden
b irim id ir?
A)
E nerjisi 2.107 eV olan bir fotondan gerekli
şartlar sağlanarak bir madde ve karşıt madde
elde ediliyor. Bu madde ve karşıt maddenin
kütleleri eşit olduğuna göre kütleleri nedir?
hangisi
Planck
A)
10,0 MeV/c2
B)
1,00 MeV/c2
C)
100 MeV/c2
D)
0,10 MeV/c2
s a b iti’nin
metre/saniye
B)
newton.saniye
C)
watt.saniye
D)
joule.saniye
14. R adyoaktivite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi y an lıştır?
11. Elektronun tüm özellikleri ile aynı özelliklere
sahip
zıt
yüklü
karşıt
parçacık
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Nötron
B)
Proton
C)
Pozitron
D)
Lepton
A)
Çekirdeğin içerisinde proton ve nötronlar
bulunmakta,
elektronlar
ise
çekirdeğin
çevresinde dolanmaktadır.
B)
Alfa parçacığı iki proton ve dört nötrondan
oluşur.
C)
Radyoaktif bozunma hızını
Geiger-Müller sayacı denir.
ölçen
cihaza
D) Alfa, beta, gama gibi ışınlardan bir ya da bir
kaçını
yayarak
bozunmaya
uğrayan
maddelere radyoaktif madde denir.
27
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
15. Bir
X-ışını
elektronlar
tüpünde
1.6.10“ 19
ivm elenm iştir.
19. Bilim sel gerçekleri kanıtlam ak için çeşitli
yöntem
ve
araçlar
kullanılarak yapılan
uygulam alara ne ad v e rilir?
C’luk
Oluşan
X-ışınlarının enerjisi 8.10- 1 5 Joule olduğuna
göre,
hızlandırıcı gerilim
kaç vo lt’dur?
(e=1,6.10-19 C)
A)
Teori
B)
Yasa
5
C)
Deney
B)
50
D)
Hipotez
C)
5000
D)
50000
A)
16. Aşağıda kimyasal bağlarla
yargılardan hangisi y an lıştır?
A)
Ametal atomları
vardır.
arasında
B) İyonik
yapılı bileşiklerin
elektrik akımını iletirler.
ilgili
verilen
kovalent
sulu
bağ
çözeltileri
C) Metaller arasında, bir ya
da birden çok
atomu bir arada tutan kimyasal bağlara zayıf
bağ denir.
D) İyonik bağı oluşturan iyonik maddelerden
biri metal diğeri ametaldir.
17. 31000 vo lt’luk gerilim altında hızlandırılan
elektronlar bir X-ışınları tüpündeki hedef
m addesine çarptırılıyor. Buna göre, oluşan
X-ışınlarının en küçük dalga boyu (Amin) kaç
A değerindedir? (h=6,626.10-34 J.s, c=3.108
m/s, e=1,6.10-19 C)
A)
0,04 A
B)
0,4 A
C)
4A
D)
40 A
20. Gözlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
y an lıştır?
18. Bir radyoaktif 16 gram gelm ektedir. Bu
radyoaktif madde 4 kez bozunduğunda geriye
kaç gram madde kalır?
A)
1
B)
2
C)
4
D)
8
28
A)
Duyu organları ile yapılan ve kişiden kişiye
sonuçları farklılık gösteren gözleme nitel
gözlem denir.
B)
Ölçüme
dayalı
sonuçlarının kesin
gözlem denir.
C)
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin
niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve
planlı olarak ele alınıp incelenmesine
gözlem denir.
D)
Canlı ve cansız varlıkları, herhangi bir
bilgiye
ulaşmak
için
bazı
yöntem ler
kulanılarak izlenmesine hipotez denir.
olarak
olduğu
yapılan
ve
gözleme nicel
İzleyen sayfaya geçiniz.
KİMYA 6
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. Aşağıdakilerden hangisi entropi artışına yol
açmaz?
A)
Kimyasal tepkimede
sayısının artması
gaz
B)
Katilardan saf sıvıların oluşması
7
moleküllerinin
C)
Bir maddenin sıcaklığının azalması
D)
Katı ya da sıvılardan gazların oluşması
A(g) + B (g )------->C(g)
Yukarıda hız bağıntısı verilen
kim yasal
tepkim enin tepkim e derecesi ve tepkim e
m olekülaritesi aşağıdakilerden hangisidir?
Tepkime Derecesi
A)
2 . Bir kim yasal tepkim enin olabilm esi için
çarpışan m oleküllerin sahip olmaları gereken
m inim um toplam kinetik enerjiye ne ad
verilir?
A)
Aktivasyon enerjisi
B)
Potansiyel enerji
C)
Etkin çarpışma enerjisi
D)
Sistem enerjisi
Dekantasyon yöntemi
B)
Soxhlet yöntemi
C)
Kristallendirme yöntemi
D)
Süblimleştirme yöntemi
B)
Termodinamiğin ikinci yasası
Termodinamiğin birinci yasası
D)
İdeal gaz yasası
B)
1
1
2
1
2
3
g /100g H2O olduğuna göre 100 g H2O içinde
aynı
sıcaklıkta
20
g KNO3 çözündüğünde
oluşan çözeltiye ne ad v e rilir?
A)
Susuz çözelti
B)
Aşırı doygun çözelti
C)
Doygun çözelti
D)
Doymamış çözelti
9. Çevre ile madde alışverişi yapm ayan, enerji
alışverişi yapabilen sistem e ne ad v e rilir?
A)
İzole sistem
B)
A çık sistem
C)
Kapalı sistem
D)
İzotermal sistem
10- C a C C M k )-------^C a0(k) + C 0 2(g) 4 . .
. .
’
v 1
tepkim esinin
standart entropi değişim i +159,1 J/Kmol ise
CaO bileşiğinin standart entropisi kaç
J/K m ol’dür?
Termodinamiğin sıfırıncı yasası
C)
2
1
8. KNO3 tuzunun 25 °C’daki çözünürlüğü 40
4. Enerjinin
bir şekilden diğer bir şekle
dönüştürülebildiğini,
ancak
var
olan
enerjinin yok edilem eyeceğini, yoktan da
enerji elde edilem eyeceğini ifade eden yasa
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tepkime Molekülaritesi
C)
D)
3. Bitkilerden yüksek m iktarda basit ve en ucuz
yolla
yağ
elde
etm ek
için
kullanılan
ekstraksiyon
yöntemi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
V=k [A]
(CO2(g) için S°=213,79 J/Kmol; CaCO3(k) için
S°=92,90 J/Kmol)
5. Kütlece % 10’luk 200g sulu çözeltiye 10 gram
daha çözünen madde eklenirse oluşan yeni
çözelti kütlece % kaçlık olur?
A)
38,21
B)
45,16
A)
5,1
C)
75,18
B)
14,3
D)
94,17
C)
20,1
D)
35,4
11. Bir çözeltideki çözücünün buhar basıncının,
saf
çözücüsünün
buhar
basıncı
ile
çözücüsünün mol kesrinin çarpım ına eşit
olduğunu ifade eden yasa aşağıdakilerden
hangisidir?
6. Aşağıdaki faktörlerden hangisi bir maddenin
herhangi bir madde içindeki çözünürlüğünü
etkilem ez?
A)
Basınç
A)
Graham difüzyon yasası
B)
Sıcaklık
B)
Rault yasası
C)
Ortak iyon etkisi
C) Avogadro yasası
D)
Karıştırma hızı
D)
29
Boyle yaası
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
12. Su (H2O) ve metil alkol (CH3-OH) m olekülleri
ideale
yakın
çözünürler.
bir
çözelti
1 7 X(g) + ısı < = > Y(g)
oluşturarak
Bu
bilgiye
göre
çözünm enin
aşağıdakilerden hangisidir?
tepkim esi dengede ise sistem in sıcaklığı
arttırıldığında aşağıdaki durum lardan hangisi
meydana gelir?
sebebi
A)
Denge sabiti (Kc) değişmez.
A)
Dipol - dipol çekim kuvveti
B)
Ne X ne de Y derişimi artar.
B)
Kovalent bağı
C) Y derişimi artar.
C)
İyonik çözünme
D)
D)
Hidrojen bağı
13. Aşağıdaki tepkim elerden
fazlı tepkim edir?
A)
hangisi
H2(g) + CI2(g )------- >2HCI(g)
C)
PCI5(g )------- >PCI3(g) + CI2(g)
D)
heterojen
C a C 0 3(k )------- >C a0(k) + C 0 2(g)
B)
1 8 PCI5(g)<—
aynı
A)
CuS
B)
CdS
C)
MnS
D)
ZnS
sıcaklıktaki
denge
sabiti
aşağıdakilerden
(R:0,082 Latm/molK)
A)
Çözünürlük
(Kçç)
Çarpımı
MnS
3,0x10-14
CdS
8 ,0x 10-28
CuS
6 ,0x 10-37
ZnS
3,0x10-23
Tablodaki bilgilere göre hangi
çözünürlük değeri en büyüktür?
>PCI3(g) + CI2(g)
tepkim esinin
298
K
sıcaklıktaki
kısmi
basınçlara bağlı denge sabiti (Kp) 1,05 ise
F2(g) + 2 C I0 2(g )-------- >2FCI02(g)
Bileşiğin Formülü
Denge tepkimesi girenler yönünde ilerler.
bileşiğin
(Kc)
hangisidir?
0,04
B)
0,12
C)
0,56
D)
5,20
19. A setik asit (CH3COOH) çözeltisinin konjuge
bazı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
H2C 0 3
B)
CH3COO“
C)
CH3COOH2
D)
HCOğ
15. Bir çözeltide [H+]=1x10-3 M ise ortam ın pH
değeri kaçtır?
A)
2
B)
3
C)
7
D)
11
20- N2(g) + 3H 2( g ) < = > 2 N H 3(g)
tepkim esi
16. Bir
tepkim e
hızı
aşağıdaki
hangisiyle ölçülem ez?
dengede
eklenirse aşağıdaki
meydana gelir?
yollardan
iken
A)
Denge sabiti (Kc) artar.
Basınç veya hacim değişimi ile
B)
NH3 derişimi azalır.
C)
Elektriksel iletkenlik değişimi ile
C)
H2 derişimi artar.
D)
İndikatör kullanımı ile
D)
Denge ürünler yönüne kayar.
A)
Renk değişimi ile
B)
30
dışarıdan
durum lardan
N2
hangisi
İzleyen sayfaya geçiniz.
BİYOLOJİ 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1.
7.
B esinlerini
ölü
ya
da
canlı
diğer
organizm aların biyokütlelerinden sağlayan
canlılara ne ad v e rilir?
A)
Tiroksin hormonunun sentezi için aşağıdaki
m inerallerden hangisi gereklidir?
A)
İyot
Simbiyotik
B)
Kalsiyum
B)
Heterotrof
C)
Potasyum
C)
Ototrof
D)
Klor
D)
Kemotrof
8 . A şağıdakilerden
m onosakkarittir?
2. Bir
kontrollü
deney
düzeneğinde
değiştirilerek etkisi araştırılan koşula ne ad
v e rilir?
A)
Maltoz
Fruktoz
A)
Bağımsız değişken
B)
B)
Kontrollü değişken
C)
Glikojen
C)
Sayısal veri
D)
Laktoz
D)
Bağımlı değişken
9.
3. DNA
ile
RNA
nın
ortak
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Şekerlerinin aynı olması
B)
C)
Pirimidin bazlarının aynı olması
Kendilerini eşleyebilmeleri
D)
Pürin bazlarının aynı olması
özelliği
Protein sentezi
B)
Solunum
C)
Sindirim
D)
Fotosentez
B)
Çekirdekte ve sitoplazmada bulunur.
Yapısında riboz şekeri vardır.
C) Yapısında urasil bazı bulunur.
D)
Çift zincirden oluşur.
10. B ir hayvan için “ h erb ivo r” denirse, bunun
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fotosentez yapıyordur.
B)
Etçildir.
C)
Bitkisel besleniyordur.
D)
Hem et hem de otla besleniyordur.
11. A şağıdakilerden hangisi canlı yapısında yer
alan organik m addelerden b irid ir?
5. Sayısal sonuçların elde edildiği gözlem lere
ne ad v erilir?
A)
bir
RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
y an lıştır?
