Posta yeni (Page 1)

Transkript

Posta yeni (Page 1)
TGC'den gazetemize
B‹R ÖDÜL DAHA
ürkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ilk kez düzenledi¤i “2009 Küresel Is›nma Yaz› Yar›flmas›”nda Deneme, makale, elefltiri, gezi,
an›, biyografi, mektup, kompozisyon gibi serbest
olarak belirlenen katagoride 3-5 Ocak 2009
Tarihli Batman Postas› Gazetesi'nde yay›mlanan yazar›m›z Süleyman Erdo¤an
imzal› “Ekolojik geliflme ve sürdürülebilir kalk›nma 1-2” bafll›kl› yaz› üçüncü
oldu. Ayn› yar›flmada Hande Baba
“Sevgili arkadafl›m H›zl› Pençe” bafll›kl› yaz›s› ile birinci olurken, “Yitik Gezegen'in Son Yarat›¤›”; bafll›kl› yaz›s› ile
Kezban fiahin Taysun da ikinci oldu.
Gazetemiz yazar› ve ayn› zamanda Adnan
Menderes Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4. s›n›f
ö¤rencilerinden Süleyman Erdo¤an'›n Türkiye genelinde düzenlenen böylesi önemli bir yar›flmada
dereceye girip, ödüle lay›k görülmesi, Batman
Postas› ad›na da gurur vesilesi oldu. ‹ki hafta önce
yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenledi¤i
y›l›n Gazetecileri-2008 yar›flmas›nda foto¤raf dal›nda ödüle lay›k görülen Batman Postas›'n›n yine
ayn› kurulufltan yani Türkiye Gazeteciler Cemiye-
T
3-5 Ocak
2009 Tarihli
Batman
Postas›
Gazetesi'nde
yay›mlanan
yazar›m›z
Süleyman
Erdo¤an imzal›
“Ekolojik
geliflme ve
sürdürülebilir
kalk›nma 1-2”
bafll›kl› yaz›
üçüncü oldu.
TGC’nin d zenledi i 2009 K resel
Is nma Yaz
Yar mas nda
Batman Postas
3 nc l k d l ald
ti'nden hem de “Küresel Is›nma Yaz›s› Yar›flmas›”
gibi önemli bir dalda ikinci kez ödüle lay›k görülmesi ilimizin tan›t›m› ve imaj› aç›s›ndan büyük bir
baflar› olarak nitelendirildi. TGC'nin düzenledi¤i
Küresel Is›nma Yaz› Yar›flmas›'nda Batman Postas›'nda yay›mlanan iki seri
yaz›s›ndan dolay› ödüle lay›k görülen Süyelman Erdo¤an, bu baflar›s›ndan dolay› duygular›n› dile
getirirken; “Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti'nin (TGC) haz›rlam›fl
oldu¤u 2009 küresel ›s›nma yaz› yar›flmas›nda makale dal›nda
3. oldu¤um için gururluyum. Ödül
ve kat›l›m setrifikas›n› 07.05.2009
tarihinde ‹stanbul'da düzenlenecek olan
törende alaca¤›m. Bu baflar›y›, baflta Batman
Postas› Gazetesi olmak üzere Adnan Menderes
Üniversitesi hocalar›ma arma¤an ediyorum. Ayr›ca makalenin dan›flmanl›¤›n› yapan Say›n Yrd.
Doç. Dr Özlem Irmak Balk›z'a da teflekkürlerimi
sunuyorum' dedi. Genç yazar›m›z› bu baflar›s›ndan ötürü Batman Postas› çal›flanlar› olarak bizler
de kutlan baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.
Baraj kapaklar› aç›ld›,
yükselen su can ald›
BALIK TUTMAK iSTERKEN
CANINDAN OLDU
Batman Çay›’nda
bal›k tutmak isterken sular›n
aniden yükselmesi nedeniyle
bo¤ularak yaflam›n› yitiren Hayrettin Ekinci'nin
cesedi 1 gün
sonra bulundu.
Batman Postas›
Ba ms z Siyasi Gazete
● YIL: 20 ● SAYI: 5924 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 05 MAYIS 2009 SALI
www.batmanpostasigazetesi.com
Beflirili iflçiler pes etmiyor
Belediye binas› çevresinde kamp kurdular
Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'nin kazanBefliri Belediyesi’nden ç›kar›lan 33
Kadrolu iflçi ifllerine tekrar dönmek için hukuk mücadelesi bafllatt›.iflçiler Belediye binas› önünden ayr›lm›yor. Batman'›n Befliri ilçesinde 29 Mart Yerel
seçimleri sonras› iflten ç›kar›lan kadrolu 33 iflçi ifllerine geri dönmek için hak aray›fl› bafllatt›. Ak
Parti'nin kazand›¤› Befliri Belediyesi’nde DTP zaman›nda ifle girdikleri belirtilen iflçilere, Befliri Belediye Baflkan› Sait Karabulut imzas›yla ifllerinden
