KBH Yeni Umutlar - 3.BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ

Transkript

KBH Yeni Umutlar - 3.BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ
TANIM
KBH, 3 aydan daha uzun süreli böbreğin yapısal
yada fonksiyonel bozukluğunun olmasıdır.
GFR’nın 60 ml/dk/1.73 m2’den daha düşük
olması
Patolojik bulgu
Böbrek Hasarının göstergeleri; Kan, idrar yada
görüntüleme yöntemleri
KDOQI: KBH EVRE
Evre
Tanım
GFR
(ml/min/1.73 m2)
1
Böbrek hasarı, GFR normal
 90
2
Böbrek hasarı, hafif GFR
60-89
3
Orta derecede GFR
30-59
4
Ciddi GFR
15-29
5
Son dönem böbrek yetmezliği
< 15
(veya diyaliz)
HEDEF
•
•
•
•
•
Normal büyüme ve gelişme
Metabolik dengenin sağlanması
Psikososyal açıdan uyum
Hastaneye yatışların azaltılması
Okul devamlılığı
DÜNYADAKİ DİYALİZ HASTALARI
( X 1000 )
2,095
1,065
695
8
63
159
272
426
Lysaght: J Am Soc Nephrol 13: S37-S40, 2012
TÜRKİYE’ DE SDBY
(RRT GEREKTİREN) SIKLIĞI
pmp
(Milyon Nüfus Başına; pmp)
Türk Nefroloji Derneği Renal Kayıt Sistemi Verileri, 2008
İNSİDANS & PREVALANS
• İnsidans
– Türkiye’de
- Erişkin+Çocuk SDBY
264/milyon nüfus (13648)
2010 <18 yaş 117HD, 131PD, 106Tx
• Prevalans
– Türkiye’de
- Total SDBY hasta sayısı
853/milyon nüfus
(52111)
- Pediatrik SDBY hasta sayısı
(1231)
2010 TND Kayıt Sistemi
60.000 SDBY
7.500.000 KBH
CREDIT ÇALIŞMASI, NDT.2010
10 YILA PROJEKSİYON
Türk Nefroloji Derneği Renal Kayıt Sistemi Verileri, 2008
DÜNYADA DİYALİZ HASTALARININ
MALİYETİ
Milyar Dolar
1.1 trilyon $
470 milyar $
30 milyar $
155 milyar $
Lysaght: J AmSocNephrol 13: S37-S40, 2002
TÜRKİYE’DE RRT MALİYETİ
HEMODİYALİZ
HD hastasının 1 yıllık
maliyeti: 21,385 $
PERİTON DİYALİZİ
PD hastasının 1 yıllık maliyeti:
20,765 $
TRANSPLANTASYON
Trans. hastasının 1 yıllık maliyeti:
1. yıl: 21,115 $
2. yıl: 10,028 $
Erek E. Nephrology (Carlton)9:33-38, 2008
TÜRKİYE’DE RRT’nin
YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
50000
HEMODİYALİZ
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
PERİTON DİYALİZİ
5000
0
16
2010
15
2009
14
2008
13
2007
12
2006
11
2005
10
2004
9
2003
8
2002
7
2001
6
2000
5
1999
4
1998
3
1997
2
1996
1995
1
TX
TÜRKİYE’DE KBH ETYOLOJİSİ
%50.7
UROLOJİK/TIN
%11.4
PRİMER GN
1
2
3
4
5
6
7
Ped Nephrol 2009
TÜRKİYE’DE KBH ETYOLOJİSİ
%50.7
UROLOJİK/TIN
%11.4
PRİMER GN
1
2
3
4
5
6
%30
N.MESANE
%21
OBST.UROPATİ
7
PN, TAŞ, TİN
1
2
3
%37 VUR
4
5
6
Ped Nephrol 2009
SDBY TEDAVĠ
• Diyaliz (PD,HD)
• Transplantasyon
• Ġlaç, ilaç,daha fazla ilaç……
PERĠTON DĠYALĠZĠ
• Küçük çocuklarda tercih edilmektedir.
• Finlandiya (%73), Yeni Zelanda (%71),
İskoçya (%67) ve ABD (%60)
• Avrupa (%34)
• Türkiye (%23)-2005
•
(%37)-2010