A)
B)
4 . Hayvansal bir organizm a A TP ’yi aşağıdaki
olaylardan hangisi ile elde eder?
A)
hangisi
Nitel gözlem
Kuram
A)
Amonyak
B)
Proteinler
Fosforik asit
Su
C)
Teori
C)
D)
Nicel gözlem
D)
6 . A şağıdakilerden hangisi enzim yapısı ile ilgili
d eğ ild ir?
12. A şağıdakilerden
polisakkarittir?
A)
Koenzim
A)
Nişasta
B)
Protein
B)
Selüloz
C)
Steroit
C)
Glikojen
D)
Kofaktör
D)
Deoksiriboz
31
hangisi
hayvansal
bir
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
13. Suyun kohezyon gücünün etkisi aşağıdaki
olaylardan hangisinde etkili d e ğ ild ir?
A)
Hayvanlarda terlemeyi sağlamada
B)
Bazı
böceklerin
yürüyebilm esinde
C)
Bitkilerde suyun taşınmasında
D)
Bitkilerde minerallerin taşınmasında
su
14. A şağıdakilerden
hangisi
organellerden biri d e ğ ild ir?
A)
üstünde
tek
A)
Endositoz
B)
Difüzyon
C)
Kolaylaştırılmış difüzyon
D)
Ozmoz
zarlı
Golgi
B)
Mitokondri
C)
Koful
D)
Lizozom
15. Hücre
zarı
yapısı
ile
ilgili
ifadelerden hangisi y an lıştır?
A)
Yapısında proteinler bulunur.
B)
Esas yapısını
oluşturur.
C)
İç zar
oluşur.
D)
18. A şağıdakilerden hangisi aktif taşım a olayına
örnektir?
çift
yağlardan,
katlı
dış
zar
aşağıdaki
19. A şağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan
hücresi arasındaki yapısal farklardan biri
d e ğ ild ir?
tabakası
A)
B)
Bitki hücrelerinde kloroplast bulunması
Hayvan hücrelerinde sentrozom bulunması
proteinlerden
C)
Bitki hücrelerinde çeper bulunması
D)
Mitokondrinin
bulunması
yağ
Yapısındaki proteinler yer değiştirebilir.
hayvan
hücrelerinde
16. Elektron taşım a sistem ine (ETS) sahip iki
organel aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilm iştir?
A)
B)
Mitokondri - Kloroplast
Endoplazmik retikulum - Golgi aygıtı
C)
Koful - Lizozom
D)
Endoplazmik retikulum - Kloroplast
17. O toliz olayının gerçekleşm esinde aşağıdaki
organellerden hangisi rol oynar?
20. A şağıdakilerden hangisi plastid çeşitlerinden
biri d e ğ ild ir?
A)
Mitokondri
A)
B)
Sentrozom
B)
Lökoplast
C)
Ribozom
C)
Kondroblast
D)
Lizozom
D)
Kloroplast
32
Kromoplast
İzleyen sayfaya geçiniz.
BİYOLOJİ 4
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
6 . B ir karakterin kalıtımından sorum lu
çeşitlerin in her b irin e ne ad v e rilir?
1. Kalıtsal
olarak
bir
canlıdan
yavrulara
aktarılabilen özelliklere ne ad v e rilir?
A)
Gen
A)
Alel
B)
Alel
B)
Karakter
C)
Karekter
C)
Gamet
D)
Fenotip
D)
Gen
2. Ata
canlılardan
b irle ştirild iğ in in
verilir?
gelen
gam etlerin
nasıl
gösterilm esine
ne
ad
7. A şağıdakilerden hangisi otozomal ayrılm am a
sonucu ortaya çıkan bir mutasyon ö rneğidir?
A)
Baskınlık
A)
Turner sendromu
B)
Kalıtım
Klinefelter sendromu
Down sendromu
C)
Fenotip
B)
C)
D)
Çaprazlama
D) Tripl - X sendromu
3. A şağıdakilerden hangisi Y krom ozom undaki
genlerle
aktarılan
karakterlerden
biri
d eğ ild ir?
A)
Kulak kıllılığı
B)
Kısmi renk körlüğü
C)
Balık pulluluk
D)
Yapışık parmaklılık
4 . İnsanda
kaçtır?
A)
bulunan toplam
kromozom
gen
8 . B ir genin birden fazla karakterin oluşumunu
etkilem esine ne ad v e rilir?
sayısı
A)
Dominant
B)
Pleiotropizm
C)
Heterezigot
D)
Fenotip
9. G regor M endel’in kalıtımla ilgili yaptığı
melezleme çalışm alarında kullandığı bitki
türü aşağıdakilerden hangisidir?
24
B)
36
A)
Fasulye
C)
46
B)
Nohut
D)
54
C)
Bezelye
D)
Mercimek
5 . Baskın fenotipli bir bireyin genotipinin
hom ozigot
mu,
yoksa
heterozigot
mu
olduğunu
belirlem ek
için
yapılan
çaprazlam aya ne ad v e rilir?
10. Birden fazla popülasyonun aynı habitatda
oluşturdukları topluluğa ne ad v e rilir?
A)
Eş baskınlık
A)
Komünite
B)
Dihibtit çaprazlama
B)
Topluluk
C)
Çok alellik
C)
Ekosistem
D)
Kontrol çaprazlaması
D)
Ekoloji
33
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. A şağıdakilerden
hangisi
tüketicilerden biri d e ğ ild ir?
birincil
16. Sürekli yeşil görünen iğne yapraklı ağaçların
baskın olduğu orman biyom larına ne ad
v e rilir?
A)
Yum uşakçalar
B)
Zooplanktonlar
A)
Tayga
C)
Kabuklular
B)
Tropikal
D)
Yılanlar
C)
Meşelik
D)
Çayır
17. Toprağa karışm ış bazı organik besinleri,
hücre
dışına
salgıladıkları
sindirim
enzim leriyle
parçalayarak
inorganik
bileşiklere
dönüştüren
canlılara
ne ad
v e rilir?
12. B irinin yarar görürken diğerinin ne yarar ne
zarar gördüğü yaşam şekline ne ad ve rilir?
A)
Mütüalizm
B)
C)
Kommensalizm
Endoparazit
D)
Ektoparazit
A)
Tüketiciler
B)
C)
Mineraller
Üreticiler
D) A yrıştıncılar
13. Tim sah,
jaguar,
yılan,
maymun
gibi
hayvanların yaşadığı bölge, ne tür orman
alanlarına sahiptir?
18. A şağıdakilerden hangisi besin piram idinde
aşağıdan yukarıya çıkıldığında karşılaşılan
özelliklerden biri d e ğ ild ir?
A)
Tropikal yağm ur ormanları
B)
İğne yapraklı orm anlar
A)
Enerji azalır.
C)
Ilıman bölge yaprak döken orm anlar
B)
Birey sayısı artar.
D)
Çayırlıklar
C) Vücut büyüklüğü artar.
D)
19. A şağıdakilerden
hangisi
ekosistem in
bileşenlerinden
biri
olan
abiyotik
faktörlerden biri d e ğ ild ir?
14. Hem üretici hem de tüketici canlıları yiyerek
beslenen canlılara ne ad v e rilir?
A)
Saprofit
B)
Karnivor
C)
Omnivor
D)
Herbivor
15. A şağıdakilerden
grubundandır?
hangisi
karnivor
Biyokütle azalır.
A)
Tüketiciler
B)
Mineraller
C)
İklim
D)
pH
20. Canlılar ile onların çevreleri arasındaki
etkileşim leri
inceleyen
bilim
dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
canlılar
A)
Koyun
A)
Popülasyon
B)
Tilki
B)
Komünite
C)
Tavşan
C)
Habitat
D)
İnek
D)
Ekoloji
34
İzleyen sayfaya geçiniz.
BİYOLOJİ 6
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. Aşağıdakilerden hangisi nefronlardaki idrar
oluşumu aşam aları arasında yer alm az?
A)
Süzülme
B)
Salgılama
C)
Sindirim
D)
Geri emilim
6 . A kciğerlerin
içinde
bronşiollerin
uç
kısım larında üzüm salkım ına benzeyen, gaz
d eğişim inin
gerçekleştiği
keseler
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Alveol
B)
Bronş
C)
Pleura
D)
Epiglottis
2. B irb iriyle zıt çalışan kaslara ne ad v e rilir?
A)
Sinerjist
B)
Antagonist
C)
Tendon
D)
Tonus
7 . A şağıdakilerden hangisi iskelet sistem inin
g örevlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Kan yapımını sağlamak
B)
Mineral depolamak
C)
Besin maddelerini sindirmek
D)
İç organları korumak
3 . I. Oynar eklem
II. Yarı oynar eklem
III. Oynamaz eklem
8 . Yapısında hemoglobin bulunan kan hücresi
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki eklem çeşitlerinden hangilerinde
eklem kapsülü ve sinovial sıvı bulunm az?
A)
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
I ve II
D)
II ve III
Monosit
B) T Lenfosit
C) B Lenfosit
D)
9.
4. Dize gelen darbeden sonra bölgede yırtılan
kan dam arlarından kanın ve zarar gören
sinovial zardan sinovial sıvının sızm asıyla
ortaya
çıkan
hastalık
aşağıdakilerden
h angisidir?
Eritrosit
Kan
m iktarının
veya
kandaki
alyuvar
sayısının norm alin altına düşm esi durum una
ne ad v e rilir?
A)
Anemi
B)
Lösemi
A)
Osteoporoz
C)
Lenfoma
D)
Kangren
B)
Osteomalazi
C)
Menisküs
D)
Raşitizm
5. A şağıdakilerden hangisi
kaslardan b irid ir?
istem siz
10. Hayvanların diğer bireylerde gözledikleri
davranışları kendi davranış dağarcıklarına
katm aları
şeklinde
tanım lanan
öğrenm e
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
çalışan
A)
Çene kası
A)
Taklit yoluyla öğrenme
B)
Kol kası
B)
Kavrama yoluyla öğrenme
C)
Bacak kası
C)
İzlenim yoluyla öğrenme
D)
Kalp kası
D)
Deneme-Yanılma yoluyla öğrenme
35
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
16. Canlıların iç ve dış uyarılara aktif olarak tepki
verm e şekline ne ad ve rilir?
11. Bükülme özelliği fazla olup kulak kepçesi ve
östaki
borusu
gibi
kısım larda
bulunan
kıkırdak yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
Davranış
Kapsül kıkırdak
B)
Uyarı
B)
Hiyalin kıkırdak
C)
Dürtü
C)
Fibröz kıkırdak
D)
Öğrenme
D)
Elastik kıkırdak
12. A şağıdakilerden
hangisi
içeriğinde bulunmaz?
Mukus
B)
Seröz
C)
Renin
D)
Amilaz
A)
Kondrin
B)
Ligament
C)
D)
Periost
18. Kıkırdak doku hücreleri arasında bulunan ara
m addeye ne ad ve rilir?
13. Uzun kem iklerin baş kısım larında boyuna
uzamayı
sağlayan
yapı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Kondrosit
A)
Sarı kemik iliği
B)
Kondrin
B)
Periost
C)
Osein
C)
Ostein
D)
Osteosit
D)
Epifiz plağı
14. Yeni doğmuş bir çocukta
yaklaşık olarak kaçtır?
A)
300
B)
250
C)
D)
kem ik
b irb irin e
i
e
in
s
O
A)
17. Eklem
bölgelerinde
kem ikleri
bağlayan bağlara ne ad v e rilir?
tükürüğün
19. Proteinlerin
kimyasal
sin d irim in in
başlatıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
sayısı
226
206
A)
Kalın bağırsak
B)
Yemek borusu
C)
Mide
D)
İnce bağırsak
20. M idenin ince bağırsağa bağlandığı bölüme ne
ad v e rilir?
15. Dişin çene kem iği içerisinde kalan kısmına
ne ad ve rilir?
A)
Taç
A)
Pilor
B)
Boyun
B)
Kardia
C)
Kök
C)
İleum
D)
Mine
D)
Jejenum
36
İzleyen sayfaya geçiniz.
BİYOLOJİ 7
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1.
DNA ve RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
Kimi özel durum lar dışında RNA'da tek iplik,
DNA'da çift iplik bulunur.
