6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1

Transkript

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1
6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER
1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur?
I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat odalarınca
bildirilecek temsilci üye ve belde/mahalle/köy temsilci üyesi olmak üzere beş kişiden
II- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye, hukukçu üye ile mahalli ziraat
odalarınca bildirilecek temsilci üyesi olmak üzere beş kişiden
III- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye, hukukçu üye ile
belde/mahalle/köy temsilci üyesi olmak üzere beş kişiden
IV- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ve mahalli ziraat odalarınca
bildirilecek temsilci üyesi olmak üzere üç kişiden
V- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ve belde/mahalle/köy temsilci
üyesi olmak üzere üç kişiden
a) II
b) III
c) IV
d) I
e) V
2- Şekli ve hukuki inceleme heyeti kimlerden oluşur?
I- Şube Müdürü başkanlığında, orman mühendisi, harita mühendisi
II- İşletme müdürü başkanlığında, işletme şefi, harita mühendisi
III- İşletme müdür yardımcısı başkanlığında, işletme şefi, harita mühendisi
IV- İşletme müdür yardımcısı başkanlığında, işletme şefi, kadastro mülkiyet şefi
V- Şube Müdürü başkanlığında, orman mühendisi, harita mühendisi, ilgili İşletme müdür
yardımcısı ilgili İşletme Şefi ve varsa kadastro mülkiyet şefi
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
3- Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalara karşı
itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren kaç gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi
olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabilirler?
a) 15 gün
b) 20 gün
c) 60 gün
d) 30 gün
e) 90 gün
4- Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım
……………..; 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz
davalarında ise hasım ……………. ve …………………………dür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi ibareler yazılmalıdır?
a) Orman Genel Müdürlüğü, Hazine, Orman Genel Müdürlüğü
b) Orman Genel Müdürlüğü, Hazine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
c) Orman ve Su işleri Bakanlığı, Hazine, Orman Genel Müdürlüğü
d) Orman Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
5- Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım
……………..; 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz
davalarında ise hasım ……………. ve …………………………dür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi ibareler yazılmalıdır?
a) Orman Genel Müdürlüğü, Hazine, Orman Genel Müdürlüğü
b) Orman Genel Müdürlüğü, Hazine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
c) Orman ve Su işleri Bakanlığı, Hazine, Orman Genel Müdürlüğü
d) Orman Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
6- Rehabilitasyon projesi hangi birim tarafından düzenlenir?
a) Orman işletme müdürlüğü
b) Ormancılık bürosu
c) Harita mühendisliği bürosu
d) Madencilik bürosu
e) Peyzaj mimarlığı bürosu
1
7- Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan faydalanılması hakkında yönetmelik uyarınca,
pazar satışı ve zati ihtiyacı için kesim yapmak isteyen kişi, müracaat dilekçelerine aşağıdaki belgelerden
hangilerini ekleyecektir?
I- Tapu belgesi veya tapu kayıt örneği
II- Malik ölmüş ise veraset ilamını
III- Malik birden fazla ise noter onaylı veya köy muhtarı ve ihtiyar heyetinin en az iki üyesinin
IV- Mülkiyet belgesinin içinde bulunduğu yere ait amenajman planı meşcere haritası
V- 1/25000 ölçekli memleket haritası
a) I, II, IV
b) II, III, IV
c) I, II, III, IV, V
d) I, II, III
e) I, IV, V
8- 6831 sayılı Kanuna dair ilgili Yönetmeliğe göre, özel mülkiyetteki ağaç ve ağaççıklardan yapılacak
pazar satışı ve zati ihtiyaç kesimleri için yapılacak arazi keşif tutanağında aşağıdaki hangi tespitler yer
almalıdır?