• Toplam 1750 çocuk PD (476 takipli hasta)
SAPD veya APD
• Aletli periton diyalizi (APD) dünyada en sık
kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir;
• Çocuğun yaşam tarzı ve eğitimi
üzerine etkisi minimum olduğundan
özellikle süt çocukları ve genç yaş
grubunda tercih edilmektedir.
Warady BA et al, Textbook of Peritoneal Dialysis, 2000
HEMODĠYALĠZ
• 1990’dan beri HD’de artış olmaktadır (USRDS 2005)
• Çoğu çocuk, HD’in tercih edildiği erişkin diyaliz
merkezlerinde tedavi almaktadır
• Türk Nefroloji Derneğinin 2010 kayıtlarına göre;
Pediatrik PD
Pediatrik HD
479/3865
376/38963
%12
%1
TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARDA RRT
BÖBREK TRANSPLANTASYON
TARİHÇESİ
1902
1909
1933
1940-1950
Ġlk başarılı
deneysel böbrek
Tx Viyana Tıp
Fakültesinde
Emerich Ullmann
tarafından
köpekler üzerinde
yapıldı, idrar akımı
oldu!
Ġnsanda ilk Tx
Fransa’da
tavşandan alınan
böbrek parçasının
bir çocuğa nakli ile
gerçekleşti. Hasta
idrar yaptı, ancak 2
hafta sonra
kaybedildi
Ġlk insandan
insana böbrek Tx
Rus cerrah
Varonoy tarafından
yapıldı, çalışmadı
Sir Peter Medawar
organ
rejeksiyonunun
immunolojik
nedenlerini
gösterdi.
SONUÇ
BÖBREK TRANSPLANTASYONU
MÜMKÜNDÜR!
Kortizon bulundu
ve immun sistem
baskılanınca
başarılı Tx
gerçekleşti
ÇÜNKÜ
HENÜZ BİLMEDİKLERİ
BİR FAKTÖR VARDI.
ALICI VE VERİCİ
KAN GRUPLARI
UYUMSUZDU
BÖBREK TRANSPLANTASYON
TARİHÇESİ
1950-1953
2 ayrı merkezde,
fonksiyon gören
böbrek Tx
gerçekleşti.
Kuss,
ServelleDubost,
Fransa’da,Hume
Peter Bent
Boston’da
SONUÇ
Ġkizlerde
immun sistemin
sorun
çıkarmayacağı
görüldü
23 Aralık 1954
Boston’da ilk
ikizden ikize
böbrek nakli
gerçekleştirildi.
1960’LAR
Doku
tiplendirmesinde
gelişmeler,
kadavra böbreğinin
saklanması
teknikleri
1961
Güçlü immunosüpresyon ve
kombinasyonlar:
Tüm vücut
ışınlaması,
Azathioprine
kullanılmaya
başlandı
ORGAN PRESERVATION:
A PERSONAL PERSPECTIVE
Folkert 0. Belzer
TEK YUMURTA İKİZLERİNDE TRANSPLANTASYONLAR BAŞLADI
BÖBREK TRANSPLANTASYON
TARİHÇESİ
1962
Ġlk başarılı kadavra
böbrek tx
Boston’da aynı
merkezde yapıldı,
Azathioprine ile
tedavi edildi.
Hasta 1 yıl yaşadı
1963
Azathiopurin ve
steroid
kombinasyon
tedavileri
1990 NOBEL PRIZE LECTURE:
THE FIRST SUCCESSFUL
TRANSPLANTS IN MAN
Joseph E. Murray
1972-1978
1980-1990
9 aylık bir çocuğa
başarılı tx
Yeni teknikler yeni
ilaçlar ve hasta
deneyimlerinin
artması
Siklosporin A
kullanılmaya
başladı.
SONUÇ
Rejeksiyonengellendi,
graft ömrüuzadı
SONUÇ: Transplantasyon rutin,
güvenli, etkin ve RRT’de ilk seçenek
olan bir tedavi yöntemi haline geldi
TÜRKİYE’DE İLK BAŞARILI
BÖBREK TRANSPLANTASYONU
3 Kasım 1975
Hacettepe Üniversitesi,