B)
RNA'da DNA'daki timin bazı yerine urasil
bazı bulunur.
C)
RNA'da deoksiriboz şekeri varken DNA'da
riboz şekeri vardır.
D)
RNA, RNA polimeraz enzimi ile DNA'daki
genetik bilgiye göre sentezlenir.
6 . Protein sentezi sırasında am ino asitler
arasında
aşağıdaki
bağlardan
hangisi
oluşur?
A)
Son iki fosfat bağı yüksek enerjilidir.
B)
Yapısında riboz bulunur.
C)
Organik bir moleküldür.
D)
Hidrolizi sonucu çevreden enerji alınır.
Fosfodiester bağı
C)
Glikozit bağı
D)
Peptit bağı
7. A şağıdakilerden
hangisi
sadece
DNA
m olekülünde bulunan bazlardan b irid ir?
2. ATP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
A)
Yüksek enerjili fosfat bağı
B)
A)
Urasil
B)
Adanin
C) Timin
D)
3. Kükürt bakterilerinin fotosentezde hidrojen
(elektron) kaynağı aşağıdaki m addelerden
h angisidir?
Guanin
8 . Hücre bölünm esinden önce DNA'dan yeni
DNA sentezlenm esine ne ad v e rilir?
A)
Hidrojensülfür
B)
Su
C)
Glikoz
B)
Replikasyon
Glikozfosfat
C)
Sentral doğma
D)
A)
Translasyon
D) Transkripsiyon
4. B irçok hücrenin oksijen yokluğunda veya
yetersizliğinde glikozu etil alkol veya laktik
asite kadar parçalayarak enerji elde etm esine
ne ad v erilir?
9 . A şağıdakilerden
reaksiyondur?
hangisi
A)
Glikoliz
B)
Fotosentez
A)
Oksijenli solunum
C)
Fermentasyon
B)
Fotosentez
D)
Fosforilasyon
C)
Hareket, kasılma
D)
Protein sentezi
ekzoterm ik
bir
5. Bir am ino asidin birden fazla kodonla
şişelen m esin in
canlıya
sağladığı
yarar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bir amino asitten daha fazla yararlanmayı
sağlamak
B)
DNA da oluşabilecek mutasyonlara karşı
korumak
C)
Sentezlenen
kazandırmak
proteine
özel
D)
mRNA sentezini kolaylaştırmak
bir
10. 6 CO2 + 6 H2O ^ C6 H 12O6 + 6O2 form ülü
aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?
yapı
37
A)
Fermentasyon
B)
Fotosentez
C)
Oksidasyon
D)
Kemosentez
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
16. Hücrede
enerji
kaynağı
aşağıdakilerden hangisi kullanılm az?
11. Aşağıdakilerden
hangisi
ferm antasyon
sonucu ortaya çıkan
m addelerden biri
d eğ ild ir?
A)
Yağlar
A)
Yoğurt
B)
Karbonhidratlar
B)
Etil alkol
C) Vitam inler
C)
Laktik asit
D)
D)
Su
12. Hücrenin protein sentezinin gerçekleştiği
organel aşağıdakilerden hangisidir?
olarak
Proteinler
17. DNA’daki genetik şifre AGT, GCG ve CAG
şeklinde ise, buradan sentezlenecek mRNA
dizisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mitokondri
B)
Çekirdek
A)
UGA, CGC, GTC
C)
Ribozom
B)
UCA, CGC, GUC
D)
Sitoplazma
C)
TCA, CGC, GUC
D) AGT, GCG, CAG
18. m RNA’da DNA’daki genetik bilgiye uygun
olarak sentezlenen her üçlü baz dizisine ne
ad v e rilir?
Şekilde özetlenen santral doğma olayında
numaralı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi yazılm alıdır?
A)
Kodon
B)
Santral doğma
C)
Genetik şifre
D) Antikodon
I
A)
II
III
Replikasyon - Transkripsiyon - Translasyon
B)
Replikasyon - Translasyon - Transkipsiyon
C)
Transkripsiyon - Replikasyon - Translasyon
D)
Translasyon - Transkripsiyon - Replikasyon
19. G likoliz
ile
ilgili
hangisi yanlıştır?
14. O rganik besinlerin oksijen varlığında su ve
karbondioksit’e kadar parçalanm asına ne ad
v e rilir?
A)
Oksijensiz solunum
B)
Oksijenli solunum
C)
Kemosentez
D)
Fotosentez
aşağıdaki
A)
Glikoliz reaksiyonu sonucunda, 1 molekül
glikozdan 2 molekül pirüvatik asit oluşur.
B)
Oksijenli ve oksijensiz
canlılarda ortak yoldur.
C)
Glikoz, ATP tarafından iki kez aktifleştirilerek
glikoz difosfatı oluşturur.
D)
Glikoliz reaksiyonları hücrede mitokondride
gerçekleşir.
solunum
20. Aşağıdakilerden
hangisinde
sentezini durdurucu kodonlar
doğru olarak verilm iştir?
15. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını
etkileyen çevresel faktörlerden biri d e ğ ild ir?
A)
Sıcaklık
A)
B)
Işık şiddeti
B)
UUA, AUG, UGA
C)
CO2 (karbondioksit) yoğunluğu
C)
UAU, AAA, GAU
D)
Klorofil miktarı
D)
UGG, GUC, CCA
38
ifadelerden
yapan
polipeptit
birlikte ve
UAA, UAG, UGA
İzleyen sayfaya geçiniz.
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
6. Türkiye ve Yunanistan Ege D en izi’nde kıta
sahanlığı
ile
ilgili
hiçbir
faaliyette
bulunmamayı
aşağıdakilerden
hangisiyle
kabul etm işlerdir?
1. A şağıdakilerden hangisi 1954’te Çin Halk
C um huriyeti
Başbakanı
ile
Hindistan
Başbakanı arasında kabul ed ilerek ilk defa
dünyaya tanıtılm ış olan “barış için de bir
arada
yaşam anın
beş
ilkesi” nden
biri
d eğ ild ir?
A)
İkili ittifaklara girmeme
B)
Askeri ittifaklara katılmama
C)
Kendi topraklarında başka devletlerin askeri
üssüne izin vermeme
D)
Millî kurtuluş savaşlarını desteklememe
A)
B)
Balfour Deklarasyonu
Litvinov Protokolü
C)
Sandler Raporu
D) Bern Deklarasyonu
7. Kıbrıs
Türk
kişilerden
kurulm uştur?
2. Pakistan ve H indistan’ın bağım sızlıklarından
itibaren iki ülke arasında yaşanan sorun ve
çatışm aların
en
önem li
nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Federe
Devleti
aşağıdaki
hangisinin
liderliğinde
A)
Rauf Denktaş
B)
Abdülgani Türkmen
C) Tayfur Sökmen
A)
Küba Buhranı
B)
Keşmir Meselesi
C)
Tolosa Savaşı
D)
Saratoga Savaşı
D) Abdurrahman Melek
8. 1961’de Vostok-1 uzay aracı ile i|k kez uzaya
giden kişi kim dir?
3. Kuzey Kıbrıs Türk C um huriyeti’ni tanıyan Mk
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Robert H. Goddard
B)
Hermann Oberth
A)
Fransa
C) Yuri Gagarin
D)
B)
Türkiye
C)
SSCB
D)
ABD
4. SALT-I
Antlaşması
ile
ilgili
ifadelerden hangisi y an lıştır?
ABD-SSCB
ilişkilerinin
belirlenmiştir.
B)
Antlaşma ile sorunların barışçı
çözülmesi süreci başlatılmıştır.
C)
Varşova
Paktı'nın
kararlaştırılmıştır.
D)
26
Mayıs
imzalanmıştır.
1972'de
9. A B D ’nin,
1974
Kıbrıs
Barış
Harekâtı’nı
gerekçe göstererek T ü rkiye’ye yapm akta
olduğu
ekonom ik yardım ını
kesmesi ve
silah
am bargosu
uygulaması
üzerine
Türkiye
aşağıdakilerden
hangisini
gerçekleştirm iştir?
aşağıdaki
A)
temel
Constantin Tsiolkovsky
esasları
yollarla
A)
Litvinov Protokolü'nü imzaladı.
B)
1969 Savunma İş
yürürlükten kaldırdı.
C)
Briand-Kelllog Paktı'ndan ayrıldı.
D)
Milletler Cemiyeti üyeliğinden ayrıldı.
kurulması
Moskova'da
Birliği
Antlaşması'nı
10. Nükleer silahlara sahip iki büyük gücün ilk
kez doğrudan doğruya karşı karşıya gelmesi
aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşm iştir?
5. A B D ’nin Castro yönetim ini yıkm ak amacıyla
m uhalifleri desteklem esi, Küba’yı aşağıdaki
hangi devlete yakınlaştırm ıştır?
A)
SSCB
A)
Küba Buhranı
B)
İngiltere
B)
Vietnam Savaşı
C)
Avusturya
C)
Otuz Yıl Savaşları
D)
Fransa
D)
Leyte Savaşı
39
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. A şağıdakilerden hangisi Şanghay İş B irliği
Ö rgütü’ne üye ülkelerden biri d e ğ ild ir?
A)
16. SSCB’de
“glastnostu
ve
program larının m im arı kim dir?
Kazakistan
A)
Boris Yeltsin
Çin
B)
Mihael Gorbaçov
C)
İspanya
C)
Stalin
D)
Kırgızistan
D) V ladim ir Putin
B)
12. Kuveyt’i 2 Ağustos 1990 günü işgal ederek
topraklarına
kattığını
ilan
eden
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fransa
B)
İtalya
C)
İngiltere
Irak
D)
p erestroika”
17. Nil Nehri aşağıdaki devletlerden hangileri
arasında suyunun kullanımı konusunda ciddi
sorunlara yol açm ıştır?
A)
Hindistan, İran ve Suriye
B) Türkiye, Irak ve Pakistan
C) Mısır, Sudan ve Etiyopya
D)
13. Türkm enistan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
Nijerya, İngiltere ve Fransa
18. Dünyaca ünlü Kırgız yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
İhracatının %20'sini pamuk oluşturmaktadır.
B)
1991'de bağımsızlığına kavuşmuştur.
A)
Cemil Meriç
C)
Bağımsızlığından günümüze kadar devlet
başkanlığını İslam Kerimov yapmaktadır.
B)
C)
Nursultan Nazarbayev
Mehmet Emin Resulzade
D)
Ekonomisinin temelini doğalgaz ve petrol
oluşturmaktadır.
D)
Cengiz Aytmatov
19. Dağlık
Karabağ
Sorunu
devletlerden hangileri arasında
gelm iştir?
14. A şağıdakilerden
hangisi
Türk
ekonomi
anlayışında dönüm noktası olan 24 Ocak 1980
tarih in d e
alınan
kararların
temel
önceliklerden biri d e ğ ild ir?
A)
Pakistan ve Hindistan
Azerbaycan ve Ermenistan
A)
Ödemeler dengesini düzeltmek
B)
B)
Serbest piyasa ekonomisini yasaklamak
C)
İran ve Irak
C)
İhracata yönelik üretimi teşvik etmek
D)
İngiltere ve Fransa
D)
Enflasyonu düşürmek
20. Türkiye,
Kyoto
im zalam ıştır?
15. Türk lirasından altı sıfır hangi yıl silin m iştir?
A)
2005
A)
13 Mayıs 2009
B)
2007
B)
16 Mart 2011
C)
2009
C)
21 Aralık 2012
D)
2011
D)
22 Nisan 2013
40
Protokolü’nü
aşağıdaki
meydana
ne
zaman
İzleyen sayfaya geçiniz.
ALMANCA 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
5. Warum kommt ihr heute?
1. W ir essen ............ Fleisch als Geflügel. Aber
...............essen w ir Fleisch.
W elche W ö rte r passen in die o b ig e n L ü cke n ?
W elche
F rage?
C üm lede
bo ş
b ıra kıla n
a ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g ile ri ta m a m la r?
V e rile n
s o ru n u n
h a n g is i o la m a z?
A)
besser / am teuersten
B)
s c h ö n e r/ mehr
C)
viel / lieber
D)
y e rle ri
mehr / am meisten
A n tw o rt
p a sst
n ic h t
cevabı
zur
o b ig e n
a şa ğ ıd a k ile rd e n
A)
W ir kommen heute, weil wir zum Arzt gehen
müssen.