ç›kar›ld›klar› yönünde yaz› gönderildi. Seçimlerin
hemen ard›ndan Befliri Belediye Baflkan› Sait Karabulut'un karar›yla ifllerinden olan 33 kadrolu iflçi
29d›¤›
Ba¤l› olduklar› Genel ‹fl sendikas› nezdinde bafllatt›klar› giriflimlerden sonuç alamay›nca, hukuki mücadele bafllatt›. Avukatlar› arac›l›¤›yla mahkemeye
baflvuran iflçiler, hukuki mücadeleyi kazan›p, ifllerine geri döneceklerini umut ediyorlar. ‹flten ç›kar›lan iflçilerden Bengin Özgün, kendilerinin hiçbir
gerekçe gösterilmeden iflten ç›kar›ld›¤›n› belirtti.
Özgün, ifllerine geri dönmek için bütün yasal yollar› deneyeceklerini ifade ederek” kendisiyle görüfltü¤ümüz Belediye Baflkan›, Baflbakan bile gelse iflinize geri dönemezsiniz diyor. E¤er Belediye Baflkan› Kendisini Baflbakan'dan daha büyük görüyorsa biz de bütün yasal yollar› deneyece¤iz” dedi.
ÖLGEN‹N sevilen sanatç›lar›ndan olan Gani
Rüzgar fiavata'n›n son filmi Saddam›n Askerlerlerinin galas› Batman'da yap›ld›. Batman'da
Akpet Bölge Müdürü Y›lmaz Tüzün taraf›ndan a¤›rlanan ve destek verilen fiavata film tan›t›m›n› WorldMar sinemas›nda yapt›. Kuzey Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde Peflmerge köylerine yap›lan bask›nlar, iflkence, aflk ve ac› aras›ndaki ince çizgiyi çarp›c› görüntü ve diyaloglarla anlatan "Saddam'›n askerleri" adl› filmin galas›, Batman World Mar Sinemas›'nda yap›ld›. Galada; filmde rol alan Tu¤ba Özay,
Yalç›n Dümer, Yusuf Özpolat ve Yönetmen-Senarist Gani Rüzgar fiavata ile di¤er oyuncular Batmanl› sinemaseverlerle bir araya geldi. Film sonras› film
ile ilgili aç›klamada bulunan Gani Rüzgar fiavata,
"Ben bir Batman'l› olarak bugün karfl›n›zday›m. Bu
gurur hepimizin gururudur. Perdeye yans›yan gerçekler, bizim özümüz, geçmiflteki yaflam›m›z, ac›lar›m›zd›r. Ve gerçek olmayan tek bir fley var, ad›n›n
film olmas›. Bu filmi yapmak, çekmek böbürlenerek söyleyece¤im ama öyle her baba yi¤idin kar› de¤il." dedi.
B
DTP, Batman Milletvekilleri ve Belediye Ba kanlar n n kat ld operasyonlar protesto etmek i in ba lat lan a l k grevi d n sona erdi.
TP Genel Merkezi taraf›ndan önceki gün Diyarbak›r'da bafllat›lan ve DTP Genel efl Baflkanlar› Ahmet
Türk ve Emine Ayna ile aralar›nda Batman milletvekilleri Ayla Akat Ata,Bengi Y›ld›z, Batman Belediye Baflkan›
Nejdet Atalay, Bölge
milletvekilleri ve Belediye Baflkanlar›n›n
kat›ld›¤› açl›k grevi
dün sona erdi. Diyarbak›r Kofluyolu Park›'nda yaklafl›k 10 bin
kiflinin
kat›l›m›yla
bafllayan açl›k grevi
afl›r› ya¤mur nedeniyle 1 saat erken bitirildi. DTP Eflbaflkanlar› Ahmet Türk ve Emine Ayna, DTP'li
milletvekilleri ve Belediye Kürt sanatç›lar, demokratik kitle
örgütleri, Türkiye Bar›fl Meclisi üyelerinin de destek verdi¤i
açl›k grevinin ikinci günü de coflkuyla bafllad›. Geceyi çad›rlarda ve çimlerin üstünde uyuyarak ya da sabaha kadar yakt›klar› atefller etraf›nda halaylar çekerek geçiren eylemciler,
sabah saatlerinden itibaren ya¤murun azizli¤ine u¤rad›.
D
Botan Çay›’nda
iki kifli bo¤uldu
● Bir Baflka Bo¤ulma olay›da Befliri Kurtalan s›n›r›nda yafland›. Botan Çay›'n›n Dicle Nehri ile birleflti¤i noktada bulunan Güneflli köyünde, 250 civar›nda koyun
ile karfl›ya
geçmeye
çal›flan Hüseyin Efliyok (33) ve
fiakir Çaprak'› (34) sal
alabora oldu. Suya düflen Efliyok ve Çaprak kayboldu. Batman Sivil Savunma ekipleri taraf›ndan yap›lan
Arama çal›flmalar› sonucunda Efliyok'un cesedine
olay›n geçti¤i yerin yak›nlar›nda ulafl›ld›. Çaprak'a
ise tüm aramalara ra¤men bulunamad›.