Dr. Mehmet Haberal
12 yaşında erkek (BÇ),
JüvenilNefronofitizi
27 TEMMUZ 1979
YASADAN SONRA GERÇEKLEŞEN İLK KADAVRA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ADANA UAM’de BÖBREK TX
•
•
•
•
•
•
•
8 ŞUBAT 2010
90 RENAL Tx
36 hasta<18y
14.4+3.5 yıl
En küçük 4 yaş
14 kadavra
4 kadavra çocuk
SDBY OLAN ÇOCUKLARIN ÇOĞUNDA
SEÇENEK TRANSPLANTASYONDUR
Van der Heijden BJ, et al. Pediatr Nephrol 2004
TRANSPLANTASYON ile..
•
•
•
•
•
•
•
Daha uzun yaşam
Daha iyi büyüme
Daha iyi okul performansı
Diyaliz bağımlılığından kurtulma
Daha iyi bilişsel fonksiyonlar
Mobilite
Diyette serbestlik
• Renal transplantasyon yaşam kalitesini
artırmakta,
üretkenliği
sağlamakta
ve
büyümeyi olumlu yönde etkilemekte, yaşam
süresini uzatmaktadır.
Watson AR,Akatcherian E. ESPN Handbook 2002
• 5 yıllık takipte, canlıdan nakillerin kadavra
nakline göre % 5 daha avantajlı olduğu
gösterilmiştir.
Gjertson DW, et al. Pediatr Transplant, 2001
• 5 yıllık böbrek ve hasta surveyi %63 ve %77.
Haberal M et al. Pediatr Transplant, 2000
ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ
TRANSPLANTASYON ALT GRUBU VERİLERİ
2009
17 Merkezin Pediatrik Renal Tx Sonuçları
Toplam 355 hasta iki döneme ayrılarak incelenmiş:
1995-2002
147 (83E, 64K)
2005-2008
208 (112E, 96K)
SDBY tanı yaşı, nedeni, donör kaynağı ve Tx yaşı
değişmemiş
Diyalizde bekleme zamanı kısalmış
İmmuno-süpresif tedavi içeriği değişmiş
Rejeksiyon oranı azalmış
Greft yaşam süresi, 4 yıllık hasta yaşam oranı artmış
YILLIK MORTALĠTE
• Diyaliz hastalarında %20-25
• Renal tx
– Kadaverik %8
– Canlı %4
YENĠ UMUTLAR
HANGİSİNİ SEÇERDİNİZ?
SONUÇ
•
•
•
•
KBH bir halk sağlığı sorunudur.
KBH yol açan kronik hst. artmaktadır.
KBHda temel hedef hst. çıkışına engel olmaktır
Ancak mümkün olmayan durumlarda SDBY’e
gidişin geciktirilmesi hedeflenmelidir.
PEDİATRİSTLER NE
YAPMALI?
İYE erken tanı ve tedavisi
İdrar kaçırma ve işeme öyküsü
Abdominal USG
Kan Basıncı Ölçümü
Gereksiz ilaç kullanımı
Obesite
Tuz alımının azaltılması
BÖLGELER &NaCI ALIMI
(GR/GÜN)
Türkiye
ortalaması
SALTurk, 2008
UNUTMAYALIM Kİ
Büyük doktorlar hastalığı önleyenlerdir.
Sıradan doktorlar semptomlar olduğunda hastalığı
tedavi edenlerdir.
“Diğer” doktorlar tüm klinik tablo oluştuktan sonra
hastalığı tedavi etmeye çalışanlardır.
Huang Dee, Nai-Chian; MÖ 2600

Benzer belgeler

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve TRANSPLANTASYON

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve TRANSPLANTASYON Daha iyi büyüme Daha iyi okul performansı Diyaliz bağımlılığından kurtulma Daha iyi bilişsel fonksiyonlar Mobilite Diyette serbestlik

Detaylı