B)
W enn w ir reich werden, spare ich Geld.
C)
Damit wir unsere Arbeit rechtzeitig erledigen
können.
D) Weil das Konzert heute Abend ist.
2. W ie la u te t d ie G ru n d fo rm vo n "am lie b s te n "?
"am
lie b s te n "
a ş a ğ ıd a k ile rd e n
v e r ilm iş tir ?
A)
mehr
B)
gut
C)
gern
D)
viel
sözcüğünün
m a sta r
hali
h a n g is in d e d o ğ ru o la ra k
6 ..................................... . um soziale Ordnung zu
schaffen.
W e lch e s e rg ä n z t d ie L ü cke im o b ig e n S atz?
V e rile n
c ü m le y i
ta m a m la r?
A)
3. Ali ist 65 kg. Ahmet ist 70 kg und Mehmet ist 85
kg.
a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i
Er geht zumSchalter
B)
Frauen unterstützen die Familie
C)
Die Verkehrspolizisten müssen
D)
Man braucht Gesetze
W elche S c h lu ß fo lg e ru n g kann m an nach den
o b ig e n Sätzen m achen?
7 . W as b e d e u te t " b ir ş e y i hesaba k a tm a k " a u f
D e u tsch ?
V e rile n c ü m le le re g ö re , a şa ğ ıd a ki y a rg ıla rd a n
h a n g is i d o ğ ru d u r?
A)
" b ir
şeyi
hesaba
k a tm a k "
ifa d e s in in
A lm a n c a s ı a ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g is id ir?
Mehmet ist am schwersten.
B)
Mehmet ist der kleinste.
C)
Ali ist der älteste.
D)
Ahmet ist am leichtesten.
A)
alles ausrechnen können
B)
mit etwas rechnen
C)
miteinander gerecht sein
D) etwas ausrechnen
4. W ir wohnen in Bursa. Bursa ist eine schöne
Stadt.
W ie kann man d ie o b ig e n Sätze v e rb in d e n ?
V e rile n
c ü m le le rin
b ir le ş tir ilm iş
a şa ğ ıd a k ile rd e n h a n g is id ir?
A)
hali
W e lch e s W o rt p a s s t in d ie o b ig e L ü cke ?
Er lebt schon seit Jahren in Bursa, weil er
dort arbeitet.
B)
W ir gehen nach Bursa, weil ich dort arbeite.
C)
W ir wohnen in
schöne Stadt ist.
D)
8 . Die B a n k e n ...............jeden Tag um 8.00 Uhr.
Bursa,
weil
Bursa
C üm lede b o ş b ıra k ıla n y e ri a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i d o ğ ru ş e k ild e ta m a m la r?
eine
A)
enden
B)
kommen
C) öffnen
Ich mag Bursa, weil die Stadt mir sehr
gefällt.
D) sind
41
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
9.
Die Herbstmonate s in d ................................
13. W as hat dir Silvia über den Film erzählt?
W e lch e r Satz e rg ä n z t d ie o b ig e Lücke?
W e lch e A n tw o rt p a s s t z u r o b ig e n Frage?
V e rile n
c ü m le y i
ta m a m la r?
V e rile n
s o ru n u n
h a n g is id ir?
a § a g id a k ile rd e n
h a n g is i
A)
der Dezember, der Januar und der Februar.
B)
der Juni, der Juli und der August.
C)
der März, der April und der Mai.
D)
der September,
November.
der
Oktober
und
cevabı
a ş a ğ ıd a k ile rd e n
A)
Sie behauptet, die Versamm lung wäre gut
verlaufen.
B)
Sie sagte mir, der Film sei von einem
weltberühmten Regisseur gedreht worden.
C)
Sie w ar der Meinung, dass ich gut Klavier
spielen kann.
D)
Sie erzählte, dass ihr die Ferien in der
Türkei sehr gut gefallen haben.
der
10.................der Versamm lung gehen die Arbeiter in
die Kantine.
14. W as b e d e u te t
T ü rk is c h ?
W e lch e s W o rt p a s s t in d ie o b ig e L ücke?
C üm lede b o ş b ıra k ıla n y e ri a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i d o ğ ru ş e k ild e ta m a m la r?
A)
Auf
B)
Nach
C)
Bis
D)
Seit
das
W o rt
“ der
“ der
E rn s t”
sözcüğünün
a ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g is id ir?
11. Du warst im Kino? Ich dachte, du
in der Schule!
A)
Ciddiyet
B)
Uçurum
C)
Başarı
D)
Ekip
E rn s t”
auf
T ü rk ç e s i
15. Die Geschäfte sind wegen der Reparatur
geschlossen.
W e lch e s W o rt p a s s t in d ie o b ig e L ücke?
W e lch e s W o rt p a s s t in d ie o b ig e L ü cke ?
C üm lede b o ş b ıra k ıla n y e ri a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i ta m a m la r?
C üm lede b o ş b ıra k ıla n y e ri a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i d o ğ ru ş e k ild e ta m a m la r?
A)
A)
irgendwann
wäre
B)
war
B)
sonst
C)
wären
C)
nur
D)
wärst
D)
durchgehend
12. P a u l................. gerne mit M ic h a e la ....................
16. Ich habe von der W ettervorhersage gehört, es
heute in Berlin keinen Regen.
W e lche W ö rte r p assen in d ie o b ig e n L ü cke n ?
W e lch e s W o rt p a s s t in d ie o b ig e L ü cke ?
C üm lede
boş
b ıra k ıla n
a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g ile ri
d o ğ ru
ta m a m la r?
y e rle ri
o la ra k
C üm lede b o ş b ıra k ıla n y e ri a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i d o ğ ru ş e k ild e ta m a m la r?
A)
würde / tanzen sein
A)
habe
B)
würde / tanzen
B)
wäre
C)
wird / tanzen wollen
C) sein
D)
wird / getanzt
D) seid
42
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
17. Der Mann,
Nachbar.
....................................... ,
ist
unser
......................., der aus
20. Ich
habe
gehört,
Frankreich kommt, besonders gut schmecken
soll.
W elches ergänzt die Lücke im obigen Satz?
Verilen
cümleyi
tam am lar?
aşağıdakilerden
W elches ergänzt die Lücke im obigen Satz?
hangisi
Verilen cümleyi
tam am lar?
A)
das Fieber hat
B)
der in der Bäckerei arbeitet
C)
den du einen Pullover geschenkt hast
D)
deren W ohnung du kennst
aşağıdakilerden
A)
weil dieser Landbrot
B)
solche Fische
C)
daß der Wein
hangisi
D) der Sauerkraut könnte
18. Mit welcher Spezialität ist Holland berühmt?
W elche A ntwort passt zur obigen Frage?
Verilen
sorunun
hangisidir?
A)
Mit Sauerkraut.
B)
Mit Kaffee.
C)
Mit Käse.
D)
Mit Nudeln.
cevabı
aşağıdakilerden
19. Yan tarafta oturan bayan Almanca öğretmeni.
W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?
Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Die
Dame, die nebenan
Deutschlehrerin.
wohnt,
ist
B)
Die
Dame
ist wahrscheinlich
Deutschlehrerin.
C)
Man sagt, daß die Dame nebenan eine
Deutschlehrerin ist.
D)
Man will, daß eine Deutschlehrerin unser
Nachbar wird.
eine
43
İzleyen sayfaya geçiniz.
HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 4
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. Hudeybiye
im zalanm ıştır?
Antlaşması
kim lerle
7. A şağıdakilerden hangisi Arap
İslam ’dan
önce
kadına
davranışlardan biri d e ğ ild ir?
A)
Mekkeli müşrikler
B)
Medineli müşrikler
A)
Sömürülmesi
Kudüslü müşrikler
Taifli m üşrikler
B)
Anlayışlı olunması
C)
D)
2. Hz. M uham m ed’in
nedir?
A)
Abdülm uttalip
B)
Abdulrahman
C)
Abdülrahim
D)
Abdullah
(s.a.v.)
babasının
Kardeş
B)
Baba
C)
Öğretmen
D)
Arkadaş
Hor görülmesi
8. İnsanın hür iradesiyle herhangi bir dini
benim sem esi
aşağıdakilerden
hangisinin
tanım ıdır?
A)
Yaşama özgürlüğü
B)
İbadet etme
C)
İnanç özgürlüğü
D)
Hakikat özgürlüğü
9. Hz. M uham m ed’in (s.a.v.) Veda Haccı için
yola çıktığında develerin yürüyüş düzenini
sağlayan Enceşe adındaki gence; “Enceşe!
Sakin ol. K ristalleri dikkatli taşı!” sözünde
kristaller olarak ifade ettiği aşağıdakilerden
hangisidir?
4. A şağıdakilerden hangisi Hz. M uham m ed’in
(s.a.v.) aile fertlerin e karşı davranışlarından
biri d eğ ild ir?
A)
Ezilmesi
D)
adı
3. A şağıdakilerden hangisi Hz. M uham m ed’in
(s.a.v.) yönettiği kim selere karşı üstlendiği
rollerden biri d e ğ ild ir?
A)
C)
Samimi
A)
Değerli taşlar
Çocuklar
B)
Uzlaşmacı
B)
C)
Zalim
C) Altınlar
D)
Ölçülü
D) Kadınlar
5. A şağıdakilerden hangisi İslam ’a göre
yöneticinin görevleri arasında sayılm az?
A)
Adaletli davranmak
B)
Ehliyet ve liyakate önem vermek
C)
Kararları tek başına almak
D)
İstişare yapmak
toplum unda
gösterilen
bir
10. ” .........İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi
ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları, Allah'ın bir emaneti olarak
aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah
adına söz vererek helâl edindiniz......... ”
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisten
çıkan sonuç d e ğ ild ir?
6. A şağıdakilerden hangisi Hz. M uham m ed’in
(s.a.v.) tavsiyelerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Kadın haklarına riayet edilmelidir.
A)
Seyahat etmeyin.
B)
Kadınlar Allah'ın emanetidir.
B)
Bulaşıcı hastalık gördüğünüz yere girmeyin.
C)
C)
İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyin.
Erkekler kadınlara göre daha fazla hakka
sahip olmalıdırlar.
D)
Din kardeşinizin pazarlığı üzerine pazarlık
yapmayın.
D)
Kadınlar ve erkekler nikâhla birbirlerine helâl
olurlar.
44
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. Medine
Antlaşm asına
ilişkin
ifadelerden hangisi y an lıştır?
aşağıdaki
17. Hz. M uham m ed’e (s.a.v.) Mk vahiy geldiğinde
heyecanını i]k paylaştığı kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
İnanç ve ibadet özgürlüğü tem inat altına
alınmıştır.
A)
Hz. Halime
B)
Dini grupların hakları belirlenmiştir.
B)
Hz. Hatice
C)
Medine'de barışın
bulunmuştur.
C)
Hz. Ali
D)
Hz. Fatıma
D)
sağlanm asına
katkıda
Müslümanlara
özgürlükler
konusunda
diğerlerine göre imtiyaz sağlanmıştır.
12. İnsanlar arasında gönül köprüleri inşa eden
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Zekât vermek
B)
Hacca gitmek
C)
Oruç tutmak
D)
Namaz kılmak
13. Y ön eticilerin hukuku hiçe
yönetm esine ne ad v e rilir?
A)
Adalet
B)
Zulüm
C)
Biat
D)
İstişare
14. Hz. M uham m ed’in (s.a.v.)
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Şevv el-Fencurî
B)
Ervâ bint Küreyz
C)
Birr Kuveyn
D)
Tirmiz-i Rufeyde
18. Peygam berim iz (s.a.v) yönetim konularında
çevresindeki kişilere danışarak karar verird i.
A şağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri
d e ğ ild ir?
sayarak
halasının
halkı
A)
Hz. Ayşe
B)
Hz. Ebubekir
C)
Hz. Ali
D)
Hz. İbrahim
kızı
19. A şağıdakilerden
hangisi
Medine
Sözleşm esi’nin m addelerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir
anlaşm azlık çıkarsa
Hz.
Muhammed'in
(s.a.v.) hakem kabul edilecek.
B)
Müslüman ve
yaşayacaklar.
Yahudiler
barış
içerisinde
C) Yahudiler Müslüman olacaklar.
