SERYAP HARCI® 130

Transkript

SERYAP HARCI® 130
SERYAP HARCI® 130
Mastertile® 90
Çimento Esasl› Seramik ve Fayans Yap›flt›r›c›s› (‹nce Gradasyonlu)
Avantajlar›
Tan›m›
SERYAP HARCI® 130, çimento esasl›, fayans,
seramik ve mermer yap›flt›r›lmas›nda kullan›lan,
yüksek stabiliteye sahip yap›flt›r›c›d›r.
Kolay haz›rlan›r ve uygulan›r.
‹flleme süresi uzundur.
Düfley uygulamalarda kayma yapmaz.
Yüksek yap›flma özelli¤ine sahiptir.
Bay›nd›rl›k Poz No : 04.013/1
Uygulama Prosedürü
TS 11140 EN 12004 - C1T s›n›f›na uygundur.
Yüzey Haz›rl›¤›
C1 = Normal sertleflen çimento esasl› yap›flt›r›c›,
T = Kayma özelli¤i azalt›lm›fl.
Kullan›m Yerleri
‹ç ve d›fl mekanlarda, düfley ve yatay
uygulamalarda,
Fayans, seramik ve mermerlerin banyo, mutfak
ve koridor gibi yerlerde yap›flt›r›lmas›nda kullan›l›r.
D›fl mekan uygulamalar›nda Lastofleks® ile
kar›flt›r›larak kullan›lmas› tavsiye edilir.
Uygulama yüzeyinin sa¤lam, kuru, tafl›y›c›, tozsuz
ve temiz, ayn› zamanda terazisinde olmas›na
dikkat edilmelidir. Yüzey, aderans› azaltacak her
türlü ya¤, gres, pas ve parafin kal›nt›lar›ndan iyice
temizlenmeli ve yüzeyde gevflek parçac›klar
olmamal›d›r. 5 ila 20 mm derinli¤indeki bozuk
yüzeyler, iki gün önceden Yapkret® tamir harçlar›
ile tamir edilmelidir. Uygulanacak yüzeyin s›cakl›¤›
+25°C'nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Renk
Çekme Yap›flma Dayan›m›
Uygulama Kal›nl›¤›
Derz Dolgu Süresi
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Olgunlaflt›rma Süresi
Kullanma Süresi
Aç›k Bekletme Süresi
Kayma (mm)
Islanabilirlik
Üzerinde Yürünebilme Süresi
Mineral dolgular, sentetik katk›lar ve özel çimento içerir.
Gri - Beyaz
≥ 0,50 N/mm2 (28 gün)
Min. 3 mm
Maks. 6 mm
24 saat
+5°C +25°C
-20°C +80°C
3 - 5 dakika
2 saat
20 dakika
Yok
Minimum %90
24 saat
Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreyi k›salt›r, düflük s›cakl›klar süreyi uzat›r.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
WK
SERYAP HARCI® 130
Mastertile® 90
Kar›flt›rma
Uygulama Yöntemi
Uygun su miktar›, bir ölçek yard›m›yla temiz
kar›flt›rma kab›na boflalt›l›r. SERYAP HARCI®
130, yavafl yavafl ilave edilerek 400 - 600
devir/dk’l›k bir kar›flt›r›c› ile 3 - 5 dakika, üniform
ve topaks›z bir kar›fl›m elde edilinceye kadar
kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar
30 saniye kar›flt›r›ld›ktan sonra malzeme kullan›ma
haz›r hale gelir.
Malan›n düz taraf› ile uygulama yüzeyine 1 mm
kal›nl›¤›nda SERYAP HARCI® 130 tabakas› tatbik
edilir. Aç›k bekletme süresi olan 20 dakika içinde
kaplanabilecek büyüklükteki alana, SERYAP
HARCI® 130, malan›n diflli taraf› ile üniform kal›nl›k
elde edilecek flekilde tek yönde çekilir. Kal›nl›klar›
farkl› seramiklerin veya fayanslar›n yap›flt›r›lmas›nda,
uygulama yüzeyindeki bozukluklar› kapatmak
amac›yla, her serami¤in ya da fayans›n alt›na 1
mm kal›nl›¤›nda harç sürülmesi önerilir. Seramikleri
veya fayanslar› yerine uygularken, yap›flt›rma
harc›na tamamen temas etmesini sa¤lamak için
kaplamalar harc›n içinde yüzdürülür. Uygun
seramik veya fayans ebad›na göre tavsiye edilen
derz aral›¤› b›rak›larak uygulama tamamlan›r.
Kar›fl›m Oranlar›
SERYAP HARCI®
130
Kar›fl›m Suyu Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u
1 kg
25 kg
toz için
torba için
~0,27 litre
~6,75 litre
~1,61 kg/litre