● Batman Üniversitesi Ö¤renci Konseyi MYO Temsilcili¤i, Lösemili bir hasta için tiyatro gösterimi düzenleyecek. Bugün Batman Üniversitesi Anfi ve Konferans Salonu’nda saat 18:00 'de sahnelenecek olan tiyatro gösterimine tüm Batmanl› vatandafllar›n davetli oldu¤u bildirildi.
Kardelen Derne i nden
e ya ve g da kermesi
● fiavata'n›n ard›ndan ünlü manken Tu¤ba Özay, k›sa bir konuflma yapt›. 150 kiflilik dev kadroyla 2 ay
süren bir çal›flma sonras› bu filmi gösterime sunduklar›n› ifade eden Özay, Batman'› çok sevdi¤ini, özellikle
sular alt›nda kalacak olan Hasankeyf'e her türlü deste¤i verece¤ini belirtti. Gala sonras›nda film ekibi Akpet
Bölge Müdürü Y›lmaz Tüzün taraf›ndan antik ilçemiz
Hasankeyf'e götürüldü. Öte yandan Bölgede yaflanan
‹ntiharlar üzerine bir film yapmay› planlayan fiavata,
Senaryosu Y›lmaz Tüzün taraf›ndan yaz›lan filmin çekimlerine bafllamak için ön çal›flmalara bafllad›.
● Kardelen Derne¤i Yönetim Kurulu Ö¤renciler yarar›na eflya ve g›da kermesi düzenledi. Turgut Özal Bulvar› No 237-B Ö¤retmen Evi karfl›s›nda dünden itibaren düzenlenen kermes 09 May›s 2009 tarihine kadar
aç›k tutulacak.
TPAO Y netim kurulu
15 May s’ta Batman’da
Worldmar’dan Anneler Günü’ne özel süper kampanya
panyada bayan giyim, bayan ayakkab›-terlik, cüzdan, çanta Reyonlar›ndan yap›lacak 25 TL'lik al›flverifle
5 TL hediye çeki, zücaciye ve Ev
tekstili reyonlar›nda %10 kasa indirimi, elektronik ve kozmetik reyon-
● Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2 günde 3 kiflinin bo¤ularak yaflam›n› yitirdi¤i Batman'da Sivil Savunma ekipleri iki kifliyi de bo¤ulmaktan son anda
kurtard›. Aileleri ile birlikte gittikleri
Batman Çay› kenar›nda
gezen Eyüp
Gökmen
(18) ile Eyüp
Aprinç (16)
ç›kt›klar› kum tepesinin su ortas›nda kalmas› nedeniyle mahsur kald›lar. Su seviyesinin yükselmesi sonucu
kum tepesinde mahsur kalan iki genci Batman Sivil
savunma ekipleri son anda kurtard›.
L semili hasta i in
tiyatro g sterimi
fiavata ve ekibi Hasankeyf'te a¤›rland›
● Batman›n en büyük al›flverifl merkezi olan Worldmar Anneler Günü’ne özel süper bir kampanya haz›rlad›. Worldmar al›flverifl merkezi
yönetiminden yap›lan aç›klamada
Annelerin günü için bafllat›lan Kam-
D
‹ki kifli bo¤ulmaktan
kurtuldu
avata, Galay Batman’da yapt
DTP’lilerin açlık
grevi sona erdi
OLULUK oran›n›n en üst seviyeye ç›kt›¤›
Batman Baraj›n›n kapaklar›n›n aç›lmas› nedeniyle bir kifli bo¤ularak yaflam›n› yitirdi.
Önceki gün Saat 16.00 s›ralar›nda bal›k tutmak
için Batman çay›na giden Hayrettin Ekinci (40)
Baraj kapaklar›n›n aç›lmas› nedeniyle seviyesi yükselen Batman Çay›
sular›na kap›ld›. Azg›n
sulara kap›larak kaybolan Hayrettin Ekinci'yi bulmak
için önceki gün, saatlerce arama çal›flmalar› yapan
Batman Sivil savunma ekipleri, Ekincinin cesedini
dün sabah saat 08.00'da bulabildi. Cesedi otopsi
yap›lmak üzere Batman Bölge Hastanesi morguna kald›r›lan Hayrettin ekinci dün topra¤a verildi.
lar›nda ise %5 kasa indirimi uygulanaca¤› belirtildi. Aç›klamada “Krize
inat slogan›yla bu tür kampanyalar›n sürekli olaca¤›n›n müjdesini veriyoruz ve flimdiden herkesin Anneler
Günü’nü kutluyoruz” denildi.
TPAO Yönetim kurulu 15 May›s'ta Batman'da toplanacak. TPAO ile ilgili önemli kararlar›n al›naca¤› toplant›ya Genel Müdür Mehmet
Uysal ve Genel Müdürlük
Yard›mc›lar› ile önemli isimler kat›lacak. Yönetim kurulu
ayr›ca toplant›y› müteakip
Bahar flenlikleri çerçevesinde
17 May›s’ta da tüm TPAO
çal›flanlar› ile Bat›raman'da
piknik yapacaklar.