D)
15. A şağıdakilerden hangisi P eygam berim izin
yönetim ilkelerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte
savunulacak.
Sosyal adalet
B)
İstişare
C)
Azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesi
D)
Eğitim
20. A şağıdakilerden hangisi
(s.a.v.) eşi d e ğ ild ir?
16. Hz. M uham m ed’in (s.a.v.) oğlu İb rah im ’in
doğum haberini müjdeleyen kim dir?
A)
Ebu Suud
A)
Hz. Hatice
B)
Ebu Rafi
B)
Hz. Fatıma
C)
Ebu Süfyan
C)
Hz. Aişe
D)
Ebu Bekir
D)
Hz. Ümmü Seleme
45
Hz. Muham m ed’in
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. Gazete ve televizyonlarda haberleri toplayan,
ileten kişilere ne ad ve rilir?
A)
Muhabir
B)
Hatip
C)
Yazar
D)
Eleştirmen
2. A şağıdakilerden hangisi konularına
haber yazılarından biri d e ğ ild ir?
göre
Siyasal haber yazıları
B)
Kişisel haber yazıları
C)
Sanatla ilgili haber yazıları
3. Aşağıdaki
sözcüklerin
hangisinde
benzeşm esi gerçekleşm em iştir?
Keskin
B)
Kaçtı
Tenkit
B)
Dilekçe
C)
Mektup
D)
Öneri
A)
Sporla ilgili haber yazıları
A)
A)
9. Aşağıdaki
sözcüklerin
düşmesi gerçekleşm iştir?
A)
D)
8. B ir isteği bildirm ek, bir şikâyeti duyurm ak
veya herhangi bir konuda bilgi verm ek
am acıyla
resm i
ya
da
özel
kurum lara/kuruluşlara yazılan yazılara ne ad
ve rilir?
hangisinde
ses
Bayılmak
B)
Darılmak
C)
Kaybolmak
D)
Çevirmek
ses
10. Aşağıdaki cüm lelerin
yazım ı y an lıştır?
hangisinde
A)
Kalbimde bir heyecan var.
“ de” nin
C)
Üçgen
B)
Bu oda çok soğuk, sende ısıtıcı var mı?
D)
Sınıfta
C)
Sinema topluluğum uza
oda katılıyor.
D)
Karda buzda yürürken dikkatli ol.
4. Gezi yazılarının
hangisidir?
eski
adı
yarından
aşağıdakilerden
11. Aşağıdaki kelim elerden
doğru verilm iştir?
hangisinin
A)
Hatıra
B)
Seyahatname
A)
sansasyonel: şişirme haber
Name
B)
muhabir: haber
Vakaname
C) asparagas: çarpıcı
C)
D)
itibaren
anlamı
D) tekzip: yalanlama
5. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
anı
12. Gölge oyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
türünün
A)
Bitiş bölümü çok uzundur.
A)
İşlenilen olayların gözlemlere dayanması
B)
Öğretici metin olması
B)
Fasıl, oyunun kendisidir.
C)
D)
Olayların kurmaca olması
Kişilerin yaşayışlarını anlatması
C)
Oyun Pişekar ve Kavuklu arasında geçer.
D)
Oyunun başlangıç bölümüne muhavere adı
verilir.
13. Doğruluğu ve gerçekliği kişiden kişiye
değişm eyen,
deney
ve
gözlem lerden
yararlanılarak oluşturulan anlatım tarzına ne
ad v e rilir?
6. Aşağıdaki cüm lelerden hangisinde noktalama
işareti yanlış kullanılm ıştır?
A)
Cevabı biliyor musun!
B)
Gitmek istiyorum.
C)
Ey Türk Gençliği!
D)
Söylenecek öyle çok şey var ki...
7. A şağıdakilerden hangisi günlük
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Soyut
B)
Öznel
C)
Dolaylı
D)
Nesnel
türünün
14. Haber m etinlerinde kullanılan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kişisel ve özel olması
B)
Anlatılanların içtenlikle ifade edilmesi
A)
Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi
C)
Gün içinde yaşanılan olayların yazılma
zorunluluğunun olması
B)
Şiirsel İşlev
C)
Dil Ötesi İşlevi
Nesnellik taşıması
D)
Kanalı Kontrol İşlevi
D)
46
dil
işlevi
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
15. A şağıdakilerden hangisi
edebi m etinlerden b irid ir?
A)
Karagöz
B)
Masal
C)
Dram
D)
Trajedi
16. Aşağıdaki cüm lelerin
yazımı doğrudur?
anlatm aya
hangisinde
20. B ir konuda bilgi verm ek, bir gerçeği
açıklam ak ya da ispatlam ak için her türlü
kanıtlardan faydalanan ve bunları bilim sel
biçim de inceleyen fik ir yazılarına ne ad
ve rilir?
A)
Haber
B)
Fıkra
C)
Eleştiri
D)
Makale
“k i” nin
A)
Dünkü gazete nerede?
B)
Sana bunları
tutamadı.
C)
Sokakta ki maça katıldı.
D)
Senin söylediklerini nereden bilsinki?
söylemek
bağlı
istediki
kendini
17. A şağıdakilerden
hangisi
biyografinin
taşıması gereken özelliklerden biri d e ğ ild ir?
A)
Hayat
hikâyesi
anlatılacak
kişinin
anılarından, mektuplarından yararlanılabilir.
B)
Biyografiyi yazan kişi gerekirse, duygu ve
düşüncelerini de yazıya katabilir.
C)
D)
Ayrıntılı bir ön çalışma gereklidir.
Açık ve sade bir dille yazılmalıdır.
18. A şağıdakilerden hangisi
özelliklerinden b ird ir?
deneme
türünün
A)
Ele alınan konunun ispatlanması
B)
Konu sınırlamasının olması
C)
Rahat okunan bir düşünce yazısı olması
D)
Amacının eğitmek, öğretmek olması
19. A şağıdakilerden hangisi mektup yazarken
dikkat edilecek hususlardan biri d e ğ ild ir?
A)
Selam ve saygı sözlerine
bölümünde yer verilmeli
mektubun
ilk
B)
Mektup bitince sağ alt köşeye imza atılmalı
C)
Cümleler
okuyacak
düzeyde olmalı
D)
Kelime kısaltmaları kullanılmamalı
kişinin
anlayacağı
47
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ COĞRAFYA 3
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
7. A karsuların
taşıyarak
malzem elerden
oluşan
aşağıdakilerden hangisidir?
1. Gölova da denilen, kireç taşının erim esiyle
oluşan tarım a elverişli geniş düzlüklere ne ad
verilir?
A)
Vadi
A)
B)
Delta
C)
Ova
B) Alüvyal topraklar
C) Kolüvyal topraklar
D)
Polye
D)
b iriktird iğ i
toprak
türü
Vertisoller topraklar
Çernezyom topraklar
2. Oluştukları dönem lere ait bitki ve hayvan
kalıntıları olan fosillere sahip olan kayaç türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tortul kayaçlar
B)
C)
Metamorfik kayaçlar
Dış püskürük kayaçlar
D)
İç püskürük kayaçlar
8. Aşağıdaki kıtaların hangisinde yerleşik hayat
yoktur?
A)
Okyanusya
B)
Avrupa
C) Afrika
D) Antartika
3. A şağıdakilerden
hangisi
bölgelerden biri d e ğ ild ir?
A)
Türkiye
B)
Yunanistan
C)
Lübnan
D)
İtalya
jeoterm al
9. Sibirya, Kanada ve Doğu A vru pa’da geniş yer
kaplayan, yıllık yağış m iktarının 500mm
civarında olduğu yerlerde görülen orman
türü aşağıdakilerden hangisidir?
4. Karaları meydana getiren ve aynı zamanda
okyanusların altında devam eden yerkabuğu
bütün
değil
parçalar
halindedir.
Bu
parçalardan her b irin e ne ad v e rilir?
A)
A)
Ekvatoral orm anlar
B)
Tayga ormanları
C)
Muson ormanları
D)
Orta kuşak ormanları
Kara
B)
Magma
C)
Kıta
D)
Levha
10. A şağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını
etkileyen beşeri faktörlerden biri d e ğ ild ir?
5. G ranit taşının başkalaşm asıyla oluşan kayaç
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Diroit
Siyenit
D)
Andezit
Ulaşım
B)
Ticaret
C)
İklim
D) Turizm
Gnays
C)
A)
11. A şağıdakilerden
hangisi
çeşitlerinden biri d e ğ ild ir?
6. Yanardağ konisinin patlaması sonucu geniş
çukur alanlarda oluşan göllere ne ad v e rilir?
A)
Kaldera
A)
B)
Maar
B)
Kahverengi bozkır toprağı
C)
Set
C)
Kahverengi orman toprağı
D)
Krater
D) Vertisoller topraklar
48
zonal
toprak
Laterit toprak
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
17. Selçuklular
zam anında
kervansarayların
yaygınlaşm ası
aşağıdaki
ekonom ik
faaliyetlerden hangisinin önem kazanmaya
başladığını gösterir?
12. Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o
ülke
veya
bölgenin
yüzölçüm üne
bölünm esiyle elde edilen nüfus yoğunluğu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
Aritm etik nüfus yoğunluğu
Endüstri
Hayvancılık
B)
Ekonomik nüfus yoğunluğu
B)
C)
Tarımsal nüfus yoğunluğu
C) Ticaret
D)
Fizyolojik nüfus yoğunluğu
D) Tarım
13. A şağıdakilerden hangisi gelişm iş
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
ülkelerin
18. A şağıdakilerden
hangisi
göçün
nedenleri arasında yer alm az?
A)
Okuma-yazma oranı yüksek olması
B)
Nüfusun
olması
C)
Ortalama yaşam süresinin uzun olması
B)
Deprem
D)
Ürünlerinin değerinin yüksek olması
C)
Sel
D)
Çığ
çoğunluğunun
tarım
sektöründe
A)
doğal
Doğal kaynakların varlığı
14. A şağıdakilerden hangisi Türkiye' de işçi
göçünün zaman içinde hızla artm asının
nedenlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Gelir dağılımında bozuklukların olması
B)
Kırsal alanda isteklerin çeşitlenmesi
C)
Nüfusun hızla artması
D)
Ailelerine yakın olma isteği
15. A şağıdakilerden hangisi b irin cil
faaliyetlerden biri d e ğ ild ir?
A)
Bankacılık
B)
Balıkçılık
C)
Madencilik
D)
Hayvancılık
19. A şağıdakilerden
hangisi
T ü rkiye’nin
m atem atik konumunun sonuçlarından biri
d e ğ ild ir?
A)
Doğu ile batı uç noktaları arasında
dakika yerel saat farkının olması
B)
Doğu
ile
bulunması
C)
Güneyden kuzeye gidildikçe cisimlerin gölge
boyunun uzaması
D)
Güneyden
kuzeye
gidildikçe
ışınlarının geliş açısının küçülmesi
ekonom ik
batı
meridyenleri
20. A şağıdakilerden
hangisi
beyin
sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
16. A karsular
tarafından
derin
yarılm am ış,
çevrelerine
göre
çukurda
kalan
ve
alüvyonlarla örtülm üş geniş düzlüklere ne ad
verilir?
A)
Vadi
B)
Havza
C)
Ova
D)
Polye
49
A)
Beyin göçü
yavaşlaması
veren
B)
Ülkeler
artması
C)
Beyin
göçü
veren
faaliyetlerin artması
D)
Beyin
göçü
hızlanması
arasındaki
alan
ülkede
arasında
güneş
göçünün
kalkınmanın
gelişm işlik
ülkede
ülkede
76
farkının
bilimsel
kalkınmanın
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ ALMANCA 8
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1.................... gehen von der esten bis zur vierten
Klasse in die Grundschule.
5. A: W as machen die Schüler, die eine
Gesam tschule besucht haben?
B: Sie können einen Beruf erlernen!
A: ......................................................
B: Ja, wenn sie wollen, können sie auch aufs
Gymnasium gehen!
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
2.
W elches ergänzt den obigen Dialog?
Der Junge
B)
Das Kind
C)
Die Schüler
D)
Den Mann
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Ich würde gern ein Kinderarzt werden.
A)
Gehen sie auf die Gesamtschule?
B)
Das w ar auch im Film zu sehen!