B›rak›lan derz aral›klar›n›n doldurulmas› için YKS
derz dolgular› kullan›lmal›d›r. Derzlerin
fugalanmas›na yaklafl›k 24 saat sonra geçirilebilir.
Tavsiye Edilen Tarak Difli Boyutlar›
Seramik Boyutlar›
15 cm x 15 cm'ye kadar
30 cm x 30 cm’ye kadar
30 cm x 30 cm’den büyük
Seramik Tara¤› Difl Boyutlar›
6 mm
8 mm
10 mm
Harç Yataklama Kal›nl›¤›
~2 - 3 mm
~3 mm
4 mm
Yap›flt›r›c›n›n Kullan›labilirlik Testi (Aç›k
Bekletme Süresi)
Uygulama yap›lm›fl yüzey üzerindeki yap›flt›r›c›ya
parmaklar bast›r›l›r.Yap›flt›r›c› parmaklara
bulafl›yorsa, seramik veya fayanslar›n
uygulanmas›na devam edilir. Parmaklar temiz
kal›yorsa, yap›flt›r›c›n›n uygulama süresi geçmifl
demektir. Bu durumda yap›flt›r›c› yüzeyden
kaz›nmal›, yeni yap›flt›r›c› uygulanmal›d›r.
Tavsiye Edilen Derz Geniflli¤i
5 x 5 cm'ye kadar
15 x 15 cm'ye kadar
15 x 15 cm üstü
3 mm
4 mm
6 - 8 mm
Sarfiyat
SERYAP
HARCI®
130
25 kg
Kar›fl›m
1 mm/m2
Yo¤unlu¤u Toz Sarfiyat
(kg/litre)
(kg)
1,61
1,27
Kar›fl›m Suyu
Miktar›
(litre)
~6,75
Seramik Tara¤› Difl Boyutlar› ve Sarfiyatlar
(kg/m2)
6 mm
8 mm
10 mm
3,80
5,07
6,34
SERYAP HARCI® 130
Mastertile® 90
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
SERYAP HARCI® 130 uygulamas›nda, ortam
ve yüzey s›cakl›¤› +5°C'nin alt›nda ya da
+25°C’nin üzerinde ise, uygun s›cakl›klar
beklenmelidir. Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll› veya
rüzgarl› havalarda da uygulama yap›lmamal›d›r.
SERYAP HARCI® 130'un yay›l› kal›nl›¤› 6 mm'yi
geçmemelidir. (min. 3 mm)
Su emmesi yüksek olan seramikler, uygulama
öncesinde suya doyurulmal›d›r.
Kurumaya bafllam›fl SERYAP HARCI® 130
kar›fl›m›na kesinlikle su ve yeni malzeme ilave
edilmemelidir.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. SERYAP HARCI® 130
sertlefltikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden
temizlenebilir
Ambalaj
25 kg'l›k polietilen takviyeli kraft torba
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca
kapat›larak uygun depolama koflullar›nda
saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Sorumluluk
Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006

Benzer belgeler

Ürün Broşürü

Ürün Broşürü uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

POLYFLOTT®

POLYFLOTT® uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

ULTRAFLEKS®

ULTRAFLEKS® itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi ...

Detaylı

Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10

Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10 Ürünün nerede ve nasl kullanlacağ ile ilgili yazl öneriler dşndaki ve/veya hatal kullanmlardan dolay oluşabilecek sonuçlardan Degussa Yap Kimyasallar San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu tek...

Detaylı

FLEKSFUGA®

FLEKSFUGA® kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven...

Detaylı

MASTERFLOW® 403

MASTERFLOW® 403 Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ...

Detaylı

MASTERSEAL 566 (YAPFLEKS 306)

MASTERSEAL 566 (YAPFLEKS 306) Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ...

Detaylı

MultiTherm 400(POLYAP S).

MultiTherm 400(POLYAP S). kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven...

Detaylı

THOROSEAL® TR

THOROSEAL® TR s›k›ca kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu ...

Detaylı