I- Taşınmazın fiili sınırları, vasfı, arazideki yüz ölçümü
II- Arazi üzerindeki ağaçların cinsi, yaşı, kapalılık durumu, kapladığı alan
III- Mülkiyetle ilgili diğer bilgiler
IV- Taşınmazın amenajman haritasındaki yeri
V- Taşınmazın 1/25000 ölçekli memleket haritasındaki yeri
a) I, II,III
b) I, II, IV
c) I, II, V
d) I, II, IV, V
e) Hepsi
9- Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan faydalanılması hakkında yönetmelik uyarınca,
pazar satışı ve zati ihtiyacı için kesimine izin verilen ağaç ve ağaççıklar kesimden önce hangi damga ve
kesildikten sonra hangi damga ile ve kim tarafından damgalanır?
a) Dikili ağaç damgası, Mamul damga ve işletme şefi tarafından
b) Dikili ağaç damgası, Devrik ağaç damgası ve işletme şefi tarafından
c) Dikili ağaç damgası, Usulsüz kesim damgası ve işletme şefi tarafından
d) Devrik ağaç damgası, Usulsüz kesim damgası ve işletme şefi
e) Bu ağaçlar damgaya tabi değillerdir.
10- Bünyelerinde orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi çalışmayan madencilik firmalarının
teknik raporu kimler düzenler?
a) Maden mühendisi
b) Harita mühendisi
c) Tesis sahibi
d) Ormancılık bürosu
e) Haritalık bürosu
11- Kazı gerektirmeyen maden arama taleplerinde müracaat yazısına hangi belgeler eklenir?
a) ÇED Belgesi
b) Koordinat listesi
c) Meşcere haritası
d) Ruhsat ve ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita
e) Uygun ölçekli vaziyet planı
12- Orman Bölge Müdürlüğüne maden arama, işletme, tesis ve alt yapı tesis izinleri için verilen müracaat
belgeleri üzerindeki eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine n kadar süre verilir?
a) 7 gün
b)10 gün
c) 15 gün
d)20 gün
e) 30 gün
13- Madencilik faaliyetleri kapsamında ormandan kesin izin verilecek tesisler aşağıdaki hangi şıkta doğru
olarak yazılmıştır?
a) Atölye, maden stok alanı,
b) Atık bertaraf tesisleri, havai hat, asansör c) Pasa döküm alanı, jig
d) Jig, konsantratör, flotasyon, liç
e) Şantiye alanı, yemekhane, atölye
14- Aşağıdaki hangi madencilik faaliyetine dair verilen izinden bedel alınmaz?
a) Kazı gerektirmeyen maden arama izninden
b) İl özel idaresine verilen ham madde üretim izninden
c) Belediyelere verilen ham madde üretim izninden d) Stratejik Bor Madeni işletme izninden
e) Hiç birinden bedel alınmaz
15- Maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis kesin izinlerinden aşağıdaki hangi bedeller alınır?
I-Ağaçlandırma bedeli, II- Arazi izin bedeli,
III- Ön izin bedeli
IV-Ek Devlet hakkı
a)I, III, IV
b) I, II, III
c) I, II, IV
d) I, II
e)II, IV
2
16- Madencilik faaliyetleri kapsamında ormandan kesin izin verilecek alt yapı tesisleri aşağıdaki hangi
şıkta doğru olarak yazılmıştır?
a) Depolama, jig, atölye
b) Havai hat, galeri girişi, yemekhane
c) Eleme, öğütme, flotasyon
d) Flotasyon, liç, kalsinasyon
e) Asansör, şantiye alanı, sallantılımasa
17- Aşağıdaki kurumlardan hangilerinin yapacağı yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında
kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya
ruhsata dayanarak orman alanlarından verilecek izinlerden bedel alınmaz?
a) Belediye
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı c) Karayolları Genel Müdürlüğü
d) İl Özel idaresi
e) Hepsinden alınır
18- Madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman
alanlarında, orman yetiştirilmek üzere hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile doldurularak
ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi amacıyla bedeli karşılığında Bakanlıkça uygun görülenlere hangi
kuruma izin verilir?
a) İl özel idaresi
b) Bakanlıklar
c) Karayolları Genel Müdürlüğü
d) İl belediyeleri
e) Kamu iktisadi kuruluşları
19- Toprak dolgu kesin izinlerinden hangi bedeller alınır?