Benzer belgeler

Araç zulas›ndan kaçak sigara ç›kt› Batman Emniyet Müdürlü¤ü

Araç zulas›ndan kaçak sigara ç›kt› Batman Emniyet Müdürlü¤ü Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'nin kazanBefliri Belediyesi’nden ç›kar›lan 33 Kadrolu iflçi ifllerine tekrar dönmek için hukuk mücadelesi bafllatt›.iflçiler Belediye binas› önünden ayr›lm›yor. Bat...

Detaylı

Posta 2010 (Page 1)

Posta 2010 (Page 1) aç›kland›. Daha önce yap›lan ve 67 kiflinin ifle al›nd›¤› s›nav›n ikinci etab› olan 17 kiflilik s›nav bilindi¤i gibi 26-27 Nisan 2010 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›. Bu s›navda da enstrüman teknisy...

Detaylı

posta 2011 (Page 1)

posta 2011 (Page 1) plaket töreni önceki akflam TPAO Genel Müdürlü¤ü Misafirhanesi’nde yap›ld›. Güneydo¤u Bölgesi’nin sorunlar›na duyarl›l›k gösterip çözüm çabalar›na katk›da bulunan Siyasetçi, Bürokrat, ifladam›, aka...

Detaylı

Posta 2010 (Page 1)

Posta 2010 (Page 1) Celalettin Tunç arkadafllar›n›n kurtarma çal›flmalar›na ra¤men sulara kap›larak gözlerden kayboldu.Batman Çay›nda

Detaylı