C)
Naja, dann müssen sie an zwei Tagen zur
Berufsschule!
D)
Können sie auch aufs Gymnasium gehen?
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
soru
W as ist für dich ein Traumberuf?
B)
W as möchtest du essen?
C)
W ann wart ihr im Kino?
D)
W o gibt es eine Post?
6. Ausbildung / Grundschule / Erfinder / Prüfung
W elches W ort passt nicht zu den anderen in
der obigen W ortgruppe?
3.
Die te c h n is c h e n .................... gehen weiter.
Verilen
sözcük
grubuna
aşağıdakilerden hangisidir?
uymayan
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
Formulare
B)
Tatsache
C)
Beruf
D)
Entwicklungen
A)
Ausbildung
B)
Erfinder
C)
Prüfung
D)
Grundschule
4. Ich kann an einer Universität arbeiten.
7. W as bedeutet "boş" auf Deutsch?
W ie lautet der obige Satz auf Türkisch?
Verilen cüm lenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?
"boş"
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bir üniversitede çalışabilirim.
A)
genial
B)
Ben üniversite mezunuyum.
B)
relativ
C)
Üniversitede çalışmak isterdim.
C)
leer
D)
Üniversitenin çalışma alanı çok geniş.
D)
richtig
50
Almancası
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
8. Die
Männer
sehen.
wollen die
W ie
lautet
Singularform ?
Sehenswürdigkeiten
der obige
Satz
in
11. W as
bedeutet
“unzufrieden“?
das
Gegenteil
“unzufrieden“
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
der
Verilen cüm lenin tekil hali aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
spannend
B)
beruhigend
zıt
von
anlamlısı
C) sammeln
A)
Die Mann besuchen die Sehenswürdigkeit.
B)
Das Mann hat die
sehen wollen.
Sehenswürdigkeiten
C)
Die Mann
sehen.
Sehenswürdigkeiten
D)
Der Mann will die Sehenswürdigkeit sehen.
will die
D) zufrieden
12.
ist die größte kulturelle Katastrophe,
die die Erde in der Zeit erlebt hat.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
9. Ich will im Sommer nach Paris fliegen.
A)
Die Illusion
B)
Das Fernsehen
C)
Die Artikel
D)
Der Traum
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
soru
13.......................
ist aus unserer W elt nicht mehr
Wohin willst du im Sommer fliegen?
B)
W o warst du im Sommer?
C)
W elche Probleme hast du im Sommer?
D)
Warum ist es im Sommer wunderbar für die
Besucher?
W elche W örter passen in die obigen Lücken?
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden
hangileri
doğru
tam am lar?
A)
Der Computer / wegzudenken
B)
Die Energie / braucht
C)
Der Erfolg / modern
D)
Das Velotaxi / besucht
yerleri
şekilde
14. W egen dem Computer haben die Schüler das
S c h re ib e n .....................
10................... braucht kein Benzin, es braucht nur
menschliche Energie.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
Ein Velotaxi
A)
verlegen
B)
Ein Flugzeug
B)
verfügen
C)
Ein Lastwagen
C) vergessen
D)
Ein Zug
D) verbreiten
51
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
15. Viele Städte, Burgen und Dörfer ............. direkt
am Rhein.
18. In diesem Hotel .................... viele Gäste aus aller
Welt.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
schreiben
A)
B)
liegen
B)
nehmen
C)
sitzen
C)
übernachten
D)
können
D) verstehen
liegen
16. Plakate sind H in w e is e ............. die Besucher.
19..............................
Dichter.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
bei
B)
für
C)
an
D)
mit
ist
ein
berühmter
deutscher
W elcher Name ergänzt die obige Lücke?
V erilen cümleyi
tam am lar?
A)
B)
aşağıdakilerden
hangisi
Loreley Lied
Heinrich Heine
C)
Hülya Avşar
D)
Cüneyt Arkın
17.................... von der Straße auf den Loreleyfelsen
ist wunderbar.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
20. W as bedeutet "die Quelle" auf Türkisch?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
"die
Quelle"
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Die Kinder
A)
Kule
B)
Ein Plakat
B)
Köy
C)
Aus Stein
C)
Kale
D)
Ein Blick
D)
Kaynak
52
Türkçesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİİNG ILİZCE 8
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1.
5. T h e y ...............their work by tomorrow.
My best fr ie n d ...............married by next June.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
doğru olarak tam am lar?
A)
will get
A)
will have finished
B)
gets
B)
finished
C)
is
C) finishing
D)
will have got
D) finish
2. By the time I arrive there, he ...............
W hich of the following
sentence above?
completes
6. If they hadn't been on holiday, t h e y ...........to our
birthday party.
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
is leaving
B)
leaves
A)
will come
C)
will have left
B)
come
D)
will leave
C) would come
D) would have come
3. Don't call me after
tom orrow's exam.
school.
I
...............
for
7. W e ...........swimming if the sun shines.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
doğru olarak tam am lar?
A)
study
B)
will have studied
C)
D)
will be studying
studied
have gone
B)
went
C)
go
D) will go
4. This time next Saturday I ............... to İstanbul for
the weekend.
W hich of the follow ing
sentence above?
A)
com pletes
8. If we heat ice, i t ..............
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
com pletes
the
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
will have gone
A)
B)
will be going
B)
melts
go
will go
C)
goes
D)
pours
C)
D)
53
freezes
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
9.
If you have a h e a d a c h e ,.................
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
13. She tries to v is it ...........she can.
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
com pletes
the
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
call the police
A)
since
B)
take an aspirin
B)
by
C)
D)
iron the clothes
write a letter
C) for
D) wherever
10. If it didn't rain, J a n e ................. go for a walk.
14.
Ali heard the news, he began to
cry.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
must
B)
will
A)
while
C)
would
B)
As soon as
D)
might have
C) To
D)
So that
11........................... they got home, the boy had eaten
all the cake.
15. I w on't eat a n y th in g ......... Joe comes home.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
doğru olarak tam am lar?
A)
By the time
B)
Because
C)
W henever
D)
Due to the fact that
until
B)
in
C) while
D) since
12. Jim
: W hy didn't you buy the blue skirt?
Catty : ........... I had already bought one.
W hich of the
dialogue above?
A)
follow ing
com pletes
16. The letters w il l .................... next week.
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
Because
A)
post
B)
After
B)
posted
C)
Until
C)
be posted
D)
W herever
D)
posting
54
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
17. English i s ...........all over the world.
W hich of the follow ing
sentence above?
20. These c a rp e ts ..................... by the machine.
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
has spoken
spoken
A)
has been made
B)
B)
been made
C)
spoke
C)
have been made
D)
speak
D)
have made
18. 'T u tunam aya n la r'.......... by Oğuz Atay.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
was written
B)
is written
C)
will write
D)
was
19. They have changed the date of their wedding.
W hich of the follow ing is the passive voice of
the sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cüm lenin
edilgen yapıda kurulm uş b içim id ir?
A)
B)
The date of their wedding is being changed.
The date of their wedding is changed.
C)
The date of their wedding will be changed.
D)
The date
changed.
of
their
wedding
has
been
55
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ FRANSIZCA 8
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. La Turquie est u n .................
6. Juliette
pleure
beaucoup.
C'est
une
femme
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
campagne
B)
ville
A)
sensible
C)
village
B)
tranquille
D)
pays
C)
intelligente
D)
heureuse
2. La semaine prochaine, i l ........au Portugal.
C hoisissez le mot qui convient.
7. - Il vit en Angleterre?
- Oui, i l .......travaille.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
es
B)
a
C)
était
D)
sera
3 . I.
II.
III.
IV.
Laura est une belle fille.
Elle a un joli caractère aussi.
Elle est laide.
C'est une personne patiente,
tranquille.
C hoisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
4.
C)
III
D)
IV
C)
le
D)
est
8. «Je pense prendre un café.»
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.
I
II
y
en
sensible et
C hoisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.
A)
B)
A)
B)
Martin dort. Je lui dis: « ...............!».
A)
Kahve alacağım.
B)
Kahve içm ek istiyorum.
C)
D)
Bir fincan kahve lütfen.
Kahve almayı düşünüyorum.
karşılığı
9 . La fe m m e ............... vient est ma mère.
C hoisissez l’expression qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
Bonne nuit
A)
lequel
B)
Bonne fête
B)
que
C)
Bon voyage
C)
qui
D)
Bon anniversaire
D)
laquelle
5. Léa et Alice sont les enfants de Pierre. Elles sont
10. Je n'ai rien oublié. Je m'en ra p p e lle .................
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez l’expression qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
cousins
A)
en deux mots
B)
frères
B)
avec un seul mot
C)
cousines
C)
comme si c'était hier
D)
sœurs
D) tant mieux
56
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. te
I
/ tôt /
II
devrais
III
/ tu /
IV
coucher
V
16. Mon père est contre la vie à la cam pagne mais
ma mère e s t ..............
Mettez dans le bon ordre.
Choisissez le mot qui convient.
Y ukarıdaki kelim elerin kurallı ve anlamlı bir
bütün
oluşturan
d izilişi
aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilm iştir?
A)
IV, I, V, III, II
B)
IV, III, I, V, II
C)
V, II, IV, I, III
D)
V, IV, I, III, II
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
pour
B)
dans
C)
contre
D)
en
17. P e u x -tu .......présenter s' il te plaît?
12. Il peut pleuvoir; n'oubliez pas ....... prendre votre
parapluie.
Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
leur
vous
A)
de
B)
B)
en
C) ton
C)
qui
D)
à
D) te
18. «N'oublie pas d'éteindre la lumière.»
13. Ils
déménagent
à
la campagne:
ils vont y
Choisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
Işığı söndürm eden gitme.
B)
Işığı söndür ve git.
A)
décrire
C)
Işığı söndürmeyi unutma.
vivre
D)
Gitmeden önce ışığı söndür.
B)
C)
acheter
D)
écrire
karşılığı
19. Marie et Selda aiment les langues étrangères:
...........parle une langue différente.
14. Elle est tr is te ...............changement.
Choisissez le mot qui convient.
C hoisissez le m ot/l’expression qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
car le
A)
B)
je
chacune
B)
à cause du
C)
elles
C)
par
D)
chacun
D)
que
20. V é ro n iq u e ............ est mariée avec B ru n o ..............
très bien.
15............ j'ai le temps, je peux vous aider.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez les mots qui conviennent.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
À cause de
A)
B)
Pour
B)
qui / danse
C)
Contre
C)
que / danse
D)
Si
D)
qui / dansent
57
que / dansent
İzleyen sayfaya geçiniz.
İŞLETME 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. Aşağıdakilerden
hangisi
oryantasyon
eğitim inde verilen bilgilerden biri d e ğ ild ir?
7.
Personele genellikle konferanslar, sem inerler
kurslar yöntem i ile verilen hizm et içi eğitim
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tanıştırma
B)
İşletmenin tanıtımı
A)
İş başı eğitim
Personel haklarının açıklanması
Finansal yönetim
B)
İş performansı
C)
D)
2. İşletm elerde
yeni
mamul
ve
üretim
süreçlerinin
ortaya
çıkm asına
yönelik
sistem li ve yaratıcı çalışm alar topluluğuna ne
ad v e rilir?
8.
C)
İş görüşmesi
D)
İş dışı eğitim
İşletme çalışanlarının bireysel başarılarını ve
belirli bir zaman süresindeki davranışlarını
değerlendiren ve ölçen sürece ne ad v e rilir?
A)
Performans değerleme
B)
Araştırma-geliştirme
C)
İş başı eğitim
A)
Ekonomik güvenlik
Oryantasyon
B)
Stok kontrolü
D)
C) Araştırma-geliştirme
D) Performans değerlendirme
3. Bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve
faaliyetlerin toplam ına ne ad v e rilir?
A)
Yönetim
B)
Organizasyon
C)
Planlama
D)
Denetim
9.
Üretim
sürecindeki
hataların
ortaya
konularak bunlarla ilgili düzeltici faaliyetlerin
yapılm asına ne ad v e rilir?
A)
4. Parakendecilerin ürünün satışı yanında bilgi
ve satış sonrası destek gibi hizm etleri
sunması aşağıdakilerden hangisine yarar
sağlar?
A)
Üretici
B)
Yönetici
C)
Tüketici
D)
Toptancı
5. A şağıdakilerden hangisi doğrudan
şartlarından biri d e ğ ild ir?