I-Toprak dolgu izin bedeli, II-Toprak dolgu bedeli,
III-Arazi izin bedeli IV-Ağaçlandırma bedeli
a) I, III, IV
b)I, II, III
c)II, III, IV
d)I, II
e)I, II, III, IV
20- Madencilik faaliyetleri izinleri için kurulacak Değerlendirme Komisyonu kaç kişiden ve kimlerden
oluşur?
a) 5 kişiden, Müsteşar veya yardımcısı, Orman Genel Müdürü veya yardımcısı, Bakanın uygun göreceği üç kişi
b) 5 kişiden, Müsteşar, Orman Genel Müdürü, İzin ve İrtifak Daire Başkanı, Bakanın uygun göreceği iki kişi
c) 3 kişiden, Müsteşar yardımcısı, Orman Genel Müdür yardımcısı, İzin ve İrtifak Dairsi Başkanı
d) 3 kişiden, Orman Genel Müdürü, İzin İrtifak Dairesi Başkanı, Maden İzinleri Şube Müdürü
e) 3 kişiden, Orman Genel Müdür Yardımcısı, İzin İrtifak Dairesi Başkanı, Maden İzinleri Şube Müdürü
21- Ağaçlandırma bedeli; Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yılın ikinci
yarısı için
tespit
edilen
16
yaşını doldurmuş işçilerin
bir
günlük
normal çalışma
karşılığı asgari ücretlerinin …………gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma
birim hektar bedelinin izin alanı ile çarpımı sonucu alınacak bedeldir.
Yukarıdaki cümlenin boş bırakılan kısmına hangi sayı yazılmalıdır?
a) 250
b)275
c) 290
d) 294
e) 300
22- Orman Kanununun 16 ıncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre alınan aşağıdaki
bedellerden hangisi her yıl alınır?
a) Ağaçlandırma bedeli
b) Ön izin bedeli
c) Arazi izin bedeli
d)Toprak dolgu izni bedeli
e) Toprak dolgu bedeli
23- Maden arama, işletme izinlerinde; bir hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak
kaydıyla, cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bulunan miktarda
iznin başında alınan, süre uzatımları ile izin devirlerinde güncellenen değerin adı nedir?
a) Ağaçlandırma bedeli b) Ön izin bedeli
c) Teminat
d) Ecrimisil
e)İşletme bedeli
24- Ormanlık alandan verilen izin, izin sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren, en geç kaç ay içerisinde
teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedini idareye vermek zorundadır?
a) Bir ay
b) İki ay
c) Üç ay
d) Dört ay
e) Altı ay
25- Devlet ormanlarından verilecek izinlerle ilişkin olarak ilgili Yönetmelikte yer alan “Kırk dokuz yıllık
kesin izin süresi sonunda orman idaresince doksandokuz yıla kadar uzatılan izinlerde; yer, bina ve tesislere
ait arazi izin bedelinin tespiti maksadıyla 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine
göre tespit ve takdir edilen değeri,” tanımı neyi ifade etmektedir?
a) Rayiç bedel
b) Tahsis bedeli
c) İzin bedeli
d) Rayiç değer e) Toprak bedeli
26- Aşağıdaki bedeller orman alanlarından verilen hangi izinlerden alınır?
I- Ağaçlandırma bedeli, II- Arazi izin bedeli,
III- Orköy bedeli,
IV- Erozyon bedeli,
a) Ön izinler
b) Başvuru izinleri
c) Kesin izinler
d) Planlı izinler
e) Tüm izinler
3
27- İletişim panoları için verilen izinlerde bedel hesaplarında izin alanı olarak hangi ölçü alınır?
a) Panonun oturduğu alan
b) Pano metrekaresi alanı
c) Pano izdüşüm alanı
d) Maktuen yıllık belirlenecek alan
e) Bedel alınmaz
28- Yer üstünü bozmadan yer altında yapılacak tesislerden hangi izin bedeli alınır?
a) Arazi izin bedeli
b) Ağaçlandırma, bedeli
c) Orköy bedeli
d) Erozyon bedeli
e) Hepsi alınır
29- 9.5.1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve
bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı tesisi yapımı maksadı ile
büyükşehir belediyesi bulunan illerde il sınırları dahilinde büyükşehir belediyelerine ve bağlı
kuruluşlarına, diğer illerde ise il özel idareleri adına verilen izinlerden hangi bedeller alınmaz?
a) Arazi izin bedeli
b) Ağaçlandırma, bedeli
c) Orköy bedeli
d) Erozyon bedeli
e) Hiçbir bedel alınmaz
30- 6831 sayılı Kanunun 17/3 ve 18. maddeler uygulama yönetmeliğine göre verilen izinlerde Orköy bedeli
toplam proje bedelinin yüzde kaçı olarak alınır?
a) 2
b) 4
c) 5
d) 3
e) 1,5
31- Depolama bedeli; Cari yıl bir metrekare ağaçlandırma bedelinin, büyükşehir belediyesi bulunan
illerde ……., diğer illerde ise ……. toplam depolama hacmi ile çarpımı sonucu bulunur.
Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi ibareler yazılmalıdır?
a) İki katı, üç katının
b) Üç katı, üç katının
c) Dört katı, üç katının
d) Dört katı, dört katının
e) Beş katı, beş katının
32- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde görevli orman
mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere talep alanlarının
1/25000 ölçekli memleket haritası, orman kadastro ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi, kademeli
kapatma planı ve ağaç röleve planı hangi birim tarafından düzenlenerek imzalanır?
a) Ormancılık bürosu
b) Orman ürünleri bürosu
c) Harita mühendisliği bürosu
d) Peyzaj mimarlığı bürosu
e) Ziraat Mühendisliği bürosu
33- İzin sahaları, dosya ve arazi üzerinde takvim yılı içinde en az kaç defa ve kim tarafından kontrol
edilir?
a) İki defa heyetçe
b) İki defa işletme şefince
c) Bir defa heyetçe
d) İki defa müdür yardımcısınca
e) Bir defa şube müdürünce
34- Ormanlık alanda aşağıdaki hangi tesise izin verilmez?
a) İdare binası
b) Sokak köpeği bakım evi
d)Karayolu
e) Atık su deşarj tesisi
c) Balık kuluçkahanesi
35- İzin talebinin ormanlık alanda yapılmasına ilişkin kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususu
kimler tarafından belirlenir?
a) İşletme müdürünün kurduğu heyetçe
b) İzin raporunu hazırlayan heyetçe
c) Genel müdürlüğün kurduğu heyetçe
d) Bakanlığın kurduğu heyetçe
e) Serbest yeminli ormancılık bürosunca
36- Ormanlık alanda yer üstünde hangi tesise izin verilmez?
a) Patlayıcı madde deposu
b) Balıkhane
d) Radyo-Televizyon verici istasyonu
e) Trafo binası
c) Katı atık aktarma istasyonu
37- Madencilik faaliyetlerine ilişkin kesin izin süresi; ruhsat hukukunun devam ettiğine dair belge ile
orman bölge müdürlüğüne baş vurulması halinde, bir yıllık arazi izin bedelinin ödenmesi ve mevcut
taahhüt senedi hükümlerinin kabul edildiğine dair onaylı ek taahhüt senedi verilmesi halinde kaç yıl
süreyle daha aynı şartlarla izin devam edebilir?
a) 2 yıl
b) 3 yıl
c)5 yıl
d) 1 yıl
e) Kesin izin süresi uzatılmaz
4
38- Orman Kanununun 16 ıncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, ruhsat veya
hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak verilen maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri,
aşağıdaki hangi halin ortaya çıkması halinde Bakanlıkça iptal edilmez?
a) Hak sahibinin vazgeçmesi,
b) Ruhsatın iptali,
c) ÇED belgesinin iptal edilmesi,
d) Arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakkının ödenmemesinin izin süresince iki kez tekerrür etmesi,
e) Hepsinde izin iptal edilir.
39- Toprak dolgu izni istenmesi halinde ve kesin izin verilmeden önce; ilgili kanunlar uyarınca
alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi için
Bakanlıkça uygun görülenlere kaç aya kadar ön izin ve talep halinde kaç ay ek süre verilebilir?
a) 12 aya kadar ön izin süresi ve 12 ay ek süre
b) 18 aya kadar ön izin süresi ve 12 ay ek süre
c) 24 aya kadar ön izin süresi ve 12 ay ek süre
d) 24 aya kadar ön izin süresi ve 18 ay ek süre
e) 36 aya kadar ön izin süresi ve 12 ay ek süre
40- Ön izin bedeli; izin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedelinin 30
hektara kadar olan ön izinlerde …….. , 30 hektar dâhil daha büyük olan ön izinlerde ise …….
ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınır.
Yukarıdaki cümlenin boş bırakılan kısımlarına hangi sayılar yazılmalıdır?
a) 1/20, 1/10
b)1/24, 1/12
c)1/30, 1/15
d)1/10, 1/5
e) 1/18, 1/9
5

Benzer belgeler