Tüketici
ya
da
müşterilerin
merkezlerde toplanm ış olması
B)
Üretimle tüketim noktalarındaki mesafenin
kısa olması
C)
Üretim tüketim hızının farklı olması
D)
Malın yeterince standartlaşm ış olması
B)
İşlem
C)
Geri bildirim
D)
Kontrol
10. Türkiyede istihdam sağlam ak üzere kayıtlı
personel
bilgilerini
veri
m erkezinde
saklayarak
ihtiyaç
duyulması
halinde
personel
alımları
yapan
kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
dağıtım
A)
Çıktı
A)
B)
belirli
Türk Standartları Enstitüsü
Sosyal Güvenlik Kurumu
C) Türkiye İş Kurumu
D)
Milli Prodüktivite Merkezi
11. Belirli
bir faaliyetin, o faaliyetle ilgili
bulunanların ve özellikle ekonom inin yararına
olarak yapılabilm esi için tüm tarafların katkı
ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu
kuralları uygulama işlem ine ne ad v e rilir?
6. A şağıdakilerden
hangisi
işletm elerin
araştırm a ve geliştirm e faaliyetlerine önem
verm elerinin
temel
nedenlerinden
biri
de ğ ild ir?
A)
Örgütsel nedenler
A)
Motivasyon
B)
Hukukla ilgi nedenler
B)
Otomasyon
C)
Sosyal nedenler
C)
Oryantasyon
D)
Pazarla ilgili nedenler
D)
Standardizasyon
58
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
12. Atık m addelerin yeniden değerlendirilm esine
ne ad verilir?
18. T ü rkiye’de tü keticinin korunm asına yönelik
düzenleme i|k kez hangi anayasada yer
alm ıştır?
A)
Seri üretim
B)
Geri dönüşüm
A)
1982
Stok kontrolü
Ekonomik kullanım
B)
1961
C)
D)
C)
1924
D)
1921
13. Bir kim seye bir iş karşılığında işveren veya
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile
ödenen tutara ne ad v e rilir?
A)
Ücret
B)
Kâr
C)
Rant
D)
Faiz
14. A şağıdakilerden hangisi işletme çalışanların
ücretlerini
belirlerken
dikkate
alınan
unsurlardan biri d eğ ild ir?
A)
Ücretlendirme konusunda objektif olunması
B)
İşletmenin ücret politikasının esnek olması
C)
İşe yeni başlayan çalışana ücret konusunda
bilgi verilmemesi
D)
19. A şağıdakilerden hangisi yenilenem ez doğal
kaynaklardan b irid ir?
Ücretlendirme konusunda cinsiyet, dil, din
ırk ve benzeri sebeple ayrım yapılmaması
A)
15. A şağıdakilerden hangisi günümüzde çevre
ile ilgili yaşan sorunlardan biri d e ğ ild ir?
A)
Geri dönüşümün artması
B)
Bitki ve hayvan türlerinin yok olması
C)
Manyetik kirlilik
D)
İklim değişikliği
16. İşçiye sağlanan ek ödem elerin
ücrete ne ad v e rilir?
A)
Kâr
B)
Asıl ücret
C)
İhbar ücreti
D)
Stopaj
Asıl ücret
B)
Rüzgar enerjisi
C)
Güneş enerjisi
D)
Petrol
katılmadığı
17. Çalışanın
herhangi bir sebepten dolayı
işletmeden ayrılm ası durum unda işletme
tarafından ödenmesi zorunlu tazm inata ne ad
verilir?
A)
Tarımsal topraklar
20. A şağıdakilerden hangisi standartlaşm anın
tüketiciye sağladığı yararlardan biri d e ğ ild ir?
A)
İşsizliğin azalmasını sağlar.
B)
Alıcıların kalite yönünden aldanmalarını
önler.
B)
Kıdem tazminatı
C)
İhbar ücreti
C)
Malları karşılaştırma imkânı sağlar.
D)
Manevi tazm inat
D)
Ucuzluğa yol açar.
59
İzleyen sayfaya geçiniz.
DİL VE ANLATIM 7
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. B irçok yönü ile operayı andıran fakat
sahnedeki bütün hareketleri ahenkli ve
zengin dans figü rleri halinde gösteren baştan
sona besteli tiyatro çeşidine ne ad v e rilir?
2.
7.
A şağıdakilerden hangisi dram atik bir eserde
yer alan konuşma çeşitlerin in özel adlarından
biri d e ğ ild ir?
A)
Tirad
A)
Revü
B)
Diyalog
B)
Skeç
C)
Monolog
C)
Bale
D)
Figüran
D)
Operet
Karagöz oyununda Karagöz ve Hacivat
arasındaki
atışm a
hangi
bölümde
gerçekleşm ektedir?
A)
8.
Hayal
B)
Fasıl
C)
Bitiş
D)
Muhavere
3. M eddahlık ile ilgili
hangisi yan lıştır?
aşağıdaki
Meddah
söze
başlayacağı
zaman
omuzunda bir mendil ve elinde bastonu ile
bir iskemleye oturur.
B)
Meddahlıkta sahne ve dekor çok önemlidir.
C)
Hareketten çok, ses taklidi, jest ve mimiklere
dayanır.
D)
4 . Başlangıç
tekerlem elerinin
olmadığı,
hayvanların genellikle kılık d eğiştirm iş insan
n iteliğinde olduğu ve bir düşünceye güç
kazandırm ak, ibret dersi verm ek ve örnek
gösterm ek am acıyla anlatılan masal türüne ne
ad v e rilir?
Zincirlemeli masallar
Asıl masallar
C)
Nükteli fıkralar
D)
Hayvan masalları
Estetik kaygı taşıması
Kurallaştırılm ış yargılara sahip olması
C)
Herkesçe aynı algılanacak bir anlama sahip
olması
D)
Öğretici bir içeriğinin olması
Namık
Kemal
tarafından
yazılan
ve
edebiyatım ızda ilk tarihsel roman olarak
kabul
edilen
eser
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Meddahın bütün marifeti nükte ve taklit
yeteneğiyle
kendini
dinletme
gücünde
toplanmıştır.
A)
B)
A)
B)
ifadelerden
9.
A)
A şağıdakilerden hangisi sanat m etinlerinin
özelliklerinden b irid ir?
Kıskanmak
B)
Cezmi
C)
Çalıkuşu
D)
Mai ve Siyah
10. A şağıdakilerden hangisi halk
b içim lerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Kaside
B)
Türkü
C)
Koşma
D)
Mâni
11. A şağıdakilerden hangisi
türlerden biri d e ğ ild ir?
5. A şağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait
başlıca
halk tiyatrosu
türlerinden
biri
d eğ ild ir?
A)
Fıkra
B)
Masal
ş iiri
anlatm aya
nazım
bağlı
C) Tiyatro
A)
Karagöz
B)
Meddah
C)
Mani
D)
Orta oyunu
D)
Roman
12. Pertev
Naili
B oratav’a
göre
nesirle
söylenm iş, bütünüyle hayal ürünü, gerçekle
ilg isiz ve anlattıklarına inandırm ak iddiası
olmayan kısa anlatılara ne ad v e rilir?
6. Rönesans dönem inde yazılan Hamlet kim in
eseridir?
A)
Albert Camus
A)
Roman
B)
Shakespeare
B)
Şiir
C)
J.P.Sartre
C)
Makale
D)
T.S.Eliot
D)
Masal
60
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
13. Absürd tiyatroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
20. B ir çeşit masal olan, ancak masaldan farklı
olarak sonunda her zaman bir ahlak ve ibret
dersi veren yazı türüne ne ad v e rilir?
A)
Am aç sevinç veya kaygının nedenini
göstermektir.
A)
B)
Sahne ve dekor gibi unsurlar önemli değildir.
B)
Dram
C)
Semboller, bilm eceler ve saçma tasarılarla
doludur.
C)
Öykü
D)
Fabl
D)
Az olay ve sözle önemli şeyler anlatır.
14. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
tragedyanın
A)
Nazımla yazılması
B)
İlk örneklerinin
görülmesi
C)
Eserin üç birlik kuralına uygun olması
D)
Monolog ve tiradlara çokça yer verilmesi
eski
Mısır
Seyahatname
edebiyatında
15. "Gider oldum köm ür gözlü sevgilim elveda"
m ısrasındaki söz sanatı aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Benzetme
B)
Açık İstiare
C)
Kapalı İstiare
D)
Mecaz-ı Mürsel
16. A şağıdakilerden hangisi konularına
roman türlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
göre
Macera Romanı
B)
Psikolojik Roman
C)
Tarihi Roman
D)
Klasik Roman
17. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Dilinin şiirsel işlevde olması
B)
Anonim bir tür olması
masalın
C)
Tek kaynaktan beslenmesi
D)
Yer ve zaman kavramlarının belirsiz olması
18. Klasik Türk ş iirin d e kullanılan nazım birim i
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Beyit
B)
Bend
C)
Üçlük
D)
Dörtlük
19. Masallarda, kahram anların başından geçen
türlü türlü olayların anlatıldığı, okuyucu
m erakının ta h rik edildiği ve olayın bir
çözüm e kavuşturulacağı noktaya getirildiği
bölüme ne ad v e rilir?
A)
Çözüm
B)
Düğüm
C)
Serim
D)
Kesit
61
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 4
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
W.
S hakespeare’in
kavuşamayan
iki
sevgilinin aşk hikâyesini anlattığı tiyatro
eseri aşağıdakilerden hangisidir?
6. Eserlerinde ilahi aşkı, mutlak varlığı, tasavvufi
konuları işlemiştir. Amacı tasavvufu öğretmektir.
Önemli eserlerinden biri olan Dilgüşa, kolayca
okunup anlaşılabilmektedir.
A)
Romeo ve Juliet
B)
Kızıl ile Kara
C)
Kerem ile Aslı
Yukarıda tanıtılan
hangisidir?
D)
Madam Bovary
A)
Yunus Emre
B)
Edip Ahm et
C)
Mevlâna
D)
Kaygusuz Abdal
B irçok eserinde çağının sosyal gelişm eleri
üzerinde durm uş, gazel nazım
şekliyle
yazdığı şiirlerd e aşk ve güzellik konusunu
işlem iştir. İskendernâm e, Cemşidü Hurşid
m esnevileri ile Divân'ı bulunan XIV. yüzyıl
klâsik
edebiyat
şairi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Nef'î
Nâbî
A)
Harname
C)
Ahm edî
B)
Surname
D)
Necati
C)
Saltukname
D)
Sefaretname
m esnevisi
8. XIV.
yüzyıldan
itibaren
âşık
edebiyatı
ürünlerinin toplandığı defterlere
ne ad
ve rilir?
A)
Divan-ı Risâletü'n Nushiye
B)
Atabetü'l-Hakâyık
C)
Hayriyye
A)
Cönk
D)
Behcetü'l-Hadâyik
B)
Destan
Gezip
gördüğü
yerlerin
insanlarını,
yaşayışlarını, tarih lerin i ve m edeniyetlerini
anlatan kişilere ne ad v e rilir?
A)
Meddah
B)
Seyyah
C)
Keşiş
D)
 şık
aşağıdakilerden
7. Yurtdışına elçi olarak gönderilen devlet
adam larının,
kaldıkları
yerlerle
ilgili
gözlem lerini dile getirdikleri eserlere ne ad
ve rilir?
B)
3. Yunus
Em re'nin
didaktik
aşağıdakilerden hangisidir?
yazar
C)
Mitos
D)
Manzume
9. A şağıdakilerden
hangisi
tiplem elerinden b irid ir?
Kültürel tarih im izi aydınlatacak düşüncelerin,
toplumun
değer
yargılarının
ele
alınıp
işlendiği, Y usuf Has Hacip tarafından yazılan
"Siyasetnâm e" türünün i k örneği sayılan
eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tuzsuz Deli Bekir
B)
Karagöz
C)
Pişekâr
D)
Külhanbeyi
orta
oyunu
10. İçinde destan, sav, sagu, koşuk örneklerinin
de bulunduğu ansiklopedik sözlük Divân-ı
Lûgati't Türk'ün yazarı kim dir?
A)
Atabetü'l-Hakâyık
A)
Kaşgarlı Mahmut
B)
Kutadgu Bilig
B)
Ahm et Yesevî
C)
Divân-ı Hikmet
C)
Edip Ahm et
D)
Mantıku't-Tayr
D) Y usuf Has Hacip
62
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. Allah'a yakarışı işleyen, bağışlanmayı dileyen
şiirlere ne ad ve rilir?
16. Kırgızların geleneklerini, aile hayatlarını,
dünya ve hayat görüşlerini anlatan destan,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kaside
B)
Münacaat
A)
Bozkurt Destanı
C)
Naat
B)
Yaradılış Destanı
D)
Tevhit
C) Türeyiş Destanı
D)
Manas Destanı
12. M eşrutiyet’ten sonra, yeni bir anlayışla gazel
biçim inin
klasik örneklerini veren şair
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
17. “ Hakikatlerin E şiğ i” anlamına gelen A tabetü’l
Hakâyık'ın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Ahm et Paşa
B)
Necati
C)
Yahya Kemal
D)
Nazım Hikmet
A)
B)
Yüknekli Edip Ahmet
Kaygusuz Abdal
C) Â şık Ömer
D) Yunus Emre
13. Anonim halk ş iiri örneği olup genellikle dört
dizeden oluşan, 7'li hece ölçüsüyle söylenen,
aaba
şeklinde
uyaklanan
nazım
şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
18. İslam iyet’in
esaslarını
ve
tasavvufun
inceliklerini gösterm ek için Hoca Ahm et
Y esevî tarafından yazılan didaktik ş iirle re ne
ad v e rilir?
Koşma
B)
Mâni
C)
Semaî
D)
Türkü
A)
Nefes
B)
Âyin
C) İlâhi
D)
Hikmet
14. Bütün beyitleri aynı güzellikte, aynı değerde
olan gazellere ne ad v e rilir?
A)
Musammat gazel
B)
Düz gazel
C)
Yek-âvaz gazel
D)
Yek-ahenk gazel
19. A şağıdakilerden
hangisi
hikâyelerinden b irid ir?
nazım
Köroğlu
B)
Lütfiye
C) Â şık Garip
15. Şairlerin
dünya
görüşlerini,
dini-tasavvufi
düşüncelerini, aşk anlayışlarını kısa ve özlü bir
şekilde işleyen, dört mısralık Divan edebiyatı
nazım şeklidir. Özel aruz kalıplarıyla yazılır, aaxa
şeklinde uyaklanır. En güzel örneklerini Ömer
Hayyam ve Haleti vermiştir.
Y ukarıda
sözü
edilen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
kahram anlık
D)
Hayriye
şekli
20. Gazelin i|k beytine ne ad v e rilir?
A)
Mesnevi
A)
Taç
B)
Gazel
B)
Girizgâh
C)
Murabba
C)
Matla
D)
Rubai
D)
Medhiye
63
İzleyen sayfaya geçiniz.
İNGİLİZCE 7
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
1. Your outfit is s im ila r.............. mine but they are a
bit different in colours.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
5. W e have a lot to eat. The fridge is full ...............
fruit and vegetables.
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
to
A)
in
B)
at
B)
on
C)
in
C)
of
D)
for
D)
at
6. Mary: “W ait for me!”
Mary told me ..................
2. We are ............... with your exam results, they
could be much better.
W hich of the following
sentence above?
completes
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
keen
A)
to wait for her
waiting for her
B)
afraid
B)
C)
disappointed
C) to waiting for her
D)
fond
D) to wait for me
7. He asked me what I was eating.
3. My friend is very keen ............. horses.
the
W hich of the follow ing is the direct speech
form of the reported speech sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı
anlatım
cüm lesinin
dolaysız
anlatım
b içim id ir?
W hich of the follow ing
sentence above?
A)
on
B)
in
C)
D)
com pletes
A)
He asked, “W hat are you eating?”
at
B)
C)
He asked, “W hat were you eating?”
He asked, “W hat did you eat?”
of
D)
He asks, “W hat have you eaten?”
4 . I am ............... of my daughter's achievem ents at
university.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
8. Berna: “W hen will you see her?”
Berna asked me ..................
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
disappointed
A)
when I will see her
B)
proud
B)
when I would see her
C)
interested
C) when would you see her
D)
keen
D)
64
if I would see her
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
9.
Paul: “ I can play football w ell.”
Paul said that h e ........... football well.
W hich of the follow ing
sentence above?
13. I can't find my jacket. I think I ...........it.
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
is playing
B)
may play
C)
played
D)
could play
doğru olarak tam am lar?
10. My teacher: “ Do you want to see the pictures?”
My teacher asked me ..................
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
A)
lost
B)
have lost
C)
have lose
D)
am losing
14. My mum hasn't cooked our d in n e r.................
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
A)
B)
to see the pictures
do you want to see the pictures
A)
for
B)
-ı^
0
>
C)
if I want to see the pictures
C) since
D)
if I wanted to see the pictures
D) just
doğru olarak tam am lar?
11. Karen sabahtan beri odasını temizlemekte.
W hich of the follow ing is the
translation of the sentence above?
15. The baby has been i l l ...............morning.
English
W hich of the following
sentence above?
completes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cüm lenin
İngilizce karşılıdır?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
Karen has been cleaning her room all day.
A)
ever
B)
Karen cleaned her room this morning.
B)
-ı^
0
>
C)
Karen has been cleaning her room since
morning.
C) for
D)
Karen cleaned her room yesterday morning.
D) since
12. How lo n g ........... s h e .............sleeping?
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
16. Tom hadn't played football before.
the
W hich of the follow ing is the
translation of the sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
Turkish
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?
A)
have / been
A)
Tom önceleri futbol oynayamıyordu.
B)
has / been
B)
Tom daha önce futbol oynamadı.
C)
is / been
C) Tom daha önce futbol oynamamıştı.
D)
has / be
D) Tom önceleri futbol oynamadı.
65
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
17. When they arrived at the party hall, everybody
................. It was empty.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
20. After I ...............breakfast, I went to work.
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
having
A)
has already left
B)
have had
B)
leaves
C)
had had
C)
left
D)
had
D)
had already left
18. That young la d y ...............to an opera before.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
was
B)
have been
C)
been
D)
had never been
19. We need to learn how to use internet in order to
............ in touch with the new information that we
may use.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukaridaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
get
B)
speak
C)
connect
D)
find
66
İzleyen sayfaya geçiniz.
TARİH 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
6. İstanbul Müslüm anlar tarafından i]k kez hangi
devlet dönem inde kuşatılmıştır?
1. Türkiye Selçuklu D evleti’nde resm i ve bilim
dili olarak kullanılan dil aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Gazneliler
A)
Arapça
B)
Karahanlılar
B)
Farsça
C) Abbasiler
C)
İbranice
D)
D)
Türkçe
2. Cami ile b irlikte kurulan medrese, kütüphane
ve hastane gibi yapıların bütününe ne ad
v e rilir?
A)
Kasır
B)
Darüşşifa
C)
D)
Emeviler
7. Hz. M uham m ed’in Doğu
düzenlediği
sefer
hangisidir?
A)
Huneyn Seferi
Türbe
B)
Tebük Seferi
Külliye
C)
Mute Seferi
Roma
üzerine
aşağıdakilerden
D) Taif Seferi
3. A şağıdakilerden hangisi Uhud
sonuçlarından b iri d e ğ ild ir?
A)
B)
Savaşı’nın
Hz. Muhammed'in Medine'deki otoritesinin
kesinleşmesi
Müslümanların
sonuçlanması
kesin
galibiyetiyle
C)
Mekkelilerle işbirliği yapan Medine'deki Beni
Nadir Yahudilerinin şehirden çıkarılması
D)
Mekkelilerin, M üslümanlar üzerinde kesin bir
üstünlük sağlayamaması
4. A şağıdakilerden hangisi Talas
sonuçları arasında yer alm az?
Arap - Çin ilişkilerinin
başlaması
B)
Türklerin, bu tarihten sonra yavaş yavaş
İslam dinini kabul etm eye başlaması
D)
A)
Bizans Devleti - Moğollar
B)
Türkiye Selçuklu Devleti - Bizans Devleti
C) Türkiye Selçuklu Devleti - Moğollar
D)
Büyük Selçuklu Devleti - Bizans Devleti
Savaşı’nın
A)
C)
8. Kösedağ Savaşı kim ler arasında yapılm ıştır?
9. Selçuklu D evleti’nde hayır kurum larına gelir
sağlam ak amacıyla ayrılan topraklara ne ad
ve rilir?
dostça gelişmeye
Türkler ve M üslümanlar arasındaki ticari
ilişkilerin artması
A)
V akıf arazi
B)
Mülk arazi
C)
Has arazi
D)
İkta arazi
Türklerin, Abbasi Devleti'nin idari ve askeri
kurumlarında önemli yer almaya başlaması
5. Türkiye Selçuklu D evleti’nde ilk madeni para
kim tarafından bastırılm ıştır?
10. Hz. M uham m ed’in sütannesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Hatice
B) I. Kılıçarslan
B)
Âmine
C) I. Mesut
C)
Fatma
D) I. Gıyaseddin
D)
Halime
A)
II. Kılıçarslan
67
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-B
11. Aşağıdakilerden
hangisi
Tolunoğulları’nın
Mısır
ekonom isine
katkılarından
biri
d eğ ild ir?
16. Danişm entliler D evleti’ne son veren Türkiye
Selçuklu
hükümdarı
aşağıdakilerden
hangisidir?
Tarımı geliştirm ek için sulama kanalları
yapılmıştır.
Çiftçilerden alınan vergi arttırılmıştır.
A)
Şahin Şah
B)
II. Kılıçarslan
C)
I. Kılıçarslan
C)
Ticareti geliştirmek için
güvenliği sağlanmıştır.
D)
Süleyman Şah
D)
Pamuklu ve ipekli dokumacılık gelişmiştir.
A)
B)
ticaret
yollarının
17. M alazgirt Savaşı hangi yıl yapılm ıştır?
12. İdeal
devlet
yönetim inin
anlatıldığı
ilk
seyahatnam e
özelliğini
taşıyan
Kutadgu
B ilig ’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1051
B)
1056
A)
Yüknekli Edip Ahmet
C)
1069
B)
Kaşgarlı Mahmut
D)
1071
C)
D)
Ahmet Yesevi
Y usuf Has Hacip
13. Dandanakan
yapılm ıştır?
Savaşı
A)
İhşidiler - Tolunoğulları
kim ler
B)
Gazneliler - İhşidiler
C)
Gazneliler - Selçuklular
D)
Selçuklular - Osmanlılar
18. A şağıdakilerden hangisi Haçlı S e fe rle ri’nin
siyasi sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
arasında
A)
Merkezi krallıkların güçlenmesi
B)
C)
Feodalite rejiminin zayıflaması
Kudüs'ün haçlıların eline geçmesi
D) Türklerin batıya ilerleyişinin bir süreliğine
durması
14. Selçuklularda,
sultanların
çocuklarının
terbiyesiyle
uğraşan
ve
gönderildikleri
eyaletleri onların adına idare eden kişilere ne
ad v e rilir?
19. İlk İslam parası kim tarafından bastırılm ıştır?
A)
Muaviye
A)
Sancak Beyi
B)
Yezid
B)
Atabey
C)
Mervan
C)
Şehzade
D) Abdülm elik
D)
Vekil
15. A şağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu
Devleti
ordusunun
bölüm lerinden
biri
d eğ ild ir?
20. A llah’ı tanım ayı
ve
ona
kalp
yakınlaşm ayı
amaç
edinen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yayalar
A)
Tefsir
B)
Tımarlı sipahiler
B)
Tasavvuf
C)
Türkmenler
C)
Fıkıh
D)
Gulâmlar
D)
Kelam
68
yoluyla
ilim
TEST BİTTİ.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sorm ak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle/adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili alanları
eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri
uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların
sınavları geçersiz sayılır.
5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlem eler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.
6. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapm ak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlem eler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilm esini talep ediniz.
11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/Öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz
doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili
öğrencilerin/adayların sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazm ak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilm ek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme
yapmak,
f)
Sınav görevlileri tarafından öğrencinin/adayın kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek,
sınav salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olm ak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.
13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

Benzer belgeler